Skip to main content

Full text of "Svenska släktkalendern"

See other formats


Ge 

929.182 

Sv26 

1913 

pt.2 

1819563 


M.U 


REYNOLO-^  HiSrORlCAL 
OENEALOGY COLLECTfOW 


I»C 


ALLÉN COUNTY PUBLIC LIBRARY 


3 1833 00860 6755 


SVENSKA 

SLÄKTKALENDERN 


— 1913 — 

UTGIFVEN  AF 

GUSTAF  ELGENSTIERNA 


ANDRA ÅRGÅNGEN 

MED   16  PORTRÄTT 


STOCKHOLM 

ALBERT  BONNIERS  FÖRLAG 


434 GIBSOX 


1819563 f 


3) Olof Darliiifi. f. 1857 -'A. kapten i Svea artilleri- -, 
reg:tes reserv, RSO (S t o c k Ii o 1 ni). G. 1902 \ 
^/ii ni. Constance Tlicrcsia Oottschalk, f. 186';    '^ 

4) Annie  Martina,  f.  1859  -^4.   Q.  1879  ^^lo  ni.    { 
pastor  pritnariiis  Fredrik  AiiKiist  Felir,  f.   18-19, 
t  1895  (S t o c k h o 1 ni). 

James  Alexander, f.  1832. disi)oiient, t 1902.   O.  1857 
m.  Martina Maria Julia Barclay, f.  1839, f 1903. 

Barn: 

1) Joltn James (Jimmy), i. 1858 -"/il-, injieniör, R Fr 
H L (J o n s e r e d). G. 1884 ^/i ni. Elisabeth 
(L i z zi c) Wann. i.  1860 ^-/i. 

Söner: 

J o h n Wiirn, f. 1885 -^n, underlöjtnant i For- 
tifikationens reserv, banktjänsteman (Stock- 
h o 1 m). 

James Bertil Wtvrn, f. 1887 Vö, stud. vid Göte- 
borgs högskola. 

Paul Erik Warn. f. 1892 --79, elev vid Chalmers 
tekniska  läroanstalt. 

2) Florence Martina Amalia, f. 1865 -'Vii. Gj. 18SS 
Vh ni. godsägaren Paul Mclin Warn, f. 1861 
^7ii, R W O. Äg. o. beb. S e x t o r p i Skåne 
(Osbyhoim). 

3) Martina Isabella, f. 1868 ^-/a. G. 1897 -'7i m. 
vice häradsliöfdingen, direktören i Vasa aktiebank 
Fredrik Walter Rosenlew, f. 1867 '^-ji (H ä 1- 
s i 11 g f o r s). 

4) A n n a  Henrietta,  f.   1869 'V12. 
öfverstelöjtnanten  vid  S\ea  artil 
R n DO,  RRr R ÖO 3  kl..  A rv 
""/7  (S t o c k h o 1 111). 

David,  f.  1834,  disponent,  t  1878.   G.  1866  m.  Ida 
Charlotta  Heckscher,  f.  1843,  t  1885. 

Barn: 
\) Arthur,  f.   1867 ^7u,   ingenjör,   laiidtinätare   i 
Nordamerika (N o m e, A 1 a s k a).   G. m. H i I m a 
Fontin. 

Barn: 
Mary,  f.  1908. 
Al i c e, f.  1910. 
V.n  son,  i.  l';il. 


G. 

1895 

''h  m. 

lerircg:te, 

RSO, 

ill 

Bolin, 

f.  1862 

(il.EKUri' 435 

2) Hildur, f. 1868 -'/ui. G. 1888 '-/lo ni. öfversto- 
lö.jtnantcn i Svea artillerirei^:tes reserv, R S O, 
R R S:t An O 2 kl.. Of t Rum Kr O, rrans O se ar 
Peterson  Thcoandcr,  f.  1854 '•'/«  (S t o c k li o hn). 

3) May Isahcll, 1. 1873 *'/;■.. O. 189') % m. iiraktisc- 
rande läkaren, med. d:r Cccil John Rcid Mac 
lUiddcn,  f.  1870 -"/t  (H a m p s t c a d,  L o n d o n). 

4) Bror D o u g I a s, f. 1874 ^7<i. ryttniästare vid Skån- 
ska drak^onrck^:tet,  Ikdk^ Mil K  2  kl.  (Ystad). 

5) David Narr y, f. 1876 -7'», f. d. disponent (N o r d- 
a m e r i k a). O. 1901 1903 m. Injrrid fienrika 
Hallberg,  f.   1880 ^^. 

Son: 
Joltau David Henry.  f.  1002 ^V-'. 

6) (hori^e All) er t, f. 1877 'Vt, agronom ((i ö t e- 
horg). (i. 1903- 191 1 m. limmy Sofia Catania 
M()SsbL'r.'s^  f.  1878 ■'!i\. 

Son : 
Cnorfic Duui^las  Williain. f.  1906 -'Vi-j. 

7) Kate Davida, f. 1878 7io. G. 1907 ^Vs ni. rege- 
nientsläkaren o. iiia.iorcii vid engelska armén Edwin 
Thomas (T o in)  Birrel.  f,  1S74 -7:.'  (London). 


Gleerup 

(Svenska {isrenen). 

SlJikti-n härstniiiinar fiAn Danmark, hvarest den ännu 
fortk-fver. Äldste kände stamfadern godsägaren Jörgen Glee- 
nu». f. Hi.-.;^. t 1727. g. m. Klse Ilansdotter, f. ir.G], t 1731, 
hade bland flera barn suiifii Hans, f. KJ.S.l, t 17.''iO, grosserer 
1 Aalborg, komnierserAd, hvars ende son i första giftet in. 
.Mette \Vibeck(» Mörck, f. ICDl, t 1717, var prosten I Törsleo 
o. I.endum, konsistorialradet .lörgcn Cliristopher Gleerup, f. 
1717, t 17U7, g. ni. Elisabeth Calhrine .lespcrsen. — I andra 
giftet 111. .Tohanne Trnp liade koiiinierscrAdct Hans Gleerup 
tolf barn. Af Jörgen Chrislopher Gleerups fem barn var 
yngste sonen Niels Georg, f. 1700, f 1S17, krlgsrAd, som 1 
tv:\ giften hade sju barn. Ihn.s yngste suii I första giftet 
m. GJcrlnul Catherine llansiii. nedanslftt-nde Christian Wil- 
helm  Kyld  Gleerup  .'Un rrlly Ilade  IsJU  (ill  Sverige. 

IJtteralnr: Sv. .\tlarlal ls'.il: .1. C. L. l.eMgiilck, Genea- 
logier  över  adelig<'  o.   b.,i'geii jge   1'amilier,   Kpli.   IM.".. 

Christian Wilhelm Kyhl, f. ISOO, universitetsbokhandlare 
i Lund, bokförläggare, t 1871. G. m. Anna Catharina 
Stack,  f.  ISOS,  t  1875. 


436 GLEERUP 

Barn: 
I. Georg Joseph Theodor, f.  1828, fotograf, t  1874.   (j. 
1.S54  m.  Werulela  Sophia  Hallström,  f.  1S3(),  t  18''7. 
Barn: 

1) William Theodor, f. 1858 *V»i, fotograf (West 
IM a i II, M i ii n., N o r d a m c r i k a). O. 1892 ^-/lo 
111. ./ a n c  iiarlaml  Hallström. 

Barn: 
Virginia Lovint;, i.  1893. 
\V c s t o n  William,  t.  1894. 
tyancis Laudon G ar land. i.  1896. 
Grace  Alice  Helen,  f.  1899 -V12. 

2) .S7^7? Edvard (Edde), f. 1860 ^''/n, major i armén, 
kapten i Scidra Skånska infantcrircg:tets reserv, f. 
d. ordonnansofficer hos H. K. H. Kronprins Gustaf, 
G V Sbin, K S O, R N O, R D D O, R Fr fl L. Camb 

0 4 kl. (Lund). G. 1:g 1888 m. (Augusta Wil- 
helmina Juliana Möller, i hennes 2:a gifte, f. 1853); 
2:o 19U2 Vo 111. Marta Maria Mai^dalena Rosen- 
crantz,  f.  1873 75. 

Dotter, i  l:a giftet: 
H e r v o r  Alexandra,  f.   1889.   G.  1912 "V?  m, 
adjungerande  ledamoten  af  Svea  hofrätt,  jur! 
kand.  F r c dr i k  Malm,  f.  1879 "/u  (Stock- 
h o 1 m). 

3) Er an c is Virginia, f. 1862 -'/i'. (i. 1887 75 m. 
handlanden Edvard Peter Ernst Möller, f. 1849 
'7i!  (Al a 1 m ö). 

4) Wendela Catharina (T hr in a), f. lfS73 ^79 (N e w- 
Y o r k). 

2. Jacob Deichmann, f. 1834 "A, bokhandlare o. bok- 
förläggare i Lund, RWO. G. l:o 1868 m. Jenny 
Mana Christina liumbla, f. 1844, t 1874; 2:o 1882 ^7* 
m. Emerentia Lovisa Maria (E m m v) Liedholm. f. 
1857 -73. 

Barn, i  l:a giftet: 
1) Christian Viktor Kämpe. f. 1871 ^Va, kyrkoherde 

1 Osterslöfs pastorat af Lunds stift (östers- 
I ö f). G. 1904^79 m. Maria Lovisa Schlyter, 
f.  1883 "A. 

Döttrar: 
Berta  Elisabet,  f.  1907*75. 
Jenny Maria, f.  1909 ^7i?. 


i  2:a  giftet: 

2) T ase Fredrik, i. KSS3 ^-j-, underlöjtnant i Skånska 
dragonreK:tets  reserv,  kontorsbiträde  (Lund). 

3) Laura  Maria  (Lalla),  f.  1888%  (Lund). 

3. Carl Oustaf Magnus, f. 1837, handlande, T 1902. G. 
1886^^7 ni. Edith Hanna Diuna af Ekenstam, f. 
1868 ^7i; onig. 1910 '^/u m. majoren i armén o. kap- 
tenen i Andra lifgrenadiärrejritcts reserv, ordf. i sty- 
relsen för Sydsvenska kreditaktb:s kontor i Linkö- 
ping-, verkst. direktören i Kinda kanals aktb., direk- 
tören i Linköpings sparbank, R S O, R W O, friherre 
Ulf Clavs Wilhelm Sparre, f. 1852 "Vs. Beb. eget 
hus  i  Linköping. 

Döttrar: 
Eha  Dagmar,  f.  1887 "-'*7it.   Äg.  tillsammans  med 
modern o. systrarna  hus i Malmö  (L i n k ö p i n g). 
Astrid  Frida  Margit,  f.  1895 -•'/(i. 
Edith Marianne, f. 1901 "As. 
A.Fredrik   Waldemar,   f.   18-10 '/o,   sjökapten,   be- 
siktningsman för  Stockholms  stad  o.  för  Stockholms 
sjöförsäkringsaktb.,  R W O,  R Belg Leop O,  Cmmery 
M i guld.   Äg. o. beb. hus i S t o c k h o I rn.   (j.  1870 
■'Vio m. Lydia Maria Miltojnvus. f.  1851 "'/s. 

5. Sophic T ho mas in e. f. 1844 -/o. G. 1863*7» m. 
bokförläggaren Gottfried Peter Eberhard I^ettersson 
Beijer,  f.  1835,  t  1870  (S t o c k h o 1 m). 

6. Nils Arvid, f. 1845, bokförläggare i Stockholm, t 
1884. G. 1874 7i2 m. Adelaide SopJiie (Adéle) Med- 
berg.  f.  1855 'Vo  (Stockholm). 

Barn: 

\) Adelaide  Julie  Sophie,  f.  1875 -'/lo,  anställd  i 
lifförsäkringsaktb.  Nordstjernan  (S t o c k h o 1 m). 

2) Carl Johan,  f.  1877 Vs,  affärsman  (Chicago). 
G.  1903 'Vio  in.  Anna  C eder gren. 

Döttrar: 
Greta  Alexandra  Julie  Elisabeth,  f.  1905 %. 
Sigrid  Anna  Katarina  Adele,  f.  1909-%. 

3) Sigrid  Thomasine  Elisabeth,  f.  1879 *Vi,  sjuk- 
sk(>terska  (Bor å s). 

7. Gustaf Lorentz, f. 1847, konsthandlare, t 1883. G. 
1875 m. lohanna Wilhelmina (Mina) Jönsson, f. 
1858  (Lund). 


438 (i RÄFST] {ÖM 

Barn: 

1) Olof Hilding Christ i a n. f. 1877 -"^/t, stadskassör 
i Hälsingborg. (i. 1905 -^/i rn. Linnea 
Jenny  Cecilia  tricssun,  f.  1S79 ^7;!- 

Scm: 
Carl O ö s t a  Kylil.  f.  1907 ^-/i'. 

2) Ebba lUis^tbcth Wilhelmina, t. 1879 ^ ''/<), kontors 
biträde  (S t o c k li o 1 in). 

8. Rolf Harald, f.  1848, koiitorsclief, t  1905.   O.  1874 ni. 
I n g e b o r g  Heland .  \.  1855 ""^/n  (M a 1 ni ö). 

Döttrar: 
Annie  Jenny  Helena,  f.  I.s7() V^.   (i.  19(15 ^,'n  ni. 

disponenten  för  Varbcrgs  i-Ilefabrik  // a n s  Bruno 

Andersson, i. 1876 ^Vio (V a r 1) e r g). 
Karin Thekla Natlialic, f.  187,s '/:-.   (i.  1902 ''/r, iii. 

ingenjören   vid   Kockums   niek.   verkstad   Axel 

Leonard  Andersson,  f.  1868 "7o  (M a 1 ni o). 
W ålborg  Milda  Oustafva,  f.   1882^/8.   U.   1905 

'Vio   ni.   kanireraren   i   Skandinaviska   kreditaktb. 

Rudolf  Lritiof  S:t  Clair  Renar d,  f.   1874^^2 

(K r i s t i a n s t a d). 


Grafström. 

Äldste kiiiidc stanifiulcrii Abniluiiii var lioiid»- i (Jriifte l)y 
i Slödo socken (Medelpad). Efter deiiiui l)y iiiUogri sluktnaiaiiet 
af hans sonson, rådniannen i Hudiksvall Anders Grafslröin, 
f.- 1702, t 1704, hvars son Abniliani. f. 17r)0, t 18:55, r-idnian 
och j?rosshnndlare i Sundsvall, gift med .Maria Magdalena 
Ix.ohner,  blef  fader  till  nedanståesde  Anders  Abraham. 

IJtteralur:  Sv.  SlilktkahTider  1SS7. 

Anders Abraham, f. 1790, teol. o. fil. d:r, prost o. kyrko- 
herde i Umeå, En af de 18 i Svenska akademien, 
t 1870. (i. l:o 1822 ni. Henrica Elisabeth Eranzén, 
f. 1803, t 1833; 2:o 1838 m. Helena Sofia Franzén, 
f.  1813, t  1891. 

Barn, i  l:a giftet: 

1. Thor Erithiof. f. 1827, teol. o. fil. d:r. ordensbiskop, 
öfverhofi)redikaiit, kyrkoherde i S:t Clara i Stock- 
lioliii. t 1883. (i. 1861 ^7: m. Heloise Desdeniona 
Hazeliiis. f.  183ö "'/o (1) j u r s !i o 1 m). 


GRAFSTKÖM 439 

Harii: 

1) Fanny LoHisa, f. 1S().3 -/m. (i. Inn'^ '-/lo m. 
öfverdirektörcri o. clicfcii fcir faii};v;irdsstyicls<jii, 
K N O 2 kl., jiir. iitr. kand. V / k t o r limaniwl Alm- 
iliiist. i. 1860 -V'J (O j 11 r s h o I m). 

2) Hans Fritliiof Andreas, f. 1865, t. f. landssckretc- 
rare, t 1^03. Q. 1895 ^"/s ni. Agda Maria Olsén, 
i.  1872  Vi'.' (A r v i k a). 

Döttrar: 
Agda Henny hdcnu, f.  1896 ''"/r,. 
Olga Fanny Ileloisc. f.  1897 -'Vn. 
Lilly Clura Rut. f.  1899  y/». 
Fva Selma Maria. i.  \W2 ''/s. 

3) t rik Frans Michacl. f. 1872 "'7'», kai^ten o. koni- 
paniclief vid .lönkcipings reg:te, koniinuiialfiillinäk- 
tig i Djiirslioliii. Äs. villa därst. (D a n d e r y d). 
(i.  1898  ^Vy  ni.  Fva  Augnsta  von  Arbin,  t.  1872 

S()nL'r: 
Hans Fritliiof Eriksson, f.  1899 ''V?. 
Bengt Axel Friksson. f.  19(jo  i%. 
Tor Gunnar Friksson, f.  1905 '^/n. 

2. Frans Hugo, f. 183U, kapten, förste landtmätare, t 
1895. G. 1856 m. Ulrika Tlieresia Helleday. f. 1832, 
t  1906. 

Barn : 

1) Johan F r it hi of. f. 1857 ^^/g, apotekare i Luleå, 
fransk konsiilaragent därst., ordf. i styrelsen för 
Luleä renliailningsaktb., ledamot af direktionen för 
aktb. Norrlandsbänken. Äg. hus i nämnda stad. 
(j.  1889 "/u  ni.  C arla  Rydberg,  f.  1806 -'/n. 

Dotter: 
Fanny Tlieresia. f.  1890 -'Vg. 

2) Fuphrosyne Selma Helena, f. 1861 '-/i. O. 1887 
^"/3 m. direktören John Lutli. f. 1857, t 1909 
(D j u r s-h o 1 111). 

3) Hjalmar Emil, f. 1866 "V?, major vid Väster- 
bottens rcg:te, R S O, R W O (Umeå), (j. 1904 
'"/ii.' ni. Elsa Maria  von Nolting.  f.  1885 "/?. 

Barn: 
Elsa  Marianne  Henriette,  f.  1905 '"/u. 
Anders Fritliiof Wilhelm, f. 1909 Vn. 
i  2:a  giftet: 

3. Bernhard Abraham, f. 18-13 '"/t, fil. kand. 
(S t o c k h o 1 ni). 


440 GKANDINSON 

4. Ro sina Charlotta, f. 1844 ^V». O. 1S70 "/» m. rek- 
torn Johan Johansson, f. 1829, t 1^01 (Stock- 
h o 1 in). 

5. Henny Michacla, f. 1849 ^li. O. 1875 ^"A» ni. ingen- 
jören Alfons Jcronie von Maartnian, f. 1836, f 1890 
(S t o c k h o 1 rn). 

6. Krnst Wilhelm, f. 1850, vice konsiil, t 1902. Q. 1900 
ni. f r c i a Breilcnberi^. f. 1868 ^-/a (Stockholm). 

Dotter: 
Karin Mathilda. f.  1901 -'h-j. 

7. Asnes Mathilda. f. 1855 'Vu>. O. 1880 ^^/^ m. kam- 
marherren, vice liiiradshöfdingen, O II S Qbmt, 0 11:s 
Jnit, R N O, R W O, K D D O 2 gr., R Pr K O 2 kl.. 
RRS:tAiiO 2 kl., Carl Eduard von Horn, i hans 
2:a gifte, f.  1845 '"A (S t o c k s n n d). 


Grandinson. 

Äldste kftnde stamfiuliru var Juhaii Eriksson Graudlu på 
Grans giistKlfvarogArd i Yttcrgrans .socken I ITppland, riks- 
dagsman i bondeståiidi-t och en af facldrarne ."it kronprinsen 
Gnataf Adolf vid 1778 Ars riksdag. Hans son Johan Erik. 
hofkvarterniilstare och slottsfogde på Uppsala slott, antog 
namnet Graudinsnn iicli var tader till nedanstående Johan 
Alexander. 

Litteratur:   Sv.   Släklkaleml.r   1 >n.'.. 

Johan  Alexander,  i.  1781,  assessor,  t  1864.   Q.  1810 
m.  Carolina  Oustafva  Croon,  f.  1790,  t  1871, 
Söner: 
1. Pdvard  Alexander,  f.  1816,  byggmästaie,  t  1873.   Q. 
m.   Thecla   Oustafva   Adolphina  Maria  Dahlström, 
f.  1822,  t  1882. 

Barn: 
\) A n n e  Marie  Carolina,  f.   1845%  (Stock- 
holm). 

2) Alma Georf^ina Amalia, f. 1849 -"/i-'. G. 1874 
"/u m. ingenjören Sven Fredrik Mellin, f. 1834, 
t  1907  (S t o c k h o 1 m). 

3) Karl- G n st af Alexander, f. 1858^%. fil. d:r. 
rektor vid Nyköpings högre allm. läroverk, lektor 
vid Örebro högre allm. läroverk, stadsfullmäktig i 
N y k_ö p i n g. R N O, R W O, L S Sk H. (j. 
1885 *Vi(t m.- T e k I a Beata Kristina Malmgren. 
f.  1847 7u. 


GREFRERG 441 

Döttrar: 
Märta  Alexandra,  f.  1887 ^^h  (Stockholm) 
Ellen Beatrice, f.  1887 ^Vr. 
2. Carl  Alfred,  f.  1826,  byriklief  i  järnvägsbyggnads- 
styrelsen, t  IS99 ^7io.   G.  18fi2 'Vii  ni.  Anna  Maria 
Magdalena (Malla)  Lindblad,  f.  1835 V?  (S t « c k- 
li o 1 rn). 

Barn: 

1) Hmil. f. 1863 ^Vu. förste regissör vid Nya intima 
teatern, litteratur- o. teaterkritiker (Stock- 
h o I m). 

2) Alf riiaro. f. 1S()5 -"Am kassör i bankakth. Norra 
Sverige (S t o c k li o I ni), ^i. 1898 "/i m. Maria 
Charlotta  Stenberg,  f.  1864 '*'/:). 

Döttrar: 
D a ii ni a r  Magdalena,  f.  1901  -7i». 
G n n 11 e I  Margareta,  f.  1003 ^"/i. 

3) Waldemar, f. 1867 i*^/:... kapten vid Väg- o. 
vattenbyggnadskåren, baningeniör vid Stockliolm - 
Västerås-Bergslagens järnväg, R \V O (Väste r- 
ås). O. 1899 "/i m. Anne Mamrethe Pharn 
(Ma^ga)  Gagse.  f.  1874 V;». 

Barn: 
Agnes  Margareta,  f.  1900 Va. 
Rror Alexander,  f.  1902*^3. 
Ingrid  Magdalena,  f.  1906^3. 
Carl Alfred,  f.  1909 "/;,. 

4) Magdalena, f. 1868 "Vr.. Q. 18% "/„ ni. ekono- 
miinspektören o. kamreraren vid K. Teatern, R W 
O. I: ni i I Josef Petterson, f. 1861 (Stockholm). 


Grefberg. 

Släktens Uldsto kände stanifador är Laurentius Grefberg. 
f. ir.OS", t 1740, Inspektor vid Rönö kungs}?ård 17:?7, seder- 
mera iigare af Svarttorp 1 Rönö soekeii onikr. år 1711. g. ni. 
Margareta Höljer. Deras son Carl Fredrik, f. 17;;8, t 1811 
brnksl.okliftllare vid Gusnms bruk. sedermera ägare 'af Aske- 
siu.i 1 Skällsviks suclceu (Östergötland), blef i sitt gifte med 
Anna   Maja   Nordström  fader   till 

Lars Petter, f. 1769. bokhållare vid (iiisums bruk, t 1810. 
O.  m.  Christina  Catharina Ringborg,  f.  1777,  f  1847. 


442 GUEFBKKG 

Suiicr: 

1. Carl Erik, f. IbOl, inaKistratssokrLtcrarc i Söderkö- 
\mi^, t 1^45. (i. 111. Carolina Jclianiia IJertoii, f. 
1,S(I9,  t  1^75. 

Barn: 

1) Carl Hjälm ar, 1. lcS3,^ -V«. bokbindare (H ö r- 
b y). (j. 1^03 'Viu ni. Anna Maria C a r o I i n a Klw- 
hon^.  f.  1830 '-'In. 

Barn: 
H edda Carolina, f.  1865 -"/i. 
Anna Elisabeth, i.  1S6() "/b (11 v e t 1 a ii d a). 
Carl  T nr c  lirlk,  i.  I.s73 "/l-,  korkniiakarc  (H ö r- 
b y). 

2) Tekla Carolina, f. hs35 ^"/r,. (i. 1859 V^ m. bank- 
kassören David (iiistaf Svenson, f. lS3U-/ii (11 v e t- 
1 a n d a). l'raii dem liarstaiiiniar un yn^rc sliikt 
(ircfberk^ Kcnoni deras son. kanireraren i Lidköping 
(jiistaf Walfrid Svenson, livars Inirii antagit f:ir- 
niuderns  släktnamn. 

2. Lars (justat, f. 1807, radman o. nia^astratssekreterare i 
Söderköping, t 1846. (i. 1839 ni. Fauliiie Aurora Ma- 
tilda Cöhkr,  t.  1813,  t  188>>'. 

Sciiier : 

1) (j u s t a I rredrik Alfred, \. 1M2 ^''/n, radman i 
S ö d e r k ö 1) i n ji, direktör i Osterj^iitlands eiisk. 
banks afdelniiiKskuntor därst. samt i Söderköpings 
med kringliR.iiaiide härads sparbank, (j. 1878 V;i ni. 
J ennv Amalia Linden,  f.  1835 ''/ii. 

Barn:_^ 

Gustaf Ernst, f. 1879 '"ho, jiir. kand., e. o. as- 
sessor i  Svea  liufrätt  (S t o c k li o 1 m). 

Pauli ne Jenny, i. 1881 ^''/ji'. (i. 1907 '/i-' m. 
jrrossliandlaren i HalsingborR Johan Wil- 
helm Alexander  Westrup,  f.  1879 '/r.. 

Elsa Itiiiehorii Wilhelmina, i. 188-4 Vi, gymnastik- 
direktör  (S t o c k 11 o 1 111). 

Å k e Wilhelm Herbert, f. 1888 "Vi!, underlöjtnant 
i  K. Flottan  (K a r I s k r o n a). 

Lisa Eanny Matilda, L 1890-'/», teckningsiärar- 
inna  (L a ii d s k r o n a). 

2) Ernst  Wilhelm,  f.  1845 "'/i,  justitieråd,  K m st k 

N O. Äg. villan Sjökliiitcii vid Ark()siind (S t o c k- 
h o I m). (j. 1890 \'u m. A ti n e s Mathilda Sehniidt, 
i.  18f)7 •"/.-.. 


GUEVESMUllL 443 

Grevesmiihl 

(äldre grenen). 

Donna sliikL uiisrs liiirstjiiunia Irnu Mccklciibiirg, livar»-st 
»■a likiulmiid ort är licl:i^'fu och Ijvarist släktiiainnct skall 
talrikt förekomma. I>rii iiill.N t (atU- lill Sverige oiiikr. llJNO 
och 1700 med två sannolikt niira bcfryiuiade medlenimar. 
Deu först inflyttade grenen, sdui sedermera skref sig (Ireves- 
mölilou och till livilken hörde den 1770 adlade ättt'n med 
delta luimn utdug 1830. l>en senare griii.Mi inkcm med 
Inindtdsmannen i Slockliclm Herman ( ; revtsiniiiil, f. Kul, t 
17J;!, som i sill 17(il in;;angna giltc imd .\nna Klisab.dh 
Feindt, 1. l*\s:>. y 17 1.';, I>lan(l flera barn haile sönerna Carl 
Itenrik ocli Johan, Iran livilka aUa nn Irfvande nu'dlemmur 
härstamma. Carl Henrik, f. 1712, t 17.s-', möbelhandlare 
i Stockholm, biel i Mil andra ^ifle (lir/,) med Christina 
Helena Full, 1. 17b'., y 177:;, fader till (b^n kände; donatorn, 
stiftaren af "t i irv.-miihlska >kolan" i Stockholm (.'arl Adolf 
(irevesmiild, f. J7U, y ls-7, .<io>sliand!are i niimnda stad, 
godsiigare, som i sitt andra giflo |17>-;i m. Catharina Dare- 
lius, f. 17(M, t 1SÖ2, bland fler., barn hade nedanst:^.•nd.• 
son August Wilhelm. At ofvannämnda Johan (.Jn v<'smiihls 
sliiktgren lefva iinnu bara och barnbarn af hans sonson gärds 
ägaren i Södertälje Bcrnhaid I.ndvig Grevsniiilil, f. 18<n, 
t 1800, men om dem har hittills ingen luuierriit lelse kunnat 
erlnMlas. 

Litteratur:  Sv.  .vllarlal  ISDS. 

August  Wilhelm,  f.  1789,  assessor,  Kodsaj^are,  t  1Ö03. 
G.  1821  111.  At^ies  Sofia  KliiiKs|)or,  t.  1789,  t  1871. 
Barn:  ' 

1. Axel Ludvijf, f. 1823, löjiiiaiii, jiodsäKarc, t IS'MJ. 
(1. 1854 m. Cliiistiiia Ayiics Cliarlotta 1'l.iceiisticriia, 
f.  1829,  t  19(Ki. 

Dotter: 
Agnes (Lily), f.  180U ^Vu.   G.  1891  '"/n iii. staticjiis- 
inspektoreii   vid   statens   järiiva};ar   I' r c il r i k 
Oman. f.  1859 ^7/ (M e r r i j u ii k a). 

2. Hilda Augusta Sophia, f. 1824 'V-'. U. 1845 -''/o m. 
Kn af Rikets Herrar, justitiestatsmiiiistern, excellen- 
sen Claes fJraini (iiinther. t. 1799. t 1801. Beh. e^et 
hus  i  S t o c k II o 1 111. 

3. Carl WillicUn Tlicudor. f. 1.S27 "/c-', f. d. kapten 
vid Söderinanltinds rc.t;:te. j^odsaKare, R S (J. Äk- o. 
beh. S t i ä r II il o f i Södermanland. (i. m. .Maria 
Christina  Björkman,  i.  18,^(1,  f  18>s7. 


4 GKEVESMUHL 

Duttiar: 

Hulda O et avi a, f.  1S58 ''^b (S t j ä r ii Ii o f). 

Hilda, f. 1867 ^"/ii. O. 1892 'Vi m. KodsäRaren, 
ordf. i Kernbo sockens koinmuiialstärnma, i Marie- 
freds sjukhus direktion, i Selebo härads Alhriän- 
nings styrelse, i styrelsen för Oripshohn— Marie- 
freds ångfartygsaktb. och i Söderinaiihinds läns 
hushållningssällskaps utsädespreniieringsnäniiid. R 
WO, L L A, Brik Wilhelm Kiimlin, f. 1859 ^'73. 
Äg. Stora Sundby (Kernbo s:n) o. Maiielund, båda 
i Södermanland (Stora Sundby, L ä g g e s t a). 

Agnes Catharina Charlotta, f. 1829 *7io. G. 1860 
^Vö Hl- kaniniarherren, kai)tenen, friherre Carl Ed- 
vard Wrede af Kliinä, f. 1821, f 1904 (Kampen, 
V ä X i ö). 

Oscar August, f. 1833, godsägare, t 1906. G. 1868 
m.  Clara  Dorothea  Sjöström,  f.  1845,  f  1904. 

Harii: 

1) Clara Agnes Maria, f. 1869 Vö. Q. 1899 ^'h m. 
godsägaren Gustaf Albrekt Lind, f. 1858^76. 
Äg. o. beb. Ii i s t a i Södermanland (Marie- 
fred). 

2) Oscar Wilhelm, f. 1870^77, kapten o. kom- 
panichef vid Södermanlands reg:te. Äg. tillsam- 
mans med brodern Axel Herrestads säteri i Söder- 
manland (H ä c k e 1 s t a, R ö 1 - S m e d s t a). Ci. 
1911 "/lo  m.  Elsa  Sofia  Norsclius.  f.  1882 'Vt. 

3) Hilda Julia Sofia, f. 1872 ^7-'. G. 1890 ^7« m. 
godsägaren Vrcdrik Huiiström, f. 1863 ^7h. Äg. 
Vaxäng i  Södermanland  (S t o c k h o 1 m). 

4) August Axel, f. 1874 ""'/lo, godsägare. Äg. tillsam- 
mans med brodern Wilhelm o. beb. fierrestads 
säteri i Södermanland (H e r r e s t a d, Marie- 
fred). 

5) Ebba Malvina, f. 1876 *7i (H c r r e s t a d. 
(M a r i e f r e d). 

6) Carl Adolf, f. 1877^77, ingenjör. Arr. Hellby 
säteri i Västmanland (Hellby. H e d c n s b e r g). 
G. 1910 'Vo m. Anna Sofiv Kock från Norge, f. 
1887 7io. 

Dotter: 
Ebba  Anna  Hcnrictte,  f.  1911 "7i. 


r.RlI.L 445 

7) Oscar Magnus, f. ISbiO 'Vö, agronom. Äg. o. 
beb. K u in 1 a i Södermanland (Mariefred). 
O. 191U ^7o m. Sigrid Hildegard Charlotta Sand- 
sten, f.  1884 -'*/io. 

Dotter: 
Dagmar Hilda Sigrid, f. 1911 Vs. 
S) Carin Dorotea, f. 1884^*^/2. O. 1910 ^'Vio m. 
löjtnanten vid Vendes artillerireg:te, besiktnings- 
officeren vid Äkers krutbruk, friherre Carl 
Gustaf von Otter, f. 1881 '/i (A k e r s s t y c k e- 
b r u k). 


Grill. 

Urgammal Italionsk adlig iitl under iiaiuiift dc-l Grillo, 
känd sedan år 80G ocb mest bosatt i Genua, hvarest den var 
en af de 28 adliga ätter, som dogeu Andrea Dorla år l.")2S 
afsöudrade från den öfriga gamla adeln och förklarade dess 
medlemmar värdiga att bekläda statens högsta ämbeten samt 
att väljas till doger, d. v. s. att vara ordförande i den 
(ieuuesiska republikens aristokratiska regering. En gren ut- 
flyttade i slutet af 1400-talet till Tyskland. Baltzar Grill, 
som bodde i Augsburg, var fader till Andreas Grill, 
borgare diir, hvilUen ir.71 af kejsar.-n erliöll tyskt adel- 
skap. Hans son lialtzar hade fyra söner, af hvilka en 
kvarbodde i Augsburg, men tre flyttade till Holland; af dem 
begaf sig vid medlet af IGOO-talet Antoni Grill d. u., t 1G75, 
till Sverige, där han blef Itiks guardien och stamfader för 
den svenska grenen. Hans sonson Abraham Grill, d. ä., f. 
1074, t 1725, var handlande i Stookholm och 1 sitt iir 1704 
ingftngna första gifte med Helena Wittmack, f, 1U84, t 1710, 
fader till Antoni d. y., stamfader för Garphyttegrenen (se 
nedan), Claes, stamfader för Söderforsgrenen (numera utdöd) 
och Abraham d. y., f. 1707, t 17G3, som i sitt 1735 IngAngnu 
gifte med Anna Maria Petersen, f. 17i:'., t 1751, hade sonen 
Johan Abraham d. y. (se nedan), stamfader för GodegArds- 
grenen.   En  gren  af  den  svenska  släkten  lefver  i  Portugal. 

Ätten för i sitt vapen eu trana, stående på. ett ben, med 
on sten i den upplyftade foten oeh en gräshoppa I näbben. 
Flera medlemmar af ätten hafva gjort sig förtjänta af tack- 
samt erkännande för välgörenhet, milda stiftelser, uppmunt 
ran  af  konst och  vetenskaper  samt försträckningar till  kronan. 

Litteratur: 'lersmedeu, Kalender öfver 1 Sverige lef vande 
ointroducerad adel; Anrep, Sv. Sliiktboken I.; Sv. Släktkab-n- 
d.-r  18.SG;  Sv.  .Ättartal  18;>G. 


446 GUir.T. 

Garphyttegrenen : 

Antoni,  f.  1705,  jirossliaiKlIarc,  t.   O.  m.  Alida  .lacoba 
Hilchen, t. 

Son: 

Antoni,  f.  1743,  bruksägare,  t  1805.   O.  1770  ni.  Jo- 
hanna  Cornelia  Cloppcnhur^,  f.  1739,  t  1819. 

Söner: 

1. Anton Johan, f.  1771, vice häradsliöidinj;:, t  1831.   O. 

1805  m.  Ulrika  Iileonora  Torner,  f.  17cS6,  t  1837. 

Son: 
Claes Anton Oscar, f. 1813, med. d:r, i)r()vinsialläkare, 
t 1879.   O. 1850 Y", ni. G ii s t af v a lirica ödmann, 
f.   1827 "7.1   (U p psa I a). 

Barn: 

(1) Claes Eric. f. 1851 ^^l-j, öfvcrste i armén, öfver- 
stelöjtnant i Fortifikationens reserv, f. d. kom- 
mendant pä Älfsh(tr^'s fästninj::, chef för Djur- 
jiärdskomniissionen, komnuinalordf. i Västra 
Ryds socken i Uppland, R S O. R N O, R W O, 
Turk Medj O 3 kl., R R S:t An O 3 kl.. R Fr H 
L, 0.y:s Olymp M, L Kr V A, L V V S. Äk. o. 
heb. Ö r n ä s frälsesäteri i Ui)|)land (K u n k s- 
ängen). O. 1883 Vn m. Maria Lovisa 
Emilia  Reiitcrskiiild,  f.  1861) '-/... 

Barn: 

Anna Maria, f. 1884-%. O. l'J07 "V:t m. 
grosshandlaren Arthur George Scatoii, \. 
1881 '7?  (O ö teborg). 

Carl Leonard C I a c s Claesson, f. 18S6 '/d, 
löjtnant o. rcKementscidjiitant vid Liirejc-tets 
husarer (S k ö f d e). Ci. 1911 ^Vio m. Gladys 
Nora Fleming frän  Fngland,  f.  1891 ''Vt. 

Eric Gustaf Claesson, f. 1891 ^7iu, under- 
löjtnant vid  Svea  lifgardc  (S t o c k h o 1 m). 

(2) Anna. f. 1852 7i 2. Q. 1875-77 111. lektorn 
Samuel Johan Ljungdahl, f. 1840, t 1903 (U |) i)- 
s a I a). 

(3) Oustaf Andreas, f. 1860, med. lic, e. provinsial- 
läkare, t I^^IO. G. 1900 75 m. Gerda Sofia 
Lundgren, f. 1871 -V:t (F d a. C h a r I o t t e n- 
b e r g). 


OiniJ. 447 

Dotter: 
Barbro Sofia Giistafva. f.  1903 Vo. 
2. Per  Isak,  f.  1773,  hruksaRarc,  t  1842.   O.  1803  m. 
Catharina Charlotta  nedbcrk\  f.  1784,  t  lS>=il. 

Son: 
Anton  Gustaf,  f.  1808,  brnkspatron,  t  1894.   G.  1859 
-^9  in.  Ulrika  Regina  ((JU a)  Grill,  f.  1822 ^7u. 
Äg.  liiis  i  Örebro.   (Se  nedan.) 

Höttrar: 
Charlotte Fredrika Regina, i. 1860 'V». G. 1886 
'Vii ni. förste stationsskrifvaren vid statens 
järnvägar samt f()restandaren för iluodsexpedi- 
tionen i Uppsal a, Per Fredrik F ni i I Anekar- 
svärd, f. 1856 -«/7. 
Martha Angusta Carolina, f. 1866 "A». G. 189,5 
^Vi !H. bruksägaren Sven Wilhelm Theodor Grill, 
f.  1864, t 1912.   (Se nedan.) 

Godegårdsgrenen : 

Johan Abraham, f. 1736, direktör i Svenska ostindiska 
kompaniet, bruksägare, t 1792. G. 1772 m. Ulrika 
Lovisa Ltining, f. 1744, t 1824. 
Söner: 
1. Christian Ulrik, f. 1777, bruksägare, t 1831. G. 1811 
m. friherrinnan Hebbla Regina Cronhjelm, f. 1794, 
t 1874. 

Son: 
Howard Carlos Tycho, f.  1817, underlöjtnant, t 1902. 
G.  1852 m. Mariana Carolina Grill, f.  1833, t 1910. 

Barn: 
Sigrid Ulrika  Wilhelmina,  f.  1857 7?  (Stock- 

h o 1 m). 
Thor a  Henrietta  Gast af va,  i.  1859 Vi.   G.  1890 
m.  Knut  Lindqvist,  f.  1863,  t  1907  (Stock- 
h o I m). 
John Howard Ulrik, f.  1860 -"/n, egendomsägare 
(A u s t i n,   Texas,   Nordamerika).   G. 
1883  m.  Margareta  Eriksson. 
Gnstaf Wilhelm Cobden. f. 1863 --/u-, gymnastik- 
lärare.   Bosatt  i  Nordamerika. 
Franklin  Anton  Fnar,  f.   1865 V?,  gymnastik- 
lärare.   Bosatt  i  Nordamerika. 
W e n d el a   Magdalena,   f.   1869 '/i   (Stock- 
ho I m). 


448 G II I IX 

P enn Claes Giordano. i. 1878 *%, ingenjör (B u e- 
n o s  A i r e s,  Argentina). 
2. Fredrik Wilhelm, f. 1784, protokollssekreterare, bruks- 
ägare, t  1861,   G.  1813 m. Regina  Christina Norden- 
felt,  f.  1797,  t  1873. 

Barn: 

1) Claes Lorentz, f. 1817, öfverstelöjtnant, t 1907. 
Q. 1S54 in. lienrictte Charlotta Catharina Lidman, 
f.  1825,  t  19Ub. 

Barn: 

(1) Sven  Wilhelm  Thcudur.  f.  IN64,  bruksägare, t 

1912 Vii. (j. 1895 ^7* m. M ä r t h (i Aiiiiusta 
Carolina Grill, f. 1866 "/«• Äg. tillsammans med 
barnen (Jodegårds säteri o. bruksegendom i 
Östergötland  ((iodegard).   (Se  ofvaii.) 

Barn: 
Claes Anthony Benjamin, f. 1896 ^a. 
Sam Fredrik  Tlieodor, f.  1897 -"/u. 
Sven  B alt z ar  Ahraliam,  f.  l'^()() 'V». 
Martha  Ulrika  Henrietta  Anna- Johanna,  \. 
1903 7'J. 

(2) Ebba Fredrika Regina, \. 1854 ^7i2. G. 1878 
"/i! m. löjtnanten, friherre Adolf Israel Gustaf 
Lagerfelt, f. 1836, t 1907. Äg. Börslycke samt 
Gismestad i Östergötland (G i s m e s t a d, 
B a n k e b e r g). 

(3) Selma Wilhelmina Charlotta (I n a), f. 1858 'Va, 
G. 1880 Va ni. vice häradshöfdirigen, auditören 
i Lifreg:tets husarers reserv, ombudsmannen 
i Örebro läns hypoteksföreiiing, direktören i 
Örebro enskilda bank, R N O, R W O, G .M, 
Erik Benjamin T er smed en. f. 1841 'V?. Äg. 
Hellby  i  Västmanland  (Örebro). 

(4) n enr iet t e, f. 1860 ^7o. Ci. 1889 Vu' ni. 
öfversten i II. arméfördelningens reserv, f, d. 
öfverstelöjtnanten vid Andra lifgrenadierreg:- 
tet, bufälhafvaren för Västerviks rullföringsom- 
råde, R S ö, Off Belg Leop O. R Fr H L, Fr K 
M, friherre Carl Magnus Victor Rehbinder. 
f. 1844 ^'U. Äg. Hälla, By o. Krassbäek, ulla 
i  Östergötland  (Västervik). 

2) Ulrika Regina (Ulla), f. 1822 '7». G. 1859 "/» m. 
brukspatronen Anton Gustaf Grill, f. 1808, t 1894 
(Se ofvan.) 


GRILL 449 

3) Andreas Gustaf, f. 1827, direktör, bruksägare, t 
1889. G. l:o 1851 ni. Charlotta Elisabeth Carolina 
Didron, f. 1827, t 1861; 2:o 1863 m. Wendela 
Gustava Emerentia Ihre, f. 1837, t 1869; 3:o 1871 
^^7 m. Eva Uenrika Laurentia Loriclis, f. 1844 
V7  (Örebro). 

Barn,  i  I:a  giftet: 

(1) Anna Charlotta Christina, f. 1852 2o/„. Q. 
1875 ^7« ni. ingenjören Johan Lennart Sebe- 
nius, f. 1839, t 1899. Äg. tillsammans med 
barnen,  o.  beb.  hus  i  Stockholm. 

(2) Ottilia Carolina (Otti 1), f. 1854 *Vii. G. 1878 
^h m. bandirektören vid Norska statens järn- 
vägar Johan Fasting från Norge, i hans 2:a 
gifte  (K r i s t i a n i a). 

(3) Andreas Balthazar, f. 1857 Vio, verkst. di- 
rektör för aktb. Gerh. Arehns mekaniska verk- 
stad, vice ordf. i Djursholms köpings kommu- 
nalnämnd o. ledamot af dess elektricitetssty- 
relse, ledamot af styrelserna för Borgerska- 
pets änkehus i Stockholm o. Upplands stads- 
hypoteksförening. Beb. egen villa i Djurs- 
holm. G. 1891-72 m. V i ölet Perren 
Maycock från England,  f.  1868 ^Vr. 

Barn : 
Dagmar Violet, f.  1892 ^Va. 
T hor st en  Fredrik  Vilhelm, f.  1894^%. 
Jane I n .c r i d Charlotta, f. 1900 ^^i. 
F strid  Gertrud,  f.  1902*^/10. 
Gunhild  A n n a  J o h a n n a,  f.  1905 ^%. 

{A) Johan  Gustaf  Fredrik,  f.  1861 ^-Vs,  gross- 
handlare (L ondo n).   (]. 1903 ^/u m. D a i s i c 
Fenn  från  England,  f.  1886 ^"/o. 
i 2:a  giftet: 

(5) Andreas Elof Bernhard, f. 1864 Ve. rytt- 
miistare i Lifreg:tcts husarers reserv, domän- 
intendent i arméförvaltningen, R S O. Äg. Ab- 
botnäs säteri i Södermanland (Villa T e g- 
n a b o, D j u r s h o 1 m). G. 1893 -'/o m. Ruth 
Ida  Henrietta  Söder hielm, f.  1874 ^"A. 

Barn: 
Claes Pliilip Andreas (Änder s), f.  1896 ^V*. 
Elof Fredrik Wilhelm,  f.  1898^/?. 
Brita  Elisabeth  Henrietta, f.  1900^710. 


29, 


i  3:e  giftet: 

(6) Andreas Fredrik Abraham, f. 1872 Vg, ama- 
nuens  i  statskontoret  (S t o c k h o 1 ni). 

(7) John Anthony, f. 1873 ^/u, disponent vid 
Svenska sockerfabriksaktb:s fabrik i J o r d- 
b e r if a. G. 19U-4 *7(i m. Signe Maria Ama- 
lia Riehter, f.  1873 "'■^/lo. 

Son: 
Rolf Gustaf Robert, f.  1906 %. 

(8) Eva, i. 1874 **/ii. (j. 1912 ^-'/i ni. banktjänste- 
inannen O s /; a r Samuel Sandin, f. 1880 ^''/i^ 
(Ö r e bro). 

• (9) Anna Johanna, f. 1876 "V^. Cj. 1899 ^'/b 
111. direktören vid Hamars mekaniska verkstad 
Johan Henrik Krefting från Norjje, f. 1869 
"/l>  (H a m a r,  N o r g e). 

(10) Carlos, f. 1877 -"/it, kontorsförinan (Bos- 
ton),  (j.  1910  in.  Sigrid  Lindberg. 

Son: 
Andreas  Oiisiaf,  i.  \^)\2. 

(11) Wilhelm, f. 1879 ''A, installationsinjieiijör 
vid Göteborgs stads elektricitetsverk (G ö t e- 
borg). G. 1903 ^/lo m. Bilen Viktoria Bon- 
nevier. f.  1875 '"/':!. 

Döttrar: 
Ellen  Ulrika (Gullan), f.  1904 '7i2. 
Eva Maria (Maja), f.  1906 -^s. 
Margareta (Gret a),  f.  1909  '/i. 
Elisa b e t h,  f.  1912 '7a. 

(12) Laurentz Georg (L o r e n t z o), f. 1883^7? 
(Bosto n). 

(13) hl ils Ulrik, f. 1885 "Vo, jur. kand., e. o. hof- 
rättsnotarie  (Göteborg). 


1 


Grönwall 

(Ystadssläkten). 

Slilktcn härstaininar fr.^ii l'vv Trueds.soii Siiicil i IOiikcIIioIiu, 
t 1708, hvars son Truod 1'orssou, f. IC.OO, t 17.".1. bhr fiill- 
bt'ri'daro i Engelholm. lians änka Ingxr Kockiiin, f. 1717, t 
17'J1, gifte om sig 1752 med fälllHTcdarfii I, ars firtunvuU i 
FJMgelhoim, f. 1725, t 1779. Trocd IVtssuhs som I'.-Ici- Troi'ds- 
son, t 171»0, autug nainiiot Griinwall cflcr sin sljnrfadcr och 
fmsaltc sig i Ystad s:'isoin fiillliLTi-dart' ocii siiiiisknuikari'; g. ni. 
Anna KlisalK-tli Aliorg.  lu-idc han ncdansli^ic-ndc s.ni Tr.jed Tettfr. 


GR()N\VAT,L 401 

Från fönitniiiniHl.' l-:irs (JrJiiiWiill. sum var smi af liill- 
bcrtdarcii i Ystad Clnistiaii Nu-lssnu (Iriinw all, f. 1C>S|. j 
1700, och lians liiistni Agala T.ars(l.>t ler, i I?:.»;, hiirslaininar 
vn Jiuiiu i Engclhohii lof vande sliiktj^rfii, hvilkni ynnralion 
efter   ptMUM-ation   varit   siimskinakare   ■>rh   uarfvare. 

Troed Petter, f. 1765, saiiiskniakareinästare i Ystad, t 
1826. G. 1790 in. Kina Catarina l.iiiidqvist, f. 1773, 
t  1834. 

Söner: 

1. Andreas Peter, f. 1792, «arfverifaktor i Ystad, t 1842. 
(j. 1821 III. Johanna Benedikta Löfstedt. f. 1800, t 
1873. 

Son: 
Carl  Johan,  f.  1833,  färk^erifabrikör  i  Ystad,  t  1908. 
O.  1863  ni.  Carolina  Mathilda  Lundbeck,  f.  1840, 
t  19117. 

Barn: 

(!) Karl Axel Anders, f. 1869 -'I-, fil. d:r, stats- 
jjeolog, R W O. Äk. jiinite syskonen fastiir- 
heter i Ystad (Stockholm).' (i. 1910 ^'/lo 
in.  Marie  (Maja)  Rasiiiusscii  iraii  Danmark, 

;    i.   18S5 '7i. 

Son: 
Anders  Johan  Troed.  f.  1912'%. 

{2) ti el ena M a r i e - L o u is e, i. 1872 '"/i. 0- 
1900 '7i-' 111. anKbatsbefälhafvareii Viktor 
Nordin,  f.   1865 '''/ii;   (H ä r n ö s a n d). 

(3) Johanna Mathilda Elisabeth (N a n n a), f. 1874 
-/ö. O. 1894 'Vi 111. läroverkskolleyaii, fil. 
kand. Johan Noak Hrandt, f. 1858 '-/i 
(Y s t ad). 

{A) Berta Christina Charlotta. f. ls76 -7.> 
(Ystad). 

(5) Fredrik Wilhelm Magnus, f. 1878 78, jur. 
iitr. kand., t. f. revisionssekreterare (S t o c k- 
h o 1 111). 

2. Lars, f. 1794, kontraktsprost, kyrkoherde, t 1883. 
G. l:o 1829 m. Klise Christine Sylvan. f. 1809, t 
1833; 2:o 1835 m. Anna Brita Cronsioe, f. 1798, t 
1862. 

Barn.  i  I:a  jjiftet: 
1) Hilda  Elfrida  Theodora,  f.  1830 7io.   G.  1855 
-'Vs in. bankdirektören, fil. d:r Johan Ulrik Ouensel, 
f.  1824.  t  1894  (Mal m ö). 


^li 


452 GKÖNWALI. 


i 2:a giftet: 

2) Troed Axel Ludvig, f. 1838, fil. d:r, lektor, t 1892. 
G. 1869 m. Siri Augusta Elisabet Sylvan, f. 1849, 
t  1900. 

Barn: 

Anna Ulrika, f. 1870 "/s. Q. 1898 ^/s m. telegraf- 
kommissarien Carl Emil Gustafsson, f. 1868 
"/?  (Västervik). 

Lars Aiisust, f. 1873^^/8, kamrerare vid 
Skandinaviska kreditaktb:s afdeliiingskontor i 
Lund. G. 1905=7:. m. Dagny Oifcrman, f. 
1883 "7i. 

Ingeborg Maria, f. 1875 "7c, lärarinna 
(M a 1 rn ö). 

Esther Angelika Margaretha, f. 1878 =Vi). G. 
1905 7io in. kassören i brand- o. lifförsäkrings- 
aktb. Skåne Lars Conrad Eberhard Quensel. 
f.  1858 '7io  (M a I m ö). 

Axel   Frithiof,   f.   1881   ^7?,   postexpeditör   'i 
(M a 1 m ö). 

Ingegärd L inne a, i.  1885 73 (M a I m ö). 

Sylvia Elsa Catharina, i. 1887 7ö, anställd vid 
brand-  o.  lifförsäkringsaktb.  Skåne  (Malm ö). 

Einar Johannes, f. 1890 ^/lo. e. o. kanimarskrif- 
vare  (Malm ö). 

3) Ulrika Catharina Sophia (Ulla), f. 1839 '7i2 
(S ö f v e s t a d). 

Carl  Abraham,  f.  1797,  garfverifabrikör  i  Ystad,  t 
1881.   G.  1830 m.  Christina Löfstedt,  f.  1801, t  1865. 

Barn: 
1) Carl August (Gusten), f. 1832 7i2, garfverifabri- 
kör i Ystad. Äg. fastigheter i nämnda stad. 
G. l:o 1867 m. Hilda Maria Espersson, f. 1848, 
t 1882; 2:o 1890 77 m. Louise Elina Holm. 
f.   1850 ^-1-2. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Hilda Elisabeth, f. 1868 '77. G. 1891 "/a 
rn. bankkamreraren Otto Emil Östberg, f. 1854, 
t 1908 (Malmö). 
{2) Thor Abraham, f. 1876^78. kontorschef 
(Ystad). G. 1908^75 m. Anna Victoria 
Gustafsson,  f.  1887 ^7-. 

Dotter: 
Louise  Ingrid  Victoria,  f.  1911278. 


GRÖNWALL 453 

(3) Lars Hugo, f. 1877 ^Vis, disponent (Y s t a d). 
G. 1904 hd ni. AI ar i c Louise Johanne Vrede- 
rike Willielminc Weber från Tyskland, f. 
1882 ^Vs. 

(4) 

(5) Milda Maria Christina; i. 1882 Va (Ystad). 

2) Hilda Augusta, f. 1838 -'/ö. G. 1863 ^''/lo m. hand- 
landen Carl Ottergren,  f.  1831, t  1891  (Ystad). 

3) Johan Anders Troed, f. 1845, landtbrukare, t 19U6. 
G. l:o 1869 ni. Emilie Charlotta Cspersson, f. 
1849, t 1883; 2:o 1884 ni. Amanda Constantia 
Amalia Sandberg, f. 1846, t 1887; 3:o 1890 m 
Agnes  Kristina  Hall,  f.  1850,  t  1908. 

Barn.  i  l:a  giftet: 

(1) Carl Herman Trocd. f. 1870 -'/o, garfvare i 
C h a t t a n o o g a, T e n n e s s e e (Nord- 
amerika), (i. 1N93 ^'Va m. Ella Ellis. f. 
1871  --Vs. 

(2) Lars Johan Esper, f. 1872 Vi, handelsresande 
(E s 1 ö f). G. 1901 Vi 111. Klar a Viktoria 
Olsson, i.  1876 -"/2. 

(3) Anders E d w i n, f. 1873 'Vio, kemist vid Sve- 
dala sockerbruk. G. 1900 V-> ni. Hilda 
Olsson, f.  1871  Vs. 

(4) Knut Magnus Kristian, f. 1875 ^Va, sadelma- 
kare (S k u r u p). G. 1901 ^Vs m. Maria Chri- 
stina Charlotta (Lotten)  Palmqvist, f.  1868 

Dotter: 
Hilda Kristina Elisabet,  f.  1909 ^Va. 

(5) Gunnar Axel Rudolf, f. 1879 Vi, maskin- 
mästare i C h a t t a n o o g a, Tennessee 
(Nordamerika). G. 1904 Vi m. Sara 
Anna Weese. f.  1871 Vo. 

Son: 
Johan Anders Daldvin. f. 1907 Vio. 

(6) Sigrid Maria Kristina, f. 1880 ^Vio, husföre- 
ståndarinna  (E r i k s b e r g). 

Christian Martin, f. 1812, sämskmakare i Ystad, t 
1865. G. 1835 m. Maria Jacobina Rosenberg, f. 1814, 
t  1899. 

Döttrar: 
Eloise Christina, f.  1838 'V?.   Äg. jämte systrarna 
hus  i  Ystad  (Y s t a d). 


Cl list ui v a Tlwoilora Aiimista, f.  1840 ■''/:i (S ö f v e- 
st ad). 
.  Selma Catharina Charlotta, i.  lS-12 V.i (Ystad). 
5. Johan Henrik, f.  I.S17, fil. d:r. kyrkoherde, t 1S'>-I.  (i. 
1.S4S ''Vio  in.  ./////(/  Lovisa  Ulrika  (Julie)  Adrian,  i. 
\H2b '/«  (U P P s a I a). 

i^arn: 

1) Johan Thcodor (Janne), \. 1850 ■/n. med. lic. f. 
d. re,y:enientsläkarc vid Karlskrona }.:reiiadierreK:te. 
R W O (H e r r s t o r i), F^ o n n e b y). G. 1SS3 -'5 
ni. Anna  Maria  Hlisahct  (Jacnsel. f.  1857 ^''h. 

l)(-ttrar: 
Karin   Johanna.   f.    1S84  *"/:.•,   sjuksköterska 

(S t o c k h o I ni). 
Ellen (t: 1 1 a) Maria.  f.  1887  'V?. 
Hilda Julia  Lovisa  (I, i sa),  f.  18Q2  -'Ii?. 

2) Edvard Axel. f. 1852 ^/j, fil. kand., bokhandlare 
(Uppsal a). 

3) Elin Maria. f. 1854 -7n.. Q. 1879 ^h m. läro- 
verksadiimkten, fil. d:r Anders Bcnd/. f. 1843, t 
1887  (U |) |) s a 1 a). 

4) Hilda Auiiusta. f. 1857 ^Vs. O. 1879 7? m. 
folkhöKskoleförestandaren, fil. kand. Pär Tonning, 
f.  1851,  t  1895  (R (. n n e 1) y). 


Gyldén. 


Släkton sägos liärstaiiiina från Gi'fl<-, livurifrån smodea 
Göran fJiiiii i shitrt af KlOO-talff öfvcrflyttade tlU Miinniils 
Järnbruk 1 Nykyrka Htickfii i Finland. Slilkti-ns förste mod 
säkiTliot kände nicdU-m kronofogden Nils Gyldfu, t 1780, 
skall h:ifva varit son eller sonson till denne Göran Grön. 
Nils Gyld6ns söner i andra giftet med Maria Ström voro 
Gal)riel Gyldén, f 1S21, ingenjör i finska landtmäteri- 
kontoret, 1 sitt första gifte med Elisabeth Karolina T'ggla. 
fader till öfverdirektören Claes Wilhelm GyUK-n, f. ISO;!, t 
1872. som blifvit kallad "finska skogshushållningens grund- 
läggare", samt Abraham Juuathan (iyldén, t 1823. härads 
höfdiug I IMlkkis och llallkko härads öfre domsaga 1 Flnlaml, 
som i sitt gifte med Eva Ström hade sonen, professor Nils 
Abraham, f. ISOÖ. f 1^''^'8, kiind som klassisk filolog oeli 
konstviui. G. 1837 med friherrinnan Beata Sofia Wrede, t 
18<;i, blef professor Gyldén fader till Johan August Hugo 
CJyldén, .som 1S71 öfverflyttade (ill Sverige. Sliikten fort- 
lefver  I  Finland. 

r/Utera(ur: Hergholm. Suknkirja; T. ('ai-i>elan, hMnsk iii" 
grafisk  bandbnk. 


GÖRANSSON 455 

Johan August Hugo, f. 1841, professor, föreståndare 
för Stockholms astronomiska observatorii-.m, "en af 
sin tids allra främsta teoretiska astronomer o. grund- 
liiggare af en ny skola inom den astronomiska veten- 
skapen," t 1896 "/ii. (j. lh65 m. Amalia Uenrictte 
Therese von Kncbcl frän Tyskland, f. 1842 ^^/u 
(D j u r s h o I m). 

Barn: 

1. r. I s a  Emilie  Pauline.  f.  1866 Vr.  (I^ j u r s li o 1 m). 

2. Hans Olof Fredrik, f. 1867 7ii, kommendörkapten af 
2:a graden i K. Flottans reserv, f. d. ministerresident, 
direktör i rederiaktb. Nordstjernan, K N O 2 kl , 
RSO. RI^SBent d'Avis O, R Pr Kr O 3 kl., RRS:t 
An O ^3 kl., R Ö Fr J O, LÖS (S t o c k h o i m). (}. 
1894 '"Vs m. Yvonne Elisabeth Jeanne Emilie Marie 
Uéilal  frän  Frankrike,  f.  1873 "Vo. 

Barn: 
Yves Olof Hngo Emil, f.  1895 ^7ii. 
Yvonne  Marie  Thérése  Germaine.  f.  1898 ^"/u 
Roland Nils Robert Jean, f.  1906 -'/i. 
Mar i e -T k c r é s e Elsa Germaine.  f.  1909^5. 

3. T hyra Sigrid Maria, f. 1874 -%. O. 1896 Vs m. 
f. d. docenten vid StDckliolms högskola, R W O, (IV-s 
Olymp Al, inneh. af Sv. Akad. Stora (i. M., fil. d:r 
friherre Axel Alexander Camillo Rudolf Emanuel 
Klmckowström. f. 1867 -"'/u'. Äg. o. heh. S t a f s u n d 
i  Uppland  (S t o c k Ii o 1 m). 

4. Carl Ludvig Bernhard Einar, f. 1880 -"/i», jur. kand., 
andre sekreterare i utrikesdepartementet. RRS:tAii 
O 3 kl., R 1) I) O, R Pr Kr O 4 kl.  (D j u r s h o 1 m). 


Göransson.    -^^1^000 


Dfiiiia sliilvt (Jöraiisson n\^\\v vu .\ o;;rL' gnii nf dtMi Kaiiila 
vidt nlKi-oiiiuli; .\sUcrsiiii(lssliiktcu Itci-, livars iildsto kiiiMlL- 
sta/ufadcr skall 1 siiitil af ir.Oi) lald hafva varit lifiiiinaiis- 
ägare i IJorj,'» by i I.tTbiicks sockfU, livaraf uainm-t är tagrl. 
I{or^'arcM och r:'^(linaiiiicii i Ask.rsiiiid \\-v Sv.'iiss<mi l!(M-g, t 
Hi7.'.. var farfars far till liand(dBiiiaiiin'n och rrtdrnaiiiifU 
diirst. Oörnu liorg Svensson, f, ni {, f l-S^'). hvilk.-n inlåd.- 
niyckfu förtjänst om Bladens .'itcriipithyggaudf efter den förö 
dnudt branden 177G. Göran liergs sanilliga Tn.vna barn knl- 
ladi-   sig   Göransson,   däribland   ne.l.-instaende   söner   I   hans 


4r,6 GÖRANSSON 

första  gifte  m.  Brita  Kristina  Stark.  f.  1700,  t  ITOO.  Carl 
och  Anders  Peter  (Jöransson. 

Litteratur:  Siindblud,  (i.  O.,  Uni  Aski-rsiuids  siad  siunt  dt- 
tolf  äldsta  och  största  släkterna  diirstädcs,  Örebro  1885. 

Äldre grenen: 

Carl, f.  1782, apotekare, tit.  assessor, t  1844.   G.  18U6 
in.  Petronella  Gillberg.  f.  1788.  t  1846. 
Son: 
Per Rudolf, f.  1813, godsägare, t 1871.   Q.  l:o  1837 m. 
Amalia  Carolina  Jägerströin,  f.   1818,  t   18()0;  2:o 
1861  in.  Selma  Charlotta  Blomberg,  f.  1838,  t  1909. 
Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Carl Emil, f. 1844 -"/lo (Chicago, N o r d a m e- 
r i k a).   G.  1888  ni.  Mina  Grönberg. 

2) Laura Maria Vilhelmina, f. 1848 -'Vo. G. 1875 
^**/5 m. sågverksdisponenten Oscar Carl Louis 
Werner,  f.  1848.  t  1895. 

3) Axel Rudolf Vilhelm, f. 1854 ^Vi, sekreterare i 
arméförvaltningen, ledamot af Kungsholms försam- 
lings kyrkoråd o. fattigvårdsstyrelse, R W O 
(S t o c k h o 1 m). G. 1 :o 1880 m. Augusta Kristina 
Torsk, f. 1852. t 19U4; 2:o 1910 -"/a m. Anna Augu- 
sta  Elisabeth  (Elsa)   Gullbransson.   f.   1866 ^^/n. 

Barn,  i  l:a  giftet: 
Kristina  Amalia,  f.  1881 ''/lu. 
Ivar  Olof  Axel.  i.  1883 -'^/i.  ex.  sjökapten. 
Ragnar  Vilhelm,  i.  189(1 V*. 

Yngre grenen: 

Anders Peter, f. 1789. grosshandlare i Gefle. t 1850. 
G. 1815 m. Maria Catharina Elfstrand, f. 1795. t 
1851. 

Söner: 
1. Göran  Fredrik,  f.  1819,  bruksdirektör,  vice  konsul, 
grundlcäggare  af  Sandvikens  järnverk,  t   1900 ^"/ö. 
G.  1842  m.  Catharina  Elisabeth  Sehlberg,  f.  1820,  t 
1878. 

Barn: 
1) Anders  Henrik,  f.  1843,  bruksägare,  direktör  för 
Sandvikens järnverksaktb., t  1910 ^^/o. G.  1871 ^Va 
in.  Emma  Maria  Sebardt.  i.  1850^%  (Sand- 
viken). 


GÖRANSSON 437 

Barn: 
(\) Sigrid  Maria,  f.  1872-^/2,  föreståndarinna 
för  Sandvikens  järnverksaktb:s  sociala  afdel- 
ningar  (S a n d v i k e n). 

(2) Ellen Elisabeth, f. 1874 ^V^. Fru Göransson- 
Ljung ni an  (Uppsala). 

(3) Emmq^  Henrietta  (E m ni y),  f.   1876 Va.   G. 

1905 -"/i m. chefen för Sandvikens järnverks 
nietallnrgiska afdelning, bergsingenjören Carl 
A r v i (I Johansson, f. i87(J ^^/o (S a n d v i- 
k e n). 

(4) Anna Catharina (Carin), f. 1878 % (Sand- 
viken). 

(5) Karl Anders Eredrik, f. 1879 ^-Vo, direktör 
vid Sandvikens jarnviigsaktb. (S a n d v i k e n), 
G. 1905 Vl' m. S' o I v e i g Magnhild Spörck från 
Norge. f.  1880 "Vii. 

Dotter: 
Solveig  G u n v or,  i.  1906 ^"/i. 

(6) Margareta Josefina (Greta), f. 1884 ^712.  G. 

1906 ^'/9 ni. amanuensen i koninierskollegium, 
ombudsmannen hos Järnkontoiet, jur. kand. 
Carl Axel Korwn, f. 1876 Vo (Stock- 
h o I m). 

2) Nils J o h a n, f. 1846 "Vo, kamrerare i apotckarnes 
lifränte- o. pensionskassa, f. d. godsägare, R W O. 
Äg. Sundsudd i Stockholms län (Stockholm). 
Q. l:o 1871 m. Aurora Henrietta Gabriella Cöster, 
f. 1851, t 1896: 2:o 1897 -'Vu m. Laura Wiesc. 
från Norge, f.  1868 ^''h. 

Barn, i  l:a giftet: 
Eva  Maria Elisabeth,  f.  1871 ^Va.   G.  1895 ^Vio 

m. direktören i Sandvikens järnverksaktb. Bengt 

01 oi  Hjorth,  f.   1869 ^7«  (Sandviken). 
Nils  Göran  E r e d r i k,  f.  1878 Vu,  anställd  hos 

Elektromekaniska   aktb.   (Stockholm). 
Olof  Gabriel,  f.  1880 "/u,  civilingenjör  (N e w- 

Y o r k). 

3) Catharina Josefina, f. 1848 ""/s. G. 1866 "/s 
m. hofapotekaren, inneh. af apoteket Lejonet i 
Stockholm, OII:sGbmt, OiI:sJnit. K W O 1 
kl., K NO,  Carl Wilhelm Sebardt.  f.  1841 '"'k. 

4) Carl Albert, f. 1850, ingenjör, t 1884. Q. 1876 m. 
Anna Maria Eneströni, f. 1856^7© (S a n d- 
V i k e n). 


43S ii.ix;gstuöm 

Dotter: 
Ester Elisabeth, f.  1878 ^%. 
5) Maria Elisabeth, f.  1853 "l-j.   O.  1879 '^jio in. 
disponenten  o.  verkst.  direktören  för  Sandvikens 
järnverks  aktb.,  berssinRen.iören,  R_N O,  R W O, 
Tord  Alarik  Masniisson,  i.  1851  "Vn   (S a n d- 
V i k e n). 
2. Herman   Daniel,  f.   1828,  Krossiumdlarc,  v.  konsul, 
t  1889.   (j.  1853  Hl.  Catharina  Charlotta  Klfstrand, 
f.  1831,  t  1911. 

Söner: 
Anders  ticrmaii,  i.   1n55 -'"/(i.   re\isor  i  arniéför- 
valtningen (Stockholm).  Ci.  1906 'V lo m. Emma 
Eli s ab e t II   Johanna   Hedvig   Carlson,  f.  1867 

Gustaf Fredrik, f. 1857 ' Vii, inj^enjör (O e f i e).   G. 
1900 ^Vii>  m.  Elisabeth  Sohlheri;.  f.  1879 ^Yi. 


Haeggström. 


Denua  1 

ända  1h 

mar  från  V 

iistcrlx.tt 

1  Piteå  och 

fader  ti 

17.^0,  kyrko 

icrdc  i 

Catharina   Modin   s 

1810,  kyrko 

icrdc  i 

hain.   Statii 

iuiivn  af 

Zacharias ]i 

.'Kgstrui 

ktryrkan- o. l)Okförläggurosliikl liilrstain- 
cn. Äldste kiinde stamfadern var l;orgare 
till Abraliain Anders Iliiggströin. f. 1702, t 
Hiirträsk. Denne liade i slit gifte inini 
inerna Al)raliani ITiiggströin, f. 17.14, t 
öfver Calix. och iiedanstAende Olof Ahra- 
nanini'l med io upptogs af bokfihläggaren 
1  i  samråd  med  bröderna  omkring år  181.'). 

Olof Abraham, f. 1747, komminister i Umeå landsför- 
samling, t 1810. Q. m. Maria Renhorn, i hennes 2:a 
gifte.  f.  1753, t 1817. 

Söner: 
1. Zacharias,  f.  1787,  framstående  boktryckare  och bok- 
förläggare,  t  1869.   G.  1824  m.  Eva  Fredrika  Bur- 
ström, f.  1803,  t  1883. 

Söner: 
1) Ivar  Reinhold  Abraham,  f.  1838  Vi.  f.  d.  bok- 
tryckare  o.   bokförläggare,  R W O  (L a n d f o r- 
s e n, H ö g f o r s).  G. 1876 *°/h m. Hulda Gabri- 
ella Söderberg,  f.  1850 '"U. 


IKiXJGSTUöM 459 

Barn: 

(1) E v o Sophia, f. 1878 V4. O. 1907 *V, m. sods- 
äRarcii, R W O, Carl L a il y i ^ AliiKivist, f. 
1860 ^Va  (A 1 Kö,  Ö f v e r sel u). 

(2) Carl Zacharias, f. 1884 ^Vi, boktryckare, dis- 
ponent hos Almqvist Ok Wicksells hoktryc- 
keriaktb. (U p p s a i a). ^ (}. 1911 'Vi .4 // // </ 
Maria  Hkwatl,  f.   18S5 ''/i. 

Dotter: 
Eva  Birgit  Carlsdottcr,  f.  1912^7-». 

(3) N i I s  Ivarsson,  i.  18S5 \'io,  löjtnant  \id  Vä- 

sterbottens  rek^:te   (U 111 e a). 

(4) Olof Ivarsson, f. 18^7 '7<!, .inr. kand., e. o. 
Iiofrättsnotarie  (O r s a). 

2) Arvid Wilhelm Thcodor. f. 1841 ^Va. f. d. löjt- 
nant vid Svea artinerirej,^:te o. kapten i arniön, 
f. d. kassör lios aktb. Stockholms handelsbank. 
RSO (T or I) a. S a 1 t s k o ,i,0. O. 1N7.^ '"/', m. 
Ada Mathilda Lovisa flallströni, f. l,s,S2 'Vt. 
Barn; 

(1) Ada Eva Mathilda. i. 1874 '7i. (i. 190| ^'7:, 
m. fabriksdisi)onenten, inKcnjören A I h c r t 
BUimcr, f. 1863 "A, (A g 1 i é. C a n a v e s e, 
P i e r m o n t,  1 t a 1 i e n). 

(2) Gabriel Zacharias, f. 1875 ^s (F r i d Ii e m. 
Uppsal a). 

(3) A r v i d Emanuel. f. 1882^0, med. lic 
(S t o c k h o! m). O. 1910 "/<•, m. A n n i c 
Helena Erics,  f.  1884 '7«. 

Son: 
B o  Arvidsson,  f.  1912 "Vi-. 

(4) Å k c [In no Arvidsson, f. 1886 ^7io, i. d. 
underlöjtnant i Andra lifkn-enadierreg:tets re- 
serv, anställd hos bomullsfirma i (i r e e 11- 
ville,  Texas,  Nordamerika. 

(5) E r i k  Alfons   Arvidsson,   f.   1896 -"/l-. 

2. Olof, f.  1789,  med.  d:r, praktiserande  läkare,  t  1835. 
O.  1826  m.  Sophia  Ausnsta  Wallin,  f.  1798,  t  1885. 

Son : 
Olof  AiiRust  Klias,  f.  182.s.  i)rotokoIlssekreterare,  t 
1876.   O.  1865  m.  Sofie  Louise  Sersel,  i  hennes 
2:a  gifte,  f.  1828,  t  1906. 
Son: 
Lars Olof Sixten, f.  1866 ^/s, kassör hos Skandi- 
naviska  kreditaktb.  (Stockholm). 


460 llAFSTRö-M 

Hafström 

(från Belteberga). 

Äldste kände stamfadern för den sk;\nska släkten Hafström 
var Olaus Hafström, f. 1711 i (Jreuna, gårdssnickare vid 
Belteberga,  j  diirsf.  1789,  som  blef  fader  till 

Johannes,  f.  1757,  klockare i Kvistofta, t  1835.   G.  m. 
Elisabeth Engstedt, f. 1766, t 1867 (101-årig). 
Söner: 

1. Lars  Ulrik,  f,  1801,  färgare  i  Landskrona,  t  1857, 
Q. m.  Anna Helena Reinhardt, f.  1803, t  1893. 

Barn: 

1) Johan Fredrik, f. 1833, kassör, t 1910 *V2. (j. 1859 
*"Aj rn. tina Albertina Hansina Brinck, f. 1838 
'V*  (Landskrona). 

Söner: 

(1) Lars A x e I, i. 1860 'h, tullförvaltare i fi c rnö- 
s a n d. Äg. del i Scuby i Narikc. (j. 1899 
l^/s rn. Jenny Sellandcr från  Norge,  f.  1873 

Dotter: 
Dagmar Elisabith,  f.  1900 'V?. 

(2) Birger Mauritz C u n s t a n t i n, i. 1876 ^h, 
skeppsmäklare i Landskrona. G. 1906 
'■'^lii m. Anna Maria Nyström, f.  1881 "/*. 

Döttrar: 
Anna  E I i s a b e t fi  Albertina,  f.  1907 ^^/s. 
Elsa  Martha  Maria. f.  1911 ''V2. 

2) Hilma Elisabeth Maria, f. 1837*^3. G. 1864 
'7;i ni. postmästaren Magnus Assarsson, f. 1827, 
t  1878  (L a n d s k r o n a). 

3) An g ust a Amanda Ulrika, f. 1844 ^7o (Land s- 
k r o n a). 

2. Carl  Johan,  f.  1810,  garfvare,  t  1880.   G.  m.  Hanna 
Larsson,  f.  1816,  t  1893. 

Döttrar: 
Kristina Elisabeth,  f.  1844 =7*.   G.  1866 ^^n  m. 

arbetaren  Per  Olsson,  f.  1837,  t  1871  (Brands- 

b e r g a,  S k ä r a 1 i d). 
Johanna  Gnstafva,  f.  1846^^7.   G.  m.  soldaten 

Johannes Sandahl, t (Ask, S o n n a r i)). 
E r e d r i k a  Teodora,  f.  1855 ""/s  (A s ni i n d e r ö d, 

Danmark). 


HAFSTKÖM 401 

3. Samuel  Herman,  f.  1812,  bankdirektör,  t  1887 %. 
Q. 1837 m. Johanna Margaretha Kobb, f. 1815, f 1901). 

Barn: 
\) Johan Lorentz (Janne), f. 1838^^3, med. d:r, 
k. lifmedicus, f. d. förste stadsläkare o. brunns- 
intendent, O II S Gbmt, O II Jmt, K W O 1 kl., R 
NOmbrilj, Tun Nicli Ht 2 kl., GM. Beb. eget 
hus i Hälsingborg. G. 1867 ^7ö m. Hulda Elfrida 
Wennerbcrg, f.  1838, t  1906. 

Barn: 
Valborg,  f.  1868 'Vo  (Hälsingborg). 
Ivan    \V ald e m a r,   f.   1870 '^h,    tandläkare 

(S t o c k h o 1 m). 
Ebba,  f.  1872 ^7i2.   G.  1899 Vu  m.  rådmannen 
i  Malmö,  t.  f.  ombudsmannen  hos  riksban- 
kens  afdelningskontor  därst.,  vice  häradshöf- 
dingen, jur. kand. Herman Fredrik Ahlström, 
f.   1864 ^7ö. 
Signe,  f.  1876 ^7i.   G.  1895 *7;i  m.  direktören 
för Hälsingborgs ängbryggeriakth. Ernst Bern- 
hard  Carl   Dölling,  f.  1S63 'Vr.   (Hälsing- 
borg). 
Astrid,  f.   18807?.    G.   1907 *7;i  m.  verkst. 
direktören  i  Nya  aktb.  Fermia  E r n s t Herbert 
Jaeobi.  f.  1879 'k  (Hälsingborg). 
Gunhild,  f.   1883 "/o.   G.   1905 -^lo  m.  kon- 
torschefen,    R Old Hus o Förtj O,     Arthur 
Eugen  Jaeobi,  f.  1875 Vs  (H ä 1 s i n g b o r g). 
2) Paul  Flof  Herman,  f.  1839,  grosshandlare,  t  1909 
7c.   G.  1868 ^7i  tn.  Clara  O I g a Amanda  Wen- 
nerbcrg. f.  1844 ^-k  (H ä ! s i n g b o r g). 

Barn: 
E r n s t.  f.  1869 Vl.  (Wellington,  Nya  Zee- 
land). 
Ellen.  f.  1871 ^'^ji.   G.  1901  m.  ingenjören  Per 
Ludvig Sjöberg, f. 1858, t 1910 ^^ji (H ä 1 s i n g- 
bo r g). 
Wolter. f.  1873 '7io, anställd vid Bjärnums red- 
skapsfabrik  (B järn u m). 
Sture,  f.   1875 ^Vu-,  ingenjör  (\V o r c e s t e r. 

Nordamerika). 
Ingeborg,  f.  1877 ^72.   G.  1908 'Vi- m.  K.  u. 
K.  Polizeikoncipist,  jur.  d:r  /sidor  Maximi- 
lian Barber.  f.  1876 ^7i-j  (Wien). 


2 IIAGBKKG 

Gerda,  f.  1878 ^"/lo. 

Thor,  f.  1880^73,  bryggmästare  vid  brvggéri- 

aktb.  Natt  och  Dag  i  Uddevall a. 
Hanna,  f.  1886 'A». 

3) Hilma Giinilda, f. 1844^^/3. (j. 1864 'Vn ni. 
kyrkoherden Lars Justus Trägårdh, f. 1820, t 
1895  (Hälsingborg). 

4) Ida, f. 1847 ^^s. O. 1876 ni. auditcircn, vice hä- 
radshöfdiiigen Joiian Philii) Leonard Wennerberg, 
f.  1841,  t  1896 "7«i  (Lund). 

5) Annette Beata. f. 1848 --'/lo. G. 1876 "-''Vi o ni. 
kaptenen Fredrik Uno Ask, f. 18.^5, t 189! (Kö- 
penhamn). 

6) Helena, f. 1851 -^/lo. G. 1881 ^7:i m. gross- 
handlaren Oscar Wennerberg, f. 1846, t 1891 (ti ä 1- 
s i n g b o r g). 

7) A I ni a, f.  1853 Vi  (Hälsingborg). 


Hagberg 

(från Rasbo). 

Deuiia 1 vår vlttcrlu-ts liiifder frejdade släkts äldste 
kände stamfader l'ehr IhiLjberf::, f. 1720, t 179('), som liärstam- 
mado fr.^iu Ytter-Selö socken I Södermanlands län, arrenderade 
Wisteby kvarnar i Kasl.o socken i fppsala län. lian 1.1, 'f 
fader   till   nrdansiaendc  Carl   filer. 

Litleralnr:   Leijonlinlv ml.   Ny   Sv.  Sliiktl.uk. 


Carl Peter, f. 1749, arrendator af Wisteby kvarnar, t 
1821. G. 111. Barbro Catharina Hallström, f. 1759, 
t  ],S17. 

Söner: 

1. Carl Peter, f. 1778, pastor priniarius, Kn af de 18 i 
Svenska akademien, t 1841. G. 1809 m. Lrica Doro- 
tea Hising,  f.  1791,  t  1843. 

Söner: 
1) Carl  August,  f.  1810,  i)r()fessor  i  Lund,  Ln  af  de 
18  i  Svenska  akademien,  t   1864.   G.   1840  m. 
Wilhelmina  Romanson,  f.  1810,  t  1882. 

Barn: 
Erika  Katarina Ulrika,  f.  1841 Vs  (Lund). 


IIACIIICUG 41)3 

Karl Peter Wilhelm, f.  18-^3. landtbrukare, t 1*^03, 
'■■    G.  1885  '"'As  in.  Anna  Ansnsta  Öman,  f.  Ks41 
-/a.   Äg.   o.   beb.   villa   Kullen   (Ny n ii s- 
h a ni n). 
2) Jakob  Theodor,  f.  1825,  professor  i  Uppsala,  dra- 
matisk  författare,  t  1893.   O.  1860  m.  Krcfviiman 
Louise  Jacobina  von  Scliweriii,  f.  1831,  t  19(J8. 

Barn: 
Erika Charlotta A u f^ n s t a, f.  1863 -"^/i, medarbe- 
tare  i  tidiiiuj^^en  Aftonbladet  (S t o c k li o 1 m). 
Maria Charlotta (Lotten), f.  1864 *"/4.   U.  1908 
'Vi  m.  revisorn  i  arméförvaltningen,  e.  o.  li(»f- 
riittsnotarien,  jur.  utr.  kand.  A x c I  Fredrik  af 
Petersens. f.  I,s6i) ^.s (S t o c k h o 1 m). 
Karl  Au lins t.   f.   1865 ''/lo,   redaktionssekrete- 
rare  i  tidningen  Aftonbladet,  medlem  af  Sven- 
ska  akademiens  Nobelinstitut,  K S|) Alf Xll:s O. 
Äg.  Rasbo  iKi  Lidingön  (S t o e k li o I m). 
Louise  Euplirosyne.  f.  1868 V?,  amanuens  vid 

Nordiska  museet  (S t o c k h o 1 m). 
Josef Theodor Eraneisens.  i.  1874  ^'^/v,  tjänste- 
man  hos  Stockholms  stads  gas-  o.  elek- 
tricitetsverk. 
2; Jacob,  f.  1781,  konraktsprost,  t  1839.   Q.  1811  m. 
Maria  Wilhelmina  Hoffman,  f.  1780,  t  1842. 

Son: 
Knut  August,  f.  1817,  provinsialläkare,  t  1890.   (i. 
1856 ni. Hilda Sophia  Dumky, f.  1838, t  1870. 

Dotter: 
Auiiiista  Charlotta  (LottenK  f.  I,s57 -'/t.   Äg.  o. 
beb.  Knutstttrp  (Lindesberg). 
3. Fredrik,  f.  1785,  byggmästare,  t  1824.   G.  m.  Lva 
Maria  lierbst,  i  hennes  första  gifte,  f.  1790,  t  1861. 

Sciner: 
1) Fredrik  Ulrik,  f.  1814,  färgerifabrikör,  t  1906.   (i. 
1852  m.  Fniilia  Johanna  Maria  Riuinow,  f.  1832, 
t  IN63. 

Barn: 
(\) / d a Charlotta, f. 1855-73. G. 1:0 1882 m. 
landtbrukaren Johan Lundgren, f. 1849, t 1883; 
2:o 1884 ''Vn m. kammarherren, K \V O 2 kl., 
RNO, GMMedbförtj. Flfsb L:ns N H S:s st o 
m, GM, K Sp O Isab C 1 kl. m brilj, R R S:t St 
O 2 kl. m kr. o. St An O 3 kl., K S Fm O 2 
kl.. S Förti K, Finsk G o. S M, L L A, G ö t rik 


464 nAGBKRG 

Wilhelm Rinman von Sclicclc, i hans 2:a 
gifte, f. 1834-^8 (Kil and a säteri, Ä 1 f- 
ängen). 

(2) Ernst  Fredrik,  f.  1859,  sjökapten,  t  1905.   G. 

1892 -^/a  ni.  B e d a  Antonia  (lodin,  f.  1863 
^7o  (Härnösand). 
Barn: 
Greta.  f.  1897 ^i. 
Ivar  Knut,  f.  1899 ^%. 

(3) Fritz  Emil, f.  1862 -/o,  stadsarkitekt  i  L i d- 

köping.    Äg.   o.   beb.   villan   E in e I i d a 
därst. 
2) Jakob,  f.  1818,  t  1897 Vvj.   O.  1842  m.  Maria 
Magdalena  Olsson,  f.  1821.  t  1902. 
Barn: 

(1) Maria Karolina,  f.  1842 7u  (T o r s li ä 11 a). 

(2) Jakob    Axel,   f.   1848 ^Vc    byggmästare 

(Stockholm). (1. 1873 m. Karolina Vil- 
helmina  Andersson,  f.  1850,  t  1905. 

Döttrar: 
Sign c, f. 1882 ^'Va. 
Kristina  Karolina,   f.   1894^^4. 

(3) Karl T h codor, \. 1851 ^7?, fabrikör (K r y 1- 
b o). Q. 1877 m. Erika Karolina Asplund, 
f.  1855 ^Vu'. 

Döttrar: 
Be da  Karolina,   f.   1880^77,   sjuksköterska 

(K r y 1 b o). 
Agnes  Mathilda,  f.  1883 7io. 

(4) Edla  Josefina,  f.  1856 ^72  (Stockholm). 
{5) Matilda  Fredrika,   f.   1859 "/t   (Stock- 

h o 1 m). 

{()) Alexandr a Heloisc, f. 1862 7ii; (Stock- 
holm). 

(7) Johan F r edri k, f. 1867 ^^2, stadsbygg- 
mästare i Örnsköldsvik). (i. 1893 m. 
A n n a Sofia Karlsson,  f.  1868. 

Döttrar: 
Anna  Ingeborg,  f.  1897 "/o. 
Gunborg  Maria,  f.  1909 7n. 


Hahr. 

Fråu Tyskland till Sverige- i början af 1700-tak't Inllyt- 
tad, vidt utgrenad sliikt, hvars äldste kiinde stainfadiT var 
arrcndatorn af l.iittcn Markved i Scliorrentin, anitet Neukalm, 
1 Meokleuliiug-Sehweriu .liirgru Ilalir, f. UVS^, t 1715, g. iii. 
Kva Westplialen. Af hans lio barn inflyttade 171.") iLldslc 
seiien Henric, f. IGOIJ. f 1747, s.isoni handelsman i Sloc-kh.diii. 
Dennes äldste son i gifle inrd Anna Christina Kiisel, f. 17<»4, 
t 1778, sni)orkargi>ren vid Svnska nsiindislia kuiupaniet, bruks- 
jiatronen Henric A\ilhelni llalir. f. ITU I, t '"'■'1. 'dif gift 
17(io ni. Catharina Magdalena Kuthstcin ndi lad.T I ill bl. a. 
brukspatronen Anders Hahr, f. 17(;t, t IM"', snm i sjtl gille 
178D Hl. Anna .Maria Ualding. f. 1770, t IM-, liade cllva barn. 
däribland nedansläende Angnsl llabr. Andr;i gnnar af sliikl^n 
finnas  i  Sverige.  IJyssl.ind  ucli   N.irdanicrika. 

rjlleratur:  Sv.  .Mlarlal  is'.!.'.. 

Aujiiist.  f.  1802,  iiiajur,  kartojrraf,  t  1885.   (}.  18.33  m. 
Clara  Augusta  Wcstiii,  f.  1817,  t  1858. 
Barn: 
1. Adolf  Robert  August,  f.  1835  'Vu,  laiisagroiiom  i 
Västmanlands  län,  jourhafvande  direktör  i  Västman- 
lands  läns  sparbank,  Västmlds  läns  Husli. S:sUM 
(Västerås).   G.  1867 -'Va m.  RaKiiliild Hilma Tlic- 
resia  LjunR,  f.  1840,  t  1899. 
Barn: 

1) August, f. 1868 -"^/jo, fil. d:r, docent i kuiist- 
historia och konstteori samt förordnad som lärare 
o. examinator vid universitetet i L u n d, skrift- 
ställare. (J. 1904 'Vi m. laimu Elisabeth 
Larsson, f.  1880 Vio. 

Barn: 
Elsa Hilma Ingeborg, f.  1906 7i. 
Henri k Adolf August,  f.  1911 ^"/i. 

2) Erik Mauritz. f. 1869 ^Vt.-, arkitekt (Stock- 
h o 1 m). G. 1906 -"/« m. Clara f:milia Rossander, 
f. 1871, t 1909. 

Dotter: 
Clara Vendela Inge gärd. f.  1907 ^7«. 

3) Hilma Clara Maria. f. 1871 7o (L o n d o n). 

4) Ebba Anna Elisabeth, f. 1873-72. G. 1900 7i 
m. järnhandlaren ./ o h n Axel Hygrell. f. 1873 '7ii.* 
(V ä s t e r å s). 

5) Gerda Elisabeth, f. 1876 ^7ii. G. 1904 Va m. 
arkitekten Carl Hjalmar Valentin Molin. f. 186S 
7a  (S t o c k 11 o I m). 

30. 


466 iiAin: 

6) Julia Mathilda (Mattis), f. 1879 "/i-. (}. 1905 
Vio ni. kaptenen o. kompanichefen vid Hälsinge 
reg: te Oskar Petrus GruudcU, f. 1S72 '^■'/jo 
(Qefie). 

7) Gustaf Waldemar, i. 1880 "/n, sjukgymnast 
(L o n d o n). 

8) Ingrid Margareta (Greta), t. 1S83 "Vis. G. 1911 
Va m. civilingenjören T r y .? g v e Gustaf I^ars Hö- 
kcrbcrg,  f.  1S84 "/lo  (Ä 1 f k a r 1 c ö). 

2. ./flco/j Em/7 Mauritz (Moje), f. 1838 ^^/s, f. d. öfver- 
direktör o. ledamot af järnvägsstyrelsen, verkst. di- 
rckt()r i Svenska järiivägsf()reningen, K W O 1 k! . 
K N O 2 kl.. K n I) O 1 gr., K N S:t O O 1 kl.. R Pr R 
00 2 kl. m. hrilj. o. Kr O 2 kl., f^ R S:t An O 2 kl 
KÖ Fr JO, KSAIhrO 2 kl., K S O Hv F 2 kl 
K Meckl Schw (]rip O, R Anli Albr Bj O 1 kl.. L Kr V Å 
(Stockholm). G. 1871^78 m. friherrinnan Ida 
Maria Aurora Plectwood.  f.  18-^9 "Vio. 

Barn: 

Ida  Clara  Maria. f.  1872 ^Vo. 

Signe Ida Mathilda. f. 1876 %. G. 1897 7u m. kap- 
tenen i Göta lifgarde, regementskvartermästaren, 
Off Annam Dr O, Carl Bertil Icutzcn. f. 1873 ^'k 
(S t o c k h o 1 ni). 

Märta Sofia Elvira, f. 1S79 7i. G. 1912 *7i ni. 
kriminalassessorn i Stockiiolms rådhusrätt, iur. 
kand. Berndt Otto Lagergren, f. 1S75 7i-« 
(S t o c k h o 1 m). 

Gustaf Adolf Miles Mauritz {Gösta), f. 1SS3 "/.i, 
löjtnant vid Göta lifgarde, asi)irant vid general- 
staben. R Bad Z Löw O 2 kl. m. cklöf (Stock- 
holm). G. 1912 "7i(. m. Anne Malin Augusta 
Benckert. f.  1890 ^7',. 

3. Anders Wilhelm The odör, f. 1839 Vn, f. d. öfver- 
jiigniästare. f. d. domänintendent, skriftställare, K W 
O 2 kl.. R N O. Äg. o. heb. villan F r i d h e iii 
(Västerås). G. i8()7 "/r. m. E m i I i e Julia Maria 
Setterwall.  f.  18-15 -7-... 

Döttrar: 

Sigrid Clara Maria, f. 1869 Vl'. O. 1892 7ii m. 
stadsläkaren i Malmö, vice ordf i dircktioiicii 
f()r Malmö asyl. R N O, med. lic. Emil A u g u s / 
Eorumark,  f.  1861  '7ui. 

/:'////,  f.  1S73 '7s. 


IIAI.l.STUöAr »liT 

4. Laura  Charlotta  Mat kild a,  f.  1851^/3  (Stock- 

h o 1 ni). 
b. Alfred  Victor  lui^cnc,  f.  1S54  -^/a,  e.  jägmästare, 

skogsförvaltare  vid  Uppsala  iinive-. sitet.  disponent 

för  aktb.  Starfors  säteri,  R W O.   G.^  1887 ^"/a  m. 

Sara  Carolina Sofia  Siindin, i.  1867-%. 
Söner: 

G II nn ar, f.  1893 "Vi. 

Nils. f.  1895 -Vi. 

B en st,  f.  1896 »/o. 

Sven Alfred, f. 1902 ^Vs. 


Hallström 

(Södermanlandssläkten). 

Doima sliikla äldsta kiind.' stntiiradtT kroiKibcfallnings- 
inimiuMi Sven ri-hrsson (Sorn-i \;ir 1'. omkr 1070 I VusttTgöt- 
laiid, uu-n flyttade tidigt till SfidiTiuanhind. livarfst de fU-sta 
af sliiktcns rnedlcmiiiar Idval och vnkat. (Ifinnii lians sJiiicr 
Svi-n, AiuU-rs, Johan och Carl i:rik. hvilka antogo iiainiirt 
Hallström, delade sig släkten i lyra liutviHl^Tciiar. Jildrt- (j<h 
yngre Sörnilandsgreiiarna, Uiiplainlsgrcncii ucli ö-isjriitagriiun. 
Af dessa ntdog (istgötagrenen lS(il nud den i liera liiinsomdcn 
franistAende biskopen Carl Erik Hallström; llpplandsgiemii 
fortlefver möjligen i Norrland. Den iildre Sörinlandsgn-nens 
stamfader Sven Hallström, f. 1701. t 177:5, kontraktsprost 
och kyrkoherde i ösnio, g. 1738 med Christina Fröman, f. 
1717, Y 17GS. var fader till nedanstående Jonas Fredrik. Sven 
rehrssous näst yngste son. jiigeriliskalen Jt^han Hallström, f. 
1709, t 1771, blef stamfader f<ir den yngre Sörmlandsgrenen 
och hade i sitt gifte ?ned Christina l'.erg(ivist sonen Sven 
Hallström (s(> nedan i. Till den iildre Sörmlandsgreni^n hcirde 
den kände kompositören Ivar Christian Hallström, f. ISHd. 
t  1001.   Fn  gren  af  yngre  Sörnda ndsgr.uei:  hfyer  I  England. 

Lilteralnr;   Anrep,   Sv.   Släkt I, ..ken   III. 

Äldre Sörmlandsgrenen: 

Jonas  Fredrik,  f.  1759, kontraktsprost, t  1827.   G.  1785 
m. Sofia Ulrika Krogius, f.  17()5, t  1849. 
Söner: 
1. Pan!  Fredrik,  f.  1786,  bankokoniinissarie,  t  1832.   O. 
1817 ni. Anna Maria Casparsson, f.  1794, t 1876. 

Son : 
Paul  Willieliii,  f.  isil.  sidcnfal)rik()r,  t  1903 'V-i.   G. 
1852  111.  Anna  Walirida  Helena  Kolmodin,  f.  1833. 
t   1857. 


IIALLSTKÖM 


Sciiicr: 


il) Carl Wilhelm, i. 1854 ^7^, tullförvaltare 
(Stockholm). (i. 1879 Vo m. Katarina 
Lucia Wilhelmina Vivassa (Karin) Acitariiis, 
f.  1861 'V-J. 

Son: 

Silvio  Wilhelm,  i.  1882 -7i.  musikdirektor 

(S t o c k h o 1 m). 

(2) Allan  rredrik.  t.  1856  'Vi,  f.  d.  Kodsägare. 

Äk. hus i Stockhohn (Sträng n ä s).   G. 1884 

^'/'ö m. Alexandra (Z a n d r a) Berg, f.  1863 -/n. 

Barn: 
Greta  Neaga.  f.  1886  '7r.  (Stockholm). 
A n n a   Maria,   f.   1888 "Vm,   sjuksköterska 

(S t o c k il o i m). 
Ellen  Märta.  f.  18^2 ^7i,  elev  vid  Drama- 
tiska  teatern   (S t o c k h o I m). 
Olof St ellan, f.  1S')3 '77. 
Ivar  Wilhelm,  \.  19i)3 '75. 
Ulrik  Wilhelm,  f.  1791,  kyrkoherde,  prost,  t  1845. 
G.  1830  m.  Wilhelmina  Charlotta  Matthsson,  f.  1808, 
t 1857. 

Barn: 

1) Seth Christian Ernst, f. 1834, stads- o. lasaretts- 
läkare, t 1902. G. 1870 '7ii m. Ebba Sophia 
Mathilda Eineld, f.  1849 -"/a (S t r ä n g n ä s). 

Son : 
Otto Christian, f. 1874 ^7io, kapten i Väg- o. 
vatteiibyggnadskaren, direktör vid Bergsunds 
mekaniska verkstadsaktb. (S t o c k ii o I m). (i. 
1901 -'/i m. Emma Augusta Vilhelmina tlehbe, 
f.  1874 Vii. 

Barn: 
Dagmar Ebba Mana, f.  1902 73. 
Seth  Otto  Ii ert il,  f.  1904 '7a. 
Set h Vilhelm, f.  1906 '77. 
Ingrid, f. 1910 '77. 

2) Paulina Eredrika, f. 1836 '7ii (S t r ä n g n ä s). 
Berndt August, f. 1793, k. sekreterare, godsägare, t 
1845. G. 1823 m. Cliristina Elisabeth iJrockman. t. 
1796,  t. 

Barn: 
1) Carl Fredrik, f.  1825, landtbrukarc. t 1893.   G. m. 
Christina  Lovisa  Strömberg,  f.  1825.  t  1903. 


IIAIJ.STUÖM .|(;<) 

Döttrar: 

Arma Elisabeth (Lisen), f. 1858 ^7?. O. 1879 'Vr, 
ni. handlanden Per l^ricson, f. 1840, t 1901) 
(Strängnäs). 

Ingcborii Sofia, f. 1861 ^'U, anställd i Post- 
sparbanken. G. 1881 -"Ah ni. handlanden Oscar 
Fredrik WalilberK, t  1885  (Stockholm). 

Sigrid Katarina, f. 1864 "V?, (i. 1892 "/n. ni. 
liostinästaren Anton liuianucl Holm, f. 1861 
'Vi (M e I 1 e r u d). 

2) Anna Charlotta (Lotte n), f. 1832 Vu' (Stock- 
h o 1 111).' 

3) Fredrika Bernhardina it' r c d r i a a e). f. 1834 ^"/h. 
O. 186(1 ^^L' in. klockaren, orgelnisten o. skolläraren 
Carl  Wilhelin Westrell,  f.  1823. t IT r o s a). 

4. Jonas  Otto,  f.  18(14,  hijtnant,  godsägare,  t  1861.   (i. 
l:o 1843 ni. Brigitta Alaria Kolniodiii, f.  1809. t  1846; 
2:o 1847 m. Adainina Fredrika  (nithe, f.  1818, t 1890. 
Barn,  i  1 :a giftet: 

1) Sophia Helena Ottilia, i. 1844 '"/i. G. 1885 -'V? 
111. skolläraren Karl August Wallin, f. 1824, t 19(i8 
(Södertälje). 

i 2:a  giftet: 

2) Albert Fredrik, f. 1848, kaniinarskrifvare i tull- 
verket, t 1890. G. 1878 -Vii m. Gerda Im^e- 
hors Magdalena Kolmodin, f. 1848 "/« (S t o c k- 
h o 1 ni). 

Döttrar: 

Elsa Fredrika, f. 1879 «/», sjuksköterska 
(S t o c k h o I ni). 

Brita Ingeborg, f. 1884 'V?, niusiklärarinna 
(S t o c k h o I ni). 

Blenda Maria (Maja), f. 1885 'Vio. (i. 1912 -'^n 
in. afdelningschefen vid Iduns tryckeriaktb. Ja- 
cob Richard Morling, f. 1,S83 '/n (Stock- 
h o I ni). 

3) Paul Otto Leonard, f. 1850, rektor, t 1910 "/i. G. 
l:o 1882 ni. Hilda Teresia Sinionssoii. f. 1863. t 
1891; 2:o 1892 •-'79 m. Anna Maria (Anne- 
M a r i c) Peterson, f.  1861 ^7i (S t o c k Ii o I in). 

Barn, i  l:a giftet: 
(1) Sven Panl.  f.  1883 -7i, jur. kand.,  e. o.  liof- 
rättsnotarie, stadsfogde i U ni e ä.   G. 1905 ''/r, 
m.  fil.  kand.  Lanra  Juliana  (L a)  Schiick,  f. 
18^3 -7s. 


470 IIAl.I.S'llt().\| 

Barn: 
Björn t rik,  f.  1906 "/j. 
Nils I v a r. f.  1907 ^*V9. 
Paul Henrik,  f.  1910 Vs. 
H a r r i c t.  i.  1912 V?. 

(2) £'va Thcrcsia. i. 1»84 »/n. G. 19U5 "/lo m 
sjökaptenen Ernst Johannes P:<;on Perno 
t.   Ih72 -Va  (S t o c k il o 1 ni). 

(3) Erik Otto i. me''/,, extra jä.i,Mnästare 
(S t e n s e 1 e). 

(4) Nils Knut, f. 1S88 ^"/i, löjtnant vid K. Muttan 
(K a r 1 s k r o n a). 

, , i 2:a  kn'ftet: 

(5) (j r e t a  Maria.  i.  189-1 -'/o 

(6) Lisa Willieluiiua.  i.  I805 ''"A 

"^^ ^'Ji'l.'%,)^'"'^''"'- i- I«52. landtbn.kare. t l'^()9. (j 
lö// - /lo in. Maria Elisahetli Josetiua (Elise) 
Stenström,  [.  1853 ^7i  (S t o c k li o I ni) 

Barn: 
Ernst  Wilhelm,  f.  1880.  kapten,  t  1910.   Q.  1902 
/12 m. Heruiania Elisabeth Johanna ( M a n n i c) 
Brambcck.  f.  1879 •%, kassör i Skarabor^^s en- 
skilda  banks  kontor  i  K a r I s b o r jc 
Ellen Maria, f  1885 ''I-,,   (i. 1907 ^V» m. a^^enten 
KU dolt   Johannes    Axelsson,   f.   1874  "/n 
(K u n K s ö r). 
.  5) Ellen  Ariamina  Charlotta,  f.  1857 %.   O   1879 
'h  m.  f.  d.  läroverkskollegan,  R W Ö,  fil.  d-r 
Gustaf  Adolf  Carlsson,  f.  1843 ^*Vio  (Stock- 
h o 1 m). 
6) Anna  Maria  Gustaf va   1.  1857  «/o.   Beb.  egen 
villa 1 h len.   O.  1896 ^^2-1909 m. landtbriikaren 
njalniar  Leonard  Kindstrand,  f.  1854  -%. 

Yngre Sörmlandsgrenen: 

Sven  f  1745  k. sekreterare, t  1839.   G.  1800 m.  Anna 

Charlotta Gylienspet/., f.  1772, t 1854. 
Son: 
Sven  August,  f.   1802,  borgmästare,  t  1881    (i   \KiA 

m.  Albertina  Elisabeth  Amanda  Dybeck,  f.   iM3,  t 

1870. 

. Barn: 

1) Hilda Aufiusta Amanda, f. 1835 -Vo, författ;irinMa. 
G. 2:o 1872 ^-/o 111. direktören vid Institutet för lilinda 
Petrus  Kerfstedt,  f.  1842.  t  1906  (Stockholm). 


IIAIJ.STUÖ.M 


2) Henrik August, f. 1837 %, civilingenjör, Iwiiuil- 
bysgure  (L a n g 1 i d,  G ii e s t a). 

3) Carl Axel, \. 1838 ^"/n, kontraktsprost i Oppunda 
östra kontrakt, kyrkolicrde i Flöda pastorat af Sträng- 
näs stift, ordf. i styrelsen för Södermanlands läns 
folkhögskola o. landtniannaskola, L W O (hM o d a, 
F 1 o d a f o r s).    G.   1868 -''k  m.   Mathilda   Ulrica 


Ramströni,  f.  1848,  t  l'^U7 


Harn: 

(1) Claes Axel, f. 1869 -'V», distriktssekreterare o. 
oinbiidsnian vid fjärde distriktet af statens jiirn- 
vägar, t. f. onihudsnian i järnvägsstyrelsen, f. d. 
auditör, R W O (S t u c k h o 1 ni). G. 1900 -'"/lo 
in. Edla II i I d u r Cliarlutta Kristina Kranier, f. 
1872 -'h. 

Harn: 
Birgit  Marganfa.  i.  I9(ii -Vh.. 
L ars Axel  Witliclin.  i.  ]"()(,■'/,.. 

(2) (Äirl Herman. i. Ks71 -''/;. tandläkare i 
Stockholm. G. 19(>I 'Vi iii. /:'//// Sofut 
Fredrika  Sehniidt,  f.  1872 '/•--. 

Barn: 

Kurt  Einar.  f.  19U2 -'7i. 
Kari n,  f.  1904 "!->. 
Nils  Axel.  f.  1905 "Vio. 
Karl  G u st a f,  f.  1908 ^%. 

(3) Vilhelmina,  f.  1875 -"/a. 

(4) Gertrud Elisabeth, f. 1878 ''Is. G. 1901 -'/g m. 
godsägaren Hror Jolian H e n r i k Holmberg, f. 
1872 '^11  (V a s a,  S ö d e r t ä 1 j e). 

(5) S v e n Oskar, f. 1880 -7;i, civilingenjör, bygg- 
mästare  i  Uppsal a. 

{(i) Hellen Riclfard, f. 1883 '7a. landthrukare 
(S n ä ek s t a v i k, Tumba), (i. 1912 -"/a ni. 
N a n n a  Eriksson. 

4) Wilhelm Albert, i. 1841 -'74, komminister i Lilla 
Mellösa o. Flens församlingar af Strängnäs stift 
(F 1 e n). Q. 1882 7ii ni. Katarina E I i s a b e t It 
Nilson, f.  1850 'Vi. 

5) Sven Anton. f. 1842 '7h, f. d. kapten vid Västman- 
lands reg:te, kanalinspektor i T o r s h ä 1 1 a, R S O. 
Äg. gärd i Fskilstiina. (i. 1875 -7io m. Klara 
Kristina  Wilhelmina  Ber gins,  f.  IN48 '''/o. 


472 IIAIJ.STRÖM 

Söner: 

(1) Sven Waldemar, f. 1876 'V?, fil. lic, läroverks- 
adjunkt i Karlstad, (j. 1910 -"/lo m. Lilly 
Alfrida  Emerentia  Bergmark,  f.  18lS3 ^'■'/i. 

Dotter: 
Ingrid,  f.  1911 *%. 

(2) Karl Werner, f. 1877 -•'/u, lö.itiuiiit vid Sö- 
dermanlands reji:te, RJ innastiklärare vid 
Eskilstuna realskola o. komniiinala KViiuia- 
sium,  RRS:t St O 3 kl. 

(3) Ernst Ludvig, f. 1878 ^■Vii... iii^^cnjör. Vistas i 
Nordamerika. 

(4) Hellen August,  f.  1889 7;,,  fil.  stud. 

(5) Sven Anton Hilding, f. 1893 ■"'/)•.., student vid 
U p 1) s a 1 a  universitet. 

6) Hildegard Elin Elisabeth, f. 1849 "Vr.. O. 1890 
-7'J ni. kyrkoherden Carl Otto Morén, i hans 2:a 
gifte,  f.  1850,  t  1896  (Nyköping). 


Hallström 

(från Jämtland). 

Äldste kiiiidt- slniiirndt rii liir diiinu siiila lvi(.iu)rcif;di'ii 
i I.oos i IliilsiiipliiiHl Aiidns liiillslium iiiiIok iiaimirt ertfr 
fiididscortcn, Iliilifiis hy i .läiuthind. Med hans \\h sChht. 
uedaiistAciide  Olof  Cabriid  dch   I'iir.  delade  sii,'  sliiktni  i  1v:\ 

Äldre grenen: | 

Olof Gabriel, f.  1781, rådman i Söderhamn, t  1859.   G. . I 

1807 m.  Regina  Magdalena  Bergh,  f.  1784,  f  1848. S 

Harn: f 

1. Otto  Gottfrid,  f.   1813,  civilingenjör,  disponent   för I 

Köpings  mekaniska  verkstad,  t   1880.   G.   1846  m. '   | 

Emma  Ottiliana  Folcker,  f.  1822,  t  1905. i 

Barn: [ 

1) Hjalmar Johan Gabriel, f. 1847, civilingenjör, dispo- I 

nent  för Köi)ings  mekaniska  verkstad, t  1906.   (i. f; 

1881 ^Vö m. Sofia Josefina Lovisa Iverns, f. 1856 ' ^ 

'7i2  (S t o c k h o 1 m). ä 

Barn: I 

Otto  Gustaf  Ragnar,  i.  1882^77,  civilingenjör, f 

underlöjtnant i Fortifikationens reserv (Stock- r 

h o 1 m). i 


IIALI.STKÖM 47;! 

Mar rit  Emma  Lovisa,  f.  1S83 "-'Vs,  Kyiimastik- 

(Jirektör  (S t o c k li o 1 iii). 
Anna    Sofia.    f.    1 885 "/•--,    skolkökslärariiiiia 

(S t o c k h o 1 m). 
Karin  Aiiiiiista  Amalia,  1.   1888 'Vi.   (j.   l*''!^ 

^/u  111.  t.  f.  stadsfiskalcn  i  IJ in c a.  med.  lic. 

Tore  Olsson,  t.  1878 '/i-j. 
Brita  Emeli Johanna,  f. J'>ni 7io. 

2) Helena Johanna. \. 1848 -'/t, f. d. innehafvariiina 
af Zanderska lieliiciisionen f()r flickor (S t o r- 
ä n g e 11). 

3) Ivar Gustaf, f. 1850, civilin.e:cnjör, disiionent för 
KöpiiiKS mekaniska verkstad, t 1897. (i. 1883 -"A' 
m. Eanny Helena Malnu/iiist, f. 1804 'Vr.. Omu'. 
1901 -"/ti III. laiulsliöfdimi^eii i (kehro liiii Karl 
Isah Anders Johan Heniströni, i. 18SS''/.-. (Örebro). 

S(Jner: 

(1) W-' al d c m a r. f. 1884 '\/7. fil. lic. (U p i)- 
s a 1 a). G. 190M -/a m. // e / m / Gahricla Ram- 
stcdt. f.  1884 ^-Vn. 

Döttrar: 
Kerstin  Naeina  Helena  Viktoria,  f.   1910 

L i s s i  Gahriela,  f.  1912 '-'/lo. 

(2) Carl-Otto. f. 1886 "/s. arkitekt (Stock- 
li o 1 m). 

4) Otto G u n n a r. f. 1854 ^^/u, disponent för Köiiings 
mekaniska verkstad, ledamot af stadsfullmäktige i 
Köping samt ordf. i hamnstyrelsen o. i styrelsen 
för spritbolaget i nämnda stad. G. 1886 '*/i m. 
Anna  Maria  Arlinsiander.  f   1865 ^V». 

Harn:^ 
O mar  Gnnnar.  f.  1886 "Vio,  ingenjör  (Nordame- 
rika). 
E m m y Harriet, f.  1888 "h, lärarinna. 
P e r Otto. f. 1892 ''/i, elev vid Tekniska högskolan. 

5) Emma Augusta, f. 1857^^3. G. 1881 "/? m. 
vrkesinspektören Gustaf Uhr, i hans 2:a gifte, f. 
1845.  t  1901   (Storängen). 

6) Häda r, f. 1858 '%, kassadirektör o. kontorschef 
vid Köpings mekaniska verkstad, ordf. hos stads- 
fullmäktige i Köping, vice ordf. i styrelsen för 
Köpings stads sparbank o. i skolrådet i nämnda 
stad. G. 1890 ^''/a m. Nanny Maria Gustaha 
Lindahl,  f.  1867 *%. 


■174 IIAIJ.STUÖ.M 

Barn: 

Gunnar, f.  1891 Vi, elev vid UltuiKi laiidtbriiks- 

institut. 
Otto  Hädar.  f.  1892 ^Vo. 
Siri Emma Maria. f.  1895 Vi?. 
L is a.  f.  1897 "Ve. 
Ivar  Gabriel,  f.  1898 "^Vu. 
Erik Hädar. i.  1900 ^Vo. 
Torsten  I n g m a r.  f.  1903 ^Vo. 
O / / i' Einar. f.  1910 -^7. 

2. Conrad Leonard, f. 1815, kassör, t 1906. G. m. 
Johanna Maria Andersson, f. 1831 "Vie (Stock- 
h o 1 m). 

Barn: 
\) Selma  Carolina,  f.   1856 -'Vi  (Stockholm). 

2) Conrad Gabriel, f. 1858 "/a, a«ciit för Gordon 
6: Fergiisons pälsvaruaffär (S:t Paul, Minn., 
N o r d a Hl c r i k a). (j. 1891 -''/:> in. Alice 
Elisabeth Rood. i.  1868 -'Vs. 

Barn: 
Hickar d (Dick), i. 1892 ^Vo. 
i4«//a Maria (Pcaeh). i.  1894 ^Vo. 

3) Hilda Maria Lovisa, f. 1861 Va. G. 1890 'Vu 
m. fabriksiiiKenjören vid Karl Gustafs stads gevärs- 
faktori, civilingenjören. R W O, Karl August 
Rnndlöf.  i.  1861 ^Vi  (Eskilstuna). 

4) Gerda Helena,  i.  1864 ^V?  (S t o c k h ol ni). 

5) Per August Leonard, f. 1866 'Vg, författare, En af 
de 18 i Svenska akademien, L V V S (Stor- 
ängen). G. 1895 ^Vo m. Helga Åkerberg, f. 
1870 Vö. 

Barn: 
Vem a.  f.  1896 Vio. 
Margret (Eva),  f.  1899 ^V?. 
Bengt.  i.  1901 Va. 
S is sela,  f.  1904 -'Va. 

3. Alexis Villehad. f. 1817, f. d. kapten, skeppsmätare, 
t 1879. G. 2:o 1847 m. Christina Carolina Juliana 
Äkerfelt,  f.  1821, t  1863. 

Söner: 
1) Artur  Godemar,  f.  1848.  i)rovinsialläkare,  t  1905. 
G.  1886 ^Vs ni. Nanna Elisabeth Henne,  f.  1868 
'Vn  (Karlstad). 


IIA1.I.S'I'I{Ö.\1 475 

Döttrar: 
Ingrid,  f.  1887 -'V?. 
Gertrud, i. 1889 ^"/i. 
Dana. f.  1891 -'■'h. 
B er t ha. f.  189,3 -'75. 

2) Ragnar Sigurd Alarik, f. 1849 %, fil. cl:r, lektor 
i latinska o. K:rekiska språken vid Karlstads liöj^re 
allm.  läroverk,  R N O  (K a r 1 s t a d). 

3) Gustaf Jolian Leonard, f. 1858 -'Vis, ingenjör, 
nijölkkontrollant  (U p p s a 1 a). 

4. C a r o I i n a Christina Olivia, f. 1819 Vo. G. 1843 
-V? ni. ai)otckarcn Bror Maiiritz Freese, f. 1816 t 
1862  (Up psal a). 

Yngre grenen: 

Pär,  f.  17S3,  fältkaiiirerare,  t  1870.   G.  1814  ni.  Brita 
Cliristina  licrjih,  i.  1787,  t  ]S50. 
Son : 
(iabriel.  f.  1822,  kanirerare.  t  1889.   (i.  kS5U  m.  Ma- 
thilda  Lovisa  Margareta  ti^bcrg,  f.  1827,  t  1901. 
Barn: 

1) Ada Mathilda Lovisa, i. 1852 ^"/a. G. 1873 ''A ni. 
f. d. kaptenen i armén o. löjtnanten vid Svea artille- 
rireff:te, R S O. Arvid Wilhelm Theodor N ång- 
ström, f.  1841 ^"/s  (Torp a,  S a I t s k o g). 

2) rär II ad ar Adalbert, f. 1853 ''/lo. civilingenjör, 
disi)onent för Hädar Mallströms kniffabriksaktb., ordf. 
i drätselkainniaren i 1: s k i 1 s t u n a, R W O. G. 
1884 ^Vio m. Eriha Sofia Mclneina (Lucia) Gvllen- 
berg.  f.  1800 '7o. 

Barn: 
Carl   Alfred   Iladar.   i.   1888-7-»,   landtbrukare 

(F 1 i n k e s t a,  V a d s b r o). 
Lucie Signhild Lovisa,  f.  1891 '7o.   Q.  1912 ^Vio 

m. förvaltaren Carl A x e I Julius Frick. f. 1878 "Vu 

(H e I 1 e f o r s   S k (. g s g a r d e n.  Ii e 1 1 e f o r s- 

n ä s). 
Hädar Gustaf Valter, f.  1895 Vs. 

3) Naema Kristina Gabriella, i. 1857 -''/u. G. 1881 -'/ii 
m. grosshandlaren, ordf. i styrelsen för Sveriges allni. 
handelsförening o. i dess förvaltningsutskott. R N O, 
RWO, K I) DO 2 gr., KNS:tOO 2 kl., Reinlwld 
V i Ii t o r Ramstedt. f. 1854 -'Vii. Äg. hus i Stock- 
h o 1 111. 


470 VON  IIAMM 

4) Arthur Helmer Emanuel, f. 1863 "/t, korrespondent 
(V i f s t a v a r f). 

5) Emma Alfridu Sofia (I' rida), f. 1S6-1 -"/n. (i. 1891 
""/ii 111. sekreteraren i Svea liofrätt. vice häradstiöf- 
diii^en, R N O, jiir. kand. A x e I Hmanuel Durlirm, 
f.  1861 "/s  (S t o c k h o 1 ni). 


von Hamm. 

EuliKt do UiKull, Sccaux aiiinpiiös drs Piiy-s Ras ft des 
pays avMisinaiits, laiiiis i Nrdcrläudcrna vch lulrgriiusande 
liindLT uikUt niedfllidfii fk-ra släkter Jlani, llamm, Ilamrae, 
förandir <dlka vapen. Eu af dessa släkter iii)|)liöjdes mod 
Willielm von Ilaiiiine, öf\(>rl)i)ip:iiijis(are i Rnissel. i spanskt 
frilierrestånd 1()SG och foitlelMe iiiiini i föi ra hälften af ivOd- 
talet. Flera släkter von llanim, sanitlifja härstaniniautie frän 
det forna grefskapel Ätark i Westphalen, liafva funnits i 
Tyskland, hvarest uamnet iinnn f;irekoinnier ; en af dessa. 
Sohoeppingk op dem Ilaninie. genannt Sehiippingk, öfverflyt- 
tade till Kurland och andra delar af det ryska riket samt 
torde  ännu  fortlefva. 

Stamfadern i Sverige för nedanstående släkt Miehael 
(Michel) von Hamm var född ITKi i Falkenswerth i Nord- 
Drabant (Holland) samt infiirskrefs 1721 som falkonergesilll, 
bU'f sedormcra falkent-rmiistan^ och hofjägare samt bebodde 
det ännu s. k. falkeiierarebostiillet i Solna, hvarest han dog 
1792. Han skref sig sjillf .Mieipiel van liam. Gift tvh gånger 
hade han förutom döttrar flera söner, alla hofjägaro förntom 
Frans Horb.^rl, f. 17(i7, brnksläkare, t l^"i> ogift. Alla 
nu kända lefvande medlemmar härstamma fr;1n sonen — i 
hans andra gifie med Anna .fohanna von den Kndten, | 171i"> 
— Carl Henrik, f. 17(i9, t l^:!l, k. falkenerare, öfverjiig- 
mästare n. h. o. v., som i sitt gifte med Sara Christina 
lincht blef fader till nedanstående Carl Harald Constantin 
von  Hamm. 

Don svenska sliikten för ett adligt vapen: sköld, belagd 
med en tvärbjälke, i ("ifre fiillt t tre stjärnor, i nedre fiiltit 
en  at  höger  vänd   tupp,  pA  lijelmeii  adlit,'   krona. 


Carl Harald Constantin, f. 1806. k. falkenerare - den 
tredje af släkten, son efter far, som bebott falke- 
nerarebostället i Solna — öfverjägmästare n. Ii. o. v., 
t 1867. G. 1839 111. Constantia Kleonora Sparre af 
Rossvik,  f.  1814,  t  1879. 


IIAM.MAUSTEN .,77 

Barn: 
1. Carl  Gabriel,  f.   1840,  sjökapten,   t   1907    Q   „i 
bor rf  ^^"^'"''^^"  Arfvidsson,  f.   1802   (M'älsiiiij- 

Söner: 
Carl  OswaUl,  f.  1887 -^5,  sjökapten. 
tia raid  ircdrik.  f.  1891 'V;,,  styrman 
Bror  Knut,  f.  1895^7»,  navigatör 
^- r " ;>fJ/-'o/- ^'-^^ >• ■^^'■^'^■^''^"•dlare i S t o c k 1, o 1 ni. 
O.  lb8U-/5  ni.  Anna  Sofia  Hlackstadins,  i.  ]855 

Döttrar: 
^ \' (/ Sofia  Coustancia,  r.  1S83 7o. 
Or c t a  Sofia  Coiisiamia.  i.  ]SSA -''/n 
3. (i er da  Consta/ici'  Amalia,  f.  1849 -'V;,   (i   \ss') 'U 
m.  r   d.  haiikkassören  /\ /•  A i, i; n s i  Mörk,  i.  18-15 
■ ;r   (b> t o c k 11 o I ni). 


Hammarsten. 

Ha„ulu!^n'v:r''7;;j^rtnf"  "^^«^«^^'-^-   sjökaptenen  Olof 

Per Wilhelm, f. 1811, skeppsbygsmästare, anlade (iamla 
varfvet i Norrköping, sist syssloman vid lasarettet 
därstädes, f 1883. G. 1837 m. Ulrika Fredrika Palm, 
I.  181.::,  T  1887, 

Barn: 

1. Fredrika Wilhelmina (Wilma). f. 1838 %, författa- 
[""Js^v ^+ IS ?/• '^^•^tenen Josef Napoleon [.indlié. 
f.  1827,  t  1896  (Gö t e bo r g). 

2. Emilie Ulrika, i. 1839 ^'^lo. G. 1874 ^Va m. fabri- 
koren Johan Herman Haak. f. 1836. f 1903 (Stock- 
h o 1 m). 

3. Olof. f 1841 -Vh, med. o. fil. d:r. f. d. professor, 
vice ordf. 1 Uppsala läns landsting, medlem af o 
ordf. 1 Vetenskapsakademiens Nobelkommitté för 
kemi. K m st k NO.  L V A.  L V S, L F S,  Hed L V V S 

i^sJs' V'i   ^' ^^^^^* '^'' '"■ ^''''''' ^'''"■'"^'^' ^'''^' 


8 ilANNCUK.X 

Dotter: 

Mat h il da Gustava Charlotta, f. 1S71 =^/io. O. 18^4 
Vs ni. kaniiiuirrättsrridct, vice liuradshöfdinjreii, 
RNO, Edvard Waldemar Lagcrbriuii, f. 1864 
'♦'/lo  (S t o c k 11 o I m). 

Fredrik, f. 1846 '''/y, e. o. Iiofpredikaiit, kyrkoherde 

i  Jakobs   församling  i  S t o c k Ii o 1 iii,  O II S Obmt. 

L N O.   G.  1879 ^/i  ni.  Elin  Aii.iitista  Emanuchson. 

f.  1S55 =7s. 

Barn: 

Elsa. f. 1880 2Vi2. G. 1907 -'/lo ni. andre Dastoni 
vid Jesuskyrkan i Berlin Herman Wilhelm 
H n t: o Elemmina.. f. 1878 "'i. 

Signe, f. 1882 '/.i. teckiiiiiirslarariiina (Stock- 
h o 1 m). 

Torsten, f. 1884 ^Vi;. ber^^sink^-njör (S e v e n Is- 
land, O u e b e c, C a n a d a). 

Olof Daniel, f.  1886 'Vn, fil. lic.  (S t o c k Ii o I m). 

Einar,  f.  1889 Vi,  med.  kand.  (U d p s a I a). 

Harald,  f.  1897  ''h. 


Hanngren. 


Släktfu  bärstaniniar  IrAii  \'ii.st('rliaiiniuji:i'  socUcii  i  Si.kU- I 

hohiKS  liiii.   Äldste  kiiiKlc  stniiifailcri»  Erik  IIamij,Me'U,  u;.  IC.lll I 

ni.  Kaki-1  IVHlcrsdoUiT  Kam,  var  iH.iKaii'  i  StDckhulin. ^ Sdii.ii | 

Gat.ricl,  f.  IGOC,  t  17 IC,  l)aj?ai<-  i  VäslrrAs,  hailc  i  siti  kHI'' { 

lufil Inrita PLMlLTsddttcr.  f.  1701,  t 17-12.  bland llora barn sonen ' 
l'i'r,   som  ändrade   namnet   (ill   Ilannf,'ren.    Tir   1 Iaiin;,'ren.   r. 
172S,  t  ISUl,  kyi-koher.Je  i  Vika  (Dalarna),  hade  i  sill  fnrsla 

gifte  nn-d  Eva  Kakken,  f.  ITl'7,  t  170(1,  sJinerna  Per  Wilhelm \ 

oeh  Erik  Gnslaf,  stamfiider  lur  nn  letvande  Ki-en:ir  af  släkten. \ 

I.itteratnr:   Sv.   Ättartal   lS'.tl;   Iveijoniinfvnd,   Ny   Sv. i 

SlUktbok;  Hanngren,   E.,  l'er  Ilanngrens  s;tamträd  lOOri. \ 

Äldre grenen: 

Per  Wilhelm,  f.  1759,  guldsmed,  t  1815.   Q.  1803  m.   '  • 

Anna Kristina Brimnmark, f.  1765, t  183(». '- 

Son : 
Fer (justaf. f.  1804, reiremeiitsskrifvarc. t  1871.   (i.  1839 

n\.  Kristina  Ulrika  Martzell,  f.  181N,  t  1885. i 


ITAX.N<iKi;X 

Söner: 


Söner: 
11,  f.  1845.  öfverste,  t  1905.   (i. 
O 1 i^ a  Maria  Lugemren,  f.  1856 
K u II g s k" ä r d e n  (Dala  H u s- 


1) Per  Gustaf  Wilhelm,  ..  ,  ,   ... 

2:o  1878 '-'Vii  m.  Olga  Maria  Lagergren,  f.  185f) 

^Vi2.   Äff.  o.  beb. 

by). 


Barn; 
Brita Christina, f.  1907 ^"/ij. 

n  ^  ..   ivv.rr. ,,r...     r     ,,w,n  'Ml 


(3) Lovisa Maria '(Li s e). f. 1883 "Vs. O. 190N "/i 
ni. iindcrkirurjicii vid akademiska sjukliiisct i 
Uppsal a, med. lic. lirik O u s t a f von tfolst. 
I.   1.S79 7r.. 

(4) tv a  Ulrika,  i.  1SU(, 'Z;. 

2) Samuel Albert Engelbrekt, f. !.s54 *Vi. bruks- 
patron. Ak. o. beb. Ytternora (M ed e mor a). 
G. 1890 i"/-.. m. Anna Ceeilia Lagergren, f. 1862 '"/.i. 

Yngre grenen: 

Erik Gustaf, f. 1761, kyrkolierde. t 1821. G. 1805 m. 
Anna Kristina Lundström, f. 1779, t 1863. 
Söner: 
1. Per. f. 1808, kyrkoherde, prost, t 1887. G. l:o 1844 m. 
Louise Svedelius, f. 1S2I, t 1N45; 2:o 1^56 -^7 m. 
Hilda Amalia Sofia af likenstain. f. 1831 --/s (K o r s- 
t ä II ]) a n.  Leks a n d). 

Barn, i 1 :a siftet: 
\) P e r Gustaf, f. 1845 ^'^U, major i armén, kapten i 
Dal reg: tets reserv, rullföriiigsomrädesbefälliafvare, 
ledamot af styrelsen för Dala -Hälsinglands iärn- 
vägsaktb., R S O. Äg. o. beb. Villa Tal I u d- 
d e n (O r s a). G. 1886 'Vn m. fi é 1 e n e Leontine 
Ohlsson,  f.  1865 -'h. 

Barn : 
Elsa Louise, f. 1887 "/n. 

Anna Charlotta, i. 1888 -'Vio. (L 1912 ^/a m. 
e. o. assessorn i Svea hofrätt Johan Samuel 
«S a m) Ström,  f.  1880 '-'/i-'  (S t o c k h o 1 m). 


U IlAKNtillEN 

Greta Sofic. f.  1S90 ^V?. 

t: s t v r Helena, f.  1893 -"/-'. 

Karin Marta. f.  1896 ^''h. 

Erik  Gustaf,  f.  1900 '/i. 

Per Gustaf Wilhelm, f. 1902 ^"/a. 

i 2:a  j^iftet: 

2) ^ /; n a Sofia. i. 1S57 "/lo (K o r s t ä p p a ii, L e k- 
s a n d). 

3) Hilda Lovisa, i. 1859 -"/... (j. 1882 ^7? in. j;ods- 
ägareii, verkst. direktören i österdalarncs äiik^bats- 
aktb., landstingsinaniieii i Kopparbergs län, R W O, 
Julian Gustaf Ros. f. 1852 ^^o. Äg. Kdshult 
o.  Ofvernu)  i  Dalarne  (1: d s li u 1 t,  Leksand). 

4) Selma Elisabet, f. 1861 7u). (j. 1887 ^7? in. liä- 
radsliufdingen i (iottlands södra domsaga, verkst. 
direktören i Kliiitel)ys aktb., ledamoten af riksda- 
gens första kammare, ordf. hos stadsfullmäktige i 
Visby, K W O 2 kl., R NO, L L A, Karl T e o d o r 
af Ekenstam. i. 1858 ^7ö. Äg. Hösteriiin i Öster- 
götland o. Villa S o 1 11 e m  (V i s b y). 

5) Ebba Ceeilia. i. 1865 ^Va, lärarinna vid elementar- 
skolan för flickor i L a I u ii. 

6) Ester Wilhelmina, f. 1872 '''h, föreståndarinna för 
rekreationsheinmet  K o r s t ä p p a n  (L e k s a n d). 

Gustaf, f. 1810, bruksrevisor, t 1902. G. l:o 1837 
m, Anna Sofia Forsgren, f. 1808, t 1844; 2:0 1846 
m.  Augusta  Williclmina Forsgren,  f.  1816, t  1856. 

Döttrar,  i  l:a giftet: 
Eva  Sofia.  i.  1839 '7i.   (i.  l,so5 '-'/.-s  ni.  brukspatro- 
nen Karl  Leonard Lundqvist, f.  1833, t  1909 (U ii |)- 
sala). 

i  2:a -giftet: 

Anna Wilhelmina, f. 1847 7--. G. 1874 "/k. m. 
majoren i armén, kaptenen i Dalreg:tets reserv, 
riillföringsomradesbefälliafvareii, R S O, Gustaf 
O s e a r  Ramström.  f.  1846 -'/«  (F a I u n). 

M a r i a Helena, f.  1.S48 ^Vii; (S t o c k li o I ni). 


IIA.NSKN 


Hansen. 

Sliiktcii hiirstaniiu.ir liäii Sclih's\vi>,'-Ilulstcin, liv;ir«st dess 
liiedU-mniar i Arhuiidradi-u vjirit bosatta si^soin J<irill)riilvare 
i trakten södi;r uiu staden Flciisbury. Ar IGtiO var lluns 
1 lansen iif^art; af gård i (jrnnilliofs församling; fädernegården 
innehafve.s nu af hans ättling i rätt nedstigande led lians 
Hansen VIII. Hans Hansen III var farfar till öfverliiraren 
i S:t Maria friskoln i Klenshurg Hans Hansen, f. 17^:., t l'"^"'-, 
^. m. Anna Christina Eriehseu, f. 178.'), t 1^78. Dessa makar 
hade bland tio barn nedanstående son Friedrieh Wilhelm Han- 
sen,  som  ufverflyttade  till  Svi>rige. 

Friedrich Wilhelm, f. 1821, grosshandlare i Stockholm, 
t 1870. G. 1857 m. S o p It i a Aiii^usta Rocck, f. 1837 
Vs  (Stockholm). 

Söner: 

1. hans Friedrich, f. 1S5n "/s, Krossliandlarc, direktör 
i Stockholms köpmaiinaförcniiij;, \erkst. direktör fiir 
aktb. Söderström & C:s hj'lerträdarc, medk-m af 
Stockholms Handelskammare (S t o c k li o 1 m). (i. 
1888 'Va m.  FA s a Tclander, f.  1868 ^-'/j. 

Barn: 

Kurt Roeck. f. 1889 Vs, stud. vid Stockholms Hök'- 
skola. 

Harry Roeck, f. 1891 ^^o, student, elev vid Dra- 
matiska teaterns  elevskola  (S t o c k h o I m). 

Maud Rocck. f.  1897 Vi;. 

Villy  Rocck, f.  1898 'Vo. 

Douglas  Roeck.  f.  1901  ^/lo. 

2. Fredrik Vilhelm, f. 1862 '-/o, vattenfallsdirektör 
o. ordf. i Vatteniallsst.\TeIsen,. f. d. öfverste i ViiK- 
0. vattenbyK«:nadskaren. ledamot i styrelsen för Tek- 
niska högskolan, K W O 2 kl., R N O. (i A\ br., R Pr 
RÖ02ki (Stockhol m). G. 1895 ="V;j m. Tyra 
Bcnckert.  f.  1875  "^A. 

Barn: 
Fred Herman Roeck, f.  1897 ^-/s. 
Marit  Rocck.  f.  19(JJ  ^"/r. 


482 IfASSIJltKlti; 


Hasselberg. 


Äldste kände stiiiiifMdcni Juums I hissellHTK fiiddcs I 
Ilassollösu yockcn i ViisU'rg:(')ll:ind, livaraf narnin-t iir taRet, 
dollog som fänrik vid Västf,Mita regeinciile med ut iiiilrkelsc 
1 Carl XII:s krig i Polen och dog oinkr. Ar ITIS. Hans smi 
Carl J(.lian, laiidlhrukare o. nistliAllare i Hiirsti^s sucken i 
Misterj,'.".tland, hlef i sitt f,Mf<e ni. Anna I.isa I.nndahl fader till 
iiedanst:iend('   .Juuas. 

Litteiatur:   Sv.  Sluktkalen.lcr   ls.s>. 

Jonas, f. 1749, fil. m:r, prost, t 1831.   G. 1793 m. Maria 

Helena  Almgren,  f.  1773,  t  1828. 

Söner: 

1. Johan  Gunno,  f.  1808,  häradsiiöfding,  t  1S86.   G. 

185(D  m.  Charlotte  Kinnman.  f.  1828,  t  1902. 

Harn: 

1) Maria Christina, f. 1851 ^7io. G. 1878 ^V? m. 
kontraktsprosten, kyrkoherden i Borgsjö pastorat 
af Härnösands stift, L N O, Olof Emanuel Arh- 
man.  f.  1847 ^^i-  (R r i k s 1 u n d). 

2) Carl Jonas Erik. f. \H56^^l'o, kyrkoherde i Grund- 
sunda pastorat af Härnösands stift (H u s u in). G. 
1892 ^"/o ni. Olga Ingeborg Elvira Arhnuin, f. 
1S58  «/•.. 

Barn: 
Naima Ingeborg Charlotta, f. 1893 "A. 
Fanny  Helena Maria, i.  1894 ''V?,  student. 
Johan  G u d m a r,  f.  1896 ^U. 
Carl  Bertil  f.  1897 -'Vji. 
G n n n o Birger Emanuel, f.  19U0 ^Vs. 

3) T hor a   Josefina,  f.  1861 ^Vs.   G.  1887 ^Vs   in. 
liäradsliöfdingen i Jämtlands östra domsaga, R N O, 
Johan  August  Thomson,  f.  1849-"/»  (Öster-     i 
s u n d). I 


4) Gunno Theodor, f. 1863, vice häradsiiöfding, t 1902. 
G. 1893 "/o m. Karin Brandell, f. 1867 "V? 
(S t ock hol m). 

Barn: 
Nils  Gunno.  f.  1894 'Vio. 
Ingrid  Louise,  f.  1896 -Vil-. 
A in a  Charlotta,  f.  1899 7i 
Karin  G u n h i I d, f.  1900 ^Va. 

5) Sigrid  Gudlofva,  f.  1867  -"V/ii  (Östersund). 


HASSKl.ltl.AI» .JV; 

2. Claes  Anton,  f.  1812,  kyrkoherde,  t  1S92.   G.  lN-17 
ni.  Natalia  Clementina  Stabeck,  f.  1814,  f  1890. 
Barn: 

1) Clas Bernhard, f. 1848 -'Aj, fil. d:r, professor 
o. fysiker vid Vetenskapsakademien, K N O 2 kl., 
R R S:t St O 2 kl., Off Fr H L, L V A, L V S, L F S 
(Stockholm). G. 1875 'Vh m. Julia Elisabeth 
Walter,  f.  185(1.  t  1894. 

Barn: 

Lilli Julia Gabriella, f.  1878 ^Vio. 

Bernhard A r t Ji u r Lennart. 1. 1881 '^/i, underlöjt- 
nant i  Fortifikationens  reserv  (Stockholm). 

Martha Iniirid Antonia, i. 1891 ''/", >-■. o. telt- 
kM-afist  (S t o c k h o 1 m). 

2) Natalia Sofia, f.  1851 -'Vi  (.1 ö n k ö p i ii 'a). 

3) Anton T e o d o r, f. 1853 ^^U, adjunkt vid Sträng- 
n ä s folkskoleseminarium, R W O. G. 18S8 ^^.'n 
m.  Anna  Lovisa  Ulrika  Thurdin,  f.  1864 ^;i. 

Döttrar; 
Dagmar  Erika  Natalia,  f.   1889 -''/i,  lärarinna 

vid  Stockholms  AtLTieum  i(')r  flickor  (S t o c k- 

h o 1 m). 
Anna  Al ar gi t  Gabriella,  f.  1893 'Vi'-'. 

4) Maria Mendrika Gabriella, f. 1855 "/.-.. G. 
1881 ^Vs m. läroverksadjunkten .lohannes Karljireti. 
f.  1844.  t  1905  (J ö n k ö p i n k). 


Hasselblad 

(äldsta grenen). 

Äldsto iiu>(i visshet kiindo slam fad.Tri filr lUMlaiiståciKi.' 
släkt är briilvsi(lkari'ii vi<l .Xordiuarksliyttaii i Viiniilaiui .\rviil 
Hassolhlad. f. 1712, t ITSli. gr. ITtl in. (Jrcta LuiuIIxtk, 1 
hennes andra sifte. f. 1707. y 17S7. livars son I^orens. f. 
1747, t »'fttT 17'J() i sitt gritte (177.')) med Kerstin Jeanss.m. 
Iiado iied.instftcnde son Arvid llasselMad. iildst Mand eifva 
syskon, af livilka alminsh-ne tv:\ ynj.'re hriider ef terliiinnat 
nfkoiulinKar.  nm  livilka  dnek  n|>i)£;ifter  ej  liitiills i-rhnllits. 

Litteratur: Sv. .Ättartal ISi);!; Oeijei-. IWw^t Cust.if C-ijer 
till  Uddeholm  (,ch  hans  illlllnKar.  .Malmö  1S'J1». 

Arvid,  f.  1777,  bruksidkare,  t  1819.   G.  1802  m.  Fn^el 
Christina  (ieijer,  f.  1782,  t  1863. 


1 IIASSELIU.AI) 

Söner: 
Carl Henrik, f. 1805, handlande i (jöteborff, t l&5b. 
O. l:o m. Joliainia Maria Nordblom, t 1842; 2:o 
1843 ni. Emma Wilhelmina Erica Zaar, f. 1823, t 
1847; 3:o 184.S m. Alaria Christina Hcei^Hi, f. 1825. 
t  1908. 

Barn,  i  2:a  yiftet: 
Hanna  Erica,  f.  1S44 ^/jo.   (i.  1865  m.  Krosshand- 
laren  Axel  Wilhelm  von  Holten,  f.  1836,  t  1893 
(Q ö t e b o r k). 

i  3:e  giftet: 

Anders   Georg,   f.  1851^''/»,   handlande   ((i ö t e- 

b o r g). 
Arvid  Jesper,  f.  1808,  bruksidkare,  t  1857.   (i.  1838 
m.  Lkita  Christina  Pettersson,  f.  1820,  t  1898. 

Döttrar: 
A r v i n a Lorentina,  f.  1843 ^7i2  (S t o c k li o I m). 
Anna  Lovisa,  f.  1846 ''^/a  (S t o c k !i o 1 m). 
Fritz  Viktor,  f.   1816,  grosshandlare  I  Göteborg,  t 
1893.   O.   1843  m.   Susanna  Kjellberg,   f.   1815.  t 
1900. 

Barn: 

1) Fritz Oskar, i. 1844 ^Vc handlande i (jöteborg, 
delägare i finnan F. W. Hasselblad 6: C:o, 
R W O. Äg. Skogstorp vid Lyckorna i Bohuslän 
(Stockholm). O. 1871^75 m. fl i I d a Kjell- 
berg, f.  1850 ^/i. 

Döttrar: 
Ellen Augusta Susanna, f. 1872 Vi.  O. 2:o m. d:r 

Frank  Jesenko  (Wien). 
Annie Tyra Augusta, f.  1887 *"/i.   Q.  1911 ^-/lo 

m.  löjtnanten  vid  Södermanlands  reg:te   Ca/l 

Gudmund  Waldemar  Ljungman.  f.  1S83 -'/i 

(S t o c k h o I m). 

2) Alma Victoria Charlotta, f. 1845 * 'V?. O. 1872 
^''/s m. grosshandlaren Johan Fdvard Kjellberg, 
f.  1847, t 1895 (S t ockh ol m). 

3) Arvid Victor, f. 1846, handlande i (jöteborg, t 
1907 -/h.   o.   1:o  1871 ^/u   m.  Carolina   Hassel- 

.. blad, f. 1850, t 1880; 2:o 1885 -'/i m. Paulmc 
Sophia  Hedendahl.  f.  1856 ''Vs  (O ö t e b o r g). 


IIASSKI lU.AI» 4S.j 

Barn,  i  l:a  giftet: 

(1) Ivar Viktor, f. 1873 ^'^/i, handhmde i (j ö t e- 
borg, deläg. i firman F. W. Hasscll)lad 6c 
C:o. G. 1901 ^^/5 111. Anna Sofia Carlandcr. 
f.  1881  Va. 

Fiarn: 
Gunhild,  f.  1902 ^Vr,. 
Bertil  Viktor,  i.  190-1 ^^'A. 

(2) Karl Erik. f. 1874 ^77, ink^cnjör, Iiaiidlaiule i 
^  G ö t e I) o r s  o.  deliiff.  i  firman  F.  \V.  Mas- 

sclblad Ck C:o.   G.  1903 ='V:i m. Maria lilliila 
I m manuella  Carlander, f.  1879 ^"^/i- 

Harn: 
Tyra,  f.  1904 "At. 
1'ritz  Vikt or.  f.   1906 V.i. 
Stii^,  f.  1908 '7s. 

(3) Calla, f. 1880 "/s. G. 1904 ^"/r. m. förestån- 
daren för akti). Nordiska kreditbankens nota- 
riatafdelnins Carl I.iim.i^man. f. 1879, t l*;(i8 
(S t o c k 11 o 1 m). 

i  2:a  .uiliet: 

(4) H elg e Viktor, i. 1886 -'/ij (B o d a r n c. 
M ä r s t a). 

4) Susen Emilia, f. 1849 '"/^. G. 1879 ^V;, m. pro- 
fessorn, Fn af de 18 i Svenska akademien, fil. 
d:r Abraham Viktor Rvdberk^ f. 1829, t 1S95 
(S to c k h o 1 m). 

5) Hulda Ingeborg, f. 1852 Vi. G. 1878 -'V» m. 
f. d. polismästaren i G ö t e b o r ji. vice liärads- 
höfdin.iien, K W O 2 kl., R N O, RRS:tStO 2 kl.. 
Anders Oscar Elliot. f.  1840 Vu-. 

6) Axelina Theodora. f. 1854 "/u. G. 1879 ^V*) 
ni. verkst. direktören i brand- o. lifförsäkrinKS- 
aktb. Svea o. i återförsäkrinffsaktb. Astrea, vice 
haradshöfdingen, R N O, R W O. R 1) O O, RNS:t 
0 0. Ernst Ebbe Julius Brinn, f. 1850 -'Vi-.-. Är. 
Torp Ofra o. Risvarp, båda i Bohuslän (G ö t e- 
b o r k). 

7) Gerda Eleonora, f. 1857 ^Vn. G. 1887 "Va m. 
civilingenjören Carl Knut Edvard Bildt, f. 1854 
"/lo  (Norr viken). 


48G IIASSKI.KOT 


Hasselrot. 

Gniiinijil svfiisk sliikt Iräii Dalshiiid, käiul scdiiii l.iirj;iu 
Jif löOO-tak't. l.ainlsskrifvar."!! på Dal TkorsliMi .luiisson, i. 
1(!;!2, t ]<">'»0. iipptof,' släktuaimict Ilt^ssrlrotli, livilkrt dock 
endast l)il>cliölls af hans äldsta snii. koiiimiiiislmi i l';irKi-laiida 
föisaniliiig Itryiigfl Il.-ssclruth, f. ICTO, f 17;U. Do två yiiKre 
söiiiTiia liilradsskrifvari'!! Lars, f. HiTJ, t IToG, och kapti^iicii 
Audors, f. KIM, y l'i'4(;, ändradL" iiaiiiiict till Ilassclrotli. Har- 
lien till kapti'iU'U Anders Ilasselrotii .skridAo iiaiiiiii'1 llass<>ln>t. 
Diiriblaiid vai- sonen Der, t. 17;::,. liaiidlaiule i l.inkilpiii-. t 
IT'.t7, som i sitt första gifte med Margareta Dlisahftli Kruse, 
t   1771,   var  fad.'r  (ill   nedaiisl aeiide   Mattias. 

Litteratur: Anr.-p, Sv. Sliikt l..,kcu 1; Sv. Sliiktkaleiidrr 
1VS7;   LriJ.,nliulvud.   Ny   Sv.   Sliikll...k. 

Mattias, f. 176'>, tcol. o. fil. d:r, kyrkoliordc, prost, \no- 
fessors ii. Ii. o. v., k-daniot af prästcstaiidct, t 1839. 
(j. l.S()4 III. Martha iJeronius, f. 177,5. t l,S4(i. 
Söner: 
I. Per, f. 1S()5, fil. d:r, c. o. liofpredikaiit, kyrkoherde, 
t 1854. (i. 1844 111. Tecia Willieliiiiiia Beroiiiiis, f. 
1824,  t  1860. 

Söner: 
I) Axel  AUitliiiis.  f.  1,S45 ''Vi,  kyrkoherde  i  Fa^elas 
pastorat  af  Skara  stift  (F a .i; e 1 a s.   H ,i o).   (j. 
1872 % in.  Nelly  Sofia  Mariianta  Ihissclroi,  i. 
1847 ^Va.   (Se  nedan.) 

Barn: 

(1) Eva. i. 1873 Vs. G. 1902 ^7(i m. Krossliand- 
laren, delägaren i konstförlaKsfirinan Le Moiiie 
6: Malineströni, O .s h o r n c Leonard Le 
Moine,  f.  1878  'Vn  (Göteborg). 

(2) Carl Axel Elias, f. 1876 '^n. kapellpredi- 
kant i Borsviks församling af Karlstads stift 
(Borgviks  bruk),   (i.  1902 'Viu-  ni.  Anna 

, .  . Maria Brann. f.  1878 '''/il». 

Barn: 
Torsten  Edvard, f.  1903  ^Vio. 
H el na. f.  1907 -"A. 
Eva  Mariiarctha,  f.  1910 ''/u. 

(3) Tekla Nellv Helena, i. 1878 -/lo, sjuksköter- 
ska  (Fa .i;e I a s.  M j c). 


JIASSKLHOT IS7 

(4) Karl Per Bernhard, f. 1884 Vi--', fil. kand., 
sekreterare hos Kristliga föreningen för unga 
niiin i Uppsala. U. 1912 '"/o rn, grefvinnan 
hellcna Margaret h a Sorella Posse. f. 1887 

(5) Ernst Halvar Sigfrid, i. 1891 ^'Vo, student 
(S t o c k 11 o i ni). 

2) Per  Bernhard,  f.  1848.  komminister,  t  1883.   (j. 

1881 -'As m. Ida Siösteen. f.  1843 ^/o (Malmö). 
Dotter: 

Helna Tclda Carolina, f. 1882 '"h. G. 1904 '/-j 
in. sekreteraren o. ombudsmannen hos Drätsel- 
kammaren i Örebro, e. o. iiofrattsnotarien, 
jur. utr. o. fil. kand. Nils August Hjalmar 
Siösteen,  i.  187() "j-j. 

3) Carl Rudolf, f. 1855 7'., kyrkoherde i Adolf 
Fredriks församling i S t o c k h o 1 m. (i. ]SS2 '"/a 
m. Sigrid Sofia Aline Georgii, f.  1852 'Va. 

Dam: 
Dagmar Ebba Helena, f.  1883  ''/y,  lärarinna  vid 
elementarläroverket  för  flickor  i  K r i s t i n e- 
h a m n. 
Helna   Sigrid   Sofia,   f.   1884  -'^/n.   fil.   kand. 
G. 1911 ^"/i2 m. fil. d:r R a g n a r Holm (C Ii a r- 
1 o t t e n b u r g,  Tyskland). 
Berndt Evert, f. 1885 "/?, farm. kand. (Stock- 

h o 1 m). 
Bertil  Carl,  f.  1887 ^/i,  ex.  trädgårdsmästare 

(O u e d I i n g b u r g,  T y s k 1 a n d). 
Per  Gunnar,  f.  1890 *'"*/•.>,  fil.  mag.  vid  Ui)psala 

universitet. 
Mats,  f.  1892 "^/s,  student  vid  Stockholms  Hög- 
skola. 
Carl,   i.   1893 ^7s,   officersvolontär   (Karls- 
borg). 
Sonja  Eernanda,  f.  1896 "Is. 
2. Carl.  f.  1812.  häradshöfding,  t  1890.   G.  l:o  1811 
m.  Dva  'Iroselius,  f.  1819.  t  1855;  2:o  1857  m.  Hil- 
degard Agda  Virginia  Helander,  f.  1826,  f  1877;  3:o 
1878 m. Hanna  Ulrika  Constaiitia  Pettersson,  f.  1842, 
t  1904. 

Barn.  i  l:a  giftet: 
1) Carl Birger, f. 1842, jur. d:r, häradshöfding, t 1911 
"A.   G.  1873  111.  Ulla  Carolina  Wijkmark,  f.  1848, 
t  1899. 


4*^8 nAssi;i.i;(»'r 

Söner: 

(1) Per  Axel,  f.  1875 ^-/s,  fil.  o.  iur.  utr.  kand 
dispaschor  i  S t o c k ti o 1 m.   Äk^  jämte  brö- 
derna  o.  systerdotter  sard  i  Horgiiolin    (j 
1904   Ii, m. Eli s a be t h Anna Dcudora IlaU- 
berg. f.  1873 ^7i. 

Söner; 
Sven Birger, f.  1905 ^^/7. 
Per Gösta, i.  1907 "/.%. 
Karl  Å k e,  f.  1909 "V^s. 

(2) Torsten Birger, f. 1876 ^V«. fil. o. jur utr 
kand., advokat, ledamot af Sveriges advokat- 
samfund (Göte bor jr). O. 1904 -'Vu m 
Sigrid  Wijkniark,  f.  1879 Vo. 

Barn: 
Brita Torstensdotter, f.  1905 *%. 
Nils Torstensson,  f.  1907 "/n. 

(3) Axel Enianuel, f. 1883 ^Vu', jur. kand., bergs- 
ingenjör, bitr. ingenjör i Patent- o. registre- 
ringsverket (S t o c k 11 o 1 m). (i. m Maja 
Lovisa  Andersson.  1.  1877 ''Vi. 

Barn: 
Anna Stina. f. 1906 "/«. 
C ar I - A X el.  f.  1910 -^/o 

2) Valborg Ad el in. f. 1845 Vio. G. 1871 Va m 
landskamreraren August Gustaf .Alvare/. 1 iiideii- 
crona,  f.  1839,  t  1881  (Skara). 

3) Nelly Sofia Margareta, i. 1847 ^Va. G. 1872 % 
la) ''''yrl^oli^rden /i .v t' / Matliias Hasselrot.  f.  1845 

/i.   (Se ofvan.) 

4) Eva Hildegard Catharina, f. 1849 ^7,.   G  1873 

/o  ni.  kyrkoherden  Jonas  Karlander,  f.  1839   v 
1906  (S k a r a). 

5) Reinhold Mathias. f. 1852 2%, häradshöfding i 
Mellersta Värends domsaga, R N O (V ä x j ö) G 
1S92 ^«/5 m. Alm a Alfrida Hall. f. 1875 ^Va. 

Barn: 
Anders, f.  1894 ^7u. 
Bengt  Erik,  f.  1897 ^Ve. 
Martha, f. 1899 Vö. 
Crtr/,  f.  1900 '7, o. 

6) /fvfl //f/cno So//fl, f. 1855 ^7i. G. 1875 ^Vs m 
häradshöfdingen Otto Kmanuel Wijkmark, f 1841 
t  1909 (B i s I) M o t a 1 a, M o t a 1 a). 


1IASSI;|.K<»1' 4f?9 

i  2:a  ;,Mftet: 

7) Pehr Richert, f. 1861 -"/i;. öfverste o. chef för Väst- 
manlands rcg:te, KSO 2 kl., R N O, K Rum Sti O. 
K O n O 2 sr.. R Fr Kr O 2 kl., R R S:t St O 2 kl., 
K ö Fr .1 O, J H S O 3 kl., Off B Leop O. Off Fr H 
L, RNS:tOO, L Kr V A o. redaktör för akade- 
miens tidskrift (Västerås). Q. 1884 ^"/o m. 
Sisne Kristina Emilia SelUlcii, f. 1862 "/lo. 

Son: 
Sten  Torvald.  f.  1889 "/h,  med.  kand. 

8) Ii c r n d t Vrididf Engelbrekt, f. 1862 --Va, riksdagens 
justitieoml)Mdsnian. revisionssekreterare, ordf. i 
styrelsen for .Jönkupinffs o. Vulcans tiindsticks- 
fahriksaktb.. K NO 1 kl. Är. Ro sard i Uppland 
(Stockholm), (i. 1SM2 "'/r, m. (i ii n h i I d Sofia 
Liljcnrotli,  i.  \S7A -'/:,. 

Harn: 
Gunla Calla Sofia (O ull), i.  1.S93 -'/.i. student. 
S t i fi  Berndtsson.  f.  1896 -'Vi i'. 
Bo  Elis  Berndtsson.  f.  1901 ^^/i. 
Carl Gunnar Bengt Berndtsson, i.  1910 ^7s. 

9) C a r I - A X e 1. f. 1863 ^Vi, byråchef i seneralpost- 
styrelsen, f. d. postdirektör o. chef för Stock- 
holms |)ostdistrikt, vice häradshöfdinic. R N O. 
KO DO 2 gr. (Stockholm). G. 1893 'V'(i m. 
Olga Ceeilia Wilhelmina Pereswetoff-Morath. f. 
1871  ^'77. 

Söner: 
Bertel, f.  1894 -^r,. 
Alla n.  f.  1897 7i. 

10) Ida Hildegard Sofia. f. 1865 *"/8. (1. 1887 ^"/i m. 
horsmästaren Knut Magnus Malmar, f. 18.51, t 1S96 
(S t o c k h o I m). 

i 3:e giftet: 

11) Bror Carl. f. 1882 Vn, e. o. assessor i Hofrätten 
öfver Skåne o. Blekinge (Kristianstad), (i. 
1911 ^7i m. Emma Carolina (Al i ne) Nyström, 
f.  1880 ^72. 

Dotter: 
Fn dotter,  f.  1912 -'7ii. 


1IAZ10L11'S 


Hazelius. 

Sliilitcii härslaiiiiiiiir ;iiil;ij,'li^'*'ii fraii lill SvcriKi' fiAii 
Finliuid Alcriiiriytlailc svciifekar. Dess fiirstc i SvtriKf Uiindf 
sfaiiifiMkT var lioiulm Hans i llasscla socken i (!( riclMir^s län, 
f. 17i'2T). Dennes sonsiuis, iHUiden i IUtk»' l>y i niinimla soclceii 
lians Esl)j(irnss(iji, son, konuuinislem 1 Ilassela lilrsainling 
l'etnis J(.niL', f. 1(;41, t 1704, antog namnet Ilatzelius eltcr 
födelsesocknen, hvilket sliiktnanin af sonsonen l'elrns ändrades 
till Hazelins. Sist niinmde l'etrns Ilazeliiis, f. ]7l'l, 'I l^nO, 
kyrkoherde i 15erj,'sjö, j,'- ITÖO in. Sara i':nerotli, f. IT-T), t 
171).".,   var  fader  till  nedanstå-'nde  .luliannes. 

litteratur: Sv. Sliiklkaleinler 18S7; l.eijoidmfvud, .Nv Sv. 
Sliikth.ik. 

Johannes, f. 1758, lärftskrainliandlarc i Stocktiolni, t 
1828. O. 179U ni. Lovisa Dorotea Keijser, f. 1771. 
t 1850. 

Söner: 
1. Per Abraliatii, f.  1791, larftskranihandlare, t 18fi2.   U. 
1826 in.  Charlotta  Kniilia Karlbreclit,  f.  1805,  t  1S76. 

Söner: 
1) Fredrik Filip, f.  1829. öfverstelöjtnant, t 189-1.   (1. 
1871 '^/ii m. Maria Galtn. f. 1850 '"Vu".   Äy. tiil- 
sarnnians  med  barnen  lins  i  S t o c k h o 1 ni. 
iiarn: 

(1) Gösta Johan, i. 1875 'V^'. stabsadjutant o. 
kapten vid generalstaben, kapten i Svea ar- 
tillerireg:te, adjutant hos ehefen för landt- 
försvarsdeparteinentet, RRS:tAnO 3 kl. 
(Stockholm). O. 1904 ''/lo m. (i ii n It i I d 
Margareta Lillicliöuk af Oälarcd och Kolhuck. 
f.  1879  -"/-. 

Barn: 
Märta Göstasdottcr. i.  1909 ^/-j. 
Hans Göstasson. f.  1910 ^^/s. 
Gösta  Göstasson.  f.  1912-/7. 

(2) Fritjof Aniinst, f. 1882 7-', fil. kand., iörste 
lärare vid Hvilans folkhök^skola, lärare vid 
danska statens kurser för lärare o. lärarinnor 
i Köpenliamn. Beb. ek^en Kard i Å k a r p. (i. 
1908 '7i  m.  Ellen Margareta l'risell,  f.  1NN.3 

Barn: 
Brit a, f. 1909 ~-/i. 
J a n Artur, i.  1912 Vn. 


HAZKI.irs 4.,1 

(3) Ingrid  Maria.  f.  I.SS7  ^"/o.   (i.  luii  i"/., „i 
med  kand.  Richard  Harald ()lincU,  f.  Kss7 
^79  (S t o c k h o 1 111). 
2) August  Emil,  f.   1843,  hofintcndent,  t  1902.   G 
l:o  1869  m.  Pauline  Qebcr,  f.  1849,  f  1870;  2:u 
1889  V?  m.  T II c r c s c  Viktoria  Karolina  Lund- 
mark, f.  1849 7ii.  fS t o c k h o 1 m). 

Dotter, i l:a giftet: 
Sara Pauline Charlotta, i. 1870 ^n. (i. 1888 
^•'/u' m. kai)teiieii i Vustmaiilauds traiiskår, rad- 
mannen i Sala, R S O, Fredrik Otto ZctJuUus 
f. 1S()5 ^'1-2. Ak. o. bcb. Villa Z e t h c 1 i 11 s 
(Sa 1 a). 

2. Johan AiiKUbt, I. 1797, k^encralmajor, skiiftstäihirc, t 
18/1. (i. 1.S25 111. Eva Lovisa S\aIlhcrk^ f. 1805, t 
1873. 

Barn: 
1) Artur  Inimaiuiel.  f.   I,s33.  fil.  d;,-,  skulnian.  for- 
skare,  yrundlaKKarc  af  Nordiska  imihcct.  t  1901 
-'/a.   (j.  1.S64  m.  Sofia  hlisahct  (irafstroiii.  f.  \^M) 
T  1874. 


)ii 


(junnar, f. 1874, fil. lic, intendent vid Nordiska 
museet, t 1905 -'Vi-. (j. 1902 '"/n- m. .4////^/ 
Wirginia {Gina) Broman, \. 18S1 ^^7 (Stock- 

ll o 1 111). 

Dotter: 
G u n n c I Gunnarsdottcr, f.  1905 ^"/s. 

2) Hcloise Desdcmona. f. 1836 '"/o. G. 1861 '^■'7 
m. ordcnshiskoijcii. (ifverliofiuedikcinttjn, teol. o. 
["'• J:i' llior I'ritliiof Grafströni, f. 1827, t 18^3. 
Ä.t:.  o.  bcb.  Villa  llassela  (Djursholm). 

3) Jenny Cecilia, i. 1842 -'/i. G. 1874 % m. vice 
liäradshöfdink^cn Erik Gabriel l^oppius, f. 1840, t 
1908  (S t o c k h o 1 m). 

3. Gustaf  Anton,  f.  1801,  löjtnant,  t  1833.   G.  1826  m. 
Bir^Mtta Charlotta EoKeiberk\ f.  1803, t 1838. 

Son: 
Hjalmar  Gustaf,  f.  1829,  godsägare,  t  1907.   (j.  I :(j 
1857  m.  Anna  Erika  Segerbrand.  f.  1838,  t  I8'vl; 
2:o 18<;7 '-'/i ni. I u g c b o r g Brita Emilia rosscr. i. 
1803  '■/,,.  (II alle b y). 


iii:i)i:i.us 

Barn, i  l:a  Kiftet: 

Anna Elisabit, f. 1859 'Vr.'. (1. 18f;6 ^^7 ni. 
kyrkoherden i Vallerstads o. Järstads församlin- 
gars i)astc)rat af Linköi)inKS stift Gustaf Wil- 
helm Ihriidvist, f. 1851 "/i- (V a 11 c r s t a, 
S k ä n n i n k e). 

Björn Gustaf, f. 1866 "/g, fil. kand., borgmästare 
i V a X 11 o 1 m, auditör vid Vaxholms kustartil- 
lerireg:te,  inspektor  för  Vaxholms  samskola. 

JoJian Gustaf, f. 1868 ^"/o, verkst. direktör i Fin- 
s.iö kraftakth. (F i n s j ö). (i. 1899 ^"/-.i rn. Ajario 
A u Ii u s t (i Wilhelmina Kuiielher'^. f.  1873 "/n. 


Hedelius 

(från Östergötland). 

Äldste kände stamfadern var .M;ins, Ixjnde ;\ heniiiuiin t 
Visjö i Ödosluigs socken i östiTf^iitlaud. llaus sonsons son. 
niönsterskrif våren vid Östgöta kavalleri .Tolian 1 ledelins, 1'. 
17.').'., t 170S, antog släktnamnet efter Ileda suckfii (Östergöt- 
land), hvarest han en tid nppelntllit sig. (;. ni. Anna Catha- 
rina Knnd^n, i hennes l:a gifte, f. ITf.l. i \y.UK hl''f hnu 
fad.'r   till 

Johan  Frie, f.  1790,  viee  häradshöfding,  t  1849.   Q.  ni. 
Anna  Johanna  Palnuer,  f.  1791,  t  1861. 
Söner: 
1. Wolrath  Angiist,  f.  1814,  tygförvaltarc,  kaptens  n.  h. 
o.  v.,  t  1885.   G.  1847  m.  Heiiriette  Charlotte  Pfan- 
iieiistill,  f.  1815,  t  1901. 

Barn: 

1) Augusta Anna Mari^areta. f. 1849 "/t. hokhållarc 
vid  Göteborgs stads vattenverk  (Göte b o r g). 

2) llenrictte Amalia 1'aiima (Emy), f. 1850 ''/n. G. 
1878 "U m. t. f. rektorn, lektorn i historia o. 
geografi samt modersmälet \id Nya elementar- 
skolan i Stockholm. R R S:t St O 2 kl.. L Sk 
S,  fil.  d:r  Carl Hugo  Hernlund,  i.  1848 ''Vio. 

3) Wolrath Emil, 1. 1851 '7i2, fil. d:r, lektor i mate- 
matik o. fysik vid högre latinlaroverkci i Göte- 
borg, ledamot af direktionen för Göteborgs 
räiitc o, kaiMtalf()rsäkringsanstalt. R W O. (i. 
1883 -/u m. Ingrid Coriielia Bergh, f. 1854. t 
1899. 


nKi»i:iJUS 


403 


Barn: 
H c r v or liii^rld Ebba. f.  1SS8 'Vu'. 
I)uk'm(ir hiiirid  Tltircsc (Maj),  f.  isQi -'/i 
V i (I a r  Emil  Wolrath,  f.  1S9-1 '"/s,  fil.  stud   vid 
Uppsal a  universitet. 
A) Gustaf  Ercdnk.  f.   1853 "/y.  liandclsbokhaliaie 
(London).    (j.   1882%   ni.   Louise  Emilie 
Snell.  i.  1857 ^^h. 

Barn: 
Ivy. f.  1884 -7;..   (i.  l';()2 ^% ni. f. d, k'rossluuid- 

laren  Johan  Alfred  iJoJin)  (iulin,  f.  1857'', 

Beb.  ek^et  hus  i  S t o c k h o 1 m. 
Mac   Wolrath.   f.   18S5 ''/y.   hondelsbokiiallare 

(London). 

5) Kristian Erik Henri/;, f. 1855 =73, handelsagent 
Ofi Lr d-Acad (S t ., c k h o I ni), (j. l:o (m. Marie 
Antoinetle Isabelie Lernande (irenet-Delisle) • 2 -o 
iy05 n rn. Isabella (Q ii ve ni ef Rn^ii franV"nL'- 
laiid,  f.   1873 '/i„. 

Barn,  i  I:a  giftet; 

Henri et te, i. 1881 '75. O. 1906 m. notarien 
vid järnvägsstyrelsens trafikhyrå, t. f. byrå- 
direktören vid statens järnvägsbyggnader, jur. 
kand Ca/-/ Eredrik Laurentius Schött. i 
1871 ^Vo  (Stockholm). 

Mariiuerite Yvonne, f. 1882 ^7io (N e w - Y o r k) 

Wolrath Erik, f. 1886 -72, handelsbokhäliare 
(B o r d e a u x). 

Marie  Madelaine,  f.  1891 -'Vn  (London). 

6) T he r c s e. f. 1856 *7io. fi. 1880 ''V],, m. verkst. 
direktören i Munksjö aktb., ordf. i styrelserna 
för riksbankens afdelningskoiitor i Jönköping 
o. Jönköping -(jrii)eiibergs järnvägsaktb., R N O. 
R W O, Karl Wilhelm Kossuth Härd af Segerstad. 
f.  1851 7i2. 

Lrnst Olof, f. 181';. sergeant vid 2:a lifgrenadier- 
reg:tet, t 1897. (i. 1860 ^V:.- ni. Hedvig Antonia Geor- 
Rina (H e d d a) Engström, f. 1829 7i (S k ä n n i n g e). 

Son: 
Ernst Emil Eredrik, f. 1868 7it, anställd vid Chicago 
Milvaukee  ^^  S:t  Paul  railway  C:o.   Beb.  egen 
gärd  i  C a lin a d,  1 o w a,  Nordamerika,   (i. 
1892 m. Anna Mathilda Asp. f.  186*> 7,^. 


]n:i)i:.\"(;KHX 


Hedengren. 


Sliiktcii liärstiHiiiiiJir frAn Viinnlund, där iildstc kiiiKjc 
stamfiidoru Svfii ]5jurn.sson Icfdo i förra hälfd'!! af IGOO tali-t. 
Deiiuf.s soii hniksiij^ariMi Olof Svonssnn lledciij^mi, t ITll, 
antog sliiktnanuict efti-r Ilcdcuskogs linik i Viiriiiland. Hans 
sonson Olof Ilcdrngrcn hlcf j^cnoni sill {JiifU- uird IJrita Maria 
von Ilofslcn ägare lill UischcrKa klostiT nifd Viilingsln-rKs 
brnk i Näriko och fader till god-^ägarcn Olof Ilctlcngrcn, f. 
1781, t 1SL50, g, 1S07 ni. Agni'ta ('barlotta Silfverstoipc. f. 
IT.SC,   t   l^t-.    l»»-ssa   makar   liade   son.^n   Olof   Cabriil. 

Litteratur:   l.eijonluif vnd.   Ny  Sv.   Sliikthuk. 

Olof  Gabriel,  f.  1812,  löjtnant,  bruksägare,  t  1870.   (i. 
184-1  m.  Maria  Karolina  Wigert.  f.  1826,  t  1911. 

Barn: 
\. Maria,   f.  1854 -■'/«.   G.   187'; '"/t  m.  godsanarcn 
James  Henry  (Harry)  Diekson.  f.  1851 '•'/•-'.   Än. 
o.  beb.  Viirnsta  i  Närike  (V r c t s t o r |)). 


Barn: 
Georii  A r t It II r,  f.  1892 "/h. 
E m m y  livelyn,  f.  1905 "Ii. 
Per  Fredrik  Frik  Alfred,  f.   1830,  klädesfabrikör  i 
Norrköi)inj;, t  1902.   (}.  1 :o  1857 ni. Sopliie Carolin.". 
SandberK',  f.  1839,  t  1880;  2:o  1885  '^/lo  m.  Ebba 
Maria  Swartz.  f.  1840 ^Vu  (Norrköping). 
Barn,  i  l:a  giftet: 

1) E ni y  Sophia,  f.  1861 Va  (S t o c k h o 1 tn). 

2) Gustaf Hjalmar,  f.  1863 -'*/4,  ingenjör,  ordf. o.  .  S 
direktör  i  The  Swedisli  Canadian  Liiniber  Conip. 
Ltd.   Äg. Sjövik  i  Uppland  (S t o c k li o 1 ni).   G. 
1892 "A  m.  Hed v i ii  Ekelund,  f.  1870 ^'/t. 

Barn: 
Arvid Hjalmar, f.  1894 ''l\,  fil. stud. vid Stock- 
holms  högskola. 
Albert  O unnar,  i.  1895 ^Vo. 
Tore  Fredrik,  f.  1899 Vs. 
Elisabet,  f.  1905 ^V-'. 
Einar Daniel,  f.  1907 '^^12. 
Eskil  Gustaf,  f.  1909 '■'/-.. 


TIEDIN 405 

1 O hannes, f. 1856 ''Vd. },''odsaffare (L a n n a, H i- 
d i n ff e b r o). G. 1883 'Vi> ni. Flin Sofia Wcttcr. f. 
1857 ^«/... 

Son : 
Johan Olof Gabriel, f.  18^4 '-/e. 
David.  f.  1858  ^'l-,  öfvcrste  o.  chef  för  Smålands 
artillerire}j::te,  f.  d.  artilleristabsofficer,  f.  d.  iiiilitar- 
attaclié.  K SO  2  kl.,  K N Orari Nass O,  RRS:tAn() 

2 kl. o. S:t St O 2 kl.. R Fr HL. L Kr V \ (J ö n k ö- 
p i n k), (j. 1897 ^Va m. Märta Sofia Lovisa Hallin. 
f.  1871  "Al. 

Son: 
G östa. f.  1899 'Vi. 

Josef, f. 1861 ^%, major o. bataljonschef vid Lif- 
reg:tets srenadierer. R S O. Äj;:. del i luis i ö r e- 
b r o. Cl. 1889 ^/n m. G c r il a Lilliehööfz af Färdala. 
f.  1867 -^5. 

Barn: 
Olof. f. 1890 *%. student. 
Greta, f. 1893 ^«/i. 
Sven. f. 1897 V4. 
Lisa. f.  1900 =7u. 

Gabriel, f. 1869 ^^/g. öfveradjutant o. major vid 
g:eneralstaben. afdelninsschef vid krigshistoriska af- 
delningen, R S O,- L Kr V A (Stock h o I m). (i. 1895 
^/lo m. Selma h e I e n a Charlotta Mciirlinn, f. 1874 
5/,,. 

Barn: 
Barbro Gabrielsdotter, f. 1901 ^V-i. 
T hord Gabrielsson. f.  1903 '""h. 


Hedin 

(från Hidingsta). 

.Sliil 

ktciis   illdstc 

l;iiii(te   siMiiirnder   1' 

af  ICiM) 

hlirt   1   llidi 

iif^sta  l>y  i  N(irrliy:\.s  ; 

hvilkcu 

l.y   släkt 11:1 

linnet   anlo^fs   af   Inii 

Hedin. 

rrJils('ins|)<'lt( 

i.r  vid  Siil.yhMHl  i  Ki 

Dciiii.-s 

^(lll  kyrknhc 

rd.wi  Sven  Hedin,  i.  1 

iiud  C: 

lUiariiiii   Kli 

nf,'ia,   r.  1(;!)12,   t   ITCm 

(}USt!lf 

ocli  Fredrik, 

fri^in  livilka  n('<lanst 

st:iiiiiii;i 

.   'lill  den 

(Tirsla  (grenen  liörde 

•1- bedd.- Vi.l inrdlet 
(K ken i Närike, efter 
s siin r.ar.s Tersson 
nila socken (Näirikel. 
KkS;!, t 17.'>1. «llt 1711 
hade sönerna J.ars, 
ende tre förenar hiir- 
len   kiln.ie  skrlftstiil- 


49fl IIIMMX 

larcn och riksdagsmamicu Sven Adulf HimHii, f. 1834. t lOO.l, 
till tredje grc-iicii don för sin siiritland," kvi.klH-t riksbekante 
lirciiiiäraktöreii SvaiiU- Uediu, f. Ks-jj, -j- isyo. Ku incdlcii) 
af slakten, deii världsberiinide (iii|itiicktHresaii(leii ucli v.tin- 
skapsiiianiieu Sven Anders Hedin liar blifvit adlad. 
IJller.itur:   Sv.   Ätlarlal   IMtj. 

Första grenen: 

Lars, f. 1712, klockare, t 1794. G. l:o 174U ni. Rebecka 
von  Wilcke,  f.  1712,  t  1768. 

Som, i  1 :a giftet: 

Sven  Adolf,  f.  1743,  landtbrukare,  t  1825.   O.  1768 ni. 

Brita Larsdotter,  f.  1746, t  1805. 

Son; 

Johan  Gustaf, f.  1789,  kyrkoherde,  t  1867.   G.  1829 m. 

Beata' Klisabet  Westerberg,  f.  1802,  t  1875. 

Döttrar: 

Anne- S ophi c,  f.  1832 ^V?,  f.  d.  döfstunislärarinria 

(Ö r e b r o). 
Louise Churlutte, f. 1838 -'Vi.-, anställd vid  redaktionen 
af  Nordisk  h^ainiljebok  (S t o c k h o 1 rn). 

Andra grenen: 

Gustaf, f. 1714, prost, t 1792. G. 1742 ni. Hedvig Hedin, 
f.  1720. t  1791. 

Söner: 

1. Sven Gabriel, f. 1744, professor, t 1821. G. 1782 in. 
f^.va  Juliana  Wargh.  f.  1758,  t  1797. 

Son: 
Samuel Gustaf, f. 1787, löjtnant, fältkamrerare, t 1847. 
G.  1839  m.  Johanna  Christina  Hofstedt,  f.  1815, 
t  1866. 

Döttrar: 
Eva Johanna Sofia (iiistava (Hanna), i. 1844 'Vh. 
G.  1877 Vo in. kyrkoherden  Carl  Wilhelm  Gran- 
din,  f.  1823,  t  1904  (Södertälje). 
Clara Albertina Selma  Gnnilla,  f.  1847 ^^j.i (Sö- 
dertälje). 

2. Gustaf Wilhelm, f. 1750, vice häradshöfding, t 1810, 
G. 1775 m. friherrinnan Gnnilla Christina von Duben, 
f.  1757, t  1831. 

Son: 
Gustaf Wilhelm, f. 1779, brukspatron, t 1860.   G. 1813 
m.  Catarina Klisabeth Hambn.  f.  1796, t  1853. 


ITEDIX 407 

Söner: 

(1) Johan Wilhelm, f. 1817. hruksiiatron. t 18S7. 
(i. 1843 !n. Aurora Fredrika Bedoire, f. 1822. 
t  1901. 

Barn: 

a) Johan Ludvig, f. 1846, fabrikant, t 1905. (1. 
1876 ni. A u R II s t a Wilhelmina Pctterssun. 
f.  1855  '7:.  (Kn skede). 

Barn: 
Aurora  WiUwUnina  (Willy).  f.  1877  "/V, 

öfversköterska  vid  Röda korsets  sjukhem 

i  S t o c k h o 1 m. 
Gertrud Ingeborg,  1.  1880  -'Vt. 
Josef  Wilhelm,  f.  1881 "Vs. 
Torsten Ludvig, f.  1887 "/-j. 
Elsa Augusta Sally Maria. f. 1891 V?. 

b) 1: r n s t Wilhelm, f. 1851 '-'Ih, verkmästare 
vid Vulcans tändsticksfaliriker (T i d a- 
liolm). (j. 1SS2 *"/,-, m. Wilhelmina 
Cecilia Storek. i.  1862 "/n. 

Barn: 

Tulli Aurora Maria. f. 1882 'In. O. 1911 
'"h, m. handlanden Carl Mauritz Pehrssoii. 
f.  1880 -^/u-  (V a r a). 

Hilda Katarina Kristina. \. 1884 ^"/l-, slöjd- 
lärarinna   (T i d a h o I m). 

Gustaf Wilhelm, f. 1887 ^Vi, verkmästare 
vid Vulcans tändsticksfabriker (T i d a- 
h o 1 m). 

Carl  Erifz  Wilhelm,  f. 
bokhållare  (T i d a h o 1 

A n n a Maria Ingehor g. i. 

c) Julius  Petrus,  f.  1858 
vid    Annebcrss    tändsticka 
lands   A n n e b e r k). 
Sarah Grimes, f.  1861 ^Vio. 

Döttrar: 
Karin Lizzie, f.  1889 ^Vö, sjuksköterska. 
H m y rredrilza. f. 1892 Vo. 

(2) Carl  Gustaf  Theodor,  f.  1821,  brukspatron,  t 

1887. O. l:o 1849 m. Sophia Wilhelmina Char- 
lotta Kuylenstierna, f. 1823, t 1856; 2:o 1860 
m.  Matliilda  Sofia Wallis.  f.  1839. t  1899. 


1889 

Vr., 

hände 

Is- 

n). 

189-^ 

1  ''11. 

'■Vs. 

förestånd: 

ire 

ksfal 

l)rik 

(Sm 

fl- 

(i. 

1887 

^•»/:. 

in. 

32. 


498 HEDIN 

Söner, i 2:a giftet: 

a) Ernst Gustaf, f. 1861 "/o, f. d. Kcneriil- 
konsul, R Veii Bol O 3 kl., G. M. Äk. Snätt- 
ringe i SlJderitiaiiland o. lius i Stock- 
holm. G. l:o 1900—1905 iii. Olga Amalia 
Karolina Tjernlund; 2:o 1910 ^'/i-' m. Sig- 
rid Ida Helena Krouk, i hennes 2;a '.':ifte, i. 
1866 -/«. 

Döttrar,  i  l:a giftet: 
Olga  Maria Mathilda,  f.  lum  ^"/i. 
Helena  Karolina,  f.  ^902  '"/i). 

b) Carl Axel. f. 1864 *Y>4, skcppsklarerare, 
inneh. firman Carl Hedin 6: Co. (S t o c k- 
h o 1 m). G. l:o 1897 m. Maria Carolina 
Zetterström, f. 1866, t 1906; 2:() 1907 '''/lo 
m. A n n a Aus,iista Mathilda Aströui. f. 1870 

Döttrar, i  l:a  giftet: 
AI arian n e, f.  1898 ^VV. 
Margaretha  Elisabeth,  f. 
(3) Erik  Angnst.  f.  1823,  brukspatron, 
2:o  1852  m.  Clara  Erika  Muren, 
1882. 

Dotter: 
Elin Elsa Aiirore. f. 1855 -'Vs (H i 1 d a b o r g, 
S ö d e r t ä I j e). 

Tredje grenen: 

Fredrik,  f.  1717,  bruksinspektör,  t  1776.   G.  m.  Brita 
Helena  Ähman. 

Son: 
Sven  Anders,  f.  1750,  ined.  d:r,  fil.  kand.,  förste  lif- 
medicus,  medicinalråd,  t  1821.   Cj.  1785  m.  Elisabeth 
Charlotta  Hcllman,  f.  1752,  f  1812. 
Son: 
Sven Anders, f. 1788, kanslirad, t 183-1.   G. 1812 m. Clara 
Elisabeth  Westman,  f.  1790,  t  183-1. 
Söner: 
(1) Abraham Ludvig, f.  1826 ^^5, f. d. stadsarkitekt i 
S t o c k h o 1 m,  R N O,  R W O.   G. ^^1862 -/lo  m. 
A n n a  Sofia Carolina Berlin,  f.  1838 ^'/-.i. 

Barn: 
Clara  Christina  HenrUca,  f.  1863 •"/t. 


1901   "Ak 

t   1901. 

(i. 

f.   1834, 

t 

IlIODLUNl) 


4J)9 


Sven Anders, f. 1865 '''/,, fil. d:r, upptäcktsrcsaiule. 
vetenskapsman (S t o c k h o 1 m). Adlad 1902 nicd 
bibehållande af namnet. Se vidare SvcTJk^es Adels- 
kalender. 

G c r d a.  f.  1867 -'/i. 

Anna Maria (A n n c - AI / al. f. IS6\ -\li-j. (j. i^gf) 
■■"/ii m. f. d. koniiueiidorei: vid K. f^)lttan. "() II -s 
Jmt KSO 1 kl.. KBadZl.öwO 2 kl., K H Lc.p 
O, K D I) O 2 .i,^r.. K Hav Kal O, K Nass Ad O ' kl 
m svärd, K P Clir O, .1 O U S 3 kl., Si;,ni Kr O \ 
. kl.. R nr Ros O. R(irFr(), R .N S:n) (), RRT „ 
SO, LÖS, A'//,s Oiistaf Sunds! riini, {. \s\b '-'/^ 
Beb.  e.ireii  \illa  i  Diur s Ii o 1 m. 

Emma  Charlotta, f.  I87U 7s. 

Carl Ludvig Christian, f. 1872 'Vi. civilingenjör 
(S t o c k 11 o I 111). 

Alma  habil Sofia,  f.  1876 "/i,  ledamot  at"  -tads- 
rullmakti,i:e  i  Stock li o I m 
^■^  d'(T/'^ f///-r J.  f.  1832 \/..  f.  d.  kaiislisekreterare. 

KW O  (Stockholm),   (i.  IS77  tu.  Hilda Chri- 
stina Bcrgqvist,  f.  Ks-12 -''/ij. 


Hedlund 

(Göteborgssläkten). 

Svi-nsk iM.iKh.sliikt Ii-,,, ri,|,lan.l, hvars iil.lsl,. kinul,. siaiu- 
fa,l.T var .... insp-kl.,,- iI,,|l,nMl. s.„.. pA 17..u ,ah>t ai-n..„i... 
ra.ie I?jo.'.ili..li,a'i. pA J.a.i,,. Jh,,, var fa.lrr liU i,r,la..-,l ,eii,i,- 
Carl Adolf Ilr.llu.ul. i:„ yu^vv släki I l,.,ll,..„|. s,,,,, upptagit 
naiiiuct ofter sin slaiiiiiKKl.r, n. svst.^r till Carl \.|ulf Il,.,l 
liiiKl,   iir  Ixisatt   i   Uddevalla. 

I.ittiTuliir;   Sv.   Sliiktkah-iidcr  ISSS. 

Carl Adolf, i.  1783, kronoarreiidator, t 185';.   O. 1813 m 
Regina  Björner,  f.  I7M,  t  |S42. 
Söner: 
1. Carl Anders, f.  1814. egendomsägare, t 1869.   G.  1841 
m.  Carolina  Rung.  f.  IM2,  t  1880. 

Söner: 
\) ti c nr i k,  f.   1851^7'..  hufvtidredaktör  för  (jöte- 
lu.rgs  Handels-  o.  Sjöfartstidning  ((i .i t e b o r g). 
(j.   1894 Vi   m.  Anna  (iiistat\a  Aimée  von  Bahr. 
f.  1864,  t  19U5. 

Barn: 
Maja  Carolina  Charlotta,  f.  1895 -'Vi. 


500 IlKDI.rNI) 

Otto S v en. f.  1N97 'Vo. 

ff a n s.  f.  1901  '%. 
2) Hans  Fredrik,  t.  I>s55 *''/4,  arkitekt,  professor  i 

arkitektur vid  Clialmers tekniska  läroanstalt,  R W 

O (Ciö t ebo r .u).   O.  1881 ^Vt ni. (sin kusin) h\h 

Hedlund,  f.  ISOO,  t  1909. 
Barn: 

{\) Björner, f. 1882 -"/u, arkitekt, deläk^re i 
arkitektfirnian Hans 6: Bjiniier Hedlund ((] ö- 
tebors). (j. 1912 ^''/i m. S i i: r i d Åuiiitstu 
Wwrn.  f.  1887 ;' /(i. 

(2) Kur I, f. 188S -"/lo, ingenjör, hoktryckeriföre- 
ståndare vid Qötehoriis Handels- och Sjöfarts- 
tidnings tryckeri ((i i) t e h o r g), (i. looo -"/lo 
m. Dora Kaiser från Leipzig, f. 1884 -''/i. 

Barn: 
Ilse, f.  1911 -/i. 
Rolf Ragnar, f.  1912 '''h. 

(3) Stina,  f.  1895 "A». 

2. Sven  Adolf,  f.  1821,  fil.  d:r,  redaktör,  skriftställare. 
t  1900 ^"/si.   O.  1854  ni.  grefvinnan  Christina  Maria 
kudenschiöld,  f.  1832,  t  1905. 
Barn: 

1) Torsten, i. 1855 ^/h, ekonomidirektör o. ordf. i 
styrelsen för Göteborgs Handelstidnings aktb. (U t- 
b y n ä s, (j ö t e b o r g). G. 1878 '7r. m. M u r i ti 
Helena  Scholander,  f.  1856 -^s. 

Döttrar: 

Kerstin Sofia, f. 1879 ^^/s. G. 1907 V'o ni. gross- 
handlaren Gunnar Wimncll, f. 1876 ^Vs (Gö- 
teborg). 

Sif^rid Katarina, i. 1881 -'/o- G. 1904 "7 ■» m. 
kanireraren Hjalmar Wildand, f. 1877 ^/s 
(U t b y n ä s,   (i ö t c b o r g). 

Dagny Maria, f. 1885 *"/2. G. 1907 -'/i m. köi)- 
rnaiinen P e d e r Colbiörnsen Wa-rn, f. 1880 ^s 
(Göteborg). 

Kari n, f. 1893 *Vsi (K a j a Y o g a C o II e g e. 
P o i 11 t  L o r n a.  C a 1.,  N o r d a iii e r i k a). 

2) Eli n,  f.  bsnf. 'Vu> (G ö t c b o r g). 

3) Mal h il da, f. 1858 %. G. 18.S8 *% in. öfverste- 
löjtnanteii vid danska 11. infaiiterireg:tct. R D D O, 
Vietor l)allioii->liehcu. i. 1853 -"/(i (K (i ]) e ii- 
li a 111 II). 


4) Emma, f. 1864 7i. O. 2:o 1892 •"/!- m. general- 
direktören o. chefen för statens järnväKar, K W O 
1 kl., RNO, RRS:tStO 1 kl., R Fr R Ö O 2 kl. 
in kr, K St Hr Vict O 1 kl., Off Fr Instr piihl, LVV 
S, Fredrik Williclm Henrik (Uritz) Pciidow. i. 
1852 ''Vi  (S t i. c k h o 1 ni). 

5) E il itu. f.  187(1 -'/„,.   [-'ru Hedlund (dö teborg). 


Hegardt. 

Donna vidt ulgroujuh' slJLUts iiltofiKlrr var t)il(lhnKJ,'art>M 
i byn Ih-ganl i niirhclrn af 'J';inilcrn i /SchUswi^' .[.»ias He- 
gardt. Y l(i;;it. g. ni. Maria ffUMsdottcr. Af drra.s trr sducr 
inflyttado yngsta sonm I', ter llcgardt d. ii., f. l(i;;s, t 171 1, 
rodan U;.15 till Malmö. Hans sliiktgnn, yngsta hufvudgniicn, 
till hvilkon hörde adl. c. frili. ilttrrna ven Ilcgardt, iir nn- 
mera utdöd. Af de iKida äldre sr,nern;i hl.f ddi äldste fader 
till Josias Ilegardt, f. KJT-J, t ITl'!, som inflyltaile liU Sve- 
rige och blef stamfader fiir äldsta hufvndgreiien. lians iiidre 
son l'eter Josias, f. ITOl, t 17SG sAsum handlande och lad- 
nan i Uddevalla, inflyttade omkr. år IToO till Sverigi^ oeh 
blef gift 17;}1 m. Torborg IJrnn, f. ]7o;5, f 17n:; samt läder 
liU m>daust;\ende Josias, f. 17;!0, f 1800, och Joiiaimes, f. 17i:!, 
t 17SG. Andre sonen i orilniugen till Josias Hegardt (t lii;'.tt) 
blef fader till Peter Ilegardt d. y., f. omkr. KISd, t 17.".;i, 
som öfverflyttade i börjiin af 17d() talet till .Malmö, blef där 
handlande och g. 1711 m. Helena Faxe, f. I(;s7, t 173S samt 
stamfader för mellersta liufvndgrenen. Hans son var nedan- 
stående Jacob.  f.  17K;,  t  177:.. 

Litteratur: Sv. Ättartal IMU; P. J. Hegardt, Riografiska 
anteckningar  om  släkten  Hegardt.  Malmil  IMlo. 


Äldsta hufvudgrenen. 

Första grenen: 

Josias, f. 1739, handlande o. skeppsredare i Uddevalla, 
t 1806. Q. 2:o 1774 ni. Anna Elisabeth Bratt, f. 1753. 
t  1835. 

Söner: 

1. Christian Bernhard, f. 1781, kansliråd, adlad 1818 med 
bibehållande af namnet, t 1837. G. 182U m. Augusta 
Emilia Kocli, f. 1799, t 1878. Om hans efterkommande, 
se  Sveriges  Adelskalender. 


r)02 IIKGARDT 

2, Johannes, f. 17S3, grosshandlare o. skeppsredare i 
Stockholm, t 1834. G. 1810 in. Kleonora Catharhia 
Schniidt,  f.  178-1,  t  1865. 

Söner: 
1) Josias Wilhelm, f.  181U, grufinspektor,  f  1890.   G. 
1849 m.  Maria  Kristina  Hergkn-en,  f.  1820,  f  1863. 
Barn: 

(1) Oscar Bernhard, f. 1850 ^Vio, snickare i 
Nordmarks socken i Värmland. G. 1873 ^"/ii 
m. Anna Brita Olsduttcr, f.  1852 "Vio 

Harn: 
A n n a  L i s a,  f.  1871 "-Vsi 
Charlotta  Kristina,  f.  1874 ^7-i.   G.  1903 

m.  spärvagnsknsken  t rik  Wilhelm  Hög fält. 
Johan Vilhelm, f.  1876 ^'79. 
Hilma  Maria,  f.  1879 "/i.   G.  1901  m.  postil- 

jonen A If r e ti Werner. 
Gnstaf  Robert,  f.  1882 -V;i. 
Alma Eleonora,  f.  1884 "Vo. 
Karl  Werner,  f.  1886 '-"Vnu 
Oskar  Alexius,  i.  1889 -^i). 
Agnes Linnea, f.  1892 -^o. 
A.xel  H il mer.  f.  1S94 %. 
5 i g n c, f.  1897 '-'-/h. 
Ester Lilly, f.  1899 ■-'%. 

(2) Augusta Amalia, f. 1852 '^lo. G. 1873 ''^u 
m. smeden Jan Peter Träff,  \.  1850. 

(3) Karl Gustaf, i. 1859 'Vv, skomakare o. såg- 
verksarbetare (Vansbro). G. 1893% m. 
Emma  Sofia  Olsson,  f.  1875 ^U. 

Barn: 
Mathilda  Kristina,  f.  1893 ^"/u. 
Johan  Valfrid,  f.  1897 ^7io. 
Karl  Ragnar,  f.  1901 -'/;i. 
Ragnhild  Sofia,  f.  1901 -'Va. 
2) Johannes,   f.   1815.   handlande,   t   1891.   G.   m. 
Af a t il d a Svensson,  f.  1834 7;}. 

Dotter: 
Matilda  Charlotta,  i.  1862 'Vh.   G.  1885^711 
m.  fanjunkaren  i Första  Iifgrenadiarre8-:tets  re- 
serv, svärdsmannen,  G M n o r,  Knut Emil Wet- 
t erhåll,  f.  1849 7h  (T r an ås). 
3. Gustaf  Henric,  f.  1784,  grosshandlare  o.  rådman  i 
Göteborg,  t  1846.   G.  ISOS  m.  Cecilia  Koch,  f.  178';, 
t  1863. 


f 


Il EG AK DT 503 

Son: 
Gustaf  Leopold,  f.  1816,  grosshandlare,  t  1869.   Q. 
1845  m.  Rosa  Aurora  Cecilia  liagge,  f.  1822,  t 
1889. 

Son: 
Gustaf  Michael,  f.  1846,  bokhållare,  t  1875.   G. 
1870 "7io  m.  Anna  Hilda  Kristina  Carlström, 
f.  1849  '7io  (Vänersborg). 
Söner: 

Gustaf Martin Henrik, f. 1871 "Vh, handlande 
i  V ä n e r s b o r g. 

Gustaf Peter Leopold, f. 1873-%, handels- 
resande. 

Andra isrenen: 

Johannes, f. 1743, handlande o. rådman i Uddevalla, t 
1786. Q. l:o 1768 ni. Maria Regina Bratt, f. 1748, 
t 1780. 

Söner: 
I. Peter Johansson, f. 1772, handlande o. rådman i Udde- 
valla, t 1821.   G.  1796 m. f:va Beata Hegardt, f. 1776, 
t  1841. 

Son: 
Johannes,  f.  1797,  häradshöfding,  t  1868.   G.  1824 
m. Maria Catharina von Koch, f. 1805, t 1896. 

Söner: 
(1) Nils Josias, f.  1827, major, t  1898.  G.  1854 V'-' 
m.  C I ar a Rosalie Elise Jeansson,  f.  1834 ^h 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

a) Nils Johannes, f. 1854, grosshandlare, t 
1905. G. 1892 Vii m. Agnes Helena FAisa- 
betli  Lönnroth, f.  1869 Va  (S t o c k h o 1 ni). 

Dotter: 
Claire Hélene, f.  1898 7i. 

b) Karl Wilhelm, f. 1857 "/jo. köpman (B i I- 
b a o, Spanien). G. 1893-^7 ni. E lois a 
Mozos  y  Marin,  f.  1872  '7c. 

Barn: 
Fclipe  Carlos  José,  f.  1897  Vs. 
Maria Luisa. f.  1902 'Vii.". 
Blanca  Cecilia,  f.  1905  '7k'. 


504 


11 KG A K DT 

c) Gustaf B er nhar d, f. 1859 ^Vo, ingenjör, 
direktör i The Western Oregon Trust Cuiii- 
pany i Portland, inneh. ingenjörsbyrå i 
nämnda stad (P o r t 1 a n d, () r e g., N o r d- 
a ni e r i k a). O. 1887 "Vu m. M a m e Ger- 
trud c  Nurbury,  f.  1866  "*^/t>. 

Barn: 

J am e s  Norbiiry,  t.  1890  "I-. 

Mary  Elizabeth,  f.  1897 ^Vi. 

Nelly  Margareta, f.  1899 ^7«. 
d) Knut  Ewald.  f.   1861  ^lo,  grosshandlare 

i M a 1 ni ö.   U.  1891 ^^h m. E I i n Viktoria 

Lovisa  Bliieher.  f.  1863 '^lo. 
Barn: 

Elsa  Klara  Lovisa,  f.  1892 -"/t. 

M a r t a Katarina, f.  1894 Vv. 

Ragvald  Nils  August,  f.  1896 V?.. 
c) Hedvig Maria Eleonora, f. 1866 ""■'''/n, lära- 
rinna  (N o r r k ö p i n g). 
f) Peter  Josaias,  f.  1868 "'/lo,  öfveradjutant 

o.  major  vid  generalstaben,  stabschef  vid 

III.  arméfördelningen,  f.  d.  militärattaché, 

R S O,    R f^^r ML,    J H S O 4 kl,    J V M 

(Sköfde).   (j.  1906  '/i  ni.  Ingeborg 

Matilda  Ta mm.  i.  1880  ^7,.. 
Döttrar: 

Anna Elisabet, f.  1906 ^Vj-j. 

Ingeborg  Maria  (Inga),  i.  1908 ^h. 

Ebba  Margaret a.  f.  1910 ^Vvj. 


g) 


Ceeilia E I i 

h o I m). 

(2) Henrik  Bernhard,  f. 

1903.    (i.    l.s()l  ''^/, 

(G u s t i n g)  Dugge. 

Barn 


a b e t //,  i.  1876  79  (S t o c k- 


1831,  öfverstelöjtnant,  t 
in.   Augusta   Eredrika 
f.  1841  •'/»  (O r e b r o). 


a) M a r i a n n e, f. 1865 -7ji. O. 1888 7» m. 
öfversten, grefve Hugo Jacob Hainilton, f. 
1830,  t  1896  (O re b ro). 

b) Johan Henrik Bernhard, f. 1869 '/n, ryit- 
miistare i Lifreg:tets husarers rcscr\, 
R W O. Äg. o. beb. L a t o r p i Närike 
(1. a t o r p s b r n k), (j. 18';7 "'"At ni. // e d- 
vig Magdalena Sofia Björnström, f. 1873 'V?. 


I 


IIKIIAUDT nOö 

Barn; 
Marianne Hedvig Augnsta, f.  1898 "/;. 
Sten  Henriksson,  f.  19()U 'Vs. 
Stig  Bernhard  Henriksson,  f.  1902 ^V^. 
Ka r in Anna. f.  1904 ^"/n- 
(3) Axel   Christian,  f.   1840,   polissekreterare,  t 
1879.   G.  1872  'Vy  ni.  Hanna  von  Kock,  f. 
1845   ^V5   (B e ni e r s b e r g,   S k u t t ii n a e). 

Barn: 
Rudolf,   f.  1873  ''/g,   agronom,   arrenderar 
Beniersberg    i    Ui)pland    (Skutt- 
ung e). 
Ebba, f.  1875 V->.   G.  1902 ^Z? ni. inspektören 
i  engelska  Lloyd,  ingenjören,  R W O,  Karl 
Johan Albert Isakson, i hans 2:a gifte, f. 
1855  -"/lu  (S t o c k h o i ni). 
AI aria.  t.  187b -^A». 
2. Christian, i.  1775, grosshandlare, t 1863.   G.  1804 ni. 
Magdalena  Bodeli,  f.   1781.  t  1850. 
Söner: 

1) Johan Lechard, f. 1800, med. d:r, regementsläkare, 
t 1871. G. 1844 in. Carolina Lovisa Wahllöf, f. 
1816,  t  1895. 

Döttrar: 

Ebba Magdalena Charlotta, f. 1844 -^/i2 (Alings- 
ås). 

Hulda Carolina Maria, f. 1847 ^A. G. 1876 "/lo 
111, godsägaren Ernst Casper Lindman, i hans 
2:a  gifte,  f.  1841,  t  1894  (Göteborg). 

2) Lechard Josias, f. 1816, kyrkoherde, kontrakts- 
prost, t 1903. G. 1852 m. Sofia Maria Bruhn, 
f.  1824.  t  1899. 

Barn: 

(1) Johan Teodor, f. 1857 "7i, nied. lic, prakti- 
serande läkare i Hälsingborg. Q. 1894 
*7ii  m.  Elise  Malmstein-Holmgren,  f.  1865 

Söner: 
Helge Lechard. f.  1897 ^V*. 
Bo Lechard. i.  1898 '''h- 

(2) Maria  Theresia (T h é r é s e).  f.  1861 ^^i.   G. 

1894 '"/lo m. prosten o. kyrkoherden i Var- 
bergs |)ast()rat af (iöteborgs stift, L N O, fil. 
d:r Magnus Ullman, i lums 3:e gifte, f. 
1830 ^^8  (Var berg). 


(3) Kristina  Cecilia  Magdalena  (Malin),  f.  1865    %' 

(4) Sara Sofia. f. 1867 ^%. G. 1901 =7o m. ka- t i 
pellpredikanten å Käringön i Göteborgs stift 2- ] 
Carl Severin Lindblad, i. 1867 "/a (K ä- 11 
r i n g ö n). I  ! 

Mellersta hufvudgrenen: w • 

Jacob,  f.  1713, srosshandlare  i  Stockholm,  t  1775.   G.    J 

1750  111.  Brita  Catharina  Ainberg.  f.  1728,  t  1770. f; 

Söner: 

1. Lars,  f.  1753,  grosshandlare,  t  17SN.   (j.   1779  m. 
Eva  Maria  D'AiiIy,  f.  1758,  t  1834. 

Son: 
Gustaf,  f.  1783,  grosshandlare,  t  1857.   G.  1823  in. 
Beata  Sofia  Schlytern,  f.  ISOI,  t  1S34. 

Son: 
(histaf,  f.  1825. gcncriilkonsul, t  1^>'4.   G.  1855  in. 
Sigrid  Aura  Arwids^on,  f.  1833,  t  1911. 
Barn: 

a) G US t a f. i. 1856 Vio. vice häradshöfding, * 
advokat i Malmö. G. 1899-'% m. Anna \ 
Rahlff.  f.  1872 -'"/i. 

|i(jttrar: _ ^   ; 

M a u d  Sigrid  fiinniy,  f.  19(i(i -''/<,. 
Mary, f.  1902 -'7-'. 
Gurli,  f.  1902 -7-". A 

b) Ivar, f. 1859, grossliaiidalre, t 1908. G. 1888 
'/'A m. Engcla Tlieodora Ekroth, f. 1857 
**/'j(i  (S t o c k h o 1 111). 

Dotter: 
M är t a Sigrid, f.  189ii '7n. 

c) Gurli.  f.  iNhl ''Vi  (S t oc k h o 1 in). j 

2. Peter,  f.  1754,  grosshandlare,  t  1818.   (j.  1780  m. { 
Sara Christina D'AilIy, f. 1757, t 1822. i 

Son: * 

Carl  Axel,  f.  1793,  grosshandlare,  t  1829.   Q.  1818 
m. Beata Maria Cronland, f.  1796, t  1875. 

Dotter: . 

Mathilda  Theresia  Bernhardina  (T h é r é s c),  f. ' 

1823 '*/ii,   musik-   o.   språlärarinna   (Stock- j 

h o I m). 


JIKUr. r,07 

Heijl. 

Redan I tolfte århundradet uppträder en släkt Ilryl 1 
trakten omkr. Mainz oeh i Rehuhessen, hvarest den ännu är 
talrikt utbredd. Ovisst om af samma stam framträder Be- 
ringer H^le (Ileylo. Ileile) vid l»randenl)urgska markgrefven 
I-udvigs af Baijeru liof Aren 138:)— 1340 oeh ungefär sam- 
tidigt med honom Conrad H»>le VMÄ, Didrich oeh Otto Hele 
riddare, 1300. Jiirgen ]T.>yl (ir.dl, IldU), gift l.-,()7 i Spandau 
med Gertrant Ihiseiilcr, är den äldste nud visshet kän.h> 
sdimfader för en i Tyskland k-fvaiide borgerlig sliikt Ileyl, som 
I sitt vaiH-ii för tre gyllene rosor 1 blAtt fiilt. — Äfven 1 Ne- 
derländerna ui)pträder under medeltiden en släkt med detta 
namn som i vapnet förde lolf fåglar, tvft oeli en ställda 1 af 
ett kors delad sköld: Tiaiidouin van Ileile 12sr) och 1323 samt 
\yautiers van ITeyle (,1. ä. och d. y. ) 1348. Jan Baptist van 
Ileil, f. 1009 i ISriissel var <'n framsti'iende mftlare (ni tur- 
bilder  o.   itortriitt)   samt   kopparstiekare. 

Ne.lanstAen.le släkt uppgifves härstamma frAn nollnnd, 
hyarifrAn två bröder Paul oeh ('aspar Ileil skola hafva kommit 
till Lilbeck under senare hälften af 1 100 talet, och den från 
I'aul stammande grem^n invandrat öfver Danmark till Halm- 
stad. Den först kände var Paul Ileil (häradshr.fding ägare 
af Sorby Hofgården i Vessige), gift 1018 med Helena Pnge I 
detta äktenskap föddes sonen Caspar, kyrkoherde i Tvååker 
t 1702, som i sitt gifte med Maria Elisabeth Magirus f 
1723, fick sonen Lars, f. 1G80, gyinnasiiuspektor i Uötebmg 
kyrkoinspektor i Norra Halland, ägare af Långsered vid T'l- 
nechamn och Refvesjöholm vid Svenljunga, t 177S gift med 
Cajsa Andersdotter Unge, f. 1G93, t 1770. Hans sonson var 
nedanstående Carl Heil, hvars söner Peter Carl och Caspar 
började  skrifva  namnet  Heijl. 

Cari,  f.  1747,  hofrättskoimiiissarie,  t  1831.   Q.  1776  in 

Maria  rk-iiKtsdottcr,  f.  17.33,  t  1809. 

Söner: 

1. Peter  Carl,  f.   1781,  öfvcrste  och  chef   för   (iöta 

artillerireRrte,  kommendant  i  (jötebor.si,  t  1861    (] 

1817  m.  Ulrika Margareta  iiolmgren,  f.  1801.  t  18«2' 

Barn: 
1) Carl  Robert,  f.  1820,  kapten,  telegrafdirektör,  t 
1869.   G. 1862 ^7« ni. Johanna Fredrika M a t h i I- 
d a  Linnander,  f.  1838 ^7i2  (S t o c k h o i m). 

Barn: 

Carl  Axel.  i.  1863  'Yi,  afdelningschef  i  Brand- 

o. lifförsäkringsaktb. Svea i Q ö t e b o r g, O V:s 

Olymp M, Tun Nich Ift O 2 kl., Off Pr d'Acad.  (i. 

1 899 '7;, ni. Harriet lileonore Lefflcr, f.  1^72 

/H. 


508 llKl.JL 

Peter Carl, f. 1865 ^Vi, gyniiiastikdirektör i 
Paris, OffFrd'Acad. G. 1902 '7« ni. A n- 
drée Thomas du Buiirgiwuf. f. 1884 -7i2 
(Pari s). 

Ulrika T her e s i a, f.  1866 "Via (Stockholm). 

2) Hilda Amalia, f. 1835 Va. O. 1862 "/? iii. gods- 
ägaren Johan Adolf Philip Silfverhjchn, f. 1836, 
t  1910  (Alingsås). 

3) (Jiistaf Oillis, f. 1839, godsägare, riksdagsman, t 
1894. G. 1872 m. Hulda Charlotta Constancia 
Westerlin*g,  f.  1839,  t  1889. 

Barn: 

(1) Robert Gillis, f. 1875 ^'Vi, kapten o. kompani- 
chef vid Andra lifgrenadierreg:tet, kadett- 
officer vid krigsskolans reservofficerskiirs 
(Stocksund). G. 1903 '/a m. H h b a Ro- 
bcrg,  f.  1876 ^73. 

Söner: 
Bo- G illis.  f.  1904 "A 2. 
J an- C hr i s t c r,  f.  1909 ^"/s. 

(2) Gerda Ulrika Henrietta, f. 1878 '7ti. G. 1901 
^■'/is m. kai)tencn o. kompanichefen vid Bohus- 
läns reg:te Axel Julius Ljungqvist, f. 1874 
^7i  (G ö t e b o r g). 

2. Caspar,  f.  1783,  kyrkoherde,  i)rost,  t  1850. G.   1815 

m.  Lovisa  Eleonora  Stenström,  f.  1787,  t  1856. 

Barn: 

1) Carl Johan, f. 1816, komminister, t 1868. G. 1851 
m.  Jeannette  Katharina  Gjers,  f.  1825,  t  1911. 

Söner: 

(1) Johan Caspar, f. 1853 ^V«, inspektör i 
Brand- o. lifförsäkringsaktb. Skåne, G M 
(Stockholm). G. 1877 ^Vu m. Nanna lie- 
lena (EU e n)  Dahllöf, f.  1854 7r. 

Son: 
Carl Fredrik, f.  1879 7?, med.  d:r, praktise- 
rande  läkare  i  S t o c k h o 1 m. 

(2) Lorentz, i. 1861 Vio, köpman (New- 
York). 

(3) Oscar,  f.  1865 78,  köpman  (N e w - Y o r k). 

2) Julie Agnes Amanda, f. 1828 -7ii. G. 1864 V« 
m. kyrkoherden Nils Gustaf Herman Bolivar Ljung- 
man.  f.  1831,  t  1899  (Göteborg). 


nr:ii.r.o[{x 


Heilborn. 

Sliiktt-ii. iirsi.rmiKlit:i'ii iif judisk biird, iiiflyttiulo till Sv.- 
rij,'L' i iKiijau af l!<00-tali't friwi Sclilcsicii, livarcsl iKHlanstftciuit' 
Iloinrleli Heilborn var född. Hans äldsto son vur köpmannen 
och konsuln Oskar rhilip I'.rn.iarnin TIeilhorn, f. ]S25, t 1902. 
hvilken dnnerade den  I [eilb.u-nska  laf velsanilin{,'en  till  National- 


Heiiiricli,  I.  1776,  inforiiiatur,  filatitrop.  t  lcS52.   (j.  in. 
■leiiniictte Benjamin  fraii  Ha^lInl^J,^  t  1S3S. 

harii: 
1. Daniel  Lazariis,  f.  1827,  kapten  vid  Skärgårdsartille- 
riet,  t  1870.   G.  1855 'Vi 1  m.  grefvinnan  Emilie 
Dorotea Giistafva  Cronliiclm af Haknui^e, L  1832 'Va 
(S t o c k h o 1 in). 

Söner: 

1) Otto Henrik, f. 1856, seneralkonsui, t 1909. G. 
1888 % ni. Em m a Staali. f. 1S57 -^h, (D j ii r s- 
li o 1 m). 

Barn: 
Daniel Otto, f.  1889 'Va. 
Otto. f.  1892 -7i2. 
AI ärta Emilia,  f.  1897 ^7i. 

2) Emil Oskar. f. 1857 -%, mexikansk Reneralkonsiil 
i S : t Petersburg, R W O, R R S:t St O 3 kl. 
G.  1899 "Aj  m.  Marie Ileriot. f.  1878 =*%. 

Barn: 
Em il Donglas.  f.  1900 -^r. 
M ar o s s i a.  f.  1901 -'Vio. 
Ellen  Karin.  f.  1903 Vi. 
Oskar Mikael,  f.  1904 %. 
Ingrid Aliee.  f.  1906 ='^5. 
Vera Emelie, f.  1908 'Vi. 

3) Ansnst Frans Eugen, f. 1862 '"/r, civilingenjör, 
inneh. Ang. Heilhorns lilektricitetsbyrå (Stock- 
holm). G. 1898 ^Vii m. Anna Juliana (Julie) 
Rudheek. f.  1865 "/t. 

Barn: 
Axel. f.  1899 =*/n.. 
Magda. f.  1902 '-/s. 
A) Herman  Axel,  f.  1864-%,  kapten  vid  Karls- 
krona  k'renadierre.tr:te,  j]:ymiK;stikIärare  vid  Karls- 
krona hök^re  :illm.  läreverk,  K.  M:ts ombud  i sty- 


ÖIO IIKLLEDAY 

relsen för Blekiiik^L- skyttcf()rhiind. lodaiiiol af 
Skytteförbundcns (ifvLTst.x rclsc, R S U, GM. Bcb. 
egen villa i Karlskrona. (i. 1896 "'Vi ni. 
Helga  Sofia  Ottilia  Eklund,  f.  LSöO 'Vij. 

Barn: 
Axel Einar Mel g c. f.  1897 7io. 
Herman Gäst a, i.  1899 -'Vu. 
Em m y  Sofia,  f.  1901 ^Vu. 
S / g r i d Emilia,  f.  19U3 ^Vt. 
H e r m an Daniel,  f.  1905 'Vi-. 
2. E m m a   Hadassa   Debora.  i.  1829 -'Ui   (Stock- 
h o 1 in). 


Helleday. 


Urgiuanial sliikt fr;in SKoHlaud med namnet llalliday, 
ett tillnainu af liDliday (Ifstda^', 1'ridaj;), iir^pningligcn iHl- 
liörandi^ eu elan i Annandali'. J)cn ll^>t■(lill;,^ soni försi li.rc- 
kninmiT iiudiT tilliianiufL llalliday, leldi.' iindci- lörra liiillU'!! 
af KlOOtulot och hade sin bciiisladc borg vid Corcli.^a.l. K.n- 
ms Jittliug, sii- John llalliday till TullL^bolo, f l'i"'^. s-J" ''" 
'1'lu'obald llalliday, iirfde cflrr sin niddcr, dottor till öfvorston 
1 holländska armön llay, irnds.-t 'J'nilirbuh' i Skottland ndi 
adladfs af konung .lacdb I af Jlnglaii.!. Sliikton röndvoinnur 
redan 1G31 i Stockholm nod kiii.m.umcn Il;ins ll.lgdag .Mer 
Ilclloday. Sannolikt var dcniir rad<'r till k(liin:ann.n i Slink- 
holm Wullani Hclh-day, g. m. Calhaiina UolKTtsdol tiT l'olr.', 
t l(;'.>s, livars ilhlstc son Jolian, f. I(i7(», 1 1711, gublsnicd 
och jnvclcrare i niinnula stad, g. K!!»»» ni. lOlisabdh l''cir, i. 
ir.Tt), t 1747, luidc sonen llcnric, f. 1702, t 17(;7, radman i 
fädernestaden, g. 1727 ni. liegina DondJMa Ilinsrin, i. 1701t. t 
17.s:J. Ilenru: Ilclledays äldste s..n, si.l.nlabrikr.icn i Sin. kliuim 
Joachim Willielin, f. 17:;:i, t ITMii. bbf i slit gli le mrd 
Elisabeth llolena Uunge, f. 17;i'_', t 17'.»".. ladrr till nedaii- 
slAende llenric Gustaf, frän hvilken nu kända bMvaiulc nuMl- 
leniitiar  at  släkten  i  Sverige  hiirstamma. 

Sliikten för i sitt vapen «-tt öfvcn- en hvit lialfniAne upp- 
stigandt! sviird af silfver i blå sköld, i hvars ilfro hJlgra hörn 
är ett gyllene Audreaskors i röd t fiilt. Under skölden tr«^ 
stiiiruor.   Ofvan  skölden  ett  till  höger vändt  svart  svinhufvud. 

Litteratur: iMiIlerton: The Schottisch nation, i:dinlairgh 
isr,:;;  Staddarl.  Scii<d t is.h  arms;   Sv.   SliiktkabiidcT  ISS."). 

Hcnric Gustaf, f. 1756, k. liofpredikant, kyrkoherde i 
Mariefred, t 1818. G. 1796 ni. Fredrika Wescliaii, 
i  hennes 2:a gifte, f.  1769, t  1850. 


niOJ.LEDAY 511 

Söner: 

1. Hcnric August, f. 1797, häradshöfding, t 1876. G. 
l:o 1827 ni. Christina von Hildstein, i. 1807, t 1841; 
2:o 1842 m. Carolina t^lisabetli Raniströni, i hennes 
2:a  gifte,  f.  1810,  t  1895. 

Barn,  i  2:a  giftet: 
1) Bror  Axel,  f.  1845 ^7^,  f.  d.  häradsskrifvare  i 
Nyköpings  fögderi,  ledamot  af  styrelsen  \6t  Sö- 
dermanlands enskilda bank. R W O (N y k (> i) i n g). 
(j.  1876 V?  m.  Ida  WHhelinina  Carh^on.  f.  1849 

S()ner : 

(1) /V//.S Johan Air^ust, f. 1881 '/n. löjnant vid Sö- 
derm:in!ancls ieg:te (M a 1 m k () p i n g). (i. 
I9U8 -"/ii.' m. Anna Maria Sylvandcr, f. 1882 
" '■; 

Son : 
Carl  Uno  Walt er,  i.  \^)\2 '^.i. 

(2) Walter Henrik, f. isss \'';i. civilingenjiir, 
undcrlöjtn;uit i ^'ortifikutionciis reser\- (N y- 
k ö p i n g). 

3) O I ii a Carolina, f. hs4() 'y. (i. 18/1 -'/lo m. 
grosshandlaren o. v. konsuln Carl Bernluird Oscar 
Napoleon VVadström, f. 1^37, t 1911 "'/s ((i o t e- 
b o r g). 

4) Telda Angnsta, f. 185fi Va. Q. 1869 "/V m. pro- 
sten o, kyrkoherden i Falköping. L N C), fil. 
d:r,  Pehr  Helander .  f.  1832 -7>^. 

5) Anna Matltilda. f. 1855 "'/r.. H. 1876 m. hand- 
landen Johan Oscar Kmil Ekelund, f. ls51, t 
1910  (S to c k h o 1 m). 

2. Gustaf Magnus, f. 1799, luost o. kyrkoherde i Lits- 
lena (Uppland), t 1874. G. 1841 m. Florentina 
Beata  Maria  af  Klint.  f.  1820. t  iSnii. 

Barn: 
1) Ciustaf,  f.  1842,  landtbrukare,  t  1895.   G.  1870 m. 
Fmma  Johansson,  f.  1848,  t  1892. 

Barn: 
Anna,  f.  1871 V:i.   (J.  1900 "Vio  m.  handlanden 

Per  Stengard.  f.  1871  '7n  (Fårösund). 
Eva  Maria,  f.   1874  '/a.   (i.   19(i2  m.  järnvägs- 
tjänstemannen   /)' a 1 1 z a r   Strömberg   (San 
F r a 11 c i s c o). 
A' / / .s  dust af,  f.  1S75 '-/n  (San  V r a n c i s c o). 


nr.' iii:i.i,i:iiAV 

G un nar,  f._1879^'i,  sjöfarande  (San  IM- a ii- 

c i s c o).   Är  Kift  och  liar  en  sdii. 
Åke,  f.  1881 7u,  liaiidelsbiträde  (FärösundV 

(j. 1912 111. Ella Sofia EkcnbcT'^. 
Ull g o,   f.   1883 ^^/lo.   liaiidelsbiträde   (P å r ö- 

s u II d). 
Gerda I n g e b o r .?,  f.  1S85 ^'Vh  (S t o c k h o 1 ni). 

2) Ii er mina riurcntimi, f. 1843 '/i.. (i. 1873'% 
in. ombudsmannen h'rans Alarik Helledav, f. 1842, 
t  1896.   (Se  nedan.) 

3) Carl Magnus Hjalmar Alarik, f. 1S44, läroverks- 
adjunkt, t 1910. O. 1884 '-'/n m. Betty Sten- 
berg, i hennes 2:a gifte, i. 1841 ^'"n (Ö f v e r 
Kali x). 

4) Aurora  Kristina  Amalia,  1.  1845 '/»  (Stock- 

h o 1 ni). \ 

5) Ebba Maria Elorentina (V I or a), f. 1850 -^/u. (i. | 
1880 ^Ih ni. grosshandlaien O s e a r David Kristian 1 
Lidstrand,  f.  1849 ^Vi-  (S t o c k h o 1 iii). * 

3. Fredrik  Wilhelm,  f.  1800,  apotekare  i  Falun,  t  1874. | 

G.   1834  m.  Johanna   Margareta  Fiiell.   f.   1804.  t I 

1877. I 

S()iicr: 'j 

1) Bror  Gustaf Fredrik,  f.  1839 '^s.  fil.  d:r.  f.  d. I 

läroverksadjunkt   (Örebro).    (j.   is 72 -•'/-,   ni. .i 

Ebba  Adolfina  Natalia  Seliultz,  f.  ls47 -'/n. \ 

Hani:        __ ^ i^ 

(1) Gustaf  Eredrik,  i.   1873 -"/h,  tjänsteman  i 
Örebro  ensk.  bank  (Örebro).   G.  1904 ^/lu \ 
m.  Elisabeth  Ulrika Eriesson,  f.  1878 ^^-j. 1 

Barn: . j 

Maud  Dagmar,  f.  1906 «/i. ■ 

Karl  Gustaf  Harald,  f. 1907 '/r.             , 

Fn  son,  f.  1912 ^Vn. I 

(2) Ebba Maria, f. 1874 Vio. G. 1905 -\'9 ni. ' \ 
arkitekten Gustaf de Erumerie. f. 1872 ^"/i . 
(S t o c k h o 1 m). ! 

(3) Signe Elisabeth, f. 1878 Vio (S t d c k li o 1 m). 
{A) Karl   Henrik,   f.   1880 ^ 'Vi,   i;'ini.  kand. 

(S t o c k h o I m). ' 1 

(5)Riehard EUs. f. 1886 -'"/i, f()rsäkrings- 
inspektör (Stockholm). G. m. Helena 
Sophia Andersson, f.  1883 "/i-'. 

Son: 
Bror Richard William, f.  1910 "Vr. 


IIHT.T.KDAY M:: 

(6) F r C d r i k  Williclm,  f.   1888^-/.-..  tjäiistciiKui 
i  KoiiparberKS  cnsk.  bank  (Falun). 
2)  Olof  Fredrik  Wilhelm,  f.  1840 •■'/s.  f.  d.  apo- 
tekare  (S t o c k 11 o I ni).   G.   1869 ''-"h  m.  Soiia 
Wilhelmina  (Mimmi)  Oliverihaiim,  f.  18-lfi •'/i 

Son : 
Karl  Fredrik  Olivenbaiim,  f.  1870 ^/r,  kai»- 
ten  o.  kompaniclief  vid  Dalregitet  (Falun). 
O.   1905 Vi  m.  T h é r e s e  Matilda  Karlsson. 
f.  1880 -'A. 
-1. Johan  David,  f.   1801,   häradsliöfdinfi,  t   1875.   (i. 
1830  m.  Euphrosyne  Åniann,  f.  1809,  f  1880. 
Barn: 

1) Euphrosyne Fredrica. f. 1831 -7i. O. 1856 
^'Vt ni. liäradsliöfdink^en Carl Wilhelm Heden- 
ström,  f.  1824.  t  1908  (Stockholm). 

2) Johan Alfred, f. 1836, farmare i Illinois, Nordame- 
rika, t  1S90.   (j.  ni.  Marv  Kvie,  t. 

Barn: 

John Ed gar (Farmer City, III.. Nord- 
amerika). 

Fanny Euphrosyne (Farmer City. III.. 
Nordamerika). 

3) Frans Alarik, f. 1842, guvernementssekreterare, 
ombudsman, t 1896 V;t. G. 1873'% m. H e rm i n a 
Florentina Helleday. f. 1843^2 (Stockholm). 
(Se  ofvan.) 

Barn: 

Ernst Johan Alarik, f. 1875 "/o, revisor i Post- 
sparbanksstyrelsen  (S t o c k h o I ni). 

Naima Hermina. f. 18797.,. O. 1908*75 m. 
rotemannen i S t o c k h o I m (friherre) Johan 
Bengt  Sigurd  Giertta.  f.  1878 *7r,. 

4) Hjalmar August, f. 1844 \^3, med. lic, f. d. 
provinsialläkare, R W O (Östersund). G. 1887 
7in  m.  Fredrika  Granavist.  f.  1861 ^V?. 

Barn: 
Nils  Mauritz  Vilhelm,  f.   1888 *Vio,  ingenjör 

vid  Flektrothermiska  aktb.  (Trollhättan). 
Torsten Hjalmar David, f.  1893 7i, landtbruks- 

elev. 
Fredrik  Harald  Uno.  f.   1895 7^.   landtbruks- 

elev. 
Ingrid  Louise  Kunigunda.  f.  1896 7^. 
Anna  Katarina  Elisabet,  f.   19i)0 '7.s. 


:>U IIIOLI.EIJS'! Kö.M 

5) Fransisca  Eiipliemia  (Fanny),  f.  1S47 '•'/!..   (]. 
1875 ^%  m.  jiistiticradct  Nils  Liidvik^  Alfred  Clac- 

son,  f.   18-18,  t  l'^10.   ÄK.  jämte  döttrarna  hus 

i  S t o c k 11 o I m. 
5. Uno  Otto,   f.   1805,  apotekare,  godsägare,  t   1864. 
G.  1832  in.  Heata  Sofia  Ruth,  f.  1810,  t  1857. 

Barn: 
Henrik,  f.  1840 ''Vi,  rentier  (K a ii t o r p). 
Beatc,  f.  1843 '''/t.   (i.  1860 '7io  m.  horKiiiästaren 

i  Stockholm  Arvid  V.r\k  Ulricli.  f.  ls20,  t  1893 

(S t o c k h o 1 m), 
Julia  Fredrika,  f.  1845 ''/i.   (i.  1864 ■-'7';i  m.  laiidt- 

brukaren,  radmannen  Viktor  l^dvard  Sucksdorff,  f. 

1833. t  iy02  (S t o c k h o I m). 
Otto  Fredrik,  i.  184U '-'Vr,  kassör  vid  Möganäs~Hil- 

lesholms  aktli.  (B i 1 I e s h o I m s  g r ii f v a).   (i. 

1894 -7i2  ni.  Anna  (Airulinu  Charlotta  (hipen- 

berg.  f.  1869 ''/i. 


Hellerström. 

ÄhLsto kände stiiiur.iii.Tii Olof I l.^llcrslnliii, f. ITliC. t 
1770, trädgårdsiniistarc i DudcrliultsviU (Smalaiidj liadr soucii 
Svcii Erik, f. I7tili, t 17U'<, rrvis.ir vid ani iralilrtots tvKkoiit.ir 
i Karlskrona, soni i sitt ;,'il"t.- med .Maria .lacMhiiia 1 ,-n.i,'iiKni, 
t  184L',  liado  ncdanst årndc  son  Alirahaiu. 

Littrratvir:   Sjiistriim,   J{lekin^'ska   Nalioiirn. 

Abraham,  f.  1792,  grosshandlare  i  Karlshamn,  t  1862. 

G.  l:o  1821  m.  Botilla  Catharina  Sandbeck,  f.  1791, 

t  1831;  2:o  m.  Sofia  Charlotta  Mieliii.  f.   l.sOO.  t 

1872. 

Söner: 
1. Sven  Albert,  f.  1822,  grosshandlare  o.  engelsk  vice 

konsul   i   Karlshamn,  t   1877.    G.   1860  m.   Helga 

Mörck,  f.  1842,  t  1892. 

Son: 
Sven  Abraham  Jiilius.  f.  1862 -''h,  fil.  kand., gods- 
ägare, R W O.   Äg. Marielund, Agdatorp o. Rosen- 
borg  i   lilekinge   (Al a r i e I u n d,   N ä t t r a b y). 
G.  m.  Julia  Augusta  (Gulli)  Malmberg,  1.  1S68 

'V8. 


I 


IIEI.LIN<i 


Barn: 
Sven Hrik  i  im ■"Va, fil. stud.  (Uppsala) 
nelga Julie Man^ureta, f. W)2 ''A 
B en ut Muuritz. f.  1895 "I v. 
Biörn  E r i k,  f.  l,su<s "/,., 
2. Karl  Rudolf,  f.  ls25,  landthrukare,  t  hs93    (]   is=54 
■ 11.  thsabct  Fredrika  Hcruicrcutz,  f.   \si\,  V iS82. 

^/I^r-^f^'/"'^;''  f:/j^^^'''"Vn   (Stockholm). 
Si<rr,l  il  ''  ^"''""i"'J;  >«6«-A.  sjuksköterska. 
Sigrid  Mana.  i.  I.s72 'V?,  målarinna. 


Helling 

(från Bohus). 

rnrsn.   siik-rt   kiiml,.   >,a,n.-Hl,.rn   fur   .h-nua   slakt.   s,„„ 
.iiila;;li-,-n   liarstaiiuiiar   rnin   Sk.ih,-    y,,-   j-:;,,,    ,,    ,,,,,.;  ,, 
■i.äsiart.n  „A   iJuhus   lästnin;,   siru   1 [.-llin;:. ' y   it-^   ..'   ,7n 
rn.  .Marg^rrtha  Elisabrtli  WulK,   f  i7,;i   j  i„, „,,.."  ', • "'   ,, 
livars  .xon  l'(>ttor  SaiiuivI,   f.  1717   f  17ml'   luu-^t  < cl'   1 "  i 
iKTde  i   Istorp   (Va.stcrgutlaud),   g.  174.-,' m   JU-ati   rr,s'"!i'/,'r 
o.l.nan.  f. 17.7.  t  Isos,  i,,„- ,a,lor ' ill  m-längta 'n,!!   IV .n'.;, 
hulianun". '"""""   ""'   ""   ^"'^'"'"'"  '"-^l-"""ar   af   slak.:,. 

r.ittcranir:  Sv.  Ättartal  IN.SO. 

^'FiihfJ^."'+Sh/^^^'  »^""traktsprost  o.  kyrkoherde  i 

Prv I ' f    -7.'  t V?/  --'^^  '^'-^^' "'• ^^'^'^''i^'  Charlotta 
Irytz,  f   1/74  t  1811:  ,S:o  1M2  m.  Klisabeth  Maria 
Widmark,  f.  1786,  f  1860. 
,  ^,    ,,    .     ^'^"t-T,  i  2:a  Kiftct: 
1. Sten  Maiiritz,  f.  1796,  bruksä;,^are,  t  1858.   (j   1824 
ni.  Uustafva  Nicolina  Kicllin.  f.  Ihoi   f  i87^ 
narii: 
r'^J.^^1''/^"■^^"'^• '• '*^-5' •'"'^^sekreterare, t 191)8. 
f   ,.,. 1/" "'•  ^^ ' ' '" '' Auiiusfa  rrcdriku Zethrin, 
f.  1846 V«  (O r e h ro). 

Barn; 
fl i I in a  Auiiiisiu,  t.   1868 '"/s.   (j   190' -"/i  m 
kaptenen  i  Lifrejc:tets  knenadierers  reserv.' R S 
p. K Ven Bol () J kl..  O s c a r rrcdrik Stmkirk 
i.  1860 -'/,.  (O r c I) ro) 


IIKLI.I.Xa 


Nils  Joel  Manritz,  f.  1870 -'U,  jur.  utr.  kand., 
t.  f.  revisionssekreterare  (S t o c k Ii o I ni). 

2) Hilda Carolina, f. 1831 '"A. Q. 1855 "/lo ni. 
bruksägaren o. disponenten Jolian Cliristian Niko- 
laus Sundin, f.  1828, t 1898 (Stockholm). 

3) S t e II Gustaf Edvin, f. 1839 -'/i, jrrosshandlarc, 
delägare i finnan A. Fröding 6: C:o, styrelseleda- 
mot i Skandinaviska kreditaktb., Göteborgs o. Bo- 
husläns sparbank m. fl. bolag. Äger villaegen- 
domen Ängsäter, Särö (Göteborg). G. l:o "* 
1868 -|^/5 m. Thecla Krafft, f. 1848, t 1869; 2:o 
1872 -V* ni. Eliza Caroline Willcrdins. f. 1852 i 
Vs.  .                                                   % 

Barn, i  l:a giftet: i 

Sten, f.  1869 '■'/ö, grosshandlare, inneh. af firman i 

Forssell  &.  Helling  (G ö t e b o r g). i 


1  2:a  giltel: 
Edvin Auiiust (Ed dy), i. 1873 -'V?, med. lic, lasa- 
rettsläkare i  H u d i k s v a 1 I.   G.  1910 ^7i2 m. 
A i: d a  Torborg Elirnst.  f.  1882 ^Vio. 
Nils Huso Fredrik (Freddy), f.  1875 ^7i, gross- 
handlare,  delägare  i  firman  A.  Fröding  &  C:o 
(S t o c k h o I m). 
Gustaf   Elis,   f.  1877 *7(i,  bokhållare  (Härn- 
ösand). 
Cecilia   Nicolina  (Cecy),   f.   1880^74   (Göte- 
borg). 
Per  Emil,  f.  1806,  öfverstelöjtnant  vid  Svea  artilleri- 
reg:te,  f  1857.   G.  1832  m.  Augusta  Wilhelmina  Sö- 
derberg,  f.  1809,  t  1881. 

Son: 
Bror P 11 il i v  Leonard,  f.  1838 V»,  bruksägare,  f.  d. 
löjtnant  vid  Svea  artillerireg:te  (Stockholm). 
G.   1866 7ii  ni.   V e s t a  Teresia  In de  Betou,  f. 
1841 7i.'. 

Barr:: 

(1) V c st a Aumsta, f. 1867 74. G. 1897-75 ni. 
kammarjunkaren friherre Carl Axel Os si an 
Albert  Raab, f.  1855 7io  (Stockholm). 

(2) Hilda Elisabeth, f. 1869 'Vio. G. 190075 
m. kommendören vid K. Flottan, chefen för 
underofficers- o. sjömanskårerna i Karls- 
krona.  K SO  2  kl.,  RNO,  K (jr Fr O,  R Pr 


IIENSCIIEN 517 

Kr O  2  kl..  RRS:tAnO  2  kl..  Tim Nicli Itt O 

2  kl.,  RFrHL,  RNS;tOO,  Ned M M,  L Kr 

VA,  LO MS,  Gustaf af Klint,  f.  1858 "/u. 
(3) Emil, f. 1871, go^säk^irc, t \W7.   G. 19U1 7s in. 

Hilma  Susanna  Barkman,  f.  1875^%  (O ö- 

teborg). 

Barn: 

Alf  Emil  Philip,  f.   1902 "/s. 

hans Emil Rudolf, f.  IWS 'Vs. 

tJilina  Vcsta Martiureta (Greta), i.  1905 "72. 
{4} Ol^u  Margareta  (Maggie),  f.  1875 "/;j.   G. 

1899 ^-/i  m.  kaptenen  vid  Göta  artillerireg:te 

Artliur Johan  Wilkens,  f.  1875 -"'/s  (G ö t e- 

b o r g). 
(5) Edward  Eilip  Hjalmar,  f.  1878^0,  löjtnant 

o.   l:e  regementbadjutant  vid   Göta  lifgarde, 

Oft" Fr Instr publ,    R l^r R O O   4   kl.  m   kr., 

(S tu c k il o I m).   G.  1909 ^-l-.i m. W i n i f r e d 

Ouensel,  i.  1885 ^^n. 
Dotter: 

Blanche Maud Elisabet, f.  1910 ='%. 


Henschen. 

Släktens svenske stiunfatjfr är hurgnren i Jöuköiiiiig 
Andreas Ilensigkeii (äfvt-n Ilensken), f. onikr. KJdO i Tr.hhin 
i Hr.nndenburg, inflyttad onikr. 101-'O, t l'i'''-l, g. ni. Klisal)>>tli 
("hristiansdotter Skröder frän Jönkö|)ing. I''riin dennes sunsun 
^JiiluUsinsiiektoren (Jahriel Henschen. f. ]<!7.'., t ITii. g. ni. 
!IeU'na Maria Söderljielni, f. U;s7, j 171i), iiiirstainniii släktens 
linda nu lelvande grenar, iiergslagsgreneii frän sunen ("arl 
-Nielas, f. 1714, brnUsförvallare, j- 17f-'2, och lUiddngegreiieu 
frau sonen Salomon, f. 1711), teol. d:r, i)rost, y 170»!. — Sani- 
tiaudet ined släkter af sanmiu nainii i Nederländerna, Tysk- 
land,  Svt-rige  oeh  Norge  är  delvis  oiitredi. 

I.itteratnr:  Sv.  Sliikl kalender  1>^n;  Sv.  .\tlartal  inos. 

Bergslagsgrenen: 

Carl  Gabriel  (son  af  Carl  Nielas,  se  historiken), bruks- 
förvaltare, t  1811.   G.  in.  Maria  Brigitta  Näsnian. 
S(')iier : 

1. Carl  Wilhelm,  f.  1793,  bruksfcuvaltare.  t  isdd.   (j. 
m. Anna  Melciia N> blaiis.  f.  I7'^5,  t  IS5(I. 


^18 iii;nsciii;.\ 

Söner: 
1) Wilhelm,  f.  1820,  bry^^Keridisponent,  t  1873    O 
1846  ni.  Mana  Catliariiui  Hörner,  f.  KS20,  t  1903 
Barn: 

(1) Anna Maria, f. 1S4S ''Vio (I s b e r g s s t ii- 
k'a n.  Åkers  s t y c k e b r ii k). 

(2) Wilhelm Carl Herman, f. ls53 kroiinfoedc 
t 1912 'V,, (i. 1S91 '7,0 m. Toru Scllhcr'^^ 
f.   1N67 ^V,   (Piteå). 

Söner: 
Tor (I  Villtclm, f.  1S92 "In. 
Ivar  Herman.  \.  1S'>4  "/i-j. 
C<//7 // « /• a I d, f.  Lsg? -7i) 
/:/•//.■.  f.  1900  ^^1. 

(3) Julian Rndolf, t. 1855 -'/s, landtbriikare i 
löna. Oraiik^e County i Florida, Nord- 
Amerika. (]. l.SNS m. Hanna Strömbcri^. f 
I8f)5  'Vio. 

Söner: 
Carl Wilhelm,  f.  1886 -"/c 
Olof, f.  1888 7.!. 
A'//s Harald, f. 1893 'V;i. 
yo/i/i /?//Jo// Gabriel,  f.  1895 -7-.. 
fr /A;  Gnnnar,  f.  1902  ^'Vg. 

(4) f //s  Gabriel,  f.  1860  Vi.  bokbindare.   Äg  o 
beb.   lä.tceiiheten   Eriksberg   (M a I m b y). 
(j, 1901  'I:, m  Maria Katharin.a Sofia Tillan- * 
der, f.  1 86 1 'V-j.                                ' 

2) Rrik  Rudolf  f.  1823,  fil.  jubeldrr,  konsistorienota- I 

ne. t 1910 Vk (j.  i:o hS60 m. Kmilia Auror;i Unan-    "  1 
der  f  1840. f 1898; 2:o  1901 ''h m. A f; d a Elisa- I 

beth Unander, f.  1843 ^Via (Uppsala). 

Son,  i  l:a  giftet: 
Carl  Erie.  f.  1861  '/h.  vice  häradshöfding,  aka- 
demikamrerare  vid  Uppsala  universitet,  medi- 
cinska fakultetens  i  Uppsala  notarie,  kamreraru 
vid Akademiska sjukliuset i U p p s a I a 
. nrik  (Jabriel.  f.  1796, bruksförvaltare, t  1834.   (i  m ' > 

Marie Louise Timm.  f.  1803, f 1870. 

Son: 
Adolf  Gabriel,  f.  1833,  bruksförvaltare,  t  1891.   G 
1872  m.  Kerstin  Wilhelmina  Källström,  f   1838   t 
1912. 


iiKNsniiox r.m 

Döttrar: 

Selma Christina Lovisa, f. 1874 '"/l». Q. l')0() '/n 
in. e. o. liofrättsiiotarieii, kronokassurcn i 
Eskilstuna. R W O, Skytte (i M, Carl Lau- 
rentius (Lars) Jernher^h. f. 1871 ^y. Ät;. vilL.ii 
Tonitebo i Rytterns socken  i Västmanland. 

S i i: n c Gabriella, f. 1878 ''/l-. Heb. eyen villa vid 
K \' i c k s II II d. 

Blekingegrenen: 

Wilhelm Peter (son af Salomon, se historiken), f. 1766, fil. 
ni:r, teol. kand., prost, t 1816. G. 1797 m. Anna Ca- 
tharina Abeliii, f. 177.^ t 1849. 
Söner: 
1. Lars Wilhelm, f. 1805, häradshöfding, rådman, t 1885. 
O. 1836 m. Augusta Munck af Rosenscliöld, f. 1806, t 
1856. 

Ikini: 

1) Maria Beata Catharina, f. 1N40 -"Ai. <i. 2:o 18«7 
m. grosshandlaren (juslaf David Magnus von 
Bergen,  f.  1842,  t  1904  (Stockholm). 

2) Wilhelm August, f. 1842 ^Vi, fil. d:r. f. d. läro- 
verksadjunkt, redaktör af tidningen Sändebudet i 
Chicago. Äg. jordegendom i staterna Indiana o. 
N. Dakota i Nordamerika (C h e s t e r t o n, 1 n d.). 
G. 1868 "Vb m. Hilda Johanna Maria (Nunna) 
Lilljebjörn, f.  1844 ^""/s. 

Barn: 

(1) Signe Elisabeth, f. 1870 * Ve. G. 1892 =Vio 
m. metodisti)redikanten Andrew Reese, f. 
1860 ^-7?  (C h e s t e r t o n.  In d.). 

(2) Henry Samuel, f. 1873 -^h, verkst. direktör 
för State Bank of Chicago o. t. f. svensk kon- 
sul i C 11 i c a g o, medlem af Chicago Academy 
of Sciences. G. 1898 ^/a m. Edit h Martha 
Charlotte Mountain. f.  1874 ^Vn. 

Söner: 
Robert Mountain, i. 1904 ^-/is. 
Richard, f.  1910 -"/i. 

(3) Gustaf Esaias, f., 1874 ^Vs, med. d:r, prak- 
tiserande läkare. Äg. hus i G e o r g e t o w n, 
Texas. (}. 1907 ^Vi ni. Ida Annette An- 
derson, f.  1875 ^4. 

(4) Ellen Augusta, f. 1876 ^Va. G. 1898 *=/o m. 
tandläkaren William Edward Herbert, i. 
1872  ^^10  (C h i cago.  I I I.). 


ni;NS(iii:.\ 


i 


(5) Hanna Linnea, f. 1880 Vh. O. 1901 V12 ni 1 
laridthrukarcn // c n r y Oliver Engenc Grant. M 
f. 187.5 -Vi (D o n o v an, Il 1.). M 

(6) Agnes Lilian, f. 1886 --'/i, lärarinna (E 1 s i- - 
n o r e, U t a li). 

(7) Hilda I r en e. f.  1887 ^7o, lärarinna (S p r i n ir 
C i t y, U t a h). 

3) Josef. f. 1843 "/i:?, notariiis i)iil)liciis. plantaKc- B 
ägare i ^(O a k I a n d, F 1 a., Nordamerika). § 
O.  1885 %  Hl.  Carolina  Svensson.  1.  1865,  t  1911-1. ■ 

ikirn: 
Rutli  Florence,  f.  1886  "/a,  privatsekreterare    'i 

(A r k a d i a,  F 1 a.,  N o r d a ni e r i k a). I 

Elsa.   i.  1887  -'V»,   assist,   postmästare   (O a k-    i^ 

1 a n d). ••i 

Elin.  i.  1890  ''*/5,  hÖKskollärarinna. 1. 

Harold. 1. 1891 ^lo, ingenjör (S a n f o r d, F 1 a.,    ;J 

Nordamerika). *1 

Anna Augnsta (Gussie), i.  1902 ■■'/7. | 

4) Esaias Laurentius, i. 1845 "/?, vice ordf. o. verk- J 
st. direktör vid aktb. Föreningsbankens afdelnings- ;f 
kontor i Uppsala, t. f. kamrerare i Norra Roslags :} 
o. Uppsala stads liypoteksförening, stadsfullmäktig ;| 
i_ nämnda stad. Äg. liiis i U |) p s a I a. U. 1875 5 
'73 m. Emilia Magnusson, f. 1847 ^■'/h.             ij 

Döttrar: 5 

Gunhild Florida Catharina, f. 1881 -'Vu'. ., 

Siri  Emilia  Augusta,  f.  1886 'Vs.   Q.  1912-^5 
m. köpmannen Jonas  William Wiern. f,  1884 
A  (H a m b u r g). 

5) Salomon Eberhard, i. 1847 '^a, med. o. fil. d:r, 
f. d. professor i medicin vid Karolinska institutet, 
f. d. öfverläkare vid Serafimerlasarettet, KNO 1 kl., 
KSpAlfXlI:sO, LVA, L V S, LVVS (Stock- 
holm). Q. l:o 1879 m. Gerda Helena Alaria 
Sandell, f. 1852, f 1907; 2:o 1910 -% m. Maria 
Augusta Pikulell. i hennes 2:a gifte, f.  1877 -V2. 

Barn,  i  l:a  giftet: 
(1) Folke.  f.  1881 Vu,  med. d;r,  t.  f.  laborator 
vid Karolinska institutet (S t o c k h o 1 m).   (J. 
1909 -73 m. Signe Thiel. i hennes 2:a gifte, 
f.  1885 Vi. 

Barn: 
G er d a. f. 1909 -7i2. 
Lar s Gabriel, i.  1912 ^7i'. 


iii:j{si,o\v 521 

(2) Astri. f. 18S3 -'k. G. 1907 -"/i m. löjtnanten 
vid Lifres:tets dragoner, R R S:t St O 3 kl., 
grefve Wilhelm Ar c h ib al d Douglas, i. 1.S8.3 
'Vr  (S t o c k h o I ni). 

(3) Dagny, f. 1885 ""/s, fil. kand. G. 1910 % 
ni. lektorn i tyska o. engelska språken vid 
Högre allni. läroverket i U ni e a, fil. d:r Johan 
W ilh el m  Nyman.  f.  1878 ^/i. 

(4) Ingegerd, f. 1890 ^j, student vid Uppsala 
universitet. 

Per Gabriel,  f.  1807,  godsägare,  t  1853.   G.  1843  m. 
Klise  Marie  Caroliiie  Nordström,  f.  1816,  t  1880. 

Döttrar; 

Emma Catharina Constantina, i. 1846^/5. G. 1871 
^Vi m. tullförvaltaren Bror Robert Wengberg, f. 
1834,  t  1904  (S t o c k h o 1 ni). 

Augusta Johanna lilisabcth. f. 184S -"Z?. G. 1868 
-/s ni. laroverkskollegan, fil. d;r I\iul Jolian Hall- 
bäck, i lians 2:a gifte, f. 1831), t  1889 (S : t C) 1 o i). 

Sven Magnus, f.  1809, rektor, öfverkontrollör, t  1^87. 

G.  1838 m. Gustafva Charlotta  Widi-sMiiiJa  Retter-soii, 

f.  1817,  t  1912. 

Barn: 

Marie Louise Catharina, f. 1838 ^'Viu. G. 1857 
**/ii m. landtbrukaren Carl Gustaf Aspelin, f. 1822, 
t  1892  (S t o c k h o 1 m). 

Al ar i c Oscar Georg, f. 1841 "/s, agronom (New- 
York). 


Herslow. 

Gammal skåusk prilstsläUt, hvars äldste" kände stam- 
fader var slotts- o. rcgciiM-iitspastorn Ored Astradsson Ilers- 
l"f, t ITUU. G. KVJ.j m. Anna l'ettersdotler Kock, f 17-18, liade 
|iau soiicii, hofrättskommissaricii Carl Ilersluw, t 17 lU. som 
i sitt Kil'l«' 111. .Maja Stina I ip.ih kicr, v 17.;^', I.l.l' ladrr lil) 
ned anslående  .IT.ran   l'(ler. 

I.itleraliir:   Sv.   Sliikl kal.^ndrr   l^ss. 

Jöran Peter, f. 1731, fil. m:r, kyrkoherde, prost, t 1804. 
G. 1859 m. Christina Antoinette Borg, f. 1738, t 
1804. 


2 IIKKSIOW 

Söner: 
Carl  Allton.  f.  1772,  fil.  ni:r,  kyrkoherde,  prost,  t 
1827.   (i.   1816  in.  Johanna  Catharina  Wästberg,  f. 
17U9,  t  1860. 

Döttrar: 
S o p hi e.  f.  1824  (Ma 1 in ö). 

M a r i e - L o u i <, c, f.  1826 '"/n.  (i.  1854 "/i- in. vice 

häradshöfdiiijien  Peter  Ciotthard   l:werlöf,  i  hans 

2:a Kiite,  f.  1821,  t  1899  (Kristianstad). 

Johan  Christian, f.  1773,  kantor,  t  1832.   Q.  1794 m. \ 

Anna  Elisabeth  Fredrika  HjiiKJi. I 

Son : j 

Niclas  Jöran,  f.  18U0,  fil.  iii:r,  kyrkoherde,  t  1866. I 

G.  1831  111.  Anna  Christina  Liljeborg,  f.  1807,  t I 

1866. > 

Barn: j 

{\)Carl  Christian  Peter,  f.   1836^/4,  fil.  d:r, 

f.  d.  lektor,  ordf.  i  styrelserna  för  Alalmc) | 

Tomelilla   järnviigsaktb.,   sjöförsäkringsaktb. j 

Öresund,  Kockums  mekaniska  verkstads  aktb., j^| 

m.  fl.,  f.  d.  talman  i  riksdagens  andra  kam- \'\ 

niare,  f.  d. ordf.  i  styrelserna  f(')r  Skånes  en- p 

skilda  bank  o.  Skandinaviska  kreditaktb.,  Km 'H 

st k N O,  K I) D O  1  gr.  (Mal m o).   (1.  1867 * , 

•■'77  m.  hulda  Wilhelmuia Traiicliell.  f.  1846 

Barn: 

a) An n a  Thcoilora.  f.  1868 ^5. 

b) Ellen Sophia Amalia, f. 1870 ^7i. O. 1891 
^"Z? ni. godsiigaren Johan Anton Werner. 
f. 1862 ^79. Äg. o. beb. B o r i u ii d a i 
Skåne  (Skar h u 1 t). 

c) Hulda  Josephina  (Ina),  f.  1873 7i-'. 

d) Dora Alida Maria, f.  1875 ^7». 

ii) Hilda Aurora, f. 1880 ^7i, målarinna 
(M a 1 m ö). 

i) Ernst Georg Carlsson, f. 1884 '"/n, in- 
genjör vid Svenska sockerfabriksaktb., f. d. 
underlöjtnant i Kronprinsens husarreg:tes 
reserv (A r 1 ö f). O. 1910 '7u m. Emmy 
Hilda  Oetavia  Kockum,  f.  1889 V^. 

Söner: 
Jan  Carl,  f.  1911 *Vi. 
./(///  O v e.  f.  1912 77. 


^^^€CtL-c/i 


d-cV 


(2) Ernst Johan Adalbert, f. 18.18 '-'V;, jur. d:r, 
f. d. justiticråd, K m st k N O (S t o c k li o I iii). 
G. 1872 'V? ni. J o s c p Ii i n c (hiinii fraii 
Nor^e,  f.   1846 "Vt. 

H;irii: 

a) Ka i a Anna Helena, f. 187.1 '"/i, anställd 
vid Skandina\ iska krcditaktb. (S t o c k- 
li {) I ni). 

b) Hulda  Elisabet h,  f.  187-1 \';/s. 

c) Helena Katarina, f. 1875 *7ii, niåkiriima 
(S t o c k h o 1 111). 

d)Carl  Nieolaus,  f.   1877 Vo,  löjtnant   vid 

Göta  iifsardc,  Off Fr Instr piibl,  R R S:t St 

O 3  kl.  (Stock 11 o 1 in).   G.  19(12 -'/n  ni. 

Anna Margareta (Greta) Oneiiiierstedt, f. 

1881  "/ii. 

Döttrar: 

Brita,  f.  19().-i Vi--. 

Aina,  f.  190.5 7n. 
e) Ernst Christian, f.  1S8I -'V;i,  f()reståndarc 

för   Svenska   iiandclskaininaren   i   N e w- 

Y o r k. 

(3) Anna Gcorgina Amalia (Amelie), f. 184U ^^'i. 
G. 1869 "/ti m. kyrkoherden i Norrvidiii.i^e o. 
na.?stor|)s församlingars i)astorat af Lunds 
stift Nils Henrik Seholander. f. 1833 Vi> 
(N o r r v i d i 11 k' e). 

(4) Ebba Charlotta Wilhelmina, f. 1842"'/» 
(L u n d). 


Hessle. 

CJainimil svfiisk sliikt fr.in \'Jlstcigötliin(l, livuis för.sic 
kiuid(.' stiiinfiuicr Aiiilcis Ilifsslc var cii ;il' ili' riirsla l)llr■^;;u■lll• 
1 Rorås, d;\ staden Är ICl!) hcirjadc anliiKKas. I lans s.iusoiis 
sonson, liaudlaiidi-n i I'.<>räs HcuKt Ilfsslc. 1 17.')1, j,'. ni. Cu- 
iiiila   Kufis,   var  fader  till   m il.in-tAcinlr   i'clcr   Kciiiliaid. 

Litteratur:   Anrej),   Sv.   Sliiklhokm   III. 

r\'ter  riernhard.  f.  1751,  kyrkoherde,  t  1798.   G.  1795 
111. Anna Kiisaboth Bafvernian, f.  1769. t  1857. 
Söner: 

1. BeiiKt Volter, f.  1796, häradsliöfdiiiK, t 1881.   G.  1825 
111.  Mariiareta  Charlotta  liafverniaii.  f.  1802,  t  1864. 


[ IIESSLE 

Barn: 

1) Birger Jolian, f. 1826, hofrättsrad. t 1901. G. 
1862 ^Vio rn. A u g ii s t a Pctroiuila Ctiruliiia Durin. 
f.  1835 ^"^/o  (J ö II k ö p i II g). 

liarii; 

(1) Sven Volter, f. 1863 ^ho, tjanstLMiiaii i för- 
säkringsbolaget  Ajiriiänna   Braiid   (J ö n k o- 

'  p i n g).   O.  1912 '-'■'/)> 111.  I n Ii a  Olseii,  i  Ikii- 
nes  2:a  gifte,  f.  1870 ^/a. 

(2) Anna Cliarlotta, f. 1865 '^/■.i, lärarinna i 
Västra elementarläroverket för fliekor i Jön- 
köping, 

(3) Waldemar, f. 1867 ^/lo, förste ingenjör o. 
chef för konstruktionsafdelningeii vid Halni- 
stads_ Nya Verkstadsaktb. (H a 1 ni s t a d). (j. 
1901 '-'"/i ni. A n n a Cclcstine Nordstrom, f. 
1879 *^/o. 

Söner: 

Åke Waldemar,  f.  1904 "/i-. 

G // n n a r Johan Waldemar, f.  1905 '"/u. 

(4) Nils Birser, f. 1875 'Yi, kapten vid Smalands 
artillerireg:te, artilleristabsofficer (S t o c k- 
h o 1 ni), (j. 1903 "■/Il ni. Malla Amy I n s e- 
b o r ^ Augusta Svinlttilvtid i Vastcriiötland, f. 
1876 •'"A. 

Barn: 
Inga. f.  1905 ^Vio. 
Pontus  Birger, f.  1909 -/?. 

2) Christian Ludvig, i. 1834, liäradsliöfding, t 1907. 
G. 1869 ^^jii m. Margaretha Lovisa Charlotla 
Durin.  f.  1843 ^Vio  (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

(1) Elisabeth  Charlotta,  f.  1870 "/s, artist.   G. 

1911 -7i-' m. agronomen Henry Iloward 
Staplee. f. 1873'/:! (W h i t n e y, Oxen. 
Kngland). 

(2) Bengt Ludvig, f. 1873 Vu, ledamot af Sve- 
riges advokatsamfund, innehar advokatbyrå i 
G ö t e b o r g. G. 1902 ^7:. m. A; a r i n Rhodni, 
f.  1879 7<i. 

l)()ttrar: 
B erit.  f.  1903 -'Vr. 
Anna Lisa. i.  1904 Vu. 


(3) Erik Wilhelm, i. 1S77 7i, kapten vid Posi- 
tionsartillerireictet. Off Ben Sv S (Stock- 
h o I m). 

(4) Inger d Lovisa, f. 1885 -"A-i. G. 1909 ^'V» m. 
förestaiidarLMi för Hydrografiska byrån, R N O, 
fil. d:r Axel Wilhelm Wallén. f. IS77 -•/7 
(S t o c k h o 1 III). 

3) Ulrika Lovisa, f. 1835 '/n. (i. 1859 -7? m. f. d. 
hypotekskaiiireraren, ordf. i styrelsen för Fensions- 
inrättninKen i Q ö t e b o r k Enar Jonas Norden- 
felt. f.  1835 ^Vi2. 

4) Bengt Waldemar, f. 1837, godsägare, t 1898. (j. 
1873 "/n ni. Gerda Holmi^ren. f. 1851 ^7*' (O ö- 
t e b o r g). 

Barn: 

Ingrid  Margareta,  f.  1875 V^.   G.  1902^77  m. 

kanireraren   vid    Svenska^   Sockerfabriksaktb. 

Anders Rydén. f.  1876 "/lu (M ö k ö p i n g e). 
Karin  Hildegard,  f.  1876  -'7:..   G.  1899  Vi  m. 

f. landtbrnkaren A u g n s t Gyllenerantz, f.  1872. 

Bosatt  i  Finland. 
Elsa  Maria,  f.  1878 "A.   Fru  Friscll  (Göte- 
borg). 
Per Bernhard, f. 1879 Vo (M a r i e s t a d). 
K n n t. f.  1883 7ii.   Arr. o. beb. S t o ni s h a g e n 

i  Västergötland  (L i 1 1 e s k o g). 
Christian, f.  1890 ^73, student vid Uppsala 

universitet. 
2. Christian  Ludvig,  f.  1797,  borgmästare,  t  1837.   (i. 
1829 m. Ulrika Catharina  Wallenberg, f.  1799, t 1882. 

Son: 
Birger  Markus  Ludvig  August,  f.  1833,  apotekare,  t 
1897.   G.  1871  in.  Anna  Carolina  Asker,  f.  1848, 
t  1902. 

Barn: 
(1)  Christian Ludvig, f.  1879 7i, grosshandlare 
i S t o c k h o I m. G. 1906 -7o m. Ella Josefina 
Cavallin, f.  1879 7io. 

Barn: 
Adolf Carl Ludvig, f.  1907 'Va. 
Ella A n n a - S t in a. f.  190S "-''/y. 


IIILDF.nUAND 

(2) Anna  Sofia  Bin^itfa (Brita), i.  1881  •"A-..   C 
1901  -V7  111.  vurkst.  direktören  i  aktb.  iialiic 
Södertälje  o.  i  fastik^hetsakth.  Nio  7  Fri«;>:a 
Stocklidliii,  ink'eii.j(ireii  Sven  Daniel  Bciii 
nian. i.  IN()8 "/'. (S o d e r t ä 1 j c). 


Hildebrand. 

Gaiiiinal svensk släkt fr:^n Skåiistorps by i Ilelloslads 
sockfu i östorgötliind, hvarest iildste kiiiido uttefadern IU'iij:t, 
sniu antagligfu föddes i slutet af ir.OOlalet, li-fde uinkr. ar 
\G'M. Hans sonsons son, nij(>lnareii och kvarnarreiidatiirii 
Olof Ilillebrand, f. 1714, t 1T7!>, var gift tvennc gAnger, 
fiirsta gången 17.'5'J ni. Aima I'ersdotter, f. 17t)ri, I 17r)7, andra 
gångi-n 1709 m. Aiiiui Dorollica P.jiirling. (. 1711, t l>^ii'i. 
Soneii i förslå giltft llildeliraiul. f. 1744, bergsiuekanikiis, 
bruksdirektör, t ISll, g. 17sr. ni. I.ovisa Mörek, f. 17Gti. t 
1805), ändrade sliiktnanmet 17G4 till Ilildebrandsson, förmod- 
ligen för att skilja sliiktnanmet från sitt dopnaiun. Hans 
jiUlste son kaptfuen nildel)rand Hildfbrandsson \sc släkten 
lIihU'l>raudssou) bibehöll detta släktnamn, medan änkau och 
fyra yngre siincr ar 1.S21 ändrade detsamma till ] lildebraiid. 
Af dessa yngre söner blef Tbeodor Kinanuel (se nedan) 
stamfader för ölandsgreneii, och Hror Emil (so nedan) för 
Stockholmsgreiieii. Mjöln.aren Olof Ililleliraiids son i andra 
giftet, nijölnareu Gustaf Hildebrand. f. 17(;i, f omkr. ISIIS. 
l»lef genom sin sou, skriiddaren Carl CJustaf (se nedan} stam- 
fader  för  Skönbergagrenen. 

Litteratur:  Sv.  .Ättartal  1881),   1890  o.  IDOÖ. 

Ölandsgrenen: 

Theodor Kinanuel. f. 1799. handlande, ffodsäffare. t 1881. 
(j. 183U III. Johanna Amalia (jiinimeius. f. 1811, t 
19U(). 

Barn: 

1. Hildegard Göthilda Amalia, f. 1831 -'^h. G. 1857 
- h m. prosten o. kyrkoherden Anton Niklas Thelan- 
der,  f.  1829,  t  1906  (L u n d). 

2. Carl Isak Tlicodur. i. 1834 '"/i-:, Kodsä^are, R W O. 
Äg. o. beb. S k e d e in o s s e pa Oland (T i n g s d a I). 
G. 1856 ^'•J ni. Klise Charlotte Thoinlon. f. 1831. t 
1873. 

Barn: 
1) Bert ha Amalia lilisahcth.  i.  1859 '70 (Skede- 
111 o s s e,  T i 11 g s d a I). 


iiii.i>i:huand r>27 

2) Nimo Albin Tlicodor, f. Ksöl ''V4, tncd. lic, pro- 
viiibialläkarc, i Rattviks distrikt i Dalannj (R ;i t t- 
V i k). (}. 1896 "Va 111. Ebba Eleonora Hanna 
Louise  Hildcbrandsson, i.  1867 -'Vu-. 

3) Carl Hugo Emil, f. 1862 "/0, k^eneialaRent för för- 
säk^iIl^^sbola,iitJt Allinämia Brand i JöiikupiiiK, liuf- 
viidagcnt för lifförsäkriiiKsaktb. 'riiiile, iniieli. 
assiiraiisak^ciitiir-. och spcditionsaffär i Stock- 
holm. Cl. 1887 '7u 111. fl il da Aiii^usta Amalia 
Berggren,  f.  1856 '"/n'. 

Barn: 
Dagmar  Augusta  Elise,  f.  1888^^8,  anställd  i 

akti).  Stockholms  Folkbank  (Stockholm). 
Ernst  Isak  Nildebratul,  i   1890 '■'/•-"  (S : t  B c- 

t c r s b u r •^). 
A n n a  Maria.  f.  1893 "/i. 
Karin  Matilda,  f.  1899 ^"/s. 
A) John Henrik Emanuel, f.  1867 "/ii.   Äg. Solbcrga 
liå Oland o. arrenderar S k c d e m o s s e (Tings- 
dal),   (j.  1900 -'/(i m. Eva Maria Augusta Mede- 
lius.  f.  1869 ^Vi. 

Barn: 
Carl  Gustaf  Emanuel,  f.  1901 Vio. 
John  Torsten  Waldemar,  f.  1903 -"/o. 
Sigrid Ingegerd Maria, f.  1907 -/lo. 
5) Elis Gustaf Adolf, f.  1869 ^Vs, civilingenjör, kap- 
ten i Väg- o. vattenbyggnadskären, verkst. direktör 
o. trafikchef vid Blekinge kustbanor (Ronneby). 
O.  1901 ^Vio m. Astrid  Hedvig  Charlotta Sehl- 
berg. f.  1874 -'Vr. 

Barn: 
G un v or.  f.  1902 ^"/lo. 
Rolf  Carl  Elis.  f.  1904 ^'/s. 
Elsa.  f.  1906 'Vs. 
B i ö r n Nils Elis. f.  1909 -^/h. 
S.Hilma   Sofia.   f.   1839 'Vi   (S o 1 b e r g a.  Tings- 
dal). 
4.  Kmil  Albin  Hildebraiid.  f.  1844,  landtbriikare,  t  1892. 
(i.  1882 -'/y m.  Anna  Valborg Kjölilström.  f.  18.57 
*Vn.   Äg. o. beb. Lilla S o I b e r g a (T i n g s d a I). 

Stockholmsgrenen : 

Bror  Kniil.  f.  1806,  fil.  iubeldir,  riksantikvarie,  t  1884. 
(i.  1841  m. Anna Mathilda  f:kecrant/., f.  1816. t  1886. 


528 lIlLDKr.UANl) 

Barn: 
1. Hans Olof Uildchraml, f. 1842 Vi, "fil. d:r, f. d. riks- 
antikvarie, En af de 18 i Sv. Akad., K m st k N O, 
RRS:tStO 1 kl., K Bad Z Löw O 1 kl., K Ikij S:t 
Mik O ni kr, K D D O 1 k^r.. St Off It Kr O, R Pr Kr O 2 
kl. m kr.. K Ö Fr J O ni kr. K P Chr O m kr, K S O Hv F 
2 kl., Off Fr H L, Off P S:t Jak O, R P O da C, L V A. I 
1. H A, Hed L Fr K A. L Sk S, L V S, Hed L V V S, 1 
LVA i S:t Petersburg. LVA i Budapest (Stock- ' 
Il o 1 III).   Ci.  1867 "/lo 111. Elin Maria Charlotta Mar- I 

tin,  f.  1845 *7i. ■  i 

Barn: j 

1) Elin Mathilda Charlotta, f. 1868 "V;. Q. 1894 * 
^V-' in. civilingenjören, direktören för aktb. Tabacos ] 
Hjalmar   Hcintbiirgcr.  i.  1868 -'Vu'   (Stock- 

h o 1 m). 

2) Karl Emil Hildcbrand, f. 1870 -"/e. fil. d:r, liufvud- 
redaktör för Stocklioliiis Dagblad, ledamot af riks- 
dagens andra kammare, L Sk S (S t o c k h o 1 m). 
Q. 1900 '"/i m. Elisabeth af Gcijerstam, i. 
1876 -7o. 

f^arn: 
Ebba Elsa  Cecilia,  f.  1903 V*. 
Elin  Kerstin  Matilda,  i.  ]907 ^Vs. 
Karl Gustaf Hildcbrand, f.  1911  -^U. 

3) Sif^ne Anna Lovisa, f. 1873 -"/s. Q. 1899 ^n 
m. fördelningsläkaren vid 11. arméfördelningen, 
regementsläkaren vid Smalands arlillerireg:te, 
R N O, L Kr V A, med. lic. Olof Peter Sörcnsen, 
i  hans  2:a  gifte,  f.  1854 ^"/s  (Jönköping). 

4) Hedvig Elisabeth, f. 1875 '^i. O. 1899 Vi ni. 
grosshandlaren, ordf. hos stadsfullmäktige i G ö t e- 
b o r g, R N O. R W O, A x c I C hr i st of er C ar län- 
der,  f.  1869 --'/a. 

5) Julia Nanna Maria, f. 1877 ^"/s. G. 1900 ^"/r. in. 
kyrkoherden i Boras o. Brämhults församlingars 
pastorat af Skara stift, teol. kand. E m a n u e I 
Beskow,  f.  1869 -'Vio  (Borå s). 

6) Erik. f. 1880 "/s, jur. utr. kand., vice auditör vid 
K. Flottan, sekreterare hos Stockholms stadsfull- 
mäktiges beredningsutskott samt sekreterare o. 
jur. biträde hos styrelsen öfver Stockholms gas- 
0. elektricitetsverk (S t o c k h o 1 m). G. 1<>1 1 ^\U 
m. Marffit Eredrika af Klint ber i(, f. 1S82 V':. 
gymiiastikdirektör. 


Illi-DKIIIJAM) r.29 

DotlL-r: 

Astrid Elin  (icrtriid,  f.  1912 '/i. 
7) Hilda  Cecilia  Christina (Stina),  f.  1882 *'/■..   (j. 

1904 ^'Vu in. docenten i svenska spriikei vid LiniJs 

iinisersitet,  fil.  d:r  Hjalmar  Axel  Lindrolli,  i. 

1878 "/j (Lund). 
Bror A II) in. i. 1844 •'73. f. d. adjunkt vid Stoek- 
holnis hr»;;re realläroverk, i)astor o. predikant vid 
Maria sjukhus o. Södra barnl)öidslii:set i Stock- 
h o 1 ni, iuifvudredaktör för Svenskt Porträttv;aIleri. 
O. l:o 1874 ni. Hilda Marsareta Charlotta Brantin^, 
f. 1846, t 1879; 2:o 1885 '^/o iii. Anna Sofia Johanna 
Charlotta  Ihri^cnstrahlc.  f.  1857 ^'•j. 

Barn,  i  l:a giftet: 
Eugen c  Emil  Uildcbrand.  f.  1876  ^"V?,  med.  kand. 

(U p p sa 1 a). 
AI (/ t hil d e Maria. f.  1876 ^^/t.   O.  1902 ^/i  ni.  kas- 
sören i Stockholms inteckningSKarantiaktb. V / k t o r 
Emil   Josef   Salmson.   i.   1874  -"/s   (S a 1 t s j i)- 
S t o r ii n s e n). 
Anna Ebba Maria  Lovisa, i.  1846 ^'''/.i.   (i.  1871 ^'Vo 
m.  vice  hiiradshöfdingen  Axel  Fredrik  Ale.xanderson, 
f.  1838, t  1880  (S t o c k h o 1 m). 

Henrik Robert Teodor Emil, 1. 1848 "Vio, fil. d:r, 
riksarkivarie, K NO 1 kl., RRS:tStO 2 kl. m kr, 
L VA, L M A, L Sk S (S t o c k h o I m). O. 1876 »"/lo 
m. ./ u I i a Anna Willtelmina Ccnterwall. f.  1846 ^^/i-j. 

Son: 
Sune  HilJebrand.  i.   1879^75,  fil.  d:r.   docent  i 

tyska si)raket \id U p p sa 1 a universitet. 
Carl Hildemar. f. 1851 'Vd, med. d:r, professor i 
pediatrik o. praktisk medicin vid Lunds universitet, 
öfverläkare vid lanslasarettet i L u n d, R N O. L i'' S. 
(j, 1889 -'Vin 111. friherrinnan Anna Elisabeth 
Thomine  Gyllcnl:rol;.  f.  1865 ^''/lo. 

Son: 
Bengt  Olof  Uildcbrand.  f.  1S9.^ ^'•.^  fil.  stud.  vid 

universitet i L u n d. 
Bror Emil, f. 1856 "Vi.', statens landtbruksinseiijör 
i (j()tei)orK:s o. Bohus samt Älfsbor^s liiii, ledamot 
af stadsfullmäktige i V a ii e r s b o r :j: samt ordf. i 
drätselkamm:ireii därst.. R W O. (i. 2:n m. II c I g a 
von  Heijite.  i.   ls7() '••"':i. 


M. 


C>.".0 lIlI.DKltltANDSSOX 

Barn: 
Greta Hildur Matilda, f.  1901 "V-i. 
Bror Olof Hildcbraud,  f.  190.3 ^%. 
Bror Em il,  f.  1907 -'S'!-. 

Skönbergagrenen: 

Carl Gustaf, f. 1797, skräddare, t lS-12. (1. ni. Carolina 
Otterströtn,  f.  1806,  t  1S90. 

Barn: 

1. Carl Fliilip, f. 1831. maskinist, t 1907. G. 1867 -7i2 
in. A II i: u s ( a Carolina Nilssuii, f. lS-11 '''/^ (,I o n- 
s c r c d). 

I3arn: 

1) Axi'l Filip, f. 1868 7ii, disponent vid aktb. Lund- 
by niek. verkstad ((j () t e b o r k). G. 1894 ni. 
A n n a  Wildcdina  Lamvall.  f.  1808 "/i. 

Barn: 
Norma  Olivia Aui^usta, f.  1894  "Vt. 
A n d ers  Filip,  t.  1896  -•^/y. 
A X el  Wilhelm,  f.  1898 ''Vh. 
Kari n  Maria,  f.  1905  Vi. 
Anna  L i s a,  i.  l90o  - hi. 

2) Anna Sofia, f. 1873 -"/lu. G. 1893 ^"/r.- ni. kas- 
sören vid Jonsereds fabriker Gustaf Julius 
Svensson,  f.  1853  ^Vr.  (J o n s e r e d). 

2. Axel  AuKMist,  f.  1834, injölnare, t  1878. 

Dotter: 
Anna,   f.   1875   "/;j.    (i.   ni.   tunr.l)indaren   Olof 
Svensson,  f.   1871  -'/i   (T a n n e f o r s). 

3. A n n a  Catharina, f.  1841  ■"Vio (S o d e r k ö p i n g). 


Hildebrandsson. 

rigör ählstii giciicii al' ;,lilktcu llildobraml (so ofvuii). 
NcdaustÄt-ndc Ilildc-braud Iliidcbrandssoii var .sonson tiJl nijöl- 
iian-u Olof Ilillebi-aiid, f. 1714, t ]779, och iildsle sou till 
luTKsrncUauikus llildfbraiid Hildebrandsson i dcuuts girti- 
ined  Jyovisa  .Mfirck. 

I.ittfi-ainr:  Sv.  Allaiial  ls>',)  „.  iiHC. 

Hildebrand,  f.  1791,  kapten,  niusikskriftställare,  t l8:--s. 
G.  1833 111.  Lbl)a  (iust;il\;i  af  Wiiséii,  i.  1813,  f  I8vv. 


1. H II Ii o tiiUlcbrand. f. is.^.s '"/«, fil. d:r, f. d. c. o. 
professur i meteorologi, \ice ordf. i styrelsen lör 
Ultiina iandtbriiksiiistitiit, K W O 1 kl. R N O, K 1) I) O 
1 Kr, (3ff Fr H L. L V A, L L A, L V S, Hed L V V S, 
korresi) L Ö S. 1. da V S. L No V S, L Fl V S. L Roy S 
i London, Corresp de 1'liistitut de France, LVA i S:t 
I\'tersbiirK (Uppsala), (i. ls()6 '•'/ii.' m. Wcndela 
Cjustaf\a  Charlotta  af  Wirsén,  f.  lS-14,  t  l^^Oö. 

Barn: 

1) Ebba Elvoiiora Hanna Louise, f. 1867 "Vi--*. CJ. 
1896 ^"/:i ni. i)ro\ msialUikaren. med. lic. Hngo 
Albin Thcodor Nildcbrand, f. 1S61 -'Vi (Rätt- 
vik). 

2) Sven Thure Nildcbrand. i. 18()'' ■'/>•, agronom, 
direktor i Allm. ha'^^Llskadeförsäkrini;sh()l., huf- 
vudredaktc)r f()r tidningen (i.i;.IIarliornet (S t o c k- 
li o I m). (i. 1.S95 -''h m. Emmy Lilian Maria 
Wcrlin-Ohhun.  f.  1S73  '"'.■,. 

['»ött rar: 
Ebba Eleonora Wendela Maiia,  f.  1S98 -'/s. 
Greta Ida Louise, f. 19U() '/•.•. 
3) Sigrid Wcndela Carolina, f. 1873 ^■'/.i.  (i. 1901 •''/•.' 
m.  akademiräntmästaren  vid  Ui)i)sala  universitet, 
vice  liäradshöfdinKen,  R W O,  Gustaf  Thcodor 
Brandberii,  i  hans  2:a  k^ifte,  f.  1858  ^Vio  (U ]) p- 
s a I a). 

2. Ebba Lovisa Wilhelmina Mathilda, i. 1842 ^-/t. Beb. 
usct  hus  i  Uppsala. 


Hill se Rudelius. 


Hintze. 

Doiiiui skäuska sliikl liiii>Liiii mar lian Tsskland, livar- 
irran ilcii iiilium iii,.,| kiiiircii .lohan Clii-islui.licr lliiilzf, I'. 
uiiikr. lt;ss, v 17."i(i. srdmiMM-a kam niarl.jiiiiarc Ik.s lands- 
luifdiiiK lliir.l i .Malniil «».ii sisl lAiMKilvair i (isliahv (Skanci. 
1 sitt t,Mric 111.(1 .Inliaiin.i llclriia 'rullsfcrp lindr li;iM söiiiTUa 
-Mirahaiii ("li .I.ihau Pricr. iii. <l iivilk.Mi -liikidi d.-laih' si« i 
tva   linfviid.irrriiar.    .\l.raliain   f.   IT.IL',   y   ITliT.   klc-karc  IT.rsi 


5li2 lliXTZi; 

i Skiirti.ria sedan i Vjistci stad, hade i sina lv:\ Kiftoii, 1:,. 
111. Anna Unstafva ("ri.uli.ilni. y 177S. 'Jio in. Cliristina Sonla.u'. 
r. 17Ö!». y 1M".>. iiiniiK.i liani. af hvilka iildsi.« sunen .luh.ni 
("liristopIuT. f. 17C.1, .u;äsl^'ilvare i östialn, l^lcl' fader till 
iiedaiislnonde Aliraliaui (iildsta grenen i. FödiUhu .luhari 
Cliristoplier hade den iildre .\Uraliani Hinf/.e Mera siiiior, livilUas 
afkouilin^rai- äunn lelva i SUaiie. Trän (il'van^l;leiule .luhan 
PetiT llinl/.e hiirslaniniar .\ n-re Inirvndirrenen (se iiedam. 
.Mrijli^'en finnan, lörnlnm ne(lanst;'iendi'. iiniiu lefv.ande ätt- 
lingar af .luhan Peters iildste suii, kununinisiern i I,;ilve-t:d 
riirisliaii .luhan Iliiit/,.', f. 17t;'.>. v Is.",:;, suni i <ill ^if'' nieil 
lnu-|-i'd l'iislina liahlinan. f. 17t;s. y Is:,:;_ h;,,!,. tv:i -Miner 
Carl Ciistaf, f. Iso], ,„-h .luhan Ciir.-in fhri-tian ('liri>iu|,h. r 
l.ars  l'etter  Miehael,   f.   lM:ti. 

Äldsta grenen : 

Ahralumi.  f.  IMU,  ,ijästKif\aic  i  ()str;tb.\\  f  1S()S.   (j. 
in.  lianiia  Nilsdottcr,  f.  17U7,  +  1S4<J. 
Barn: 

1. Abraham .Itjhannes. f. 1S3(I, folkskollärare, t \^>\l. 
il.  lu.  Hanna  Nilsson,  f.  1832 ^''/h  (L ö b e r ö d). 

Son : 
Johannes,  f.  LS5S ''/ii,  ined.  lic,  re.i;enicntslakare 
vid   Första   lifi:renadicrrL'.ir:tet,   R W O   (Norr- 
köping),   (j.  KS96 ''/lo  111.  liel^a  Frica  Carolina 
• Maria  Kricson,  i.  1N6M.  t  \Wb. 
Söner: 
Erik  Wilhelm  Johannes,  t.  KSUS -/i. 
Nils  Carl T hor st en.  f.  \^')') -'luu 

2. Bcnedieta  Catharina,  f.  KS33 Vi. 

3. Carl  Aniinst.  i.  1837 '^'i. 

-1. Amalia  Vilhelmina,  i.  1839 ^''/a. 

Yngre  hufvudgrenen: 

Johan Petter, f. 1733, inspektor o. hejderidare, t 181S. 
(j. I:o 1768 111. Anna Lena Malmström, f. 17-16, 
t 1783; 2:o 178-1 m. Mar.^areta Christina Lockiica. 
f.   1746,  t   1810. 

Barn,  i  1 :a  ;iiftet: 
1. Jöraii,  f.   1777,   hejderidare,  t   1822.    (i.   in.   Anna 
Caisa  Berjck^ren,  f.  178U,  t   1873. 

Son : 
Johan  Petter,  f.  1822,  handlande,  u()ds,i.viare,  t  1N96. 
(j.  l:o  111.  limma  (iunilda  A^ortaiia  Ca\a!!i.  f.  In24, 
t   1867. 


IIINTZH .-„■;:; 

Barn,  i  l:a  j,Mftet: 

(1) Hilda Christina, i. 1S4« ''/i. Vistas utom- 
lands. 

(2) G II s t a f Pittcr Göran, f. 1851 -/H.., vice 
llaradslu■)fdiIlk^ stadsfoKdc i K r i s t i a ii s t <i d, 
ledamot af Sveriges advokatsamfund, (i. 1:0 
187S m. Maria ^:!isal)L■tll Håkansson, f. 1n5^ 
t VMl-  2:o  1011 -V', in. Emma hall. i.  Ks7,^. 

S(incr.  i  l:a  giftet: 
■d) N i I s  Pctvr.   f.   1879 -'/:.,  jur.  ntr.   kand. 
(L u n d). 

b) Jolian Gnstaf W o I m a r, f. isso -/lo, 
nf\erin.i;cni()r vid jfö kaolinhriik. (i. l';if) 
-■'/(.  m.  Maja  Linden,  i.  1886 '7«. 

Hottcr: 
Af a i a -Britta,  f.  1911 ^\U. 

c) lians Bir.iicr, i. 1883 -•/m, jur. utr. kand., 
c. o. Iiofrättsnotarie (H a '>i a, S t o c k- 
li o 1 m). 

d) A s s a r Paul Ilui^idd, f. 1886 ^ V:', nicd. 
kand.  (L u n d). 

(3) Bror Petter Bonde, i. 1853 '"/n.-, f. d. landt- 
brukare (Texas, Nordamerika). (i. 
1882  m.  Hilma  Håkansson. 

Döttrar: 

Anna Linnea I n ii e b or ^, f. 1883 7i (T e \ a s). 

Emma Elisabeth Mathilda, f. 1.S8-4 "/i 
(T c X a s). 

Hedvig Elvira Louise, f. 1886 7i (Kri- 
stianstad). 

(4) O 1 1 c Petter Oscar. f. 1856 ^7io, kyrkoherde 
i HöKCstads o. Haldriiik^e församlingars pasto- 
rat af lainds stift (H o j,^ e s t a d). (i. 1S81 
Vi  i;i.  Christina  Salomonsson, f.  IS6() -"/t. 

Barn: 
Paul   Richard.   f.   1885 ^7.-..   landtbrukare 

(Ii ö K e s t a d). 
Edit h  Gunhild,  f.  1887 -'h. 
Astrid  Elisabeth  Vahlborii,  f.  1893 'Ai. 
Johan  Olof  Erik.  f.  1896 ^"/r,. 
Oscar  Gottfrid  Engelbrekt,  f.   1904 -'74. 

(5) Anna Mortana Gunilla Wilhelmina, f. 1858 
Vö (Stockholm). U. 1880-7:.' (m. kai)- 
tenen vid Kronobergs rek^:te Lars .loliau Hen- 
rik Lemciieii,  i hans  l:a .irifte, f.  1N47, t  I90o). 


."i."Jl IIIKSCH 

(6) E m III a Tlickla CaroUna. i. 1859 *7«. (j. m. 
kassören, sckretcraicii o. omhiidsmannun lios 
Landskrona- Kjäflin^c järnvä-saktb., vice liä- 
radsliöfdiiiiren t' o I k c Cnöuvall, f. 1852 -''/s 
(L a n d s k r o 11 a), 

(7) Signe  Guhriellu  (Ullen),  f.  1861 \':i.   (}.  l:o 

1882 -^a  in.  artisten  (landskapsmålaren)  Carl 

Skänhery;,  f.   1850,  t  1883;  2:0  1891 -"/u. m. 

öfverdirektörcn  S\en  Oscar  Alexander  Qyllen- 

svard.  f.  1861,  t  m)2  (S t o c k ii o 1 ni). 

2. .Johan  Cliristoplier,  t.  177'>.  i^uldsmed  o.  bokhandlare 

i  Ystad,  t  1863.   Q.  ni.  Maria  Christina  r.kelund,  f. 

1782,  t  1865. 

Son : 
Joiian Anders, f.  1S12, handlande i  Ystad, t  1887.   G. 
rn.  Petronelhi  .Jolianna  L-junyberk-,  i.  1823,  t  1893. 

Barn- 
Laura Maria, f.  1852 '7s.   U.  1872 Vn m. bank- 
kanirerareii  o.  koiisularaKcnten  Carl Malmros,  f. 
1845,  t  1891  (M a I m ö). 
Teodor,  f.  1855^/1,  underståthållare  i  Stock- 
holm. KNO  1  kl., R W O,  RRS:tStO  1  kl., 
K D D O  1 sr., K St Br Vict O  1  kl., K Fr H L, R 
BadZLöwO  1 kl., R Pr R Ö O 3 kl.. R R S:t An 
O  3  kl..  Siarn O Hv Kl  A  kl..  R P O da C. 
Johan   Wilhelm,   f.   1856 ^7,'-,.   k^rossliandlare, 
vcrkst.   direktör   för   Nordiska   lihonojjrafaktb. 
(S t o c k h o 1 in). 
Evald Albin,  f.  1860 ^-'/g,  kamrerare  vid  riksban- 
kens afdelniiiKskontor i  Mal m ö. 


Hirsch. 

XiMlanståeiitli-   sliikt   liiii-staiuiuiir   från   Mi'(kleuburg-Str<j- 
liif,  (.(Il  inkom  på  IT.SO-talet  till  Sverige  nie(i  David  Hirsch. 

David, f.  1741, spånnmakare, t  181 1.   O. m. Eva  Levin. 

Söner: 
1. Hirsch Davidson, f.  1770. sockerfabrikör, t 1844.   G. 
m.  Carolina  Mendelson,  f.  1783,  t  1821. 

Son: 
Herman,  f.  ISIS,  köpman,  t  1S71.   G.  1853  m.  Ma- 
thilda heit,  f.  1814,  t  1876. 


iintscii r.aö 

Suiilt: 

(1) Carl Hjaliiuir, f. lcS53. köpman, t 1903 "/ci. O. 
1896 -V:, in. Gerda Ucincman, f. ls7() "Vo 
(S t o c k h o 1 ni). 

(2) tynst M a ii r i t z, \. 1S55 Vt. köpman (S t o c k- 
liolm). (j. 1N.S5 'Vn m. Matilda licnsow, 
i.  lSf)() ^"/s. 

Son: 
S \' c n  Hcrnnm,  f.  Ks'06 -'Vd. 
2. Mci.KT David. i. 177(2) i Strclitz, t 1N33.   O. m. Caro- 
liiKi  Mciicr,  f.  I7S0,  t  Ks54. 

Son: 
Jacob Mci.ier,  f.  179U.  köi)man,  t  1871.   G.  1N32  m. 
Tlieodora  Lamm,  i.  IMK). t  1^''^3. 
Soncr: 

(1) Mciicr. i. 1S35. källarmästare, t 1903. O. 
m.  Carolina  Lindström,  f.  1S35,  t  190S. 

Ikirn: 

a) Hjalmar Dvtlof Mcijcr, i. 1S60 V>^. med. 
lic, praktiserande läkare i S t o c k li o 1 m. 
(j. 19(12 -/'lu m. Anna dandina Eugenia Is- 
lildt, f.  LS79 '-'h. 

Harn: 
Brit a Carolina, f.  1905 %. 
Olle  Dctlof. f.  1906 Vi->. 

b) Ellen Otilia ticnrika, f. 1863 ^Vo. Cj. 1882 
^"/t 111. direktören O s /: a r Erans Svartling, 
i.  1854 Vi->  (St o ek ho I m).^ 

c) Jolin Leonard, f. 1867 ^''/h. Bosatt i 
Nordamerika.   Oift;  har  sex  barn. 

ii) M a II r i t z  Valdemar,  t.  1868^%.   Bosatt 

i  Nordamerika. 
c) 1 d a  Teresia,  i.  1870 7m.   (i.  1898 ^Vs  m. 

.iärnhandlareii  A x i' I  Lindström,  f.  1870 "/s 

(Växjö). 

(2) David  Leopold,  f.  1842,  köpman,  t  1880.   G. 

1871  111.  Carolina  Maria  Törnavist,  f.  1842 

^7i  (J ö 11 k ö 1) i n k). 
Barn: 

Rosa Maria Wilhelmina, f. 1875^5 (.1 ö n- 
k ö D i n .ic). 

Robert Leonard, f. 1876-%, köi)man. Bo- 
satt  i  Nordamerika. 


IIIHSCll 


3. Isaac 


Ellen Dorotea Viktoria, f. 1877 --/'». O. 18^9 
"/i ni. .iakMiiästaiL-ii i Vabtcrdalariies revir, 
R W O, Ca/-/ Öjcnnark, i. 1857 "V/i 
(S ni c d j c li a c k c ii). 

David.  f.  1770.  luipniaii.  t  1843.   (j.  18U4  lu. 


Jiiiiaiia  Lazariis, 


1) Simon, 
riicresc 


f.   1809, 
Siibcr,  f, 


(1) Carl M or it 


1774.  t 

Sciner: 

k(Ji)iiiaii, 

1819,  t 

ikirn: 

z.  f.  1840 


1850. 

t   1888. 
1905. 


(i.   1835   111. 


7r, inneh. af Engelska 


Skiäddcrictabiisscnientet  (S t o c k h o 1 ni).  O. 
111.  Sarah Julia liliasson. f.  1851 "Vr,. 
Söner: 

a) Frank, f. 1871 ^7^, civilingenjör, iniieli. 
af Frank Hirsclis rnaskinaffär (Stock- 
holm). O. 1909 -V<i ni. Inez Ragnhild 
(Ina)  Törnhloni,  f.  1886 -''/n. 

b) Erik  Simon.  i.  1872 -'V? 


i aktb. Fiimi'sei)arator (S t o c k li o 
1909 'Vs  ni.  Lisa  Henrietta  Saeli^. 


verkst.  direkt()r 

(i. 

1887 


I. 


Döttrar: 

Vera  Marianne,  f.  1910 'Vr. 

Greta Hdeline, f. 1912 7y. 
{2) Is au k David. f. 1S43 -/i-', grosshandlare i 
S t o c k h o 1 m, ordf. i styrelserna för Svenska 
Kreditkassan Kiiell 6: Ohlsson kommanditbol.. 
Koniiiiandit!)()l. H. E. Lundström 6l C:o, Trii- 
varuaktb. Lidbäck 6: C:o. (jottlands Malifa- 
briksaktb.. aktb. Renard & Llbe, aktb. Liieby- 
bergs Villastad, fastighetsaktb. Östermalm, 
fastighetsaktb.  Draliaiiten,  m.  fl.,  K W O  2  kl. 

(3) Birgitta Augusta, i. 1845 '"/■>. (i. 1870 '■'/:, 
m. handlanden Josef Marcus, f. 1839, t 1S92 
(S t o c k h o 1 in). 

(4) Salomon O se ar, f. 1847 '"/«, ingenjör, verkst. 
direktör i Bockholms-Sättra aktb., ordf. i sty- 
relserna för aktb. Stockholms arbetareliein, 
byggnadsaktb. S:t Erik, Stockholms stads 
ailni. försörjningsinrättning o. Asylerna f(")r 
husvilla, vice ordf. bland delegerade fiir be- 
viljande af fattigvård o. i Stiftelsen for gamla 
tjäiiarinnor   samt   föreningen   for   siimcsshia 


iKirn, ledamot af stiTt-iserna för Skandinaviska 
Krcditakth. o. Stockholms stads sparbank, ordi. 
bland Furcstandarne för Mosaiska fcirsam- 
linj^en i Stockholm samt i Israelitiska YnKlin};a- 
föreniiiKcn o. Israelitiska s.jukhjälps- o. be- 
grafninjjssäilskapet, medicin af Patriotiska säll- 
skapets förvaltningsutskott. R N O, R W (J 
(Stockholm), (i. KS7cS ""/js m. Fanny Pau- 
lina  Saloman,  f.  1^56,  t  I«^!0. 

Son : 
Axel  Morris,  f.  1^79 ^'' I 'j,  fil.  kand.,  sekre- 
terare    i    S\eriska    fattij^vardsförbundet 
(S t o c k h o 1 m). 

(5) Edith  Julia.  i.   Ls51 ''/'.»  (Stockholm). 

(()) Lovisa 1 1- IS c It), f. 1^55 ^"'/.t. (•. 1S77 ^''/s. m. 
direktoren i (o. stiftaren af) Iiff(')rsiikriu«;s- 
akih. Nordstiarnan. K N O 2 kl.. R W i), O t t o 
Sain-^oti.  I.   l.vl(> "/,-.  (S t o c k il o 1 m). 

2) David  Isaak,  f.   1M4.  köpman,  t  iSTcS.   (].  1844 
m. Juscphina Suber, f.  1M26, t  1'^<I5. 

Söner: 
Isaac  T Ii e o il o r,  f.  KS46 -/r,  köpman  (S t o c k- 

h o 1 m). 
Hugo Maiiritz. f.  1847 *"/»., reseinspekt()r (Stock- 

h o I m). 
Carl Gustaf Levi. i.  1855 "/i.  kassiir  hos s.icifor- 

säkringsaktb.  Öresund  (Al a I m ö).   (i.  1887 ''V; 

m.  Suhiua  Elisabeth  Åhlströin,  f.  1854 '/•>• 

3) Abram,  f.  1815,  musikförläsgare,  t  190(1.   G.  184S 
rn.  Paulina  Meyerson,  f.  1827,  t  1908. 

Barn: 

(1) Ester Elisa (L i s a), f. 1854 ^"/t (S t o c k - 
h o 1 m). 

(2) Otto Joseph. f. 1858 Vi», musikförläRk^ire, 
direktör i aktb. Nordiska bokhandeln (Stock- 
holm), (i. lS88-^/io m. Au na Sigrid Levin. 
i.  1867 ^7:i. 

Söner: 

01 of.  I   1898  -''Ak 

St en,  f.  1901 -'V<i. 
(S) Betty,  f.  1862 'V.i  (Stockholm). 
(4) H a n n a,  f.   1864^1.  konstnär  (målare),   (i. 

1887 -7io  m.   konstnären   (mälaren)   G e o r ii 

Wilhelm Pauli, f.  1855 ^'/i  (S a I t s j (i -S t o r - 

ä n ji e n). 


i3S 


ii.iokt/i'.i:kg 


4) Adolf,  f.  1816,  landskapsmålare,  t  1886.   (j.  18-15 
in.  Fredrika  Lewysolin,  i.  1822,  f  ls56. 
Söner: 

(1) Ivan Isaac, f. 18-16 V-', f. d. kassör i iiinuni 1. 
liirsch  Å.  C:o  (S t o c k li o 1 ni). 

(2) Carl David Mjalniar, f. 185.?, skådespelare, 
t 1897. (j. in. Anna Cluirlutta (jusiafssou, 
f.  1853 -'h  (S t o c k h o 1 ni). 

Dotter: 
A n n i c  Dm^iiiiir  i.  1881 'Vis. 


Hjortzberg 

(frän Uppland). 


SJliiklru   Jiärslaniuuu-   fvSn   .lor.lshcrf^ii   i   '[\'^\■^   rilrsaiiil i 
i   IJpplMIld,   (liil-   Oluf   (Mc.rssoli   v;ir   nislh-ilhiiv   p;^   l(;,^()-tiil 
II;ins   s.piisdij,   J','lii,   liidd   17l"_'. 
Dfune   Trlir   liadc   lyra   i^öiin-, 

Oluf,    lippiUlddi-    IIKiKCll    -hliirl-. 

17C,Ö, t IM". Viir liaiidlaiidr i ^ 
sitt gllti- iiicd Jnliauiia Kckina 
(Jnstal' ocdi Jiu-ub Willi.lin, livill 
iiu  lefvaiide  grenarna. 


[i>K sis; jiaiiuict 1 Ijortzlji-r^'. 
af livilLii lilott cii, Johan 
.luhaii (»luf HjortzlKTg, f. 
iislcras n.-h cllcrliiiniKKl.' i 
11, ; ITim, suiicnia .lohau 
;a   hl.dvn   siamriidcr  fiir   d.- 


Stockholmsgrenen : 

J(4ian Gustaf, f. 1788, liufviidnian i Vinskänkssocietcten 
i Stockholm, t IS^M. (i. 1815 m. Anna S()i)liia Krook, 
f.   1788,  t  1N63. 

Barn: 

1. Johanna Sofia Hildegard, f. 1821 '-'Vi. G. ls44 
^"/lo 111. koiiimeiidörkai)tenen Adolf Victor Zetlielius, 
f.  1818,  t  1877  (S t o c k h o 1 in). 

2. Johan Hildur, f. 1822, briiksfr)rvaltare, t 1892. G. 
1853 ^"/(i 111. Julia Brit^itta Catarina ()hrn, \. \^21 
'Vio  (S t o c k h o I m). 

Barn 


881 
on 


Anna Carolina H i I d c i^ a r d. f. 1855 ^"/i-'. G. i; 
-^/ö m. köpmannen Conrad Rudolf Tlicodor \ 
Björnniarilc.  f.  1854 ^"/i  (Stockholm). 

Gustaf  Ernst,  f.   1857 ^Y-"»  ined.  lic,  karantäns- 
läkare  i)å  Käiisö,  R W O  (K ä n s ö,  G ö t e b o r .vj). 


iiJouTZHKiu; ö;5o 

Alina tlisahctli. i. 1859 'Vi. (j. 1880 '-'/s iii. traiik- 
cliefen vid Nässjö— Oskarshamns järjiväg, R W O, 
Emil Uno Ludvig Swcnson, f.  1854 "Vi (K k s j ö). 

Julia Helena, f. 1865 ^'Vj. (i. 1891 ^'Ai m. hriiks- 
inspektoreii Fredrik Beraeiiren. f. 185() -% 
(Näs,  Näs  s t a t i o n). 

3. T h e r c s e Aufinsta, i. 1823'%. (i. 1851 iii. käl- 
lartiKistarcn Joliaiiii Heinrich (irube, i. 1805, t 1860 
(S t o c k 11 o I 111). 

4. Arvid Olof. f. 1825. f. d. öfveriiiiiciijör \ id Stockhohiis 
.gasverk, t 1908. (i. 2:0 ls()0 m. Maria Hciiriutte 
Lyon,  I.  1>S4I.  t  isso. 

Harii,  i  2:a  giftet: 

1) Emmy. f. 1862 '"'/'i. (i. Ks81 "/ii m. arkitekten, 
R W O, R R S:t An O 3 kl., Adolf t: m i I Melander, 
i.   is-ll  ''^1-2   (I) r o t t n i n '^ \\ o 1 111). 

2) Ernst (Gustaf, i. 1S()3 -7i<i. kai)teii i Fortifika- 
tionens reserv, \cikst. direktör f()r Stockholms 
Södra spärväKsakth., R S O, RNO (Stock- 
h o 1 m). G. 1888 ^\U m. Hilda Laurentia Carolina 
Laetitia  (Hildur)  Lindblad,  f.  isöO ^'Vi. 

Barn: 
G ö s t a.  f.   1889 "Vu  Jur.  stud.  vid  Stockholms 

hö.s?skola. 
Martha,   f.   1892 "/:i.   elev  vid  liöRre  konst- 

industr.  skolan  ^'id  Tekniska  skolan  i  Stock- 

h o 1 m. 
Karin,  f.  1905 Vm. 

3) Annie, f. 1865 -'/n. (i. 1890 "/ni m. slottsarki- 
tckten, OllSCibmt. OllisJmt. RNO, R W O. 
M L et A, L Fr K A, L Sk S, Ausust (A 1^ i) Linde- 
sren,  f.  1858 -7i-'  (H r o t t n i n g h o i m). 

4) Gustaf Arvid. f. 1n67 Vl kapten vid Oöt.i artil- 
lerire,ic:te, RSO (( j ö t c b o r k). O. 1900 -^i m. 
Lydia  Maria  (Mia)  Lit händer,  i.  1872-75. 

5) (instaf Victor, f. 1868, fabrikör, t 1912. G. 1897 
7iu m. Siiine Elisabeth Lar zon, f. 1876 "Ve 
(Sto ek il o I 111). 

Döttrar: 

Elsa.  f.  1899 -7s. 
S i Ii n e. f.  19i)l '7s. 


o ii.ioiri /i?i;u(; 

6) Alida. f. 1S71 -■'/«. (]. 1N^^2 '-/'u m. liaiidhmdL'!! 
Tridolf ^:^);lllUL•I Uraiidin, f. 1S57, t 1901 (Ui)])- 
s a 1 a). 

7) Gustaf Olof. t. 1S72 'Vu, professor vid KonstliuK- 
skolaii. R W O, L Fr KA (S a 1 t s j ö b a d c n). (j. 
1898 -\/i  111.  /;////  Matliilila  Andersson,  f.   Ijs72 

Som: 
0;/.s7a/'  t' o I k c.  f.  19()() 'Vii. 

8) Karin, i. \sl4 ■\/i. (i. 1901 ''/s m. direktören 
Ernst Guslaf Tluodor Lundquist, i. lsf)5 ^^/i 
(S t o c k 11 o 1 111). 


Norrlandsgrenen : 

Jacob  Williebii,  f.  1790,  ordeiisjiivelerare,  +  oiiikr.  1836. 
G.  III.  Sofia  Rebecka  Arell. 
Son: 
Carl  Wilhehii,  f.  1831.  brtiksfor\ altare,  t  18S5.   (J.  1857 
"Vii  III.  (lustafva  Williclntina  (\V i I iii a)  Öhnian,  i. 
1833 Vi  (B o d t r a s k f o r s - Ii a r a d s). 
Barn: 

1) G list a f Wilhelm, f. 1S03 ''/r, tandläkare (L u I e a). 
U. 1889 -'^/ II 111. Ida Nicolina (Lina) Ohnian. f. 
1862 -^/i. 

Barn: 
Sten Gustaf Williclnt. f.  1S92 "V--,  ritare vid statens 

järn\a.i;:ar  (Lule a). 
Karl-Wilhelm,  f.   1894 'V-,  elev  vid  Ralilinans 

liandelsiiistitiit  (S t o c k Ii o I ni). 
Nils  Erik  Wilhelm,  f.  1899 '-'Ai. 
T a se  Wilhelm, f.  19(M Va. 

2) Clara Teresia Wilhelmina (Wilma). f. 1870 =7n. 
(j. 1898 -'Vi u Hl. briikskassören Gunnar Lindi^ren 
(H a rad s). 

3) Hildur Charlotta Wilhelmina, f. 1872 'V^. (j. 1890 
7ii.' ni. bruksförvaltaren Emil Rutberii (B o d- 
t r ä s k f o r s - H a r a d s). 

4) Ellen Maria Wilhelmina, f. 1874 ^"/t. G. 1896 "Vi 
in.  landtbrukaren  Axel  Rutberg  (N e d c r k a 1 i .\). 

5) Elma Christina Wilhelmina, f. 1877 V-.-. G. 1895 ^"/n 
m. f. d. jäkMiiästareii // e n n i n i[ Emanuel Nordliuul. 
f.  1864 -7m. 


IIOI.MKKI'/, r.ll 


Holmertz. 

Äldste kändo stamfadern var gArdfarUitindlaiidoii r<T i 
Ilolmarii i Itoasjö socken i Vestergutland. Eftor deiuia g.'ird 
kallade sig liaus efterkomiiuuide furst Iloliner, sedau llul- 
iiiertz. Sonsonen prusteu <>. kyrkulierden Ter llohnertz, f. 
ITU.j. t 17(J7, g. n\. Anna Lisa Tontau, f. 1720, t 177r>, var 
l:n\^-v   till   nedan-^ineiide   K, ■ii, I, ..1,1   l{,.i,j:i riiiii. 

I.itleratiir:   Sv.   Siiilv I kalciidr r   isv,;. 

Reinhold Ik'n.'uunin, f. 1765, .ijodsä^are, t 1836. (j. iii. 
Laurentia Laclioniiis, f. 1769. t 1S34. 
Söner: 
I. I\'ter, f. 1796, laknnan (afsliitade 1849 i Skara det 
sista lakMiKinstink^et i Sverige), t 1S63. (]. 1837 ni. 
Mariana Adolfina Wilhelmina Olivecreutz, f. 1813, t 
1^03. 

Barn: 
n Ailulf  Re in ho III.  i.  1838  "In,  f.  d.  kapten  vid 
Älfsl)or«s  reji:te.  R S O,  R D I) O,  DFM  ((i ö t e- 
borg).   G.  1881  ni.  ^Jnnla  Johansson,  i.  1857.  t 
1884. 

Barn: 
Hjalmar  Benjamin,  f.  1881  'Vio,  bergsingenjör 

(S t o c k 11 o I ni). 
W ålborg  Wilhelmina, i.  1883 '"Ai.  lärarinna vid 
elementarläroverket  för  flickor  i  Majorna  ((} ö- 
teborg). 
Per Mafinns  Bodvar  F.mannel.  f.  1884  ^'/s. an- 
ställd  vid  statens  !okomotiv\'erkstad  i  (i i) t e- 
borg. 
2)  Carl Erik  Mattias,  f.  1840  '^/,-.,  f.  d.  krigsrad o. 
chef   för   arméförvaltningens  civila  departements 
byrå,  sekreterare  o.  ombudsman  vid  Konungens 
hospital,  K NO 2 kl,  R W O  (Stockholm).   O. 
1883  -''/i)  m.  friherrinnan  1: I s a  Karolina  Matilda 
Ehr enkrona,  i.  1855  '^l-j. 
Dotter: 
Elsa  Hildei^ard  Marta  Wilhelmina,  i.  1885  '"A). 
anställd    i    Allm.    pensionsforsäkringsbolaget 
(S t o c k 11 o 1 m). 
]) Maria  Olivia  Konstantia  (Olly),  f.  1848 =Vi.  d. 
1892 •'/s m.  jägmästaren  .lolian  .lakob  Casimir  von 
l)()beln.  i  hans  2:a  gifte.  f.  1835,  t  1900  ((i o t e- 
b o r g). 


11(»I.M(;UKX 


Holmgren. 


Äldste kiinde stanifiuJcni Magnus Aiulersson var lioinniaus- 
ägar.' i Kj.kesta.l i nicrvads sM.kcii i \iLsl rrK-il lan.l .i.li 
g. 111. Ingrid ("arlsdottc r. Deras son. iiedanstAtiide Anders 
Hidingreii  anlog  sliikfnatnnei . 

l.itt.M-atnr:   Sv.   Allarial   issii. 


I i 


4) Johan  Claes  Viktor,  f.  1850 ^"/r, vice  liäradsliöt- 

ding,  kronofo.v:de  i  InUiiids  föj^deri  i  OötcborKS o. • 

Bohus län  (K u n '^ ä 1 f).   (i.  19IÖ ^V^i ni. .S c I m a i 

Hcllcvi Boiistcdt, i. 1877 \'i. 

2. Bcnedictiis,  f.  1798,  handlande,  t  1871.   (}.  1836  ni.    |   I 
Christina Sabina Stuninan,  f.  1809, t  1880. i 

Barn: j   j 

1) Carl Reinhold  Aniatius, i.  1837, skollärare,  t  1883.     I   .) 
O.  1877  m.  JoJiunna  Albertina  Andersson,  f.     \ 
18'}8 ^73  (O ro he d). •! 

Söner: _ t  > 

Carl  Anders  Benvdietus,  i.  1878 "/d,  fil.  kand.,     I  . 

adjunkt  vid  h();4re  alliii.  läroverket  i  B o rås. '  , 

Johan  rredrik  Stefanns  (Staffan),  f.  1881 -^l-,     j  ' 

skollärare   (S t o c k h o 1 m).   Ci. _ 1912 ^8   ni. j 

Anna  Maria Johanson,  i.  1887 ^'/i. \ 

2) Elisabeth  Lanrentia  Bernhardina,  f.  1840 ^Vs 
(Boras). \  ' 

3) Margareta Charlotta,  i.  1842 '-'ix  (Borås). 

4) Anders   Gustaf   Julius,  i.   1844 ''/(i,  handlande 

(U 1 r i c c h a in n). i   i 

5) Johan  Wilhelm  Huiiene,  f.   1847^7'»,  fik  kand.   ,.   ! 
(H j o),   (i.  1909 7i- ni.  Hilma Margareta Susanna 
(Greta)  Johansson,  f.  1881-7- ''-■ 

Barn: -^ 

Kristina  Margareta  Susanna (Stina),  f.  1910^/'.-. < 

Per Johan Fritz Benedietus (Bengt), f.  1912 7»- 

3. Anders  August,  f.  1815,  fil.  d:r,  kyrkoherde,  t  1867. ^ 
n.  1853 '^/y  111.  C I ar a  Paulina  Georgina  Norberg. 

f.  1829 '7ö  (S t o c k h o I ni). ■ 

Döttrar: 
W en dela Laura Justina, f.  1857 ^Vr-   G.  1890 =Vio 

ni.  grosshandlaren  Gustaf  A d o I f  Landegren.  f. 

1855 '7i'^  (S t o c k h o I in). 
Anna  Ingegerd  Maria,  f.  1864 ^V^,  anställd  i  Sta- . 

tistiska  Centralbyrån  (S t o c k h o 1 ni). ' 


ii()|..M(;ui;n 54:5 

Anders,  f.  17N4.  k.  liofDredikaiit,  kyrkoherde,  t  1S7-}. 
(j.  1S14  111.  (iustafva  Nordvall.  f.  1797,  t  1«6(). 
Söner: 
1. Arvid  Ivar  Achilles,  f.  IMS,  koiitraktsi^rost,  t  187.^ 
(i.  1850  ni.  Jösepliina  Carolina  ^alplleIllia  Åberg:,  i". 
1830,  t  190(). 

Barn: 

1) Maria.  f.  1851 ^''A»  (L u d v i s s b e r jr. N y k i 1). 

2) / v a r. t. 1853 *V'i, kantor, orjjanist o. skollärare i 
liarbo socken i Upiiland (tiarbonas). O. 1S8U 
"V-1  ni.  Kilen  Thcrcsia  \'i'iiiiuii!,  f.  1860 ^/lo. 

Barn: 

Anna.  f.  1881 ^'Vs,  lärarinna  (R ö n ö). 

t: Il en. f. 1S8-1 -**/a. lärarinna, or^elnist (Krok- 
ek). 

Ivar  (auI,  f.  1S86 -'V7.  triidgärdselev. 

Eric Cicor'-!.. f. 1S8S -'''/'i, skollärare o. orgelnist 
i ^^liIl5;s socken i \'iisterk^)tland  (V e d u ni). 

Hjalmar  l-ritiol.  i.  ls*^2  \'i,  seiiiinarieelev. 

.S ven.  i.  Ksyi) -'Vi. 

3) lister, i. 1857 ''Is. (i. 1S83 111. föreståndaren 
för renliällninjisverket i Väster ä s, disponenten 
./ o II a n  Eriksson,  f.  1845 "/ti  (Väster ä s). 

4) Karl Gustaf, f. 1864 -'V-», folkskollärare o. slöjd- 
lärare (T i m s f o r s). U. l:o 1891 */i ni. Ida 
Emilia Åberg, f. 1869, t 1905; 2:o 1905 -'Vis m. 
Anna Karolina Nibelins, f. 1881 "/r.>. 

Barn. i 1 :a giftet: 
Karl Ivar.  f.  1892 ^"^/i. 
G eor R.  f.  1893 ^/n. 
Gustaf Emil.  f.  1895 -/u. 
Hjalmar Wilhelm, f.  1897 -^i. 
Sii^ne Mar<^areta  Josefina,  f.  1900  '^j-s. 

i  2:a  giftet: 
Anna Ida  Eufemia, f.  1907 ■''/in. 
Björn  Er i k.  f.  1909 '%• 

5) Ge or ii Emil, i. 1865 -''/.'., grossliandlare (Väs- 
teras),  (j.  KS.SN  111.  Anna Lnnilqvist, f.  1866 \/i. 

Barn: 
Edit Anna, f.  isss •"'/«.   (i.  l'^12 ''/y ni.  ingenjö- 
ren Otto Pramm.   Bosatt  i Nordamerika. 
Hildur,  f.  1892 -^l\. 
Si fin e Maria.  f.  1903 "-'"/i. 
B em t  Gunnar,  f.  1910 '-/v. 


.'>14 II(>I.M(!Ki:X 

6) Mcrvor I) a ii mar. f. 1867 -'Vn'. (i. 19U4 -^/o m. 
possessionaten Olof Ludvig BcrKiircii, f. 1S66 
^■'/o. Äs. o. beb. L n (J v i g s b e r K i Östergötland. 
(Ny k il). 

7) S i Ii n c Gunilla, i. 1871 ''''Vs. ,0. ni. fanjunkaren 
vid Södermanlands regrte, GMafRS:tAnO, 
Carl liinatius Wirén, f. 1864 ^^n' (tikens- 
dal,  Södertälje). 

2. Hjalmar Josepli, f. 1S22. fil. d:r, professor, t 1885. 
O. m. Augusta Lovisa Wilhelmina Nordgren, f. 1839, 
t  1900. 

Barn: 

1) (histaf Fredrik, f. ISöO. jägmästare, t 1899. Q. 
1897 'Vi-' ni. Ellen Lastcnia Petronella Peterson, 
f.  1875. 

2) Hjalmar August, f. 1869, lasarettsläkare, t 1905. 
(i. 1894 m. Ed i t II Johnson (C a ii t o n, S. D a k., 
N o r d a m e r i k a). 

A 

Barn: 
Ruth  Mariiureta  Lovisa,  f.  1895. 
A/ /■ a I ni a r  Erithiof.  i.  1896. 
H e 1 1 e n, i.  1899. 

3) Erik Albert, f. hS72 "/?, fil. d:r, professor i mate- 
matik  vid  U p p s a I a  universitet,  L V S. 

4) A n d e r s Harald, f. 1S74 'Vs, jägmästare i 
15 r ä e k e  revir.   (}.  1904 '"/lo  m.  Sofia  Collberg, 

f.  1884,  t  1911. * 

Son: ' 

Axel Hjalmar, f.  1905 ''/12. ! 

5) Nils Erithiof, f. 1877 '^/», fil. d:r, docent i zoologi . \ 
vid Stockholms hcigskola (S t o c k h o 1 111). G. 1906 i 
^/(t m. Karin Helena Ejullhäef:, f.  1881 ^V?. j 

Barn: 
a: a i.  f.  1907 -77. 
Maj n r i t t a. i.  1909 ^"/r,. 

6) A n n a Helena,  f.  1881 -'Vi  (S t o c k h o 1 ni). 

3. Carl Albert Viktor, f. 1824, fil. d:r, professor, t 
1905 "/i-->. (j. I«62 '•'/« 111. friherrinnan Elin Stjern- 
stedt. i. iS35 Vio. Äg. Äsen i (Östergötland (M c d e- 
v i). 

Barn: 
1) Sofia  Gustava,  f.  1864  "/i,  med.  lic,  i)raktise- 
raiide  läkare  i S t o c k h o 1 m. 


ii()LM(;iu;.\' r)45 

2) Andreas, f. 1869 ^'/t, kapten o. batterichef vid 
Smalands artillL'rircK:tc, R S () (Jönköping). 
(i. 1905 ^"/i m. KMcfvinnan Maria Lovisa (Jiristina 
(Louise}  Falkcuhcrii  af  lialhy,  t.  1879 '**/i. 

Barn: 
Albert Melker  Vilhelm, f.  1906 -Vh. 
L o iii s e Elin Anna. f.  1907 "/u. 
Anna Elin Sofia Elisabeth, f. 1910 -^/i. 

3) Hjalmar Gustaf Albert, f. 1871 ^^/r, civilintrenjör, 
disponent fiir Avesta n.\'a sulfataktb., R W O 
(A \ e s t a), n. 1902 ^"/i ni. friiierrinnan Elis a- 
b e t h Sofia Stjernstedt. i.  1880 ^'/i. 

Barn: 
A m m y Elin  Sofia. i.  1902 'Vio. 
Lennart  Carl  Albert,  f.  1904 ^'Vt. 
Elisabet Maria Elin Cliarlotta. f.  1908 ''^h. 
Maj,  i.  1909 '-/.-,. 

4) Elin, f. 1.S75 ''h. d 1912 ^"/i ni. distriktsläkaren 
i Stock 11 o 1 III, med lic. /:' /• / k Johan Nyström, 
f.  1872 -'/-. 

AuKUst Emil Algot,  f.  1829.  lektor vid skogsinstitutet, 

t  1888.   G.  m.  Charlotta  Eleonora  Öhman.  f. 

1831 75  (S t o ek hol m). 

Barn: 

Emil Algot, f. 1866 ^V^, med. d:r, professor i Iiisto- 
logi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet, 
R N O (S t o c k h o 1 m). G. 1899 ^7n m. Anna 
Menrika Elisabeth Berg. f.  1857 ^Vis. 

T hy ra Emilia, f. 1873 Vn. G. 1900 Vio m. rote- 
mannen i Stockholm Carl Magnus Leopold Steen- 
niark.  f.  1869,  t  1909  (Stockholm). 

Alaric Frithiof, f. 1831, med. d:r, professor, t 1897 "/a. 

G.  1869 ^7h m. Ann Mar gr et Tersmeden.  i.  1850 

^'/i?,  författarinna  (S t o c k h o 1 m). 
Barn: 

\) Anna Margareta (Greta), f. 1870^75. G. 2:o 
1912 7» III. tjänstemannen i samfundet S:t Krik i 
S t o c k h o 1 m, fil. kand. S / .v / e n Georg Mau- 
ritz Strömbom, f. 1888 -7V,. Beb. egen villa på 
Lidingön  (I, i d i n g ö  Vill a s t a d). 

2) Israel Erithiofsson, f. 1871 ^7o. med. d:r, docent 
i medicin \id Karolinska mediko-kirurgiska institu- 
tet, läkare ä tuberkulosafdelningen vid sjukhuset 
S:t (jciran (Stockholm). G. 1903 ^7io m. 
Olga  Helena  Ahrenberg.  f.  1881 7^.. 


546 . lloI.MCltKX 

Döttrar: 
A n n  M a r i; r e t.  i.  1904 ^',s._ 
Ida G u n v o r Sofia. i.  1906 -''/i. 
Kerstin,  f.  1908 "7:t. 

3) Ii j ö r n rritJiiofsson. f. 1S72 -^/.i, kapten vid K. 
Flottan, K Had Z Low O 1 kl., R Pr R Ö O 4 kl.. 
RRS:tAn() 3 kl., LÖS (Karlskrona), (j. 
1890 ^'/ju ni. lilsu Ramstcdt, f.  1874 Vn. 

Barn: 
Biörn 1'ritliiof  Waldemar,  i.  1901 ^/s. 
f /s« Mathilda Mariiarcta. f.  1908 -'/«. 
A n n c - Al a r uret li e  Sopliie.  i.  1908 ''^U. 

4) Torsten Andreas f-ritliiofsson. f. 1874 \/s, civil- 
injiun.iör, afdclninjischei vid 'Irollhätte kanal- o. 
vattenverk. R W U. R 1) I) O, (Trollhättan). 
Q.  1898 7(i III. t: s t r i d Sofia af Klintberg, f. 1874 

Barn: 
Bertil, f.  1901 ^'/,,i. 
Birgit,  \.  1903 ^7i-. 
Oertrnd  Margareta,  f.  1904 "^/k.. 
Estrid Alfhild  Sofia,  f.  1907 -'/a. 
•   I n gr i d,  i.  1909 ^^i.. 

Tor s r t' n  Iritliiof,  f.   1911 ^^a. 

5) iV/7s Gunnar Trithiofsson, f. 1875 -''Aj, med. d:r, 
professor i oliatri vid Karolinska niediko-kirurijiska 
institutet, öfvcrläkare a öronafdelninKcn vid Sab- 
hatshergs  sjukhus  (S t o c k h o 1 ni). 

6) Ingrid Margareta Pyrola. f. 1877 'V?. Q. 1899 
"Vti ni. läkaren vid Trollhätte kanal- o. vatten- 
verk, med. lie. Anders O I o f Dalsjö, f. 1875 -"/r 
(T r o 1 1 h ä t t a n). 

7) Margit Sofia Gullvifva, f. 1880 7i. O. 1907 
Vo ni. e. provinsialläkaren i Al otal a distrikt, 
järnvä.gsläkaren, med. lic. Carl 1'redrik Ekman. 
f.  1874 ^Vii". 

8) Erithiof Erithiofsson. f. 1884 ^Vi. civilinjjcnjör, 
chef för elektrifieriiika-ii af järiuäi^saktb. Stock- 
holm—Saltsjcins jäniväK" (Saltsjö Stor ä ii- 
j^^en). (i. 1909 '^''/i iii. Anna Mary El v i ne von 
Koeli. f.  1885 7ii.'. 

Son: 
Jarl  Eabian  Thom  Eritliiofsson.  f.  1910 -7--'. 


iioi.:\i(iris'r 


Holmquist. 

Inspoktoru  \):\  I.jmigl^yliolin   i  Skåne  I.ars  Iloliiiqvist  vnr 
fad.i-   till 

.lollan,  f.  1780,  koiniiiissioiislaiidtmätarc,  t  1S21.   G.  iii. 
Lovisa  (iustatva  Olsson,  t.  \T-)2.  t  1861. 
Soikt: 
1. Lars  Fredrik,  f.  IMl,  cxiicditionschcf,  häradsliöfdiiij;, 
t  187().   (i.  2:o  184f)  iii.  Hritc  Christine  Marie  Dalil, 
f.  KS24,  t  L^IL 

Harn; 
1) Peter Åbniliam V r c d v i k, f. 1847 '-'/r, Reiieral- 
intendvnt, chef fcir anncförvaltningens intendents- 
departement och lOr inlcndentiirkaren, K W O 1 kl, 
RSO, RN O, Olt Ikl.u LeopO, RN S:t 0 0, G V:s 
Olymp Al, L Kr \ ,\ (S i o c k li o 1 m). G. 1876 •'"/;• 
m. friherrinnan Cecilia Carolina Alaria Sophia 
Raab,  f.  1852,  t  1'^1L 

Barn: 

(1) Carl Axel Vredrik Ivar, t. 1879 "/s, kapten i 
generalstaben o. löjtnant i (jöta lif^arde, k^ene- 
ralstabsofficer vid V. arméfördelniiik^ens stab, 
lärare vid Krigshögskolan, RRSitStO 3 kl. 
(Stockholm). G. 1904 "/n, m. T hor a 
Ny .are II,  L  1883 ^'/a. 

Siiner: 
Göran  Vredrik,  i.  1905  '' h\. 
BewAt  Cjottfried  V r e d r i k. i.  1907 ^"/lo. 

(2) .4 // // a Marie-Louise, i. 1880 '"'/t, lärarinna vid 
Anna  Sandstrijiiis  skola  (S t o c k h o 1 m;. 

(3) N II g o Emil Ossian, i. 1882 -7i, löjtnant vid 
Göta lifgarde, Off Fr Instr pnbl (Stock- 
h o I m). 

(4) Erik (instaf Otto, i. 1883 ^7--, intendent vid 
Intendenturkären (Falun). G. 19!0 "/« m. 
E b b a Aiiiiusta  Helena  Tanun,  f.  1886 -^ii. 

(5) fiedvij^ Elisabeth, f. 1884 '"'V?, lärarinna 
(S t o c k 11 o 1 ni). 

(()) Brite Louise  Ceeilia  (Lili),  f.  18S7 7i-. 
(7) /:' Ilen  Sofia.  f.  18*^0 --/c,,  liirarinna  (S t o c k- 
h o 1 m). 


IIOLTER.MANN 


I 


2) Hedvig Maria. f.  1863 ^a.   Q.  l:o  1884 m. löjt- 
nanten Axel  Huso  Leonard  von Scheven,  i.  1855, 
t 1890; 2:o 1894 '^4 m. lotslvaptenen, friherre Crik 
Gustaf  Casiniir  Sparre,  f.  1863,  t  1905  (Stock- 
h o 1 m). 
2. Jöns  Wilhelm,  f.  1817,  vice  häradshöfdinff,  auditör, 
t  1854.   Cl.  1846 Hl.  Malin  Lovisa  (iröiuivist,  f.  1819, 
t  1905. 

Dotter: 
Louise Tlwodora. f. 1847 ^Vs.   G. 1874 ^/lo ni. f. d. 
landtbrukaren  Anton  Bernhard  Meijer,  f.  1838 
^"/s  (Kristianstad). 


Holtermann. 

Ättens  förste  med  siikerhet  kiiude  inedlein   var  en  (Oert | 

Jlultennann, som lefde i KutlH^nlmrj; (Hannover) omkr. midten 
af KjOO-talet. En suu till liunom flyttade till IJergen i N..rge, 
där  han  lOTtj LIef  borgare.   Slilkten är nu  delad  i  två grenar. -  , 

<lrn . bergensiska   oeh   den   nor(lanfjiill^,ka,   af  livilken   senare I   I 

-■n gren ufverfl.vttat till Sverigi'. Förste hofmarskalkon. rylt- 
mästareu Mareiis Ilöijer Holtermann, f. 1S2G i Molde (Norge), 
t ISSO i Krist iania. g. IS.--) m. frilierrinnan Sigrid Johanna 
-Margareta Christina Fleming af l.i.liflitz, f. tSllT t IMi' var 
fader  till 

Oscar  Claes  Fleming,  f.  1859 ^Vio,  kabinettskainmar- i 

herre  (f.  d.  tjänsts,  hos  H.  M.  koniinj,^  Oscar  11),     V^ 
ryttmästare i Lifgardets till  häst  reserv, ordf. i sty- I 

relsen för akth. (iöteborgs banks afdelningskontor i 
Stockholm, styrelseledamot i Ränte- o. kai)italför- 
säkringsanstalten samt i Mälarprovinsernas liypoteks- 
förening, (3 I! S Gbmt, OlLsJmt, KNO 2 kl., R S O, 
R Pr Kr O 2 kl. m. kr., KDDO 2 gr., R R S:t An O 
3 kl., R Ö J Kr O 3 kl., R Fr H L, Turk Osm O 3 kl., 
RNS:tOO, O MM, GM. Äg. Brevik på Värmdön 
o. hus i S t o c k h o 1 m. G. 1892 ^V» m. grefvinnan 
tlla Clara Carolina Maud von Rosen, f  1872 ^h 

Barn: 
Ella  Hedvig  Marianne,  i.  1895 ^^/n. 
Sigrid  Maud  Elsa,  f.  1895 ^-'/u. 
Valborg  Clara  Agnes,  i.  1898 ^V:i. 
Reinhold  Oscar  Christian,  f.  1899 -'Vio. 


VON  HO UN 


von Horn. 

Sluktou liiirstaniiiiiir liuu H.»llau(l, och fur i viipnol oU 
försilfradt kliifvorbhul lucd stjälken iicdht samt aänmder ctl 
gylU-iio horn mod luyiiiiiiif^cu vänd iU vänster. Den gren af den 
samma, hvilken de iiu lefvando medlemmarua tillhöra, inkom 
till Sverige 1031 med brukspatronen o. köpmannen i Stock 
holm Johan van Iloorn. Dennes son var den berömde iif- 
medikern hos drottning Ulrika Eleonora d. y., arkiatern Johan 
van Moorn, förlossningskonstens grnndläggare i Sverige, 1'. 
1002, t 1721. Namnet började omkring niidten af ITOO-talct 
skrifvas von Horn. Johan van Iloorns sonsons son löjtnanten 
Joiian Jacob von ll..rn, f. 177-1, f ISlö, g. 1S0;> m. Sofia Juliana 
L.-iL^erbielke, f. 177-', y 1^.">7, var fader till nedanstående 
I'raus  A\.'i  I obi. 

I.ilteialnr: 'l"rrsm((bMi, Kalender öfver i Sverige lefvan<b' 
»jintruduccrad ad.l : Sv. Slitkl kah'n(hM- ISS.'.; Schb^gel O. Kling- 
siHir,   don  ointr.idur.Taib'  svenska  adelns  ättarlaflor. 

Frans Axel Leopold, f. 1SU9, koiimieiidurkapten, t 1879. 
G. 1836 111. Maria Charlotta Lindbcrj;:, i. 1815, t 1849. 
Barn: 
1. Lorentz Leopold, f. 1836, kommendörkapten af 1 kora- 
den, t 1892. (1. 1865 "/n m. Adclaulc (Ad cl c) 
Rcttig, f. 1845 -'/a. Äg. del i Hryiuis utanför (lefie 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Robert Par i don, f. 1867 ^Vo, c. o. hofrättsnotarie, 
amanuens i Keneraltullstyrelsen (S t o e k h o 1 m). 
G.  1904 '75 m.  Il a z cl Rylander. f.  1883 ^V». 

Ikirn: 
Lill cm or Hazcl, f. 1907 '-/■i. 
J o II an  Paridon,  f.  1912 -"/t. 

2) Axel Gustaf, f. 1868 ^"/o, kapten vid K. Flottan, 
R S O, R R S:t An O 3 kl., Tun Nich Ift 4 kl., LÖS 
(S t o c k h o 1 m). G. 1897 Viu ni. / // .i; r i d Maria 
Kjellberg,  f.  1876  *'/i2. 

Barn: 
Johan  Gustaf  Leopold,  i.  1898 ^'V?. 
Ingrid  Ingeborg Adelaidc.  f.  1899 -'/lo. 
Ingrid Carin Anna Adclaide.  f.  1901 -'*/r. 
Ingrid  Maria  Cecilia,  f.  1909=^0. 

3) Anna Adelaide, f. 1872 ^'/t. G. 1893 ■"V« ni. di- 
rektören i firman F. C. Rettig & Co i Abo Robert 
H e n n i n g von Rettig. f. 1866 '"/-'. Beb. e«ct 
hus i  A b o. 


o ^()^■  iiDiiN 

A)  Charlotte  Ad c I ui de,  f.  1876 ^Vn.   O.  1896"% 
ni.  majoren  vid  jiciieralstabcii,  R S O,  Off Fr Instr 
•  publ.,  Skyttc Cl M.  // c n r i  Leopold  de  (lliamj)s. 
f.  1869 "Vo.   Ä«:.  o.  heb.  liiis  i  Stockholm. 

5) Leopold Robert, f. 1879 -'Vr., löjtnant o. förste 
regementsadjutaiit vid Svea lifgarde, R Pr R Ö O 
4 kl., SkyttedM (Stockholm). O. 1904 *Vio 
in. Selma E I i s a b e t Ii Marianne Bohnstedt, f. 
1SS4 -"/i. 

Söner: 
Knut Raoul Leopold Robert,  f.  1907 '-'7ii. 
Robert  Carl  Fredrik  Bohnstedt,  f.  1910 ^Vr. 

Johan fiennin.u, i.  1842. kammarherre, UVJtnant, t 1911 

7ii.  Cl. 1870 m.  friherrinnan  Florence Charlotte  Liicie 

Bonde,  f.  1851,  t  188^. 

Ikirn: 

1) Hans licnninn, f. 1871 V», godsägare, landstings- 
man i Stockholms län, tuirnndeman i Sothohns 
härad. Innehar Follnäs fideikommiss samt äg. Äby, 
bada  i  Scklertörn  (F o I I n ä s.  Ös m o). 

2) / n ii e b o r g Helena Charlotta Florenee Elisabeth, 
f. 1873 -'Ii. U. 1896 -'Vit m. godsägaren, ledamoten 
af riksdagens första kammare, landstingsmannen 
i Älfsborgs län, löjtnanten i Lifrcg:tets husarers 
reserv. R W O. friherre Otto Baltzar Arvid 
Silfversehiöld, f. 1871 "V^. Innehar tideikomiss- 
egendomarna Koberg o. Stora Alfhem, bada i 
Västergiitland samt (läsvadholm i Malland (K o- 
b e r g,  U p 1) h ä r a d). 

3) Eva Catharina Martha Autiusta Florence, f. 1874 
-'•"/■j. G. 1901 -7i„ m. kaptenen vid Flottan, R Pr R Ö 
O 3 kl., R Pr Kr O 3 kl., R Fr H L, Tun Niclit Ift 4 
kl., Sven Jakob Dahl. f. 1874 'Vi' (S t o c k h o 1 m). 

4) Elsa Wilhelmina Avineta Sophia Elorenee, f. 1875 
^Vi. Cl. 1893 "Al m. (ifN ersteUVitnanten vid Lifgar- 
det till häst, ledamoten af stadsfullmäktige i 
Stockholm, R S O, RRS:tAnO 2 kl., K O Fr J O. 
Kin Dr O 3 kl. 3 gr.. RDDO. k Pr R C) O 3 kl.. 
L Kr V A, grefve R e i n h o I d (iustat Edvard 
Moorc von Rosen. f. 18()5 '•'/«. Ag. Fitima i S()der- 
törn  o.  beb.  eget  hus  i  S t o c k h o 1 m. 

5) Carl Henninii. i. 1876 ^''/i, löjtnant vid Liigardei 
till häst. verkst. direktör i aktb. Karta o. C)a\ens 
kalkbruk, R l^r R O C) 4 kl., R Helg M K 2 kl. 
(S t o c k h o 1 m). (i. 1900 ^"A. m. ;\I ,/ r t h a Mana 
Dorotea  Sljcnisvärd,  f.  Is7()  "/t. 


\().\   IKiKX Ö51 

13arii: 
Lisa  Carlsdottcr. f.  19U1 '^'7. 
Carl  Carhson.  f.  19i)3 ^'V:. 
./ a n  Carlsson,  f.  IWl ^-/n. 

6) Nils Hihlcbraud, f. 1880 Vi, godsägare, löjtnant i 
Lifreg:tets dragoners reserv, Skytte (i M. Äg. o. 
lieb. Stora h] t I i n g e i)å Värnidön (Värmd ö). 
(}.  1912 ''/<i ni.  Elsa  luiiclborg  Oilelbcrg,  f.  1886 

7) Sigrid Ebba Ulrika Cecilia Elorcncc, f. 1882 -'-'/a. 
(j. 19U8 "^/i; ni. agronomen Erik R u d o I i Noddcr 
Stjcrnsviird, i. 1878 'V^. Äg. o. beb. V i d t s k ö f 1 e 
i  Skåne. 

,  S) Brita  Clara Alice Augusta  Elorcncc,  f.  1886 ^/i. 
Äg.  o.  beb.  \ illa  i  Sto c k s u n d. 
9) Göran Henning, f.  1.^88 --/d. 

3. (]arl Eduard, i. 1845 ^"/'i, kammarherre, \ice hä- 
nidsliöfding, i. d. \icc cereinoniinästaie \'k\ K. Ma.i:ts 
hot. f. d. notarie i doniänstvrelsen, O II S (jbmt, Ö 11 
Jmt, RNO, RWO, K DI) O 2 gr., RRS:tAnO 2 
kl., R Pr Kr O 2 kl. Äg. A\öckelsnäs i Smaland o. 
hus i Stocksund (Stocksund). O. l:o 1872 m. 
Mary Susannah Hebden, f. 1849, t 1875; 2:o 1880^^4 
m. Agnes Mathilda Grafströni, f. 1855 -'7io. 
Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Erik Hebden. f. 1873 ^/h, tjänstg. kammarjunkare, 
kanslisekreterare i land t försvarsdepartement et, 
0 1IS(}I)mt. RRS:tAnO 3 kl. Beb. egen villa 
i Stocksund. ii. 1907 '*7io m. grefvinnan 
Harriet  Emma  Amalia  llamilton,  f.  188-1  '7). 

l)(Hter: 
Mary.  f.  1909 \',.. 

2) Elin.  i.  ISIA  '\^„. 

i  2:a  giftet: 

3) Carl Axel, i. 1881 -'Vi, kammarlierre, amanuens 
i landtförsvarsdepartementet, RRS:tAnO 3 kl. 
Beb. ^:^cn villa i Stocksund. (i. 190N ^-/lo 
m. Anna Harleman. f.  1883 -''/;i. 

-I. Maria Charlotta, i. 18-19 ''V;, (i. 1871 -7io m. 
grosshandlaren o. konsuln August Willieliii Kocli, f. 
1848, t  1911.   Beb. eget  hus i (Kiteborg. 


Huldt. 

Ältistc ined full visslii't Kiiiiik' htiiiiif;idfr, lujtnaiiteu vid 
Kaluuir rt'g:to Erluud Huldt, f. 1701, y 170.',, -. m. CbristiiKi 
Marjraivda Trail, f. 1701», v 17GS, liado tre siiiu-r: Carl Fredrik, 
f. 17l'C, t 178!», öfvcr.iägiuiistare i Kaliuai- län, adlad 1701' 
med naianet Iliilteidieiiu och stamfader för deuiia äunu lef- 
vaude adliga iitr, Anders (".eorg, f. J7ol, t 17"Jl, Itunkokoni- 
inlssarie, li\ars greu numeia ;ir utdöd, ueh ("liristoither. f. 
17c{7. t 17'Jt, .jiigmiistare. g. 1771 m. Catharina Juliana 
Frcidenfelt, f. 17:19, t ISIO, fr^in livars äldre suu, iiedanst:V>ndo 
Cliristoidier iJeinhold, alla lui lefvan<le luedlemmar af dfuua 
sljlkt  hiirstamma. 

Litteratur:   Sv.   Sliiktkalendcr  ItJ-S. 

Cliristopher Reinhold, f. 1772, fil. d:r, kyrkoherde i 
(jaiiilohy, t IN 12. Q. ISUlt in. Anna Cornelia Kahii- 
bcru-,  f.  1766,  t  lN2h. 

Söner: 

1. ChristODher,  f.  INOU,  borkMnästare  i  Umeå,  f  1832. 

G.  1S26 in,  Ulrica  Charlotta  Holst,  i.  1^04, t  Ks66. 

S(')ner: 

1) Cliristopher NathanacM, f. 1827, vice häradshöfding, 
auditör, t 1891. (i. 1881 "/lo ni. Aurora Eriks- 
son, i.  1850 "I i.   Beb. eget hus i U in e å. 

2) Carl Hampus, f. 1833, kommissionslandtmätare, 
t 1894. G. 1860 m. Selma (just:ilva Ericsson, i. 
1840,  t  1910. 

Darn: 

(1) Carl Axel Hjalmar, f. 1862 7i2, kapten o.. 
kompanichef vid Västerbottens reg:te, R S O. 
Äg. o. beb. Villa Solgården (Umeå). 
G. 1892 '7io Sii. Maria Margareta Alatilda 
Markstedt.  f.  1871,  t  1908. 

Barn: 
I) a v i il  Hjalmar,  f.  1893 -'/h. 
D a ii m a r  Anna  Maria,  i.  1901 -^/n. 

(2) Hampus Gustaf Kristofer, i. 1866 '^V, kom- 
missionslandtmätare, .insterare i 2:a o. 3:e 
distrikten (S t o c k h o 1 m). G. 1894 ^Vio m. 
B e il a  Teresia  Waldenström,  f.  1871 -^i-j. 

Döttrar: 
Minna  Gustaf va.  f.  1900 ^-/ii. 
I' a n ny  Matilda,  f.  1902 -^i. 

(3) S e I m a Charlotta Mathilda. f. 1870 -•'/n 
(A II u II d sjö). 


IILLDT r,M 

(4) H er III a ii Georg Alarik, f. 1872 ^^h:, kam- 
rerare \ id akti). Norrlandsbänkens kontor i 
P i t e å, ordf. i styrelserna fur Piteå si^rit- 
bolag o. Piteå tryckeriaktb. samt ledamot ^ai 
stadsfullmäktik^e i nämnda stad. G. 1901 -/n 
m.  I) a I i a  Karolina  Winroth,  f.  1873 ^/a. 

Barn: 
Karl  Hamnas  A I v a r,  f.  1902 Vn. 
Sven  Nennaii  Kristoffer,  f.  1904^^-/i. 
Karin  Selma  Georgina,  f.  1905 _-/i. 
G a n II i I d  Ida  Aurora,  f.  1906 -*'/i'j. 
{5) Signe  Maria  Aurora,  i.  1874^/-.   G.  1902 
**/i()  m.  inneliafyaren  af  apoteket  i  Anunds.iö, 
apotekaren  Bernhard  Tutiell.  f.  1861 ^'"^Z t 
(13 red byn). 
(6) Ivar  Hugo  fiiigen,  f.   1878 ^7ii,  revisor   i 
akth.   Norrlandsbanken   (Stockholm).   G. 
1'M17  Vii'  m.  Regina  Winter.  f.  1879 ^^'i. 

Son: 
Karl  Anders Erland,  f.  1912 ^7io. 
Hampus,  f.  1804,  auditör,  assessor,  t  1867.   (j.  1836 
m.  Anna  Charlotta  Montell,  f.  1812,  t  1880. 

Barn: 
\) Hampus  ReinhoUl.  f.  1838 "/s,  fil.  d:r,  f.  d. 
lektor vid sjökri^sskolan, R N O, L Sk S (S t o c k- 
h o 1 m). 

2) Anna Emilia Eleonora, f. 183978. Q. 1874 m. 
jandtmäterisekreteraren. Carl Hampus Wetter- 
ström,  f.  1829,  t  1907  (Stockholm). 

3) Herman Christ()i)lier, f. 1842, bankkassör, t 1874. 
G.  1863  ni.  Ida  Christina  Tunell,  f.  1841,  t  1879. 

Barn: 
{\)lda  CItristina,  f.  1864 -/«  (Stockholm). 

(2) Hami)us, t. 1865, vice häradsluifdins, t 1^9,s. 
(j. 1895 ^-/jo m. Magda Christina Ejellström. 
f.  1870 7i  (U m e a). 

Son: 
Ivar  Gustaf  Herman,  i.  1896 -^/s. 

(3) // e r m a n Gunnar, f. 1866 ^liu, verkst. direk- 
tör fiir Blankaliolms aktb. (H e 1 g e r u m, 
Verkebäck). G. 19017? m. Hulda 
(Ä 1 1 a)  Lundliolm,  f.  1870 Vn. 

{A) Hilda Charlotta, f. I86>s "Vi, lärarinna vid 
Ahlinska  skolan  (S t o c k Ii o I m). 


(5) G u s t Cl f Christoplu-r, i. 1870 ^l-, jur. kand., 
verkst. direktor lur aktb. Skånska handels- 
bankens afdehiin^rskontor i Västervik, 
(j. 1904 ^'/n in. S i K r i d Alice Lutluimlcr, 
i.  1S70 "/i-'. 

Söner: 

G II n n a r  Herman  Adolf,  f.  1905 --Vs. 
/\ k c Hampus, f.  1910 -"/lo. 
Kn  son,  f.   1912 ^'/lo. 

(6) Kri s t of f c r Andreas, i. 1871 ''/t, bergs- 
ingenjör, disponent vid (juldsniedshytte bruk, 
verkst. direktör lör aktb. (Juldsniedshytte 
koppargrufvor, h:ifvestorps aktb., Strässa gruf- 
aktb. o. Herräiigs grufaktb., ombudsman hos 
Stripa grufbohig ((i u Id s m e d s li y t t a n). 
(i   1898 -7o m. t! in Johanna  Torell, t.  1873 

Va. 

Barn: 

Erik  Kristoffer.  I.  1899 ^''/lo. 

B ur hr o.  f.  1901 'Vr ;   . 

(7) Sven Hampus, f. 1873 ^Vv, verkst. idrektor for 
aktb Skånska handelsbanken (Malmö). G. 
1900 Vu ni. Hilda Amalia Wetterström, f. 
1873 'ViJ. 

Ikirn: 

Bir iiit.  f.   1902 '/r. 
Sven  Olof  Hampus,  i.  1903  Vn.^ 
Dagmar  Ida  limilia,  f.  1907 '"/lo. 
Karin.  f.  1911  '''/n. 


Hult 

(frän Småland). 

Äklsk- kiiiul.- slamfadciii llnkau ].ais.s(.ii Hult, som LIM.- 
i slutut ar ic.oo lalrt och var b..r^'an- i ]l(.räs. hade i sitt 
riii-sta yiftc' 111. iJfita r.lilriiAlis suiini l.a^^ Hull. f. 109,., t 
17:;(;, insiicktor p:\ Starl.y vi-l Vadstoua, g. 17Jä m. -Marin 
i;ii-j;ilu'th von Mchlcii. f. 1»iO<i, v ITCl, livais yii.irstv suii, prostfU 
,.,li kyrkdhrnKii i .M;'iHlla (Småland) I.ars llcnidt Ilvilt, f. 
it;;.'., "j ISl-J. i sill 1772 iii^rAiisiia Kift»' iii. Miirla ("lirisllna 
l/iviju. 1'. 17i(;, ■; 1S17. M.'f fader Ull iicdanståciidi> riat-s Oiof. 
lliii-uvida  iilllinu'ar  iinmi  \>\\-a  ni. t  orvaiiuiimiida   I.ars  llults 


iiri;r r.ö5 

iililsti-  s.iu.  k\ rkitluTilcii  i  Niisliy   (östL'i;.'r.ll:nHH   AikI.ts  .Icau 
Hult,  1'.  17;;(),  t  1T77,  ^niii  i  sitl  i,'ifto  med  llcdvi;?  Williil mina 
Kkinaii  lia.h.'  .•rtcrk.muiian.lc,   iir  .j   kiindl. 
laltcraUir:  Sv.  Sliikt kalender  l^ss. 


Claes  Olof.  f.  1773.  major,  t  1820.   G.  180,3  ni.  Al- 
bertina Carolina  Hedberg;,  f.  1780, t  1843. 
Söner; 

1. Carl  AiLiiiist  Albreclit.  i.   1804,  major,  t  1875.   G. 
1839  m.  (ju^tafva  Håkansson,  f.  18 Ih,  t  1S92. 

liaru: 

1) .4 (/ e I c,  f.  1840 "/i  (1: k s j ö). 

2) Carl Gustaf, f. 1841, öfverste, t 1912 ^/?. . G. 1871 
m. Martina Laiv^cnhcm, f. 1845 'Vi-'. Äs. jämte 
barnen Steiisr\d o. Slal)V i Smaland (S t a b v, 
11 () -<■ s h \ ). 

Ikini: 

(1) libha Martina (iusKilva. t. 1872 ~/:, (S t a b y, 
H ö 'A s b y). 

(2) Si^nc Martina (Maria), i. 1873 ^\/il-. G. 1911 
-'V^ ni. majoren \ id Kalmar re.uite, 1< S O, 
Albert Fredrik Lindanist, i. 1859 -■'/i d' k- 
s j o). 

(3) Si i: rid, f. 1875 •"/«. G. 1910 "Vs m. befäl- 
liafxaren a åii.ufärjan Drottning Victoria, re- 
servlöitnaiiten i K. Flottan, R Pr R () O 4 kl., 
C (/ /• / /:"////./ I.jnni^herii, i. 1873 -'/? (T r e 1 1 e- 
b o r k). 

(4) f;//.s^// Carl Wilhelm (G ö s t a), f. 1877 "/s, 
kaiUin \ id Generalstaben o. i Kalmar reK-:te 
(Sto c k h f. I m). G. 190() ^"/i,, m. G e r d a 
Dahllhick, !.  18S2 7ij. 

Son: 
L a r .s  Cl u s / a i  Fredrik,  f.  l'>09 -'/i. 

3) Jenny, f. 1844 '''/ii. G. 1870 -'"/r. m. apotekaren 
Per Olof Windalil, i. 1835, t 1893 {S t o c k li o I in). 

2. Hjlert Gustaf, f.  1814. apotekare, t  1870.   G.  1850 m. 
Anna  Maria  Wilhelmina  tieriiblom,  f.  1N28,  f  1882. 

Barn: 
Nanny  Maria.  f.   ls51  \'(i.   (].  1871  -'Vn  m.  borj;- 

mästareii  Otto  Gustaf  Wahlber;.;,  f.  1833,  t  1907 

-'Vi;  (V i 111 111 e rb .\). 
Kdvard  Ossian,  f.  1854,  apotekare,  t  1909 ^7i-..   G. 

1893 111. Josefina Iirika Christina (Sia) Friesson, f. 

IS(.2 ''/,i  (A r bo ^ .i). 


.1 

Hugo  EriUriil,  f.  1S61 ^''/lo,  (ifvcrstc o.  sckundclicf | 

för Svea liftcarde, K SO 2 kl., R N O, (iVisOlymp 
M, K n D O 1 gr., R Fr Kr O 2 kl. in. kr., R R S:t St 
O 2 kl. in. kr., K Ned Oran Nass O. R Pr R Ö O 2 
kl., R Ö J Kr O 2 kl., Otf Fr ML, R N S:t O O, R R 
S:t An O 3 kl., J U S O 5 kl.', O M M. L Kr V A. Äg. 
del i Hakunge o. Rönninge i Uppland (Stock- 
h o 1 ni). (I 1893 ^"/n ni. M ä r t a Maria lilisabcth 
Walldcn,  f.  1874 ^^2. 


Humble 

(Roslagssläkten; äldsta grenen). 

Huruvida s.imband finnes int-llaii nedanstående sliLkt ocb 
andra sanitidij.'! med denna inom Uii|)lai'.d under lOOU-lalet. 
lefvandc slälcler med samma namn iir ej utredt. Nedanstående 
släkts stamfader, stuu lefd<' i medlet af IGOO talet, var boude 
i Tulk.i i Iläfverö socken. Dennes sou Olof som studerade till 
präst antoj^- namnet llunililc al liumleviixten (dAtidens staf- 
niug huuible), som failern odladr. Drinu- Olof Jlumblo, f. 
omkr. 1GÖ3, t 171G som kyrktdierdo i Viitö, blef i sitt gifte 
med Anna Gestrinia fader till ('liristo|dier, f. 1002, t 177:i, 
I)rost och kyrkoherde i Länna oeli IJIidö, g. ni. anfccessors 
dotter Maria (Jase. Frftii hans (bland jltta barn) iildste son 
Olof, f. 1720, t 1810, likaledes prost och kyrkoherde i Länna 
och Pdidö, hiirstamnia mdanslåendi' genom hans yngste son 
— i ;{:e giftet med T'lrika Elisabeth T.ergqvist, dotter af den 
bekante grav.iren Carl ]'.erg(|vist — Olof Tarl llumble (se 
nedan). Ihiruvida yngre grenar af släkten, hiirst.unmande 
fråu prosten Clirisloidiers siin.T Nils, f. 1722, t IbOl, i)rost 
och kyrkoherde i liusby och Skederid, och Christopher, kam- 
rerare  i  Kikscns  ständers  bank,  ämiu  fortlefva,  är  ej  käudt. 

Litteratur: Sv. Släktkaleiider lbS7; K. Ilumltlo, Släkten 
Humble  10:>0-ltMl,  Sth.  1011. 

Olof Carl, f. 1787, kyrkoherde i Husby o. Skederid, t 
1861. G. 182U in. Ulrica Catharina Didricssoii, f. 
1797,  t   1875. 

Barn: 

I. Olof Hjalmar, f. 1825. fil. d:r, kyrkoherde i Ofvaii- 
sjö, kontraktsiirost, t I'^ti4 '•'/pj. (1. 1857 ni. Hedvig 
Ulrika  l:lisabctli  Siröiii,  f.  1S3-I,  t  18^7. 


IIl'.Mr.LK 557 

Barn: 

1) Ulrika Elisabet, f. 185S ^'Va. O. 1883 "/is m. 
statens landtbriiksing:enjör i Stockholms län, R 
WO, LLA. Daniel Wcdblad, \. 1855 "/u 
(Stockholm), 

2) Hilda M a r i a, f. 1859 "/is. G. 1885 V? m. kyrko- 
herden Anders August Wennlund, f. 1856, t 1911 
(O f v a II ä k e r). 

3) Hedvis Lydia, f. 1861 "^k. Q. 1885 ^h m. krono- 
fogden i mellersta fögderiet af Uppsala län, 
R W O, Per- J ae ub Aström. f. 1856 ^"^/u (U p p- 
s a 1 a). 

4) Olof Abr aha m, i. 1862 %, kyrkoherde i Onarps 
pastorat af Ärkestiftet (G n a r p). G, 1893 ^"/s 
m.  Hilda  Sofia Malmberg,  f.  1872 ^Vio. 

I5arn: 
Olof  Hjälm ar,  L  1891 ^'^lv>. 
H ed v i a Sofia,  f.  ls96 "Vi. 
Nils  Carl. f.  1897 ^%. 
Olof  Abraham  (Olle),  f.  1900 '7s. 
Hilda  Linnea,  f.  1902 'V^. 
Erik Yngve. f.  1903 V.-.. 
Carl Sigfrid, f.  1910 -"Ai. 

5) S e I m a Theodora. f. 1864 ^Vio. G. 
pastor Lars E r e d r i k Zakrisson, 
(U p p s a 1 a). 

6) Carl S i m o n, f. 1866 '^/lo, agronom, 
s t a i Uppland (R o s e r s b e r g). G. 
Signe Charlotta Eredborg, f.  1872 ^ 

Barn: 

Carl Hjalmar Laurentius, f.  1897 ^V^. 
Carl Erik, f.  1899 -/i. 
Carl  Olof,  i.  1900 -^2. 
Carl A nd er s, f.  1901 ^Vn'. 
Sign e Hedvig,  f.  1906 "V?. 
Carl L en n art. i.  1909 ^'^/■s. 
D.lulia   Dorothca.   f.  1872^*72.   .G.  1896^8  m. 
kyrkoherden  i Voxna  pastorat  af Ärkestiftet,  kon- 
traktsprosten Johan  E er din and  Wahlström,  f. 
1851 "Vio  (Vo X n a  b r u k). 
Carl  Abraliam.  f.   1828^-/5.  e.  o.  holrattsnotarie. 
Äg.  o.  beb.  Lilla  A h 1 b y  i  Uppland  (S u n d b y- 
b e r g).    (j.   l:o   1854 ^'''/n   m.   Augusta   Ai)oll()nia 
Wibom,  f.  1832. t 1857;  2:o  1858 ^"/t  m.  Zulima  Lo- 
visa  Wilhelmina  Holmberg,  f.  1N34,  +  \^)\\. 


,  1892 ^'t 
f.   1862 

m. 

^76 

.   Äg. 
.  1896 

Vio. 

T 

^78 

j u- 
m. 

5ÖS in-.Mi!Li; 

Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Karl A II '^11 st,  I  1N5,S '-'V.s, kassör  i  riksbanken    |   j 
(Stockholm),   (i.  l:o  1«79 -''/a m. Olga Char- 
lotta  Norlén,  f.  ISbO,  f  1«>S5;  2:o  1«86 ^'A.  (med 
don  förras  sylter)  // a ii u a  Christina  Ocori^ina 
Nurlcii.  i.  ls-47 ^''/lo. 

Harn,  i  l:a  .s^nftct: 
Martha   Aurora   Victoria,   f.   1882 7i i,   utex. 

folkskollärarinna,  missionär  i  Kv.  Fosterlands- 
stiftelsens  Zeiianamission  i  Indien. 
Elsa Oli^a Elisabeth, f.  1S85 -'Vr,.   O.  190S ^8 ni. 

civilinkaiiiören  P c r - I! u g o  Bucht,  f.  ISSl ^% 

(Stockholm). 

i   2:a   giftet: 
Hjalmar  August  Abraham,  i.  1S8S Viu,  sjöka])- 

ten,  andre  styrman  i)a  an^rf.  Tellns   (S t o c k- 

li o 1 m). 
Rut 11 Olga Nanna Maria, f.  1S90 "/i, e. biträde i 

riksbanken  (S t o c k h o 1 m). 
Rudolf Kiirl Mikael,  i.  1891 ^^i.,  stndent. 
Karl Ivar Johannes, f.  1893 ^'7'.*, stndent. 
Esther  Christina Augusta {Stina), i.  1895 -/•.>. 

2) Johan David. f. 1856 ^7ii. i- (J- landtbrnkare 
(Stockholm). Ci. l.^M ^7ii ni. Ellen Maria 
Augusta Lang,  i. 185S '"/m. 

Harn:^ 
Elna Aimusta, f.  1S82 -'7»- 
Karl David Ragnar, i.  1883 ^7tt. 
Jolum  (j un nar,  f.  1884 ^'/lu,  handelsresande. 
Karl Georg,  f.  1887 "/r,  kontorsbiträde. 
Axel  Hugo,  f.  1891 ^7ii. 

3) /l/;«rt /l//i,w/iM/ Elisabeth, f. 1857 ^7ii. (J- 1^85 
^Vu m. ka.ptenen Anders Petter Fdvard /etter- 
berg:, f.  1852, t  1905  (Stockholm). 

i  2:a  siftet: 

4) Carl Gustaf M a t Ii e ii s, f. 1859 -'Vo, kiipman 
(Stockholm), (j. 1883 ^7io m. Maria Mag- 
dalena Elf Ung. f. 1861 ^77. 

Son: 
Carl Gustaf Magnus, f.  1S84 -'Vn, underlöjtnant 
vid  Norrlands  triin.vrkär  (S o 1 1 e f t e ä). 

5) Maria Lovisa, f. 1S62 7(i. O. 1885 ^Vn m. tand- 
läkaren lohan Fredrik Fckstcin. f. 1860, t l'M2 
(V. k il y d d a 11.  S u n d b y b e r v;). 


t 


iir.xir.i,]': ;".!) 

6) Nils Gabriel Kristoffer, f. 1863 ^/il>, poste.\pcdit()r 
(L : a A 11 1 b y. Sund b y b e r s). Cj. 1'H)2 -'/i-j in. 
Bernhardina  Carolina  {Berna)  rredlund-W erner, 

f.   1877 'Vii. 

Söner: 

-V?7s  y « ii v e,  f.  1903 Vio. 

Il ans  Olof, f.  19U4 '"/i-j. 

Beniit  Gnstaf  Kristoffer,  f.  1907 ''Vi-j. 

iV//i,-  Cfl/7 HjaJniar,  f.  1911 Vu-. 

7) 0/0/ Hjalmar, i. \<b5 "Vr., e. jäk^näsiare, läiis- 
jäjimästare i .laiiitlands län (Östersund), (i. 
1892 ^Vii ni. B e r t II a Sofia Carolina Ljnm^- 
ströin.  i.  186f» -'/:i. 

Barn: 

Bertlia  I) a i^ m a r,  f.  1893 ^"/lo. 

Carl - O I of  Viktor,  f.  1897 ^'/r,. 

Ä k e  Nj dl in ar,  r.  1900 -"/i„. 

Martha  (i u dr u n.  i.  \'n\2 -\l-j. 
i^) Ulrika   Dorothea   (Thea),   t".   1870 "/i   (Lilla 

A h 1 b y,  Sund b y b c r i;). 
9) Ernst  Abraham,  f.  1873 -/i.  kronoto.v;dc  i  Nuia 

fösderi  (Nora),   (i.  1910 ^Vu  m.  O I 'A a  Maria 

Charlotta Zetterberg, f.  1888 '"/:.. 
Dotter: 

Ulla  Birgitta,  f.  1912 ^V^. 

10) Knut Abraham, f. 1873 -/i, köpman i Stock- 
holm. G. 1909 -/i m. Rosina Estella Ti'Aer- 
stcdt  (finsk adl.  ätt),  f.  1875 ^V^- 

11) Elna Helena, i. 1876 ^Vs. G. 1908 "/o m. amanu- 
ensen i arméförvaltnink^en, bitr. notarien vid Stock- 
holms rädstufvurätt. jiir. kand. Josef Alfred 
Gestblom. f. 1877 'V? (L: k h y d d a n, S u n d b y- 
b e r ic). 

.Hilda Lovisa, f. 1830 ^'Vn'. G. l:o 1 859 -'Vi'-' ni. 
vice pastorn Carl Johan (jyllenram, f. 1815, t 1860: 
2:o 1863 -'/a m. bagaren L:irs Aii.i,'iist Jansson, f. 1839, 
t  1890 (N o r r t ä I j e). 


560 HY 15 EK G 

Hyberg 

(Görslöfsgrenen). 

Skåusk släkt, hvars äldste kände stamfader Anders, f. 
omkr. KjriO, var bunde. Hans efterkommande i rätt ned- 
stigande led, till yrket jordbrukare och gårdsägare, voro: 
Oluf Andersson, f. onikr. 167."i, g. m. Bengta I-arsson; An- 
ders Olsson. t. 1704, g. ni. Kerstina Svensdotter; Hans 
Andersson, f. 172S, husman å gatehuset N:o 27 Hyby, t 
mellan 17S7 ocli 1S04, g. m. Margareta Fersdotter, f. 1724, 
Y efter 1S03. Af Hans Anderssons söner antog nedanstående 
]?engt namnet Hyberg efter sockennamnet Hyby. En annan 
ännu lefvande gren af släkten härstammar från Hans An- 
derssons  äldste   son   I'er   Hansson. 

Litteratur:   I.i-ijonhufvud.   Ny   Sv.   Släktbok. 

Bengt, f. 1764, vice kionobefallningsman (kronofogde), t 
1831. G. 1792 ni. Anna Catharina Liiihman, f. 1762, 
t 1814. 

Son: 
Hans  Jacob,  f.  1792,  kommissarie,  t  1855.   G.  1826 m. 
Elna  Andersson, f.  1797, t  185U. 
Barn: 

1. Bengt, f. 1827, exekutionsförvaltare i Landskrona, t 
1880.   G.  1872 m. Maria Nilsson, f.  1847, t  1906. 

Barn: 

1) Hans Jacob, f. 1873 ^'•'/y, bokhållare (Lands- 
k r o n a). G. 1897 "^/s ni. A n u a Bcncilikta An- 
dersson,  f.  1878 "'Va. 

Barn: 
Gustaf  H j al ni a r  Olof,  f.  1897 ^\ls,  bokhållare 

(L a n d s k r o n a). 
Anna Ingeborg Eleonora,  f.  1899^"/;». 
Åke Hans Jacob. f.  1901 ^^/a. 
Greta Maria Catharina, f.  1905 -^/o. 
Sigrid  Elsa  Linnea,  f.  1909 ^"/o. 

2) Anna Elina. i. 1876 "h. G. 1903 ^^/-j m. öfver- 
maskinisten Sten Carl G u s t a f Svensson, f. 1875 
-'Vio  (M a 1 m o). 

2. Jacob, f. 1833, landtbrukare, t 1861. G. 1858 m. Emma 
Charlotta  Malmstein,  f.  1829,  t  1903. 

Son : 
Carl  Johan  Jacob,  i.  1861^/,-.,  kamrer  vid  Göte- 
borgs  stads  Gas-  och  Elektricitetsverk,  Chilensk 
konsul,  R W O   (Göteborg).    (j.   1899 -/n   m. 
Gertrud  Angelika  Sjiihlom,  f.  1877 ""V- 


iiYi/ri;x-(AVAT.T.ns r.Gi 

Döttrar: 

H illa- Brit t u,  f.  1900 -/a. 

Marianne, f.  1902 ^"/i2. 

V iv eka, f.  1911 ^^i. 
Anna   Catharina,   f.   1837 Vs.   Q.  1859 "/a  m. 
kronofogden  i  Liig^^ude  härad  Jöns  Ekelund,  f.  1829, 
t  1910.   Äs.  o.  beh.  gård  i  Stora  Oörslöf  (Hösa- 
n ä s). 


Hyltén-Cavallius. 


Släkten utgör ca gion af den gamla sniAliludska släkten 
Cavallius, "gamla Holdala-släkten", känd fnln slutet af 1400- 
lalet. ]{lskni.cu i Växjö Olof Cavallius' (stamfadei- för släk- 
ten Cavallin, se denna) broder, länsmannen MAns Cavallius' 
sen, kaptenen Johan Cavallius, f. 1G93, t 1754, hade bland 
andra barn sonen Gustaf Adolph Cavallius, f. 1739, t 1S02, 
kapten, g. 1773 m, Elisabeth I.emchen. f. 1750, t 1797. Af 
tre dennes söner kallade den äldste Lars Johan och yngste 
Julius sig Cavalll (se denna släkt); den mellerste Carl Fred- 
rik (se nedan) bibehöll själf namnet Cavallius, lucn hans barn 
kallade sig, till erinran om sin moders med henui' utdöda 
gamla släktnamn Hyltenius, Ilyltén-Cavallius. 
-IJtteratur:   se   släkten   ('av.-illiu, 

Carl Fredrik Cavallius, f.  1781, fil. mag., prost, t  1857. 
Q. 1814 m. Anna Elisabeth Hyltenius, f.  1787, t 1862. 
Söner  (Hyltén-Cavallius): 
1. Gustaf  Erik,  f.  1815,  kommendör vid  preussiska ma- 
rinen, t 1888.   G. 1857 m. frilierriiman Henrietta Eleo- 
nora  Gyllenkrok,  f.  1823,  t  1893. 
Barn: 

1) Carl Thure Gustaf, f. 1858 -'/n, kapten i Små- 
lands artillerireg:tes reserv, R S O, GM (Jönkö- 
ping). G. 1904 "/4 m. Augusta Elisabeth 
Schänbers. f.  1872 ^'/s. 

Dotter: 
Karin, f.  1905 "/i. 

2) Carl Henrik Olof, f. 1860 ^^a, hypotekstjänste- 
man (V ä x j ö). (I 1903 ^/i m. .S / ii r i d Audrictta 
Sträng, f.  1883  -^/lu. 

Barn: 
Märta Elisabeth Henricttc Frcdric/uc, f.  1904 'V.-.. 
G u st af Erik. i.  1906 'V.-i. 

36. 


•562 HYI.TEN-CAVALLIUS 

Sigrid  Anna  Martliina.  f.  1908 ^7c.  " 
Lennart Wilhelm, i.  1910 -^u. 

3) Anna Elisabeth Mortana, f. 1862 '"h. Q. 1903 
^% m. läraren vid Lunds högre folkskolor, före- 
läsningskonsulenten i  ecklesiastikdepartementet,  R 

•' WO, Nils Lundahl, f. 1858 ^Vs (Lund). 

4) Catharina Murtana Henrietta (Karin), f. 1864 
^"A. anställd i Östergötlands enskilda bank, G M 
(L i n k ö p i n g). 

5) Charlotta Henrietta Gabriella Mortana, f. 1865 
^12. G. 1887 ^^10 m. kaptenen Ernst Georg Melin, 
f.  1849,  t  1890  (Jönköping). 

2. Carl Erengisle, f. 1817, apotekare, chemie-adjunkt, t 
1853. G. 1847 ni. Anna Dorotliea Wettermark, i. 1826, 
t  1887. 

Barn: 

1) Elisabeth Ulrika (Betty), f. 1850 Vio. G. 1874 
^^G Hl. rektorn Anders Theodor Oséen, f. 1849, t 
1907 (S a la). 

2) Carl Fredrik, I 1853 "/?, öfverste i L arméför- 
delningens reserv, R S O, R It Kr O. Äg. Ranvik 
i Skäne. (Sandvik, Smålands B u r s e- 
ryd). G. 18S0 ^V-i ni. Anna Cecilia Frie k, f. 
1860  ^^5. 

Barn: 
•;...   Carl  Rudolf,  f.  1882  ^%,  arkitekt  (Las  Pal- 
mas,  K a n a r i e ö a r n a). 
Olof, f.  1887 ^8,  c.  o.  kammarskrifvare vid  tull- 
kammaren  i  Halmstad. 
Gösta, f.  1889  '/lo, trädgårdselev. 
Lisa, f.  1893 ^Vi. 
Anders,  f.  1895 "V?. 
S r en,  f.  1904 •'/'<. 

3. Gunnar Olof, f. 1818, fil. d:r, chargé d'affaires o. 
generalkonsul, t 1889. G. 1847 m. Maria Sophia 
Margareta  HcCggström.  f.  1828.  t  1896. 

Barn: 

1) Signe Maria, f. 1849 ^^12. G. 1879 m. vice hä- 
radshöfdingen Axel Hjalmar Ossian Eklundh, f. 
1843,  t   1898  (Stockholm). 

2) Carl, f. 1851 'V», öfverste i I. arméfördelningens 
reserv, f. d. artilleristabsofficer, f, d. styresman 
för Carl  (iustafs stads gevärsfaktori, K W O 2 kl.. 


HÖGLUND 063 

R S O,  K Belg O Leop II,  L Kr V A.   Äg.  del  i  hus 
i  S t o c k h o 1 ni.   G.  1881  ^Vi  m.  Siri  Brigitta 
Abigail  Lcvcrtin,  f.  1857  ^^/s. 
Barn: 

(1) G unna r Olof, f. 1881 ^Vio, ingenjör (Stock- 
h o 1 m). G. 1907 ^^3 ni. Anna Dorothca 
Sophie  Susanne Roggensack,  i.  1879  -7i2. 

Dotter: 
Siri Hulda Louise, f.  1908 Vi. 

(2) Carl, 1. 1883 ^^Jiu, löjtnant vid Vcndes artil- 
lerireg:te  (Kristianstad). 

(3) Ragnar Gösta. f. 1885 ''In, e. o. hofrätts- 
notarie  (S t o c k Ii o 1 in). 

{4) Siri Emma Margareta, f. 1891 '"/n, elev 
\ id Högre lärarinneseminariet (Stock- 
li o 1 in). 

(5) Agne  Erengisle,  f.  1896  ^'Z?. 

3) Eva, f. 1852 ^^jv-. (j. 1870 --/s m. f. d. öfverste- 
löjtnantcn vid Kronobergs reg:te, R S O. Carl 
Nilson Matnias Aschan, f. 18-14 ^7o. Äg. o. 
beb.  T o r s j ö  i  Småland  (1 n g e 1 s t a d). 

4) G u n n a r, f. 1858 ^Vn. major i armén, kapten i 
Kronobergs reg:tes reserv, befälhafvare för Växjö 
rullföringsområde,  RSO  (Ö j a b y,  R ä p p e). 

5) Gösta, f. 1860 ^Vn, öfverste o. chef för Krono- 
bergs reg:te, f. d. generalstabsofficer, KSO 2 kl., 
L Kr V A. Äg. Sunnanvik i Småland (V ä x j ö). 
G.  1891 "/s  m.  Anna  Elisabeth  Asirup,  f.  1866 

Söner: 
Gunnar Hans Torkel, f.  1892 -%. 
Björn  Gösta. f.  1894 -'Vi. 
Hakan Olof. f.  1897 •'"/t. 
C arl- G u s t af. i.  19ii2 ^V?. 


Höglund. 


•slaiiniiar  fr'in  Cottlaii 


Is Magnus, f. 

1801, gi 

(i.  1836  m. 

Fredrik 

t  1884. 

osshandlare i Stockholm, t 1856. 
i  Willielmina  Lindroth,  f.   1810, 


■r>(54 ' lIö.IKK 

13arn: 

1. Ännu Wilhelmina (Mina), f. 1837 -%. G. l:o 1857 
ni. grosshandlaren Christian Adolf Cantzler, f. 1826, 
t 1870; 2:o 1878 ni. grosshandlaren o. konsuln An- 
ders Wilhelm Frestadius, i hans 2:a gifte, f. 1827, 
t  1894  (S t o c k h o 1 ni). 

2. E ni ni a  Maria.  f.  1841 Vo  (S t o c k h o 1 m). 

3. Otto Magnus, f. 1846 -^/;j, fil. d:r, grosshandlare i 
Stockholm under firma N. M. Höglunds Söner 6i 
C:o, vice ordf. o. förste deputerad bland fullmäktige 
i riksgäldskontoret, ledamot af stadsfullmäktige samt 
ordf. i handels- o. sjöfartsnämnden, i hamnstyrelsen o. 
i Stockliolms grosshandels- o. skeppsrederiers depute- 
rade. KWO I kl., RNO, K IHM) 2 gr. (j.,^1873 
"V",  m.  r.tin  (Ilar a  Izimcnia  Werner,  f.  1851 "^/o. 

Barn : 
Sven  Magnus, f.  1875 ^/n,  f.  d.  reservlöjtnant i Lif- 

gardet till  häst, prokurist i  firman N. M.  Höglunds 

S()ner 6:  C:o  (Stock h o I m). 
Gerda,   f.   1878 ^-/a,    artist    (porträttmålarinna) 

(S t o c k h o 1 m). 
Nils  Otto.  f.  1881 ^/l-,  löjtnant  vid  Västgöta  reg:te 

(A X v a 1 1).   (j.  1906 Vio m. H I s a Kockum, f. 1881 

Vi.. 

-4. Anton Fredrik, f. 1849. grosshandlare, konsul, t 1907. 
O. 1875 -^/ii m. S o j) Il i e Charlotta Augusta Reiiter- 
skiöhl, f.  1856 -Vt  (Stockholm). 

5. C I ar a MathiUla, f. 1851 V.-.. H. 1871 '/i m. gross- 
handlaren Carl Anders Lindroth, f. 1833, t 1904 "Vis 
(S t o c k h o 1 in). 


Höjer. 


Äldslr nu-.l full vissh,'! ViuuW stjiiii fadern fr.r iir.laiisr;!- 
■<'iMle .släUI Vill- \.m-vM'A IKiijrr. liniksliJrvnllarc vid l^illniis 
l»nik i Fiidiiiid i medlet af KidO-lalet. llau hade i sitt gifte 
med (iifiareii af liillnäs ni. fl. bnik ("ar! Hildsteiis dotter) 
Aupa Hildsteii. s.inen Lorentz l.<.i-eutzss..n Iliiij.T. f. ir.r.T, aka- 
KleniilMdibindare i Aln,, jivilkeu mast.- med Imsini n,-|i barn 
fly undan r.vssanie till Sveri^'e ITlö, hvaiesl han doj; i 
I.inkilpin.u 1T_'(I. Han var. i sill andra ;,'ifle m..<l Ind.l rycka re 
-l.illern frän rp|»sala .Mar-ai-eta N\'inler. v IT::?, fader till 
-Telian   /.ereiilx-^Mn   WWyv    -  Iran  dch   med   I m   har  shikieu 


skrilvit iiaiiiuri lurd ciidnst j — iika.lciuiliokl ryckaic i Ipp- 
sala flti'1- iiiorfadnn, y 17;:.s, «. 17J.". m. Hcata (Miaiiotla 
.Mciitzcr. l)i'iuics iildstf sdii T.drcutz .MaKinis 1. ITliG, t ITÖS, 
likaledes akadeniilxiktryc-kaic i rppsala, luide i sitt i;ifte 
Il7r.2.) in. Kesiiia Hirf,'itta J.ode. iicdauståeiide suu .I.iiiau 
Carl. från livilkeii alla iiii kända Irfvande niedleniniar al" 
denna  släkt   liiirstainnia. 

Klinni ni'iK<it samliand iinnn icke knnnat Ijevisas Ugn rum 
mellan nedanstående släkt och ett par andra under ItiOO- och 
ITOO-lalet i Sverige lefvaude släkter lluijer, ni:\ dessa dock 
hiir omniimnas. Den ena af dessa, som var Uos.itt i Svori;,'e 
redan i slutet af l.")00talet, liiirstammar frAu ]{einhuld Iloyer 
(llöijer), .idiKt lliilphers "tysk adelsman frAn j;odset Iluycn- 
i\nv\>h vid Wescrflnden. s(im inkom till Sveri-e und.^r .lohau 
lll:s tid". Han blef liandiamle i Arbojra, r:\dmaii ]."I>,S och 
dog som bur^Miiiislare i nämnda stad 1t;;;0 samt var g. m. 
Margareta J-arsdid ter, v Idll. lian ellerliimnadc tre söner 
Lorentz, f. I.".!):;, v IC.-,], JM.rgmiislai.- i .Vrboga, Henrik, hand- 
lande o. rAdman i I.indr nc-li .luimn Ueinliold, stadssekreterare 
i Arboga. Hen Jr;in l.nrrhtz llilijcr härstammande hufvud- 
grenen f(n-Il.'fver ännu i iMui.-ind. Ilmrik lliiijrrs gren, den 
s. k. hindegreneii - till livillvc^n liiirde den kände rektorn 
i Västerås Israel lliiijer, f. ITir.. v 1T'J1. samt de framstående 
rppsalaprofessorerna. filos(d"fn llen.jamin Carl Henrik llöijer. 
f. 1707. t ISll', och lik)logen Josef Otto Höljer, t. 177Ö, 7 
lN.'-!3 — är numera utdöd, ixh om Johan lieinliold Höijers 
släktgren känner man endast att han efterlämnade två söner 
Johan och Lorentz. .Måhända kan framdeles samband påvisas 
mellan sistnämnde Lorentz Höijer och stamfadern för nedan- 
stående släkt bruksförvaltaren vid Billnäs Lorentz Höijer. — 
-Medlemmar af denna Arbogasliikt Höijer hafvu fört ett vapen; 
i  sköhh'n  en  pelikan,  på  h.iälmen  en  half  enhörning. 

Den andra imder ICdii talet i Sverige lefvande släkten 
IliUjer räknar såsom sin stamfader en Hinrich Hoyer, som 
bodde i grefskapet Hoya ( \\'estidialen ) och hado sonen 
Johan, f. omkr. ItC.o, g. m. M.'tta von Sclialken. hvars 
son Herman Iloyer, f. omkr. Us,'., y I.". 11, bhf krigs- 
öfverste i danska konungarna ]'redrik l:s och Christian 
III:s tjänst. Han skall liafva blifvit adlad af konung Fred- 
rik löi:J samt blef gift, iT.rsla gängen, med konungens natur- 
liga dotter Cathrine. 1 sitt andra gifte, med .Mericke ( = 
Mari.-i), dott( r af Knut Splcnter i Husum ( ll.dstein,), hade 
han sönermi Herman, krigsman, y l,-,(;:!, och Casper. Casper 
Iloyer. f. l.-.li», ■;■ l.-,'.»L inilsteinskt hertigligt råd och ståt- 
iiållar.-. efterlämu;ide i sitt gifte med borgmiistaredottern 
från Iviel Ann.i Wolf åtta barn, däribland söuermi Conra<l 
Wolf till Wolfsbiiltrl, i- l.iot;, .,<h Herman till.Hoyers Wort, 
faderns ef lerl räd,an> som si :i t hållare, y Idi'!', g. 1.''.)',) ni. Anna 
Ovena, f. ir,st. v k;,-,:,. Denna i flera afseendeu märkliga 
kvinna, mest känd som föifat tariinia af andliga sånger, sålde 
li;;;-_' sina .gendomar i llolstein och öfv.'rf ly t tade jämte sö- 
nerna  Casjier   och   l'r(ilrik   Herman   till   Sverige.    Siinerna 


skrefvo sif? llöi.uT. CaspLT, t KJGl', var koiniKUiiskrifvare vid 
ijardet i Stockiiolm <>ch FrL-drik ricrmau, f. 1G21, f 1698, 
lilof åldorstyrinau vid amiralitetet samt liar ffjort sig käud 
suni kopparstickare. llåda voro gifta och lämnade ofter- 
Icommaiide, men demia gren af den gamla \vesti)lialiska sliik 
ten, som i skiilden och på hjiilmen förde en half enhörning, 
är  sannolikt  numera  utdöd  i  Sverige. 

Johan Carl, i. 1753, rektor vid Uppsala katedralskola, 
professors n. li. o. v., t 1830. Cj. 1795 ni. Maria Lovisa 
Winberg,  f.  1771,  t  1847. 

Söner: 
1. Carl Ludvig,  f.  1796,  fil. jiibeld:r, akademisekreterare 
i  Uppsala,  t  1872.   G.  ni.  Charlotta  Fuiidin,  f.  1815, 
t  1867, 

Barn: 

1) Selma Charlotta Ludovika. f. 1836 "Vio. (}. 1868 
^Vö ni. kamreraren Ale Torgny fiöjer, f. 1832, t 
1912.   (Se  nedan.) 

2) Carl Magnus, f. 1841 -%, viee häradshöfding, 
f. d. revisor i statskontoret, R W O (Stock- 
holm). (}. 1894-/3 m. I cl a Christina Molin, f. 
1855 «/2. 

3) Maria Augusta Matilda, f. 1843 -'"/a. O. 1861 ^/g 
m. f. d. stationsinspektoren Gustaf Wilhelm 
von  Sydow,  f.   1834 -"/i   (M a 1 m ö). 

4) Gustaf Otto, f. 1850 •^'V^. f. d. förste stations- 
skrifvare^ vid statens  järnvägar  (Norrköping). 

Emilia  (E m ni y)  Ekström, 


Q 

1887 

=«/6 m. 

Maria 

f. 

1857 

^^%. 

Ba 

R 

olf. 

f. 1888 

''h. 

T 

0 r a, 

f. 1890 

-V.s. 

Harald,  f.  1892 ^'-'h. 
Ragnar,  f.  1896 ^-/i. 
5) Sigrid,  f.  1851  Vi--,   (i.  1875 -"/:,  m.  f.  d.  läro- 
•   verksadjunkten,  R W O,  N e r m a n  Johan  Gustaf 

Siljcström,  i.  1844 ^''h  (Uppsal a). 
Johan  Gustaf,  f.   1798,  fil.  juiield:r,  kontraktsprost, 
t  1874.   G.  m.  Gustafva  Sofia  Norelius,  f.   1803, 
t  1852. 

Son: 
Ale Torgny,  f.  1832.  kamrerarc.  t  1912 "h.  G.  1868 
^Vr> m.  Selma  Charlotta  Ludovika  Höjer, f.  1836 
-'Vio  (S t o c k h o ! 111).   (Se  ()f\'aii.) 


Son: ■ 
Einar, f. 1869 ^A, kassör i Skandinaviska kredit- 
aktb.  (Stockholm).   G.  1906 -"/lo  m.  Ida 
Matilda Ljunggren, f.  1871 '-'*/u. 
Son: 
Tor g n y.  i.  1907 ^''/o. 
3. Magnus, f. 1799, kamrerare, t 1846.   G. 1827 ni. Carin 
Callerstedt,  f.  1804, f  1882. 
Barn: 
1) Magnus  Hjalmar,  f.  1832,  bruksdisponent,  t  1911 
^"Ivj.   G.  1863 m. (sin kusin) Julia Ingegärd Höjer, 
f.  1842,  t  1898. 

Barn: 
(1) Gustaf  Arvid,   f.   1866 Vio,   kamrerare   o. 
ombudsman  vid  sparbanken  i  Södertälje, 
sekreterare   hos  stadsfullmäktige  därst.    G. 
1896 ^^9 m. Elisabet Tydén, i.  1872 -'/r. 

Barn: 
Märta  Ingegärd,  f.  18*^)7 -^/r». 
Gärda Anna  Elisabet,  i.  1900 ^'i-.' 
Sven  Mjalniur  Olof,  f.  1904 -"7i. 
{2) Ellen  Maria,  f.   1866^/3.   G.   1897-^9  m. 
ombudet   för   Nordiska   armaturaktb.   Carl 
Julius  Bergman,  f.  1867 -'Vö  (S t o c k h o 1 m). 
(3) J al ni ar, f.  1871 -7i, tullkontrollör (Stock- 

h o Im). 
{4) Inge gärd  Elisabeth,  f.  1876 "/i.   Q.  1898 
^7io m, missionsläkaren, missionären Gustaf 
Oskar Franzén,  i  hans  2:a  gifte,  f.  1861 -'Vio 
(B i j o r i,  I n d i e n). 
2) Carl  Axel,  f.  1833,  kassör,  t  1901.   G.  1872  m. 
Hildegard Axelina  Lovisa  Sefbom,  f.  1851 -'/e 
(N o r r k ö p i n g). 

Bain: 

(1) Elis Buardo. f. 1873 -%, civilingenjör, byrå- 
ingenjör af l:a kl. i k. järnvägsstyrelsen 
(Djursholm). G. 1906 ^Va m. Jenny 
Maria Andersen från Danmark, f.  1884 ^^/h. 

Barn: 
Jenny Maria Elisdotter, f.  1907 7i. 
Torsten  Axel  Elisson.  f.  1910 Vr. 
Nils  Ragnar,  f.  1911  '^n. 

(2) Gunnar Eredril;, f. Ks75 -'/u löjtnant vid 
Norrbottens reg:te (Boden), (i. 1903 -% m. 
Elsa  Karin  Josefina  Svensson,  f.  1879 '^ V 


öfjs ii().ii:k 

Barn: 
Elsa  M a r i a un c.  f.  1904 ^'Vs. 
Carl  Axel  Harald,  f.  1910 '/s. 
Ulla  Charlotta,  f.  1912 '7i.'. 
(3) Edith luiicborii. f.  1«7() -/n.-.   (i.  1895 -7il' ni. 
färj,Miiä:starcii  \ id  Dra^s  aktb.  Martin Josef 
Theodor .Malmest riint.  i.  1N66 ^^/lu  (Norrkö- 
V i 11 k). 

3) (jiibtaf Kmil, f. 1835, ötverfyririk^eniur. t IS91. G. 
KS65  111.  Preja  f-:ilida  Hojcr,  f.  1836,  t  1903. 

Döttrar: 

C (/ /• / fl. f. 1866 Vh, musikdirektör (S t o c k h o 1 ni). 

Anna. f. 1868 'Vn. U. 1892 Vn m. kyrkulierden 
i Trollhättans pastorat af Skara stift August 
Stenström,  f.   1860 ''Vi'   (Trollhättan). 

4) A n n a.  i.  183.S 7l'  (S t o c k Ii o 1 ni).. 

4. Fredrik, f. 1802, fil. jubeld:r, radman i Stockholm, 
t 1889. G. 2:o 1858 m. Ebba Audotia Christina 
Aniinoff,  f.  1823,  t  1904. 

Son, i 2:a yiftet: 
L e n n a r t. f.  1862 "/i», bibliotekstjänsteman (S t o c k- 
h o Im). 

5. Adolf, f. 1803. brys«:are i Stockholm, t 1871. G. ni. 
Hedvig Zander,  f.  1802,  t  1855. 

Söner: 

1) Johan August, f. 1838. garfvare, f 1899. Q. 1874 
m.  Mathilda  Charlotta  Klingberg,  t  1882. 

[3a rn: 
Hilda  Sofia.  f.  1875 ^Vs.   G.  1901 ^7io  m.  lito- 

grafen Johan Alfred Ohlson, f. 1870 '7i (H u f- 

V u d s t a). 
Johan   A I g: o t.   i.   1876 -Vi'-"   (M a n c h e s t e r, 

N o r d a m e r i k a). 
Ellen  Lovisa,  f.  1880 -'Vm.   G.  m.  verkmästaren 

Otto Anderson (M a n c h e s t e r. Nord a m e- 

r i ka). 

2) Axel Theodor. f. 1S39 '7:i, tingsskrifvare 
(Q e f 1 e). G. m. ./ o h a n n a Dorothea Norden- 
berg,  f.  1841 -7.t. 

Barn: 
{\) E r e i a    Eunhrosyne    Alf rida.   f.   1.S68 -"/i 

(G e f 1 e). 
(2) Ingegerd Amalia  Charlotta,  f.  1870 "/?.   G. 

190S  111.  taiKtserareii  /:/•//.■  Eklöf (G e f 1 e). 


iI().ii;k :.()» 

(3) A / c Axel Adolf, f. 1872 -7h, stadskaiiircrare i 
(ieflc.   (i.  1902  ni.  Esther  Eklöf.  f.  I.s73 

^'74. 

Harii: 
Gert  Alc,  i.  1903 -'Vi. 
E r n s t  Ale,  \.  1904 "/i. 
Ruth  Es t r i d,  f.  1905 ^'•'h. 
May  Esther,  f.  1907 -"/i. 
/y r/r /  Dorothea,  f.  1912 ^"/t. 
(A) Rosalie  Sara  Sofia,  f.  ISNO ^lo.   (j.  1905 
■'"/lo m.  kcipinanncii Anton Leopold Napoleon 
Westermark  ((ieflc). 
(5)  (} u r I i  Dorotea  Maria,  f.   1884 "A-   (i.  1909 
111.   handclshokhallarcn   5 v e n   Erik   Norén 
(S t o c k h o 1 III). 
Axel,  f.  1807,  re.iieiiieiitsläkare,  t  1875.   (j.  1:()  1836 
rn.  Sofia  Elisahctli  HelliIlk^  f.  1812,  t  1846;  2:o  1848 
in.  Ida  Catharina  Ikskow,  f.   1824.  t  1911. 
Barn.  i  l:a  ^nftet: 

1) MakMius Alaiiritz, f. 1840, fil. d:r, lektor, t 1910 
-•'/a. G. l:o 1871 in. ]rA)bii Eleonora Rlliot, f. 
1847, t 1872; 2:o 1875 in. Anna Maria Johnson, 
f.   1850 -"/5  (S t oc k h o I ni). 

Söner,  i  2:a  giftet: 

(1) T or vald Magnusson, f. 1876 ^-jvj, fil. d:r, 
förste sekreterare i Utrikesdepartementet, 
docent vid Stockholms högskola, sekreterare 
i Svenska historiska föreningen o. utg. af 
Historisk tidskrift, Off Ö Fr J O, R P O de C, 
RPrRÖO 3 kl., RRS:tAnO 3 kl., L Sk S 
(S t o c k h o I ni), (i. 1905 -'/(i m. A n i t a LindJi, 
f.  1878  Vii. 

Söner: 
T or vald Alrik  Mannus.  f.  1906 -'Vi». 
M ätts  Arne,  f.  1908 -"A. 
Benjamin  Carl  Henrik,  f.  1912 ^-'A- 

(2) Ar n e Ma^innsson, f. 1878 -"/l», landtbrukare. 
l:g. o. hel). L ö f v e i Södermanland (K a n - 
t o r p). 

2) E r e d r i k Emil, f. 1846 Vl», sjökapten (Stock- 
li o I m). G. m. C Ii a r I o t t a Johansson, i hennes 
2:a  gifte,  f.  1861  ^'A. 

[^arn: 
A n n a  Maria.  f.  1899 7h. 
/:'/• / k  Emil.  f.  I900 ^i,.. 


o IIoK 

i 2:a giftet: 

3) Johan Adolf, f. \S49, öfverfyringenjör, t 1908 ^^9. 
Q. 1882 "/m 111. ./ c a n n c Marie Eiigéne Verpy från 
Frankrike,  f.   1851-7:.'  (Stockholm). 

Döttrar: 

Elisabet Ii.  f.  1883   -^9. 

Christina Maria (Stina), f. 1886 ^'Va. Q. 1911 
^V<i 111. amanuensen i öfverstyrelsen för rikets 
allm. läroverk, fil. kand. Olof Gustaf Samuel 
WibcUus,  f.  1880  (S t o c k h o I m). 

Margareta  (Greta),  i.  1888^79. 

Marie- Bir gitte  (Brita),  f.  1890 -^/u. 

4) Gustaf \V i Ih el m, f. 1852 -/s, vice häradshöfding, 
kronofogde i Norra Vadsbro fögderi af Skaraborgs 
län, R W O (M a r i e s t a d). Q. 1889 ^5 m. 
Berta  Maria  Theorell.  f.  1863 "A. 

5) Nils Jakob. f. 1853 ^7«, fil. d:r, lektor i historia 
o, modersmålet vid Högre latinläroveiket å Norr- 
malm i Stockholm, ordf. i bostadsaktb. David, 
RNO, LSkS. G. 1887^7 m. Emmy Carolina 
Bergman,  f.  1862 "V^. 

Barn: 

Elsa. f. 1889 ^/i. O. 1910^7? m. extra provin- 
sialläkaren i Åtvidabergs distrikt, med. lic. 
Sven Oskar Högberg, f. 1878^/3 (Åtvida- 
berg). 

Johan A x e 1. f. 1890 ^7s, med. kand. 

Si gr i d. f. 1892 "^i, trädgårdselev. 

G er il a. f.  1893 '^7. 

Karl J oha n, f.  1894 -V12. 

E r i k Vilhelm, f.  1898 ^"/s. 

hlils Torsten, f.  1899 ^^e. 

Ingvar, f.  1901 ^V*?. 


Hök. 


Släkten härstammar frAn Småland. Äldsto kände stnm- 
fndiTU var Tor .lonssnii, f. 1.197. ryttare vid Smftlands kaval- 
leri lör riisdiållct Hukhiilt (livaraf namnot är taRct) 1 Käfsjö 
socken af .Töuköpiiijrs liin. Drimos son, länsmaniion och Irälsc- 
fogdcn Johan Torsson. var fader till kyrkohorden i Fryelods 
l.astorat  1  Smfiland  Anders  Ilök,  f.  1G79,  t  1'(>15.  S-  17:!''  ni. 


HÖK 571 

öfvorstelöjtnanton Christoffer Falkengrous dotter Margarota 
Ebba. i hennes tredje crifte. f. 1700. f 179Ö, Eu son till dessa 
iiiMlcar  var  nfdnustiuucl.'  C'liri.->toir(.'r. 

Litteratur:   Sv.   Sliikikalciid.T   1>S:>. 

Christoffer. f. 1736, vice koitiniissioiislandtmätare, krono- 
fogde, t ISll. G. 1762 m. Brigitta Juliana Andersson, 
f.  1745,  t  1802. 

Söner: 
1. Abraham Christoffer. f.  1772, kronofogde, hofsekrete- 
rare, t 185-1.   G.  1815 m. Sara Maria Lybeck, f. 1787, 
t  1868. 

Söner: 
1) Christoffer  Fredrik,  f.  1816,  landträntmästare,  t 
1884.   G.  IS-JS ni.  C I ar a Joscpliina Hall, f.  1828 
-/i  (Al a r i c s t a d). 

I3arn: 

(1) John, f. 1849, hindtbrukare, t 1899. Q. 1881 
-'/■-' in. Sofia Albertina (B er t Ii a) Lindgren, f. 
1853 "V?  (L i n k ö p i n g). 

Barn: 

Cl ar a. f. 18SI ^Vi2. Q. 1911 '7o m. jord- 
bruks- o. mejerikonsulenten i Stockholms län 
Martin Johannes Morén, f. 1880 "Vg 
(Näsby). 

Carl rredrik, f. 1883 Vii, inspektor vid 
1" o r s b e r g a i Södermanland (11 e 1 1- 
b e r ic a). 

Elsa.  f.  1885 -*^/io. 

John Abraham, f. 1891 ^Vi. 

Ben t,' t Kristoffer,  f.  1893 '7io. 

(2) Anna. f. 1851 -'/n. Q. 1881 "ju m. f. d. 
landskamreraren, ordf. i styrelsen för Marie- 
stad—Moholnis järnvägsaktb., R N O, R W O, 
C a r I Auiiiist Ten'Abotn, f. 1842 Vs (Mari e- 
s t a d). 

(3) Olga. f. 1853 "/g. G. 1881 "Vs m. kamrcra- 
ren i aktb. Göteborgs banks afdelningskontor 
i Lysekil Olof Nicolaus Nordström, f. 
1848 "/o. 

(4) Alma. f. 1855 -'/vj. G. 1885 ^Vo m. folkskole- 
inspektören, adjunkten vid folkskoleseminariet 
i S k a r a, R W O, fil. kand. Klas Karlgren. 
f.  1853 "Va. 


1 IlöK 

(5) Agda, i. 1858 ^4. G. 1S80 ~V- m. sjökaptenen 
Hjalmar Axel Aujiust Cedercrona, f. 1839, t 
1894  (T e II 11 u I t). 

(6) C I ar a, f.  1859 ■-'•V12 (M a r i e s t a d). 

(7) Rolf, f. 1864 ^/'j, sjukgymnast. Inneh. gymna- 
stikinstitut i London. Beb. eget hus därst. 
(i.  1890 -7() m. Mary Moynihan, i. 1867 ■•'Iv2. 

Barn: 
Olga  Cccile.  f.  1893 'V12. 
Edvard  Rolf  tredcricli.  i.  1901 %. 
is) Fritz,   f.   1866^/7.   häradsskrifvare  i  Ving- 
åkers  fögderi   at   Södermanlands   län   (K a- 
t r i n e 11 o I ni).  (1. 1910 '"'/lo in. Elin Dorotea 
Edström,  L  1887 --'/i. 
Son: 
Lars  Gunnar,  f.  1911 "/?. 
(9) Calla.  f.  1870 Vs.   Q.  1896 -"A  m.  kommi- 
nistern i  liannånger o.  Jättendals  pastorat af 
Uppsala Ärkestift Sven Alfred Lundström, f. 
1862 -"A  (J ä t t e n d a 1). 
2) Carl  Wilhelm,  f.  1818,  kronofogde,  t  1881.   Q. 
1857  m.  Maria  Charlotta  WahlQvist,  f.   1828,  t 
1907. 

Barn: 

(1) Carl Johan Abraham, f. 1858*^/1, major i 
Västmanlands reg:tes reserv, R S O. Äg. o. 
beb. villa H ö k h u 1 t (Lidingö Villa- 
s t a d). Q. 1885 Vio m. N il m a Emma Maria 
Smitt, f.  1860 ^7?. 

Barn: 
Alice.  f.  1886 "Aj.   Fru  Borell.  (Lidingö 

Villastad). 
Å k e  Karl  Vilhelm,  i.  1889 ^7o.  underlöjtnant 

vid Skånska dragoiireg:tet (Ystad). 
Hilda Rosalie Maria, f.  1891 Vn. 

(2) Christoffer Wilhelm, f. 1858 ^7i2, civil- 
ingenjör, verkst. direktör för Lindholmens 
verkstäder o. varf. R N O, R Pr R Ö 3 kl. 
(Stockholm). (i. 1889^78 m. Ethel 
Tonkinson frän  Lnglaiid,  f.  1869 "/u-. 

(3) Anna Maria Charlotta, f. 1860 7.s. Q. 1885 
7io m. majoren i (jottlands iiifaiiterireg:tes re- 
serv, amanuensen i laiidtmiiteristyrelsen, R S O, 
G 11 s t a f Sahlin, i.  1S55 ^"/,-, (S t o c k h o I 111). 


IIÖKKKHKIU; ■"•• 

2. Fredrik  Cornelius,  f.  1777,  handlande,  t  1818.   G. 
1S06 m. Fredrika Arhenius. t 1871. 

Son: 
Fredrik  Christoffer  Thcodor.  f.  1807,  med.  d:r,  t 
1877.   G.  1847 ni. Mathilda Wallis, f.  1820. t 1897. 

Son : 
Adolf Fredrik, f. 1849 '"/i, godsägare.   Äg. Fors- 
näs  i  Södermanland  o.  Schönborgska  huset  i 
Stockholm  (F o r s n ä s,  V a d s b r o).   G.  1875 
^74 m. Sofia A ii t: u s t a Wallis, f. 1854 'A. 
Barn: 

a) Ivar, f. 1876 V-\ miningenjör af l:a graden 
vid mariningenjörkaren (Stockholm), (j. 
1U02 ^'V!. m. Hulda Blisif (Si van) Lindcqvist. 
f.  1880 '7i. 

Söner: 
Gösta Ivarsson, f.  1903 ''''la. 
Bertil Ivarsson, f.  1906 ^73. 
Lennart Ivarsson,  f.  1910 ^h. 

b) E I ni a. f. 1879 -'Vt. G. 1903 'Vi m. öfver- 
ingenjören vid aktb. Bofors— Gullspångs ka- 
nonverkstäder, civilingenjören Ernst Josef 
Tluinberg. f.  1875  "/a  (B o f o r s). 

c) Agnes, f. 1883 ^^9. G. 1904 ^7» m. marin- 
ingenjören af l:a graden vid mariningenjör- 
kåren, civilingenjören Oscar Roger Magnus 
Theodor Björnsiicrna. i. 1880 "h, (Karls- 
krona). 


Hökerberg. 


(Hnfss.iu, f. Kil!), v 1710, -. 111. ln^'cl...r- l-.-dcrsd.it ler, t 1<;'.»1>. 
hlcr fiidcr till Anders Andersson, f. ICM), y ITTC, kroiiolänsnnin 
i Hjörkekinds liär:id ( öslei jxiill.uKl I och ii},':ire af IliHcerstjid i 
Ki.ddhv so(dv.'ii därstädes, .u. ITU lu. (landslu-)fdingeu ii:\ Golt- 
laii.l .;.!(■(, Il von Ilökerstedis s.vsIim) Krita Olofsdotter, f. ItSSli. 
•; ITTit. Del-as son .(acd). f. iTls. v ITNC. antoi; efter födelse- 
t:;irden ii-imnet 1 I<"dceil.ert;- ucii Mef prost oeli kyrkoherde i 
'.MisierhuK.    lians  en. le  son.   i  andra  .liiftet   ined  Kva  Sophia 

1 ,  f.  174J,  ;■  l^:*.:;.  häradshiifdin-en  i  Åkerbo  donisa^M  (\'äsl 

inanland» And.rs .lacoh 1 ir.!;erber^:-, f. 17(i'.t. y IMl. ii. 1^01 m. 
Ma.udal.-nu Sophin Dii Kiel/, f. 177:!, y is;'.-'. Mef ^'enorii sonen 
Cnstal Fredrik < se nedan i stamfader tr.r nu lefvande iiiedleni- 
ni;ir  af  ^;iäklen. 

l.itleratnr:  Sv.  .\ttar1al  1MM. 


574 IIÖKIOKUKKG 

Gustaf  hVcdrik,  f.  1804,  landssekreterare  i  Örebro,  t 
1874.  (j. 1841 ni. Knima Fredrika Klers, f. 1821, t 1874. 
Barn: 

1. Ebba Helena, i. 1842 ^h, f. d. kassaförvaltare och 
räkenskapsförare hos Svenska lärarinnornas pensions- 
förening- (S t o c k h o 1 ni). G. 1863—1880 m. f. d. 
trafikdirektören  m.  ni.  Otto Marcus  Agrelius,  f.  1828. 

2. Eva Dorothea (Thea), f. 1843 -'Vii.', f. d. föreståndar- 
inna för ii(),i;re elementarläroverk för flickor (K a r 1 s- 
li a ni n). 

3. Anders Kj^gert, f. 1845, verkst. direktcir för Svenska 
boktryckeriaktb., t 1910 Y'.- G. 1867 "Vs m. Carolina 
A ni a n d a  Bergström, f.  1846 ^-/w  (Stockholm). 

Barn: 
\) I n g e b o r ii  Dorotea,  f.  1868^^/-,  lärarinna  vid 
U p ]) s a 1 a  elementarläroverk  för  flickor. 

2) E ni ni a Magdalena, f. 1870 ^'A- G. 1902 ^"/ö m. 
kyrkoherden i Barslöf o. Fjärestads pastorat af 
Lunds stift, L N O, .4 ii g u s t Tlieodor Hammar, 
i.  1858 -'/i  (Barslöf,  Ga n t o f t a). 

3) Eg ger t Israel, f. 1873"/:!, föreståndare vid 
Stockholms stadsniissions arl'etsliein (Stock- 
li o 1 m). Cj. 1905 ^''/jo m. Kristina Eugenia (J e n- 
n y)  Sandberg,  f.  1870 ^"/l-. 

4) Olof Gustaf, f. 1874 'V:., stationsinspektor vid 
statens   järnvägar   (F r v a I 1 a). 

5) Amanda Elisabeth, f. is 75 "/.-., bostadsinspektris 
\'id Stockholms liälsovardsnämnd  (S t o c k h o 1 m). 

6) Maria  Sofia,  f.  1876 ''/.-,. 

7) Eva Carolina (Lina), f. 1877 -"/un bokhållare vid 
lärarinnornas  peiision^aiistalt  (S t o c k h o 1 m). 

8) A m y Lydia, f. 1879 Vn», tcckningslärarinna 
(Stockholm). 

9) A n d e r s Johannes, f. 1880 ''"A», stationsskrifvare 
vid statens järnvägar (Örebro). G. 1908 "/lo 
111.  Nanny  Maria  (Maja)  Lundberg,  i.  1SS5 '^/r.. 

Döttrar: 
Anna  Maria  Margareta  (Greta),  f.  1910 ^V->. 
Ingeborg  Birgitta,  f.  1911 ^/lo. 
10) Erida   Matilda.   f.    1884 ^7^,   sjuksköterska 
(S t o c k li o 1 111). 

4. Eredrik Lars, f. Ks51 ^'%, bokförläggare o. redaktör 
(S t o c k h o 1 ni). G. issi ^7,h m. Ida O t t i I i a Char- 
lotta Sjögren,  f.  1854 "h. 


IX  DE  I5ET0U  (INDKBETOUj ".7r> 

B:irn: 
\) Miins  Otur  Eiiscrt  Lars.  i.  1S82 -^n,  arkitekt 
(S t o c k h o 1 111). 

2) Trygiivc Gustaf Lars, f. 1884 ^Vio, civilinseii- 
jör (Älfkarleö). G. 1911 Vn ni. Ingrid Marga- 
reta (Greta)  lialir,  f.  1883 -^/ii>. 

Dotter: 
Margareta,  f.  1912 -Vs. 

3) Folke .loar Lars, f. 1886 -^^A, anställd vid fa- 
derns  bokförlas   (S t o c k li o 1 rn). 

4) Mar g i t, f. 1887 -'*/ii, skolkökslärariniia (Stock- 

h o I ITl). 

5) Ing r i d, f. 1890 -/« (S t o c k h o 1 iii. 
Karl G list af, i. 1859 "V?, kaiiirerare o. chef 
vid Svenska sockerfabriksaktb:s afdeiningskontor i 
Norrköping, ledamot af direktionen för aktb, 
Norrkö|)iiigs folkbank. G. 2:o 1885 --/^ ni. Fanny 
Augusta  Vougt.  f.  1S59 ^''/h. 

Son, i 2:a giftet: 
Gustaf Fredrik Alfred, i. 1886 *Vu, jur. kand., leda- 
mot af Sveriges advokatsamfund, inneli. af Öster- 
götlands juridiska byrå i Norrköping. 
Mårten Israel, f. 1860 ^-/lo, förvaltare vid Hörle 
bruk i Småland, landstingsman i Jönköpings län 
(H ö r 1 e). G. 1893 'V'» ni. A I ni in a Edumea Jcluin- 
dcr,  f.   1867 ^Vc. 


Bi 

trn: 

Carl 

Bertil. 

f.  1894 ' 

^/i. 

El si 

c  Maria. 

f.   1895 ' 

77. 

Erik 

Teofil,  f. 

.  1897 -V' 

In de Betou (Indebetou). 

Ätten härstanuiiar från Nudoiiiiiulonia, dur don redan 
under 1500-talet upptriidi-r i Durdreclit, Nijmegen och Venlo. 
Den svenska Kreuen.s med tull säkerhet kände äldste stam- 
fader, Lenard Janszun lu do Hetou, r. ni. .Marjrareta van den 
1'iit, hade sonen (Jovt-n In di> P.etou, f. 1(312 i Dordreeht. 
som 1P;{'J öfverflyttade till Sverige, där han i Norrköping 
anlade det första svenska stärkelsehrnket. Dennes äldste suu- 
son, bruksägaren Govert In de IJeton, f. 1US2, t 1701, Idef 
genom äldre sonen, grosshandlaren Jean Goverts son Johan 
(.iovort  (Se  nedan),  slamlader  för  den  första  af  nedanstående 


7y7(> IX i»K lurror (iNi>i;i{i:Tor i 

iji-fiuir af sliiktcii ocli gciKuii den yngre sonen, bruksägaren 
Carl Gustaf, f. 17-JO, t 17!)1, fader till Cnrl Georg och Daniel 
(se  nedan),  slauifudor  för  andra  och  tredje  grenen. 

Litteratur:   Anrep.   Sv.   Släktbokeu   I;   Sv.   Släktkalender 
ISS.'.:  Sv.  -vtlartal  isnc:  I.eijoiiliufvud,  Ny  Sv.  Sliiktlxik. 

Första grenen: 

Johan  (ioveit.  f.  1745.  vice  liäradshöfdiiig,  auditör,  t 
18KS.   (j. ni.  filisabeth  Backe, t  1812. 
Son : 
Thomas,  f.  1774,  major,  t  1832.   G.  1809  m.  Polyxena 
Creutz,  [.  1786,  t  1869. 

Söner: 
1) Johan Govert, f.  1810, underlöjtnant, t  1854.   O. 1838 
m.  Hilda  Concordia  '!'eresia  (jrip,  i  liennes 2:a  gifte, 
f.  1816. t  1863. 

Barn: 
(1) Edvurd Govert. f. 1839 '7.5, f. d. kapten vid 
Vendes artillerireji::te, justerare af mått o. vik- 
ter i distrikten n:r 38 o. 39, RSO (Väster- 
å s). G. 1865 'Vi-' m. Caroiine Borgström, f. 
1835,  t  1906. 

Dotter: 
Ebba V c s t a Elisabeth, f.  1872 -'U.   O.  1899 7i2 
ni.  grosshandlaren   C o ii r t n c v   Carling,   f. 
1858 Vu  (L o n d o n). 
{2)Vc^ta  Teresia,  f.   1841 7-.    G.   1866 7(i  ni. 
bruksägaren  Bror  P h i I i p  Leonard  liellin^, 
f.   1838 V«  (Stock h o 1 m). 
2)  Carl Johan, f.  1811, öfverstelöjtnant, t  1900.   (i.  1853 
m. Rosa Amalia IJIjedahl, f.  1834, t  1886. 

r»(jttrar: 
Mat II il da Amalia, i.  1,S54 7n.   G.  l:o  1872 — 1884 
m.  kammarherren  Adolf  Fredrik  Boy,  f.  1820,  t 
1906;  2:()  1S86 m. bankiren  Kmile Fourton, f.  1843. 
t  1900  (Pari s): 
.Sophie Elisabeth, i.  1856 "77.   (i.  1881 7io m. f. d. 
fältintendenten af  l:a graden vid intendenturkåren, 
RSO, RWO,  RRS:tAn() 2  kl.,  R P da Conc O, 
friherre C (//•/- (/ u s t a t Wran^iel af Saiiss, i hans 
2:a  gifte,  f.   1842 ''"V n-  (W r a n g e 1 s b e r g,  Li- 
dingö  Villastad). 
■Charlotta  Carolina  (Lotten),  f.  185,S '7i.   Ci.  18N6 
-'V.-, m. regementsläkaren  (justaf Magnus Per Ram- 
berg, f.  1852, t  1N'AS  (S t o c k h o 1 m). 


IN  DE  BEJ or  (INDEBETOU) 577 


Andra  grenen: 


Carl  Georff,  f.  1765,  bruksägare,  t  1850.   O.  \:o  \1')3 
111.  Maria  FrL-drika Älirbers, f.  177-1. t  1813. 
Söner: 

1. Gustaf Otto, f. 1802, Krussliandlare, t 1875. G. 18.^8 
111.  Charlotta  Kinilia  Wikström,  f.  1813.  t  1877. 

Döttrar: 

Hclviii Charlotta Vilhelmina, f. 1843 "/s. G. 1873 
^"/s 111. godsägaren Robert August Arfwedson, i 
hans 2:a gifte,  f.  1831, t  1900  (Stockholm). 

Helena Fredrika Elisabeth (E I i n), f. 1846 Vt (Stock- 
li o 1 m). 

E ni m a  Gustafva  Ulrika,  f.  1852 -°/i. 

2. Govert Wilhelm, i. 1807, kamrerare, t 1886. G. 1841 
m.  Anna  Christina  Hcnricsson,  f.  1807, t  1901. 

Son: 
Robert  Frans  Wilhelm,  f.  1845,  fil.  d:r,  t  1904.   G. 
1881  m.  Anna  Sjögren,  t.  1861  ^-'y  (U p ii s a I a). 

15arn: 
Berta Anna  Aurora  Christina,  f.  1883 "/'i-'.  lära- 
rinna  (T i d a h o 1 m). 
Govert   Simon   Robert,   f.   1887  ''/i,  kontorist 

(U ppsala). 
Elin  Tora  Linnea  (Ellen),  f.  1889  ^"/a,  elev  på 
apoteket  Örnen  i  S t o c k h o 1 m. 

3. Eric Abraham, f. 1813, kassör, t 1899. G. 1864 ^'Vs 
m. Christina Wilhelmina (Mina) Norrbohm, f. 1838 
'"/i  (Ö r e b r o). 

Tredje grenen (Indebetou): 

Daniel, f.  1772, bruksägare, t 1S18.   G.  1798 m. JolKinna 
Sophia  Arosenius,  f.  1774,  t  1859. 
Siiner : 
1. Carl  Gustaf,  f.  1801,  bruksägare, t  1893.   G.  I82S  m. 
Dorotea  Albertina  Almgren,  f.  1808,  t  1863. 

Barn: 
1)  Johan  Govert.  f.   1829,  bruksägare,  t  1900.   (i. 
1859 '7io m.  Hilda Elisabeth Strandbeni. f.  1837 
-'Vi I  (I' o r s s a  b r u k.  Katrin e h o I m). 

Dam: 
(1) Elisabeth  Albertina,  f.  18()0  -"/'h.   G.  1886 
'■'/i  m.  grosshandlaren  Der  Alfred  Maliiistr()m. 
f.  1848.  t  1909  (S t o c k h o 1 m). 

37. 


578 IN i>i^ r.inor (iXDKinyrou) 

(2) Nanny Vrcdrika. f. 1862 -»/s. O. 1892 ^Vö m. 
kronofoKclcn i Nyköpings fösderi, vice liärads- 
höfdiiik^eii, RWO. RRS:tStO 3 kl.. Lau- 
ritz Carl Wilhelm Bökman. f. 1853 ^-/i (N y- 
k ö I) i n ir). 

(3) Anna (jowcrtina. i. 1866 '/(i. kamrer vid Sö- 
dermanlands enskilda banks kontor i Mari e- 
f r e d. 

(A) Carl Daniel (lov er t. f. 1875 *^/l-. fond- 
mäklare, direktiir i aktb. Cjeor.i; Straudberk' i 
S t o c k 11 o I m. Är. Mörkliiilta i Söderman- 
land. O. 1901 --'Ai m. Hildegard Charlotta 
Aspelin. i.  1876 ^/lo. 

Barn: 
Hcdvii! E I i s a h c t h. \.  1902 "7i-j. 
AI aria n n e, f.  1905 -"/«. 
C h ar I o t t c.  f.  1908  'Vi. 
Carl G n st af. f.  1910  ''/«. 

2) Lovisa Albertina Ottilia (Berta), f. 1839 Vio. G. 
1864 ^'Vi» m. kontraktsprosten .lolian Adolf Cliri- 
stiansson,  f.  1825,  t  1900  (Katrineholm). 

3) ti e d v i }i Sofia Amalia, f. 1844 V^. författarinna 
(S t o c k h o 1 m). 

2. Johan Daniel, f.  1804, bruksägare, t 1880.   G.  1833 m. 
Beata  (iustafva  Almgren,  f.  1811,  t  1861. 

Söner: 
1) Gustaf Evald, f.  bs34 -'/lo, f. d. brukäsgare (N y- 
köpinkO.   G.  1863 'Vs  m.  A t; u e s  Erika  Ahl- 
horg,  f.  1834 ^'/h. 

Barn: 

(1) Gustaf Daniel, f. 1869 -^/i, förste landtmä- 
tare i Södermanlands län. Äg. villa i Oxehi- 
sund (N y k ö p i n g). G. 1898 "/n m. B er t ha 
Eredrique von Eicandt, i.  1872 "/i. 

Döttrar: 
Ellen Agnes Margareta, f. 1899 ^/n. 
Ellen Märta Eredrique, f.  1901  ^''/a. 
Ellen Karin Maria. f.  1903 "Va. 

(2) Erik Abraham, f. 1870 ^^s, sjökapten, f. d. 
löjtnant i K. Flottans reserv, verkställande di- 
rektör i S\'eriKes redareförening, Iedamt)t af 
riksdagens andra kammare (G () te borg). G. 
l'Jii() Vi m. Sigrid Amia von iMeandt, f. 1873, 
t  1*M)3. 

! Dotter: 

[ Sigrid Kathrine Erika (Kate), f.  1901 ^/-.i. 


IX Di: lurioi' (iXDKr.iyror) 579 

(3) Louise Maria. f. 1871 -^12. Q. 1899 Vs ni. 
godsägaren Gustaf Helmer Olsson, f. 1868 
^Vii  (t: d s g a t a n). 

2) Ivar Daniel Wilhelm, f. 1836, f. d. kapten, t 1905. 
G. 1871 ^"/o ni. Marie- Louise von Fieandt, 
f.  1836 V-j (S t o c k h o 1 m). 

3) Johan August, f. 1837, I^ruksägare, t 1909. (j. 
1873 ^/k ni. Tlieoilolinila Margareta (Linda) 
Holmberg, f.  1846 V» (N o r r k ö p i n g). 

Söner: 

(1) Carl- D ani el, \. 1875 "/i, chef för Norr- 
kö|)ings boimiilsvatveriaktbis kontor i (') r e- 
h r o. 

(2) Joluin A n d e r s Oovert. f. 1876 ^/s, förste 
maskinist på ångfartyget Sverige (N o r r- 
k ö p i 11 g). 

(3) Ernst Axel August, f. 1877 '7r„ klädesfabri- 
kör under finna Wadström 6; Indebetou i 
N o r r k ö p i n g. 

(4) Sven Adolf Knut. f. 1879 ^^5, sjökapten, re- 
servlöjtnant i K. Flottan (S t o c k h o I ni). 
G. 1909 "-'^7 m. Alf II il d Maria Elisabet Ii 
Bagge, i hennes 2:a gifte, f.  1878. 

Söner: 
Knut  August  Robert,  f.  1910  "Vs. 
Ivar  Axel  Daniel,  i.  1912 ^^h. 

(5) Claes Robert, f. 1884 ^"/s, köpman (S a i n t e 
A d r e s s e, H a v r e, F r a n k r i k e). G. 1911 
*"/:t ni. Antoni n e Miroux, i hennes 2:a 
gifte,  f.  1882 ''/lo. 

4) Ernst Samuel Govert. f. 1839 "/12, f. d. koin- 
missionsiandtmätare, kamrerare i Västra Ving- 
åkers sockens sparbank. Äg. Frändtorp i Söder- 
manland (Ä s e n. Vingåker). G. 1877 '"/s m. 
Emma  Valfrida  Ekman.  f.  1849 ^^!v2. 

Samuel Otto, f.  1812, baiikkamrerare. t  1905.  G. 1843 
m.  Hedvig  Christina  Arosenius,  f.  1816,  t  1880. 

[^arn: 
I) Johan Conrad,  f.  1845, apotekare, t  1890.   (j. 1877 
'/s m.  Hilda  Charlotta  Jern,  f.  1856 --V:.  (Ar- 
vika). 

Barn: 
Hedvig  Anna  Maria,  f.  1878  ^^ö.   G.  1904  m. 
apotekaren  Oscar  Fredrik  Petterson,  f.  1870 
^^/i  (A I i n g s å s). 


580 I.\GK8Tl{ö.M 

Bror   Govcrt,  f.  1879  ^Z?,  postexpcditör   (A r- 

V i k a). 
Sime Viola, f.  1881  "Vr..   (j.  1903 ^Vö m. läiis- 
.iäiiniästareii  i Värmlands  län Arvid Napoleon 
Nilsson, f.  1877  ^Vu (K a r 1 s t a d). 
Hilda Ingegerd, f.  1882  ^/io.   G.  1906 -''/n  m. 
kassören   i   Värmlands   enskilda   I)ank  Axel 
iredrik  Wallenström, f.  1875 '"/s  (Arvika). 
Ellen  Charlotta,  i.  1889  -"•'/lo.  anställd  i  Värm- 
lands  enskilda  bank  (Arvika). 
2) Johanna  Maria  Christina,  f.  1852  ^Vs.   G.  1877 
'Vy  ni.  landthrukaren  Hjalmar  Erik  Herman  Löf- 
venius,  f.  1835,  t  1912 ^Vi  (Å 1 b e r g a). 
4. Herman Lndvig, i.  1816 ^"/5, f. d. bruksägare (Ar- 
vika).   G.  1850  ^5  m.  Schna  Josefina  Kingelin,  f. 
1829.  t  1892. 

Barn: 

Johanna Charlotta Josefina (Nanna), f. 1851 "/:!•  G. 

1876 7.1 m. e. jägmästaren Olof Gustav Norhäek, 

f.  1837  ^''A.  (A r v i k a). 

Richard Abraham, f.  1855 ^''/9,  apotekaie,  inneliaf- 

vare  af  apoteket  i  Y t t e r 1 ä n n ä s  (N y 1 a n d). 

Alida Dorothea. f.  1865 '"/ii;, kontoiist  (Arvika). 


Ingeström. 

Släktou' hiirshuliiiiiu- från östcrKÖtlaiid. Äldste kände stain- 
fiidcni SamiH-I Iiigrströin, f. ITöS, t l^'^!*^. hofriUtskciiiiiiissiirie, 
g. 178U 111. Miu-gnrcla M;iri;i Hult. f. ITf.l, t ]>^'':', hade ncdaii- 
stAciidc  son   .toiins  Olol'. 

J>it(erafiir:  Sv.  Ätlarlal  iss;). 

Jonas Olof, f. 1792, prost o. kyrkoherde i Qladhammar, 
t 1851. G. 1822 m. Gustafva Charlotta Regnell, f. 
1794,  t  1875. 

Söner: 
1. Per  Samuel  'Ilieodor,  f.  1823,  rektor  i  VimmL'rb\',  t 
1895.   G.  1855  m.  Fredrika  Schmiterlöw,  f.  1831,  t 
1910. 

Söner: 

1)  Olof Gustaf  Thcodor  Carl,  f.  1856 ^"/o.  vice  liä- 

radsliöfding,  jjolisdomare  i  S t o c k h o I m,  f.  d. 

■   auditör  vid  Svea  artillcrireg:te,  R W O,   (J.  1911 

^"/ii  m. Jenny Augusta  Lundström,  f.  1863 '-"Via. 


INSri.ANDKU 5S1 

2) Jonas Axel Svante Fredrik, f. 1858 "Vs, major 
i armén, f. d. kapten vid Västmanlands reg:te, 
bibliotekarie vid i^encralstabcn, R S O, R D D O 
(Stockholm), (i. 1887^*72 m. Fredrika Karo- 
lina (Frida) Dahlgren, f.  1862 ^"/lo. 

3) Per E r i k Viktor, f. 1869 -'Vs, stadskassör i V i m- 
m c r b y, kamrcrare i Bankaktb. Södra Sveriges 
afdelningskuntor därst. G. 1903 '""V-t m. Anna 
Maria  (Mimmi)  Carlsson,  i.  1878^74. 

Dotter: 
Anna  Maria  Fredrika  ( A n n e - M a r i e),  f.  1907 

Carl Viktor  August, f.  1826, stärbhusnotarie i Stock- 
liulm, t 1909.   (j. 1861 "Viu m. Fanny Maria Lanrén, 
f.   18-12 7ii   (S t o c k h o 1 m). 
Barn: 

1) Anna Maria Charlotta, f. 1863 ^\'g. Q. 1907 m. 
sjukgymnasten J o h n Viktor Troselins, i. 1863 
"A.  (R a s u n d a). 

2) Å k e Anders Samuel, f. 1N67 -Vi-\ iöreständare för 
Värmlands läns landtbruksskola, ledamot af riks- 
dagens första kammare. Ag. Varpnäs o. Lillerud i 
Värmland (V a r p n ä s, N o r). G. 1892 "Vo— 1908 
7u  m.  (Fanny  Hlisabeth  Barclueus,  f.  1867 -%). 

Barn: 
Fanny  Viktor i a,  f.  1895 -^h. 
Gunnar  Viktor,  f.  1897 ^^js. 
John  Akc,  f.  1899 7-^ 

3) Bengt Gustaf Teodor, f. 18737-., ingenjör, in- 
nehafvare af ingenjörsfirman Zander & Ingeström 
(S t o c k li(j 1 m). ( j. _ 1899 ^"/s m. T h é r és c 
Maria  Ameln,  f.  1877 -/a. 

Döttrar: 
Margit Maria, f.  1900 -''/•;. 
Dagmar  Elisabet,  f.  1909 7ii. 
Thérese  Anna- Lisa,  f.  1912 -7i. 


Insulander 

(Söderman landssläkten). 

.Älflsto käude staiiifiuloi-n Erik IVtssdu, t 172-J, bonde i 
Vaitcstii by i Vansö soclani (SödorniiUiIiUid). g. m. Karin 
Jonsdottor.  f.  IG?;!,  t  174S,  hade  sonon  P.'i'  Krsson,  f.  lUlV.t, 


582 IXSILAXDKU 

t 1741, likaledes bonde i Vältcstu, som i sitt gifte mod Catha- 
riua Eriksdotter, f. 1700. f 1742, hade sonen Erik, hvilkeu 
antog  släktnamnet  Insnlander. 

Littcrnfnr:   Sv.   .'Utarlal   ]s>!i. 

Erik,  f.  172S,  koiiuiiinister,  t  1802.   Q.  1764  ni.  Maria 
Tanggren. 

Söner: 
1. Per  Gustaf,  f.  1771,  komminister,  t  1841.   G.  1803 
m.  Christina Maria Söderberg, f.  1768, t  1855. 

Söner; 
1) Krik  Johan,  f.  1804,  prost,  t  1884.   G.  1832  m. 
Hedvig  Magdalena  Fidelia  Chenon,  i  hennes  2:a 
gifte, f.  1800,  t  1885. 

Söner: 
il) Gustaf BcrnJianl. f. 1833 Vi, fil. jiibeld:r, 
f. d. folkskoleinspektör, R N O, R W O. Äg. 
Öster Fogelö o. Borsö med Villa Björkudden i 
Trosa socken i Södermanland (Stockholm). 
(j. 1870 --7(1 m. Hilda Augusta Katarina 
Isoz, f.  1S45 -^'5. 

Son: 
Per E r i I: Gustaf, f. 1871 ''Vj, agronom, sekre- 
terare hos Svenska ayrshireföreningen, leda- 
mot af Södermanlands lans hushållnings- 
sällskaps förvaltningsutskott, ordf. i liölebo 
härads  hushällningsgille, R W O, RRS:tAn 

0 3 kl..  L L A.   Ärr.  Tullgarns  kungsgärd 
i Södermanland (T u 11 g a r n, J ä r n a).   G. 

1903 -"/ii m. Louise Bessie Cöster. f.  1874 

1 'I ' . 

Barn: 

Iirili Ivar. f.  1905 -'/s. 

Louise G a n Ii i I d. f.  1907 -'Vo. 

Erik Gustaf (Gösta), f. 1908 V». 
(2) Johan Denis, f. 1834 'Vio, f. d. major i Väg- 
o. vattenbyggnadskären, f. d. bandirektcir vid 
Bergslagernas järnväg, R N O, R W O (Got e- 
b o r g). G. 1871 "/» m. Hulda Carolina 
Amalia Lindegren, f. 1854 ^"Z?. 

Söner: 
a) Carl Johan. f.  1872 ^%, kapten i Väg- o. 

vattenbyggnadskären,    distriktsingenjör   i 

Mellersta  Väg-  o.  vattenbyggnadsdistriktet 

(Stockholm).   G.   1899  -"'/a  m.  Elin 

Henrietta  Dehu.  f.  1876 Vi. 


]NSri,ANI>KK 583 

Barn: 
Margit UuUla Aw^usta. f.  1900 "/;.. 
Sten  Dcnis I sidor.  f.  1902  '/ts. 
Carl Oskar H ä k a n, f. 1904 'Vi. 
Alf Elis  (} Il n II a r.  f.  1905 ^\/i2. 
Eva  Elin  Henrietta,  f.  1911 ^^h. 

b) Alf,\. 1877 -7ii, agronom. Arr. Hede säteri 
i Västergötland (Hede gård. Stora 
Al e 1 11) y). G. 191 1 Vo m. A n n a CatJtrina 
Sunde  från  Norge,  f.  1877 "/a. 

c) Gnstaf R a fi n a r. f. 1879 "/a, civilingenjör 
(Ö r v i k en, Skellefteå). (1. 1903 "/12 
in. Elin Petronella Öster^iren. f.  1881 '-'V?. 

Dotter: 

K a ii n hild.  f.  1905 "V«. 

d) E i II a r Denis, f. 1883 "V?, civilingenjör 
({j () t e 1) o r .-). 

e) /:/•/■/.' Ivar, i. 1SS9 ^-'/.t, tekn. studerande 
((i ö teborg). 

(3) Ernst Ivar, f. 1839 'Vii. f. d. landtbruksskole- 
föreståndare. K W O 2 kl.. R N O. RRS:tSt 
O 2 kl., Hed L LA, Österg L Hush sällsk stora 
GM (Linköping). G. 1872 -''/i ni. Cliar- 
lotta Sophia Aurora (Lotte n) Sesersteen, 
f.  1849 '"h. 

F3arn : 
A n na,  f.  1877 •'/u. 

Nils Olof Clienon, f.  1886 "Vs, agronom, sta- 
tens stipendiat i boskapsskötsel o. mejerihus- 
hållning (L i n k ö p i n g). 
2) Gustaf,  f.  1807,  landtbrukare.  t  1892.   Q.  1833  m. 
Karin  Lriksson,  f.  1805. t  1861. 


Son: 

Gustaf Emil August, i.  1835 
(Stockholm).    (j.   1883 
Sjöholm .  f.  1842 Vio. 
Lrik, f.  1777,  kyrkoiierde,  t  1837. 

V:t, f. d. handlande 
-•'/ii;  m.  Lovisa 

G.  1815  m.  Beate 

Sophie  Lundqvist,  f.  1800,  t  1860. 

Son : 
Lrik Gustaf, f.  1821. godsförvaltare,  t  1905.   G.  1869 

m. A I m a Ida Oktavia Boström, f. 1847 Vio (Ö r e- 

bro). 


584 IS13E11C. 

Barn: 
G II s t a f Alinrik, f. 1S7U "/n, kroiiolänsman i Karl- 
skoga  liärad.   Beb.  ck^en  villa  i  Karlskoga 
i  Värmland,   (i.  1912 '/d  ni.  n d i t  Sjögren,  i. 

18S4  ^ ''/.;. 

Alma Gustafva, i.  1873 -"/o.   Q.  1897 ^"/a m. klä- 

deshandlandcn Alfred Ohsori. f. 1857 "/5 
(Örebro). 

Axel  !) e ni s,  t. 1S75 '•*/•!.  farniare  i  Nordamerika. 


Isberg 

(från Dcgeberj*a). 

Denna släkt Isberg Iiiirstamniar fr.ln DogehLTgii sockfii i 
Skåne, hvarest äldsta kiiiKla stamfadern, ryttarou Anders 
Isberg bodde: lian var g. lu. Itulla Olsdotter. Sonen Sven. 
f. 174".. tnnnliindare i T.niid. t 1S1"J, ocii hans hustru Ingrid 
Brita  Höjer,  f.  174'_',  t  'i-^-'i,  voro  lurählrar  till 

Anders,  f.  1775,  timnbindare  o.  handlande,  t  1813.   (j. 

1799 m.  Johanna  Maria  Hallbäck, f.  1779, f  1816. 

Söner: 

1, Sven  Peter,  f.  180U,  landtbrukare,  t.   G.  rn.  Anna 
Christina  Ahlberg,  f.  1S()3,  t. 

Dotter: 
Johanna Maria Christina, f.  1832 Vö.   O.  1854 -'/n 
m.   kronolänsrnannen   Sven   August   Dahlgren,  i. 
1828,  t  1902  (H a 1 m s t a d). 

2. Paul Christian, f. 18U2, handlande, t 1867.   Q.  1837 ni. 
Laura  Dorotea  Hesselgreii,  f.  1809,  t  1900. 

Barn: 

1) Ebba Mathilda Eleonora, i. 1842 ^V'j. G. 1871 ^"A- 
in. fördelningsläkaren, med. hedersd:r Lars Ldvard 
Pick, i hans 2:a gifte, f.  1833, f 1911  (Tranås). 

2) T hor a Angnsta Panlina, f. 1844 ^"/lo. G. 1864 
"Vs m. kontraktsprosten Samuel Gustaf Cavallin, i 
hans 2:a gifte.  f.  1828, t  1S83  (T u r e b c r g). 

3) Paul Gustaf Waldemar, f. 1848, landshöfding, t 
1908. G. 1880 ^^/o m. Elsa Helena (Ellen) Land- 
qvist, f. 1857 Vi-   Beb. egen villa i Djurs h o I m. 

Barn: 
(1) Elsa Lanra Helena, f.  1881 ^/o,  lärarinna  \ id 
Djursholms läroverk  (D j u r s h o 1 m,  O s b y). 


ISHKUG 5S5 

(2) Paul Otto, i. 18S2 -/y, kapten vid K. Flottan, 
iiistriiktionsofficer vid flottans signalskola i 
K a r 1 s k r o n a, R 1) O O, R Pr R Ö O 4 kl. 
G. 1908 ^Aj ni. Astrid Emma Kristina Ern- 
bcrg.  f.  1887 -/9. 

Söner: 
S v en Paul Axel, f.  1909 ^7io. 
P a ul,  i.  1911  ''/lo. 

(3) Gertrud Anna Maria, f. 1887 ^^n. G. 1909 
^/ö ni. f. d. fondmäklaren Carl G e o r g Nikanor 
Aurell,  f.  1S79 -'/s  (S t o c k li o 1 ni). 

(4) Ebba  Viveka,  t.  1S95 'Vs. 

4) Sigrid Laura Gabriella, f.  1850 Vio  (Lund). 
3. Carl  Anders,  i.  1812.  handlande,  t  1892.   G.   1843 
111.  Lhlxi  Henrietta  \ idstedt,  f.  1821,  +  1911. 

Harii: 

1) Hedda  Maria Eleonora,  f.  1846 "/';;  (Lund). 

2) Sven Harald, i. 1S48 "/;. t. d. handlande 
(L u n d). 

3) Ar vid Ragnar, f. 1850 -"/t. fil. d:r, lektor i 
modersmålet o. tyska spnåkct vid högre allm. läro- 
verket i K a 1 ni a r, vice ordL i direktionen för 
navigationsskolan i nämnda stad, inspektor fur 
folkskoleseminariet därst., R N O. G. 1893 ^"/h 
m.  Sigrid  Österdalil.  f.  1863 -"'/la. 

Barn: 
Ragnar  Adolf  Villielm,  f.  1894 ''"/t.. 
Ellen Ida  Hcnrictte (Ella),  f.  1896 -"/s. 
Kerstin  Ingeborg  Sigrid  (Stina),  i.  1898 ''/o. 
Nils Arvid Knut. f. 1901 ^'Vi. 
S v e n Ebbe Tor. f. 1905 ^'t. 

4) Esther Siri  Paula.  f.  1852 -"/.o  (Lund). 

5) Paul Anders Gunnar, f. 1854 '''iv, trädgårds- 
direktör, stadsträdgårdsmästare i Mal m (>. G. 
1891 -'Va  111.  Karin  Olsson,  f.  1864 Vi>. 

liarn: 
Ebba  Karina,  f.  18<)2 ''/-.,  elev  vid  gymnastiska 

centralinstitutet  (S t o c k h o I m). 
Carl Axel,  f.  1894 ^%,  jur.  stud. 
M ärta Henrictte. f. 1897 "Vi. 
Gurli  Magdalena,  f.  1899 •''/r,. 
O I ga  Elisabeth,  f.  1904 7:. 


.I(.)SK1'11S()X 


6) Ebba Laura Auiiusta, f. 1857 -'Uu G. 1S97 ^"/o 
m. kontorschefen F r a n s August Blomgren, i. 
1866 -'V2  (M al mö). 

7) A n n a Carolina  Gabriella, f.  1861 ^'/i  (L u n d). 


Josephson. 

Nedanståeude   David   Josephson,   som   var   född   i   stadeu 
rroiizlau  i  llrandeiiburi,',   inflyttade  17S2  till  Sverige. 

David,  f.  1750. skollärare,  t  1838.   G.  ni.  Sara  (iisiko, 
i hennes 2:a sifte, t  1819. 

Söner: 
1. Joseph,  f.   1783,  handelsb()khållare,_ t  1830.   (].  m. 
Frédérique  Salmson,  f.  1802,  t  1875. 

Stni : 
Gustaf,  f.  1829,  grosshandlare,  t  1907.   G.  1854  m. 
Brita ^:lisabeth Anderson, f.  1836. t 1894. 
Barn: 

(1) Axel Ferciinaml. f. 1855 ^/i (Stockholm). 
G.  1895  m.  Elisa  Johnsson,  f.  1861'%. 

(2) Amelie Elisabeth, i. 1857-^/10 (Stock- 
holm). G. l:o m. stadsfogden Kskil Sigfrid 
Lundberg, f. 1855, t 1887; 2:o 1905—1907 m. 
revisorn  Lars  Johan  Hjertner,  f.  1853 "/-'• 

(3) Ebba Josephina, i. 1859 '-'"/s. G. 1884 ^"/s m. 
liotellägaren Albert Joseph Josephson, f. 1854. 
t  1897.   (Se  nedan.) 

(4) A u g ust a Eredrika, f. 1861 '''k. G. 1896 '> 
m. grosshandlaren Birger Harald Eernhlad. 
f.  1864 "/ö (S t o c k h o 1 ni). 

(5) CV//7 Joseph. f. 1864 "/i, agent (Stock- 
h o 1 m). G. 1889 ^^/s m. A I m a Zinnia Maria 
Englund, f. 1863 ^V-.i. 

Barn: 
Harry  Gustaf Joseph, f.  1890 Vs, e. o.  kam- 

marskrifvare. 
John  Allan,  f.  1891 ^Vs,  kontorist. 
M ii r t a  Eredrika,  i.  1894 ^%. 

(6) Emmy Eleonora, f. 1866^1. G. 1891 "/.. m. 
kamreraren Kai Gustaf Ossian Englund, f. 1860 
Vi.. 


.IOSi:i'IlSON 587 

(7) Frans Oscar. i. 1870 "/i, grosshandlare (Oö- 
t c 1) o r g), (i. ISOS ''/ii ni. // / / /// a Albertina 
Johansson,  f.  1S73 '-/y. 

Barn: 
M a r g aret a  Regina,  f.  1899 Vi o. 
Johan  Erik.  f.  1901 %. 
A u g a s t a  Maria.  f.  1902 '•'/12. 
Hilma  Birgitta  (Brita),  f.  1905 Vio. 
Kristina Albert in a, f.  1908 V*. 

(8) Sigrid Engcnia, f. 1868 -'/•>. G. 1896 ^"/;! m. 
grosshandlaren r.V//7 >\ // .£j // s / Leonard Frisk, 
f.  1865  -^/5  (Stockholm). 

(9) G n s t a f Ad ol f. f. 1876 ^""i-^. Inneh. agentur- 
affär  i  S t o c k h o 1 ni. 

Salomon,  f.  1784, grosshandlare,  t  1834.   G.  1S13 m. 
Beata Levin,  i  hennes 2:a gifte,  f.  1791, t  1859. 
Barn: 

1) Ferdinand Semnn'. f. 1S14, grosshandlare, t 1861. 
G.  1841  m.  Gustafva  Jacobsson,  f.  1819,  t  1881. 

Döttrar: 

Beda  Valfrida, i.  1848 -'Va (S t o c k h ol m). 

Hilma Sophia, i. 1849 ^'/lo. G. 187U V? m. hand- 
landen Fredrik Alayer Marcus, i lians 2:a gifte, 
f. 1835, t 1882 (S t o c k h o 1 m). 

2) Jacob Axel, f. 1818, fil. d:r, professor, tonsättare, 
t 1880. G. l:o 1858 m. Hilda Augusta Schrain, f. 
1839, t 1862: 2:o 1866 ^Vo m. Anna Charlotta 
(Lotten)  Piscator.  f.  1840 V->  (Uppsala). 

Barn.  i  l:a  giftet: 

(1) A k s el Gnstaf Salomon, f. 1860 Vio, biblioteks- 

man  (Cliicago).   G.  1899 -7i  ni.  Lucia 
Fngberg.  f.  1870 '''/n.. 

i  2:a  giftet: 

(2) Anna Hilda Beata. f. 1868 "/t, lärarinna vid 
Högre elementarläro\erket för flickor i U p p- 
s a 1 a. 

(3) Ludvig Olof Sebastian, f. 1870 'Vn. rektor, 
lektor i matematik vid Högre lärarinneseiiiina- 
riet (Stockholm). G. 1896 -V12 m. Boel 
Elisabet h  Fries. f.  1873 7o. 

Barn: 
Maria. f. 1897 '^/lo. 
Karl  Oloi.  f.  1900 Vn. 

3) Martin Mever, f. 1821. fotograf, målare, t 1885. 
G.  1862  m.  Brigitta  Barach.  f.  1834.  t  1902. 


8 JOSEPHSON 

Barn: 

(1) Henrik S e m m y, f. 1863 ^Vö, agent (Stock- 

ll o 1 111). 

(2) Magnus Salomon, 1. 1866 "/o, litteratör 
(S t o c k h o 1 ni). G. 19U2 ^^/lo m. A d a Caro- 
lina Janson, i.  1867 ^^/l-. 

Söner: 
Carl  M a^n ii s,  f.  1891 7i. 
Martin Birger Magnus, f.  1903 'V2. 
A) August  Ahraliani,  f.  1822,  grosshandlare,  t  1867. 
G.  1856 ^Vu'  ni.  Augusta  Hortensia  Jacobsson, 
f.  1836 ^-h  (S t o c k 11 o 1 111). 
Sinicr: 

(1) Hjalmar Salomon, f. 1860 ^"/j, grosshand- 
lare i S t o c k h o 1 111. Inneli. finnan Ii. S. 
.Iosei)lison o. äg. hus i nämnda stad. G. 1900 
^'■'/i'  •"•  Emmy  Josephina  ['ränclwl,  i.  1871 

Barn: 
Bertil  August,  f.  1902 ^-/5. 
Rolf Viktor, t. 1903 "/u. 
G un kil cl Marina, f. 1905 ^/y. 
Lennart Hjalmar, f. 1908 ^j\-2. 
Bengt Ivar.  i.  1911  "/o. 

(2) Victor Moritz, i. 1861, bokhandlare under firma 
Nordin 6c Josephson, t 1898. G. 1888 ^^/lo m. 
Ann -Sofi Valentin, f. 1865 ^'s. (Stock- 
h o 1 ni). 

Barn: 
Gunnar August, f.  1889 -''/V, anställd i  Nor- 
diska bokhandeln  (S t o c k h o I in). 
R agn a r,  i.  1N91 ^/;j, fil.  kand. 
Vera,  f.  1894 ^«/3. 

(3) Erik Semmy, f. 1864 V:», arkitekt i öfver- 
intendentsänibetet o. i arinéförvaltningens 
fortifikationsdepartenient, R N O, R W O. Äg. 
o. beb. hus i S t o c k h o I m. G. 1895 Vn m. 
Clary Fröjda  Friedländer,  f.  1872 ^^/s. 

Barn: 
Ruth  Carolina,  f.  1896 "7?. 
I' r i t s  Victor  Herman,  f.  1898 -''/«. 
Torsten  August  Harry,  f.  1901 •^/>. 
5) B r i g i t t a, f.  1823 -7ii  (V a d s t e n a). 


JOSEL'11SON i>89 

6) Edvard Epliraim, f. 1825, hotellägare, t 1882. O. 
l:o 1852 111. Sara Euk^enia Josei)lison, f. 1826. t 
1866; 2:o 1870 ni. Mary Wilhcliiiina Hamniarielt, 
f.  18-10.  t  1890. 

Barn.  i  l:a  giftet: 
(1) Albert  Josepli,  f.   1854.  hotellägare,  t   1897. 
G.  1884 ^'Vs rn. E b b a Joscpliina Josephson, f. 
1859 '-'"/ö.   (Se  ofvan.) 

Barn: 
Sura Elisabeth  (Lisa), f.  1885 ''/2.   G.  1908 
■-'7i2  m.  kaptenen  vid Bodcn-Karlsborgs  ar- 
tilleriregite  Nils  Erik  Cillncr,  L  1876 ^-^/a 
(Karlsborg). 
Katrina Augusta (Kari n), i. 1895 74. 
{2) Anna  Maria.  i.  1856 -^V^  (Stockholm). 

(3) Ellen Lea. f. 1857 '/a. G. 1877 ^Vio m. agen- 
ten Siegfried Samuel Warburg. f. 1839, t 1904 
(S t o c k h o 1 m). 

(4) Carl David. f. 1S58 -"/;.•. med. d:r, profes- 
sor i obstetrik o. gynekolog! vid universitetet 
i Uppsala, ufverläkare vid Akademiska 
sjukhuset därst., R N O, R D D O. G. 1887 
-'^/i2 m. / (l'a Josephson, f. 1864 ^7io. (Se 
nedan.) 

Barn: 

Kerstin, f. 1889^3. G. 1909 "Vs m-, //!• 
kand. Sten Bonnesen, f. 1886 /lo 
(L u n d). 

Per Staffun. f.  1895 '"U- 
i  2:a  giftet: 

(5) Marv E u a e n i e. f. 1871 "/s (Stockholm). 
7) W i I hel ni Joel, f.  1827 -"h, grosshandlare under 

firma  Bendix,  Josephson  >5c  C:o  (Stockholm). 
G.  1S60 -«/io  m.  Emilie  Marcus.  f.  1839.  t  1907. 
Barn: 

(1) Beata Elise (Lisen), f. 1861 ''/u. G. 1882 
"A m. bokförläggaren Karl Otto Bonnier. 
f.  1856  -"/(i  (S t o c k h o 1 m). 

(2) A n na Eredrika, f. 1863 -"A (S t o c k li o 1 m). 
G 1884 ^/v 1897 m. bankdirektören Ernest 
Thiel,  i  hans  l:a  gifte,  f.  1859 ^%. 

(3) Ida, t. 1864 ^7io. G. 1887 -•'/i-' m. professorn 
Carl David Josephson, f. 1858 -''/••. (Se 
ofvan.) 


) .IIIII-IX   DANNFEI/r 

(4) J O II II Salomon, f. 1866 ^V-j, grosshandlare i 
Stockholm under firma Bendix, Joseph- 
son 6: C:o, ledamot af Handelsrådet o. af 
Stockholms handelskammare samt Handels- o. 
sjöfartsnämnden i samma stad. Äg. hus i 
Stockholm o. villa i Saltsjöbaden. Q. 1892 
-"Ai m.  t: Il en Joscplisson. f.  1871 '"/le. 

Barn: 
G ö sta,  f.  1893 '**/(!,  handclselev. 
Einar. f.  1894 'Vt. 
Olga.  f.  1896 -V7. 
W Ull dm.  f.  1901 ^V:i. 
E v a. f.  1905 ''^lu. 

(5) A II g u st.  f.  187U ^/9. 

Meier  (Moritz),  f.  1799,  grosshandlare,  t  1847.   Q. 
1835 m. Julia Feidel, f.  1806, t  1884. 

Dotter; 
Rosalie  Wilhelmina,  f.  1842 "Vo  (Stockholm). 


Juhlin Dannfelt. 

Svensk släkt från ViislmanhiiHj. Namnet Jiililin Hr tagot af 
Julsta gArd i Munktorps socken, som I medlet af 1700-tnlet 
ägdes af bergsmannen Anders Juhlin. Denne hade sonen 
Erik, f. 1749, 7 1779, som i sitt andra gifte med Katarina 
N. N. hade sonen Pehr Juhlin, f. 17S9, t 1S40, livilken ism 
blef gift med Charlotta Juliana von Dannfelt, f. ISOO. t 
1854. Hon var dotter till öfversten i svenska armén Carl 
fhristopher Herman von Dannfelt, f. 1773, f 1S41, (hvilkens 
föriildrar voro handlanden o. senatorn i Stralsund Christian 
Gotlieb Börrien, adl. von Dannfeld, f. 1715, j 1"SG. o. Juliana 
Tou 1'laten) och Wilhelmina von Schwarzer, f. 1779, t 1«0G. 
r<-hr Juhlin ärfde efter sin farbroder bergsmannen Mathias, 
f. 1750, t 1S14, ösmo ocli Stensfors bruk i Småland, hvilka 
han 1S21 bortt)ytt«' iiu)t Svartia bruk o. TJus.^ såg i Norr- 
botten samt blef 1S29 fiirvaltare af sviirfaderns egen- 
domar Olofströms bruk o. Hölje gård i Blekinge. Ende sonen 
till Tehr Juhlin o. Charlotta Juliana von Dannfelt var nedan- 
Btående Carl .Mathias Dannfelt, hvilken, då morfadern iekr 
efterlämnade nagou son. adopterades af denne samt då till 
9ltt namn fogade morfaderns (hvilket han förut erhållit i 
dopnamn)  ocli  kallade  sig  Juhlin  Dannfelt. 

Carl Mathias Dannfelt, f. 1823, svensk-norsk general- 
konsul, framstående agronom, t 1904 -/fl. Ci. 1845 m. 
Hedvig  Maria  Sclirödcr,  f.  1S23,  t  1902. 


JIJII.IN   DA^NFKT.T T.Ol 

Barn; 
. Carl Julius, f. 1846, underlöjtnant, folkhögskolelärare, 
t 1900 -V:.', (i. 1N«8 ^7.-. Hl. Ullen Bcfrits, f. 1869 7i. 
Otug. 1904 ^Vs III. stationsinspektoren vid statens 
järnvägar Ernst Williclin Maiiritz Ucllboni. f. 1856 
'V.-,  (Hy ho). 

Barn: 

Sifinhild.  f.   1889 ^it.   O.   1910 Vio  ni.  kontors- 

skrifvaren   i  j;iriivägsstyrelsen   Harald   Haakc, 

{.  1886 'Vi2  (R u II 11 i 11 g e). 
Carl Gunnar, f. 1892   j-.   Iniieh., jämte farbrodern 

Georg,  det  von   Schwartzerska   fideikommisset  i 

Preussen  (H y b o). 
Sven  G i or ii.  f.  1894 -'Ai  (H y b o). 
Karin.  f.  1900 -7l>  (T u 1 I i n g e). 
G c o r ii  Frans  Herman  Jnlins.  f.  1850 ^"/i,  öfvcrste 
vid   [•"ortifikationcn,   clief   för   Fortifikationsstabens 
liui\ udstati')ii   o.   arnicförvaltiiingens   fortifikations- 
dci)arteiiients   iiiilitärhyrä,   ledamot  af  stadsfullmäk- 
tige  i   Stockholm.  K S O   2  kl..  R W O,   Turk 
OsmO   2   kl.,   OffFrHL,   R N S:t O O,   L Kr V A. 
(j.  1878-/5  m.  Alida  Julia  Christina  (Ada)  Lillje- 
hjörn.  f.  1855-75.  Turk Cliefk O. 

Barn: 
Carl Georg. f.  1880 '^70, Jur. utr. kand., vice auditör 

vid  Fortifikitionen,  ombudsman  i  Stockholms  In- 

teckningsgarantiaktb.   (Stockholm).   G.   1909 

-7i2  m.  Gertrud  Muriiareta  (Greta)  Oldevig.  f. 

1886 -75. 
Wilhelm Carl Johan. f. 1887 ''"In, elev vid Tekniska 

högskolan. 
Curt Herman, f.  1888 "7», underlöjtnant vid Skånska 

husarreg:tet. 
Hedvig Alida E I i s ab et h. f. 1895 "77. 
Herman Julius Brorson, f. 1852 7l', sekreterare i 
Laiidtl)ruksakademieii. professors n. h. o. v., K W (J 2 
kl.. R N O, KNS:t()0, L L A. Beb. egen villa i 
D j u r s II o i m. (i. 1892 iii. .S / g n e Maria Nordin. 
f.  1870 -7io. 

Barn: 
Signe  Lill i  Margareta,  f.  1894 7i. 
Karl Sven Matts.  f.  1896 -'7':!. 
T hora  Julia Augusta,  f.  1902 Vt. 
Karl  Herman  Georg.  f.  190 1 '7.-,. 


592 JUNGSTEDT 

4. Anna Julie DorotJica, f. 1853 -'/il-. O. 1883 -'7i2 
in. ined. professorn Krik Johan Widniark, f. 1850, f 
1909  (S t o c k h o 1 m). 

5. Carola B e r t h a Julia Alexandra, f. 1S56 'V4. Q. 
1876 -"Vo m. föriitv. norske utrikesministern, f. d. 
svensk-norske generalkonsuln, K W O 1 kl., R N O, 
StkNS:tOO, StkFrHL. Stk Sp O Isab C, Stk Stb 
\'ictO, StkScrbHvÖO, Kin Dr O 2 kl., 1 gr., Wil- 
helm Cliristopfier Clu-istopliersen, f. 1832 ^ Vis 
(K r i s t i a n i a). 

6. Carolina Hedvig Julia (Lilly), f. 1863 ^/i. O. 1894 
'^/ö m. konsulatrådet Carl Martin Laurentius Falle- 
nius,  f.  1858,  t  1907-^/7  (Stockholm). 


Jungstedt. 


" -",  ." --  o....t,., ^...^  ......o   ov,..,  löjtiiantpn 

vid artilleriet Johan Nklas Jungstedt, f. ITliO, t 1780 (adop- 
terad af sin friinde Ciistaf Hansson Stake), liilrstainmar den 
nu  Icf vande  svenska  uTi/ncn  af  släkten;   han  hade  sonen 

Johan  Niclas,  f.  1757.  stadskontrollör,  t  1813.   (i.  1801 
m.  Catharina  Sahlstedt,  f.  1775.  t  1850. 
Söner: 
1. Johan  Nikolaus,  i.  1807,  tullkontrolliir,  t  187-1.   (j. 
1845 m. Mathilda Siuidius,  I.  182U, t  1872. 

Barn; 
1)  Carl  A u f; u ^ (  Toriiny.  f.  1849  "V/i,  tullförvaltare 
i H a 1 m stad, R W O.   (j. 1877 *7s ni. Alexandra 
Sophia  Bernhardina  Clenientina  Barthchon.  f. 
1853 ^7i. 

Barn : 
Nils Erik, f.  1878 ^Vs,  mejerist. 
Karin Matilda, f. 18/9 -'/i).   G. 19U6 "^i m. gross- 
handlaren,  nederländske   vice   konsuln   /:' /• / k 
Åhn^nus  Gustaf  Kollherq,  f.  1872  ^7i-"  (H a I m- 
stad). 
Karl  Gustaf,  f.  1881  '7--'.  kaniuiarskrifvare  vid 
tullkaniniaren  i  II a 1 ni s t a d. 


ifeTiiiuSiil-ftx(tt 


UÅJHii. 


.irXdSl KDT 593 

B en St Olof. f.  IN^S -'/i, elev vid  sko.ijsin.stitutet. 

2) Gustaf Linlvig Nikolaus (Nils), f. 1S51 'jio, vice 
häradsliöfdiiig, sekreterare i Norrköi)iiigs drätscl- 
kiiiiiinare o. stadens unibudsman (N o r r k ö p i ii g), 
(i. l:o 1887 -'Vn' m. Anna Sufia Nilsson, f. 1865, 
t 1900; 2:o 1^09 ni. Maria Lumlbvrs. f. 1869 -'^/i. 

Barn.  i  l:a  .uiftet: 
A'/7s  Herman  Sigurd,  f.   1889 ^^/n,  tecknings- 
lärare  (S t o c k h o 1 in). 
Elsa Mathilda, \.  189-1 ^-'/ii. 
Anna Euiilia M a t Ii i I d a. f.  1896 '"/n. 
Sisne Anna  Maria,  f.  1898 ^Vs. 

i  2:a  giftet: 
// e d v i ji Anna Maria. f. 1910 ^'Vi-. 

3) Hed vis Matilda, f. 1854 ^-/lo. G. 1876 ^Vio m. 
tnllf()rvaltarcn i Norrköping. R W O, Carl 
Alfred  l'ctcrsson.  f.  18-15  ^Vi-j. 

A) A I in a Mathilda, f. I.s56 ^''k. (i. 1900 -"'/(i ni. före- 
ståndaren för F u r s s e trainasscfahrik, civilingen- 
jören Lndvis Gerhard Eredrilc (Love) De Geer, 
f.  1874 -'/u (Ö s t c r f o r s s a). 

5) Axel Adolf Harald, f. 1859 '7:i, professor i teck- 
ning vid Konsthögskolan, R W O. Al L 6: A, L Fr 
KA (S t o c k 11 o 1 m). O. 1886 -'/i m. Sisrid 
Nilson-Das. f.  1862  ^"/r.. 

I3arn: 
Gret a, f.  1887 "/o. 

Nils Gustaf Adolf Axelsson, f.  1898 "/n. 
L /.srt, f.  1901  ^'/'j. 
Mär t a,  f.  1906 ^%. 

6) Herman Oscar, f. 1862 ^Vo, civilingenjör, jcärn- 
vägshyggare (R c c i f e de I' e r n a in b u c o, 
B r a s i I i e n). O. 1896 -'/-> ni. Al zi r a de Azam- 
buja  frän  Brasilien,  f.  1878  '7?. 

Barn: 
Em il i e.  f.  1898 -''/i. 
C a r I o s, i.  1900 ^'... 
E u s e n i o, f.  1908. 

7) /:';n///V/  Cliarlotta  M a t il d a.  f.  1864 '''/lo,  opera- 
sångerska. M L 6: A.   (i.  2:o  1905 "Vn  ni.  artisten,, 
(målaren)  Eritz  Emanuel  Reut er svärd.  f.  1878 

Vis.   Beb.  egen  villa  vid  S t o c k s ii n d, 
2. Angust  Fredrik,  f.  1809,  öfvcrtullinspektor,  t  1880. 
(i.  1853  111.  Amelie  Christina  Catharina  Zetterling,  f. 
1833,  t  1911. 


[ KALI SKR 

Son: 
Carl  August  H u g o,  f.   1854 '"/a,  generalmajor  o. 
chef  för  IV.  arméfördelningen,  öfverkommendant 
för  Stockholms  garnison,  öfveradjutant  vid  H.  M. 
Konung  Oscar  11 :s  f.  d.  stab,  f.  d.  generalstabs- 
officer, O II S Qbnit, O 11 Jnit, K S O 1 kl.. K W O 2    |i 
kl., R N O, O V:s Olymp M, K D D O 1 gr., T O O 3    '% 
kl., K Bulg Alex O, R R S:t An O 2 kl., K Rum Kr O,    | 
K Ö Yx J O.  K Fr H L,  Off Belg Leop O,  R Fr R Ö O     I 
3 kl..   RSpMFO  1  kl.,   RNSitOO,   Stb South 
Africa M,  Kng Krön M,  L Kr V A  (S t o c k h o 1 m). 
G.  1881  ^'h m.  C e c il i a Nanna Paulina  Silfver- 
swärd. i. 1856 Vu. 

Barn: 

(1) Hugo Georg August Herbert, f. 1882 Vs, 
löjtnant vid Fortifikationen (K a r 1 s b o r g). 
O. 1908 ^-/lo m. Annie Cornelia Hejll. f. 1889 

Döttrar: 
Sigrid Hilda Cecilia, f.  1909 '-'/s. 
Birgit Annie Elisabeth, f.  1910 ^Vn. 

(2) Ernst Hugo Roland, f. 1883 ^-'/s. löjtnant vid 
Lifreg:tets grenadiarer, elev vid krigshögskolan 
(S t o c k h o 1 m). 

(3) Elsa Cecilia, f. 1885 -'/i. G. 1906 '7io m. 
löjtnanten vid Lifreg:tets husarer Robert 
Ercdrik Montgomery, f. 1883 -"'/a (Stock- 
h o 1 m). 


Kaijser. 


stamfadern för den svenska grenen af denna tyska släkt 
Kaijser, nedanstående Johan Georg Kaijser, inflyttade omkr, 
år  1S12  till  Sverige. 

Johan  Georg,  f.  1784,  tobaksfabrikör,  t  1852,   G.  m. 
Augusta Wilhelmine Meyer, f.  1786, t 1829. 
Söner: 
1. Johannes,  f.  1812,  färgerifabrikör,  t  1871.   G.  1844 
m.  Johanna Petronella  Liedberg.  f.  1822, t  1904. 

Barn: 
1) Johanna  Ellida.  f.  1848  '^/t.   G.  1872  ^^/y  m. 
musikdirektören  Frans  Oskar  Hultqvist,  f.   1832, 
t  190(1  (N o r r k ö i) i n g). 


KAIJSER 595 

2) Brita Maria Georgina. f. 1852 ^Vn. Q. 1873 "/« 
in. handlanden Per August Hagberg, f. 1834, t 1902 
(Göteborg). 

3) Adolfina M a t Ii il d a, f. 1856 =Vo. Q. 1877 -'^A 
ni. handlanden Carl Gustaf Hagberg, f. 1840 -'V? 
(Göteborg). 

4) Johan Gustaf, f. 1S5S, färgerifabrikör. t 1900. Q. 
1881 -^/5 m. Maria Sofia Lindberg, f. 1857 ^^/i? 
(Göteborg). 

Barn: 

(1) Elsa Johanna, i. 1881 '^/vj. G. 1904 ^^/u m. 
mekanikern Axel G:son Bohm. i. 1882*/» 
(Göteborg). 

(2) Johannes Georg, f. 1884, färgerifabrikör, t 1908. 
G. 1906 ®/io m. Elin Lovisa Dahlbom, f. 1887 
(G ö t e b o r g). 

Son: 
G u st af. f.  1909 ^Vi. 

(3) Lorenz, f. 1886 ^Vi. Bosatt i Austra- 
lien, 

(4) Aina,  f.  1888 Vs. 

5) Anna Williclmina. f. 1861 ^Vn. G. 1885 ^/u m. 
liandhmden L«/'s Gustaf Norman, f. 1855 ''/s 
(Göteborg). 

6) Helena  Lorentia,  f.  1866 ^^"/i  (Göteborg). 
Lorentz,  f.   1822,  apotekare,  t   1891.    G.   1845  m. 
Beata Krook,  f.  1828, t  1890. 

Barn: 

\) Ellida Georgina. f. 1847 Vu. G. 1869 "Vo m. 
apotekaren Adolf Wilhelm Sundblad, f. 1837, t 
1902  (A r b r a). 

2) Ar t h u r Georg HumpJirey, f. 1850 */i, apotekare. 
Inneh. apoteket Elefanten i S t o c k h o 1 m, R N O, 
R W O. Beb. eget hus i nämnda stad. G. 1875 
"Vö m. Ingegerd Elvira (Gerda) Linroth,  f.  1852 

Barn: 

(1) Eva, i. 1880 '"/a. G. 1904 ^"/o m. praktise- 
rande läkaren i Stockholm, med. lic. Jo- 
han Theodor (T h o r) Stenbeck, f. 1864 ''h. 

(2) Åke, i. 1883 Vi, l()jtnant vid Kustartilleriet, 
tjänstg. i marinstaben (S t o c k h o 1 ni). G. 
1906 ^/i  m.  Elisabeth  Sturmhövel,  f.  1882 


590 KAI.lSllU 

Dotter: 
Gerda Eva Elisabeth, i. 1906 ^Vn. 

(3) Ger d, f. 1886 "Vi. O. 19U7 ^*/io ni. löjtnanten 
vid Knstartilleriet Ra snar Gustaf Hjalmar 
Enas fr i) in.  i.  1N83 -^/i  (V a x li o 1 m). 

3) Carl The odör. f. 1851 ^V», f. d. rektor (H j o). 
G.  1S77 ^'7 in. Alma Alexia Löhr, f.  1843 ^""/s. 

Barn: 

(1) Carl Lorens, f. 1878 -7i, kapten vid Värm- 
lands reg:te. ordf. i Värmlands skytteförbuiids 
verkst. utskott, JOHS 5 kl. (Karlstad). 
G. 1905 '^^0 III. G c r d a Sofia Nordstrand, f. 
1879 ^/n. 

Döttrar: 
Gunnel, f. 1906 '-/s. 
Barbro. 1. 1908 "Is. 
I n ii} dr d.  f.  1911 -"A. 

(2) Gunnar, f. 1880 -^s, kapten vid Fortifika- 
tionen, liirare vid krigsskolan (S t o c k h o 1 m). 
(i. 1905''/; 111. Maria (Maja) Öman, f. 1884 -'/s. 

Barn: 
Mar si t.  f.  1906 ^'/s. 
Kurt Gunnarsson. i.  1908 
(3) 

ska  vid  M a 1 iii ö  alliiiänna  sjukhus. 

(4) Ebba Tea Beata. f. 1888 ■-''^/;i, lärarinna vid 
liusinodersskolaii  i  D o m n a r f_v e t. 

4) Vendela Amalia Christina, f. 1853^"/?, liusföre- 
ständarinna  vid  Norra  Kpideniisjukliuset  (Stock- 

ll o 1 111). 

5) Beata. f. 1854 ^"A». G. 1873 ^^8 m. apotekaren, 
inneliafvaren af apoteket i Karlstad Viktor Un- 
dén,  f.  1844  ^-/^ (L ö f s t a 1 u n d, T u ni b a). 

6) Lor e n s Oetavius, f. 1859 ^''/s, sjökapten (Stock- 
holm). G. l:o 1886 -"'A (ni. l:llen Juliana Wahl- 
gren, f. 1863 ^*^/io); 2:o 1906 -'/r-' m. Hulda 
Eriksson,  f.  1873 "Vs. 

Söner,  i  l:a giftet: 
Esron.  f.  1887 ''hi. 
E ol le e.  f.  isyi 'Vi. 

7) Alf h il da. f. 1863 ^^h. G. l:o 1883 m. direk- 
tören Gustaf Undén, i hans 2:a gifte. f. 1851, t 
1896; 2:o 1900 iii. tjänstemannen i arméns pen- 
sionskassa Carl Robert Bergson, f. 1864 *'V.i 
(S t o c k h o 1 m). 


KA.] i: K DT r)97 

8) Helena Ottilia, i. 1864 ^/s. G. 1885 ^Vi ni. sta- 
tionsinspekturcn vid statens järnväjiar Waldtiiiar af 
Segerström,  f.  1853,  t  l'^12 '"/o  (Karlstad). 

9) t^ritz Richard, f. 1868 "/a, med. d:r, lasaretts- 
läkare vid Härnösands lasarett, ledamot af stads- 
fullmäktige i nämnda stad, landstingsman i Vä- 
sternorrlands län. Bcb. eget hus i Härnösand. 
(j. 1897 '"/■! m. Anna Charlotta Helena Loven, i. 
1870  Vi. 

Söner: 
Fritz  Christian (K i r r c),  f.  1900 -/a. 
Rolf Gustaf Sylvester, f.  1903 ■'Vi'-'. 
Fritz  Johan.  f.  1908 ^-'/a. 
Erland August,  i.  1910 'Vn. 
10) Gustaf Alfred, f. 1872 ^'Vr, kapten o. regemcnts- 
kvartermästare  vid  Östgöta  trängkår   (L i n k ö- 


Sofia  Elisa- 


beth Liljenstolne.  i.  1871  -'A.. 

Barn: 
S t i ii Otto Lorentz, i.  1901 ^Vi. 
O I sa Elsa Amelie Beate. i. 1906 


Kaj er dt. 

Släkten härslaiiunar Trall Kobcrl Cainl, «uin för förföl- 
jilse uud^jr CrounvelLs tid (lOr.O-talet) inflyttade från Stor- 
britannien ocli shitligon bosatte sifc i I.inkCiping. Robert 
Cairds barn ändrade namnet till Kajerdt. Stamfaderns son- 
sons  sunsun  var 

Robert  Johan  Kajerdt,  f.   1793,   kyrkoherde  i  Vänga 
(Östergötland),  t  1861.   (i.  1830  m.  friherrinnan  Al- 
bertina Lovisa von Knorring,  f.  1793, t  1878. 
Söner: 

1. Robert, f. 1831, rektor, t 1903. Q. 1876 ^Vn m. 
Vendela Amalia Hjertstcdt, i hennes 2:a gifte. f. 
1837 'V?  (S t o c k h o 1 m). 

2. Isak William, f. 1840 ^ '/■-•. arkitekt, R W O. Ag. 
fastigheter i K s k i 1 s t u n a. O. 1 :o 1872 ^7c m. 
Christina Sofia Nordgren, f. 1841, t 1873; 2:o 1875 
^/lo m. Hilma Karolina Wickholm, f.  1848, t 1910. 

Barn.  i  2:a  giftet: 
1) Albertina E I i s a b c t. f. 1S77 ''.h (V. s k i 1 s t u n a). 


59S KALLIN G 

2) Knut  Ko h c r t.  f.  1879 ^'Vi,  sjökapten  i  utländsk 

3) uTlm a Sofia, f. 1880 "/jo. G. 1909 ^"/i m. 
kanslisekreteraren i civildepartementet, R W O, 
R D D O, S ö I v c Torsten Bergcr, i hans 2:a gifte, 
f.  1859 ^'ViL'  (D j u r s h o 1 ni). 

4) Olof William, f. 1882 "/s, ingenjör vid "Ene 
(Basin) Iron Works" (Brooklyn, Ne w-Y o r k). 
(j. 1911 ^^9 ni. Astrid Rut Adamine von Braun. 
f.  1883 ^'/6. 

5) I o II n Isali, f. 1883 ^V?, löjtnant vid Västmanlands 
'regite, Skytte G M (Västerås). G. 1910^5 
m. Hjalmina Annette (Hjalnii) Vorshng, f.  1881 

''hl. 

Dotter: 

Anna- Lisa,  f.  1911 'Vs.^, , 
f,) Annie  Carolina,  i.  1885 "Vis.   G.  1912 ^'V-'  ni. 

H i al ni ar Karl Grönvili från Finland, f. 1880 - /2 

(C II a r k o w, R y s s 1 a n d). 
7) Ullen  Vifduria.  f.  1893^-/3  (Eskilstuna). 


Nrd; 


Kalling. 

.,,v,.>,....Arn(lr sliikt som ick.' li:\r snialiMml mfd dy pa 
riddarhnsft iiitroduifrade iilteriia med samma iiiuiiu, är on 
gammal odaluuuuiasläkt fraii södra Halland. På mödcruet 
liiirstamnia ini Udvaiid.' iiuillcmmar frän den i-ngelska sliiktcn 
Jcrvis-Whitt-Jfrvis  u.h   <lin   skotska   släkten   l'ride. 

ölverinspcktorcii INIw KulliiiK. f. .17ti'J, t 18;!.S, blef i sitt 
1^0:i iiig;'inj,'iia ^jifle med Anna Nilsdotter (.lervis), r. 1.70, 
i-  1S.17,  1'aiiri-  iill 

Sven Peter, f. 1819, bankdirektör, rådman i Hälsingborg, 
t  18S7;   G.  1859 -^/o  111.  Ida  Willielmina  Eleonora 
Bäelduml. f.  1838 "Vi (Hälsing b o r g). 
Barn; 

1. Sten Pliilip. f. 1860 -'^^, uuijor i Norra Skånska in- 
fanterireg:tcts reserv, vice vcrkst. direktör i Skan- 
dinaviska kreditaktbis kontor i Hälsingborg, R S O. 
Äg. o. beb. Villa A 1 1 i e r o (H ä 1 s i n g b o r g^- G. 
18S9 ^Vio ni.  Harriet  Amelie  Löft^ren.  f.  1860  /lo. 


KAI.LSTENIUS 599 

Söner: 
Sicii  Percival  (P e r c y),  f.  1890 ^'h,  jur.  stud.  vid 

Lunds  universitet. 
Johan Harry, f.  1891 ^"/t, jur. stud. vid Lunds uni- 
versitet. 
2. Hildur  Ellen  Sigrid,  f.  1870 "V?.   Q.  1897 "/g m. 
e.  o.  hofrättsnotarien  John  Hcnric Löfgren,  f,  1863 
^78 (S t o c k h o i ni). 


Kallstenius. 

Äldste kände stamfadcin var nijulnaren o. arreudatoni 
af Kallsteua kvarn i l<öi)iiig.s landsförsamling i Västmanland 
Johan Svanströni, f. 17U0, t 17G3. G. ni. borgaredottern från 
Köping Maria öhman, f. 171."), hade han bl. a. barn sonen 
Georg, f. 174,";, prost o. kyrkoherde i Björskogs pastorat, 1 
1S27,  hvilken  efter  Kallstena  ändrade  namnet  till  KallstenluK, 

0. i  sitt  gifte  med  Christina  Elisal)eth  Godeniiis,   f.  1747,  t 
IMU,  blef  fader  till  nedanstående  Georg  ?>aniihl. 

Litteratur:   Sv.  .SlälU kalender   1SS7. 

Georg Samuel, f. 1786, öfvermasmästare, direktör, t 
1863. (j. 1821 ni. Anna Catliarina Tinsberg, f. 1797, 
t   1888. 

Söner: 

1. Georg Gottfrid, f. 1825, stadskassör, t 1901 ^7?. G. 
1858 m. Ida Ulrika Mathilda Molindcr. f. 1834 '^5 
(Filipstad). 

Barn: 

1) Emma Elisabeth, f. 1S59 "/s. G. 1889 "/s ni. 
ingeniören Carl A n d e r s Olaus Ahlström, f. 1861 
^7i  (M o hed a). 

2) Bruno Gottfrid Samuel, f. 1861 -^/i, ingeniör o. 
konstmästare vid Dannemora grufvor (D a n n e- 
m o r a). G. 1890 --'/is m. Anna Emilia Elisabeth 
Ahlström.  f.  1858  '7ti. 

Barn: 
Anna Mathilda, f.  1891  ^Vio. 
Maria Lovisa (Maja), f.  1893 ^°/i. 
Emma Erida Elisabeth (Lisa), f. 1893 ^"/i. 
Gottfrid  Svante,  f.  1896 7u. 

3) Georg Gustaf Mauritz. f. 1862 ^"/o, ingenjör, 
kontorist (K a I 1 s t e n a. M ö 1 n d a 1). G. 1894 
'"/<i  m.  Albertina  Elintu,  i.  1S62 '7o. 


600 KALLSTKNHS 

Barn: 
Elsa Mathilda. f.  1896 ;'/-'. 
Göran  Bruno,  \.  1897 -^i»- 
Alfhild  Katharina,  f.  1899 7i. 
Hulda AI a r i a lilisabctit, f.  1903 ^Vi- 

4) Anna t' r i d a Matilda, f. 1863 'Vil', f. d. lärarinna 
(Fi 1 ips t ad). 

5) Cicori^ Gottfrid, i. 1873 -'Vu fil. d:r, lektor, 
lektor \id Härncisands luii^re allin. läroverk, sänji- 
anförare, tonsättare (11 ä r n () s a n d). O. 19U4 
'/i III. H i I d c ii a r d Maria Elisabet Örtcniiolm, 
i.  1877 ■",':.. 

Son : 
B en Ii t.  i.  1905  'V- 

2. Carl Johan, f. 1826, bankkainrerare. t 1895. (i. 1 :o 
1853 ni. Maria Charlotta Widiiiark. i. 1n2(), t 1874; 
2:o ISNO 'Ai ni. Elisabeth Sidtan frän Liibeck, 
f.  1850 7t  (Lund). 

Harii,  i  l:a  giftet: 

1) M a r i a,  f.  1856 ^^/i,  sopransäiiRerska  (B e r 1 i n). 

i  2:a  .skiftet: 

2) Edvin, f. 1881 -7.s, kompositör. Äj;-. villa i 
Bjerrcd i Skåne (L e i ]) z i s). (i. 1907 Vs ni. 
Tlioma  Charlotte  Braiidt  Iran  Leipzig,  f.  1888 7i. 

Barn: 
I n ^ r i d, f.  1908 --/o. 
'Torsten Karl Edmund, i.  1910 '''h. 
L e n n a r t  Georg,  f.  1912 '\''5. 

3. Gustaf Saninel. f. 1828 '7i, i. d. telegrafdirektör, 
R W O (Stockholm). O. 1859 ^'h ni. limma 
Johanna  liamniarström: f.  1830,  t  ISSl. 

Barn: 

1) G o t t f r i d Samuel Nilcolaus, f. 1861 '-'•^h, vice pro- 
fessor i dekorativ konst vitl Konsthögskcjlan. konst- 
när (landskaiis- o. figiirmälare). \i W O, H Bai S:t 
Mik O 3 kl., L Fr KA (S a 1 t s j ö - S t o r ä n .g e n). 
(i. 1891 ^Vr m. Gerda Maria Roosval, f. 1864 
^"/•2, koiistnärimia (porträtt- o. landskapsmalariima). 

Barn: 
John  Gustaf Albert,  f.  1892 -'Vs. 
Knut Evald Baltzar, f.  1898 '/a. 
Emma  Gerd  G ullv ci r,  f.  1900 --'/i. 

2) A n n a Gerda Sofia. i.  1872 ^7 (S t o c k h o I m). 


Kempe. 


(lammal kr>imiaiiiia (nli patririrr.sliikl, fr;^ii Stralsuiul 
känd Sfdaii ^^Ititct af ir.do-taliM . IvöiimaiiiiL-n ("arl Benihaid 
Kcmpo (se 111'daui liadr lilaml lirra hani suiiiTiiu JoJiuii Carl 
Cliribtoidicr orh Wilhelm ll.niik. Iivilka iiillyttado Ull «vi"- 
rigo i h(ir.iaii af istiUlaltl. l"rau andra söner till honom 
forllofvii äiinn iilllinj^ar i 'l\vsklan(l och Kysslaml. Vai)i-n: 
i blå sköld vli niipiiUl^jAcnde jivlhiK,' hjmi med ett bart 
svUrd i liöijra ramiMi; nr lijclmcn npiisli^^rr i-tt llkuaiidL' 
lejon;   kransen   oeli   löfvei-l;el   i   ^Mild   dcii   Idatt. 

l.itteralur: |];. SelileK''! I Släkten Keiiipo, Sth. 1870; 
Sv.  Släktl;alend.T  iss:,. 

Carl  Bernhard,  f.   1755,  köpman  i  Stralsund,  t  1S36. 
(j.  I7';6  111.  Aina  Maria  Wallis,  i.  1778.  t  1852. 
Stiller: 
1. Johan Carl Christoiihcr, i.  17<^9, iiifl.\ ttadc till Sverige, 
.grosshandlare  i  liern(')sand,  t  1S72.   (i.  l:t)  lu.  Anna 
Catharina  Wikner,  f.   179S,  t   1^38;   2:o  ni.  Anna 
Fransiska  Franzén,   i.   I.s2(i,  t   IS^S;   3:o   1849  m. 
Charlotta  Klisabet  Franzén,  f.  1822,  t  1874. 
I5arn,  i  l:a giftet: 

1) Carl Johan, t. 1824, grosshandlare i Härnösand, 
t 18()2. (i. 1852 in. Johanna Henriette Diewel, 
i  hennes  l:a  gitte.  f.  1834,  t  1911.   (Se  nedan.) 

Harn: 
Jolnmiia Katarina Sofia (Jenny), f.  1853 ^/i.   G. 
1876 ''Vs m. f. d. e. o. i)rofessorn vid  Lunds uni- 
versitet o.  ofverlakaren  vid Lunds hospital, K N 

0 2 kl., L F S, med. d:r Svante (hlman, i 
hans  2:a  gifte,  f.  1836 ''/lo  (Djurs h o 1 m). 

Aliee Charlotte, f. 1855 -"/w. (i. 1879 m. gehei- 
meradet, f. d. professorn vid universitetet i 
Ii a 1 1 e, jur. d:r JoJiann Christopli (C Ii r i s t e O 
Sehwartz. 

Carl Bernhard Cotlliartl. i.  1858 -'U.   Äg. o. beb. 

1 v a r s u d d e i U|)i)hind (Vät (i), (i. 1911 ^Vji 
ni. Hildur Berta Candida (Di da) Dauekwardt, 
f.  1866 ^V-'. 

2) Olof Bernhard, f. 1836, grdsshandlare, t 1908. G. 
1858 m. Julia I'alilni(i/i. i. 1836 -711 (Stock- 
li o 1 m). 


602 KK.Mri': 

Barn: 

(1) Johan Erland Robert, f. 1859 7«, öfverste- 
löjtnant vid Norrbottens resite, RSO (Bo- 
den), (j. IS.sy •"/u ni. Marie Louise Vic- 
toria Miiller  von  der  Werra.  f.  Ibb2 '"/t. 

Dotter: 
Vera,  f.  1892 -■''A. 

(2) Anna, i. 1861 'V-j. G. 1885 7i2 ni. docenten 
i nevTolo.sM vid Karolinska institutet, praktise- 
rande läkaren i S t o c k ii o 1 in, med. d:r An- 
ders T horbjörn (Thore)  Hwass.  f.  1852 -^s. 

3) Elias Wilhelm, f. 18.34, grosshandlare, konsul, t 
1890. O. 1868 m. Johanna Henricttc Diewel, i 
hennes  2:a  gifte,  f.  1834,  t  l'^ll.   (Se  ofvan.) 

Dotter: 
Ester Maria Uenriette, f. 1869 ^7i.   (i.  1896 -'^n 
m.   hofrättsrådet   i  Svea  hofrätt,   R N O,  jur. 
kand.  T Ji o r Strömman, f.  1865 "/n.   Äg.  Trid- 
liem  vid  Hernösand  (S t o c k h o 1 m). 
i  2:a Riftct: 

4) Erans Christopher, f. 1847 7:s, fil- hedersd:r, 
med. kand., grosshandlare, f. d. tysk konsul, 
verkst. direktör för Mo o. Domsjö aktb. o. för 
sulfitaktb. Mo o. Domsjö, landstingsman i Väster- 
norrlands län, K NO 2 kl., L L A. Äg. Sanna i 
Ångermanland (Stockholm). (i. 1883 Va in. 
Eva  Charlotta  Treffenberg,  f.  1864 7;». 

Barn: 

(1) Johan Carl, f. 1884 V12, styrelseledamot i 
sulfitaktb. Mo o. Domsjö. Äg. Granudden i 
Ångermanland (Stockholm). (i. 1909 
^7io m. Ii el frid Ingeborg Margarethe Ham- 
marberg, f. 1885 Vin- 
Son: 

Erans  Michael,  f.  1911 ^h. 

(2) Eanny Charlotta, f. 1887 '7i. G. 1911 ^^3 
m. e. jägmästaren, assistenten i Fredrika re- 
vir Af au r i t z Carlgren, f.  1883 (() r t r ä s k). 

i  3:e  giftet: 

5) Eanny, f. 1850 Vh. G. 1870 V^ m. justitierådet 
Carl (iustaf Hernmarck, i hans 2:a gifte, f. 1S30, 
t   19(11   (Stockholm). 


KE.MPKF cm 

6) Charlotte Hcnriettc (Lo t ty), i. 1855 "/g. Q. 
1882 7» m. professorn, med. d:r Maj^nus Ragnar 
Bruzelius, i hans 2:a gifte, f. 18.32. t IW2 (S t o c k- 
h o I m). 

7) Set II Michael, f. 1857 ^Vc, Krosshandlare, verkst 
direktor o. disponent för aktb. Ri^bertsfors R N O 
RWO. LLA (Stockholm). (j 1897 m' 
Thyra  Lundbergcr,  f.  1871,  f  1906. 

Söner: 
Frans Olof Erik.  f.  1898 ^^r. 
Karl  R a t^ n ar,  f.  1901 'V-, 

8) Berta, f. 1859 "/«. (j. 1884-% m. professorn 
1 obstetrik o. gynekolog! vid Karolinska institutet, 
ofverlakarcn vid Serafimerlasarettet, adjunkten vid 
Allmän.ia barnbördshuset. ledamoten af styrelsen 
for Nobcls:iftelsen, R N O m brilj. RNS-tOO 
ined. d:r Maurit z Johan Salin, f. 1851 ^i Äg' 
Gorväln  i  Uppland  (Stockholm). 

Wilhelm Henrik, f.  1807, inflyttade till Sverige, gross- 

lx^u^'% *  ^to^i^^olm,  t  1883.   (j.  1,S43  m.  Johanna 

Walhs, f.  1818, t 1909. 

Dotter: 

Anna Fredrika Wilhelmina, f. 1844 Vio. G. 1865 
/o m. f. d. kaptenen i schweiziska generalstaben 
godsägaren, K N O 1 kl., R Pr J O. grefve Walter 
von Hallwyl, i hans 2:a gifte. f. 1839 -"/i Äg 
slottet Hallwyl i Schweiz, Krikslund o. Äs, båda I 
Södermanland, Hildesborg i Skåne o. del i Ljusne 
o. Woxna bruksegendomar i Häl>inulaiid samt äg 
o.  beb.  hus  i  S t o c k h o 1 m 


Kempff. 

Släktc-n l,;irstanii>..u- >u...l all sannolikliet ivhn Tyskian.i. 
AhLst..- in.-a visslK-t käiulo st:,.ura(l(M-u Hans Joachin, KrMipff 
var kroiiol.ofalliiii.^rsman i Allh,, hära.l i Småland o.-i. ha.K> 
1 sitt gin,> ,n<Ml Mar^Mtvla SiindlKTix Maud fl-, -a l,aru sOn-Tna 
A.uN.rs  oH.  Carl  .I„.,an.   A.hI.ms  lv..,„p,r,  r.   172S,  krono.,..,'. 11 

hMHltl.rukar.-, son. i siir uift.. ni-.] Anna ("all.arin-i I nn.l 
1. 17G7. l.h-f fa.lor till n.danstAcn.le Andors Chrisloffer ' (Jn- 
slaf. Larl .Tol.au K..n,,.rr, r. 17^1', y I7S(), hofprr.likant. pn.st 
'"■''   l^yl^-lHM-.lo  i   Als la   (Sn, Åland),   -.   „..   Krislina   \.'nH-i 


C04 i<i:mi'ii' 

Si!iiill»ci-y:. i. M-W. luidf lilainl flera l.arii soiuii .1 dliaiinrs. 
ITOG, ; ISM, kuhiiiiinivi.-r i Alliiuiii(lsr\ d (Smalaiuli, »<n\ 
;itt j;irt.' iiie.l l-r,-.lrJka .(Mhaniia l'laiitiii,- (;\ ilcnl)nt,'a, 1'. 
;{. ■;• isr.T. Mcf ladcr till sjJikaptnicii Carl Johan l-Cfini)!:!', 
1S((.-,, •;• ]s:,'.», 111, , I hvilkcu (l.iiiia 1,'icu al' sl.-iktcu utd..^' 
.svärdssidan. 

Anders Christoffer Gustaf, f. 1794, rcgcinentsskrifvare 
vid Närikes reg: te, fältkamrerarcs ii. li. (j. v„ t 1^'37. 
(j. lh_'I ni. Jöhaiiiia Maria Kiik^ren, f. 1799, f lN-10. 
Söner: 
I.Alfred Gustaf Reinhold, f. 1823 "/r, f. d. statens 
landtbriiksingenjck i Stockholms o. Sudcrni;inki:]ds län, 
f. d. intendent, R N O. R \V O, GM, 1. L A. G. KS50 
Va ni.  Ann-Charlotte  Peterson, i.  1825,  t  1895. 

Barn: 
1)  Carl  G o v c r t  Gcor\i,  f.  1851 """/il',  kapten  i  K. 
Flottans  reserv,  R S O.  R W O,  R Fr H L,  R Bad Z 
o. Löw O  I  kl.  (Stockholm).   G.  1878 '7u ni. 
Laura  Olympia  Gondnt,  f.  1858 ■'/:.•. 

Barn: 
Alfred Govcrt Louis, i. 1879 ^h, stationsskrifvare 
vid statens järnvägar  (K r y 1 b o).   G.  1911 "Vu 
in.  ./ a n e  Haraldson,  \.  1889 ^''/Vj. 
D a ii ni a r Gunhild Elisabeth, i. 1881 ^"/jo, fil. mag. 

(S t o c k 11 o 1 m). 
Ester Anna Antoinette,  f.  1882 \/u.   G.  1910 'V-- 
111. praktiserande läkaren, med. d:r H o I c o ni b e 
Eiiller.  i.   1882 -''/h  (B o u r ii e m o u t h,  f. n g- 
1 a n d). 
Gerda Laura Isabella,  f.  1889 ^7i. 
2)Lydiji  Alf ridå  Charlotte,  f.  1853^11.   G.  1 :o 
1872 "'/:t  m.  protokollssekreteraren  Lars  Constaii- 
tin Hasselgren,  f.  18,39,  t  1903 ^Vn ;  2:o  1905 -"/i-' 
m.  tandläkaren  Gustaf  Wilhelm  Leonard  Fcirberg, 
f.  1854,  t  19119 -"/, 2  (Stockholm). i 

3) Vietor Sixten Constantin, f. 1859^75, statens I 
landtbruksingen.iör i Västerbottens län (södra di- 
striktet), sui)pleant i styrelsen för riksbankens 
afdelningskontor i U m e ä, styrelseledamot i \'ä- 
sterbottens läns sparbank, Turk Osm O 4 kl. G. 
1889 ^7io  m.  Anna  Sjöstedt,  f.  1867 7«. 

Barn: 
Curt  Sixten  Reinhold,  i.  1891  '"/n,  iinderU)jtnant 
vid  Norrl.iiids  ariillerireg:le  (Östersund). 


KEY COÖ 

Rugnur  Sixten  Govcrt.  i.  189,^ '"A',  ofticcrsvo- 

loiitär vid  Norrlands  dra.iioiirejxitc  (^^k,sjö). 
Elsa  Anna  Dorotea,  f.  1895 77. 
Gerhard  Sixten  Douiilas.  i.  1898 ^Vu. 
Görel  Anna  Maria,  i.  1900 -"Vi-.'.  ^ 
G u n v o r Anna  Mariiareta, i.  1907 ""^/lu. 

2. 1-^rcdrik Johan \ictor. f. Ks27, sjökapten, t 1911 -^i. 
;      •    (i.  1855 ni. Clara Maria  licr.ic. t.  18,i(), t 1909. 

]5arii: 
1) Jane  Maria,  f.  lcS50 '■'/!(].   (J.  1878 "U  m.  f.  d. 
I fonduiäklarcn,  ordi.  i  styrelsen  för  aktb.  (ieorK 

I Strandberg.   R W O,   Knnt   G e o r 'J.   Strandherti, 

] f.  1853 -■'/.-,  (Stockholm). 

i 2) Henry Gnstaf Vietor, f. I8fi0 ^"/ii, med. lic, prak- 

I tiserandc  läkare  i  Stockholm,   (j.  1894 ^^r,  m. 

-; Gellv  Rebecka  Natlnmson,  f.  1868 -'/n. 

; Dotter: 

i a; ar in,  f.  I.s9() -/s. 

I A)  C I a r y  Wendela,  i.   I,s65 ^'/n.   (i.  1889 -'Y-.  m. 

i kamreraren  \id  Stockholms  badhusaktb.,  sjökapte- 

I nen,  R W O,  (j V:s Olymp M,  friherre  Carl  Gu- 

I staf  Warner  Silfversparre.  i.  1850 'Vi  (S t o c k- 

\ h o 1 m). 

3. Karl Hjalmar, f. 1834 -^n, fil. d:r, f. d. docent 
1 vid Uppsala universitet, f. d. lektor, R N O (S t o c k- 
l        h o 1 m).   (j.  1868 ^'Vs  m.  Anna  Gröristedt,  f.  1849 


'Ii. 


Key. 


I [   ]i(n-(l\;i<lr;i   Sl<. .1(1:01(1,   iiiuin   dl   .Miirndr   brKniusadI   i 

\ \:'\>\.T  ui'li  IM. IT  -.■f  liafvd,  i  r.sicr  iiT  .M(.r\(ii  Kills  (k1i  i  srnlcr 

i ;ii  slriiiulcrna  aT  l.nrli  Mavrr  wcii  I.ocli  P.aiiaiih.ch,  l.uildc  under 

{ Ti.cdeltidrii  elan, 'Il  .Min ka.v,  iiiiiuiid  uiidrr  dcMla  iiaiim  redan  pa 

i l';(n) talcl.   riider  föiJaiMli. äihinidradc iiiimiias  vasc.in  li(il"dliij,'ar 

! ir.r  ilaiu^u  Aii^rus  Du  Mac  Ka.v.   v   Ul".!  och  dciiiics  >uu  John 

[ .M.ic  Ka.v  «r  farrc.   y  MTM.    lliinii  .Macka.v  of  Farr  d.)},'  Kil4 

<Mii  crtcrtiiiddcs  af  suiidi   li(,nald   Macica.v  of  Sira thiia ver.   f. 
■ l.-:iii.  t  H"'t'.>.  sasoiu  claiicns  hiWdiiiK.   llaii  ui.pliJU'!"^  10-JS  till 

i i.ccr  af  SkulthuHl   mel   t Kel   Lord   Kvny   och   fJlrdc   i  vapiiei 

I Irc   at   hötrcr   viiiida   rähockshuf\ udcMi.   en   nch   t v.\   ställda. 

.i iiiidrr  de  tvA  iicdcrsla  cii  liaiid  liäll.indc  en  med  .-spetsen  \ip]):'il 

vänd   d(dk,   iiv.irs   spel.   sticker   upp   r,fver   hufvnden,-!.    Sir 
Donald,   som   redan   HiJd   ei-h;'illit   tilisi.ind   .alt   U|ipsiitla   eti 
; ir;;cnifiile   för  ii 1 1   delia.ua   i   t ret tio,u-i;_'a   kri-et   under   Kri 


COG KKV 

slian IV uf Dainmtrk, giik Hi2l) m<"d sitt rogeuu-ute i tjänst 
lios komiii},' Ciislaf II Adolf. VuX roi,'i'iiu'iitet liado Ihru 
Jiu'dk'iuiiuir af iiaiiiiict .Mackay la,i;it anstiillniiiK suiu offieo- 
raro och uudcruffitcraio och fri\n IvA af dom, soiu ofliT 
krigets slut bosatto sig i Svorigo. härstannua de svonsku 
gronarua Mackoy ^mimora utdöd i och Key. Ättens hufvud- 
niaii i Skottland" är Sir Donald Mackay, Lord Kcay, f. 1^31), 
höfding  för  clancn  Mackay. 

Släkteu Kcys svenska slanifadcr, som förmodas liafva 
hetat James och vara identisk med en James Cay eller Kay 
vid kapten J. liethuns kompani af Mackays regemeute, hlef 
(ifverstelöjtnant och var l.osatt i Uppland. lians sonson, krono- 
fogden i Tuna liin (SnuMand) Jacob Key, f. lOSU, t l^öö, hade 
i sitt gifte ined Margareta Drangel, f 1734, s(inerua Johan och 
Kredrik, genom hvilka släkteu delades i Edshults- och ^Yindö- 
grenarna. Johan Key, f. 171S, häradshöfdiug, y 1789, g. 174S 
m. Kristina Margareta Wiesel, f. 17l'li, t l^GÖ, hade ^onou 
Jacob Magnus (se iiedan) och Fredrik Key, f. 1720, härads- 
höfding, t 1793, g. m. Kristina Lovisa Elertz, f. 17-14, t ISiy, 
blef fader till nedanstående Karl Fredrik ( Wihdö-grenen). 
Namnet har skrifvits Keij, vou Key och Key. Af släktens 
medlemmar hafva riksdagsmannen Ihnil Key och läkaren och 
vetenskapsmannen, professor Axel Key gjort sig mera kända, 
medan skriftställariunan, fröken Ellen Keys namn är världs- 
berömd t. 

Den svenska grcn.ui för el t från den skottska skildt 
vapen, nämligen . ii böjd, afvig sai«el i silfverfält, emellan 
en rubiuröd ring ocli etl svart griphufvud, hållande en him- 
melsblå nyckel  i  näbben. 

Litteratur: Anrep, Sv. Sliiktl.oken, öruberg, Sv. Släktkalen- 
der 1S91, Leijunlnifvnd, Ny Sv. Släklbuk, IL Key-Aberg, 
The  Swedish  Mackays  i  The  Celtic  .Mouutly,  jnui-  juli  1911. 

Edshultsgrenen : 

Jacob  Magnus,  f.  175U,  ryttmästare,  t  1807.   G.  1789 
m. Charlotta Sofia Hammarberg, f.  1769, t  180U. 
Söner: 
1. Carl  Johan,  f.  1795,  kapten,  t  1875.   Q.  1832  m. 
Lovisa  Ulrica  Charlotta Buren, f.  1808, t  1883. 

Son: 
Axel  Ivar.  f.  1S40 '^/9,  f.  d.  öfverste,  f.  d.  öfver- 
adjutant  hos  konung Oscar  II,  O II S Gbmt,  O II:s 
Jmt, KSO 2 kl., KPOdaC, K It Kr O. Off P T o. 
SO,   RDDO,   RItS:tM   o.   LO,   RNS:tOO 
(N o r s h o 1 m). 
Hugo  Emil.  f.  lb.48 ^/a,  f.  d.  landtbrukare  (Å b y). 
. 2. Henrik,  f.  1800.  öfverstelöjtnant.  t  1S61.   G.  1824 
in.  Carolina  Wilhelmina  Åberg,  i.  1804,  t  1805. 


KKY G07 

Barn: 

1) Klise Leontine Caroline, f. 1827, t 1911. (i. 1N52 
m. kaptenen Adolf Malcolm Åbcrs. f. 1S2-1, t 1^^93. 
Deras barn antogo  namnet Kcy-Åbcrg. 

2) Karl Emil Georg, f. 1H29, öfverstelöjtnant, t 1904 
^7(i. G. 1864 m. Hcdvik^ Rääf i Smaland, f. 18,^8, 
t  1899. 

Barn: 

(1) Carl Leonard, f. 1869 ^9, major vid Kust- 
artilleriet, fortbefälhafvare ä Oscar-Fredriks- 
borgs fort, LÖS (O s c a r - P r e d r i k s- 
borg), G. 1895 "Vi m. Märta Scharp. f. 
1872 Vi. 

Söner: 
Carl  Henry  Wilhelm,  f.  1896 "/i-. 
Carl  Lennart  Johan,  f.   1898%. 

(2) Kerstin Elisabet Maria, i. 1871 'Vi (L i n- 
k ö p i n g). 

(3) Karl Geors W i i^ g o. f. 1875 "V-*, kapten o. 
regementskvarterniästare vid Första lifgrcnad- 
järreg:tet (Linköping). G. 1905 "V ii? nu 
V i v a  Spdnberg,  f.  1884 -'/a. 

Barn: 
A n n a - L i s a,  f.  1906 Vn. 
Hilda  Stina,  f.  1908 -'^U. 
Karl  Emil  M a e,  f.  1909 ^7io. 
Vila  Mac,  f.  1911 ^Vi. 

3) Ernst Axel Henrik, f. 1832, med. d:r. professor, 
rektor vid Karolinska institutet, t 1901 "Vil-. G. 
1863^8 m. Selma Charlotta Godenius, i. 1S43 
-'Vh  (Stockholm). 

liarn: 

(1) Carl Axel Helmer, i. 1864 "Vi. fil. d:r, skrift- 
ställare, f. d. docent vid Ui^psala universitet, 
redaktör af Svenska Dagbladet, R W O, R Fr 
HL (S t o c k h o 1 m). G. 1901 Vn m. M ä r t a 
Elisabeth  Börjeson,  f.  1880 ''%• 

Döttrar: 
Brita  Elisabeth  Mac,  f.  1902 -'Viu. 
Marianne  Elisabeth  Mac,  \.  1904 "'/h. 
T y r a  Elisabeth  Mac.  i.  1906 '%. 

(2) Selma Elise, f. 1867 ^'"/u». (i. 1891 -"/n m. 
lasarettsläkaren i T r e 1 1 e b o r g. med. d :r 
C a r I A n g u s t Anton Ljunggren, f.  I.s60 ''/a. 


(3) r y r u higchorii. f. I>s71 Vi. O. 1895^/? in. 
professorn i patolojii o. allmän liälsovård vid 
Uppsala universitet. R N O, nied. d:r Jolian 
Ulrik Thcodor Oucnscl. f. 1863 ^7o. Bcb. 
eK:en  villa  vid  U p p s a 1 a. 

{4) Einar Samuel Henrik, f. 1872 ^Vi-\ med. 
d:r, docent i kirurgi vid Karolinslva institutet, 
t. f. (överläkare vid Maria sjukhus i Stock- 
h o 1 ni. (i. 190-1 "/.-. 111. Anna Liden, f. 1874 
''In. 

Windögrenen: 

Carl Fredrik, f. 1773, k. lifdrabant, t 1817. G. 1798 
m. Beata Maria Sundewall, i hennes l:a gifte, f. 
1778,   t   1858. 

Son : 
Emil,  f.  1799.  kapten,  t  1824.   G.  1821  m.  friherrinnan 
Carolina  Charlotta  Fleetwood,  i  hennes  l:a  gifte,  f. 
1800,  t  1<^.^7. 

Barn: 
I)  Carl  Fredrik  fidvin  Fmil,  f.  1822,  postmästare,  t 
1892.   G. 1849 in. grefvinnan Sofia Ottiliana Posse, 
f.  1824,  t  1884. 

Barn: 

(1) Ellen Karolina Sofia. f. 1849 'Vi-', skriftstäl- 
larinna.   Äg.  o.  beh.  Strand  (Alvastra). 

(2) //a/v/if  Ada  Loui^^a  Maria.  f.   1841 V4.   G. 

1888 'Vr m. f. d. fängelsedirektören, R W O, 
Per Herman Pettersson, i. 1844 -'Vh (K a r I- 
s t a d). 

(3) Karl  Adam  Emil.  f.  1852 "r.u  sjöfarande. 

(4) Mac Otto Washington, i. 1853 7", landtbru- 
kare (J o n s j ö. Horred). G. 1888^"/-.. m. 
AI a r i a Katarina Seliade frän Tyskland, f. 
l,Sf)f)  1/1. 

Barn: 
Ivar Emil Mae, f.  1889 ^j-.i, student vid Lunds 

universitet,  underlöjtnant  i  Smalands  liiisar- 

reg:tes  reserv  (L u n d). 
Ellen  Marie  Louise  Mae,  f.  1S91 Vr--. 

(5) Karl Lage Einar. f. 1S55 Vr. Bosatt i Nord- 
amerika, (i. lS7cS 111. Emily Panot fraii 
Fiigkuid. 


w 


KEV-AlU^UG 1>U« 

Barn: 
Ida  EiilaUa  Alice  Ottiliana.  f.  1«79. 
O s c a r  Hallar  Bed förd.  1.  IHM). 
(6) Hedda  Ai^nes Ida.  f.  185ö 'Vh.   Q.  1892 "Vs 
ni. arkitekten Yngve Rasnuissen. i. 1861 '-'/is 
(Villa  V a r h u 1 t,  Kulle n). 
2) Mar i e - Louise,  i.  1823 -'A o.   (i.  1842-77  ni. 
karnniarherren.  friherre  Carl  Adam  Jacob  Raah, 
f,  1815,  t  1902  (S t o c k 11 u 1 ni). 


Key-Aberg. 


Släkten hiirstumma'.- Iran kapteiiL-u vid K. .röiiköpiiigs 
rt-gfiufute, gudsiigarni A. Maloolm AbiTg, l'. 18-J4, t 1-'J'"5 
oob hans maka Elise I.. C. Kry, f. 1^21, j lUll. 1 »en fCrn- 
tiilhih-de den skånska slakl.-i. Aborj,' från Ahiis, dit slakten 
anses hufva invandrat Iran 'J'yskland i början ut ITUn-talet. 
Hans syskunbarn Carolina Vilhelmina Åberg, i\ 1S04, t 15505, 
var gitt med öfverstelö.jtnanten vid K. Jönklipings regemente 
Henrik Key, f. ls(H». t INUl: bland deras liarn var den först- 
nilmnda Elise L. C. Key, som salnnda var gift med sin mors 
knsin. .Itarnen af A. .Maleohn Åberg uch l^llise T.. C. Key 
ändrade sllktnamnet lill Key Aln-rg, hvilket i enlighet med 
<le skottska clauiagarna iTkiinIs af ueh ni)idagits i clauen 
.Maekay. 

Litteratur: Sv. Sliiktkalender ISDO oeh sliikten Key i 
denua  kah^nder. 

Adolf Malcolni Åberg, f. 1824, kapten, godsägare, t 1893. 
G. 1852 ni. Elise Leontine Caroline Key, f. 1827, 
t  1911. 

Barn: 
1. Adolf Henrik Algot, f. 1854 ^"/i, med. d:r, profes- 
sor i rätts- o. statsmedicin vid Karolinska institutut, 
medicinsk författare, R N O, K Bad Z L()w O 2 kl., R 
N S:t O O (S t o c k h o 1 m). (j. 1885 '■'/v, m. 1: 1 1 e n 
Marianne  Åman.  f.  1858 ^''/n. 

Barn: 
Hans Malcolni Ludvig, f. 1886 *"/«, med. kand., fält- 
läkarestipcndiat  i  Eältläkarekärens  reserv,  poetisk 
författare  (S t o c k h o I m). 
Ingrid Margareta  Elise. f.  1887 -'/"• 
Karin   Ellen   Emilia,  f.  1888%,  folkskollärarinna 
(S t o c k 11 o 1 m). 

39. 


610 


KlOV AliHRC; 


Sten Axel Algot, f. 1889 -Vi i, ofticersvolontär vid 
Fortifikationen, kadett vid K. Krigsskolan. K a r I- 
b e r k^ 

Gerda Ebba Elisabet, f. 1891 -%, til. stud. (U p p- 
s a 1 a). 

Martha Eanny Elisabet, f. 1894 •''/ut. 

Kat h Ellen Maria. f.  1896 -'7io. 

Alva  Maria  Elizif,  f.  1899 '*V,. 

2. Carl A.xel Julias H e I m e r. i. 1^57 'V<i. (i. 1*^06 Vu 
ni.  E n fi I a Ekman.  f.  l.sSn 'Vu  (T r a n a s). 

3. Christer Maleolm h a g o, f. 1858 '"A., kapten i Jön- 
köpings rejr:tes reserv, RSO (Tranås), (j. 18'J2 
^"/la  ni.  Emilia  Ulrika  Åman.  i.  1872 'Vi. 


Barn: 

f.  1893 -Vi--'. 
f.  1895 'Y-,. 
1897 ^'Vio. 

1898  "Vn. 

{.   1900 ■''"/,•.. 


S O n j a Eanny  Elise, 

M a r y  G er da  Ellen. 

Kurt Erik Algot. f. 

/ u' a r  Karl  Hugo,  i. 

Rolf  Yngve  Henriks 

Sven  Tryggve  Adolf.  f.  1902 'Vi. 

Birgit  Margareta Emilia,  f.  1<>04  '"/s. 

Ove August Hugo, f.  1905 '"'/k.. 

Karl  Wilhelm  Viktor,  f.  1801 -/i,  fil.  d:r,  hyr, 

i  koinnierskolleKinin.  f.  d.  docent  vid  Uppsala 

versitet,  ordf.  i  statistiska  fiireninKeii,  I^ VV O. 

S:tAii()  3  kl..  RPClirO.  Off Fr d'Acad.   Äg. 


näs  säteri  i  Smala 
ni.  E m y  Lundberg 


id  (St o c k 

f.   1N66  ''/;i. 

Barn: 


iclief 
iini- 
RR 

Äho- 
i).   Cl.  INMl  '/.•! 


Mae Gösta, f.  I«'^2 '"/i. laiidtbrukselev. 
Elsa  Emy.  f.  18^3 V-.. 
Aina  Tora  Elise.  f.  1896 'V.i. 

5. Ebba Lilly Carolina Christina, f. 1863 -V». Ci. 1nn7 
^/i) ni. kai)tenen i Fcirsta lifk^renadierrei!;:tets reser\-, 
RSO, Constans Vietor Du Rietz. f. 184s ="Vi-'. Äic. 
o.  hel).  T a n ,u" a r n  i  ÖsterKiUland  (A s b .\' s a n d). 

6. Emma Sofia EJisabeth (Beth), f. 1S(.5 V^. (i. 1N88 
^V« in. kyrkoherden John (jiistaf Josua l'i!ilkMeii. f. 
1851,  t  IMOO  (S ä b y d a I). 

I.Axel Gustaf Maleolm. f. l<s()7 'Vu. tandläkare 
(Ljusdal), (i. tn. Katharina Sofia (Karin) Dahl- 
ström, i hennes 2:a gifte, f.  1871  '"/o. 


Kii.r.AXi)i:u 

liarn: 
Axel Karl  Gösta,  f.  1901 %. 
Aina Ebba Elise. f.  1905 'V^. 
T hor st en Maholni Huiio,  f.  1908 ''Va. 
Eli en Emy Ingrid . \.  1911 ■'/(i. 


Killander. 

Äldsta käii.lc stainfiuUiu Audrrs .I.inssuii fiAii Tiiiiil;i 
socki-ii i ÄHsIkuks liiii, ;,^ m. IiikcIx.i k Svi.sddt I.t, liadc 
SOiU'11 Jdii Aiidrrssoii Kill.indcr, f. 17;!(l. v 1^(»:.. lior^j.irc i 
liorAs. som i sill ^\Hv iiifd .Ma.-j;aiTla Olofsdol I ,m- blcf fader 
till Andn-as KillaiidiT, r. ITf.!», t 1M7. tTdssliandiarc liirsl i 
iiiirniida siad. sfdan i (Jiip^horK, K- l^^H» m. Anna lOlisahftli 
l.uiidirri'11. i hciiiics l;a .uilir, f. ITIil.'. j 1S7"i. Drssa makars 
mdc  snii   vai-   iirdaiisl :1,iid.'   .Ishall   Fredrik. 

Litteratur: i..-i.ii,nliut\ iid. Ny Sv. Sliikllxd;: Sv. Sliiki- 
kaleud. r  1>S-,, 

Jolum Fredrik, f. Ksil, liofiiiteiidfiit, t 1.S99 '-'7io. G. 1838 
tn. Mcnriette Hcdvi.v: Flii,;il)L'tIi Cliarlotta ( hilciiliaal. 
f.  1816,  t  1898. 

Barn: 
I.Axel,  f.  1841 Va,  f.  d.  ryttmästare  vid  Smalands 

husarreg:te, R S O (M ii I I s j ()). 
2. Viktor Herman, f. 1844 -Vio, f. d. kai)ten vid Sma- 
lands srcnadicrkär, vice ordf. i direktionen för Jön- 
k()|)ings läns lasarett, R S C). Äg. o. beli. V i k s b o 
i Småland (B y a r u m). (j. 2:o 1877 "Vi» m. Eva 
Aurora  Kn^elberii.  f.  1844 "V-'. 

liarn,  i  2:a  vciftet: 
\) Klas  II e r m a n,  f.   1(S78 "/«,  aj^ronom.  förvaltare 
vid  Skokloster  i  Up|)Iaiid,  ordf.  i  Skoklosters 
sockens  koninunalstämina. 

2) Gustaf lienninii. f. 1880 ^Vi. liokliällare å järn- 
vägsstyrelsens trafikbyrä (S t o c k Ii o I m). (\. 
j911 Vio m. Hilda Maria (Mia) Pettersson, f.  1887 

3) Ernst Viktor, f. 18S2 '%. löjtnant vid Ciöta lif- 
garde, (jV:sC)lMn|)M (Stockholm). G. 1909 
"7i(i m. Gunhild Elisabeth Mathilda ((Julia) Bern. 

f.   1887 -Ivj. 


Son : 
Arno I d.  f.  1910 Vn. 
4) Eva Elise Henrietta Willielinina. f.  1884 ^'h, 


612 K IN BERG 

3. Emmy Lovisa Fredrika Augusta, f. 1S47 ''"/i-j (J ö ii- 
k ö p i n g). 

4. Agnes Hedvig Charlotta Matilda, f. lS-19 'Vn (.1 ö n- 
k ö p i n s). 

5. Carl Fredrik K n u t, f. 1S5-1 -■%, f. d. distriktschef vid 
statens järnvägar, R N O, R \V O (Uppsala). (1. 
1881 Vi in. Jenny Matilda Walihtedt. f.  1860 --/t. 

Barn: 

1) Jolian Fridolf Lennart Knntsson, i. 1882 'Vi, jnr. 
utr. kand., sekreterare hos Sveri.^es alhn. handels- 
töreriiiiK, ledamot af Sveriges ad\'okatsaiiifiiiid 
(S t o c k h o 1 rn). G. 1911 ''^/9 ni. A n n a Hilda 
Maria N or ström, i.  1884 -^lo. 

2) Carl Gustaf Knutsson. f. 1884 'Vi. löjtnant vid 
Boden-Karlsborgs artillerireg:te, adjutant vid kom- 
inendantskapet i Boden. G. 1905 ^Vi« ni. Ebba 
Elisabet II Johansson,  f.  1878 -"/a. 

Barn: 
Ebba  Brit a.  f.  Imoo -'Vi i. 
Carl Fredrik Magnus,  f.  1911 '7a. 
Elsa,  i.  1912 ^'V?. 

3) Knut Knutsson, i. 1886 "V:.', f. d. underlöjtnant i 
Positionsartillerireg:tcts reserv  (S t o c k h o 1 ni). 

4) Per A x e I Bertil Knutsson, i. 1887 -^'a. 

5) Erik Fredrik Viktor Knutsson, f. 1889 "/i, journa- 
list (Stockholm). G. 191U --Va m. Ester 
Gunhild  Sahlin,  f.  1882 ^/«. 

6) Fredrik Wilhelm Knutsson. f. 1893 -^h, jur. 
stud. vid  Uppsala universitet. 

7) Jenny  Matilda  llenriette  L o u i s e  Knutsdoiter,  f. 

1.S9.S  '7io. 


Kinberg 

(Västgötasläkten). 

Släkten liiirstiiniiiiar Ir.^^n ]'.fiii;tsl'c)rs i Sils .sockeu, KiiiiU' 
härad. Efter hiir:idet nutogs sliiktiiniiiiict nf krunoliiusmaii- 
iion Sven Kinberg, j 1747. g. m. (Miristina Window, t 17G0. 
Dessa inakar voru liiräldrur till nedanstående prosten Johan 
Gustaf, friln hvars sondotter (st; ni'dan), hvilkeiis tre söner 
u|i|itngo niöderni-hanmet, den .\ iigre sljikt<'n Kiiibrrg liiirslatn- 
inar. 

Lilteratnr:   Sv.   Ättartal   ISUO. 


KINBEKO C,V.\ 

Äldre släkten : 

Johan Gustaf, f. 1736, fil. ni:r, kyrkoherde o. iirost i 
Hjärpås (Västergötland), t 1802. (i. 1779 ni. Juliana 
Leiditz,  f.  1759,  t  17^>5. 

Seine r: 
1. Johan  Henrik,  f.  1782,  fil.  ni:r,  kyrkoherde  o.  prost 
i  Grönbv  (Skanc), "t  1^53.   (i.  1813  in.  Margareta 
Lovisa  Schlyter,  f.   1792,  t  1880. 
r3arn: 

1) Lovisa Wilhelmina Helena, f. 1814, t 1895. G. 1842 
ni. prosten Jacob Petersson, f. 1801, f 1860. Deras 
söner  iipptogo  inöderneiiainnet  (se  yngre släktL-ii). 

2) Johan (justaf Hjalmar, f. 1820, med. o. fil. d:r, 
kir. ni:r, professor vid veterinärinstitutet, t 190S 
-"/s. G. 1:0 1854 m. Helena Gustatva Ulrika Stoc- 
kenberg, f. 1831, t 1858; 2:o 1859 '^ji-j m. Mariana 
(laroUna A ii r o r c Haiiitnarskjöld, f. 1843 ^'h 
(S t o c k 11 o 1 m). 

Barn,  i  l:a  giftet: 
il) Anders  Henrik  Ferdinand,  f.  1855 V3.   Bo- 
satt i  Nordamerika. 

(2) Jolianna Christina Lovisa (Hanna), f. 1856 
-':?  (S t o c k h o 1 m). 

i  2:a  giftet: 

(3) Arvid Onstaf Hennin}^, f. 1860 "Vi o, major 
i Fortifikationens reserv, Stockholms stads 
byggnadschef, R S O, RRS:tSt() 2 kl., R Fr 
HL, RRS:tAnO 3 kl., RNS:tOO, GV:s 
Olymp M. Sydafr krigsmed. Äg. del i iuis i 
S t o c k h o 1 m. G. 1894 ^/s. m. H b b a KicUan- 
der,  f.  1868 "Vn. 

Barn : 
Kristina Märta Anrora,  f.  1895 V?. 
Hjalmar Lndvig Henningsson, f. 1908 -%. 

(4) Gottfrid Hilding, f. 1874 -"/t, civilingenjör, 
inneh. af firman Hilding Kiiiberg 6: C:o i 
Hamburg. Off Fr d'Acad. (i. 1900 'Vi:.' m. 
Alice  Margot  Rodatz.  f.  1880 -^ö. 

Barn: 
Elsa Margit,  f.  1901 ^^n. 
Karin.  f.  1903 ^/n. 
Harald Adolf Hjalmar,  f.  1905=%. 
Herbert  Henning Adolf, f.  l'^08 ^%. 


2. Sven, f.  17S5, brukspatron, t  11S51.   (j.  ISIS in. Maria 
Krikssun,  t.  ISUd. t  1S5S. 


Frans A ii f // 6" t, f. 1S3() '''/:i. f- d. briiksäKare (Stock- 
holm), (j. iSöS ^"'/is ni. Johanna (Nanna) Wik- 
ström.  f.  1S3M ■-'"/«. 

Döttrar: 
AI « r / (/,  t.  1S71 ''Vii.' (S t o c k h o I ni). 
Elsa, f.  1S75 ■'7<i.   O. 1907 % ni. inKcn,i()rcn Hjal- 
mar   Orvar   Laqnist,  f.  1S73 '^u   (Stock- 
li o I ni). 

Yngre släkten : 

Lovisa Wilhelmina  Helena,  f.  1814, t  1895.   O.  1S42 m. 
kyrkoherden o. prosten i Veninienlu)g (Skåne), fil. m:r 
Jacob  l\'tersson.  f.   ISDl,  t  1S60.   (Se  of van.) 
Söner (Kinhcrs): 
{\)  Wilhelm  Henrik  Jacob,  f.   1845 "-''At,  resements- 
veteriiiär   i  fält\eteriiKirkärens  reser\',  f.  d.  re^e- 
nieiitsxeteriiiar   vid   \'endes   artilleri.rcKite,   R W O 
(Kristianstad).   (J.  1S72 -"/n. m. S c I m a Con- 
stance  Kull.  i.  I84S -"Vs. 
Barn: 

a) Olof Wilhelm, f. 1S73 -•'/«, med. d:r, docent i 
psykiatri o. rättspsi'kiatri vid Karolinska institu- 
tet, öf\'erläkarc å Laiii;l)ro sjukhus (L a n ^ b r o, 
Ä I f s j ö). (j. Ksys -"/« ni. ./ u I i a Rosenhauni. 
f.  1874 '/'i,  med.  lic.  praktiserande  läkare. 

Son: 
Sven  Olof  Moritz.  L  1901  '"/i. 

b) Jakob iieorii. f. I>s75 -"/ö, med. kand.. l\. apo- 
tekare, t. f. lektor i kemi vid Veterinärinstitutet 
(L ä n K b ro,  Ä 1 f s j ö). 

c) W ill y. f. 1877 '"Vio, ingenjör (F r e i b u r r. 
Baden). G. 1908 "Z? ni. Edla Elisabeth Char- 
lotta (Lizzie) Schenströin. f. 1878'"/-, Ki m- 
nastikdirektör. 

Barn: 
A strid,  f.  1909 ^r.. 
R a ii n ar,  f.  1910 -"/lo. 

d) S i ^ n e.  f.  1882 "Al  Kymnastikdirektör. 

e) Ruth. f. 1888 '7-'. .i^ymnastikdirektör. (i. 1911 
-"/iL" m. med. d:r Eritz Cci^er (F r e i b u r jj. 
Både n). 


KIXXA.NDKK 


(2) Tyclw Hjalmar, f. 1846 Vö, verkst. direktör för 
Bei.iers bokförlajisaktb. (Stockholm), (i. 187Ö 
m.  Lydia  TIwrcsia  Nyiircn,  f.  1N4« ^Vi. 

Barn: 

a) Annie Lydia Wilhdniinu, f. 1N72 '7i. O. 1897 
^*'/ii ni. kassTtrcii i h^olkskolclärarnas peiisioiisiii- 
rätttiinji frans liu^o Nordwall, f. 1867 '"Vi.' 
(S t o c k h o I 111). 

b) T hor a  Maria,  f.  1874 -7«. 

c) Jakob Hjalmar, i. 1875 '■'/», vice verkst. di- 
rektcir   för   Bei.iers   bokf(')rla«saktb.    (S t (» c k- 

.  Il o 1 ni),   (j.  1905 in. J c n n v Atmiista Sandavist, 
i.  1882 7r.. 

Son: 
Folk c,  f.  1906 'V;i. 

d) Disa  Johanna  Thcrcsia,  f.  1880 '■'"Va. 

e) Siri Helena, f.  1882 '%. 

(3) G e o r il Esaias, f. 1847 ''V*, fabrikör. Äg. Tararps 
pappersbruk i Blekinge (T ärar i). Brak n e H o- 
by). G. 1875 'Vn ni. Alfinlda Alaria Reuierfeldt, 
f.  1855,  t  1SS2. 

Barn: 
Alfhilda  Wilhelmina  Maria,  f.^ 1876 'Vu. 
Hl I en  (jeoriiina  Maria,  f.  1877 ''/n. 
Lill y  Mathilda  Elisabeth,  f.  1878 7i. 
Albert  G e o r ii.  f.  1879 7i2. 


Kinnander. 

Äldste kände slamradcin \ai- liund.ii Lars Ainnndsson i 
l{jr)rMl..rp 1 'rirs.Tiiius snvki-u i Kliida iiiirad föst.TK<'illaiid >, 
K. 111. Maria i;iiks(|.i(I.T. Iiriir liiiradct aiit..j,'s sliikl iiaiiinrl 
al' deras son Hrik Kinnander. f. ITOl.', t ITsr,. prusl o. ii.vrko- 
lierd,' i Loniniar.vd (Smaland), k- 171" ni. Catliarina .Maria 
1'liilander, f. 1717. t ISH. nied hvilkas lv:1 skiner, iiedausfil- 
eixle J.ar.s .MaKiais (.<h ranj. sliikten delade si;,' i t\h ^Te- 
iiar.    Förutom   nedanstående   finnas  grenar  i   Nordamerika. 

Litteratur: Sv. ;\llarlai ISiUi, I. Kinnandi'r, Mina barns 
fiirfäder,   Siiderköpin^'   r.l(i!i. 

Äldre grenen: 

Lars Magnus, f. 1742, teol. d:r, fil. ni:r, kvrkolierde. 
prost, t KS32. (J. 1779 ni. Catharina Charhuta Caléii, 
f.  1761,  t  1824. 


c, K IN N AND KR 

Söner: 
Isac  Herman,  f.  1786,  tet)l.  d:r.  fil.  jiibeld:r,  kyrko- 
herde, prost, t  IHVf).   G.  l:o  182-1  ni. Hedda  Wilhel- 
mina Chicrlin, f.  lSO-1, f 1S3S; 2:n 18.^2 m. Wilhelmina 
Charlotta  Bcrgenstråhle,  f.  1813. t  1865. 
Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Lars Herman, i. 1827, fil. d:r, kyrkoherde, t 1885. 
Q.  1878 m.  Anna  Sofia  Sabel,  f.  1858, t  1902. 

Barn: 
Hedvig Anna Dorotea, f.  1880 "/r.   (j.  1907 ^'U 
m.  landtbrnkaren  Carl  Henrik  Anderson,  f. 
1878 -Va.   Äs. o.  beb. L : a  Al m b y  i  Uppland 
(B r u n n a). 
Fredrie Herman,  f.  1883 ^/d. tjänsteman  i  aktb. 
Barnäntcens Tekniska  fabrik  (S t o c k h o 1 ni), 
i  2:a  giftet: 

2) Carl Oscar, f. 1833, kapten, t 1897. O. 1863 ^/« 
m. C e c il i a Helena Holm, f. 1843 ^7ii (Kristi- 
a n s t a d). 

Sö:ier: 

(1) Oscar Fredrik, f. 1865 '»/lo, .iur. kand., vice 
liäradshöfding, vice verkst. direktör i försäk- 
ringsaktb. Skandia. Beb. egen villa i S a I t- 
s j ö både n. (i. 1 :o 1896 Vn m. Alice Hedvig 
Anna Charlotta Scherini, f. 1870, t 1900; 2:o 
1901-/, m. H e d v i ii Lovisa Charlotta Wil- 
helmina  fieriienstrahle,  f.  1868 -''/h. 

Barn,  i  l:a  giftet: 
Nils  Oskar.  f.  1900 Vi. 
i  2:a  giftet: 
Gnnhild  Anna  Cecilia  Charlotta,  f.   1906 

V;.. 
Oscar  G öst a,  f.  1907 "V?. 

(2) John Gustaf, f. 1872 -^lo, kapten o. batteri- 
clief vid Wendes artillerireg:te, agent fcir 
försäkringsaktb. Skandia (Kristianstad). 
G.  1903 ^Vin m. Vera Ljnuiiiiren. f. 1883 ^Ys. 

Barn: 
Mar s ar c t a.  f.  1904 ^"/t. 
Carl  Eric  Oscar.  f.  1906 ^Vi. 

3) Charlotta Laurentia, f. 1836 Vio. Cj. 1866 ''/7 
m. majoren o. fördelningsintendenten .lolian Magnus 
Kdvard  Fornell, f.  1840,  f  1895 (I. i n k (i p i n g). 


KINXANDEU 617 

4) Erik  Oideon,  f.  18.^8,  sjökapten,  landthrukarc.  t 

1880.   O. 1868 % in. Eva Jolianmi {ti cm na) ()lir- 

ström,  f.  1840 -"/?  (V a d b t e n a). 
Döttrar: 

E v a Charlotta, f. 1869 "/o. Q. 1895 "/a ni. t. f. 
kyrkoherden, komministern i Landeryds pastorat 
af Linköpings stift Nils Cnattiiiiiiiis. f. 1866 -'/; 
(f1 a^e by.  Hjul s b r o). 

Ellen Amalia, f. 1876^/8, anställd i Östergöt- 
lands enskilda banks afdelningskoiitor i V a d- 
s t e n a. 

2. Lars  Magnus, f.  1794, kyrkoherde,  prost,  t  1868.   (i. 
IS34 m.  Carolina Ohrling, f.  1811. t  1853. 

Son: 
August  Lars,  f.  1835,  kapten,  t  1880.   (I  1868  m. 
Jenny  Helena  Svanfelt,  f.  1843,  t  1904. 

Döttrar: 
Ruth, f. 1869 Vs. O. 1893 Vy m. hofrättsrådet i 
Göta hofrätt, ordf. i Jönköpings läns landsting, 
K W O 2 kl.. RNO, Axel Nicolaiis Rumbers. 
i. 1854 'Vu (J ö n k ö p i n g). 
Ulrika Elisabeth (Lizzie), f. 1873 '-'7 1 o. (i. 1902 
Vu ni. häradshöfdingen i Gudhems o. Kakinds 
domsaga, f. d. hofrättsassessorn, jur. kand. Erans 
O se ar Nyman, f. 1866 "/is. Äg. o. beb. Vill a 
L a g ni a II s g å r d e n  (S k ö f d e). 

3. Lrik  Wilhelm,, f.  1798, fil. d:r, rektor, t  1869.   (j. m. 
Maria Christina Molander, f. 1823, t 1911. 

Dotter: 
Wilhelmina, f. 1846 'Vio.   G. 1875 -'V? m. kyrko- 
herden Conrad Daniel Sjödin, f. 1837, t 1892 (L i n- 
k ö p i n g). 

Yngre grenen: 

Paul.  f.  1746,  fil.  m:r,  kyrkoherde,  prost,  t  1801.   G. 

1777  ni.  Ulrica Sofia  Jansson,  f.  1757,  t  1804. 
Son : 
Paul  Gerhard,  f.  1795,  komminister,  t  1875.   G.  1832 

m.  Apollonia  Sofia  Calén,  f.  1800,  t  1882. 
Barn: 
1) Israel,  f.  1833 'V",  kyrkoherde  i  Här:idsliammars 

pastorat  af  Linköi)ings  stift,  f.  d.  kontraktsprost  i 

Vikbolands  kontrakt.  LWO  (H ä r a d s h a iii m a r). 

(i.   1866 -'Vn  m.  Clementiiie  Cecilia  Lewin,  f.  1836, 

i  l')02. 


»jis k.ii;i.i.i'.i:k(; 

Harn: 
Kiirl  M a s n u s,  f.  l^W ■*"/:t,  revisioiiskonimissarie  i 

arinéförvaltniiik^en  (S t o c k li u 1 in).   O.  1898 '^/lo 

III.  Anna  Matliilcia  Selin.  1.  1879 Vn. 
Cecilia,  f.   1870%.   G.  1907 "-'"/a  ni.  skoKsför- 

valtarcn   vid   baruiiict  Adelsvärd   G c o r i'.   Karl 

Berg,  f.  1874 V:i  (A t v i d a b c r k). 
L o n i s e, f.  1872 -'/t.   (i. ni.  G e r Ii a r d Wcrnielin, 

anställd  vid  nickanisk  verkstad   i   B r o o k 1 y n, 

Nordamerika. 
Maria.  f.  1875 ^/n.   (i.  1896 •'/<(  ni.  kyrkoherden i 

Täby pastorat  af LinkopiiiKs stift ./ o h a n l-redrik 

Holmberg,  f.  18b() -"/.-.  (S ö d e r k ö p i n v.). 
Gustaf,  f.  1878 -"Z?,  jiir.  utr.  kand.,  t.  f.  Joinhaf- 

vande   i   Västerbottens   norra   domsaga   (S k e !- 

1 e f t ea). 

2) Ulrika Charlotta Paulina, f. 1839 "V :i (L i n k ö- 
1) i n k). 

3) Isak Conrad, f. 1843. komminister, t 1908. (i. 3:o 
1884 '/ii m. A n n a Cliristina Lovisa Sieghalm, f. 
1857 'Vh   (L i II k (■) 1) i n k). 


Kjellberg. 

Äldste kiiiidf stiuiiriulcrii .löns (.loiias) Kit-lhcrgh, f 173:1, 
(g. 111. Catharina ^Val<i(•lll, som oiiikr. thr 10.^0 var slottlofvcn 
\)k l.fc-kö, hade s<iiu'ii Svm KjcllbiTK, i'. It»''^, f 17.")."), kruuo- 
läiisiiiaii, g. m. ("iiristina KKholni, ined livars två söner .Jonas 
och Abraliani, släkten d.'ladc sig i två grenar. Deu äldre, 
Junas, f. 172:.', t 17.V.>, kronolänsinan, g. ni. Elsa I':bl)a .Mellin, 
hade sönerna .lonas Kjellberg, f. 17.".-2, grosshandlare i tiöte- 
borg, kommerseråd (hvilken titel han dock afsade sig), gods- 
ägare, riksd.-igsman dcli medlem af sekreta ntskottet vid 1800 
års riksdag i Norrköping, kiind som filantrop oeh stiftare af 
Kjellbergska flickskolan i (iöteborg, t 183'J barnlös, och Sven 
Uoland Kjelllfei-g, f- 1700, t 1^00, grosshandlare i Cöteborg, 
som i sitt gifte med Christina Lovisa l.idlmlm var fader till 
nedanstående .Jonas .\nders. Kronidänsmannen Sven Kjell 
bergs yngre son kronolänsmaimeii o. hofrii(tskommissari>'n 
Abraliam Kjellberg, f. 17-'."j, t 171)."., var fader till Aron Kjell- 
berg  (se  nedan,   yngre   grenen). 

l.ideraliir:   Sv.   Släkl Ualcnder   LsMJ. 


.ii:lli?i;i:(; .  Gi9 


Äldre grenen 


Jonas Anders, f. 17cSM, .s^rossliaiidlaic, yjodsäKarc, riks- 
dagsman, t 1877. (i. hS22 ni. Amalia Tranchell, f. 
1804,  t  1N.S8. 

Söner: 
1. Jonas  Menrik  Reinliold,  f.  1823,  Rrosstiandlare,  gods- 
ägare, t iS^^ö '7-..   n. 1841^ in. Mnrrict Sinelair. t. 1824, 
t  1902. 

Barn: 
1) Jonas Malcolm (J o h n). f. 1850 '"''A, godsägare, 
ordf. i styrelserna för Lidköping — Kållands järn- 
vägsaktb. o. aktli. Tändsticksfabriken Sirius, leda- 
mot af Skaraborgs läns liiisliällningssällskaps f()r- 
valtningsutskott, ledamot af styrelsen för Skara- 
bt)rgs enskilda bank o. i direktionen för Lidköpings 
lasarett. RWO. Äg. o. beb. S t o r e b e r g i 
Västergötland (T a d e n e d). (J. 1873 ■'/(. m. 
Hilma Jaiohsson. f. 1S54 "^-j. 
ikirn: 

(1) Ingrid Maria, f. 1876 ^^i-'. O. 1897 Vio m. 
kaptenen vid K. Flottan, R S O, R R S:t An O 
3 kl., Tun Nich Ift 4 kl.. L () S, Axil (i u s t a i 
von  Horn.  i.  1868 '"Vii (S t o c k li o I m). 

(2) J o n a s Roland, i. 1878 78. Äg. o. beb. 
F r i e 1 s b e r g i Västergötland (Frie 1). G. 
1903 ^7i m. H i' d v i !^ Elisabeth Skjöldchrand. 
i.  1881 -7i-". 

Barn: 
Harriet,  f.  1^^04 V». 
./ o n a s  Fredrik,  f.  1906 '-'7(i. 
Jonas S v c n. f.  1910 -'7i. 
G n d r u n  Hcdvii;.  f.  \9\2 "/-j. 

(3) Jonas O n n n a r lulvard. i. inm ''jr,. Äg. 
Lenabergs kalkbruk i Uppland (L e n a b e r g, 
V a t t h o 1 m a). (i. 1906 -'Vn m. Gerd a 
Wilhelmina Belfrugc, f.  1886 '7io. 

Barn: 
Claes Malcolm Åke Gnnnar. f.  1907 -7s. 
Eira  Wilhelmina,  f.  1908 ^7». 
Gunvor Gunnarsdotter, f.  1911 •''75. 

(4) Jonas H c r b e r t. f. 1882 Va. Äg. Fekersholms 
järnbruk i Smaland (F c k e r s li o I m, I^ r a t- 
t e b o r g). 


620 K.IKI.T.BHUG 

(5) Ester Hilma, f. ,1884-/4. (i. 1906 ^"/l- ni. 
injicn.iuren Victor Henry WaUcnhcni, f. 1875 
'-/ii  (S t o c k 11 o 1 111). 

(6) Jonas Ra g n a r,  f.  1889 ^Vr.. 

(7) Rignior Marika, f.  1891 --/n. 

2) Eliza Amanda, f. 1857 "Vi. O. 1878 '-'/n iii. 
provinsialläkaren, med. lic. Carl Henrik I3i()rek, 
f.  1844,  t  1912  (Fa I k en he r ji). 

3) Maria Hcnrika. \. 18f)ii -'/.-.. (i. 1N7.S ^-/v) ni. 
grossliandiareii Arthur Fdward Scaton, i. 1847, t 
1912 ^74  (Göte bo r kO. 

4) Carl Oscar, f. 1864 Vo. godsägare, R W O. Äg. 
o. beb. Kersö på Kkerön samt ag. hus i 
Stockholm. G. l:o 1892 '-^710—1910 m. friherrinnan 
Miniii Elvira Leontina Lcijonhielm, f. 1873; 2:o 
1910-%  m.  Karin  Rcdlund,  f.  1890 72. 

Barn,  i  l:a giftet: 
Carl Eric Reinhold, f.  1893 ^78. 
D a gm a r Vera, f.  1894 7io. 
EU en Harriet, f. 1895 7it.-. 
Carl Carlsson, t.  1902  *-/io. 
Eva,  f.  1905. 

i 2:a  giftet: 
Britt Elisabeth, f.  1911 ^71. 
2. Carl  Ossian,  f.  1825,  grosshandlare,  riksdagsman,  t 
1891.   O.  1849 m. Ingeborg Arnoldson, f. 1829, t 1885. 
Barn: 

1) Ingeborg, f. 1851 Vi». G. 1872 'V.o m. disponen- 
ten o. ordf. i styrelsen för Jonsereds fabrikers 
aktb., vice ordf. i styreisen för Skandinaviska 
kreditaktb., m. m., K W O 1 kl., R N O. RDDO, 
LVVS, William Gihson, f. 1848 "SV (J o n s e- 
r ed). 

2) Carl An g list, i. 1853 '7;j. grosshandlare i 
Göteborg under firma J. A. Kjellberg 6; Söner, f. d. 
tysk konsul, ledamot af stadsfullmäktige i Göte- 
borg o. f. d. ledamot af riksdagens första kam- 
mare, ordf. i styrelsen för aktb. (jöteborgs bank, 
Lindholmens verkstadsaktb. o. Lödöse— Lilla Kdets 
järnvägsaktb., ordf. i Handelskammaren o. Han- 
delsföreningens fullmäktige samt vice ordf. i Han- 
dels- o. sjöfartsnämnden i nämnda stad, K W O 
2 kl., RNO, RPrRÖO 4 kl. Beb. eget hus i 
Göteborg. G. 1875 7i m. Elisabeth Wilhelmina 
(Eliza)  Gibson,  f.  1853 7^. 


. KJEI.LBKIK! G21 

Barn: 

(1) C ur I Os si a II, f. 1S75 -'"/b, grosshandlare i 
Göte b o r g under firma J. A. Kjellberg 6; 
Söner, ordf. i Pensionsinrättningen för ålder- 
stigna  o.  sjukliga  tjänare. 

(2) Gunhild Ingeborg, f. 1877 -■7i. O. 190(3 ''/o 
ni. konunendörkapteiien af l:a graden vid K. 
Flottan, chefen för artilleridepartenientet vid 
flottans station i S t o c k h o 1 m, R S O, Siarn 
O Hv VA  3 kl.. Tun Nich Ift  3 kl., Turk Osin O 

4 kl.,  L Kr V A,  L Ö S,  C a rl  C hr i st i a n 
Engström, i.  1863 '"ji-j. 

(3) William Gibson, f. 1878 'V?. Ag. o. beb. 
B r y n g e 1 s n ä s (Alingsås). G. 1904 
'A.  ni.  E I s a  Isabella  Eleonora  Mark.  f.  1882 

Söner: 

5 \' e n Roland, f. 1905 '/o. 
,/ o n a s.  f.  190S  ^"A. 

(4) Valborg, f. 1880 -"/a. G. 1910 ^-'/o ni. gross- 
handlaren, österrikisk-ungerske konsuln M a r- 
t i n Ivar Levisson, f. 1871 -'Vr. (G ö t e b o r g). 

(5) Margaret Eliza. f.  1881 -"/». 

(6) löna s Anders,  f.  1892 ^"/'J, tekn. studerande. 

3) Hildegard, f. 1854 »/9. G. 1874 -% ni. gross- 
handlaren, K W O 2 kl., R N O, Off Belg Leop O, 
Harald Ferdinand Emanncl Sternhagen, f. 1846 
Vs  (G ö t e b o r g). 

4) E r n st Anders, f. 1856 ^"/r., bruksi)atron, kassa- 
förvaltare i styrelsen för S:t Jolianneskyrkan i 
(j (■) t e b o r g. G. 1881 ''/V m. Amalia Maliida 
rranchcll.  f.  1856  '''/(»• 

Fosterdotter: 
Signe, f.  1885 -'V:!,   (i-  1910 Vi ni. verkst. direk- 
tören i Sveriges allni. sj(")försäkringsaktb. A x e I 
Rinman.  f.  1875 ^Vu». 

5) Jonas Henrik Reinhold (::son, f. 1858 "/i. verkst. 
direktör i Skandinaviska kreditaktb.. ledamot af 
järnvägsrådet, ordf. i styrelserna for Mora -Vä- 
nerns järnvägsaktb. o. Villingsbergs aktb., vice 
ordf. i styrelserna för Trafikaktb. Grängesberg- 
Oxelösund, Luossavaara- Kiirunavaara aktb., aktb. 
Bofors- (juUspång samt Nora Bergslags järnvägs- 
aktb, KNO 1 kl., K W O 2 kl. (Stockholm). 
(j. 1900 -"/a m. Anna Maria Alnuivisl. f.  IS75 -^a. 


G2L» KJEI.lJ;i:iUi 

Barn: 
Carl Jonas. f. 1901 '"Ai. 
Knut Jonas, f. 19(i7 ^-/<!. 
a: (//•///  h:iisahcl.  f.   1912 ''/-'. 

6) Amalia Fredrika (Malin), f. 1859 ^"^/ii. O. 1881 
^"/ii 111. Kodsäk^areii AUiiinus \V i I f r i d Ullman, 
f. 1854 -V.-.. ÄK. o. beb. S a I t k a 1 1 ii n (M ii n k e- 
dal). 

7) Gertrud FJisabeth, f. 1861 ^"/lo. (j. 1881 *7h m. 
grosshandlaren o. konsuln. Turk Medj O 3 kl., 
Bcniit Adolf Wilhelm Bratt, f. 1849^70. Äg. 
(Jullringsbo i  VästergcUland  (d ö t e b o r g). 

8) Sigrid Alexandra, f. 186-1 '7io. (i. 1885 '7ii m. 
öfversten i 111. arnicfcirdelningcns reserv, kassa- 
direktören i Skandinaviska kreditaktb:s kontor i 
Göteborg, vice ordf. i styrelserna för Göte- 
borgs gas- o. elektricitetsverk o. aktb. Göteborgs- 
systemet, ledamoten af stadsfullmäktige i nämnda 
stad. k S O, R W O, Nils Gustaf Thure Ålilund, 
f.  1852  ^Va.   Äg.  villa  a  Särö  (Göteborg). 

9) Knut Erik Ossian, f. 1867 ^/n, med. d:r, professor 
i anatomi vid Konstluigskolan, föreståndare för 
Stockholms arbetareinstitut, ordf. i Folkbildnings- 
förbundet, redakt()r o. utgifvare af Allm. svenska 
läkaretidningen. Hed L (jöteiiorgs Nat i Uppsala, R 
NIO. Äg. villa ä Särö (Stockholm). G. 1892 
''7» m. Hel i^ a Henrietta Charlotta von Bahr, f. 
1870 '^U. 

Barn: 
Ehba Ingeborg Knutsdotter, f.  189-1 *7:i. 
Knut Gunnar Knutsson, f.  1896 V-'. 
Georg Otto Knutsson, f.  1899 7i. 
Ernst Adolf  Knutsson.  i.  1900  ^'/lo. 
Bertil Knutsson. f.  l'>02 ^7l". 
10) Harriet  Wilhelmina,  f.  1869  ^'Ai.   G.  1889  'V--- 
m.  ma.ioreti  i  F()rsta   lifgrenadiärregitets  reserv, 
R S O.  Carl Garibaldi de  Maré,  f.  1N61 7:..   Äg. 
o.  beb.  Mari e h o I m  i  Smaland   (S t o r s j ö). 

Yngre grenen: 

Aron, f. 1769, grosshandlare, t 1826.   G.  1812 m. Catha- 
rina Sophia Ström,  i dess 2:a gifte, f.  1779, f 1847. 
S(Mi: 

Viktor  Abraham,  f.   1814,  grosshandlare,  t   1875.   G. 
1844 m. Augusta  Wilhelmina Paiilin, f.  1821, +  1,S84. 


KJi:LIAiEUC: t'.2f{ 

IJarii: 

1. Anna Sofia Wilhelmina (Min a), i. 1845 'Vi (S t o c k- 
h o I ni). 

2. John Kdvard, f. 1847, jirossliatidkire. t 1895. (i. 
1872 *Vr, 111. A I ni a Victoria Charlotta Hasselblad. f. 
1845 ^77  (S t o c k h o 1 iii). 

Ikirii: 

1) Afincs. f. 1874 -''A», (j. 1899 V? m. praktiserande 
läkaren i S t o c k li o 1 iii, med. lic. Tor Niko- 
laus Lamherii.  f.  1853 -7io. 

2) Victor, f. 1876-77, anställd i firman F. W. 
Hasselbiad & Co. i O ö t e b o r g. Q. 1901 '"^Vio 
m. A u i; u s t a Matilda Andersson,  f.  1880 -7io. 

Barn: 
J o h n,  f.  1903 '7i. 
t: rik.  f.  1904 =^711. 
Edvard  Victor,  f.  1906 '-'7m. 
Ebba Alma  Aiifiusta.  f.  1^07 ^7i-.?. 

3) John Fredrik, f. 1878 '7i. As. o. beb. Sjövik 
i  ÖsterRÖtlaiid  (B o r e n s b i^ r k). 

4) Edvard, f. 1882 *7h, jur. utr. kand. (Stock- 
holm). G. 1909^7? m. Tyra Augusta Matilda 
Nilsson,  f.  1883 ^Va. 

3. Julia Augusta, f. 1849-72. (j. 1885 '7<i m. leda- 
moten af Tvska riksda?:cn Carl Henrik Georg von 
Vollmar.  f.  1850 V-.i. 

4. Hilda, f. 1850 7i. O. 1871 ^Vs m. handlanden, R 
W O. Fritz Oskar Hasselblad, f. 1844 "/«. Äg. 
Skok^storii vid  Lyckorna  i Bohuslän  (S t o c k h o 1 m). 

S.Victor Carl Aron Pontus, f. 1852 '7r.. ingenjör, 
slussinspektör o. kassör vid (iöta kanalbolag, sty- 
relseledamot i Motala sparbank. G. l:o 1886 m. 
VMn Cecilia Lovisa Ström. f. 1863. t 1887; 2:o 1895 
-7» III. Elin Kristina Ångström, f.  1864 "Vo. 

Barn, i 1 :a giftet: 
Hans Victor, f.  18^7 Vi», Jur. kand. 

i  2:a  giftet: 
Harriet Signe. f.  1897 ^V». 
Dagmar  Karin  Augusta,  f.  1901 ^^h. 
Elin. f.  1903 ^7i. 

6. Georgina Maria (Gina), f. 1855 V?. G. 1885 7i in. 
lektorn i iiiodersmälet o. latinska språket vid Mögre 
latiiiläroverket å Norrmalm i S t o c k h o I m, R N O. 
fil.  d:r  Carl Hugo Brynolf liergstedt.  f.  1855 '7s. 


G24 


KLK.M.MING 


Klemming. 


Ätten iir gaiiiin;il stocklu.lmssläkt; dfss iililste kände slam 
fader var "ährboru, achtat och törståiidigh" I^reutz Kle- 
nieutzsuu ell''r Kleniininj,'h, advokat, som i mars 1(577 iuf^iek 
äktenskap i Maria församling? med "dyf^dcsamma jnngfiii'' 
Elisabeta Walhndorf. Deras son I.ars Cl.-mmliii,' var orga 
nist; soiis.in. n .loli.m .Majrnus KK-mming, f. 172(i, j 18<ir., var 
bleckslagarc. Han utvandrade- ftr 1747, l)osatte sig i Spandau 
oeh utförde arbctrn för Fredrik dvn stores slottsbyggnader i 
rotsdam. När familjen växte, han hade 23 barn, oeh slotts- 
arbetena tröto, begiirde han af Kung Fredrik ett lån på 
l.")0 Thaler mot inteckning och 3 procents riinia, men d.l detta 
icke beviljades, anhöll han om pass för att återvända till 
Sverige, hvilket kungen emellertid fann vara onödigt. lian 
kvarstannaile ocksA i Si)andau. 'Iva af Iruis söner återflyt- 
tade till Stockholm och etalilerade sig som bleckslagare, 
hvilket yrke ut(ifvats i tillsammans ö sliiktled. Den äldre af 
d(>ssa liröder, Johan Christofer, f. 17Ö1, t 1SL'1. blef ålderman 
i bleckslagai-eämbetet ocli kapten vid l)orgerskapets infanteri. 
Den yngre brodern, f. 17s(), t 1M">, efterlilmnade inga barn. 
Den äldre ef t<'rliimnade en son, ("arl (Justaf (se nedan i, som 
blef den siste :lldermanne.i i bleckslagareämljetet i Stockholm. 
Dennes barn bleckslagarne Carl och Wilhelm, öfverbitjlidteka- 
rien Gustaf, antikvariske bokhandlareJi Henrik, landtbrnkann 
Flrik samt döttrarna Augusta uch Anna Klemming äro samt- 
liga döda. Från sönerna Wilhelm (jch Gustaf hiirstamma 
de mi lef vande mi'dlemmarna af den svenska sliiktgrenen. 
En dotter till den förra var den framstående operasångerskan 
Anna Maria Klemming, f. IStJt, t l^.VJ. Några personer 
utom släkten hafva tagit namnet, innan s;idant kunch' lag- 
ligeu  fiirhindras. 


Carl Oustaf, f. 17,s5, lilcckshiKarcäldcnnaii i Stockholm, 
t 1851. (j. 1815 ni. Maria Ulrika Holinströiii, f. 
1793,  t  18-15. 

ScHicr: 
1. Wilhelm  Leonard,  f.  1^20,  bleckslagare  i  Stockholm, 
t   1870.    (i.   1844  m.   Margareta   P.lisahet   Burman, 
f.  1821,  t  1892. 

Barn: 

1) E m y  Wilhelmina,  f.  1845 "/i  (Hudiksvall). 

2) Agnes Elisabet, f. 1851 ^/«. Är. hus i Stock- 
holm, (i. 1871-1897 m. k^rossliaudlaren Fridolf 
Holmer. 

3) Viktor Leonard, f. 1853 ^/.'•,, (Hverdirektör o. 
souschef \ id statens .jäinväKar. ordf. i direktionen 
för  statens  järnväyars  anke-  o.  |)upilikassa,  leda- 


KI.E.M.MIXG 625 

mot i styrelserna för Stockholms Allmänna Tcle- 
fonaktb., aktb. Stockholmstelefon, Telcfonaktb. Ce- 
derk^rcn, aktb. L. M. Kricsson 6: C:o samt ledamot 
i generalrådet för Svensk-Dansk-Ryska Telefon- 
aktb., K W O 2 kl., R N O, K 1) D O 2 gr., R Pr R 
ÖO 2 kl. (Stockholm). (1. 18S0 "/•-' m. 
Gerd a Intichorii Kli'nimiiii(. f. 1859 ''V*. (Se 
nedan.) 

Ikirn: 

(1) Gustaf Leonard (Gösta), f. 1880 ^7ii, civil- 
inRcniör, disponent vid Ounnebo bruk o. leda- 
mot i styrelsen för Gunnebo bruks nya aktb., 
ledamot af kommunalnämnden och taxerings- 
nämnden i (jladhammars socken ((j u n n e b o). 
G.  1900 -^/(i  m.  Mandis  Åiirvn.  f.  1878 ^'Ve. 

Barn: 
Si iin e.  f.  1907 Vr.. 
Anna  Elis a b e t.  f.  1908 -/lo. 
Gustaf  Viktor  tlugo,  f.  1911 **/i. 

(2) S y e n,  f.  1883 •'"/».  civilingenjör,  underingen- 

,iör   vid   statens   järnvägars   maskinafdelning 
(Ö s t e r s u n d). 

(3) Nils. f. 18S9 '^ii, underlöjtnant vid Fortifika- 
tionen  (V a X h o I m). 

(4) Frej, f. 1893 -'^/ 12, elev vid Tekniska hög- 
skolan  (S t o c k 11 o 1 m). 

4) Jolian rredrili (John), f. 1855 '**/i, förrådsför- 
valtare vid statens järnvägar (Stockholm). G. 
1893 ^''/i m. Anna Emilia Jansson, f.  1870 "Va. 

Barn: 
Arne  Willielm.  f.  1895 *"/u.. 
Herbert  Jolian.  f.  1890 -'/r... 
E v a  Anna  Elisabet  Augusta,  f.  1898 •"/s. 
Anna Stina Wilhelmina, f.  1900 -"A,. 
Anna Britt a, f.  1901 -"/r.- 
Anna  Maj,  f.  1902 ■*/.'-,. 

5) Ernst Teodor, i. 1857^-/8, f. d. bleckslagare 
(Rindön). G. 1884^7-' ni. Selma Helena 
Oberg. f.  1855 ^"Va 

Barn : 
Karl  Ernst   Leonard,  f.   1884 -'/10,   lokomotiv- 

eldare  vid  statens  järnvägar  (K r y 1 b o). 
Ernst  Hugo Emanuel,  f.  1885 'Vö,  handelsbiträde 

(S t o c k 11 o 1 m). 


10. 


626 


Johan   G ii s t a f   Adolf,  f.  1890 "Vo,  mekaniker 
(S t o c k h o 1 ni). 

6) Frans Gustaf, f. 1859 ^Vs. fotograf (Stock- 
holm). Q. 1909-^2 m. Märta Kristina Räde- 
ström, f.  1871 ^V-j. 

Dotter: 
Maud,  f.  1911 'Vio. 

7) Otto August, f. 1860 V12, jägmästare i Norra 
Hälsinglands revir, R W O. Bcb. eget hus i Ii u- 
d i k s v a 1 1. 

8) Wilfielm Edvard, f. 1862 ^V:i, arkitekt, verkst. 
direktör i akti). Clara Badinrättning o. i fastig- 
hetsaktb. Orion. Äg. hus i S t o c k h o i in. O. 
1889 "/s m. Kristina Lovisa Brisnian, f. 1860, t 
1912. 

Barn: 
Olof Wilhelm, f. 1890 ^^h, civilingenjör (S t o c k- 

h o 1 111). 
Anna  Stina.  f.  1891 7io. 
Greta  Usa,  f.  1893 "/s. 
Karin Augusta,  f.  1895^5. 
Gustaf Edvard, f.  1823, öfverbibliotekarie, t 1893.   G. 
1855  ni.   Clara   Louise   Schönbcrg,   f.   1833 ^^i 
(S t o c k h o 1 rii). 

Döttrar: 
Gerda Ingeborg, f. 1859 -"A.   G. 1880 -^/s m. öiver- 
direktiiren Viktor Leonard Kleniming,  f.  1853 ^.'5 
(S t o c k h o I m).   (Se  ofvan.) 
Lill y,  f.  1862 ^V?  (S t o c k h o 1 ni). 


Koch. 

Släkten, Kom tros Iiärsta innia frAn Lifland, var redan 1 
medlet af IGOO takt bosatt i Bohuslän. Handlanden i Kungälf 
Christian Koch var fader till kontraktsprosten och kyrkoher- 
den I Tjörns pastorat i Bohuslän Michael Koch, f. 1061, t 
i7:?3, g. m. Ingeborg Holst, f. 1G70, t 1"17, hvars äldste 
son, brnkspatronen, assessor Jöns Koch, f. 1601, f 1770, i sitt 
1712 ingångna gifte med Margareta Simzon, f. 16SG, t 1768. 
hade sonen Michael, f. 1715, f 17'^!). Denne Mlchael Kocli, 
Iiandlande och iiorgniiistare i Uddevalla med kommerseråds 
titel, var en framstående riksdagsman under dm s. k. 
Frihetstiden; 1 sitt andra gifte med Christina Brun, f. 172.'., 
t  1701),  blef  han  fader  till  nedanstående  Simzon  Koch.   Kuu- 


KOCII 027 

traktsprosten   Michael   Kochs   yiigru   son, brnkspatrouen   Nils 

Koch,  f.  1707,  t  1762,  blef  furfader  till majoren  Nils  Koch, 

f.  1768,  t  1848,  adlad  1S15  med  namnet von  Koch. 
Litteratur:  Anrcp,  Sv.  Släkthnkcn  II. 

Simzon, f. 1757, brukspatron, t 1822.   Q. 1787 m. Catha- 
rina Cecilia  Hegardt,  f.  1770,  t  1819. 

Söner: 
1. Michael, f.  1792, major, t  1869.   O.  l:o  1827 m. Jo- 
hanna Amalia  FrödinR,  f.  1801,  t  1830;  2:o  1833  m. 
Emma  Wilhelmina  Ijigeström,  f.  1809,  t  1891. 

Barn, i  l:a giftet: 

1) Carl Simzon. f. 1829, godsägare, t 1886. G. 1858 
m. Martina Elisabeth Fröding,  f.  1836, t  1912. 

Barn: 

(1) C ecil i a, f. 1859 'Vs (Göteborg). 

(2) A II g II s t a. f. 1862 ^"/s, anst. vid Sveriges 
allm. sjöförsäkringsaktb. (Göteborg). 

(3) Nils August, f. 1872 ^Vh. stadskamrerare o. 
stadskassör i Uddevalla, (i. 1902 '/lo m. 
Sigrid  Elisabeth  Sofia  Unger,  f.  1875 -'Vr.. 

Barn: 
G II lin el Hilda Martina, f. 1903 ^Vn. 
Greta  Cecilia, f.  1905 ^Vrj. 
Carl Åke Gunnar, f.  1912 '""h. 

(4) Elisabeth (Elsa), f. 1872 -"/s, lärarinna vid 
Majornas elementarläroverk för flickor (Q ö- 
teborg). 

(5) Carl Olof, f. 1877 -^/n, fil. d:r, lektor i tyska 
o. engelska språken vid högre allm. läroverket 
i  Jönköping. 

2) Michael, f. 1830, godsägare, t 1902. G. 1860 ^/a 
m. Adelaide Helena Lindman, f. 1839 "/n 
(Göteborg). 

Barn: 

(1) Helén e Emma Amalia, f. 1863 '"^k (G ö t e- 
b o r g). 

(2) Adclaide Clara Maria (Sign e), f. 1865 Vh. 
G. 1888 ^Vio m. kassören vid Skandinaviska 
kreditaktbis afdelningskontor i Göteborg 
John Erik Brusewitz. f.  1852 ^Vi. 

(3) Dagmar Gertrud Madeleine, f. 1866 ^^is 
(G ö t e b o r g). 


Kocn 

(4) Carl Arvid fl c n n i n ii, f. 1874 '/s. anställd vid 
Kainpeiihofs aktb., brandchef i Uddevalla. 
U 1899 "/9 m. Mcry Alexandra Almberg, 
f.  1874 ^Vio. % ] 

Barn: M 

Marianne Alexandra, f.  1900   /lo. M 
Enar Micliael. f.  1904 -"/i.                   - • J 

Gösta Henning Micliael, f.  1906 '^7. M 

Sven Michael. f. 1910 ''ju                .. I 

(5) A « n / ^ /l.tr«///(? Marianne, f. 1876 '/12 (O o- ^ 
teborg).                 10,   , ..      /r- •• i 

(6) Bror Bertel Lonis, f. 1879 "-^U, köpman (G o- I 
teborg). O. 1909 "/lo m. Edla Karin I 
Lo;//s(^ Mark, f.  1885 «^.                  ... | 

(7) Stellan Åke Gerhard, f. 1881 >, ingenjör i 
{S() d c r t ä 1 j e).               ^,,, ? 

is) Ernst  Artlnir  Harry,  f.  1883 '"/12,  löjtnant 
vid  K.  Flottan  (S t o c k h o 1 m). 
i 2:a  giftet: 

3) Ciara Christina Charlotta, f. 1835 -^/n. 0-18^3 
-'"/a m ärkebiskopen, teoi. d:r Anton Niklas Sund- 
berg  t  1818, t  1900.   Beb. eget hus i Uppsala. 

4) Art^hnr Maximilian, f. 1836 ^7u, bruksägare, 
K W O 2 kl., R N O. Äg. Nygårds säteri i Väster- 
götland o. Torps bruk i Bohuslän samt beb. eget 
hus i U d d e v a 11 a. G. 1864 'Vio m. P auline 
Mathilda Tauvon, f.  1841 ^n. 

Barn: 

(1) Richard, f. 1865 '^V?, agronom, förvaltare 
vid  Nygård  i  Västergötland  (R å n n u m). 

(2) Axel Michael, f. 1867 "Vs, kapten o. kompani- 
chef vid Västgöta reg:te, RSO (Udde- 
valla). 

(3) Ivar Arthur, f. 1869 ^Vn, Jur. kand., revisions- 
sekreterare (Stockholm). G. 1'^;»^ "/i '!'• 
Agnes  Amalia  Lundström, f.  1876  'h. 

Barn: 
Michael,  f.  1903  ^Vn. 
Elsa- Brit a,  f.  1905 ''^Is. 

(4) Gerda Emma Pauline. f. 1871 7o. G. 1899 
^'jv2 m. öfversten o. chefen för Jämtlands fält- 
jägarreg:te, f. d. generalstabsofficereii, RSO, 
RRS:tStO 2 kl., R Pr R O O 2 kl., friherre 
Curt \V i I hel m Rappe. f. 1863 *7io (Ö s t c r- 
s u n d). 


K OCH 629 

(5) Sign c. f. 1874 -/a (Uddevall a). 

(6) Robert Harald Micliacl, f. 1878 -'Vn, dispo- 
nent vid Torp. Äk^ del i hus i Stockholm 
(Tori), M II n k e d a 1). (I 1909 -'Vs m. A n n a 
Elisabet  Emilia  Claeson,  f.  1878 ^"/s. 

Dotter: 
Eanny Ida Marianne, f.  1909 "/n». 

(7) Aina Isabella, f. 1880 ^Vn. G. 1908 ^^/y ni. 
kaptenen i K. Flottans reserv, biträdande dis- 
ponenten vid Jonsered"s fabrikers aktb., Turk 
Medj0 2kl., William Gibson. f. 1873 ^h 
(J o n s e r e d). 

5) n ert ha Isabella, f.  1845 ^/a.   G. 2:o 1870 "Vii m. 
generalmajoren  Klas  Hjalmar Kreiiger,  i  hans 2:a 
gifte. f.  1826, t  1891.   Beb. eget hus i V ä x i ö. 
2. Johannes,  f.  1797,  hofrättsassessor,  t  1884.   G.  1828 
m.  Carolina  Fröding,  f.  1807,  t  1848. 

Söner: 
1) Simzon, f. 1837, häradshöfding, t 1889.   G.  1870 m. 
Hulda Maria Agrell. f. 1840, t 1891. 
Barn: 

(1) Carl Erik, i. 1878 --/u, tjänsteman i Städer- 
nas allm. brandstodsbolag (Stocksund). 
G. 1907 ^2 in. Ebba Cecilia Elisabeth Björk- 
man, f.  1870 "/u. 

Barn: 
Per Micliacl. f.  1907 "/n. 
Ebba  Hedera  Elisabeth,  f.  1912 -^/i. 

(2) Sven Viktor, f. 1880 ''Vu», ingenjör vid Jön- 
köping—Vulkans tändsticksfabriksaktb. kT i d a- 
holm). (j. 1903 7- m. Blenda Rosalia 
Säf ström,  f.  issi -''/s. 

Barn: 
Blenda Maria, f.  1904 %. 
Jöns Simzon, f. 1905 '^h. 
Sven Erik G an nar. f.  1907 ^Vu. 
K e r s t in ti cd era. f.  1911 ^^/s. 
Ingrid  Augusta,  f.  1911 *%. 

(3) Folke Carl Theodor. f. 1882 ^^h, journalist, 
medarbetare i Svenska telegrambyråns redak- 
tion (S t o c k h o 1 m). 

(4) Valborg Maria (V all i), f. 1885 Vs. Q. 1906 
7o m. engelska vice konsuln, direktören 
Charles David Thorburn, f. 1873 'Vö. Beb. 
egen  villa  i  Uddevalla. 


630 


KOCK 


2) 


3) 


Joaii Volrat, f. 1842, major, t 1898. G. 1870 ^'•'A 
in. Laura Clara Rosina Carlson, f. 18-15 '^/lo 
(Falköping). 

Son: 
Sivard Ingemund, f. 1871 *'Vi', borgmästare i 
F a I k ö p i n k, ledamot af styrelsen för Falkö- 
l)in.tcs sparbank och för 'Skaraborgs ensk. banks 
afdfbiink^skoiitor därst. G. 1901 '^U m. Or?a 
T III I i c  Maria  Helander,  f.  1878 ■'/'-. 

Söner: 
Per  Volrat  Mikael,  f.  1902 "/i'. 
Carl Axel Bertil,  f.  1905 ^"/o. 
Sven  Ragnar  Signrci  f.  1908 ^"/lo. 
t: r i k  Mauritz,  f.  1848  ^7»,  sekreterare  o.  skatt- 
mästare hos  Göteborgs o. Bohnsläns liushällnings- 
sällskap,  R W O  ((j o t e b o r g).   G.  1907 '''h  m. 
Hanna Kristina (Stina) Linden, f.  1873 ^"/i. 

Dotter: 
A n n a  L i s a,  f.  1908 ""/o. 


Kock 

(från Finland). 

öfvorkrigskoinmissin-ifij i Fiuliiud under 1!-0S— 09 Ars krig 
Abraliani Kock, f. 1771, t 1S19, sina efter krigets slut iifver 
flytt.-ule med sin familj till .Sverige, var g. m. Fredrika 
Iledmnii, f. 177G, t lS-1. Hans smu slatskommissarien Altra- 
Jiam Victor Kuck, i. 1!S07, t IhiM, var i sitt 18:!9 ingAngna 
gifte med Abraluunina lCngi-1 Oldeubm-g, f. 1S17, t 1!»03, 
fader  till 


Victor Hjalmar, f. 18-14 'h, i. d. major i armén, f. d. 

stationsinspektor    vid    Stockliohns    centralstation, 

RSO.  RWO.  RDIJO,  GM.  (Stockholm).   G. 

1873 Vvj m. Thoniina Augusta Wilkens. f. 1851 ^"/o. 

liarn: 

1. Cecilia Augusta, f. 1874 "/q. 

2. August Victor, f. 1876 ^/4, ryttmästare o. skvadrons- 
chef vid Smalands husarreg:te, Belg M K 2 kl. (E k- 
s j ö). G. 1903 ■••'"/lo m. Kersti n Jenny Wanner. f. 
1883 -V». 

Barn: 
Kerstin Ingeborg Augusta, f.  1907 "7:1. 
Lrland  Victor  lljalntar.  f.  1911  -"Ju. 


KOCKU.M iVM 

Allan Hjalmar, f. 1878 "/s, kapten vid Vaxholms 
kustartilleriieg:te, RRS:tSt0 3kl. (Vaxholm). 
G. 1906 ^^/2 m. Rosa Johanna Antointtte Forss, f. 
1881 ^Vio. 

Barn: 

Syster  Gunvor  AUansdottcr,  f.  1907 '"/a. 
August  Victor  AUansson,  f.  1910-^/2, 


Kockum. 

Äldste käudo stauifudcrii llfiuir KDclaiiu, som saimolikt 
inflyttat fråu lloUaiui, var redan lor.;; liaudlaiido i Krisliau- 
stad, rAdnian, t l<>"i^. >,'• "i. Silk> ilaiisdottor, t 1*^'^'.^ Hans 
yngre son Jöns, 1'. IC.ti , t IT.;;), handlande och radman i 
Kristianstad, blef läder I ill Lars Kuekum. t. 1710, t 1T'.30, 
sämskniakare oeli rådman i Mahmi, i;. 17-H m. Anna Cljri- 
slina lUihf, t. 1725, j ITSJ. l''rån hans (l)land iUla barn) 
onde till niogi'n ålder liomi.e son. nedanstående Ihnric 
Ki>ckuni, härstamma alla nu letvaiule medlemmar al' tienna 
släkt. En i Ryssland bosatt adlad gren af släkten är numera 
\ildöd på svärdssidan. Denna gren härstammade från eu af 
sistnämnda Henrlo Kockums söner l'eter, f. 1774, f 1S17, som 
i unga år öfverflyttade till Kurland och dog såsom koiipar 
slagaremästare i iMitau, g. m. Helena Fowelin. 'i"va af 
lians söner, Henric, generalguverniir i Astrakan ocli rysk 
general, död på 18t>(t talet, samt Alexander, öfverste i ryska 
geiiietrupperna, blefvo adlade under namnet Kockum de l'la/,- 
bek. Generalens son l'eter, öfverste för ett af ryska gardes- 
regementena, dog 1800 barnlös och slöt den ryska grenen; 
hans änka Elisabeth, f. Smoggiu, är bosatt i St. Petersburg. 
—  Grenar  finnas  i  Nordamerika. 

Litteratur: Sv. SUiktkalender 1!n.s7: Isberg, Bidrag till 
Malmö  stads  historia. 

licnric, f. 17-18, sämskniakare i Malmö, framstående 
kommunalman, t 1^25. G. l:o 1770 m. Benyta Sofia 
Holm, f. 1753, t 1786; 2:o 1786 m. Gunilla Rulic, f. 
1764,  t  18(H;. 

Söner,  i  l:a  giftet: 

1. Christian Petter, f. 1771, garfvare i Malmö, t 1828. 
G,  179-1  m.  Johanna  Cecilia  Berg,  f.  1768,  t  1846. 

Son: 
,   Henric, f.  1801, godsägare, t  1858.   G.  1834  m.  Julia 
Lundberg,  f.  1810,  t  1845. 


632 KO("Kr.M 

Döttrar; 
Anna  Ida  Menrica,  f.  1837^7.   G.  1857 ^/lo  m. 
distriktschefen  o.   öfveringetijören,  öfverstelöjt- 
nanten  i  Viig-   o.   vattenbyKk^nadskåren   Oscar 
Frithiof Zander, f. 1829, t 18^1  (S t o c k h o 1 m). 
Anna  Julia,  f.  1839 -^/o  (Q ö t e b o r kO. 
2. Lorens,  f.   1773,  handlande  i  Malmö,  t   1825.   Q. 
1801 m. Anne Sophie Suell, t. 1777, t 1831. 

Son : 
Frans Henric, f. 1802, handlande o. fabriksidkare i 
Malmö, framstående indiistriidkare, Ki'undare af 
Kockums mekaniska verkstads aktb. och Kockums 
järnvässaktb., t 1875. (j. 1829 m. Christiana i^oro- 
thea Beijer, f. 1805, t 1875. 
Söner: 

(1) Lorens  Petter,  f.  1834,  fabriksidkare  i  Malmö. 

t 1899 -'/h.  g.  1871  78  m. A u t^ ii s t a Ucckcr. 

i  hennes 2:a  ftifte,  f.  1840 'Va  (13erlin). 
I^arn: 

v.) Alida Alexandra, f. \^11 '^U. G. 1899 
^^5 m. kaptenen i 5 Badensiska infanteri- 
regitet n:o 113, läraren vid kadettskolan i 
K a r 1 s r u h e Edvard Max \V alt her 
Schmidt, f.  1873 V<i. 

b) Carl F råns ti e n r i k. f. 1878 7io. ingen- 
jör, kassadirektör vid Kockums mekaniska 
verkstadsaktb. Äg. o. beb. Villa Betes- 
h ö g (Mal m (>). G. 1909 '7it "i. K a r i n 
Schrani,  f.  1886 Vh. 

Son : 
Lorens  Frans  Henrik,  f.  1911 7l'; 

c) Jeanna Augusta Maria, f. 1881 'V?. G. 
1909 Vi m. Carl Adolf R a ii n a r Olson. f. 
1880 ^78  (B er 1 in). 

(2) Gottfrid Weddig Georg, f. 1838, direktör vid 
Kockums mek. verkstadsaktb.. t 1875. G. 1866 
Vs m. T he kl a Helena Paulina Fogelklon, f. 
1846 ^7o  (Ma 1 m ö). 

Barn: 
a) Carl  Georg,  f.  1868,  fabriksidkare,  t  1902 
-7?.   G.  1894 "Ai  m.  Si gr un  Heidi  He- 
derström,  f.  1875 '/o  (Malmö). 


I 


KOCKUM G33 

Söner: 
Carl  G ot t f ri e (I,  f.  1895 ^V». 
Herbert  Frans  Henrik,  f.  1899-77. 
Stig  Panl  Lennart,  f.  1900-79. 

b) Jeanne Marianne (Jeanna), f. 1871 7h. 
G. 1891 ^7n in. lumdhindeii o. italienske 
vice konsuln i Malmö, R W O. R It 
Kr O. Lars O u s t a f Kruse, t. 1863 Vs. ÄJ,^ 
del i lielcnetorp i Skanc o. luis i Malmö. 
(3) Frans  Henrik,  i.  18'1().  berk^siiiKenjör,  chef  för 

Kockumsbokik^en, framstående kommunalman,  t 

l^MO '7-'.    (i.   1877 '7'<   ni.   Laura   Louise 

Plåten,  f.  1851  \h  (Mal m ö). 

Barn: 
Elsa,  f.  1881 7ii.   (i.  1906 Vio  m.  löjtnanten 

vid   Västu:öta   infanterireg:te   Nils   Otto 

Höi^lund.  f.  1881 7l'  (A X va i 1). 
Jeanna  M a r i; aret a,  f.  1883 *7i.'. 
T h y r a.  f.  1884 -'h-K 
A n na, f.  1886 Vi. 
Erik  Erans  Henriksson,  f.  1889 7s,  student 

vid  Tekniska  högskolan  (S t o c k li o I m). 
Carl Gottfried Erans Henriksson, f. 1891 -7i. 

student  vid  Tekniska  högskolan  (S t o c k- 

li o 1 m). 
Emma  Marie  Louise,  f.  1892 '7i. 

i  2:a  giftet: 
3. Johan  Daniel,  f.  1787.  ffodsäsare,  t  1854.   Q.  1813 
ni.  Anna  Brita  Bersh,  f.  1794,  t  1867. 

Barn: 
1) Peter,  f.  1821.  vrodsii^^are.  t  1891.   (i.   1851  m. 
Milda  Cecilia  Bcr^li,  f.  1S25,  t  1906. 

Barn: 

(1) Edla Cecilia (Ellen), f. 1853 -V». Q. 1875 
7jo m. godsägaren, R W O, Gotthard Die- 
den, f. 1848 7r.. Äg. Bellevue o. hälften i 
Lindholmen  i  Skåne  (B e I 1 e v u e,  M a 1 m o). 

(2) Hanna Lovisa Amalia, f. 1855 -7i. (i. 18SI 
7» m. konsulenten hos Svenska Ayrshircföre- 
ningen, R W O. L L A, Ernesti Otto (E r n s t) 
Rietz, f. 1847 -"/« (K r i k s b e r g. Tu m b a). 


634 KOCKIM 

(3) Jan Daniel, i. 1S57 -/:.', jjodsäsare, vice ordf. 
o. vcrkst. direktör i licirriiiKc— Östratorps 
järnvägsaktb-, ledamot i styrelserna för Skån- 
ska liypoteksföreiiingen o. Alnarps landtbriiks- 
o. mejeriinstitut, R W O. kg. liiilften i Lind- 
holmen samt arr. Jordberga o. Tofthög, allt 
i Skåne (J o r d b e r g a). O. 1888 '/» m. Olga 
Ryc-Las.si'n  frän  Danmark,  f.   1865 **/io. 

Dotter: 
E min y Hilda Octavia, f. 1889 Vh. G. 1910 
^'/(i m. ingenjören vid Svenska st)ckerfa- 
briksaktb., f. d. underlöjtnanten i Kronprin- 
sens husarreg:tes reserv Ernst Georg 
Carlsson  Herslow,  f.  1884 -'Vii  (A r 1 ö f). 

(4) C h r i s t i a n Eredrik. f. 1858 ^Vs, revisor o. 
kontrollant (Malmö). (i. 1890 -'/o ni. 
Gerda Paulina Hendebcrg, f.  1859 -''/ö. 

Barn: 
Gösta   Peter,  f.  1891 ^/lo,   banktjänsteman 

(M a 1 m ö). 
Berndt  Simon  Otto,  f.  1893 V»,  officersvo- 

lontär  (Kristianstad). 
Hilding  A x e I  Henrik  Lndvig,  i.  1895 '^7. 
M a r i a.  f.  1898 V*. 

(5) Brita Henriette I d a, f. 1860 ^%. Äg. tillsam- 
mans med systern Hilda, Rosengård i Skåne 
(R o s e n g å r d,  Mal m ö). 

ib) Hilda Cecilia, i. 1862 '/a (Rosengård, 
M a 1 m ö). 

(7) Berndt Henrik Ludvig, i. 1864 ''ji, ryttmäs- 
tare vid Skånska linsarreg:tet, RSO (H ä 1- 
s i n g b o r g), (j. 1908 'Vio m. El i n Olivia 
Backström,  i.  1880 '/«• 

Döttrar: 
Hilda  Ann- Mar i e,  f.  1910 7io. 
Gunvor,  i.  1912 -%. 

(8) Julius Fritz Hjalmar, f. 1869 ^Vs (Johan- 
n e s b e r g,  M a r i e s t a d). 

2) Maria  Carolina,  f.  1829 ^7?  (M a 1 m ö). 

3) .lohan Henrik Berndt, f. 1830, godsägare, t 1904 
'Va. (j. 1857 m. Marie Therese Rosalie Wallgren, 
f.  1835,  t  1886. 


635 


Barn: 
Petter   lienric   Ludviii.  f.  1S61 Vu-   Vistas  i 

Amerika. 
Gunilla Selma  Wilhelmina (Gulli),  f.  1863  (K ö- 

p e n 11 a in n). 
Carl  A X e I  Hjalmar,  f.  1869 ^72,  ex.  apotekare, 
bibliotekarie vid Farmaceutiska föreningen, anst. 
a apoteket Hvita  Björnen  i  Stockholm, 
Hedda  Lydia  A u ^ u s t a,  f.  1870 7.i.   Vistas  i 
Nordamerika. 
Berndt, f. 1788, godsägare, t  1870.   G.  1813 m. Alaria 
Klisaheth  Malmros,  t.  1795,  t  1847. 
Söner: 

1) Henrik Wilhelm, f. 1815, stationsinspektor, t 1873. 
Q. m.  (jertrud Johanna Olsson, f.  1824, t- 

Barn: 

Mat kild a, f. 184h '7n. G. 1867 m. f. d. sta- 
tionsinspektoren Coriitz Ahraliam Tlieodor Gal- 
ler liolm, i.  1839. 

Henrik, f.  1853 ^^i.   Vistas  i Amerika. 

V^ / 1 h el m, f.  1854 ^^3.   Vistas i Amerika. 

Eufemia  Elisabeth,  f.  1858 '-^h  (Malmö). 

Gerda Agnes Isabella, i. 1868 '/i. G. 1899 J/s 
m. byggmästaren Nils Carlsson, f. 1873 ""/o 
(Hälsingborg). 

2) Johan Daniel, f. 1826, fabrikör, t 1900. G. l:o 
1862 m. Fmma Barck, f. 1828, t 1871; 2:o 1872 m. 
Anna Helena  Lindher;^,  f.  1S42 -"A^. 

Söner,  i  l:a  giftet: 
il) Lud v i }i  Aui^ust,  f.  1863 '77,  bagaremästare 

(G e t e be r g s ä n g,  Göteborg).   G.  1889 

ni.  A n n a  Lina  Andorsson.  f.  1862 ^"h. 
Barn: 

Ferdinand  Wilhelm,  f.   1890 -Vi,  bagare 
(G ö t e b o r g). 

Klara  Alida,  f.  1891 ''U. 

Johan Emil.  f.  ls'>2 ^"/r.,  barberare. 

Fritz  Albert,  f.  1893 "Vio, bagare. 

Eran s  Harald,  f.  1896 '7i'j. 

Hilda  Viktoria,  f.  1900 Va. 
(2) Ii e rndt  Osear,  f.  1865 7h,  frisör  (Karl s- 

krona).   G.   1886  m.  Anna  (Charlotta  Fri- 

beri;,  f.  1863 "/i. 


6 KOL.MODIN 

Barn: 
Bert ha  Henrietta,  f.  lSbi6 '/u. 
Bernhard  Filip,  \.  1891 '=Vit. 
Gunhild  Elisabeth,  f.  1893 =*Vi. 
Carl  tierved,  f.  1895 "7». 
Anna  N ert ha  Maria,  f.  1897 •'/«. 
Gustaf  Erik.  f.  18W -'A. 
/:/.s7/  /I s/ /•/(/,  f.  1907 -''Vh. 
3) Christian  Lorens,  f.  182(),  liandsfabrikör,  t  1893. 
G.  1855  ni.  h^edrika  Lovisa  Lundlilad,  f.  1829,  t 
1909. 

I5arn: 

(1) Augusta Eufemia, f. 1858%. (i. ni. f. d. 
bokliandlarcn C a r I Johan Carlin, f. 1845 
•7.S  (Lslöf). 

(2) Axelina Josephina. f. 1865 '"/i, bokhandlare 
i  Hörby. 

{3) Erans   Albin,  f.   1858^/7,   frisör   (H v e t- 

landa).   (i.  1893 7r. ni. Edla Maria Matts- 
■   son.  f.  1873 -y-j. 

Barn : 

Ella  Maria  Lovisa,  L  1894 ^^Vn. 

Conny Sixten Lurentzi, f.  1897 ^'U. 

Anna  Valborii  Dorotea,  f.  19(ii) -"/«. 

Ad i na  Maria  Elisabeth,  f.  1903^72. 

Edla  Astrid  Mariiureta.  f.  1905 7^. 

Knut  Yni^ve  Berlit,  t.  1908 V;i. 

Sven  Einar  Leopold,  f.  1911 7ii- 
(4) S e I m a  Gunilla,  f.  1871 Vn  (M a 1 m ö). 


Kolmodin 

(Södermanlands o. Västgötagrenarna). 

Oumiual, vidt utgreuart och sedan slutet nf IfjOO-talct 
kiliul svensk släkt från Kohleino by i Arbrå socken i Iliilsing- 
land. Ättefadern Erik Jonsson, som lefde i slutet af 1."jOO- 
talet och bodde i nämnda by, var liinsnian eller häradsfogde. 
Hans söner Erik och Michael antogo namnet Kolmodin(usi 
efter födelseorten och blcfvo stamfader för bvar sin släktgren. 
Erik för den äldre eller Södermanlandsgrenen, .Michael för den 
yngre eller Upplands-tJottlandsgrenen. Erik Kolmodinus, t 
l(i4'J sAsom prost och kyrkoherde i Torshälla, var farfader 
till kyrkoherden i Kristinehamn Abraham Kolmodin, f. 1081, 
t  ITÅl,  g,  1720  m.  Anna  Christina  Hernb<'rg,  t   174:5;  dessa 


KOI.MOIUN (;,;7 

makar voro föräldrar till nediinstAfndo Niklas Kolmodin. 
Michael Kolmodin, f. ir.97, f H'77, v:u- liksom äldste soiwu 
Michaol, f. 1640, t IGS.!, prost i Simtiina i Uppland; den 
äldro Michuöls andro son Israel, f. I(il3, f 1709, blef su[)er- 
intondent [.å Gottland. Michael Kolmodin den yngros söner 
flyttade med farbrodern till Gottland och blefvo stamfäder 
fiJr Gottlandsgreuen, för hvilken nyligen redogjorts i arbetet 
"Gottländsk Sluktbok". En tredjt! son till Micliael Kol- 
modin d. ä, var kyrkoherden i Nysätra o. östernuda i Ujip- 
land, koutraktsprosleu Johannes Kolmodin, f. J018, f 17J4; 
hans släktgren är på manssidan utdöd, men fortlefver genoni 
sondottern Helena Elisabeth Kolmodin, f. 1740, t HUS, g. 1702 
m. kyrkoherden i Saleby i Västergötland Chrisluphér Dahl, 
f. 1717, t 1771. Dessa makars son Olof Dahl, f. 17GG, t 1!>3S, 
upptog morfaderns namn Kolmodin, blef Skytteansk professor 
i Uppsala och i sitt 1S03 ingängna gifte med Ulrika Eleonora 
Kehuberg, f. 1700, t ISlfj, fader till nedanstående Carl Olof 
Kolmodin   (Dahlska  släktgrenen) 

Litteratur:  Anrep.  Sv.  Sliikt hnUm   III;   E.   Mvberg,  Gott^ 
liindsk  SliikllM.u. 

Södermanlandsgrenen : 

Niklas,  f.  1735,  bruksinspektör,  handlande,  t  1772.   G. 
1767  in.  Anna  Christina  Kihiqvist,  f.  1732,  f  1807. 
Söner: 
1. Carl Abraham,  f.  1768,  bankokamrerare,  t  1810.   G. 
1793  m.  Helena Frychius,  f.  1770,  f  1851. 

■> Son: 

Carl Niklas, f. \7W, barikokommissarie, t 1863. (j. 
l:o 1829 m. Wilhelmina Rundberg, f. 1811, t 1841; 
2:o 1842 m. Fredrika Magdalena Hallström, f. 1809. 
t  1895. 

Barn,  i  l:a  giftet: 
(1) Edvard  Niklas  Wilhelm,  f.  1836  %,  f.  d. 
kansliråd, R N O (Stockholm). G. 1870 V12 
m.  Jenny  Carlstedt,  f.  1843,  t  1876. 
Barn: 

a) Maria Coniclia (Mia), i. 1871 7ii (Stock- 
h o I m). 

b) Carl Torsten, i. 1873 % civilingenjör 
(S t o c k h o 1 m). G. 1905 '% ni. Anna 
Jenny Mathilda  Cederborg, f.  1881 ^"/e. 

Döttrar: 
Ragna Gertrud Margareta, f.  1907 "/a. 
Jenny I n ga - L i s a. f.  1911 79. 

c) Jenny Fredrika Wilhelmina, f. 1876 *'/* 
(S t o c k h o I in). 


638 KOLMODIN 

i  2:a  siftet: 

(2) Carl Fredrik, i. 1843 ^'Vs, f. d. banko- 
sekreterare,  R N O  (S t o c k h o 1 m). 

(3) Henning Amhon, f. 1844 "Vis, f. d. byrå- 
chef i j;eneralp{)ststyrelsen, K W O 2 kl., 
R N O. K 1) D O 2 gr.. R Pr R Ö O 3 kl., R Pr 
Kr O 2 kl. (Skogs E k e b y. T u n g e 1 s t a). 
G. 1874 Vii in. Augusta Amalia Lundberg. 
f.  1850 ^'/r,. 

Barn: 

Siri Emma Fredrika, f. 1875 %. Q. 1900 V12 
in. hofintendenten, O II Qbmt, R W O, RR 
S:tSt0 2k!., R Bad Z Löw O 1 kl., R Pr Kr 
O 3 kl., RDDO. OffFrD'Acad, Oscar 
Emil Swensson. f. 1866 ^^/lo (Stock- 
h o I ni). 

Carl  Ragnar,  f.  1881  ^^h,  jur.  utr.  kand., 

e. o. hofrättsnotarie (Falun),   (j.  1912 "/» 
rii.  Anna  Wilhelmina  (V i I m a)  Pettersson. 

f. 1878 '"/ii. 

(4) Gerda Ingeborg Magdalena, f. 1848 Vn. G. 
1878 *^/ii ni. kaniinarskrifvaren i tullverket 
Albert Fredrik Hallström, f. 1848, t 1890 
(S t o c k h o 1 in). 

2. Niklas,  f.  1773,  bankokommissarie,  t  1847.   G.  2:o 
1819 m. Maria Magdalena Linderberg. f.  1769, t  1848. 

Son: 
Abraham,  f.  1804,  bankokamrerare. t  1887.   G.  1844 
m.  Sofia  Willielmina  Björkblad.  f.  1814.  t  1884. 

Son: 
Nils  Abr aha m  Wilhelm,  f.  1847 ^^e.   Äg.  bok- 
tryckeri under firma P. A. Nymans efterträdare 
o.   hus   i   Stockholm.    Q.   1887 ^'Vio   m, 
Hilda  Charlotta  Carolina IngneU.  f.  1848 ' 7=». 

Dahlska (Västgöta^) grenen: 

Carl  Olof,  f.  1804,  tullförvaltare,  t  1880.   G.  1847  m. 
Matilda  Fleonora  von Langcnberg, f.  1812, t  1908. 

Barn: 
1. Hilda Eleonora Olivia, f.  1848 -"/-.   G.  1868 '^7 ni. 
kaptenen Otto Alfred Kistner, f. 1836, t 1901 (Stock- 
h o 1 m). 


KOI/niOFF G:59 

Carl  Olof  Bernhard  (Carl  B er nhar d).  f.  1850 

^%.   tullbevakniriKskontrollör.    Äg.   del   i   hus   i 

Stockholm.   Q.   1884 *'Vn   ni.   Zcima  At^ncs 

Fredrika Knoch, f.  1861 ^/i. 
Barn: 

Olof Torsten,  f.  1885 "/n.  fil. kand. 

Astrid Ida Matliiida, f. 1890 Vs, anställd i Stock- 
holms stads  Sparbank  (S t o c k h o 1 m). 

Carl Olof Gylf c, f. 1893 ^Vi', elev vid Tekniska hÖR- 
skolan. 

Johan  Arvid.  f.  1852.  kapten,  t  1902.   Q.  1878  "/ii 

m. Hildur Maria Wennberg, f.  1857 ^Vis (Visby). 
Barn: 

Ellen Signe Eleonora, f. 1880 ^/i. G. 1909 -^5 m. 
löjtnanten o. l:e regementsadjutanten vid Gott- 
lands infanterireg:te Lukas A:son Runebors, f. 
1874 Vi2. Äg. o. heb. villalägenheten John Hill 
vid  Visby. 

Carl Gunnar von Langenberg. f. 1882 ^"/o, tjänste- 
man i Städernas allm. brandstodsbolag (S t o c k- 
h o 1 m). G. 1912 -*^/h m. E I i d a Gertrud Desideria 
Andersson, f.  1889 ^Vi?. 

Emma Matliiida. f. 1886 "Vs. G. 1907 "**/;> m. löjt- 
nanten o. regementsadjutanten vid Gottlands artil- 
lerikår Olof Tryggve Åkerlund, i. 1883 ^Va 
(Visby). 


Kolthoff. 

SUlkton hiirstninniar fr.'\n Väslphalen, hvarest iildste kiiuilc 
staiiifiul(M-ii llonnan Kolllioff ä}?do och bfhuddo godset Kultoii- 
hof mso— IGIU. Ilaiis son llfiuiU. t lt'(51, inflyttade IGIil» till 
Sverige, blef handlande och slntligen horgniästare I Karlstad 
samt anlade Edsvalla, liansiiters, liratlfors, Lindfors ni. fl. 
j.^rnhrnk i Värmland. Af hans talrika ättlingar hafva de 
flesta varit bosatta i niimnda landskap. En lians sonsons son 
l.riiksiiatronen Johan Kolthoff, f. ]7l'2, t HSO, liade i sitt 
174.") ingångna gifte nieil Agneta Iledengren, f. 1724, t 177r>, 
bland tio barn nedans1,'iende sonen Svi-n. Andra grenar af 
släkten  lefva  1  Sverige  och  Amerika. 

I.itlcralnr:   Sv.   Ättartal   ls<i]. 

Sven. f.  1748, brukspatron, t 1810.   G.  1772 m. Carolina 
Granfelt  frän  Dal.  f.  1755,  t  1805. 


KO 1 -TU OF F 


"/o (K a r 1- 
1900 ^-'j-j  m. 


Söner: 

1. Johan,  f.  1774, major, t  1853.   Q. ni.  Hedda  Styffe, 
t  1821. 

Son: 
Lars  Johan,  f.  1821,  brukspatron,  t  1890.   Q.  185-1 
m. Christina Fcrner, f. 1822, t  1907. 

Barn: 

(1) Ivar. f. 1855 ^^/lo, disponent f(')r Hammarby 
— Yxe aktb. (H a m m a r b \' Ii r ii k, N o r a). 
G.  1889 -''/•.- (in. (jcrtriid  Dwlilberj:. f.  1S67 ^^/s.) 

Barn: 

Elsa.  f.  1890 --/•-•. 

S / / // (/  Maria,  i.  1891  ''/h. 

Erik.  f.  1894 --Vi. 

Gertrud Augusta,  f.  1900 *V5. 

A nu a  Greta.  f.  1902 '"7:.. 

(2) Johanna Maria tMajken), f. 1857 
s t a d). 

(3) Elin Elisabeth. L 1859-%. (j. 
förvaltaren vid H a m m a r b y bruk, styrelse- 
ledamoten i Hammarby — Yxe aktb., Johan V i k- 
tor Strömberg,  i.  1863 "Vo  (Nora). 

(4) I d a Kristina, f. 1861 ^"Vn. G. 1894 '-'/to m. kap- 
tenen i Varmlands reg:tes reserv, verkst. direk- 
tören för aktb. Surte-l.iljedal Per Ragnar 
Söderhielm.  f.  1867 "'/h  (S u r t e). 

2. Lars  Gustaf, f.  1775,  t  1857.   (j.  m.  Lleonora  Char- 
lotta Falk,  f.  1784,  t  1852. 

Söner: 
1) Johan  Henrik,  f.  1811,  kommissionslandtmätare,  t 
1883.   G.  1836 m. Sara Gustava Friberk^er, f.  1813, 
t  1875. 

Barn: 
(1) Johan August, f.  1839, skogsförvaltare, t 1909. 
G.  1861  m. Livia Ulrika Lovisa Lind  af Hage- 
by,  f.  1830,  t  1895. 

Dotter: 
Livia  Augusta  Maria.  f.  1862.   G.  1888  m. 
trädgårdsmästaren  Johan  Lindgren  (K d a 
g I a s b r u k,  C h a r 1 o t t e n b e r g). 


K C) I .TI I o FF Ml 

(2) Helena Charlotta Johanna (Hanna), f. 1841 
"/lo. Q. 1866 Vfl ni. rektorn, fil. d:r Johan 
Gustaf  Hanincivist,  f.  1830,  t  1883  (Falun). 

{3) Gustaf Isak, f. 18-15 "/is, fil. hedersd:r, 
konservator vid Uppsala universitet, in- 
spektor för Uppsala stads biologiska museum, 
ordf. i styrelsen för aktb. Biologiska museet 
i Stockholm o. Uppsala läns jaktvardsförening, 
R W O, R Pr Kr O 3 kl.. Sv. jägaref. belönings- 
medalj, (i. 1870 Vio m. Charlotte Louise 
Lind af Hai^eby, f. 1833 ^7i. 
Barn: 

a) Kjell Gustaf Adolf Henrik, f. 1871 ^e/s, 
verkst. direktör i aktb. Kolthoffs naturalie- 
magasin i Uppsala. O. 1905 *Vio m. 
Elna  Morell.  f.  1880 -»/r. 

b) Helga Gnstafva Ulla Matliilda (E i e), f. 
1872 ^7ii. (J. 1908 ^7ii.' m. länsnotarien i 
Västernorrl. län, e. o. hofrättsnotarien, jur. 
utr. kand. Sigurd Ribbing, f. 1879 ^7i2 
(H ä r n ö s a n d). 

c) Rut h  Charlotte, f.  1875 "A;. 

d) Ester  Charlotte, f.  1875 "Ve. 

e) Helge Gustaf Ludvig, f. 1878 Vs, löjtnant 
vid Smalands artillerireg:te (Jönkö- 
ping), (i. 1907 Vii ni. Ester Elisabeth 
Ritter,  f.  1877 ^-/s. 

Döttrar: 
Ulla  Hulda. f.  1908 ^Vh. 
E vy Charlotta, f.  1908 ^'Va. 
M ä r t ha Alma, f.  1910 7u. 

(4) Karolina Henrika Amanda, f. 18-18 'Vr.. O. 
1876 ^''Im m. stäletsaren, civilingenjören Bern- 
hard August Beskow, f. 1837, t 1910 (O ö t e- 
b o r g). 

(5) Regina Gnstafva. f. 1855^/5. O. 1875 m. 
kaptenen Carl Gustaf Wising, f. 1839, f 1888 
(A n n c b o,  L i d i n g ö). 

(6) Alma Gunilda, f. 1856 'Vo, teckningslärarinna 
(G ö t e b o r g). 

2) Herman, f. 1817, possessionat, t 1876. G. 2:o m. 
Sara Lovisa (Louise) Bergh, f. 1836^7:, 
(Nore,  S u n n e m o). 


41. 


m 

Ki{.i:i'Er.iKN 

Barn: 

(\) A I m a Elisabeth, f. lcV65 "/t. (j. ni. ingen- 
jören Robert Gyzuntlcr. f. l.S5ö '"'/n (M ;i 1- 
d c n, M a s s.,  N o r d a ni e r i k a). 

(2) Louise Eleonora (Nora), f. 1866 7» (Nore, 
S 11 n 11 e 111 o). 

ii) Axel Herman, f. 1,S73 7;i, rescrvl()ithaiit i 
Värmlands rLt'::tes reserw kartograf hos Ud- 
dehoinis aklh. (H ö j e). (i. 19()« ''/i ni. 
Ellen  Helena  lieniitson,  i.  liS75 -■'/«. 

(4) Carl Gustaf, f. 1875 7(i. bryk^v,a'riäKare. Är. 
o. beh. N o r c i Värmland (S n n n e m o), (i. 
1910 ''7ii  III.  (Ui r i n  Maria  Weiulnri:,  f.  ISNI 

Seine r: 
Ernst  Herman,  f.  1911 -'Va. 
Carl  G un n ar,  f.  1912 ^7?. 


Kraepelien. 

Tysk slUkt,  som med  nedaustäc-nde Johau  David  Kra}peIlon 
öfverflyttade  frAn  Stralsund  till  Stockholm  1801. 
Litteratur:   Sv.  Släktkalciuli^r  It-sS. 

Jc-han  David,  f.  1768,  fanjunkare,  t  1825.   Q.  1791  m. 
Maria  Elisabeth Hansen, f.  1762, t  1848. 
Söner: 
1. Gottfrid  Christopher,  f.  1792,  löjtnant,  slottsfogde på 
Stockholms slott, t 1856.   G. m.  Gustava Wilhelmina 
Sjögren,  f.  1801,  f  1873. 

Barn: 
1) Carl  Wilhelm  Gottfrid  Christopher,  f.  1823,  hand- 
lande  o.  vice  konsul,  f  1882.   G.  1850  m.  Maria 
Charlotta Estlandcr,  f.  1828,  t  1889. 
Barn: 
■  (1) Carl  Lennart, f.  1855,  postexpeditör,  riksdags- 
notarie, t  1901.   G.  1882 75 m.  Carolina 
Lovisa Eiselier,  f.  1860 *7i,  biträde  hos  genc- 
ral|)oststyrelsen  (S t o c k h o I m). 

Barn: 
Alfhild  Maria.  f.  1884  "/s,  lärarinna  vid 
Dettliowska  skolan  i  S t o c k h o 1 m. 


ku.i;i'i:i.ii:n g-13 

Ida Margareta (Greta), f.  1894 ^^Is. 
Hans  Lennart,  i.  1895  -"/i-. 
Bertel  Lennart,  f.  1897 "-'Vm. 

(2) Carl Casimir, t. 1856, sjökapten, t 1909. Q. 
1888 "U m. Fanny WenJelin. f.  1863 -•'/a. 

(3) Ellen Maria. i. 1862 "/;{. (J. 18897? m. 
landssekreteraren, lagnir.nnen (jottlieb Leo- 
pold,  f.  185-1,  t  1896  (Ii ä 1 s i n k f o r s). 

(4) O I ii a Maria. i. 1863^^7. O. 1890 -•Vr> ni. 
häradshötdiiiRen i Piikkis domsaga i Finland, 
R R S:t St O 3 kl., Johannes Leopuld. i. 
1852  Vs. 

2) Oscar Fredrik, f. 1831, stationsinspektor, t 1899. 
G. 1868 -7io ni. S e I ni a Mathilda Lenfwenmark, 
i.  18-19 -V?  (Stockholm). 

Barn: 

(1) Ernst Ludvig, f. 1869 -/lo, jur. kand., t. f. 
civiiassessor vid Stockholms rådhusrätt. Beii. 
egen villa i Lidingö Villastad. G. 
1902 ^'Vo m. Agnes Hildegard Cliristierson. f. 
1872 ^""la. 

Barn: 
Märta Katarina, i.  1903 ^Vs. 
Hans  Yngve.  f.  1905 ^"/a. 
Ernst  O s ka r.  f.  1906 "/lo. 

(2) Ellen  Wilhelmina  Mathilda.  i.  1871  ^h.   G. 

1900  '"/o   m.   telegrafkommissarien   Julius 
Teodor  Almgren,  f.  1868 ^''/a  (L u d v i k a). 

(3) Oskar Elis, f. 1874 ^/i-, grosshandlare 
(Stockholm). G. 1902 '/o m. f / 5 « 
AI(//-m  Törnetiuist.  f.  1879 -"/«• 

Söner: 
Nils Oskar, f.  1906 ^Vo. 
Ulf  Einar,  f.  1908  "/a. 

(4) Selma Katarina, i. 1883 "Vio, telegrafist, 
(S t o c k h o 1 m). 

3) E m m a Elisabeth, f. 1836 ^"/i (S t o c k h o 1 m). 

2. Carl  Gottfrid, f.  1793, underlöjtnant, t  1879.   G. 1818 
m.  Anna  Charlotta  Hammarlund,  f.  1798.  t  1845. 

Söner: 
1) Carl  Johan  Ludvig,  f.  1826,  fanjunkare,  t  1865. 
G.  1858 '7io m 
'/■>  (Bofors). 


644 KRKUGEK  uoli  KREUGEU 

Barn: 

Anna Sofia, f. 1860 Va. Q. 1884 =72 m. folkskol- 
läraren Fred r i k  Ekman.  f.  1859 'Vs. 

Johan Gottfrid, f. 1861, landtbriikare i Nordame- 
rika, t 1897. Q. _^18S6 75 in. Mat kilda Jo- 
hansson,  f.  1864 -'Vs. 

Maria  Katarina,  f.  1863  '7o  (Bofors). 
2) Julias Andreas, f.  1838 ^7-.', f. d. fanjunkare vid 

Lifrek^:tcts  drasonkår  (Uppsal a).   O.  1879 ^7io 

ni. Sofia Charlotta Burman, f.  1846 '^U. 

Barn: 

Karl Johan Julius (Hans), f. 1880^7?, bergs- 
ingenjör  (K i r u n a). 

Ester Si^ne Maria, f. 1884 ^h, statistiskt biträde 
i  riksbanken  (S t o c k h o 1 in). 


Kreuger och Kreuger. 

Äldsto kiinde stiimfadcrii var skcpi'i>i-t'n David Ki-fUger 
frAii Wisiiijir. t 17:!(l, si.m i slutet af KKMi- rlliT hörjan af 
170()-tak>t inflyttade till Kalmar. Hans sonson Anders, f. 
1720, t 177S, först liijtnant vid Kalmar reKfnionte, sedermera 
kopiiarslajjare. liade i sitt pifte med Maria Bod»>cker bl. a. 
barn nedanstående sönerna .Tohan Fredrik och Petter. Den 
äldre grenen skrifver namnet Kreiiger, medan den yngre i 
allmilnhet  bibehfillit  det  iirsi>rungliga   skrifsilttet   Kreuger. 

IJtleratur: 8v. Släktkalender ISnG; I.ei jc.iihnfvud, Nv 
Sv.  Släktbok. 

Äldre grenen (Kreuger): 

Johan Fredrik, f. 1753, tullförvaltare, t 1823. G. l:o 
1780 m. Anna Sara Cedcrhvarf, f. 1760, t 1799; 2:o 
1801  ni.  Agata  Charlotta  ivendorff, f.  1774, t  1850. 

Söner,  i  l:a  giftet: 
1. Johan  Henrik,  f.  1782,  amiral,  t  1858.   G.  1817  m. 
Euphrosyne Tenger. f.  1793, t  1868. 

Barn: 
1) Carl Henrik, f.  1822, konteramiral, f 1898 ^Vis.  G. 
l:o 1855 in. Hedvig Beata Matilda Retzius, f. 1833, 
t  1867;  2:o  1870  iii.  friherrinnan  Ingeborg  Catha- 
rina  Krika  Sparre.  f.  1S37,  t  1910. 


KKEUGER  ucb  KKEUGER 045 

Barn, i 1 :a giftet: 
il) E b ha  Sii^rid  Matilda,  i.  1856 ^'Vh.   (j.  1S77 
"'Vi:.'  tn.  koniinciKlcirfii,  grcfvc  Axel  Tlieudor 
Pulykarpiis  Croiiliieliii  af  liakimx:e,  f.  1829,  t 
isyy.   ÄK\  hus  i  S t o c k h o 1 ni. 
i  2:a  giftet: 

(2) Carl Henrik Erik Mamus Henning, f. 1871 
'"/n, kapten o. kunipaniclief \id Kronobergs 
reg:te, förste iiirare vid Krigsskolan (Stock- 
li o I ni). G. KsUö ^'Vu' ni. Julia M a r i a n n e 
Milide,  f.  1.S72 '-/u. 

Son: 
Mikael  Alexander,  f.  1903 V«. 

(3) Hedvig Ingeborg Sofia Euphrosync, i. 1874 
-Vi. Cj. lyiM -'/i in. d:r Christian Daniel 
Bonaventura (Bonny) Howitz. f. 1871 "h 
(K ö p e n 11 a ni n). 

2) Oskar Fredrik, f. 1824, koiiiinendörkapten af l:a 
graden, t 19U7 ''/lo. Cj. I8()8 'Vii ni. Marie Louise 
Albert i ne Philoniene de Ciendre. f. 1841 '"/l-. 
Äg. jaiiite sonen o. beb. S ni e d s u d d e n i 
S t o c k h o I m. 

Son: 
Pierre  Henri Marie.  f.  1869 %,  ingenjör, ama- 
nuens i Patent- o. registreringsverket (Smeds- 
udden,   S t o c k fi o 1 m). 

3) Klas Hjalmar, f. 1826, generalmajor, t 1891. G. 
l:o 1860 m. Ida Blenda Nordeiifalk, f. 1838, t 1865; 
2:o 1870 "7u m. B e r t Ii a Isabella Kocli, i hennes 
2:a gifte,  f.  1845 ''/-,.   Äg. o.  beb.  hus  i  V ä x i ö. 

Barn,  i  l:a  giftet: 

Hjalmar Johan Henrik, f. 1861 "/s, auditör vid 
Kronobergs reg:te. Iiäradsskrifvare i Uiipvidinge 
iiärads fögderi, \ ice liäradsliöfding, R W O 
(V ii X j ö). (i. 1907 ''/.i m. Ingegerd Louise 
von Sydow, f. 1879 -'Vio. 
i  2:a  giftet: 

Ida Bertha, i. 1871 '''/n. G. 1894 "Vio m. majoren 
Arvid Friaiid (iiistaf iiergenstralile, f. 1860, t 
1911  (Växjö). 

Allan Henrik Mikael, f. 1873 7i, kai)ten o. kom- 
panichef vid Kronobergs reg: te, f. d. general- 
stabsofficer, f. d. militärattaché, K Ben Sv S, R 
Fr H L (V ä X j ö). 


64G KKEI'GK1{  ..cli  KKEIHJKU 

-Sten Henrik, f.  1S74 "/r, KodsäKarc.   Är. o. beb. 
F r ö ö  i  Östcr.^:()tlaiid  ((j i s t a d). 
Vera, f.  1875 'Vs (V ä x j ö). 
4) Teresia   Josepliina   (Thérésc),   f.   1828   "/s 
(S t o c k h o 1 m). 

i 2:a giftet: 
2. Carl Christian, f.  1803, öfverste,  t  1865.  G.  1832 m. 
Carolina Fredrika Fries, f.  1811. t  1888. 

Dotter: 
Asda  Augusta  Carolina,  f.  1839  *V«  (Paris). 

Yngre grenen (Kreiiger): 

Petter,  f.  1758,  handlande,  t  1807.   O.  17S6  m.  Ulrika 
Äbrandt, f.  1766. t 1821. 

Son: 
Ar.ders  Lorentz,  f.  1791,  handlande,  konsul,  t  1859.  G. 
1819  ni.  Maria  Callerström,  f.  1794,  t  1868. 

Söner: 
1) Per Fdvard, f. 1820. handlande, vice konsul, t 1895. 
Cj.  18-16  m.  Carolina  Amalia  von  Sydow,  f.  1820. 
t  1893. 

Barn: 

(1) Hilma Amalia, f. 1847 Vi. G. 1870 "Ve m. 
f. d. sjökaptenen Carl von Dicderichs, f. 1838 
-^5  (Stockholm). 

(2) O s k a r Lorentz, i. 1848 Vs», grosshandlare o. 
dansk konsul i K a 1 m a r, R D D O. Beb. eget 
hus i nämnda stad^^o. äg. hus i Färjestaden på 
Öland. G. 1874 -^lo m. grefvinnan Ebba 
Ulrika Wilhelmina Sparre af Söfdeborg, f. 
1855  '^/(i. 

Söner: 

a) Per Erik, f. 1875 "Vo. kamrerare vid riks- 
bankens afdelningskontor i K a 1 m a r. G. 
1909 V'i2 m. Edit Eriksson, f.  1884 ^Vo. 

b) Sten  Lorentz,  f.  1876  -"/o  (London). 

c) Henrik, f. 1882 'Vo, civilingenjör, lärare 
i byggnadsteknik vid Tekniska högskolan. 
Inneh. konsulterande byggnadskonstruk- 
tionsbyrå i S t o c k h o 1 m. G. 1905 ^7i2 
m. Karin Ericsson, f.  1884 Vio. 


KKEUGKU  (uh  KURUGEll G47 

Söner: 
Harry, f.  1906  ^^'/lo. 
Erik. f. 1910 ^/s. 

d) Claes Georg Urban, f. 1889 ^i, elev vid 
Tekniska  högskolan. 

e) Louis. f. 1894 ^Vi2. 

(3) Ernst August, f. 1852 Yi. rysk vice konsul i 
Kalmar, verkst. direktör för aktb. Kalmar 
o. Mönsterås tändsticksfabriker. G. 1876 ^^/r, 
m. Jennv Emilia Eorssniau. f. 1856 '"/n 
(K a 1 m a r). 

Barn: 

I n g r i d. f. 1877 ^A. G. 1908 ^/a m. docenten 
i obstetrik o. gynekolosi vid Karolinska in- 
stitutet, med. d:r Erik Olof Magnus Ahl- 
ström,  f.  1877 ^Vvj  (S t o c k Ii o 1 m). 

Helga. f. 1878 "/u. G. 1906 V:i ni. f. d. 
direktören för bankaktb. Norra Sveriges 
kontor i Stockholm Axel Johan Hallin, 
f.  1877 -Ve. 

Ivar. f. 1880 "V^. civilingenjör, verkst. direk- 
tör för aktb. Kreuger &. Toll. ledamot af 
styrelsen för aktb. Sveriges Privata Cen- 
tralbank  (S t o c k h o 1 m). 

T hor st en. i. 1884 ^Vo, ingenjör, argentinsk 
vice konsul i K a 1 ni a r, vice verkst. direk- 
tör för aktb. Kalmar o. Mönsterås tänd- 
sticksf:ibriker. 

Greta. f. 1«89 "Ai. G. 1912 7ii ni. öfveriii- 
genjören hos Bergsunds mek. verkstadsaktb. 
G u n n a r Ekström, f. 187M 'j-s (Stock- 
h o 1 in). 

Brita. f.  1891 ^Vo. 

(4) Carolina Maria (Lina), f. 1856 '""/n. G. 1S7S 
^Vvj m. f. d. lektorn. R N O, fil. d:r Gott- 
hard Magnus Gnllberg. f. 1845 'V^' (K a 1- 
m a r). 

(5) Eredrik Emil, f. 1858 Vs, köpman i Lon- 
don.  Q.  1892 m.  Eniily  Griffins. 

Söner: 
O se ar Eredrik, f.  1893. 
Carl Eugen, f.  1896. 
2) Johan August, f. 1821, handlande, t 1887.   G. 1852 
m. Christina Elisabet Lidman, f.  1831. t  1878. 


048 Ki{i;i'(ii:i{ oiii  KUi;r(;i<:ii 

Barn: 

(1) Anders Fredrik, f. 185^, grosshandlare, t 1905. 
(j. 1889 7? m. Anna Katarina Johanna af 
Geijcrstani, f. 1863 ^"/o. Äg. jämte barnen, luis 
i  K a I ni a r. 

Barn: 
Anna Maria  (Maja), i.  1890 -"/i, gymnastik- 
direktör  (L u n d). 
Nils Jo lian. f.  1894 ^^vj. 
Gustaf  Olof  (O 1 1 v),  f.  1898 7io. 
Anna  Elisabet  (A n na- L i s a),  f.  1905 ^"/a. 

(2) Jolian Gustaf, f. 1856 ^/i, grosshandlare, 
tysk konsul o. nederländsk vice konsul i K a 1- 
m a r. Äg. Björka i Smaland o. hus i nämnda 
stad. (j. 1SS6 ^Vm m. Alma Eva Christina 
(Stina) af Gciierstani,  f.  1865-74. 

Barn: 
Elsa. f. 1888 'V^. 
Stina. f.  1889 ^7». 
Sven  Johan.  f.  1891 7ii. 
Gösta  Emanuel,  f.  1898 -7i. 
Hans  Karl.  f.  1901 V-j. 

(3) Nils Edvard, f. 1858 *Vio, artist (djur- o. 
landskapsmålare) (S t o c k h o 1 ni). (i. 1886 
^75 m. B e r t h a Elisaheth van Essen al Zellie, 
f.  1857 7.1. 

Dotter: 
Elisabeth (B c s s i e). f.  1889 ^77. 

(4) Ellen Christina, f. 1862 72. O. 1897^76 
ni. läroverksadjunkten, fil. d:r Klas Alfred 
Essen.  f.  1S52 7io  (L i d k ö p i n g). 

(5) Elisabeth Gustafva. f. 1870 7l-. O. 1899 
75 m. trafikchefen Krnst Morén. f. 1867, t 1907 
(K a 1 ni a r). 

3) Erik Lorentz, f. 1823 -"^/», f. d. godsägare o. fa- 
briksidkare (Skar a). (]. 1857 7? m. Carolina 
Kleonora Sophia Brusenius, f. 1820, t 1888. 

Barn: 

il) Jane  Maria.  f.  1860 ^ Vi»,   (j.  1888 '7i2  ni. 

föreståndaren för Skaraborgs lilns laiidtmanna- 

.' .   skola,  direktciren,  R W O.  Johan  Fredrik 

Mai^nus  llamnström,  f.   1855 '-'/lo  (Skar a). 


KUrCKENBEKG 649 

(2) A n d c r s Lorentz, f. 1862 ^^h, anställd hos 
finnan Franck éc Conip. i Ii ä 1 s i n r f o r s. 
(j.  l^9b Vill  ni.  O I ti a  Lagas.  f.  1H59 ^'/s. 

Söner: 
Erik  Ragnar,  f.  1897 Vs. 
Julian  Arnold  Andreas,  f.  1898 ^"/o. 


Kruckenberg. 


Släkteu, som härstammar från Tysklaml, iukom till Sve- 
rige i början uf ISOO-talct mud nudaustftfndt- James Krucken- 
berg. 

James, f.  1792.  handlande,  briiksasare,  t  1853.   G.  1812 

ni.  Amalia  Margareta  von  liolten,  f.  1793, t  18-15. 

Söner: 

1. Oskar  Wilhelm,  f.  1814, nodsä^are,  t  1888.   (j.  1844 

m.  Christina  Wilhelmina Kindahl. f.  1820, t  1890. 

Barn : 

1) Hilda Maria Amalia, f. 1845 "V? (J ö n k ö p i n g). 

2) Helga Wilhelmina Higeborg. f. 184ö -'/r. U. 1870 
Vu m. inspektören Claes Wetiermark, f. 181b 
^"/7  (N o r g a r d e n.  J ö n k ö p i n g). 

3) Lydia Lredrika, f. 1849 -'/,.. Cj. 1874 'Vö m. 
ingenjören H e r m a n Alenins, t. 1842 ^'h (Hede- 
torp.  R y r). 

A) Carl Oskar Ferdinand, i. 1850 ^Vis. direktör 
(J ö n k ö 1) i n g). ^ G. 1879 *7i2 m. C ar ol i n e 
Svensson, i.  1852 '/■:. 

Barn: 
Carl  Wilhelm,  f.  1881 "Vio.  löjtnant  vid  Små- 
lands  liusarreg:te  (K k s j ö). 
Margot  Llisabctli,  f.  1883 "/s.   G.  1906 "/n  ni. 
löjtnanten  vid  Kalmar  reg:te,  R S Km O  2  kl., 
Lredrik   Carl   von   Miihlenfels,   f.   1876 'V? 
(H u I t s f r e d). 
Vera  Alexandra,  f.  1884 -'77. 
Knut  Carl  Gustaf,  f.  1886^^2,  underlöjtnant 
i  Lifreg:tets  husarers  reserv  (Jönköping). 
5) Knut  Herman,  i.  1854 ^7io.  disponent  för  Melle- 
rups   tändsticksfabriksaktb.   (H e 1 1 e r ii p,   Kö- 
penhamn).   G.  1884 ^7s  m.  Mathilda  Wilhel- 
mina  (Mimmi)  Schagelin,  f.  1860 ''/.•>. 


650 KIMCKKNHKltd 

Barn: 
Ketty AngcliQuc Wilhelminc. f.  1886 ^"/i. 
Knut  Gustaf  Wilhelm,  f.  1888^%. 
.4 a s c  Gustaf Edvard.  1.  1890 "/o. 
Min ny  Margot  Mathilde.  f.  1892^-/5. 
Eddy  Tlwr  Herman,  f.  1893 '^/r. 
Carl  Oskar.  f.  1898 ^/i. 

6) Claes Eredrik. i. 1856 Vi, kontorist (Jönkö- 
ping). 

7) Signe Alma Emilia,  f.  1858 '''/■j  (Jönköping). 

8) T II e k I a  Matliilda.  f.  1859 ^7ii  (Jönköping). 

9) E m y Tullia Elvira, f. 1863 ^-/n. Q. 1900 % m. 
godsägaren Bror Sixten Berglund, f. 1848 ^Y). 
Äg.  T u in b ä c k  i  Västergötland  (H a b o). 

2. James Ferdinand, f. 1818. bankkanirerare, t 1895. 
Q. 18-46 rn. Johanna Benedikta Andersson, f. 1822, 
t  1885. 

Barn: 

1) Amalia Paulina, i. 1847 Vrj. O. 1872 m. kom- 
niissionslandtniätaren Vilhelm Leopold Henrik 
Schreeber,  r.  1835,  t  1902  (V e r n a m o). 

2) Ernst Mauritz, f. 1849 ^"/i, major i armén, kap- 
ten i Jönköpings reg:tes reserv, befälhafvare för 
Värnamo rullföringsområde, R S O. Beb. eget hus 
i V ä r n a m o. O. 1878 -^/i m. EU e n Matliilda 
Kruekenherg,  f.  1851 "Ii.   (Se  nedan.) 

Son: 
Ivan  Mauritz  Julius  Eerdinand,  f.  1880*^2,  fil. 
d:r, lektor  i  kemi o.  fysik  vid  Nya  elementar- 
skolan  (S t o c k h o 1 m).   Q.  1907 V?  m.  G e r- 
d a Lwtitia Helena Ekström,  f.  1876 %. 

3) Lydia, f. 1850 ^Vo. O. 2:o 1891 -7i2 m. gross- 
handlaren Carl IJndhult, f. 1828, f 1898 (Stock- 
h o 1 m). 

3. Julius Martin, f. 1820 "Aj. f. d. bruksägare (J ö n- 
k ö p i n g). O. 1848 "V? m. Sofie Louise Eleonore 
Lindqvist,  t  1871. 

Barn: 

Fanny Amalia, f. 1849 'Vs. (j. 1H71 7» m. läro- 
verksadjunkten liror Axel Antcniius liahii, f. 1839, 
t  1912 ^7«  (Stock ho 1 m). 

Ellen Matilda, f. 1851 V?, (j. 1«78 -7i m. majoren 
Ernst Mauritz Kruekenherg. f. 1849^7-». (Se 
ofvan.) 


KUUSE 651 

Hilma  Otilia, \.  1S52 '"/n.   (i.  1S75 -•'/]  ni.  sjökaii- 

tencn   Edvard   Willielm   Liibeck.  f.   1840, t  \^M 

(S t o c k 11 o 1 m). 
Carl Julius, f.  1856 ^'Vi, vice liiiradsliufdinj!:,  radnum 

i Vadstena.   Ä^.  Kärd  i  iiäinnda  stad. 
James Martin O s s i a n. i.  1861 -'"/«, agronom (11 ä r- 

j e s t a d,  P r i n n ar y d). 
Elin Sofia,  f.  1863 '''/:i.   (i.  1885 -''/lo m.  f.  d.  kai)- 

teiien  vid  Kalmar  re.si:te.  kainrerarcii  \id Varberi^s 

Iiafsl)ad,  R S O,  /' r c d r i k  Wilhelm  Rciitcrsvurd, 

f.  1851  -7ii  (V a r be r .u). 


Kruse 

(från Karlshamn) 

Äldste kände stanifaderu Icir demm släkt vur Jouas Croes 
eller Kruse, t 174;{, skeppare i Karlsliaiiiii, ii. 1~M iii. Christina 
Smitt, f. 171."), t 1787. Deras son, "coopvcn-dikaptoneu" Leo- 
nard Kruse, f. 17.57, t l^•»'•>. i^- 1771 ni. .Tdianna Margareta 
Weil)uli. f. 1702, t 1821, var tuder till kainuiarrftdet, sedan 
tnlinirvaltaren .Tonas Poter Kruse. f. 177.', t 182^ (livars 
sliiktKien numera är uldiid) samI till nedaiisl aoide .Idli.iu 
Amiers. 

Litteratur:   Sv.   .Ättartal   ls!H. 

Johan Anders, f. 1784, sjökapten i Karlshatnn, sedan 
jrrossliandlare o. bryv^yare i Stockliolni, f 1839. (i. 
1820 m. Anna Charlotta Brandelius, f. 1800, t 1856. 
Söner: 
1. Carl Magnus Leonard, f. 1824, godsägare, t 1877. 
O. 1860 ^7* m. Agnes Augusta Ljunglöf, f. 1831 7? 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Jacob Carl Christoplicr. f. 1861 =75, f. d. kapten 
vid  Kustartilleriet.  RSO  (Vaxholm). 

2) Märta Agnes Mcnrictte. f. 1864 ^73 (Stock- 
h o 1 m). 

3) Knut Robert Theodor. f. 1866 73, kapten vid 
Kustartilleriet, R S O (K a r 1 s k r o n a). G. 1902 
^/i m. Ebba Fredrika Liepe. f. 1874 '-'77. 

Son: 
Gunnar  Robert,  f.  1911 ^^711. 

4) Tyra Agnes Maria, f.  1868 ^7i  (Stockholm). 


652 KHUSE 

2. Abraham Ludvig, f. 1S26, vice häradsliöfdiiig, auditör, 
t 1SS7. G. l:o 1857 m. Lmnia Hildegard Hedin, f. 
182-1, t 1860; 2:o 18()S m. Rosa Helena Christina 
Ulrika  Berlin,  f.  1836,  t  190(). 

Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Sven Ludvig Christofer, f. 1858, civilingenjör, t 
1890. O. 1887 ^Vio ni. Julia Ebba G c o r s i n c 
Kemner, \. 1865 'V;». Onig. 1901 ^7<> ni. kamrera- 
ren Nih C o ur a d LuudcUus, f. 1860 --'/h (Stock- 
h o 1 rn). 

Lotter: 
Elsa  Clary  Gcorguic.  f.  1S89  ^'Vi.   G.  1910 ^«/i. 
m.  ingenjören  Carl  Nils Skåuberg, i.  1883 ^/i 
(S t o c k h o 1 in). 

2) Elleu Clara Charlotta, f. 1860 ^"/a. biträdande 
föreståndarinna vid Bruinrrierska skolan i Stock- 
h o 1 in. 

3)Auua Hildegard Maria, f. 1861 ^Va, biträdande 
föreståndarinna vid Bruinnierska skolan i Stock- 
h o i in. 

4) Emma Nicoliua, f. 1866 -'/h. öfverskötcrska vid 
östra sjukhuset vid Stockholms stads allin. för- 
sörjningsinrättning  (S t o c k h o 1 in). 

i  2:a  giftet: 

5) Maria Christiua (Mia), f. 1871 ^^i. Q. 1898 ^n 
ni. kamreraren i Nobelstiftelsen, e. o. hofrätts- 
iiotarien B o Gustaf Löfgreu. f. 1866 "/a (S t o c k- 
li o 1 m). 

6) Erik Otto Ludvig Névil. f. 1872 -7i2, bryggmä- 
stare  vid  S:t  Kriks  bryggeri  (Stockholm). 

7) Auna Sofia Alma Isabella (Bell), f. 1874 ^77, 
amanuens hos öfverstyrelsen för rikets allm. läro- 
verk  (S t o c k h o 1 III). 

8) hulda, f. 1876 ■*7i, lärarinna i Bruninierska sko- 
lan  (S t o c k h o 1 m). 


Kruse 

(från Lund). 

(iaiimiiil hoi-KjifsliiUt U-hw Lund, liviirs iihlsto kände .stiii 
fadt-r Joachim var fudd i början af KUK) h-lrt. Sonen Joaclii 
Knise, f. onikr. lOK), j 171-'. skoninUnr- i Lund. var fa 
fadi 1- till siiniskniakareii i .Malmö .loaclii ii Krnse, f. ITIS, 
INU!». hvars son 1 andra j^irtet med Lu' la l{rmm, f, 17ö8, 
]IS;!u,   var  iiedanstaeiuie  J.ars  iVltor. 

Litteratur-:  .Sv.  .\llfirtal  l^",is. 


KKTSr: G.".3 

Lars Petter, f. 1797, fal)rikbidkare i Malmö o. grundare 
(1825) af den firma, som från 1850 heter L. P. Kruse 
& Son, t 1883. G. 1823 m. Ingrid Brita Holmgren, 
f.  1797,  t  1871. 

Barn: 

1. Lars Magnus Joacliim, f. 1824. klädesfabrikör, t 1888. 
O. 1853 m. Johanna Maria Suphia Strandberg, f. 
1826,  t  19U2. 

Barn: 

1) Lars Axel, f. 1854 ^"^U, klädesfabrikör. Äg. 
Strömshalls klädesfabrik i Skåne (Strö m s- 
h a 1 1, B r o b y). (j. 191)1 -^/s m. B b b a Alber- 
tina  Stranilberg.  i.  1873 -'Va. 

Barn: 
Lars Petter Gunnar,  f.  1903 'Va. 
Ebba  Birgit Johanna, f.  1904 "/n. 

2) Brita Johanna (B ritte n), f. 1856 "/u. G. 1897 
''Aj m. löjtnanten Georg Magnus Fredrik Camp, f. 
1845,  t  1910  (Strömshall,  Broby). 

3) Karl Magnus, i. 1859 "^/i, major i armén, kapten 
i Norra Skånska infanterireg:tets reserv, befälhaf- 
vare för Landskrona landstormsområde n:o 5 b, 
gymnastiklärare vid realskolan o. gymnasiet i 
Landskrona,' stadsfuMmäktig i nämnda stad, 
R S O. G. 1889 -V 10 m. Ellen B er t ha Elfrida 
Ruberg.  f.  1862 -"Ai-. 

Barn: 
Magnus  Bernhard,  f.   1892 ^"/n-,  styckjunkare 

vid Vendes artillerireg:te (Kristianstad). 
Axel  Carl Joachim  (Jockum),  f.  1895 ^7i,  offi- 

cersvolontär vid Norra Skånska infanterireg:tet. 
Brita,  f.  1900  "-'Vi o. 

4) Ebba Wilhelmina, f. 1861 "/i. G. 1888 ^/i m. f. d. 
kaptenen i Norra Skånska infanterirL-g:tets reserv, 
R.S O, Christian Theo d o r Tharsell, f. 1842 "/2 
(Ä n g e 1 h o 1 ni). 

5) Ludvig Albert Joachim, i. 1868 *Vi, kapten i 
Norra Skånska infanterireg:tet, gymnastikdirektör, 
gymnastiklärare vid högre allm. läroverket å Sö- 
dermalm  i  S t o c k h o 1 m,  R S O. 

2. Frans Oskar, f. 1827, landtbrukare, t 1901. G. 1859 
V? m. Anna Maria Mathilda Borgström, i. 1841 
■''/s. Äg. jämte barnen V e t t e r j' d i Skåne (S ö s- 
d a 1 a). 


Qöi Kursi: 

Barn: 

Ingrid M a t Ii i I d a, i. 1864 '7i, författarinna, dels 
under eget namn dels under märket "Stella Kleve". 
G. 189U ^/i m. grosshandlaren Peter Mallina. f. 
1864  '^'l  (Köpenhamn). 

Kilen  Lovisa,  f.  1865  "'"/s,, lärarinna  (M a 1 m ö). 

Sigrid Maria, i. 1867 7'J, lärarinna (Karls- 
krona). 

Ester Johanna, f.  1869 "Vo, lärarinna (Ronneby). 

Lars Oskar, i. 1871 ^s, landtbrukare (V e t t e r y d, 
S ö s d a 1 a). 

B ert ha Sofia. f. 1873''/? (V e t t e r y d, S ö s- 
d a 1 a). 

3. Lorentz Edvard, f. 1S3U, handlande, fabriksidkare, t 
1904 -^u. G. 1862 m. Maria Benedicta Anna Flens- 
burg, f.  IS4U,  t  1891. 

Söner: 

1) Lars Gustaf, f. 1863 Vs, handlande samt italiensk 
vice konsul i Malmö, ledamot o. kassaförvaltare 
i styrelsen för tekni.sJva elementarskolan i nämnda 
stad, R W O, R It Kr O. Äg. o. beb. V i 1 1 a K r u s e 
(M a 1 m ö) samt äg. jämte bröderna Helenetorp 
i Skåne o. hus i Malmö. G. 1891 ^-/u m. Jeanne 
Marianne  (Jeanna)  Koekum.  f.  1871 ^Ih. 

Fosterdotter: 
Margareta,  f.  1909 -'/a. 

2) Carl Lorentz Edvard, f. 1864 Va, vice hä- 
radshöfding, sekreterare i marinförvaltningen 
(S t o c k h o Im). 

3) ./ o /; n Erik, f. 1865 "/lo, fil. dr., f. d. amanuens 
vid Nationalmuseum, skriftställare, R W O. Äg. 
o. beb. Villa R o s e n t o r p (Djursholm), (i. 
1899  ''/a m.  Hilda Elvira Bergh.  f.  1872 "Vö. 

Barn: 
Göran Lorens Jockum, f.  1905 ^Vs. 
Rosa  Maria  Laura  Kristina  (R o s a - S t i n a),  f. 
1908  -"Vio. 

4) Ernst Ludvig, i. 1867 V?, fabriksidkare, ägare 
af firman L. P. Kruse &. Son i A\ a 1 m ö, ledamot 
af  stadsfullmäktige  i  nämnda  stad. 

4. Carolina   Lovisa,   f.  1833  -"Vu.   (i.  1863  =7c  m. 

bankokommissarien  August  Theodor  Lundquist.  f. 
1819,  t  1910  (M a I m ö). 


.. .   . KrOKLKKHO 6Ö5 

Nils Rudolf, f. 1837, landtbrukare, t 1890. G. l:o 
1860 111. Elisabeth Hildegard Lindgren, f. 1837, t 
1869; 2:o 1878 -'/o m. Alma Maria Catharina Pcsc- 
low. f.  1856 Vi (M a 1 m ö). 

Barn,  i  l;a  giftet: 
Ingrid  Maria  Lcontina,  i.  1861 "/n  (M a 1 ni (')). 
Gerda  tlisahcth,  f.  1863 '"'/y,  öfverförestaiidarinna 

vid  aktb.  Stockliolnistelefon  (S t o c k li (i 1 m). 
Anna  Sofia,  f.  1864 -'V-', fotograf (S t o c k ii o 1 ni). 
Ida  Gunilda,  f.  1865 -/»i.   O.  I«y8 'Vio  in.  direktören 

i   Skånska   landtniannens   ceiitralfcJreiiing   Gustaf 

Henry  Hvid,  f.   Ks63 ^/i...   Äg.  o.  bcb.  Villa 

H v i d.  Mal ni ö. 
Klara llildciiard. f.  1867 "Aj.   Ci.  19(M ■"'/!  ni.  kain- 

reraren i brand- o. liffcirsäkringsaktb. Skåne John 

Malniiircn,  f.  1870 -"/j. 

i  2:a  giftet: 
Rudolf  Lars  Fredrik,  f.   1879 *7i'-',   civilingenjör, 
anställd vid aktb. L.  M.  Ericsson  6: C:o  {Stock- 
holm).   G.  1911 -'7.-,  111.  Louise  Helenc  Men- 
riette von Baggcsen från Danmark, f.  18Ni) '"/t. 
/: d i t h Iniiehora. f.  1885 -■% (Malmö). 
Maria  Sofia,  i.  1839  -^g.   G.  1877  '"/a  m.  gods- 
ägaren Axel  Thcodor  Lindgren,  f.  1833  *'7i-'.   Äg. 
o.  beb.  Fredriksberg  i  Skåne  (S ö s d a 1 a). 


Kugelberg. 


Sliikloii siigcs härstaiiiiiiii frAii Liflaud och dess förste 
nuMl säkerhot kiLiulc iiu-dhTii i Sverigi' vjir haiullaiulou i 
Stockholm Henrik Kugdherg, t 17;'>4. I sitt första gifte 
111. Maria IluKiiiaii. f. Kl.Sl, t 170U, hade han bl. a. barn sonen 
Carl Henrik, f. 170Ö, t 178(5, handlande o. rådman 1 Jönkö- 
ping, fader till handlanden (,'arl Fredrik o. direktören Johan 
Nikiilans  Kngelherg. 

Litteratur: Hv. SlilktkaUnder ]Ss7; I.eijoiduifvinl, Ny Sv. 
Siiikthok. 

Äldre grenen: 

Carl  Fredrik, f.  1733,  handlande, t  1793.   G. m.  Maria 
Charlotta  Hofling.  f.  17-10,  t  1802. 


606 KrOEl.nKUC. 

Son : 

Gustaf Fredrik, f.  1772, klädesfahrikör, t  1850.   O.  1807 

ni. Johanna Giistafva österherK, f.  17S5, t 1857. 

Son: 

'Fredrik  Wilhelm,  f.  1810,  klädesfabrikör,  t  1855.   G. 

1836 m. Anna Maria Carolina Schildt, f.  1814, t 1867. 

Barn: 

(1) Carl Henrik, f. 1838, direktör, t 1912 "/s. G. 1863 
^'"/s in. Wilhelmina Giistafva Stcinmetz. f. 1845 
•7«  (S t o c k h o 1 in). 

}3arn: 

a) Hilma Eugenie, f. 1864'%. G. 1884^712 m. 
protokollssekreteraren, R W O, A x c I Henrik 
Looström.  f.  1851''%  (Stockholm). 

b) Alma Maria Wilhelmina, f. 1866 ^%. Q. 1901 
^7io in. kaminarskrifvaren i tullverket Johan 
n e s  Hallen,  f.  1868 'Vio  (S t o c k h o 1 m). 

c) V c st a  Ultima,  f.  1875 =^7«  (Stockholm). 

. d) Henrik Kinar. f. 1878, grosshandlare, t 1905. G. 
1899 m. Emma Maria Carlsson, f. 1877 ^73 
(S t o c k h o 1 m). 

Barn: 
Margit  Wilhelmina,  f.  1899^710. 
Nils Henrik,  f.  1901 %. 

e) Carl Harald, f. 1S80 -7ii, verkst. direktör i 
Au«-. Holtz gulddraserifabriksaktb. (Stock- 
holm). G. 1909 ^7i m. Elise Agnes (Lisa) 
Wernej-,  f.  1885 ^7n. 

Son: 
Carl  Fredrik,  f.  1912 =^7;». 

f) Anna Maria. f. 1882 -'/lo. G. 1904 ^711 m. kap- 
tenen i armén, löjtnanten vid Karlskrona grena- 
dierrcg:te, frih. Israel Henrik Adolf Alexander 
Lagerfelt. f. 1871 '7^. Äg. o. beb. Villa L a- 
g e r f e 1 t  (Karlskrona). 

(2) Carolina Johanna, f. 1843 =^710. G. 1868 ^^j^ m. 
tullförvaltaren Gustaf Alexis Askergren, f. 1838, t 
1907  (S t o c k h o 1 m). 

Yngre grenen: 

Johan  Nikolaus, f.  1734. direktör, t  1815.   G.  2:o  1798 
m. Wilhelmina Gyllenskepp, f.  1772, f 1851. 
S()ner: 

1. Wilhelm Magnus, f. 1801, häradsliöfding. t 1884. (i. 
1830 m. Charlotta Fmerentia Carlbcrg. f. 1,S03, t 
1890. 


KTT.ELBERG 657 

Söner: 

1) Johan Olof. f. 1831, vice liäradsliöfdinR, t 1908. 
Q. 1862 ^"/s ni. friliLTrinnan Augusta Johanna 
Bernhardina von Ottcr, \.  18-11 ^/:> (J ö n k ö p i n g). 

Ikirn: 

(1) Anna Charlotta Sofia. f. 1863 ^V--. (i. 1889 
"'/lo ni. assessorn Menrik Natanael Laurell, f. 
lS4y,  t  1898  (U |) 1) s a I a). 

(2) Ililda^^Charlotta (Lotten), f. 1865 ^U. G. 
1894 -^/(i 111. briiksäiiareii, ordf. i styrelsen för 
Köpiiij; Uttersliergs järnvajisaktb., verkst. 
direktören i styrelsen f()r Riddarhytte aktb., 
R W O. R It Kr O, R Ö J Kr O 3 kl., R Ö Pr J O, 
Anton Riehard Ohlson, f. 1851 "^/i (Stock- 

llO  1  111). 

(3) Fredrik \V i I 1i e I ui, f. 1869 '^/.i, öfveriiik^eiiiör 
vid '"Accumulatoieii Fabrik Actieiik^esell- 
schafts" filial i Stockholm. G. 1899 ■-'"/i 
ni. K a r i n AUttliilda Amalia Kylherg, i hennes 
2:a  Kil te,  f.  18()()  -'/u'. 

Son : 
Wilhelm  B er i il.  i.  1900 ''Vt. 

2) Carl Wilhelm Au;^ust, f. 1836 '7^, f. d. rytt- 
inästare vid Smalands liiisarreg:te, R S O. Äg. del 
i .lära i Småland (Jönköping). G. 1869 '/la m. 
Charlotta Aurore Sofia von Malmborg, f. 1846 ^"/i. 

Barn: 

Carl rredril:, f. 1S70 '■-'%, med. lic, läkaremis- 
sioiiär i Indien, liiig Krön M (T i r u ]) a t ii r, 
Rämnad d i s t r i c t, B r i t i s h S o n t h 
India). G. 1903 '7i m. Eva Karolina Rog- 
berg. f.  1874 ^"/u. 

Carl  G II st af.  f.  1874  V^. 

Märta Charlotta, i. 1876 '7u>. G. 1903 ^'/i m. 
kaiUenen vid Smalands artillerireg:te Bern- 
hard Emanuel Andrén, f. 1869 7? (J ä r a, 
J ö 11 k ö p i n g). 

Karin Charlotta, f. 1887 "/a. G. 1911 -^n m. 
löjtnanten vid Smålands artillerireg:te Hjal- 
mar Axel Eritz Cedererona, f. 1883 -^r-' (J ö n- 
k ö p i n g). 

3) Fredrik, f. 1839, öfverste, t 1907. G. l:o 1867 m. 
Augusta Henrietta Mnnck af Fiilkila, f. IS49, f 
1869; 2:o 1870 m. Louise Ulrica Henriette Mimck 
af  Fulkila,  f.  1840,  t  1889. 


42. 


3 KIGIM.DERG 

Söner,  i   l:a  giftet: 

(1) Bror, f. lcS68 ^"Z», kapten o. koinpaiiiclief vid 
Jönköpings reg:te. T Mcdj O -1 kl. Äg. K k e- 
berg o. Jordantorp i Småland (Jönkö- 
ping), (i. l:o 1896 ni. Violet Hilda Sylvia 
Karin Alrutz, f. 1875, t 19UU; 2:o 1902 ^% m. 
Elsa  Clara Lovisa  Virgin, f.  1881  -7i. 

Son, i  1 :a giftet: 
Ingemar  1'rcdrik  Rcinhohl.  f.  1899  ""/n. 
i  2:a  giftet: 

(2) Carl, f. 1871 ^'^/i.. kapten o. kompanichef vid 
Karlskrona grcnadierreg:te, R Ned O N O (K l- 
1 e s k ä r, Karlskrona), (i. 190} "■'A» m. 
Ebba I n g c g e r d Augusta von Mcntzer, f. 
1874  \/ii. 

Söner: 
Ujörn Arvid Fredrik, f.  1905 72. 
Er ed rik Carl Magnus, f.  1910 '75. 
Claes August,  f.  180,^,  kapten, godsägare, t  1895.   G. 
18.^2  ni.   Carolina  Wilhelmina   Beata   I'leonora  von 
Post.  f.  1812,  t  189-1. 

Barn: 

1) Nils Carl Gustaf, f. 183,3, major, t 1888. G. 1881 
7io m. Julie Gustafva Du Rictz, f. 18-40 '7? 
(S to ek h o I m). 

2) August Wilhelm, f. 1834, f. d. kapten, t 1910. (i. 
1872 ^V? m. Henrietta II e I e n a Maria Cedcr- 
bauni,  f.  1848  •"Z?  (L i n k ö p i n g). 

Barn: 

(1) Maria A u g u s t a Wilhelmina, f. 1873 "/o. Q. 
1899 ^7;j ni. vcrkst. direktören i Finsjö kraft- 
aktb. Johan G u s t a i Ilazelius. f. 1868 ^76 
(F i n s j ö). 

(2) H e d v i g Charlotta Constantia, L 1877-72. 
G. 1901 -7i2 m. f. d. underlöjtnanten vid Första 
lifgrenadierrcg:tet, regementsintcndentcn vid 
Upplands artillerireg:te, disponenten vid U p p- 
sala bayerska bryggeriaktb., Fredrik Wil- 
helm af Ekenstam,  f.  1873 *7i2. 

i^) Fredrik Wilhelm, f. 1878*75. skogsförval- 
tare vid S t j ä r II f o r s (Kopparberg). 
G. 1909 7i-' ni. Johanna Maria (Hanne- 
Marie) lierndes. f.  1885 -V:i. 

Son: 
Hans Gustaf Wilhelm, f.  1911 'V». 


KUGEI.BERG 659 

(4) Helena Eleonora Lovisa (Ellen), f. 1879 'Vo. 
Q. 1905 ^"/lo 111. kauunarskrifvareii vid tiillkani- 
iiiaren i N o r r k u i) i ii ^^ Julian Alfred (J o- 
n a s)  Peterson,  f.  1867 ^'Vu. 

(5) Bror Arvid August, f. 1880 ='7», löjtnant vid 
Första  lifK'reiiaJicrrejr:tct   (Stockholm). 

(6) M ärt h a Elisabet Louise, f. 1881 Vn. (i. 1899 
"^/(i 111. vice luiradsliöfdingen, advokaten, leda- 
moten af Djiirjiärdskommissionen, R W O, 
Johan Gustaf Abenins, f. 1863 ^"73. Äg. o. 
hcb. villan Västra F å lian (T r å n g- 
s u 11 d,  Södertörns  Villastad). 

(7) Claes  Conrad, f.  1883 ^7i. 

(8) Brita Eva Jaequeline, f. 1885 7jo. G. 1908 
■'V7 m. aiiditöreii vid Upplands artillerirck :te 
Johan Eredrik (John) Äströni, 1. 1872 7i?. 
Innehar advokatbyrå  i Uppsal a. 

(9) Alfhild  Ulriea (Ulla),  f.  1887 7-J. 

(10) A'/7s  (justaf,  f.  1889^7-',  underlöjtnant  vid 
Första  lifgrenadicrreg:tet  (L i n k ö p i n g). 

3) O se ar Eredrik, f. 1837 *7s, f. d. kapten vid 
Första lifgrenadierreg:tet. Äg. B å 1 n ä s m. fl. 
egendomar i Östergötland (M a 1 e x a 11 d c r). (i. 
1880 "Va m. Ellen Matliilda Carolina llagberi:, f. 
1860 \'s. 

Barn: 

(1) Sigrid Sofia Carolina, f. 1880 ^7u'. O. 1903 
'"/9 in. baningenjören af 2:a klass vid statens 
järnvägar, löjtnanten i Väg- och vattenbygg- 
nadskåren, civilingenjören Gustaf Einar 
Olivier  Lindman,  f.  1877 "/q  (A 1 f v e s t a). 

(2) Hedvig  Maria  Wilhelmina  (Lall a),  f.   1881 

(3) Carl Oskar. f. 1883 -"/lo, civilingenjör, 
ingenjör vid Stockholms stads Landtegendoms- 
nämnd. reservlöjtnant i Fortifikationens reserv 
(F n s k e d e, S t o c k h o 1 m). Q. 1908 Vs m. 
Ad di  Sirenius  från  Finland. 

Dotter: 
M ar i an n e,  f.  1909 -"/s. 

(4) Erik Gustaf, f. 1891 "Ai, officersvolontär vid 
Första  lifgrenadierreg:tet  (Karlberg). 

4) Elisabeth Sofia Charlotta (Betty), f. 1840 "/s. 
Äg., jämte systern Jacqueline, o. beb. S p e 1 1 i n g e 
i  Östergötland  (M a 11 t o r p). 


10 KULl-OnEN 

5) Otto Maiiritz, f. 18-13 ''Vi, f. d. revisor i general- 
poststyrelsen, f. d. kassör i civilstatens pensions- 
inrättnink^ R W 0.^ Äg. del i o. beh. hus i Stock- 
holm. G. 1883 ''Vii ni. Anna Maiidulcna Strö- 
kirk. f.  1855 '''/7. 

Dotter: 
Eva  Wilhelmina  AUmdalcna,  f.  1885 -"Z?. 

6) Eva Aurora, f. 1814 -'/i?. G. 1877 '''/» m. f. d. 
kaptenen vid Smålands grenadierkår, R S O, Vik- 
tor Herman Killandcr, i hans 2:a gifte, f. 1844 
'**/io. Äg. o. beh. V i k s 1) o i Småhmd (B y a r u ni). 

7) Claes Reinhold, f. 1845 ^"/t. Äg. o. beb. Borg 
i  Östergötland  (M a n t o r p). 

S) Erik  Victor,  f.  1851  ^-"Vii?,  e.  jägmästare.   Äg. 

Kristberg   i   Östergötland   (Örebro).   G.  1883 

''7io   ni.   Amelie  Jaa/ueline   Charlotte  Victorine 

(Amy) von Po^t, i.  1858 ^-79. 
Hani: 

Elsa Margareta, f.  188() ^"/i. 

Nils  Edvard,  f.  18.s7 "V:.. 

Märta  Ebba  Wilhelmina,  i.  1889 -'Vr. 

Karin Ellen Louise, f.  1S91  '/u. 

Mar nit,  f.  1896 •"/'.. 
9) J a c Cl n el i n e  Matilda,  f.  1857 ^"/s.   Äg.,  jämte 

systern Betty, o. beb. S ]) e 1 1 i n g e (M a n t o r p). 


Kiillgren 

(Kristinehamn   Uddevallasläkten). 

Släklon hiirstaiMiiiar frän Mcdclplaua socken invid l\'ine- 
kulle — livarif iianiiict äi- tajjet — • hvarest äldste kunde statn- 
fadern l'ilir .luiissoii var ItMld. lian blef bonde i Storegftrden 
i Västerplana socken (, VJisteigölland) och g. 1701 ni. ]'.rita 
lOrikssou. f. onikr. 1G7Ö, f 1747, samt hade med henne sonen 
Sven Pehrsson. f. 17:2"., f 17!)0, likaledes bonde i StoregArden, 
g. 1747 m. Annika Nilsdotfer, f. 1720, f ISOl. Tvft lian.s 
söner, nedanstående Krik och Jonas autogo släktnainnot 
Kullgren. 

Iiitt<Ta1ur:  Anrcp,  Sv.  sliiklboken,  II. 

Äldre grenen: 

Rrik, f. 1748, handlande o. radman i Kristinehamn, t 
1798. (}. 1781 ni. Anna Maria Risbeck, f. 1758, t 
1805. 


ki'li,gki:n CGi 

Son: 
Carl  Gustaf,  f.  1793.  handlande  i  Uddevalla,  t  1867. 
G.  1820  ni.  Anna  Lovisa  Kullgren,  f.  1797,  t  1866. 

Sönei : 
Carl Niklas,  i.  1823 ^^2, f. d. landtbrukare (A r- 

V i k a). 
Fredrik  nernliard.  f.  1841,  kontorschef,  t  1897.   G. 
1883^/4  ni.  friliLTriiiiiaii  Hilma  Sofia  Katarina 
Wallcria Örnsköld,  i.  1851 ^'Vio  (Göteborg). 

Yngre grenen: 

Jonas,  f.  1756,  handlande i  Uddevalla, t  1809.   G.  1789 
in.  Johanna  Lovisa  Spaak,  i.  1761,  t  1854. 
Son: 
Carl August,  f.  1793, grosshandlare  i Uddevalla,  anlade 
Malniöns  stenhuggeri  i  Bohuslän  1842,  t  1851.   G. 
1819  m.  Ulrika  lledréii,  f.  17^7,  t  1873. 
Barn: 

1. II eder a Johanna, L 1819 '7i^. Q- 1842 "/q ni. 
borgmästaren Carl Theodor Agrell, f. 1809. t 1852 
(Uddevalla). 

2. Ivar Adalrik, f. 1823, grosshandlare i Uddevalla, 
inneh, Maliiiöus stenhuggeri under firma C. A. Kull- 
grens Lnka. t 1883. G. 1867 "/g m. Thcrese KUd- 
hcr^, f.  1847 ^'Vu.   Bcb. eget hus i  Uddevalla. 

Barn: 

1) Victor Ivar, f. 1868 -Vy, yerkst. direktör för 
granitaktb. C. A. Kullgrcns Änka, vice ordf. hos 
stadsfullmäktige i Uddevalla. Äg. villan 
Bergsgarden vid Ljungskile i Bohuslän. G. 1896 
^Vs  m.  // / / /// a  Sofia  Uhrbcrg.  f.  1874 %. 

Bani: 
Inga Ulrika, f. 1907 '"'/a. 
G er dt  Victor, f.  1909 "Vt. 

2) C la ra Tliercsia, f. 1870 -'Vs. G. 1908 -'Vo ni. 
förvaltaren vid Liljcdahls glasbruk i Värmland 
Axel Ekstcdi,  f.  1809 ^^n  (S c g m o n). 

3) Eva Isabella, f. 1872 Vi. G. 1893 -'/u m. kommi- 
nistern i Strömstad, vice ordf. hos stadsfull- 
mäktige därst., r.rn^t T h c o f r o n Ljtin'^iircn, f. 
1857 -"/il. 


6G2 


i.agkk(.;ki-:n 


4) Carl rrcdrik, i. Ks73 -"/w, fil. d;r, lektor vid 
liösrc lärarinneseminariet, lärare vid artilleri- o. 
ini;en.iörsliÖKskc)lan, R W O (S t o c k li o 1 ni). Q. 
1899 -'Ve in. A n n a Lucia Thcodolinda Beri^man, 
t.  1868 '"h, fil.  kard. 

5) Ivar Frithiof. f. 1^^79 Vio, tnlltjänsteman (Stock- 
ho 1 ni). 

3. Carl Alhar, f. 1826, föreståndare för stenliuggeri, 
t 1887. (J. 1861 ni. Anulia Sofia Kullman, f. 1830, 
t  1904. 

Barn: 
\) Ernst  W il I ii o dt.  f.   1865 =^/g,  stadsrnäklare  I 
(j ö t e b o r .te.   Är.  villan  Fagcrvik  vid  Stenungs- 
Mmd  i  Bohuslän.   Q.  1899 ^"/lo m. Mathilda ircd- 
rika  (Mattis)  Kolmodin.  f.  1871 '"/o. 

Barn: 
Arne  Willgodt.  f.  1901 Vs. 
\{ ätts Fulke. f.  1906 -'Vi. 
.4 //  Birger,  f.  1908 '-'Vio. 
Ulla  Mariiareta  Bcnvcmita,  f.  1911 'Vu- 

2) .4 ni y Ulrika Sofia. f. 1867 ^Vio, prokurist hos fir- 
man Willgodt Kulisren  ((i ö t e b o r ji). 

3) T hy r a Hcdcra Martina, f. 1870 ^"V?, föreståndar- 
inna för K.iellbersska skolan o. seminariet i (j ö t e- 
b o r s.  ledamot  ar  stadsfulIniäktiL^c  därst. 


Lagergren. 

Svrnsk sliikt frAri \';is(.Tf:r.tl:iii(l. Äldst.- kiln.lc stiim- 
fadoni IIAkaii ].:l},'('l■^;r(■n, (. IT'-»:., t 1T7I, K- m. Nfari.i KJer^ 
uer, Vill- friilsciiisiicktdi- i>å Stora Dala siitorl 1 Dala s:n. 
DoniH-s son Kndsätjarfii, brukspatronen pA Klosters bruk (Da- 
liirn:i) Carl Kric I.ag.>rgron f. 17(iO, t 1S;'>-. K- 17^2 lu. Crota 
Bhul, f. 17(5."), t l^ilt», l'l<'f ^'ouom söucruu Per, Anders oob 
Iluruld stamfader lör ncdanslaende nu lefvande tre gieiinr ftf 
släkten. 

Litteratur:   S\ .   .\ttarlal   isill. 


Första j*renen : 

Per, f.  1784. godsäk^are. t  1838.   (i.  1S09 m.  Anna  Chri- 
stina Harlenian,  f.  1781.  t  1827. 


LAGEKGIJKX 003 

Söner: 

1. Johan Adolf. f. 181(). Kodsä.iiarc, t 1880. Q. 1 :o 1,^39 
m. friherrinnan Christina Kleonora Fleetwood, f. 1819, 
t 1864; 2:o ni. Augusta Wilhelmina Björling, f. 
1848 Vg- Oms. 111. klockaren, orgelnisten o. skol- 
läraren B c 11 g t  \V i I il c I m  WalUivist  (O r r e s t a). 

Son,  i  2:a  k^iltet: 
T cl I Uarahl, t. 1874 '"/s. anst. hos New Art Decora- 
tins  Co  i N y a c k,  N.  Y., N o r d a iii c r i k a. 

2. Per Anton, f. 1818. landthrukare, ainer. krigsveteran, 
t 1906.^ (j. 1854 7'i ni. Joliaiina U I r i le a Axclhcrg, 
i. 1823 "Ii. Äg., jämte sönerna, o. beb. F r ö s t o r p 
i \'ästergötland  (S k a r a). 

Söner: 

1) P er Adolf, 1. 1854 '•'/lo, landthrukare (F r ö s t o r p. 
Skar a). 

2) Johan P a c o, f. 185ö ^-/i. landthrukare (Frös- 
torp, S k a r a). 

3) August Fredrik, f. 1S5n. bok- o. i)ai)pershandlare, 
t 1892. (i. 1887 m. T c I: I a Octavia Arvidsson, i. 
1862  'Vi.   Beb.  eget  hus  i  Ska ra. 

Son: 
Olof  rrcdril:  Oösia.  i.  1891  ^Vn,  elev  vid  Tek- 
niska högskolan  (Stockholm). 

Andra grenen: 

Anders,  f.  1786,  godsägare,  t  1824.   (i.  1813  m.  Maria 

Christina  Lagergren,  f.  17'^2,  t  1S74. 

Son: 

Carl  Petter,  f.  1817,  bruksi):itron.  t  1881.   O.  1841  m. 

Flmelie  Katarina  Lagergren,  i.  1821,  t  1905. 

Mcini: 

1) Per Axel. f. 1842. i^ostmästare, t 1902. (j. 187() m. 
Anne  Sofic  Kirbach.  1.  KS5(I,  t  L^OS. 

iHittrar: 

Alfhild Katarina Sofia, f. 1879 '7o. G. 1912 'Vn 
m. t. f. kronofogden, landskontoristen i Blekinge 
län, e. o. hofrättsnotarien Birger Waldemar 
Dahl,  f.  1879  '7i2  (F ä r j e s t a d e n). 

Asjrid Anna Pclla Margareta, f. 1882 '7?. Q. 1912 
"7n m. kassören vid Kinnasands kontor Birger 
Johnsson,  f.  1878  ^^-.i  (K i n n a). 

2) Anders Harald Emil, f. 1845 -7i, f. ..d. godsägare. 
Iniieli. cgendomsagentur i Bor ä s. Äg. hus därst. 
G. 1875 \\i m. Hedvig Elisabet Ii Åhlin, f. 1850 '7n. 


664 


LAGEUGKKN 


Barn: 
il) Gerda  Lovisa,  f.  1875 -'Vis.   G.  1908 "/c  m. 
folkskolläraren S. Natanael Gabriclson. f. 1863 
«/7  (Borås). 

(2) T ull i a  Matilda,  f.  1877 ^Va. 

(3) Per Harald, f. 1878 'Vio, grosshandlare (Borås). 
{A) Erik  Hjalmar,  i.  1880 -'Vs,  mäklare  (Stock- 

h o 1 ni).   G.  1908 -'^/i  ni.  Lilly  Samuelson,  i. 
1888 -'/y. 

Dotter: 
Ragn vi  Lovisa,  f.  1909 '-%. 

3) Clara  Adelaide.  i.  1847 V*  (P- d s v ä r a). 

4) Carl  hredrik,  f.  1849,  kapten,  t  1901.   (j.  1889  ni. 
.  Klara  Victoria  Scliiiell,  f.  1863,  t  1907. 

Son: 
Per Carl Anders, f. \^w ^'V?, student (H j o). 

5) Ture Alfred, f. 1851 -"^//i, verkst. direktör för Norra 
Vånga torfaktiebolag. A^. Hesarås samt Mossåker i 
Västergötland (V å n g a b >). G. 1883 m. Uilma 
Lovisa Dehlén. f.  1852 -'Vl>. 

Barii:^ 
Sven  Emil  Per.  f.  1884  */;,  landtbruksinspektor  i 

Finland. 
Svea.  f.  18S5 •'•'/! i. 
Harald  Eredrik.  f.   1888 Va,  landlbrukare.   .-^rr. 

I) e s a r a s  (Fl d s v ä r a). 
Helmer    Viktor,    f.   1890 "/n,    volontärkorpral 

(Karlsborg). 

6) Emma Götilda, f. 1855 V?. (J. 1877 % m. landt- 
hrukareii Karl Albert Jonson, f. 1848 Vi. Äg. o. 
beb.  Kloc k a r e g å r d e n  (F d s v ä r a). 

Tredje j^renen : 

Harald  [-"redrik.  f.  17'M.  brukspatron,  t  1867.   G.  m. 
Katarina  Lovisa  Lundvik.  f.  1792,  t  186;.. 
S()iier: 
1. Johan  Fredrik,  f.  1817,  I)ruksi)atroii,  t  1898.  (L  1848 
m.  Sofie  Amalia  CItarlotta  Sehnltz.  f.  1829  ^V»;. 
(S ä t e r). 

Barn: 

1) // / / /;/ (/  Sofia.  f.  1849  "Vr.,  (Säter). 

2) W' / 1 h e I m Eredrik. f. 1850 " Vi-s ingenjör, dispo- 
nent för aktb. Oljefabriken. Äg. o. beb. villa Sol- 
backen (Ä iige 1 sbe rg). G. 1892 -"/.-. m. 
A u Ii u s t a (A s t a) Alexandra Oterdal, f. 1865 Va. 


i,agi:kc:i:i:n 665 

Barn: 
Augusta Margareta liUsabct (Gret a), f.  1894 "/•.>, 

elev  vid  Högre  lararitinesemiiiariet  (Stock- 

h o 1 111). 
T hy ra.  f.  1895 '^U^. 
Hakan  Wilhelm,  f.  1896 '"-Vs. 
/• olkc  Carl l-redrik.  f.  1897  ^-Vio. 

3) Carl Erik, t. 1857 '"/r„ ingenjör (Avesta). 
Q. 1890 Vo rii. Anna Matilda Lovisa Eriksson. 
f.  1867  -'Vs. 

Adoptivson; 
Paul Fredrik,  f.  1901  Va. 

4) Elisabet Matilda, f. 1861 ^h. O. 1900 ^% in. 
disponenten o. verkst. direktören för Norbergs 
grufförvaltning, R W O, P a t r i k Georg Dalberg. 
f.  18^12  'Vio;  (H öppet,  K ä r r g r u { v a n). 

5) Anna Cecilia, f. 1862 ^"/n. ti. 1890 '■•'j-j ni. bruks- 
patronen Samuel Albert Engelbrekt Hann- 
gren. f. 1854 ^^/i. Äg. o. beb. Ytternora i 
Dalarna  (H e d e in o r a). 

Carl Gustaf, f. 1823, brukspatron, t 1909. G. 1863 
^/o ni. Amalia (A m y) Maria Lovisa Orundal. f. 1842 
Vo  (S t o c k h o 1 m). 

liarn : 
Rosa Klura.  f.  1864 "Vs  (Säter). 
Nils Ture  lidvard,  f.  1870, arkitekt,  t  1905.   Q.  1900 
-•'/i2 ni. Eanuy Holmcs. f. 1872 -"/?, sjuksköterska 
(N e w - Y o r k). 
Knut  Harald  I.ouis.  f.  1826,  brukspatron,  t  1904.  G. 
1854  Vi) 111.  Maria Wilhelmina Norström.  f.  1830 
-'75  (K u 11 g s g a r d en,  Dal a  H u s b y). 
Barn: 

1) Rynu Edvard, f. 1855 ■'/»i. iiineli. svensk an- 
iTiälningsbyrå o. kafé i Berlin. G. l:o 1890 ni. 
Pauline Henriette Ida Brodt, f. 1861, t 1899; 
2:o  1901  ^Va m.  Gertrud Sehmidt,  f.  1875 ^"/t. 

Söner, i 2:a giftet: 
Paul  Gustaf  Harald,  f.  1902  ^7s. 
Knut  Johannes  Mc lim ut.  f.  1904  7». 
Ernst Martin Wilhelm, i. 1908 "V?. 

2) Olga Maria. f. 1856 •"/i->. G. 1878 'Vn in. 
öfversten Per Gustaf Williclni Hanngreii, i lians 
2:a gifte, f. 1>S45, t I«m)5 (K u ii g s g ä r d e n. 
Dal a  11 usb v). 


GGG J.ACEKI.ÖF 

3) 1- a II ny Klara, f. 1S58 '7i2. (^ 1885 •'"'Ai m. 
proviiisialliikarcii i Norra Dalslands distrikt af 
Älfsburys län, R W O, med. lic. Alfred Hyllen- 
j^rcn.  i.  1852 V&  (B i I 1 i n k s f o r s). 

4) Harald Isak. f. 1860 "^/lo, ijostexpeditör 
(K s k i 1 s t u 11 a). G. 1891 'Vu ni. AI aria Kri- 
stina  Korsiircn,  i.  1861  '"/y. 

Barn: 
Mil dnr  Maria,  i.  1892  ^|>/h. 
(] n s t a f  Harald,  f.  189-4 -'/o,  postclev. 
O U a lllisahct.  t".  1N97 -•'/lo. 
Dagmar  Williclinina, J.  1900  '/'.•- 
Aina  Aulalia,  \.  1903  ■/'ii. 

5) Knut Helmer, f. 1862 '/il'. iiostinästare (Kors- 
näs), (j. 1891 -""/•) 111. Ellen Matilda Norman, 
f.  1871  "Al. 

Barn: 
Mar ii i t  Elisabet,  f.  1892^-/8,  anställd  hos  för- 

säkrinssbol.  Framtiden  (S t o c k h o 1 m). 
Karl  Harald,  f.  1893  -'Vio.  postelev. 
G u n v o r Annes,  f.  1896 ^'/a. 
Rolf  Helmer,  f.  1897  -\/i2. 
Sigrid  Ellen,  f.  1899  ''A-,. 
/(/;///  E r i le  Gunnar,  f.  1901  --/i. 
Tore Z:;/^//-, f.  1907 Vs. 

6) Amalia (Malin) Zuleima, f. 18()4 -'Vo (Stock- 
h o I ni). 


Lagerlöf 

(Värmlandssläkten). 

ÄldsU-   kiind.'. slainrudcru   rctcr,   son 
1500-  och  börjiiii  af  IGOO-talcii 


juuL ijagiTiui. iiiaiiu ufssa uaiu (i .Maynus leiii i .a. giiii- nieu 
Catharina Brunia, f lCG:i) var Petrus La{,'t'rluf, f. IGIS. t 
KiO!), i)rofc'ssor och rikshistori(»graf, dcu utmärkta svenska och 
latinska skalden, Erland Lagerlöf, f. 1CÖ3, f 1713, professor 
i lAind och universitetets rektor, samt Daniel Lagerlöf, f. IGöl, 
7 171S, prost och kyrkolierde, hvilken hlef stamfader för uu 
Icf vande medlemmar af denna släkt. Daniel Lagerlöf var gift 
l:o  H}bO  m.  Magdalena  Hofstenia,  f.  KilS,  t  IGOl  och 'J:o  ir.94 


I-AG1:KLöF GÖ7 

m. Mariana Keiitzel, f. 1072, t 17Ö4. Bland flera barn föddes 
1 första giftet kouod Nicolaus, f. 1(!SS, t 1709, professor och 
superiiiteudont öfvor Karlstads stift (barnen adlades von 
I<agerluf, iitten ntdog 1S'A')) och i andra giftet sonen Anders, 
f. 1700, t l"l"'f>. «0'n i sitt första gifle med Clirlstina Engel 
Ilofsten, f. 171."), f 1701, iiade sönerna Daniel Johan och Anders 
(se  nedan). 

Litteratur:   Aurcis   Sv.   .si;ikil„,Urn  II. 

Äldre grenen: 

Daniel  Joliaii,  t.  1737,  kyrk.tlicrde,  t  1784.   Q.  2:o  m. 
Brita  Scjdclia.  f.  17-lo,  t  1796. 
S()ner : 
1. Daniel,  f.  1776,  regciiieiitsskrifvarc,  t  1852.   G.  1784 
ni.  l-lisahctli  Maria  Weiiiiervik,  f.  1784.  t  1864. 

Son : 
Rrik  Gustaf,  f.  1819,  löjtnant,  t  1885.   G.  1849 %o 
m.   E I i s a b c t h   Lovisa   Wallroth,   f.  1827  '% 
(Fa 1 11 n). 

Barn: 

(1) Carl Daniel, f. 1850 ^/s, med. lic, lasaretts- 
(). stadsläkare i K u n s ä 1 f, R W O. Äg. hus 
i nämnda stad. G. 1>S92 -/u ni. Elin Röing, f. 
1872 -/.i. 

Barn: 
Ilir a.  f.  1895 ^'Vo. 
Karl  Gustaf,  f.  1898 "/lo. 
Mär t h a.  f.  1901 ^^/i. 
Nils  II o I il v r,  f.   1907 "/s. 

(2) .lollan (histai, f. Ib54, disponent o. fabriksiigare, 
t 1912 *^/fi. G. 1SS6 ^"/iL> 111. friherrinnan Eva 
Maria Natalia (Nanny) Rappc, i hennes 2:a 
gifte, f. 1854 '7'. (S e a t t I e, W a s h., N o r d- 
a in e r i k a). 

Son: 
Per Gustaf Julian (Pcrcy), f.  1887 ^^vj, tekn. 
studerande   vid   Washingtons   universitet  i 
Seattle. 

(3) Sel ni a Ottiliana Lovisa, f. 1858 -"/u. fil. he- 
dersd:r, författarinna, Nobelpristagare i littera- 
tur 1909, M L & A, Sv A stora GM, L V V S, 
L Sv L S i Finland. Hed L Värmlands Nat i Upp- 
sala o. Lund. Beb. eget hus i Falun o. äg. 
Märbacka  i  Värmland. 


CCS LAGERLÖF 

(4) Gerda  Julia  Elisabet,  f.  1862%.   Q.  1887 

^"/u m. extra jägmästaren, förvaltaren af Stora 

Kopparberk^s   liervcslags   aktbis   bruksskogar,    §  i 

Aiisust  Johan  lidvanl  Ahlgren,  f.  1861 "V?    Ij 

(F a 1 u n). 1 ] 

2. Magnus,  f.  1778,  kontraktsprost, t  18-14.   Q.  1814 m.    f.. I 

Catharina Alaria  Roos af Hjclnisätcr,  f.  1786, t  1865. 

Barn: 

1) Carl Johan, f. 1817. tullförvaltare, t 1885. G. 1868 
'"/u ni. Clara Regina de Broen, f. 1841 ^% 
(S t o c k h o 1 lu). 

Barn: 

(1) Karin Ceeilia. f. 1869 -"/s, anställd i försäk- 
ringsbolaget  Valand  (S t o c k h o 1 ni). 

(2) Julin, i. 1S71 'Vi, ex. apotekare (Stock- 
holm). 

(3) Erland Magnus, f. 1872 ^lo, förvaltare vid 
Hagge bruk (Hagge). ti. 1907^^/10 m. 
Nanna Maria Elisabeth Broms, f.  1877 ^'7. 

Dotter: 
Greta  Elisabeth,  f.  1910 ^*^/7. 

(4) Carl. f. 1S7« 'Vi, kaiiirerare i brandförsäk- 
ringsaktb. t"euix, iiis|)ektör hos aktb. Qöte- 
borgssysteinet (S t o c k h o 1 ni). G. 1903 "/s 
m. Euphrosyne (Ninni) Rubenson, f. 1877 "/e. 

Barn: 
Ulla.  f.  1905 'Vu'. 

/: \' a.  f.  l'^OM Vn. \ 

Erland  Gustaf,  f.  1912 V». \ 

(5) lians, 1. KS>so -'V;!, direktör för Scandinavian i 
American Trading Co. (N e w - Y o r k, N o r d- | 
amerika).   G.  1904 "A  in.  Clara  Lenz 

frän  Liibcck. 

Barn: 
AI ab el  Lenz.  f.  1905 ^"/r. 
Carl  Peter  G er el 1.  f.  190S ^-/ii. 
Erik  G us t af.  f.  1910 ^^5. I 

2) Magnus, f.  1819, regementsläkare, t  1885.   G. 2:o \ 
1853   in.  Hedvig   Iilisabeth  Margareta   Clarholm, 

f.  1830,  t  1SS5. I 

Barn,  i  2:a  giftet: 1 

(1) Magnus, f. 1853 '•'/9, komminister i Sunnenio i 

församling i Värniland (N o r e t o r p, S u n- 
n e m o). G. 1887 '^U m. Anna Maria Elisa- 
beth Setterblad, f.  1862 -'73. 


I-AOKKI.ÖF 009 

Barn: 
Karl Daniel,  f.  1890 Vs. 
Magnus Samuel,  f.  1892 "''/s. 
Er I an il Natlianael. f.  1893 ^Vi2. 
Nils Petrus, f. 1895 *"/.s. 
A n n a Ileilvifi Elisabeth,  t.  1897 ^^/a. 
R ut II  Helena,  f.  19U1  'js. 
Elin  Maria.  f.  1904  ^/s. 
«S ven Efraim.  f.  1906 ''Vv. 

(2) Erland, f. 1854 7ii, fil. tl:r, lektor i moders- 
målet o. filosofisk propedevtik vid högre läro- 
verket i  Väster å s. 

(3) Daniel, i. 1855 ^'^/jo, civilingenjör, förste 
kontrollör vid sockerheskattninscn i Stock- 
li o 1 01. 

(4) Hed v i ii Maria, f. 1859 ^Vio. G. 1909 ^-/is 
in. liusäjs^aren Johan Edvard (J a n) Pilnian, f. 
1865 'V:i (H c d v i g s r o, Blom b a eka, S ö- 
d c r t ä 1 j e). 

(5) Carl, i. 18()2 ^la, jnr. kand., ledamot af Sve- 
riges advokatsamfund, praktiserande advokat 
i  S t o c k 11 o I m. 

(6) Anna Elisabeth, f. 1864 -"/s, lärarinna 
(Lund). 

(7) Petrus, f. 1866 ''Vio. bokförare i Brand- o. 
lifförsäkringsaktb. Skåne (Malmö). Q. 1909 
^Vc  m.  Hilma  Andrea  Andréasson.  f.  1885 

(8) Nils,  f.  1871  -7(;,  kontorist  (Stockholm). 

3) M a r i e  S of i e.  f.  1822  V?  (S t o c k h o 1 m). 

4) Bengt Leonard Christian, f. 1827, rektor, t 1907 
"Vs. G. 1863% ni. Henriettc Sophie Annerstedt, 
f.   1841  -Vr,  (Uppsa I a). 

Barn: 
il) Magnus,  f.  1864  'Vi  (Melbourne,  Au- 
stralien).   G.  l:o  1899  (m.  Anna  Oscara 
Lagerlöf, i  licnnes  l:a gifte, f.  1867);  2:o  1908 
V-^  ni.  M a r i a  Gillberg,  f.  1870. 

Dotter,  i  l:a  giftet: 
Brit a.  f.  1S99 %. 
(2) Erland,  f.  1867  ''"/ii;,  ledamot  af  Sveriges 
advokatsamfund, ombudsman hos aktb. Sveriges 
I)rivata  Centralbank,  praktiserande  advokat  i 


670 


I.AGElU.öF 


Stockholm. 
Q.  1898 ^4 


Bcb.  egen  villa i Djursholm, 
ni.  S / ^ n c  Maria  Lindström, f. 


Barn: 
G c r ar d.  f.  1899 -'"/is. 
(i un v or,  f.  190,3  "Vi. 

Sven  Gösta  Christian  (Sven  Christian), 
i.  1911 -^/n. 

(3) Sophie Augnsta, f.  1870 Vi  (Uppsala). 

(4) Samuel (Sam), f. 1872, ingenjör, t 1904. Q. 
1899-75 m. Maria Nilcolina (Nina) Broms, 
i.  1872 -'V?  (S t o c k h o 1 m). 

(5) Maria. f. 1874 %. O. 1907 Vo m. domkyrko- 
komministern Olof Peter Holm, f. 1857 ^9 
(U p p s a 1 a). 

(6) Sven, f. 1878 '''/o, jur. o. fil. kand., ledamot 
af Sveriges advokatsamfund, praktiserande ad- 
vokat i Stockholm. G. 1909 7io m. Vera 
Elisabeth  WalUn, f.  1891 *«/i. 

Dotter: 
Mar i:^ ar et a  Elisabeth,  f.  1911 ^^4. 
4) Wilhelmina   Elisabeth   (E I i s e),   f.   1829  =^5 
(Stockholm). 


Anders, f.  175,^ jagmästare, 
rina  Ulrika  Ikrggren,  f. 


Adolph  Magnus,  f. 
Carolina  Matliild, 


Yngre grenen : 

t  1834. 
1768,  t 

Son : 
1794,  major,  t 
i  Christensson, 


G.  1789 m. Catha- 
1859. 


1862.   Q. 
f.  1817,  t 


1843 
1891. 


Döttrar: 
.  1844 "/u.   G.  1864 "/a m.  pos- 
Gustaf   Hjelm,  f.  1831,  t  1908 


Selma Ulrika Lovisa, 
sessionaten Claes 
(S ä f f 1 e). 

Adelaide Mathilda (A d a), f. 1847 '^s. G. 1867 ^Ve 
m. f. d. öfverstelöitnanten vid Fortifikationen, R S O, 
RDDO, RNS:tOO, R Pr R ö O 3 kl., Elis Gustaf 
Pontus  Sallberfi.  f.  1842 -'V:!  (Stockholm). 


LALLEltS'J'i:i)T  ((Kh  T.ETTEKSTEDT) 


Lallerstedt (och Letterstedt). 

Denna sliikt härötanimai- Irnii Iiennnansilgaren Anders i 
Lallcryd i Joratorps socken, J(lnköpiiif;s län, f. 1G30, g. m. 
Marit Andersdotter, f. 1047, j 1740. lians son Änder:., f. 
1002, t 1"''>G, kronobefallningsnian, antog efter födelseorten 
namnet I.allernian. Dennes son — med Brita Nilsdotter — 
Lars. f. 1702, t 17G9. regemenlstrnmpetan* vid Östgöta kaval- 
lerireg:te ändrade släktnamnet till Lallerstedt. (!. l:o 1728 
m. Christina .Margareta Loos, t 174S; 2:o 1741) m. Engel 
Margareta Lindsfelt, f. 1728, t 1802, i hennes l:a gifte, hade 
han bland flera barn i andra giftet .sonen Johan Gabriel 
Lallerstedt, f. 17.'2, f 1824, regenientstrnmpetare vid Öst- 
göta kavalleriregite. Denne blef i sitt 1779 ingångna gifte 
med Kristina Palmgren, f. 1702, t »'ftcr 1S2.'., fader till lOrik 
Gnstaf (se nedan) oeh Jacob, som omkr. 182.'i ändrade nam- 
net till Letterstedt, f. 1790, \ ]8t;2, generalkonsul, hvilken 
genom sina betydande donationer till främjande af vetenskap, 
konst och industri, ställda under Vetenskai»sakademiens för- 
valtning, har anspri^k p:\ elt framstAende rum bland Sve- 
rigi s mecenater och ett varaktigt och taiksamt minne hus 
eftervärlden. Letterstedt ef terl:imna<le i sitt 18."0 ingAngua 
andra gifte med Lydia .Meredyth-Loys, f. 1822, t 190.'). 
endast en dotter Corinni', g. 1879 m. vicomte .Fean de Mont- 
mort, hvars två söner till fädernenainnet lagt moderns namn 
Lott(>rstedt. Huruvida från ofvannämnda Lars Lallerstedts 
broder, regementspastorn och författaren Anders Lallerstedt, 
f. 1G9.J, t 1708, eller från Johan Gabriel Lallerstedts bada 
äldre halfbri.der, regementstrum|.elaren Karl Fretlrlk, f. 1730, 
t 1813, oeh triimpelaren Lars Magnus, f. 173L samt yngre 
helbrJlder, fänriken Andeis Sparrman, f. 17."'.7, f 1817 och 
kronolänsmannen Adolf, f. 1700, ättlingar ännu fortlefva, är 
ej kändt. Son till nedanstående Erik Gnstaf Lallerstedt var 
den bekante politiska skrit Istiillareu o. riksdagsmaniu-n i 
borgarståndet Sven Gustaf  Lallersledt,  f.  1810,  t  1804,  barnlös. 

Erik Gustaf, f. 1787, krigskommissarie, godsägare, t 
185L O. l:o 1815 m. Ulrika Johanna Hertzman, f. 
1794, t 1828; 2:o 1830 m. Gustafva Christina Weijd- 
ling, f. 180S, t 1839; 3:o 1840 m. Clara Carolina 
Weijdling, i hennes l:a gifte, f. 1814, t 1892. 
Söner, i l:a giftet: 
1. Johan Wilhelm, f. 1818, löjtnant, landtbrukare, t 
1886. G. l:o 1850 (m. t!da Hanna Mariana Beckman, 
f. 1829, t 1906); 2:o 1876 m. Charlotta Ottilia Molin, 
f.   1851,  t  1908. 

r3arn,  i  l:a  giftet: 
1) Ivar  Valfrid,  f.  1854 ^Va,  försäkringstjänsteman 
(I s h p e n n i n g,  M i c h.,  Nordamerika). 


G72 


I.AT.LERSTEDT  ioch  LETTERSTEDT) 


2) Carl Hcnuiiiii. \. 1861 "h, red;'.ktur af Stock- 
holms adresskalender (S t o c k h o 1 in). O. 1891 
'Vi2 111.  A I m a Hedvig Nilsson,  f.  1866 ^^a. 

Barn: 
Nils  Thor w al d.  f.  1892 'V^. 
Ragnar Wilhelm, i.  1894 ^-/i. 
FaUi M a r a i t Ingcgurd.  f.  1S99 -■V:i. 

i  2:a  jjiftet: 
Signe Maria, f. 1877 Vio.   G.  1905 7io ni. direk- 
tören  // c n r i k   Sigfrid   Svanfcldt,   f.   1876 ^V» 
(U p p s a I a). 

1879 ^'■'/it.'. kapten vid rortifikationen, 
i.  1906 ^''/lo  in.  Mary  von  Rcedtz, 


3) 


4) 


Bror Karl, f. 
Stockholm.   ( 

f.   1883 -«/ji. 


i  2:a  giftet: 
Knist,  f.  1831,  jrodsäjrare,  t  1890 "A.   G.  l:o 
111.  Medvis  Carolina  Natalie  Theresia  Wener,  f. 
t  1882;  2:o  188-1 >7ii m.  Inga Kristinc Sooth 


Erik 
1852 
1830, 
från  Norj;e.  f 


2) 


3) 


4) 


2:o  188-1 >7ii 
1863 '-'/-.i  (M u n s ö,  K k e r ö). 
Hani,  i  l:a  giftet: 

Carl Ernst, f. 1853 ^7iJ,..e. jägmästare, f, d. bruks- 

0.  sågverksdisponent.   Äg.  luis  i  Stockholm. 

G.  1884 Vi in.  Signe Myrin, f.  1862 -^t. 
Barn: 

Elna, f. 1885^75. G. 1908 "/o m. vice verkst. 
direkt()reii i akth. Separator Axel Oskar Adolf 
Wästfelt.  f.  1881 7c  (Stockholm). 

Ernst Harald, f. 1887 ^7n, anställd på köpmans- 
kontor i  L o n d o n. 

Carl Erik, f. 1889 -7.s, officersvolontär vid Små- 
lands artillerire.ii::te, kadett vid Kriffsskolan 
(K a r Ibc r ji). 

Emilie  Wilhelmina,  f.  1857 ^Vio.   G.  2:o  1901 

7io m.  grosshandlaren  Carl Erik Theodor Nord- 

wall.  f.  1860 -'V',  (S t ock h o 1 m). 

Emil Hugo. f. 1863 *Vj, landtbrukare.   Äg. o. bcb. 

S ö d e r b y på Mimsön (E k e r ö).   G. 1895 ^71 m. 

.4//s,'//.s^/  Wilhelmina  Wikland,  f.  1876 '7ii. 

Erik  Julius,  f.  1864^7^.  arkitekt,  professor  vid 

Tekniska   liögskolan.   R N O,   R W O.   L Fr K A 


(S t o c k h o 1 m). 

Eriksson,  f.  1879 


G.   1907 75 


i 


E I i n   Sofia 


LAMM 673 

Barn: 
I n ga- Li s a  Carolina,  f.  I^ns 7-'. 
Lars- 1: r i k  lirnst,  f.  I'; K) '-'^s. 
i 2:a  Riftct: 
?>) Margit  Carolina,  \.  J.s«5 Vö.   O.  1912^^6  m. 
agronomen  Jolian  S i g ii r d  Westrin.  i.  1883 ^Vo. 


Lamm. 

Den äldsto kände af sliiUtfii Liiinm vur Moses T.arani, 
hvilkens son Aron Josoph, t 17-J9, liffger liegrafvcn 1 Altona, 
Iivarcsr stenen <>t'ver hans graf prydes af ett nthiiggot lamm. 
Dennes son Moses, t ITfiS i Altoiia, S(nn på grafsteneu kallas 
"Josepli Moses Isaac, son af Aron I.äinohe". var gift 1 .o 
med Jacliot Schlfra Wagner, t 1711; 2:o med Espereuce Lever- 
tin, t 17US. Till Sverige (Jfverflyttado tre af Moses I.amms 
söner, niimligen T.evy Aaron (i 1 :a giftet) samt Aaron Moses 
ocli David Moses (i 2:u giftet), oeh hli-fvo stamfilder f<'ir 
nedanstående tre grenar, hvilka vanligen hafva benämnts resi». 
Heleneborgs-,   lUecktorus-  (leli  Kmigsholmsgrenen. 

l.itferatnr:   Sv.  Ättartal   ISf»}. 

Första grenen (Heleneborgsgrenen): 

Levy  Aaron,  f.  173S,  katliinstryckmastare  i  Stockholm. 
t  If^OS.   G.  m.  Rebecca  N.  N.,  t  1808. 
Söner: 
1. Aron  Levi,  f.   1780,  j^rossliandlare  i   Stockholm,  t 
1852.   (j.  1804  m.  Sophia  Isaaks.son,  f.  I7,s.s.  t  IH.^i^'- 

Söner: 
1) Levi  Aron,  f.  1808,  vinhandiare  i  Stockholm,  t 
1873.   O. 2:o  1851  m.  M a t Ii il d a  Mrycr hirscli, 
f.  1833 V?  (S t o c k h o i m). 

Söner,  i  2:a  giftet: 
(1) Aron Levi. f. 1853 '^lo, tandläkare i Stock- 
h o 1 m.   (j.   1890 %  m.  Louise  Dorotlica 
Waldlicini  von  Bastinellcr  från  Tyskland,  f. 
1872 7io. 

Barn: 
Carl  Otto,  f.  1891 ^h. 
Georg  relix  Adolf.  f.  1894 ^'Vii.>. 
Louise  Mathilda  Julie  Bert ha,  f.  \9Q2 -^h. 
G un n a r,  i.  1905 "/:i. 

43. 


4 LAMM 

{2) Carl Mcyer, f. 1855 ^"/s, affärsman. Bosatt 
i Kngland. O. 1S89 ^"/n' ni. T h c r c s e Ma- 
rie  Siigiict  Poiirailly  frän  Frankrike. 

(3) ./ o h 11  Hugo,  f.  1S58 "/ö  (S t o c k li o 1 m). 

2) Jacob, f. 1809, iirossliandlarc i Stockholm, t 1887. 
G.  1835  m.  Bcrnliardina  Hirscli,  f.  1M2,  t  18S1.    \%\ 

Barn: Il 

{\) Leonard,  f.  1836 'Vii;,  f.  d.  grosshandlare J, 

(S t o c k 11 o 1 m).    G.   1861 ^''/(j   in.   Hanna M \ 

Helena Lublin frän  Hamburg, i.  1842 "Va. . Mj 

Barn: ^i  'I 

a) Gustaf Aron, i. 1862 ^'Vn, med. lic, prak- 1 
tiserandc  läkare  i  S t o c k h o 1 m.   Q.  1893 
^Vio m. t: I i n  Carolina  Custafva Törnberii, 
f.  1872 -'V;i. 

Barn: 
Kart   Leonard,  i.   1895 7io. 
G r e ta,  \.  1908 -"/-•. 

b) W i I h el ni,   i.   1865 "/?,   pappershandlare, 
hoffotograf  (S t o c k li o 1 m). 

c)riiyra  Henriette,  f.  1870 'Vs   (Stock- 
h o 1 m). 

(2) Julia. f.  1850 '/(i (S t o c k h o 1 m). 

3) David, f. 1817, bankir i Köpenhamn, t 1880. (i. 
1855  m.  Bettv  Geber,  f.  1821,  t  1907. 

Barn: 
(1) Aron   L red rik,  f.   1856 "Vs,  borgmästare  i 
K ö I) e n h a m n.  bankir.   G.  m.  Anna  Maria 
Peter sen,  f.  1860 ^/r. 
Barn: 
Ellen  Margareta,  f.  1887 -/«. 
C a r I Axel.  f.  1892 '7?,  bokliäilare  (Köp e n- 

h a m n). 
Paul  Herbert,  f.  1895 '^i. 
Oscar Manfred,  f.  1898 '^A. 
Albert Ricardo. f. 1899 Vio. 
(2)Paulinc  SopJiie.  i.  1858 "'/is.   G.  1883  ni. 
fabrikanten  Lauritz  Cohn.  f.  1857 7'j  (K o- 
p e n h a m n). 

(3) Fr e d r i ka.  f.  IsfiO -7:i. 

(4) S oph i e.  f.  1864 7<!- 

4) Axel, f. 1819, med. d:r, praktiserande läkare i 
Stockholm, t 1889. G. 1851 m. Fanny Behrens, 
f.  1824,  t  1911. 


Barn: 

(1) Carl Gustaf, f.  1S51 -/n,  a^^ent  (Paris). 

(2) Per Aron. f. 1N54 "/lo, bokhandlare i Paris, 
inneh. af "Librairie Nilsson" dar, t 1^-^"^. <J. 
l'SH2 111. C c I i II c Scraphine Bingcr, f. 1n58 
^"/r.  (Paris). 

l)()ttrar: 
Elsa  flora  Jcaiincttc.  {.  1.SS4 '/i. 
Dagmar  limilic Fanny  Charlotta,  f.  1888 '"/i- 

(3) Berns Ahraliant. i. 1857 -/lu (Stock- 
li o 1 ni). 

(4) .S o p II i c ■ L o u i s c,   i.   1863 - '/«   (Stock- 

ll o 1 111). 

2. Salomon Ludvis, f. 1786, industriidkare i Stockholm, 
inköpte Meleiiebor^ o. Pudvik^sberji ocli anlade diir 
flera fabriker samt uppsatte de första mekaniska 
väfstolarna i Sverige, t 1837. (j. 1:o 1809 iii. Fanny 
Levisson, f. 1788. t 1821; 2:o 1823 m. Fredrika Le- 
vissoii,  f.  1798.  t  184 1. 

Söner,  i  l:a  giftet: 

1) Ludvig, f. 1810, grosshandlare i Stockholm, bank- 
direktör, t 1891. O. 1845 m. Fanny (ioldschmidt, 
f.  1823,  t  1886. 

Son: 
Oscar Ludviii, f. 1848 ^/u, berKsingenjör, f. d. 
verkst. direktör för aktb. Separator o. Nya 
aktb. Atlas, öfverrevisor i järnvägsstyrelsen. 
KWO 2 kl. (Stockholm). Q. 1887 m. 
Louise (Lilly) Licbscliiitz frän Hamburg, f. 
1867 -7i. 

Barn: 
A I f II il il  l-anny,  i.  1887 ^"/i->. 
Narr v  Ludviii,  i.  1889 -**/.-„  ingenjör. 
I) a g ni a r  t! cl ena.  f.  1892 -^/;i. 
M ar il i t  Selma.  f.  1895 ''Va. 
S i :^ r i d Marianne, i.  1896 -"/h. 
Karin Iniicborii, f.  1898  V»»- 

2) August, f. 1816, handelsagent, t 1900. O. 1850 m. 
Regina  Sofia  Lamm.  f.  1828,  t  18'>5. 

Barn: 

(1) Fanny Elisabeth, f. 1851 ^"/t. G. 1875 m. 
handlanden Ldvard Daus. f. 1850, t; 2:o 
ni. Fritz Doller  (H a m b u r g). 

(2) C or I David. f. 1852 '-^/t, affärsman 
(Paris),   (j.  1894  m.  Ida  Stranss. 


67G LAMM 

Döttrar: 
Maggie. 
S o n j a. 

(3) Rosa Augusta, f. 1853 ^"/s. O. m. handlanden 
Jacob  Lazarus,  i.  184S  (Hamburg). 

(4) Albert Brnnn, f. 1855, affärsman, t 1899 ^"/c. 
(j.  in.  Ada  Heiiuvood.  f.  185-4, t  1910. 

Harn: 
A il a Jane.  f.  1888 -'/u.   O.  1911  m. bankiren 

Fr c d r i k Nim (S c h e f f i e i d). 
Albert  Bruno.  1.  1889 ^Vh. 

3) Jacques, f. 1817, ingenjör, anlade Ludvigsbergs 
mekanistca verkstad, sedermera verkst. direktör för 
Ludvigsbergs verkstadsakti).. t 1891. G. 1854 
m. Gulathce Jacobson, f. 1833 ^Vu (Stock- 
h o 1 m). 

Barn: 

(1) Carl Robert, f. 1856 ''/s. ingenjör, gods- 
ägare, verkst. direktör för Näsb^■ fastigliets- 
aktb., vice ordf. i styrelsen för Stockholm- 
Roslagens järnvägar, nämndeman, R N O, R W 
O. Äg. Näsby gods i Uppland (N asby slöt t. 
Näsby). G. 1900 ^ Va m. Dora Helena 
Mathihla  Upmark,  f.  1880 V-j. 

Söner: 
G u st af  Robert,  f.   1901 ^Vs. 
Carl  J o ha n,  f.   1902 "Va. 
./ a c q u e s  Erik.  f.  1904 -'V.i. 
R ob c r t  Ludvig,  f.  1905 '%. 
S v en  Olof,  i.  I90N '-/i-j. 
Lars  L r i k.  f.  V)\2 '-/lo. 

(2) I d a Lanny Mathihla. f. 1800 'Vi i (Stock- 
h o I m). 

(3) A g n c s Carolina, f. 1867 'V? (S t o c k h o 1 m). 

i  2:a  giftet: 

4) Martin Oscar, f. 1824, grosshandlare i Stockholm, 
t 1878. G. 1852 m. Henriette Meyerson. f. 1831). 
t  1911. 

Barn: 
(1) Herman  Fredrik,  f.  1853 -"/i.  grossliandlare 
i Stockholm, ledamot af stadsfullmäktige därst.. 
ordf.  i  styrelsen  för  Stockholms  köpmanna- 
förening,  ledanu)t  af  riksdagens  första  kam- 


I 


].AM.M 077 

mare.   Ä^. hus i S t o c k li o 1 in.   (i. 1^178 "'/u 

111.  Elise Sofi (Lisen) PJiilipson,  f.  1855 -"/o. 
Söner: 

a) Martin, i. 1880 --/o, fil. d:r, docent i 
svensk litteraturliistoria vid Uppsala uni- 
versitet (Uppsala). (j. 1910 ^^/i 111. 
G r e t a  Wavrinsky,  f.  1888 ^'/lo. 

Dotter: 
a: ar i n  Viviaiie,  f.  1910 -''In. 

h)Kurt Olof, f. 1883 ^-7i2, jur. utr. kand., 
docent i civilriitt vid Uppsala universitet 
(Uppsal a). 

c) Olof Herman, f. 1887 -'/i, korrespondent 
hos aktb. Svenska Östasiatiska koinpaiiiet 
(G ö t e b o r y:). 

d)/:/-//v, f. 1890 -"Vs, banktjänsteman 
(S t o c k h o 1 m). 

(2) Anna 1'rednka, f. 1855 ^'V^. (i. 1878 ^7i! m. 
bokförläggaren // // g o Ernst Oeber, f. 1853 
^78.   Äg. villa i Saltsjöbaden (S t o c k h o 1 m). 

(3) E ni m a Amalia, f. 1860 ^7i. (i. 1885 in. 
konstnären, K W O 1 kl., KNO 2 kl., K It S:t 
M o. L O, Turk Medj O 2 kl., Off h'r H L, Off 
It Kr O, R Sp O Isab Cath, Anders Leonard 
Zorn,  f.  18()0 ^7i'.   Heb.  egen  villa  i  Mora. 

Andra grenen (Blecktornsgrenen): 

Aaron Moses, f. 1756, fabrikör o. kattunstryckare i 
Stockhoiiii, ägde Blecktoriiet därst., t 1824. (i. ni. 
Regina Aaron Isaak, f. 1768. t 1823. 
Söner: 
1. Martin Aaron. f. 1798, fabrikör i Stockliolni, f 1830. 
G. 1824 ni. Amalia Levisson, i hennes första gifte, f. 
1807,  t  1834. 

Son: 
Albert  Martin,  f.  1826,  grosshandlare  i  Göteborg,  t 
1911 ^7a.   G.  1855  m.  Hilda  Heynian,  f.  1836.  t 
1872. 

Barn: 
(1) Gustaf,  f.  1856^*^/?,  grosshandlare  i  Göte- 
borg.   G.  1886 "Vi  ni.  L a v i n i a  Trapn,  f. 
1867 "Vi. 


678 LAMM 

Barn: 
Greta,  f.  1886 "Ivj. 
El I c II.  f.  1888 '-'U. 
O 1 1 u,  f.  1890 ^Vr-'. 
Einar, \.  18^6. 
Hakan,  i.  lOO-l. 

(2) Mar t i n a Amalia, f. 1857 ^is. Q. 1890 ^/s 
in. iirofcssorii, iiicd. d:r Magnus Gustaf Blix, 
f.  1849,  t  1904  ''/■>  (Lu n d). 

(3) Elin, i. 1865 ^/h. (j. 1887 ni. artisten (må- 
laren) Robert (Ko b) Tliciierström, f. 1857 ^/i 
(I) j u r s 11 o I 111). 

(4) Inf; rid, f. lisoo 'Vii.'. O. 1890^% ni. f. d. 
löjtnanten i i'(usta lifKrenadiärrek^:tet, R W O, 
Aniinst Tliorsten Sigurd Elirenbor^, f. 1855 
V7  (S t ock h o I ni). 

(5) Kerstin, i. 1868 ''^u. O. 1892 -^/u m. gross- 
liaiidlaren Hjalmar Carlsson Weijdling, f. 
1856 -'Vi  (G ö t e I) o r g). 

(6) Fredrik Hjalmar, f. 1872 ^V?, civilingenjör, 
j)rofessor i elektroteknik vid Chalmers tekniska 
läroanstalt, konsulterande elektroteknisk ingen- 
jör i (lö te bor g. G. 1900 "Vis in. Aino 
Maria  Lovisa  Wilhelmina  Wijkander,  f.  1879 

Barn: 
Hilda. f.  1901 "7». 
O I e Albert, f.  1902 -''/i-j. 
Aniiust  Uno.  f.  1904 ^-/r.. 
Å k e  Maiinns.  f.   1907 "A». 
Anna- B r it a,  f.  1909 ^'Vo. 
2. John Aron, f. 1804, sidenfabrikör i Stockholm, t 1842. 
G.  1836  m. Rebecca  Lamm,  f.  1812,  t  1894. 

Söner: 

Semmy Martin, f. 1836, grosshandlare i Stockholm, 
t 1891. G. 1875 111. Stunislava Josepha Ludo- 
milla Eransisca Paba. i. 1852 V*. Omg. m. gross- 
handlaren  Max  Freischberger,  t  (S t o c k h o 1 m). 

Louis Ferdinand, f. 1840, grosshandlare i Stockholm, 
t 1896. G. m. Elin Kristina Charlotta Ekström, 
i.  1856 "/8  (S t ock h o 1 m). 


LAlKKI.h 079 

Tredje grenen (Kungsholmsgrenen): 

Di.vid Moses, f. 1762, srosshaiidlare i Stockliolm. t  18.^1. 

O.  1787 ni.  Hedda  Levisson,  f.  1767, t  1834. 
Son: 
Leopold  David,  f.  1797,  klädesfabrikör  i  Stockholm,  f 

1N63.   (i. 111.  Carolina f^liilipson,  f.  1801, t  1872. 
Son : 
Fredrik  Ivan,  f.  1827,  apotekare,  fabrikant,  t  1887.   Cl. 

1.S77  111.  Anna  Ratina  Parr,  f.  1857 -'^/is  (K <) p e n- 

li a m n). 

Barn: 
Henry  Alar i c  Lcopohl,  f.   1878 -V-',  elektroingenjör. 

Bosatt i  Nordamerika,   (i.  1907   ni.  Maud  Cooper, 

f.  1886 '\Ih. 
Laura Anna Carolina (Lalla), f.  1879 V:j.   O.  1906 m. 

l)rofcssorn  i  kiruriji  A u tj // s /  Ei^^cm,  f.  1862 "'Vi-' 

((1 rand  F o r k s. N.  H a c o t a.  Nord a m e r i k a). 


Laurell 

(Värmlandssläkten). 

-Äldste kände stanifadeni var kyrkoluTdcii i österplaua 
(ViistcTfTÖtland) Lars Laiir. I.a\irrll, f. KiOO, t 1741. Doiincs 
suusoii Lars, f. 1738, f ISOS, kom till Värmland, där han ge- 
nom sitt gifte med Katarina Maria Maguell blof godsägare 1 
Stafsnäs socken. Från hans sfiner Carl och Ih-ynte Anders 
liiirstanmia  alla  nu  lefvnndc  släktnicdlemmai-. 

Äldre grenen: 

Carl,  f.  1765,  kommissionslandtmätare,  t  1840.   O.  m. 

Kajsa Kjellberg, f.  1778. t 1831. 

Söner: 

1. Anders  Gustaf,  f.  1797,  prost,  t  1850.   G.  1839  m. 

Anna  Carolina  Alsterlund,  f.  1814,  t  1882. 

Barn: 

1) Kajsa Elina Göthilda {ElinK f. 1841 ^^/s (Lund). 

2) Adrian Gerhard, f. 1845 'Va, ingenjör (S:t Pe- 
tersburg). G. 1872 ^/ji m. Julie von Kry- 
dener. 

Barn: 
Gerda Anna Eugenia, f. 1873 ^^/n.   G. m. grefve 

A^. A'.  Wolf. 
Nikolaus Gustaf Arvid. f.  1875 "/a. 


lAlKlOI-I. 


3) Agne s Gerda, f. 1849 -^/ö. G. 1869 Vi ni. musik- 
direktören Carl Gustaf Sandberg, f. 1835, t 1887 
(T r o 11 h ä t t a n). 

2. Emanuel,  f.  ISOl,  kyrkoherde,  t  1877.   G.  1833  m. 
Hilda Vigelius,  f.  1811, t  1893. 

Söner: 

1) Carl Gustaf, f. 1834 -%, f. d. kommissions- 
landtmätare (Strand, M o 1 k o m). G. 1876 Vi 
rn. Tekla Emilia Willwlmina Synuerholm. f. 1838 
•-'V4. 

Barn: 

(1) Sven Emanuel, f. 1876 -'Vio, elektroingenjör, 
föreståndare lör Nya F()renade elektriska 
aktb:s afdelningskontor i Hälsingborg. 
G. 1909 "/i- ni. Annes Ida Cecilia Heder- 
ström,  i.  1881 -'V;i. 

Son: 
Lar s- G ustaf.  f.  1909 ^Vu. 

(2) Karin Johanna Maria, f. 1878 =Vii. Q. 1906 
• Vo m. fotografen Gustaf Waldemar Duhs, 
f. 1875 °/io. Äg. o. heb. Strand i Värmland 
(M o 1 k o m). 

2) Per Lorentz, f. 1837. öfverstelöjtnant, t 1^06. G. 
1872 ni. Sara Gustafva Sofia Hemgren, f. 1845, 
t  1901. 

Barn: 

Signe. f. 1873 Vy, sekreterare i Fredrika Bremer- 
förbundet  (S t o c k h o lin). 

Inez, f. 1877 V;i, med. lic., i)raktiserande läkare 
i S t o c k 11 o 1 m. 

Gunnar, f, 1880 V«, löjtnant i Väg- o. vatten- 
byggnadskåren, reservlöjtnant i Fortifikationens 
reserv  (S t o c k h o 1 ni). 

3) E rn ann e I, f. 1845 ^Vi, komminister i Johannes 
församling  i  Stockholm. 

3. Lorentz, f.  1806, förste landtmätare, t 1867.   G.  1844 
m.  Anna Beata  Åberg,  f.  1818,  t  1875. 

Barn: 
1) Karl  August,  f.  1845,  major, t  1911 ^Vs.   G.  1878 
m.  Maria  Cecilia  Petterson,  f.  1851,  t  1898. 

Barn: 
(1) Hans   Maria,   f.   1880 Vi '-s   baningenjör   af 
2:a klass vid statens järnvägar  (örnskölds- 
V i k).   G. 1907 "Vio m. Ester Gyberg, f. 1885 


I ArUHl.I, 681 

Döttrar: 
Maria (M i), f.  1908 'Vis. 
Greta.  f.  1910 -"/s. 

(2) Karl Lorentz, f. 1881 ^/lo, stationsskrifvarc 
vid statens järnvägar (Ljusdal). ^G. 1910 
"Vio m. Hedvig Jennische, f.  1875 '^/lo. 

(3) /^ror Max C c c U. f. 1883 '**/ii, ingenjör, an- 
ställd \ id pappcrsliruk i Australien (H r i s- 
1) a n c). 

(4) hv^ricl Al i ne. f. 1885 --'/s. telesrafist (Upp- 
sa 1 a). 

2) .4/ma Carolina (Al i ne), f. 1847 'V-. Q. 1874 ^'/lo 
ni. arhetsclicfen vid .lönköpiuRS tändsticksfabrik 
Adolf  Arnell,  f.  1845,  t  1889  (Jönköping). 

3) lollan Lorentz (Janne), i. 1849 ^/s, landtbrukare. 
Bosatt i Nordanicnka. Q. 1888 m. Rohda Ri- 
eluinison. f.  1S7(I -"/s. 

Ikun: 
Lstlier A nni e. f.  1889 -'Va. 
/4 / / c ^ M«.v, f.  1890 -'V(i. 
/■/•«/? /c Herbert, f. 1895. 
/<;/Ö3' Ah//^t'/. f.  1901  -■75. 
V er ni e  Charlotte,  f.  1902  -^lv>. 

4) Kajsa Amalia Rei^ina (Malin), f. 1852 =*7i2 
(V äse). 

5) Gustaf Axel (G ö s t a), i. 1855 ^^U, stadsingenjör 
i Uppsala, (i. 1887 "'/s ni. Anna Svenson, f. 
1855  -'^'3. 

Barn: 
Torsten Henrik,  f.  1887 ^"/n, civilingenjör. 
A i na Sofia, f.  1890 '%. 

6) /:' /// /n a Maria, f. 1857 ^^/s. Q. 1886 ^'/i m. skogs- 
förvaltaren Krik Björnlund, f. 1857, t 1900 (V ä s e). 

7) Klas Emanuel, f. 1860 -"/lo, niaskinreparatör. 
(N e w b u r g li, N. Y., Nord a ni e r i k a), (i. ni. 
S i ii r i cl  I-ahlauder.  f.  1871 *'Vu>. 

Söner: 
Ar e II i b al d Lorentz Maiiritz August, f. 1892 =^%. 
Berthold,  f.   1895 ^"/t. 
C y r il,  f.  1898 -''/ii. 

Yngre grenen: 

Brynte  Anders,  f.  1772,  kapten,  t  1844.   O.  1797  m. 
Carolina  Maria  Magnell.  f.  1780,  t  1835. 


682 I.ArUKi.I. 

Söner: 
1, Lars  Gustaf,  f.  1797,  vice  häradshöfding,  godsägare, 
t  1869.   Q.  1833  m.  Charlotta  Holmblad,  f.  1809, t 
1885. 

Barn: 
1) Axel Gustaf, f. 1839 "Vs, öfverste i armén, f. d. 
öfverste o. chef för Västernorrlands reg:te, f. d. 
kommendant i Stockholm, ordf. i styrelsen 
för försäkringsaktb. Heimdall, K S O 1 kl., K Bad Z 
LöwO 1 kl., KDDO 1 gr., RRS:tStO 2 kl. m. 
kr,  K Fr H L,  R Pr R Ö O 2 kl.   G.   1873 -'/o  m. 


buiier: 

(1) Gustaf l-rcdrilc, f. 1876 ^°/i, köpman (Vä- 
sterås). G. 1903 ^'/i-' m. T c Ii I a Claiidina 
Klockhoff.  i.  1882  ^%. 

Barn: 
I ni;a Tekla At^nes. f. 1904 =%. 
Axel Gustaf Magnus, f. 1908 ^'k. 
Gerd Sara Claudina. f.  1911 ^V/t. 

(2) K ar I - A X el, f. 1887 "Vio. löjtnant vid K. 
Flottan  (Stockholm). 

(3) Rolf Helmer, f. 189Ö "/a, underlöjtnant vid 
Upplands  artillerireg:te  (U p p s a 1 a). 

Carl Edward, f. 1842 -^Aj, f; d, löjtnant vid 
Närikes reg:te, f. d. akademifogde \id Uppsala 
universitet, f. d. disponent, R W O (U p p s a 1 a). 
Q. 1871 "Vs m. Esther Kristina Hermina Falk, f. 
1848. t  1908. 

Barn: 

(1) Fdvard  Gustaf,   f.   1872,   bankkamrerare,   t 

1912 "/lo.   G.   1902 ^'/io  m.   Julia  Maria 
Geijer,  f.  1876 ^Vi  (S to c k li o 1 m). 

Barn: 
Bengt Edvard, f.  1904 "/a. 
Karin.  f.  1906  ^'^/a. 
Lars Edvard, f.  1907 -^12. 
Esther  Maja  Stina.  f.  1912 -"/h. 

(2) Herman, f. 1873 "/lo, trävaruagcnt, vice 
konsul (Sundsvall). G. 1906 % ui. Inse- 
borg Margareta Nordberg, i.  1879 *^/i.>. 

Barn: 
Brita, f. 1907 "'■''/t. 
Bertil Edward, f. 1909 ^^n. 


LAIKEI.L 683 

(3) Gustaf, f. 1874 '/lo. ingenjör Beb egen 
villa i D j u r s h o 1 m. Q. 1904 -"/a ni. Marta 
Geijcr, i.  1879 "/lo. 

Barn: 
Greta, f.  1905 «/ii. 
G u n II a r  Christovhcr.  f.  1908 ""/a. 
Evvor  Kristina,  f.  1911  Vio. . 

(4) Anf/t-rs, f. 1878 -"/u. tjänsteman vid Skon- 
viks aktb. (Skön vik). (i. 1908 '"V. ni. 
SiRnc  T r olle.  f.  1884 "/is. 

Döttrar: 
Eva Esther, f.  1909 "/i. 
Ingrid, f. 1911 "/t. ._  _ 

(5) Er //c, f. 1880 ■-''V?, stationsskrifvare vid statens 
järnvägar  (S t o c k h o 1 ni). 

(6) S//n«, f. 1882 -7i (U ppsala). 

3) A 11 ri a  Giistafva  Vredrika.  f.  1846 'h-  (Stock- 

Merman' Julius,  f.  1810,  stadsfiskal.  t  1864.   G.  1840 
111.  Anna  Cliristiana  Fröberg,  f.  1817,  T  1860. 

Barn: 
1) Anders  Herman,  f.   1844 ^"/a,  kronouppbördskam- 
rerarc.  R W O  (Mal ni ö).   Q.  1875 "/a  m.  ti e- 
lena Sophia Söderberg, f.  1852   /». 
Barn: 

(1) Herman, f. 1876 '/i, fil. kand., e. o. liofratts- 
notarie, länsbokhållare i Malmöhus lan 
(M a 1 m ö). (j. 1911 'Vi m. A 1 m a Mathilda 
Svensson,  f.  1886 Vö. .   o, .   , 

(2) Anna. f. 1879 -"A, anställd i aktb. Skånska 
handelsbanken  (M a 1 m ö). 

(3) R a g n a r. f. 1881 'Va, grosshandlare (S t o c k- 
holm). G. 1910 ^V5 ni. Mathilda Sophia 
(S i e) Hellström, f.  1887 -/«. 

Barn: 
Vera.  f.   1911 Vi. 
En son, f.  1912 Vu. 

(4) S / g g c f. 1883 -/a, e. o. hofrättsnotarie, exeku- 
tionsnotarie (M a 1 ni ö). G. 1910 ^Vio ni. Anna 
Elisabeth (Ann a - Li sa)  Conradson.  f.  1890 

Vo. 

nottor : 
Sigrid,  f.   1911 V«. .  ,    . .,,. 

2) Ernst  Gustaf,  f.  1845 -Vi'--,  fastighetsägare  (I a- 
c o 111 a. W a s h.. Nord a mer! k a). 


LAUinOI.L CS3 

(3) G u s t o f, f. 1874 ^/lo, ingenjör. Beb. egen 
villa i D j u r s h o 1 m. Q. 19Ö4 -"''/a ni. M ä r t a 
Gcijcr, f.  1879 7io. 

Barn: 
Greta.  f.  1905 ^n. 
Gunnar  Christopher,  f.  1908-78. 
Eyvor  Kristina,  f.  1911  ^/lo. 

(4) A n d c r s, f. 1878 -7ii. tjänsteman vid Skön- 
viks aktb. (Skön vik). (i. 1908 'V^a m. 
S i fin c  T r olle,  f.  1884 -7i2. 

Höttrar: 
Eva Esther, f.  1909 "/i. 
Ingrid, f. 1911 77. 

(5) Erik, f. 1880 "V?, stationsskrifvare vid statens 
järnvägar  (S t o c k h o 1 ni). 

(6) Stina. f. 1882 7i (Uppsala). 

3) Anna  Gustaf va  Fredrika,  f.  1846 7?  (Stock- 

li o I ni). 
Herman  Julius,  f.  1810,  stadsfiskal,  t  1864.   Q.  1840 
111.  Anna  Cliristiana  Fröberg,  f.  1817,  t  1860. 
Barn: 

1) Anders Herman, f. 1844 ^73, kronouppbördskain- 
rerare, R W O (Malmö). Q. 1875 "/a m. He- 
lena Sophia Söderberg, f.  1852 ^7«. 

Barn: 

(1) Herman, f. 1876 7i, fil. kand., e. o. liofrätts- 
notarie, länsliokliållare i Malmöhus län 
(M a 1 m ö). (j. 1911 ^Vi m. A I m a Matliilda 
Svensson, f.  1886 Vr.. 

(2) Anna, f. 1879-74, anställd i aktb. Skånska 
handelsbanken  (M a 1 m ö). 

(3) R a g n a r. f. 1881 -'V;!, grosshandlare (Stock- 
holm). O. 1910^75 m. Mathilda Sopliia 
(S i e) Hellström, f.  1887 7(i. 

Barn: 
Vera.  f.   1911 71. 
Kn son. f.  1912 Vu. 

(4) S / g g e. i. 1883 -7;t, e. o. hofrättsnotarie, c.xeku- 
tionsnotarie (Malmö), (i. 1910 ^7io m. Anna 
Elisabeth  (Anna- Lisa)  Conradson,  f.  1890 

7o. 

Dotter: 
Sigrid,  f.  1911 7». 

2) Ernst Gustaf, f. 1845 "/is, fastighetsägare (T a- 
c o 111 a,  W a s h., Nord a m c r i k a). 


684 1. AT KIN 

3) [imma Carolina Amalia, f. 1851 ^/o. G. 1874 '^U^ 
111. disponenten för Billini^siors aktb., verkst. direk- 
tören för Dalslands kanalaktb., ledamoten af Vä- 
nerns seglationsstyrelse o. Älfsborgs läns skogs- 
vårdsstyrelse, R W O. Johan Jakob August 
Laftman.  f.  1841 '"^h  (B i 1 1 i n g s f o r s). 


Laurin. 

Doiinn fordom vidt utgn-iiiHlc sliikt, hvars flesta greiiiir 
irhn börjau af 1700-talot uikUt hainaiHiiit Arlniiulradc varit 
Ijosatta på Gottlaud, men sederincra Mcrflyttat till fastlandet, 
räknar sAsoin sin slanifadcr kriiiiolicrallninjisniannfn vid Slf{;r- 
borg i cistcrgiitland Lars Olofsson, t ItidC), gift ined llclma 
Joliansdottcr, t l'jt't>, öfvi-r livilka makar grafslcn iiiinii fiunt-s 
i Söd('rköi)ings kyrka. Af di.'ras barn, livilka skri'fvo sig I.anri- 
nns — förkortadt af sliiktcus icko prästerliga nu-dlemmar till 
J^aiiriu — ■ blcf yngre sonen, prosten i lliiradshaminar löslir- 
götland) Laurentius Laurimis, f. L".77, t ItiriO, fader till, bland 
andra barn, sonen Joban, f. ItHi'.». j ItJOS. radman i Stock- 
holm, bvars äldste son .loban, f. l(J(j:t, t 1721, var köpman och 
öfverlnspektor vid sidenmannfaklurierna 1 Slockbolm och g. 
lOUl med Harbro I-eijel, t 1717. Med hans två söner Joban 
och Lars l'bilip delade sig släkten i två bufvudgrenar. Joban, 
f. 1()93. t llo^, biiradsliöfding på Gottland både sonen, viee 
häradsliöfdingeu Sven Cottbard Laurin, f. 17;iS, f 17s;{, som 
1 sitt 17U8 ingångna gifte med Catbarina Margareta l'^nström, 
f. 1747, t 1«24, blof fader till Johannes (se nedan, äldre gre- 
nen i. Lars rbilip, f. 1708, | 1770, lulluppsyningsman i Visby, 
liade i sitt första gifte bland flera Larn sonen Gustaf Laurin, 
f. 1732, t 1801, prost i Ilejde (Gottland). Hans söner i första 
giftet med sin kusin Helena Charlotta Laurin, f. 1731), t 1771, 
voro  Joban  l*hilip  och  Erik  Peter  (se  nedan,  yngre  grenen i. 

Icke mindre äu fem af koml ingår af stamfadern bafva 
blifvit adlade. Hans äldste son. öfversten Jobau Laurin, f. 
1574, Y 1G7;5, blef adlad Lagergreen oeb är stamfader för denna 
ännu lefvande ätt. Prosten Laurentius Laurinus' (se ofvau) 
yngre son Lars Laurinus, blef fader till Johan Laurin, f. ItM:^, 
t l(i98 barnlös, öfvcrste, adlad med bibeluillunde af namnet, 
och till ("bristoffer, bvars sonson kai)tenen Anders Christoffer 
Laurin, f. 1718, t 1788, adlades med uamnet Klöfverfelt 
(denna lltt utdog sannolikt med hans son). Slutligen blef 
rådmannen Johan Laurin (se ofvani, fad(?r till, föriiiom till 
ofvan nilmuda köpmannen Joban J>aurlu, regeringsrådet 
.Magnus Laurin, f. 1G66, t 1736, och löjtnanten Edvard Laurin, 
f. 1009, t ogift, båda adlade med namnet Lagerström (deu 
fiJrst  nämndes  ättegren  fortlefver  sannolikt  i  Tyskland). 

Litteratur: i;inb. rg. A. V., Sliikteii Laurin, Stii. l^M".; 
V..  Nvberg:  (bd tlil tidsk  Sliikti)ok. 


Äldre hufvudgrenen: 

Johannes,  f.  1776,  skeppare,  t  1829.   G.  1803  in.  Anna 
Lisa  Alllin.  f.  1788, t  1838. 
Son: 
Gothard  Johannes,  f.   1813,  sadelmai<are  i  Vimnierby, 
t  1859.   G.  1841  ni.  Anna Lovisa  Råherg,  f.  1817  t 
1879. 

Söner: 

1) Johan Adolf, f. 18-13, fabrikör, t 1895. G. 1870 ^^/u 
ni. Carolina M a t It i I d a Jonsson, f. 1843 V:; (L i n- 
k ö p i n ^). 

Barn: 

(1) Anna MathiUla Hortencia, f. 1873 ^^/a. Q. 1897 
ni. landthnikarcn E. Andersson (N o r r k ö- 
|) i n k). 

(2) Ida Auiinsta Amalia (Malin), f. 1875 Vio (N y- 
I a n d). 

(3) EU e n Anna Maria, f.  1880 ^7i (Linköping). 

{A) Adolf Dccinuis, f. 18S3 -7«, journalist, med- 
arbetare i Stockholins-Jidningen (Stock- 
holm). G. 1907 7io m. Selma Elvira Land- 
gren,  f.  1884 '7j2. 

Son : 
A dd e,  f.   1910 Vo. 
(5) E I s a  Karolina,  f.  1885  (R o s 1 a g s b r o). 

2) Gothard Lmil. f. 1848, näringsidkare, t 1902. G. 
18S1 m. Aiines Aimnsta Öländer, f. 1S()1 '''/n. (S t o c k- 
h o i m). 

Barn: 

(1) /: r i c, f. 1882 "U, köpman (S t o c k h o I ni). G. 
1907 7n m. \V c n d I a Kristina Södcrgren, i. 
1876 =*Vi'-'. 

Dotter: 
Birgit  Kristina,  f.  1911 7io. 

(2) Edla Angnsta, f. 1885^75. G. 1911 ^V» m. 
redaktören Carl Nestor Jacobson, f. 1879-7" 
(S t o c k li(j I III). 

Yngre hufvudgrenen: 

Eörsta grenen: 

Johan Philip,  f.  1765.  teol.  d:r.  prost,  t  1854.   G.  1804 
m,  Magdalena  Beata  Fährceiis,  f.  1786.  t  1875. 


Son : 
Olof Petter Reinhold, f.  18(J6, komminister, t  1885.   (j. 
18v55 'Vio  m.  Maria  Emannclla  Laurentia  Fahrwiis, 
f.  ]831 ^'V-J  (V a X j ö). 

Barn: 

1) Johan Olof Emanuel, f. 1856 "-'V?, affärsman 
(r3 r i d g e p o r t, N e w - Y o r k, N o r d a m e r i k a). 
(j. 1883 "Vi ni. Ida Johanna Ricliters frän Neder- 
länderna. 

2) Carl Gustaf Herbert, f. 1857 ''A), stenskulptör 
(L o w e 1 1, Mass., N o r d a m e r i k a). (j. ni. 
Hildur  Olivia Ingeborg Johnsson,  f.  1862 "h. 

Son: 
Charles,  f.  1882 -/r,. 

3) Elisabeth Maria Olivia (Elise), f. 1858 '"V?. -G. 
1882 ^7-1 m. direklörcn C a r I Laurin, f. 1840 -'/n. 
(Se  nedan.) 

4) Eugene Adolf Engelbert, f. 1861 ''jn, f. d. under- 
löjtnant vid (jottlands NationalbeväriiiK. Vistas i 
Argentina. 

5) Emilie Johanna Sofia, i. 1864 '7-'- Bosatt i Norra 
Amerika. 

6) Magdalena Bernhardina Carolina (Ina), f. 1869 ^*7c. 
G. \9{)5 '7? m. fanjunkaren vid Kronobergs regite, 
Ivar Eredrik Gustaf Osear Wickströni, f. 1867 V?. 
Beb.  egen  gärd  i  Växjö. 

Andra grenen: 

Krik Petter, f. 1766, advokatfiskal, lagmans n. h. o. v., 
t 1828. G. 1804 m. Johanna Christina Lettström, 
f.  1782, t 1811. 

Son: 
Gustaf  Philip,  f.  1808,  grosshandlare,  t  1859.   G.  1835 
m.  Kmilia  Ottiliana  Norstedt,  f.  1816,  t  1894. 
Söner: 
1) Gustaf  Leonard,  f.  1836,  k.  boktryckare,  bolagsman 
1  firman  P.  A.  Norstedt  &  Söner,  t  1879.   G.  1867 
m.  Agnes  Maria  Rothlieb,  f.  1846,  t  1896. 

Barn: 
(1) Carl  Gustaf  Johannes,  f.  1868 ^7»,  fil.  kand., 
skriftställare  (S t o c k h o I m).   G.  1893 ^7u  m. 
Gunilla  Malvina  Petre.  f.  1871  Vn. 


LAVEN GS7 

Söner: 
G ö s t a Casimir, f.  1894 ''/h. 
Johan  C a s im i r,  f.  1897 -Vi. 
t: r ik  Carl.  f.  1904 -'/i... 
G ör an,  \.  190() 7i. 

(2) Elsa Maria, i. 1871) -'Vi. O. 1905 ^-/a in. docen- 
ten i onopcdisk kirurgi vid Karolinska institutet, 
öfverläkaren vid sjukliuset S:t (löran. med. d:r 
Johan Henning Waldenström, t. 1877 ^Vs. 
Äg. Solberga i Stockholms län o. beb. eget hus 
i  S t o c k 11 o 1 ni. 

(3) T hor st en Olof, i. 1875 ^4, jur. kand., supple- 
antdirektör i akti). P. A. Norstedt ^^ Söner. Äg. 
o. beb. . \ illaii K.k a r n e (D j u r g å r d e n, 
S t u c k h o 1 m). (i. 1901 -% m. _/: I i z a b c t h 
limcry  frän  Nordamerika,  f.  1876 '/n. 

Döttrar: 
B ar b r o.  f.  1904 'U. 
B rit a. f.  1911 -'Va. 

(4) Sven  Albert,  f.  1N7(),  landtbrukare,  t  1911.   (J. 

1900 *"/ii m. Ellen Aui^usta Söileravist, f. 18()7 
*"/:i. Äg. O. beb. S t e 11 s t o r i) i Scidcrnumlaiid 
(V i n g ä k e r). 

Dotter: 
A ii n e s  Maria  Aniinsta,  f.  1902^1.. 
2)  (Jarl,  f.   IS40 -/ji,  civilingenjör,  verkst.  direktör  i 
aktb. Jacob Bagges Sedeltryckeri, 1^ W O.   Heb. eget 
hus   i   Stockholm.    (].   1882 -"/i   m.   Elisabeth 
Maria Olivia (E I i s c) Laurin, f. 1858 •'"/t.   (Se ofvan.) 
.3)  Albert,  f.   1842,   fil.   d:r,   t   1^78.    (j.   1872 "/.s  m. 
Lo ni se Carolina  Catharina  Siljeström,  i.  1853 \V'.'. 
Omg.   1895 -Yr.  m.  .4 / u' v // e  Edward  Mande.   Äg. 
o.  beb.  B r e i d a b I i c k  (Drottning h o 1 m). 


Laven. 

by i S)iviliii[)jilo socken, \'i- 
iifiulciii 'riKimjiH I.Jivikka var 
iiitm-a. Sonen .\inlers, f. 17SL', 
rsaniMnj^ af HorgA slifl, an(i>ij 
1 början af ISOO-talel efter fiUlelseorton Pläklnaninet Laven, 
lians ende soii, i hans ISll in^^änj^na KifO.' nieil Sara Maria 
Knbrltliis. nedaiishlciide Ahraliaiu Villielni Laven, r.fverflyt- 
lade  lill  Sverige   ^S-2i. 

LUteraliir:   Anrep,   Sv.   Sliiklbekeu. 


Fins 

i   sliikt   tvA 

1   l.av 

bOFKS   lii 

n.    .\Mstc 

Uänle 

bonde  (Ii 

rst.  och  K. 

ni.  An: 

t   1b,\:,, 

kapellan  i  ^ 

viininf,' 

688 LAVKN 

Abraham Wilhelm, f. 1812, kommendurka|)teii, t 1858. Q. 
1840  m.  Mathilda  Palmstedt,  f.   1810,  t  1875. 

Barn: 
1. Ernst  Wilhelm,  f.  18-11 ^Vu, f.  d.  öfverste i  armén 
o.   öfvcrstelöjtnant   vid   Jcinköpings^  rej^iite,   R S C) 
(B e r g a,   T e n h u 1 t).    (i.   1869 ^ 'V?   m.   Emma 
Buhm, f.  1850 "'Vö. 

Barn: 
\) Wilhelm,  f.   1870 'Y-,.  notarie  i  (iöta  hofrätt 
(J ö n k ö I) i n g).   Ci.  190-4 '"/i  ni.  Anna  Bylnml. 
f.   1876 ^77. 

Barn : 
Anna  Elisabeth,  f.  1<>05 -V:;. 
Ca r Ola  Brita,  f.  1907 -'Vt. 
Emma  O reta  Sara,  f.  1908 ^^/r. 
Abraham Karl Wilhelm, f.  1912 

2) Oskar, f. 1871^/7, landthrukare. 
S t r ö m s h o i m (S v a r t t o r p). 
m.  Louise  A ii .;' u s t a  Leyoumarck, 

Barn: 
Ebba  Augusta  Louise,  i.  1908 ^Ve. 
Ingegerd,  i.  1910 ^Vo. 
Oskar  Georg  Hjalmar,  i.  1912^1-. 

3) Georg. f. 187,3 '77, verkst. direktor i Lavens kol- 
importakth. (Stockholm). (i. 1900 ^■^'.-, m. 
Emy  Philipsson.  f.  187.W:f. 

Adopti\dotter: 
Elisabeth  Brit a.  f.  19(i5 "V?. 

4) E I s a.  f.  1875 "A  (B e r g a,  T c n h u 1 t). 

2. .Jenny Carolina Mathilda. f. 18-13 Vi. O. I,s70 7n 
m, professorn vid Karolinska institutet, med. d:r 
Axel  Olof  Gustaf  Jäderholm,  f.  1837,  t  1885. 

3. Julia Maria Mathilda, f. 1849 ^Vi. O. 2:o 1874 
'"/o m. kassadirektören i Stockholms stads sparl^ank. 
f. d. kassadirektören i Stockholms enskilda bank, 
R W O, Alexis Gustaf Teodor Lettström. i. 1843 
=78  (S t o c k h o 1 m). 


7 
A 

i. 

rr.  0. 

beb 

(i 

.   1907 

^7n 

f. 

1881 

''Uo 

689 


Leche. 

Skånsk släkt, urspruugligeu il•^n Danmark. K3'rkoberclt'n 
pä Seland Jöns Fredrik T.eclie, g. ni. Bcrota Totersdotter, var 
fader lill kyrkoherden 1 linrk;\kr;i i Skftne Frans Leclie, t 
1G85, livars sonsuns son, kyrkoherden i S. Villie Jöns Fransson 
1^'che, f. 1714, t 1772, 1 sitt gifte ni. Liberia Ledebur, f. 
1732, t 1772, hade sönerna Vilhelm Jiilins (se nedan) och 
Johan Cornelius, f. 17G1, förvaltare, f 1S22, hvars son, löjt- 
nanten Jean Gustaf Leche, f. 1791, t ISGl, blcf fader till 
Johan  Gustaf   (so  yngrt-  grenen). 

Äldre grenen: 

Vilhelm  Julius,  f.  1757,  kyrkoherde,  professor,  t  1826, 
G.  1801  ni.  Katriiia  Markinan,  f.  1784,  t  1864. 
Söner: 

1. Carl Fredrik, f. 1801, svensk-norsk konsul i Liibeck, 
t 1878. G. 1844 *^/io ni. Louise Fredrika Karolina 
rincliiis.  f.  1825 "/-  (S t o c k h o 1 ni). 

Son: 
Jakob  Wilhelm  Ebbe  Gustaf,  f.  1850  Vo.  fil.  d:r, 

professor i zoologi vid Stockholms högskola, L V S, 

LFS  (Stock hol m).   G.  1877  -'77  m.  Wilhcl- 

niiiui Loiiisa Fredrika Dorothea (M i n c h c n) Säger. 

f.  1855  ^7?. 

Barn: 

Ebba Maria Loiiisa (Mia), f. 1878 ^7io. G. 2:o 
1909 m. praktiserande advokaten i Stock- 
holm, ledamoten af Sveriges advokatsamfund, 
El i el  Jonas  Löfgren.  f.  1872^73. 

Magda Ingeborg, f. 1883^74. G. 1910 7io m. 
tjänstemannen i Stockholms Enskilda bank, Rag- 
nar Hjalmar Tliim, f. 1886 "/a (S t o c k h o 1 m). 

Gunnar, f. 1891 ^-/s, student vid Tekniska hög- 
skolan. 

2. Henrik, f. 1814. kapten, postmästare, t 1868. G. 1860 
m, Wendela Lovisa Carolina Liitkeman, f. 1835, 
t  1908. 

Son: 
Carl Henrik Albert, f. 1867 ^7i2, kommendörkapten 
af 2:a graden vid K. Flottan, tjänstg. vid sjökarte- 
verket i S t o c k h o 1 m, lärare vid sjökrigsskolan, 
RSO, RRS:tStO 2 kl., LÖS. G. 1895 ^7io 
ni. Elisabeth Brita Ernestine (B ib b i) SvanUind, 
f.  1874  -Vr. 

4 1. 


G90 


Barn: 
Ernst  Henrik,  f.  1897  "V?. 
Brita  Vendela  Fredrique.  f.  1900  7io. 
11 a k u n  Julius,  1.  1904  '^ji-j. 

Yngre grenen: 

Johan  (justaf,  f.  1825,  bagare,  t  1887.   G.   1850  m. 
(jiistava  Jolianna  Larsson,  f.  1826,  t  1853. 
Son: 
Gustaf   Willnlm.  i.  1851 -'A»,  f.  d.   rektor,   R W O 
(S t o c k 11 o 1 ni),   (i.  1888 '"/n  ni.  E ni ni a  Menrika 
Mattsson,  i.  ls()() ^-/:.. 

Harn: 
Johan  Gustaf  Kristian (John),  f.  1889^^0,  ingenjör 

(Stockholm). 
A n n a.  i.  1892 •"'/.-.. 


Leffler 

(Georg Lefflers släkt). 


Domi;i släkt liärstaiimiar Iråii P.roslaa i Schlosien, där 
norniann Loffilcr KU7 Silhle en tomi, Steiizcl Loffler 1396 
var burgare och Johannes Leffelcr 14GU — 1 var rAdsliorro. 
(Leffih-T och Leffeler voro inodeltidsfornior af namct Leffler, 
som betyder skedinakaro, Löffelschiiiied). Äldsta kända stam- 
föräldrarna äro Ocorgiiis I.effler och hans hustru Catharina 
Beringer, som bodde i Breshui 1 början af 1000 talet. Deras 
son Tobias invandrade ICjr» eller kort därefter till Sverige, 
diir han gifte sig med en svensk prästdotter, Catharina Jöns- 
dotter Vibyensis Grimsten. Deras son ToMas hade 18 barn, 
af hvilka tre söner Idldade olika hufvudgrenar, sonen Anders 
(d. ä.) den ännu lefvaiide Cöteborgsgrenen, sönerna Christian 
och Melchior ^'ästmaIdand•DaIa och Gottlandsgrenen, bAda mi 
utslocknade. (Till den förra hörde prosten I Itomfartnna Krik 
Daniel L., som 17t>l vann Svenska akademiens dubbla stora 
pris för ett äreminne.) Frän Anders d. ä:s son Johan Håkan 
L., skeppsmäklare i Göteborg, t 1813, och hans första luistru 
Elisabeth Kullman härstamma genom sju deras söner släktens 
nu lefvaiide sju grenar. SUikd^n iir f. n. spridd i alla fem 
världsdelarna. — Sliiklru liar ett gammalt (borgerligt) vaiien, 
visande ett palmlriid p:°i en bergslupp med TJ kägelformiga 
spetsar stiilUia .") uch T. Namud LeffliM- bilres iifven af 
(systerns till professorerna I.eltlir, fjiinle grenen) Aiun'- 
Charlotte Leffl-rs, lirrtiginna di Cajanello, f. 1810, t l^'.»-, 
(>nd(' son Cai^tano (Jiisia IctfliT (b>l Tezzo, marchrse di Cain- 
IKxIisola,   dci  Dnclii   di  Cajaiirllo.   r.   I^icj,   .^iii,|.  i  N,.ape]. 

I.itterlur:   Sv.  Slii kl kalendor   ]SS(;. 


G91 


Första grenen: 


Anders (d. y.), f. 1773, stadsniäklare och skeppsklarciare 
i Göteborff, t 1855. O. 1709 m. Maria Lovisa Brink, 
f.  1781, t  1837. 

Söner: 

1. Johan Albrecht. f. ISOl, stadsinäklare, t 1870. G. 
1840  ni.  Maria  Thcresia  He.^^udt,  f.  1818,  t  l'^i»7. 

S()ncr : 

1) Johan Anders, f. 1845, fil. d:r, t 1912 '^\':,. Ci. 
1S()9 Hl. Llisaheth Cliristina DynilinR, f. 1S46, t 
1S7.X 

Son: 
niis  Christian,  f.  1873  -'V?,  afdclninfischef  i  lii- 
försäkrinssaktb.   Victoria.    Bcb.   c^cn   viihi   i 
S a 1 t s j ö - S t o r ä n k e n.    ti.   1903 "/i i   ni. 
Anna  Inez  Helena  Andersson,  f.  1877 ''/-•• 

Söner: 
lohan  Olof,  f.  1'M)4 "A.. 
Karl I:li s.  f.  l'^07 'I,-,. 

2) Lrnst Christian, f. 1S52, rentier, t 190';. G. 1877 
^Vi2 ni. Emelie (A'eilia Dynilinn. f. 1855 '"/i 
(Var b e r k). 

Barn: 

lirnestine lilisabeth  Ceeilia  (Bett y),  f.  1878 "-'V». 

Karin Maria Mathilda. f. 1880 ^Vi. G. 1906 ^Ve 
in. koinniinistern i MvaiiiiKc försainliiijr af Göte- 
borgs stift Carl Edvard Paulsson, f. 1873 'V? 
(M v a 1 i n K e). 

Johan Karl Fridolf (Janne), f. 1882 ''/v, med. 
kand.  (S t o c k li o 1 m). 

Emilie Laura Theresia, f. 1889 V12, lärarinna vid 
elementarläroverket  för  flickor  i  Visby. 

Amanda Elvira I n ii e b o r ii. f.  1895 "/-'• 

2. Anders, f. 1808. fabriksägare. t 1880. G. 1855 m. 
CathariiKi Christina Ouiding, f.  1826, t  1875. 

Barn: 

1) Anders Laurentius (La ur), f. 1856 ^/i, köpman i 
H o e t j e s B a y (K apstaden,  S y d a f r i k a). 

2) Catharina Virginia, f. 1858 '7i2. G. 1881 "/« 
m. grosshandlaren Ivar Constantin Wennerherti. 
f.  1855 ^'lo  ((j ö t e b o r g). 

3) (} u s t a f Adolf. i. 18b0 -"/i, handelsbokhallare 
((j ('■) t e b o r g), (j. 1891 ''/: m. Eva Magnusson, 
f.  1863 -Vi. 


C92 l.KFFI.ETt 

Dotter: 
T II a Virginia, f. 1893 V?. 

4) Conrad Henrik, i. 1860 -'/i, handelsagent (Gö- 
teborg). 

5) Anna Lovisa, i.  1864 ^Vi. 

6) Ada Eleonora, f. 1866 ^/i. O. 1893 ^^2 m. dispo- 
nenten för tfriksbergs bryggeri Oskar Filip 
Gedda, f.  1860 ^7i (Göteborg). 

3. Lars August,- f.  1816,  stadsmäklare, t  1887.   G.  1844 
m.  Sophia  Catharina Blidberg,  f.  1825,  f  1898. 
Harn: 

1) Anders Peter, f. 1846, skeppsmäklare, konsul, t 
1892. G. 1869 m. Charlotta Vilhelmina Larsson. 
f.  1848,  t  1889. 

Barn: 

Lars Peter, f. 1871-75, bokhållare (G ö t e- 
b o r g). G. 1897 "'/is m. Alma Josephina Bru- 
lin.  \.  1870 -Vi). 

Harriet Eleonorc. f. 1872 =%. G. 1899 ^7» m. 
afdelningschefen i Brand- o. lifförsäkringsaktb. 
Svea, G V:s Olymp M, Tun Nich Ift O 2 kl., Off 
Fr d'Acad Carl A x c I Heijl, f. 1863 -% (Göte- 
bo r g). 

Sofia AWertine (Alba), f. 1874 "Va. G. 1908 ^-/i2 
m. marinintendenten af l:a graden, R W O, R Pr 
Kr O 3 kl.. Turk Medj O 5 kl., Gustaf Magnus 
Edvard (Mås se) Stangenberg, f. 1865^73 
(K a r I s k r o n a). 

E a n n y Ulrika, f. 1877 ^Vi2. G. 1910 ^Vo m. 
grosshandlaren Gustaf Georg Haglund, f. 1868 
^7ii  (Göteborg). 

2) Johannes August, f. 1847, handlande, t 1892. G. 
1883 -7h m. fda Fredrika Dillberg. f. 1863 ^'U 
(Hal ms t ad). 

Barn: 
Inga.  f.  1885 "/.5,  sjuksköterska -(H a I m s t a d). 
Folke.  f.  1887 -7:i.  landtbruksinspektor  (V a 1 I- 
å k r a). 

3) Oscar Abraham, f. 1850, t. G. m. Anna Ramsay 
(M e I b o u r n e,  A u s t r a I i e n). 

Barn: 
Ulla. 
H e n r y. 

4) Magnus, f. 1851, t 1895. G. m. Jenny Octavia 
Nilson, f.  1859 -'7,1  (Brooklyn, N e w - Y o r k). 


Dotter: 
A n n a  Ada  Sophia,  i.  1882 ''/a. 

5) Sofia Elisabeth (Sofi), i. 1856 % (Göteborg). 

6) All a Virginia. 1. 1857 ^'h. G. 1880 ^/la ni. skepps- 
redaren, belyiske konsuln, R Belg LO, Knut 
Otto Ferdinand Dalman, f. 1847 ^7? (Göteborg). 

7) Lars Wilhelm, f. 1858 '/is, mejerist (H e n d- 
r u Hl, Minn., Nordamerika). G. 1S86 -^lo 
111. A n II e Marie Jensen, f. 1858 -/\2. 

Barn: 
Ellen Sofia Augusta Maria. f. 1889 'h. 
Kristian A Ibr ekt. f.  1891  7i. 
Sofie Mariiret. i. 1893 ^7i. 

8) Ebba AuKusta, f. 1860 ^"A". G. 1886 ^7:' m. tyske 
konsiilaraKLiiteii Berndt Anders Otto Herman 
von Wolffradt. i lians 2:a gifte, f. 1843 "V?. 
Beb. eget hus i V a r ii c r g. 

9) Elfrida Maria (Erida). i. 1862 7:^ G. 1884-72 
ni. handlanden Gustaf Bergendahl, f. 1853, t 1904 
(Göteborg). 

10) Bror K n u t. f. 1864 7^, iiokhållare (Göte b o r g). 
G. 1909 ='7i-. ni. Emma Ek. f. 1873 7io. 

13arn: 
Knut Erik. f.  1911 ^Va. 
Anna Ulla. f.  1912 ^79. 

11) Anders (Andrew), f. 1870 ^"/i, gyninastikdirektör 
(New- York). G. 1900 "/? m. Hanna Antoi- 
nette St axberg, i.  1872 7i. 

Dotter: 
Marta,  f.  1904. 

12) Sven E m i 1. f.  1871 7(! (B r o o k 1 y n). 

Andra  grenen: 

Nlcolaus, f. 1775, portriittmålaro, scdnii ämbotsmälaro i 
Götoliorf,', t tS28. G. m. Si.phie Amalie Iliortli, f. ITSi;, t 
182S. Deras illdsto son Thoodor FiMdinaiul, liagariiiUstari; 1 
Stockholm, donator, t 1885 baniliis, stiftade hl a. donationer 
Iv<^fflerska slilktstit)endiet vid Uppsala universitet. .\t do öf- 
rlga barnen — två af dem, lOmil orh Kohort, voro artister 
(niAlare) — hlef Vi\\\\ Wilhelm, t 1882, g. W pflnger, stam- 
fader för en nu lef vande gren, om li vilken dock nyare upp- 
lysningar ej kunnat erhftUas. Åtskilliga medlemmar af den- 
samma  iiro  bosatta  i  Nordamerikas  Förenta  Stater. 


CO-1 i.i:ffi.i;k 

Tredje j^renen : 

Sven Peter, f. 1776, med. cl:r, tidningsredaktör, akade- 
iniboktrickarc o. bokförlä^sare i Upi^sala, t l!S50. 
Q. 111. Alina Catliariiia Lindberg:, f. 17,S7, t 186Ö. 
Son: 
John Alfred, f. 1S2S. med. d:r, kir. ma^., provinsialläkare, 
t 1<^U1. G. l:o 1861 ni. Hulda Beata Sophia Rog- 
stadius, r. KS35, t 1>S76; 2:o 1^77 iii. Ingeborg L^red- 
rika Söderbergh,  I.  Ks4.^, t  Ihjs». 

S()ner,  i  l:a  giftet: 

1) K ((fl Peter Martin, f. 1863 -'A, fil. kand., anställd 
ä Västernorrlands Allehandas redaktion, forskare o. 
skriftstiillare  i  musikalisk  folklore  (H ä r n ö s a n d). 

i  2:a  giftet: 

2) Alfred Gustaf, f. KS78 -'77, fil. kand., folkskole- 
inspekt(')r i Kronobergs län (V ä x j ö). G. 190.S -^'a 
m.  .S v e a  Rei^ina  lilise  t^i^e,  i.  1SS2 "V;). 

Barn: 
Ingeborii Svea  Usa,  f.  19U3 -'Vn*. 
Svea Mariiareta  Lovisa (Greta),  i.  1905 'Va. 
Sven  Alfred  Gustaf Arne.  f.  19U6 V«. 
Lars Juluin Alfred Gustaf, f.  19US •'/». 
Olof Oskar Alfred Gustaf (Olle),  f.  19U9 Vu. 
Gunnar  Osl:ar  Alfred  Gustaf,  i.  1911-78. 

Fjärde grenen: 

Erik Magnus, i. 1779, segclsiHiimare i (jöteborg, riks- 
dagsman i borgarståndet, t 1854. G. ISIO m. Anna 
Magdalena Bruhii, f. 1786, t 1851. 
Söner: 
1. John Oh)f, f. 1813, rektor i Stockholm, ledamot at 
riksdagens andra kammare, t 1884. (i. 1844 m. (ju- 
stava  Wilhelmina  Mittag,  f.  1S17,  t  1903. 

Söner: 
1) Mafiiuis Gustaf (Gösta) Mittai^, skrifver sig 
Mittaii-Leffler, f. Ls46 ^7;i. fil. d:r, f. d. professor 
i ren matematik vid Stockholms högskola, redaktör 
af den internationella tidskriften Acta Mathematica, 
nicdl. af k. kommittén för gradmätningen ä Spets- 
bergen, hed. d:r i Aberdeen (Laws), Hologna (Mat.), 
Cambridge (Science), Kristiania (Mat.), O.xford 
(Civil Law), KNG I kl., kRS:tStU 1 kl.. KD 
no  1  gr.,  n l-\)rtj Med i guld m kr.  K N St O O  1 


i.]:iFi.i:i{ G9j 

kl.. StOffltKrO. K Fr H L, Off Fr Tlnstr publ. 
L V A, L V S, L Fys S i Lund, L Da V S, L No V 
S, HcdLFiVS, Hed L Roy Ir Ac i Dublin, L Roy S 
i London, Corrcsi) de rinstitut de France. F S It delle 
Scienze (detta dei X L), L Ac dei Lincei i Rom, 
Korr V A i S:t FcterbburK. in. ni. Q. 1882^75 m. 
Signe Julia Emilia af Lindfors, f. 1861 *'/i2 (finsk 
adlig ätt). Äg. villor i Djursholm o. Tallberg, 
Leksand  (D j u r s li o 1 m). 

2) Lcupohl I-rcdrik Alexander {T rits), f. 1847 ^^/n, 
skrifver tillnamnet Liiffler, fil. d:r, f. d. c. o. prof. 
i Svenska språket vid Upi)sala universitet, ordf. i 
öfverstyrelsen för nykterhetsvännernas studcntliem 
i Uppsala, L H A, L Sk S, L V V S, Hed L Sv Lit S 
i Halsingfors, iii. fl. uti. lärda sällskai) (Diurs- 
h o 1 ni). 

3) .4 r t u r Lorens Olof Abraham, f. 1854 *''/:i, ingenjör, 
Sveriges kommissarie vid världsutställningen i Chi- 
cago 18W. rentier, R N O. R \V O, K Sp is Cath O 
m. kr. (i. 18S6 ^"/il- m. L m m a Cliristina Lefflcr, 
f. 1861 ^^h (se femte greiiLii). Äg. villa i D i u r s- 
h o 1 m. 

Barn: 
H ä Ii o n  Mittag  L., f.  1887 -"/s), ingenj()r,  anställd 

vid  Ljusiie-Voxna aktb.  (Ljus n e). 
Maj  Mittag  L..  f.  1889 -''/o,  student  vid  Ui)psala 

universitet. 
O öst a   Mittag   L.,   f.   1891 ^"/a,   fanjunkare  i 
Kronprinsens   liusarreg:te,   elev  vid  krigsskolan 
(Karl b e r g). 
Magnus  Fredrik,  f.  1815,  segelsömniare  i  (jöteborg, 
t  1891.   (j.  l:o  1850 111. Tecla Amanda Andersson, f. 
183U, t  1851;  2:o  1852 m. Mathilda  Flisabetli  Wallin, 
f.  1823,  t  1908. 

Döttrar,  i  1 :a giftet: 
Amanda  Magdalena  Benedieta,  f.  1851 -"/i,  f.  d. 
sekreterare  i  K.  F.  U.  K.  i  (iöteborg, skriftställar- 
iniia.   Äg.  jämte  lialfsystrai na  lius i  Göteborg. 

i  2:a giftet: 

Maria   Magdalena,  i. 1854 "7i,   flickskolclärarimia 

((j ö t e bo r g). 

Fredrika  I: I i s a h e t Ii. t.  1855 -''/.i  \' ä s t b o.  As). 


Femte grenen: 

Carl. f.  1781, stadsmäklare i (iöteborg, t  1828.   Q.  1809 

m.  Sara  Christina  Biisch,  f.  1789,  t  18^0. 

Söner: 

1. Johan  Edvin.  f.  1810.  stadsmäklare, t  1880.   Q.  1834 

ni.  Ulrika  Amalia  Tranchell,  f.  ISOS,  t  1887. 

Barn: 

1) Mathilda Christina Amalia (Amy), f. 1835 Vio. 
Q, 1865 ^/jo m. kontraktsprosten o. kyrkoherden 
Daniel Edvard Wannberg, f. 1836, t 1904 (Udde- 
vall a). 

2) Charles Albert, i. 1837 ^-/«, f. d. grosshandlare 
o. godsägare, rentier (V a r b e r g). O. 1868 '^k 
ni. H il cl a Aiisiista  Lithmaii, f.  1838 '^U. 

Barn: 

(1) Emelimi Amalia (Emy), f. 1868 'Va. G. 1890 
''/ii m. blomsterhandlaren, k. hofleverantören 
Siiifrid (Si g Ii c) Jacobsson, i. 1861 "/n. Äg. 
Sofiero i  Örgryte ((i ö t e b o r g). 

(2) JoJian Albert (Janne), f. 1870 ^-'/l-, konsulte- 
rande ingenjör, tekniskt biträde vid Järnkonto- 
ret, medlem af redaktionen af Järnkontorets 
annaler (S t o c k h o I ni). Q. 1897 ^Vu' m. 
Svea Hildegard Augusta Nauclér, f. 1873 ^Va. 

Barn: 
Ingegerd,  f.  1898 V12. 
En ar.  f.  1901 Vi>. 

(3) Elin, f. 1871 V-.'- O. 1896 ''''/a m. andre kom- 
ministern i Millesviks församling af Karlstads 
stift August Julius Bengtsson, f. 1864 Vs 
(B o t il s ä t e r). 

(4) Naema, f. 1872 "/s. U. 1900^% m. köp- 
mannen Karl Mattson, f. 1867 ^^/u (H u n n e- 
b o s t r a 11 d). 

(5) El vin c, f. 1873 Va. Q. 1905 ^"/lo m. venezue- 
lanske konsuln i K a p s t a d c n, Sydafrika 
C a r I Lithman,  f.  1853 ^-'/lo. 

(6) Hilda.  f.  1874 -"/s  (V ar berg). 

(7) Justus Edvi n, f. 1875 ''/s, anställd vid Kinna- 
ströms väfveriaktb. (Villa S ä t r a, K i n n a). 
O.  1909 '"/i  m.  Disa Erikson, f.  1883 Vs. 

Barn: 
Ulf Edvin.  f.  1910 'Vi. 
G u dr un.  f.  1911 ^7ii. 


! 


LKlFF.Ell 697 

(8) Charles /i xe/, f. 1877 =^/c, löjtnant vid Vaxholms 
«reiiadierrcg:te (O s k a r-F r e d r i k s b o r g), 
(i.  1903 -\/io  111.  Elin  Erikson.  f.  1880 'Vo. 

Barn: 
Sv en -Håkan,  f.  1905 -^/a. 
Barbro,  f.   1907 ^"/i. 
B o  Axel  Johannes,  f.  1910 "/o. 

(9) II ak an Anders, f. 1879 Vi. iiandelsresande för 
Alilafors nya si)inneriaktb. G. 1907 "7ii> m. 
Svea Margaretha Larsson Rune. f. 1878 ^"/o, 
tandläkare  ((i ö t c b o r g). 

13arn: 
(i r et a,  f.  1908 '^l». 
Håkan  Albert,  f.   1909 V12. 
Elisabeth, f.  1911 ^A.. 
3) Laurentia  Elisabetli  Charlotta  (C h ar I o t t e).  f. 
1852 ^'Vi,  f.  d.  laiissjnkskutcrska,  föreståndarinna 
för   ett   antitiiberknlosliarnhem   invid   Uddevalla 
(S t i n e r ö d,  (i r o li e d). 
Gnstaf  l.eoiiold,  f.   1S24,  Krossliaiidlare  i  (jöteborg, 
t  1895.   (i.  1.S53  Vu  Hl.  Dorothea  Am^iista  Rosalie 
(Rosa)  Wahlberg,  i.  1831  -"/r..  (Alingsås). 
I5arn: 

1) Carl Leopold Nieolaus, i. 1854 -^/s, grosshandlare 
under finna M. f!. Dclbanco, ordf. i styrelsen för 
Göteborgs sparbank, ordf. i direktionen för Ränte- 
o. kapitalförsåkringsanstalten i (j ö t e b o r g. Äg. 
hus i Göteborg, fabrik, oljeslageri o. mjölkvarn i 
Mölndal samt Kkekullen i Fässbergs s:n, Västergöt- 
land. G. 1878 '75 111. Johanna (Hanna) Delbaneo, 
f.  1858 *Vo. 

Barn: 

Da ii a. f. 1884 Vu. G. 190(3 ^-'/s m. f. d. gods- 
ägaren Eredrik (Er ed dy) Hallencreutz. f. 1876 
Vh  (Gö teborg). 

Hakon. f. 1887 ^V:i, fil- kand., ingenjör, underlöjt- 
nant i Göta artiiierireg:tes reserv (Göteborg). 

E d liar,  f.  1889 'Va,  student. 

2) Sara  Maria (M i a),  f.  1856 Va  (A 1 i n g s å s). 

3) Minctt e, f. 1857 Va. G. 1887 ^Vi m. ^^rosshand- 
laren Pierre Edouard Adolphe Svahn, f. 1856 
Vii  (B o r d e a u x). 

4) Britt-Charlotte (Brita), f. 1861 'Vo. G. 1888 'Vio 
m. byggnadschefen i Göteborg, R W O, Ber 
Johan Eredrik (Eisne) Blidbers, f.  1859 "/lo. 


C98 ].EFl'J.i;U 

5) Hilma. f. 1863 ^Vn. O. 1S90 ^lo ni. laiidtbrukaren 
H enr v Unwin Wwrn, f. 1852 -"/s. Äg. o. beb. 
F r u g ä r d o n i Västergötland (O r e b e r g). 

6) Cliii's B (I värd. \. 1865 Vi, grosshandlare i Gö- 
teborg under finna Hkströni 6: Lefflers aktb. G. 
1889 -'/t  ni.  Mary  Warii.  f.  1869 ^■'/s- 

Barn: 

Bengt  Edvard Warii. f.  1892 7ii. 

Lisa  Wwrii.  f.  1893 ''/it... 

Saliv  Warn.  f.  18<)7 ^^s. 

Klas  Edvard  Warn.  t.  1902 ^"A- 
1) Gast al   Leonard.   \.   1866 -'Vö,   grosshandlare 

(firma ^:kström & Lefflers aktb.) i Göteborg. 
8) .S a 1 1 v, f.  1870 ^'Vö.   G.  1894 ^Vil' m. köpmannen 

Josepil   (.1 o e)   Westerlwnt  Baker,   f.   1861 -72 

"(Calcutta,  i n d i e n). 
3  David Leonard, f. 1826, stadsmäklare, t 1889.  G. 1857 
m. Alida Christine Stade. f.  1833, t 19U7. 

Barn: 

1) Carl Ernst David. i. 1858 -'In, handlande i Gö- 
teborg under firma fvlurdmark 6; C:o., humo- 
ristisk  författare.   Äg.  hälften  i  hus  i  (jöteborg. 

2) liedvii:  Lydia  Vilhvlniina.  f.  1859 ^^is  (G ö t e- 

3) Emma Christina, f. 1861 '7?. G. 1886 '7i2 m. 
Ar t nr Lorens Olof Abraham Lefflcr, f. 1854 '73 
(se fjärde grenen). 

4) lleinrieh Erland Leopold, f. 1862-78, agent 
(M a 1 m (■)). G. 1890 '7<i m. W c n d I a Sjöblom, f. 
1864  7s. 

Barn: 

Gun bild.  f.  1896  ^7io. 
Olof B e r t il. f.  1900 78. 

5) .lohan David, f. 1866, stadsmäklare, t 1907. Q, 
1891 -'/lo m. Maria Sophia Bjerre, f. 1873 "/o 
(Cj ö t e 1) o r g). 

Son: 
Johan David Leonard, f.  1894 '"/o. 

Sjätte grenen: 

l)ciiii:i  mcii  ilr  munciu  bosalt  i  Kiit'liinil  och  fullstiiudigt 
nuglisiMiiLl.   Mf(nt'iiiiiiarn:i  iiro  ony.lskii  undcr.sAlar. 


Gustaf,  f.  1786,  grosshandlare  i  Göteborg,  t  1858.   G. 
1821 111. Dorothea  Claesson,  f.  1793, t  1870. 
Son: 
Carl  Johan  l.aurentz,  f.  KS25,  ingenjör,  agent  i  Shef- 
field, t 1908.   (i. 1866 iii. VMzd VAsioU Wilson, f. 1845. 
t  1906. 

Harii: 

1) Riidoll Limrciitz. t. 1^67 V», metallurgisk kemist 
hos bolaget '1 h. Mrtli å. Suns, Slicifield, iellow of 
Chemical Societv, London (S h e f f i e I d). G. 1895 
''/»  ni.  L o II i sa  Miller,  f.  1869 "/:i. 

Ikirn: 
Carl  John.  f.  1890 -'V;. 
Laurcutz  (La ur i c),  f.   1899 "/si. 
R II d (>n  Jasori.  f.  19()S '■'/--. 
H er bert,  f.  1911  "'/^. 

2) llliza (Sissy) Dorolliy, f. 1868 -7:>. G. 1910 ^''Vio 
111. // e r b c r l Rainsden, biträdande föreståndare för 
kolgrufvor niira Sheifield (K 1 s e e a r, Y o r k s h i r e). 

Sjunde grenen : 

Johannes, f. 1789, grosshandlare i Ost-Indien, t 1853.  G. 

1829  m.  Charlotta  van  Bragt,  f.  1812,  t  1842. 
Son : 
James Bernard, f.  1838, grosshandlare i Göteborg  (firma 

Sven  Renström  >.^  C:o),  t  1S93.   G.  1869  ^Vu'  ni. 

Mary  Cliarlolta  lilisabctli  hamiuarbcrii,  f.  1849 -'/,-, 

(G ö t e b o r g). 


Lemke 

(från Finland). 

Slilklrii, ursi)riiii^'ligfii fraii 'JVylilaiul, boihlu rediui i 
slutet af ICOO-talct på gfinleu I.ciiikelu i Fiiilaml, hvarifrAii 
den ISOG öfverflyt tade till Sverige med nedanståeiido Joiian 
Henrik Lernke. Di-n liar intet saiuhaiid med .-uidra sliikter 
med  liknande  iKiinu  i  Sverigi». 

I.ittcraltir:   Sv.   Sliiki k:il.'ii.i>i-   l.ss.".. 

Johan  Henrik,  f.  177S,  iifverste.  t  I.S51.   G.  1820  m. 

Christina  Charlotta  Reenstierna,  f.  1796.  t  1876. 
Sun : 
Johan  Menrik,  f.  1824.  öfvcrste.  t  1.S84.   (i.  I,s54  m. 

Christina  Louise  Nordstriim,  f.  Ls2S,  f  1877. 


700 l.KNN.MALM 

Barn: 

1, Harald, f. 1855 '^/a, major vid Väs- o. vattenbyijg- 
nadskåren, distriktsclief vid staten^ järnvägar, ledamot 
af riksdagens andra kammare, ledamot af stadsfull- 
mäktige o. hamndirektionen i Al a 1 m ö, R N O, R W O, 
K 1)1)0 2 gr., RRS:tAnO 3 kl. G. 2:o 1902 ^^/s 
ni.  Johanna  Albertina  Lilly  Landgren,  f.  1867 ''Vs. 

Döttrar,  i  2:a  giftet: 
Siv,  f.  1903  Vr.. 
Gerd,  f.  1005 ^-'Ai. 

2, Katarina Charlotta Lovisa (Karin), f. 1862^/1. Q. 
1882 '■'/» ni. f. d. kaptenen vid Värmlands regemente, 
gymnastiklärarcn vid folkskolelärareseminariet i Karl- 
stad, R S O, .1 o II n David Alexander Knylenstierna, 
f. 1851 "/•'.   Äg. o. beb. Strand vid Karlstad. 

3, Johan Henrik (J o h n). f. 1864 ^"/r., liofrättsråd i Svea 
hofrätt.  R N O  (S t o c k h o 1 m). 


Lennmalm. 

Om nedaiistftonde släkts hiirstamuing är för närvarande 
intet mera käudt iln att äldste kände stamfadern var härads-' 
domare i I.äuna sucken i Södermanland, hvaraf namnet är 
taget samt att nedanstående apotekaren Gustaf Lennmalm 
och landtbrukaron Gustaf Lennmalm voro syskonharn. Länna 
sockens ministerialböekir Irfln shitct :if ITdO- och början af 
1800-talen  ilro  förstörda  geaum   brand. 

Äldre grenen: 

Cuistaf,  f.  1790,  apotekare,  t  1S33.   (i.  1820  m.  Anna 
Helena  Wenström,  f.  1798,  t  1871. 
Söner: 

1. Fredrik Juiianus. f. 1827, postmästare, t 1897. O. 
18b7  m.  Kmma  Wilhelmina  Kistner,  f.  1830,  f  190-1. 

Dotter: 
Llfrida  A n n a  Sofia,  i.  1809 -"/a.   U.  1895 ^"/u  m. 
apotekaren  Knut  Conrad  Ekstrand,  f.  1863,  t  1011 
(S t o e k h o 1 m). 

2. Carl Edmund, f. 1829, apotekare, t 1907 ^"/n. Q. l:o 
1857 m. Amalia Albertina Westerbergli. f. 1831, t 
1876; 2:o 1877 V;» m. Johanna Sofia Andersson, 
f.  1828 'Vi.'  (N y k ö p i n g). 


LENN.MAI.M 701 

Barn,  i  l:a  giftet: 
\) Karl  Gustaf  t^rithiof.  i.  1858 ^Vo,  med.  d:r, 
professor  vid  Karolinsl\a  institutet,  K N O  2  kl., 
LFS  (Stockholm).   O.   1886-/0  m.  G 11 n- 
kild  Gustava  Liimhivist. f.  1860 ^"/a. 

Son : 
Dir il er Gustaf, f.  1887 ^'5. jur. stud. vid Stock- 
holms höRskola, 

2) Thure Rudolf Edmund, f. 1860 ^^h, förste revisor 
å generaltullstyrelscns kameralbyrå. Beb.^ egen 
villa i S a 1 t s j ö - S t o r ä n g e n. G. 1896 "Va m. 
Hulda Kristina Lindberg, i.  1870 -^h. 

Dotter: 
A n n a Albertina, f.  1897 ^'/r. 

3) Carl Ludvig Herman, f. 1862 Vio, tandläkare 
(R o c k f o r d,  111.,  Nordamerika). 

4) Carl Emil Hugo, f. 1864 \'io, kronolänsman i 
Selebo härad i Södermanland, ordf. i Toresunds 
sockens kommunalstämma och taxeringsnämnd 
(V ån ga, Malmby). G. 1902_;"/5 m. Eva 
Hedvig Helena  Lövgren,  f.  1868 'Vt. 

Potter: 
Margareta,  f.  1903 ^Va. 

5) Anna Elin Amalia, f. 1868 -^/i. G. 1890 '/i.m. 
köpmannen Knut Gustaf Lövgren, f. 1856 '*"/ö 
(S t o c k h o I m). 

Yngre grenen : 

Gustaf, f.  1818, landtbrukare, t  1885.   G.  m. Eva Chri- 
stina  Sjöqvist,  f.  1821,  t  1902. 
Barn: 

1. Carl Gustaf, f. 1845 -^'/-j, grosshandlare, ordf. i kom- 
munalfullmäktige i Malmköping, R N O, R W O. Äg. 
Karlberg i Södermanland o. hus i M a I m k ö p i n g. 
G. 1874 ^Vio m. Hilma Dorothea Elodman, f. 1851 
'11. 

Söner: 

1) Carl Rub en Gustaf, f. 1882 V12, köpman (S t o c k- 
h o I m). G. 1908 % m. Af a r y Olga Alida George, 
f.  1886 "7i. 

Son: 
Er an le  Carl  William,  f.  1910^%. 

2) Carl Eolfze Gustaf, f. 1890 *-7n', stud. vid iian- 
delsliögskolan  i  Köl n. 

2. Al b e r t i n a  Gustava,  f.  lS4cS "/.i  (Stockholm). 


702 I.KNXMAX 

3. Anna L o v i s (/, t. 1856 -"/i.   O. 1882 "A ni. direktören 

Clu c s Wilhelm Linder, f. 1852 'V« (S t o c k h o 1 ni). 
'I. M a r i a Solia. f. 1859 - V»,  (i. ni. bokhällarcn ./ o Ii a n 

Daniclson, f.  1870 ^'"Vio  (S t o c k li o 1 ni). 
5. A u i: u s t a  Mathilda.  i.  18b2 "•■'W,.   O.  1895 "^/rj  m. 

liancllandcn  S e t Ii  Sven  Iiniil  Svenson,  f.  186.3 ^"/j 

(Ske e n d a,   15 i ö r n I u n d a). 


Lennman. 

Släkten liärstaiiiinar fraii hiuidlaiuleu i Stockholm Hans 
Mattsson, t ITOO. Namnet antogs af hans son Hans I.ennmnn. 
f. 10S3. t 1730, likaledes hanillande (p;\ Knnpsliolmcn » i 
Stockholm ..oh g. lu. Martha K-^hl. f. IC-Ol, t 1734. l»rssa 
makars  s(nisou  var 

Carl Gustaf, f. 1756, tullförvaltare i Karlskrona, t 1828. 
G. l:o ni. Mar«:areta Ma^^dalena Dalin, f. 1763, t 
1803; 2:o in. Benedikta RekMiia Santesson, f. 1775, 
t  1831. 

Söner,  i  l:a  ijiftet: 
1. Carl  Axel,  f.  1792,  tullkontrollör,  t  1837.   G.  1830 
ni.  Fredriguc  Elisabeth  Lennman.  i  hennes  l:a  k^ilte, 
f.  1805, t  1883.   Oinj;.  se nedan. 

Son : 
Carl  (justaf,  f.  1831.  jätrniästare,  t  1890.   Q.  1858 
-7io in. ./ o s e n h i n e Nyberii. f. 1832 -^o (F 1 e n). 

Söner: 
(1) Carl Axel Johan Henrik, f.  1860 V2, kapten I 
LifreKilets srenadierers reserv,  RSO  (R i s e- 
he r j; a.   F j u Rest a).    G.    1885 ^"/^   ni. 
/ n il r i d  Clevander.  f.  1863 -'/t. 

Barn: 
/; a 'i n y.  f.  1886 -'/:i. 

Curt Axel Gillis, f. 1888 Vi>, underlöjtnant vid 
Första   lifKrenadierrej;:tet   (R i s e b e r k a, 
F j u k' e s t a). 
G n r I i. f.  189(i \l'^. 
Ii er b ert,  f.  1891  ^'-^/u. 
fi e r v o r.  f.  1893 ^'/s. 
Il e r n d t,  f.  1895 -''!■>. 
S v e n.  f.   1899 --/]. 


(2) Sven Otto, i.  1868 ^■'A), linjedirektör vid tele- 
k^rafvcrkct,  R W O  (D j u r s h o 1 iii).   O.  1.S99 
'■7ii  111.  Maria Kutarina Åstrand, f.  1873 'Vi- 
i  2:a  Kiftct: 
Berndt   (iustaf,  f.   1806,  rcKcineiitsskrifvarc  vid  K. 
Flottan, t 1858.   (j. 1838 ni. Frcdrique l:lisabctli Leini- 
nian i  hennes 2:a sifte,  f.  1805, t  1883. Se ofvan. 
Söner: 

1) r red rik Wilhelm, i. 1840 '•'/.-., kontcraniiral i K. 
Flottans reserv, f. d. stationshefalliafvare i 
Stockliohn, ordf. i försakriiiRsaktti. Hansa, KSO 
1 kl., Stk UuK V O, H L Ö M S, L Kr V A (S t o c k- 
s u n d). (i. 1871 ^*^/io ni. Amelie Aliee von Hei- 
denstam,  f.  1850 -"'/lo. 

Barn: 
il) Aliee  Tlierese  Elisabeth  (Elsa),  f.  1872 ■-'"/» 
(Stocksund). 

(2) M e n n i n ii Eredrik Gustaf, f. 1879 "7 1.-, löjt- 
nant vid Andra lifgrcuadierres:tet (L i n k ö- 
II i 11 k), (i. IMU -"/.t Hl. Mari^arethe Aiisnste 
Mathilde (Le t lie) Eitze frän Tyskland, f. 
1882 7ii. 

Dotter: 
Fn  dotter,  f.  1912 ^7ii. 

(3) Ruth  Aliee  (hltliilda Jiai^nhild,  f.  1885 ^"/r. 

2) O t t o Mortimer, f. 1S47 '/-j, f. d. reseinentsskrif- 
\are vid K. Flottan (Stockholm). (j. 1N99 
^^/•j 111. Anna T h e r e s i a Er ed rika Pihlblad. f. 
1847 ^7... 


Leth ()(li Letth. 

Sliiktcii T.flii, af 011 (li'l uicdlcnuiiar skrif\ct I-cttli, lilr 
liärstamma från Ilolsti-in ocli liar öfvor Daiininrk — hvarcst 
tyfi personer med deltii iianm l)lifvit atllaile, iiäiuligen \x,in\^- 
iigaron Nlels Leth af Vosbors 170S, hvars adl. ätt uldo« i);\ 
manssidan 1S4.">, oeli generalliijtnanten Matlilas T.cth IT.M — 
irkoniniit till Skåne. Då Skåne lilef svensk provins Itodde i 
^Nlalniö en Thomas I.eth. livars son Tetrns, f. ](r>'J, t 1T'iO, 
kyrkoherde i lijereshög. i sitt gifte med Ingrid .Maria I.anri n- 
l;erg, f. If.Tl, t 174.'.. ha<le sonen Ter I.eth. t 1TG:5, kloekare 
i (^.ladsax (Skåne) och gift med Dorotui Helena ICspman. f. 
1711*. t 17S'J. Från dessa makars söner l*etrns och Carl Georg 
delade sig sliikten i två grenar. Petrus I.eth, f. 174.'., f l^^li^. 
I fterträilde  fadern  som  klockare  i  Oladsa.K.  var  g.  m.  Ulrika 


704 I.ETII   (.(Il   l.irrTll 

Lovisa Palmblad, y 1S21, och hade blaud flera bai-n uedau- 
ståeude son Vetw Joachim. Carl Georg, f. 1748, t 1S15 
sflsom kronolänsman i Jerri'Stad (Skåne) hade 1 sitt gifte med 
Anna Katarina Ivjcllmau, f. 17r)3, t 1834, sonen Per Olof (se 
nedan). Såväl I*cter Joachnn som lians yngre son Oscar (och 
dennes barn) skrefvd naiaiu-t I.cttii, mi'<lan afkomlingarue af 
Peter Joachims äldre son Carl ririk, liksom hela yngre 
grenen skritver namnci: Leth. <;n'nar af släkten finnas i 
Nordamerika. 

Äldre grenen: 

Peter Joacliiin, f. 1776, konirnissioiislandtniätare, t 1843. 
G.  1806  III.  Ingrid  Carolina  Qranbeck,  t  1861. 
Söner: 

1. Carl  Ulrik.  f.  1810.  fanjunkare, t  1884.   G.  1847 m. 
Klise Sopliie Hjortli. f.  1826, t 1893. 

Son: 
Carl  Joachim  t: r ii s t,  f.  1851 ''"U,  i.  d.  fanjunkare 
vid   Norra   Skånska   infanterireg::tet,   svärdsman 
(Hässleholm).   G.  1878 •"/i-'  m.  Johanna 
Sophic  Winblad,  f.  1853  -'Vs. 

Barn: 
(1) Carl  Johan,  f.  1876  ^^/n.   Bosatt  i  Nord- 
Amerika, gift där o. har 5 barn. 

(2) Ern^t O er har d. f.  1879 'Vö, målare (H ä s s- 

1 e h o 1 m).   G.  1903 m. Krist i n a Johannes- 
son. \.  1873 ^V». 

Barn: 
Erik Wilhelm Herbert Gerhard, f. 1904 ^Ve. 
Ebba Linnea Ingeborg, f.  1906 ^Vio. 
Bertil Gustaf Adolf, f. 1908 %. 
Ivar Carl Henry, f. 1910 'Vn. 

(3) Gustaf Fabian Mamcrtus, f. 1881 ^Vs. Bo- 
satt i  Nordamerika,  gift  där  o.  har  5  barn. 

(4) Edla Johanna Elisabeth, f. 1882 ^Vs. Gift i 
Nordamerika. 

(5) E h r e n f r i e d Hannibal Napoleon, f. 1884 ^Va, 
f. d. förste konstapel vid Upplands artilleri- 
reg:te.   Bosatt  i  Nordamerika. 

(6) Karin Carolina Sopliia, f. 1886 "/i. Gift i 
Nordamerika. 

{!) Adolfa Eugen Ferdinand, f. 1887 ^Vo. ur- 
makare (K i 1 1 e b c r g). 

2. Oscar,  f.  1814.  kronolänsman,  t  1887.   G.  1844  m. 
Johanna  Catharina  Lindstr()m.  f.  1819,  t  1905. 


lAVWl   odi   l.F/rTlI 705 

Barn:  (Lcttli) 
Alice  Carolina  CJiarlotta  Petronella,  f.   1845  ^^/s 

(Östra K a r r s t o r p, B j ä r s j ö 1 a g å r d ). 
H II s o Oscar Joachim, f. 1859 ^7i, kyrkoherde i Östra 

Kärrstorps pastorat af Lunds stift (Ö s t r a Kärr s- 

t o r p,    B i ä r s j ö 1 a K ä r d).    Cj.   1905 ^''j:,   m. 

Elisabeth Eugenia Krook, f.  1863 "Vs. 

Yngre grenen : 

Per Olof. f.  1780, kriKskoniriiissarie. t 1S51.   O. in. Chri- 
stina Fredrika Bergklint,  f.  1786, t  1864. 
Söner: 

1. Axel Oh)f Georjr, f. 1814, hofrättssekreterare, t 1879. 
(j. 1847 "/u) ni. Johanna -E r e il r i (I u c af Klcrckcr, 
f.  1826  ^^7  (K r i s t i a n s t a d). 

Barn: 

1) E r c d r i k Johan. f. 1850 ^/a, generallöjtnant, ge- 
neralfälttygniästare o. inspektör för artilleriet, in- 
spektör för niilitärläroverken. militär ledamot af 
Konungens Högsta domstol, K m st k S O, K O O O 
1 gr., LKrVA (Stockholm). O. l:o 1887 m. 
Anna Oustafva Emerentia Lagerheim, f. 1863, t 
1903; 2:o 1904 ^/t m. Tullia Maria Charlotta 
Klin^enstierna. f.  1860 "/i. 

Barn, i 1 :a giftet: 
S i ii n e Emma Eredrique.  f.  1888 '^li-. 
Axel Nils  Eredrik. f.  18^0 -Vk», underlöjtnant  vid 
Svea  artillerireg:te   (Stockholm). 

2) Anna Charlotta, f. 1852 ^^i-. Q. 1873 ^'i m. 
f. d. majoren vid Vendes artillerireg:te, verkst. 
direktören i Skandinaviska kreditaktb. o. ordf. i 
direktionen fiir siKirhanken liikupan, R S O, ^ /- 
b r c c 11 t Wilhelm lierti von Linde. f. 1845 -''/i 
(M a I m ()). 

3) ti u ii o Leonard, f. 1862 -/a, öfverstelöjtnant vid 
Karlskrona grenadierreg:te, R S 0,_ R Pr R Ö O 4 
kl. (Karlskrona). O. 1895 *Va ni. Anna 
Charlotte  Winqvist.  f.  1870 ^-/s. 

2. Justus Christoffer. t. 1820, handelsagent, t 1888. Cl. 
m. llenriette l:lisa!)etli von  Schubarth, f.  1817. t  1903. 

[^;irii: 
1) Fredrik  Bartholiu,  f.  1S42,  apotekare,  t  1906.   (i. 
1874 'h  m.  Anna  Helena  Aimiista  Eii'Asiri)m,  f. 
1853 -'/i  (Karlshamn). 
15. 


700 Li:'l'Il  ..<h   Mri-Tii 

Barn: 

Anna Katarina, f. hs75 '"'/a. O. l:o 1900 ^V;i "i. 
kroiioläiismaiincii Hcngt Olof Wilhelm Hall- 
bLTKMJii, f. IN67, t 1903; 2:o 1906 "/r. ni. laiidt- 
hrukareii Niklas Aui^iist Anderbeni, f. 1S78 
-7o  (Anders k^ a r d e n,  Göte b o r kO. 

In Ii rid. f. KS76 -•'/,-.. (i. 1903 ^Vio in. sparbanks- 
kanircrareii Axel Fredrik Vilhelm Nordström, 
f.  1S75  -7n  (To Hl el i I 1 a). 

Af ci r t It a Auiiusta lilisabeth. f. 1877 'Vn, fann. 
kand. O. l.S'>"^ 'Vm ni. aiiotekaren Johan Erik 
Hallheriison. f. IN63 "/7. Inneli. ai^otekci i 
H a m rn a r b y i Ui)pland  (V ä s b y). 

Elsa Helena, f. 1882 ^''/i. (j. 1904 ^'/o m. elekro- 
ink^eiii(')reii Hjalmar Smith. f. 1869^11 
(K a r I s h a ni n). 

Erik Gunnar, i. 1884 -*Vi! (Hartford, N o r d- 
a 111 e r i k a). 

Vera. f. 1886 ''/;i. d. 1905 ni. kontorschefen 
Otto  Ohlsson,  f.  1S75.  t  1910  (Karlshamn). 

Karin. f. 1888 "/n. (i. 1907 ^'« in. extra pro- 
vinsialläkaren i Charlotteiiberjis distrikt Erik 
Johannes Cavalltn, i. 1878 '/lo (C li a r I o t t e n- 
b e r g). 

Torsten 1'redrik. f. 1892 ''Vm. bokhållare (lida 
k 1 a s b r u k,  C h a r 1 o t t e n b e r a). 

2) Josefina Oliva Ludvika, f. 184-1 "V.' (N i s s a- 
bo,  H a 1 111 s t a d). 

3) Carl Axel, f. 1S45, apotekare, t 1903. O. 1888 
■■'/i ni. Emma (Äirolina Olsson, i. 1856 "'V* 
(T ro I I h ä t t a n). 

4) Krnst (lustaf Leonard, f. 1847, kronofojide, t 1906. 
G. 1880 111. Louise filena Krunilindc. f. 1857. t 
1910. 

15arn: 

Ellen  Hulda  Elisabeth,  f.  1881  ^"/.-.,  ffymnastik- 

direklor   (V a r b e r «). 
S i ii r i d Ida Maria.  f.  18,s3 "Vi.   (i.  1906 'Vn  ni. 
läroverksadjunkten  Gustaf  Adolf  Lagergren,  f. 
ISf)9  (Ystad). 
Tore  Jakob  llenbert,  f.  1S92 ■"/«. 
3. Carl   \aleiitiii,   f.   1N25.   vice   liäradshöfdiiis,  krono- 
fo.s^^de.  t  isy4.   (i.  I.s;)()  ni.  Hilda  Maria  Candina 
Mörek.  i.   I.s4() - 7h  (Kal ni a i). 


i.irrii  och  i.iyi"rii 707 

Hani: 

1) Valentin Axel Liidvi'^, f. 1868-^/12. advokat 
(F i 1 a d e I f i a), (j. 18')5 ni. Anna Carlberii, 
f.  1S73. 

DottL-r: 
I) a g m a r Ellen  Elisabeth,  f.  1896 "/a. 

2) Carl Herman Georii, f. 1871 ^'h, byggnadsingeii- 
jör, dcläj,^are i (ierdt Iialll)cr>?s o. Carl Ii. Letlis 
arkitektb\ ra  i  F s k i 1 s t 11 11 a. 

Z) Ellen Kristina Elisabeth, f. 1873 -/ii, lärarinna 
vid  clcnientarskoiaii  tor  flickor  i  Kal ni a r. 

4) Bror Olof Kristian, f. 1878 -"/i. kontorsskrifvare 
vid  riksbankens  liuf\iidkontor  (Stockholm). 

5) Ernst Hildinii Waldemar, f. 1880 '/•-.. järnvägs- 
tiänstcnian  (K ;i I in a r). 

6) Knut Uildinii Leonard, t. 1880 ^/ö, lagerchef hos 
aktb. Arvid Böhlniarks lainpfalirik (Stock- 
holm). (]. 1906 -\''ii m. O I a a Erika Jonsson. 
f.  1883 ^Yi. 

Dotter: 
Ingrid  Disa  Maria.  f.  1908 -'/l-. 
4. Per L ad v i ii.  i.  1828 -'"At.  f.  d.  kronofosdc,  R W O. 
Äg.  tillsammans  med^barnen  o.  beb.  Hammenhög n:r 
6 i  Skanc  (h a m m e n h ö g),   (i.  1869 -"/n  m.  Anna 
Ulrika  Charlotta  Sofia  Sylvan,  f.  1846,  t  1895. 

Harn: 

Nils Olof Christian, f. 1870 ^^'h, fil. kand., krono- 
fogde i Hammarkinds o. Skiirkinds härads fögderi 
(S ö d e r k i) \) i n g). 

Sigrid Eredrika Johanna, f. 1872 ""/? (H a m m c n- 
hög). 

Milda Charlotta Carolina, f. 1874 '"/« _ (H a m m e n hög). 

Hjalmar Axel Leonard, f. 1880 ^^/i, e. o. hofrätts- 
notarie, ombudsman hos arméförvaltningen 
(S t o c k h o 1 m). 

Elisabeth Ulrika, f. 1882 ^^. G. 1907^7 m. 
komministern i Vase o. Östra r"ågelviks finsam- 
lingar af Karlstads siift. fil. kand. Peter \X' i l- 
h e I m Normann. f. 1875 '/ii; (O strå V å g e I v i k, 
S k a t t k ä r r). 

I) a g in a r Elsa Maria. f.  1886 'Vi' (H a m m e n h ö g). 


70S ].i:TTSTU(>>t 


Lettström. 

Slakten liärstaramar fr:\n egendomen Siuid i Nysiiiids 
socken i Värniliiud och har sitt namn eftei- den {lenoni socUnon 
flytande I-etälfveu eller T.etströmmon. Namnet skrefs under 
1000- o. ITdO-lalon I.oetström och I.etström. Äldste med viss- 
het kunde stamfadern var fiiltväheln Anders Letström, f. 1<;02, 
hvars yngre son Abraham ocli dennes son Gustaf Anders 
b5da voro kryddkranihandlare i Stockholm. Gustaf Anders 
I.ettström, f. 1772, t 1^1 d, och hans maka Maria Eleonora 
]?.idrklnnd, f. 17vr,, y ISH', voro liiräldrar till nrdaiist-^riide 
Frans  Teodor. 

Litteratur:  i-oiJMuluifvud.  Ny  Sv.  Sliiktlxdi. 

Frans Teodor, f. 1814. grosshandlare, t 1898. Q. 1840 
111.  Karolina  Johanna  Mjertstedt,  f.  1815,  t  1875. 

Barn: 

1. Alexis Gustaf Teodor, f. 1843 '''U, kassadirektör i 
Stockholms stads sparbank, f. d. kassadirektör i 
Stockholms enskilda bank. R W O (Stockholm), 
(i.  1874 '% m. Julia Maria MathiUla Laven, f.  1840 

S(Jner: 

1) Gunnar lienrii:, [. 1875 /?. civilingenjör, landt- 
bruksiiiKcnjör i Kristianstads län (Kristian- 
s t ad). 

2) Harald Wilhelm, f. 1877 "/:., jur. utr. kand., 
advokat, ordf. i styrelsen för Stockholms folk- 
bibliotek, sekreterare i Stockholms skiljenänuid 
för handel, industri o. sjöfart (S t o c k h o 1 m). 
G. 1904 ^V:i m. Gerda Elin Svanström, f.  18S3 '/:i. 

Döttrar: 

I n i( a, f.  1907 *Vii'. 
Ma r ^ a,  f.  1911  Vvj. 

3) 1: i n a r Gustaf, f. 1878 'Vi:.', arrendator af S k ö 1 d- 
n o r a knnk^s^ärd i Uppland (R o t e b r o), (i. 1912 
"7o m. [illa Margarethe Ringe, f. 1892 ^Vi. 

2. Theela Karolina Augusta, f. 1845 Vh. Fru Hjert- 
sledt  (h a 1 s I) c r R a.  Moln b o). 


i.i:vi;u'i'iN TO'j 


Levertin. 

Ilolländsk sliikt af judisk liörd Trån Lcfiiwatdeu i Fris- 
laud. Äldste kände stamfaderu var David I.(>vertin, t 17Ö1, 
g. m. Marie Ileckscher, t 177.'!. Deras sonson, nedanstående 
Jacob Levin I.evertin inflj-ttade vid i:{ ilrs iMder till Stock- 
holm  frfin  Altona.  där  hans  föriildrar  voro  bosatta. 

Litteratur:  Sv.  Ättartal  IVc;. 


Jacob Levin. f. 1780. köpinan, t 1869. (j. 1804 in. 
Piken  I.ainni,  t.  1788.  t  1806. 

Söner: 

1. Jacob, f. 1810. nicd. d:r, i)raktiserande läkare i Stock- 
holm, t 18,s7. (j. lS-11 ni. Beate Charlotte Fhilipson, 
f.  1810.  t  101 Ii. 

Iku-n: 

Alfred Philip, f. 18-13 -"/o, med. d:r. docent i bal- 
neoloRi vid Kart)iinska institutet, afdelninj^bförestån- 
dare vid Ci. Zanders mud. iiiek. institnt. Ijadliikarc, 
R N O, R W O, R D I) O (Stock h o 1 m). U. 1876 
**/i2  m,  Louise Amalia  Valentin,  r.  1855 ^Vi. 

Hildegard  Louis e,  f.  1850  ^"/y  (S t o c k h o 1 in). 

2. Carl Oskar, f. 1821, grosshandlare, t 180-1. (j. 1851 
ni.  hjiiiiKi  Rliilipsoii.  f.  1822,  t  1858. 

Döttrar: 

Siri Brigitta Abigail. f. 1857 ^7a. O. 1881 "/i m. 
öfversteii i I. arméfördelningens reserv, f. d. styres- 
mannen för Carl Hiistafs stads gevärsfaktori, K W 
O 2 kl., R S O. K Belg O Leop II, L Kr V A, Carl 
Uyltén-Cayallius, f. 1851 ''la. Äg. del i hus i 
S t o c k h () 1 111. 

Hulda  Hedvig  Beata,  f.  1858  'h  (Stockholm). 

3. Wilhelm Philip,  f.  1829, konst- o.  antikvitetshandlare, 

t 1899.   G.  1861  m.  Sophia Albertina Davidson,  f. 
1839,  t  1906. 

Barn: 
1) Oscar  Ivar,  f."  1862,  fil  d:r,  professor,  skald,  lit- 
teraturhistoriker, t 1906 -"7'j.   G. l:o 1887 m. Elisa- 
beth Svanström.  f.  1860,  t  1888;  2:o  1S99 ^^5 m. 
Ebba  Natalia  von  Redlieti,  i  hennes  2:a  gifte. 


f.  1867 -7o  (S t o c k h o 1 111). 


710 I.IUMAN 

2) Lars Olof. f. 1865 "Vi-', jur. kand., advokatfiskal 
i K. Flottan, polismästare o. rådman i Karls- 
krona, ombudsman hos Karlskrona -Växjö järii- 
vägsaktb. G. 1S98 ''/i-' m. A n n u Williclniina 
Hjort II, f.  ISbf) Vi. 

Dotter: 
Ester  Williclmina.  f.  1<X)6 -\li-. 

3) A n n a rrcdrika. f. 1869 ^'ii, författarinna (Pari s). 


Lidman 

(Lidhultsläkten). 

Ciiiuinnl svensk sliikf. iirsi.riiiiKliKcii Iriiii Siidra Vv(nio 1 
SiiiAliiiul, (liir lUMigt (;öslar.s ( Hcnjrt Custafssuu) var nist- 
hiMIan.'. Dciuics stmsoiis son, 'J"nri-sju-ri'(ler, var rikS(laK?^iiuui 
i boiuk"ståii(U't och dog IGTi.'. Hans suii och smisnii likaledes 
riksdagsmän. Dvw sistniinindc, l'i'ch'r Larsson till l.idhult 
(1720 — 178.') I, upidcallado sina Irc söner, I.ars, Johan och Sven 
elter (h'ii gamla släklgArdcn l.idhult, ocli blef SviMi IJdniaii, 
död som i)i-ost i 'l'iiigstad I8-_':;. slamfa(h-r lör nu h-fvande 
nu'dl('miiiar  aT  sliiklen  genom   s^nen  Sven  I're(lrik. 

JJtteratnr; ^ Sv.   :\tlar(al   1S;k». 

Sven Fredrik, f. 17S-}, domi)r()st i Linköpinij, riksdags- 
man, t 1845. (i. 1820 m. Fbba Alargaretlia Anner- 
stedt,  f.  1798, t  18b.s. 

Söner : 

1. Nils Rudoii)h, f. 182cS, fil. d:r, tullförvaltare, t 1889. Q. 
1873 -••/>> m. O I ii a tllisabcth Carolina Wolff, f. 1851 
V-.'  (B 1 o c k 11 u s u d d c II,  Sto c k Ii o I m). 

Harn: 

1) Elsa Ebba Joscphina, f. 187-4 -'Vio, kontorsskrif- 
vare vid statens järnvägars kontrollkontor 
(S t o c kli o 1 111). 

2) Carl Hinilrik Sven Riidolphsson, f. 1882 ^Vn, jur. 
fil. kand., f. d. reservuiiderlöjtnant, författare. Äg. 
o. beb. Tu na i U|)pland (V a t t h o 1 m a). G. 
1908 'Vi  m.  Karin Tliiel, f.  1889 "A-. 

Döttrar: 
Ulla  Ebba Catharina,  f.  191Cr -"/u. 
Anne- Marie Karin Mari:aretlia,  i.  1912 'Vio. 

2, Bror Johan August, f. 1840, kai)teii vid K. Flottan, 
t 1905. G. 1S79 ''/^ m. Uelnv Christina Wollf, f. 
1858 -7ö  (S t o c k h o 1 m). 


Barn: 

Carl,  f.  1S87 ^•'V-',  kontorist. 

Ii i r ii i t t tlcllevi. f. 1891 -'/lo. O. 1911 ""/s iii. c. o. 
iiofrättsnotaricii, ledamoten af Sveriges advokatsam- 
fund, Sven G c r II il r d Lindenen, f. 1883 *Vu 
(S t o c k h o I m). 

Si iir i d.  f.   1893 'Vi- 

Ebba Josvphiiia  Henrietta,  f.  1894 ^'ji. 

Peder G ii s t af - Ad ol v h. f.  1895 ^'V?. 


Liedholm. 

ÄliUli' kiiihlc sianifndciii. liciiiniaiisiij^nrrii ]!iiK''r llans- 
Suii. r. uiiikr. 1 i;is, Y l.MS, liadc smu, n Saiuiicl l!i r^'.Tv>nii, 
1'. ir.US, v i:.7'J. Ii\ai-s ^nll Itir.Ufr SanuicIssMii, r. l."..".S, y ISI!», 
l.Ud' ra.lri- I ill V,\i-Ar\- lliri;ctss,,ii. i. \:M. v H-.OD. Uniiio 
vilj;i(k under lirtlinaii.ua kv\iir\ m.iu soldat rör cir.t hciiii.ian 
vid (').slK''la inraiii.^ri, Im lUrdradcs lill kapten neh crliöil s-is.mii 
lörliininf,' f,';'ird.Mi lid i Ih^^iehy >urken i .liinköpinys liiii. 
Sonen, liindtbndiiiieii ]lan> I :ir;;frs>on, f. IC.Ud. y KIDS, var 
lader  till  rnsihallaren  i   i.id   Krik  Jlan>son.   1.   lUTC.   y  IT.".»;, 

Erikson, f. 17J]. j ITli:;, k.vrk<.lierde i IJnniskulla och IlesslTby 
forsa inlinjiar af IJnkr.|iinj;s siirt, f,'- l"'j<J m. l'lrik:i Itloni, 
f. 17:!;{, t 1T;i(», Imlken erifi- liidclse>,'Arden Lid npplo;,' sliikl- 
inininet l.iedlioliii. l"ran deras t \ ;1 s/iner Samuel Joliaii och 
Olof ise iiedani liärstaiiini.i .alla nu lervande medlenunar af 
sHiktoii. 

Litteratur: .1. .l...\. Liedhohn, Sliikten Liedliolnis stamtafla, 
Kalmar 1^!»1 med bihanf,', Kalmar llKtO, Cli. .Meiirling, Olof 
.Mciirlings  stämt riid,   l.und  ]'.)iH',  Sv.  -Ättartal  ISDl, 

Äldre grenen -. 

Samuel  Johan,  f.  175(3,  kroiioläiisman,  t  1823.   Q,  1786 
111.  Catharina  Meiirling,  f.  17t)(),  t  1856. 
Söner: 
1. Birser  (Jet)rg,  f.  17>S7,  kai)ten,  t  1875.   Cj.  1816  in. 
Ulrika  Kristina  Kev.  f.  179(),  f  1S75. 

Son: 
Johan  Herman,  f.  1817,  major,  t  1898.   U.  1846  in. 
h:iise  Julie  .Aminoff,  i  hennes  2:a  gifte,  f.  1810, 
t  1877. 

Son; 
Herman  R ii d o I f,  f.  1850 -'V^,  f.  d.  löjtnant  vid 
Svea  artillerire.g:te  (Berg,  M o ii e d a). 


712 


l.lKDliOI.M 


2. Nils  Olof,  f.  1792,  liaiidlande,  t  \^r>2.   Ci.  ISkS  m. 
Emerentia  HrJKitta  Rootli,  f.  1793,  t  1S73. 

Barn: 
1) Jolian  Fredrik,  t.  \^2\,  fil.  d:r,  kir.  in:r,  öfver- 
läkare vid Växjö hospital, t 1899 ''Viu.  G. l:o l.s5.i 
ni.  Laura  Maria  Natlihorst,  f.  182S.  t  1871;  2:o 
1873 ^*V I  III.  1: I i s c  Sofie  Christiane  Rosciihrock. 
■   f.   1845 *-/i-'   (S t o c k h o 1 ni). 
Harn,  i  1 :a  giftet: 

(1) Olof Joliuii LiidviK (J o II II), i. 18.56 'Vi, sysslo- 
man vid Piteå hospital o. asyl (Piteå). G. 
1882 -'7 11' ni. Berta Charlotta (Jraffinan, f. 
1861  -'Vi. 

Barn: 

Estrid Laura Charlotta (Hssic), i. 1883 ^"/i?, 
bokhållare \ id l'iteå hospital o. asyl 
(P i t e å). 

A i II a, i. 1885 -\''.t, sjuksköterska (Smedje- 
backe n). 

Elin,  i.  1886 -"'Ai. 

Rut  Elisabet,  f.  1887 -*/.*. 

Emerentia (Eniniy), f. 18S9 ■■'/h, lärarinna 
vid  Piteå  samsk(.la  (P i t c å). 

K ii m p e.  f.  1892 ^7--'. 

hans Olof Leonard, f. 1893 'Ai, e. o. bok- 
lialiare vid \';isterviks hospital (Väster- 
V i k). 

A ii n e s  Maria,  f.  1895 '''/lo. 

(2) Emerentia Lovisa Maria (Emmy), f. 1857 
-"Al. Cj. 18,s2 '7/> m. bokhandlaren o. bokfor- 
läJ,^li:areIl i L u n d, R \V O, ./ a e o b Deiehmami 
Gleerup,  i  hans  2:a  sifte,  f.  1S34 ^''h. 

(3) Laura  Ida  Charlotta,  f.  1858 --'At  (Lund). 

(4) Anders Eredrik David. f. ISul ^''h, t. d. ma- 
jor vid Kron()berjj;s rejcite, RSO (Växjö). 
G. 1892 'Vh m. Ulla Eugenia Maria Lied- 
holm,  f.  1863 -'Vi.   (Se  nedan.) 

Barn: 
Laura  Biriiitta  Maria  (B r i t a),  i.  1896 ^"/S. 
Karl  Arild  Eredrik  David,  f.  1898 -"/lo. 

(5) Rudolf Bir iier, f. 1862 '/it. e. provinsialläkare 
i Nyb'-o distrikt (Nybro). G. 1897 ^i^m. 
V a I b o r ii  Antoinetie  Andersén,  f.  1871 -''/-.. 


i.ii:i)ii()i.M 7i:j 

Barn: 
Alf  Anton  Fredrik,  f.  ISOS ^ 'V:-. 
Valbur ii  Maria  Ii i r '^ i t t a,  f.  19()0 •*/.-.. 
Astri  Sofia  Mathilda.  i.  \w,^ -/:,. 

(6) H c d v i ii Amalia, i. I,s62 -/u. d. KS9i) -'Vil' 
111. \icc liäradsliofdiiijicri. aiiditureii \id Svea 
lifjiardc, ordf. i st^■rcls^JIl lör Söl\'cshorj; - 
Olofströiii "^:l^lllults ll^■a ,iäni\ a^saktl).. R N O, 
jur. kand. I: r n s t Jonas Natlwr^t-Böös, i. 
IcSöl -"/ii  (S t i) c k 11 o 1 ni). 

(7) Gustaf Martin, f. KS66 ^'/o, e. o. liofratts- 
notarie (Stockholm). O. 1900 -7!» "i. 
(Alma  Tyra  Albertina  Videgren.  f.  1S73 -'ViO. 

(8) Nils Josef. \. 1S71 --'/.i, fil. kand., adjunkt 
\id liugre allm. läroxerket i Kristianstad. 

i  2:a  giftet: 

(9) Karl  Henrik,  t.   1S73 -'Vi-:,  länsveterinär  i 

\'ärnilands läns norra distrikt (T o r s b \). 
(i. 1902 '-/i m. Gerda Lind(ivist, i. ls74 
Vn. 

Döttrar: 
Anna  D a ii ni a r  Klise,  f.  1903^'/-. 
Gerda   G u n h i I d.   f.   1904 -\/s. 
hedviji   V a Ib o r ii.  i.   1906 "/m. 
tlin  Astrid  Maria.  i.  1910 --/i. 

(10) Elise Maria Dorotliea fMaja). f. 1875 "/i. (i. 
1907 ''/';i m. praktiserande läkaren i Stock- 
ii o 1 ni, med. lic. ['ritz Albert Hakon Lind- 
berii i hans 2:a gifte, f. 1866-75 (Stock- 
ho 1 m). 

(11) Aiines Hilda Katarina, f. 1877 ^75. (i. 1902 
'"/.-. m. öfveriiigeiijören hos aktb. Separator 
I: r i k Autinst Vorsbera. f. 1875 '"/lo (Stock- 
h o 1 m). 

{\2) Johanna Hri-itta. f. 1879 ^Vu', sjuksköter- 
ska, foreständerska \ id \\y:\ hospitalet i S ä- 
t e r. 

(13) Gottfrid Jaeoh 1'redrik Glirislonher, f. 1N82 
^/r.',  med.  lic. 

(M) Cl ar a Wilhelmina, f. 1887 -'/i. (J. 1912 7i 
m. kamreraren \id Stockholms stads liälso- 
värdsnämnd Ivar Litndhem. i. 18M (Stock- 
holm). 


I 


2) Carl Wiiliclm, f. 1822, Kontraktsprost, t 1897 -^is. 
(j. 185(1 in. Hilda (icrtrud Mark^ircta Gleerup, f. 
1830,  t  18'^0. 

Barn: 

(1) Il i I (I (I linicrcntia Katarina, f. 1S57 ""/lo 
(L u n d). 

{2} I da  Madiilila  Emilia,  i.  18()0 ^'/n...  G.  18'^7     | 
"''/jo 111. k^'rkollerdcn i t:fveröds o.  Östra Sön- \ 

iiarslöfs  fcirsainlin^ars  pastorat  af  Lunds  stift | 

Adolf   Bernhard   Johansson,   1.   1863 ^Vs     ^ 

(L  f v c röd). :: 

(3) Ulla Euiicnia Maria. f. 1863 -''/i. G. ls92 
^^/■s ni. f. d. niaioren Anders iredrik David 
Licdiiolm. i. 1861 ^'^h.   (Se ofvan.) 

{■i) Anna T Ii o m a s / n e Elisabeth, i. 1865 -"'/o. 
G. 1885 ""/(i in. doinänintendenten Kristian 
Wilhelm Liedholni. f.  1860 --'/o.  (Sejiedan.) 

(5) Jenny  Paulina  Wilhelmina,  f.  1867 "V».   G. 

1S98 Vii  111.  kyrkoherden  Ldvard  August  Da- 
\ids.-on,  f.  18()2,  t  1907  (Lund). 

(6) ./ o h a n n e s, f. 186^^ -"'/'i. e. o. liofrättsnotarie, 
agent fiir brand- o. lifförsakrin.usaktb. Svea 
(Malmö). G. 191)0 ^"/n m. Sofia Angnsta 
Eoi^elklon. f.  1872 'V-j. 

Son: 
Riekar d.  f.  1904 'Va. 

3) Lrans Ludvig, f. 1824. landtbrukare, t 1891. G. 
1850  11.  H<:ria  Llisabet  Liidert,  f.  1820,  t  1891. 

Son: 
Kristian Wilhelm, f. 1860 ••'/»i, t. f. domäninten- 
dent i Kalmar län. ordf. i preniieringsnämnden 
för nötkreatur, ledamot af skogsvårdsstyrelsen 
för Kalmar låiis s()dra landstingsområde o. i 
st.\rflseii för ILigalids folkluig- o. landtmanna- 
skola. Äg. o. beb. S il n d t o r |) i Småland 
(L j u n g b y 11 o 1 m). (j. 1885 -"/u m. Anna 
T h o in a s i n e Elisabeth Eiedholm. f. 1865 " '/y. 
(Se  ofvan.) 

Barn: 
Nils Wilhelm  Liidviii. i.  1886 '7^>, banktjänste- 
man ( V e s t a II f o r s). 
Karl  Gustaf  Eredrik,  f.  1888 "/m,  odont.  kand. 

(S t o c k II o 1 III). 
Bertha  Gertrud  Elisabeth,  f.  1889^^7. 


LIi;i»lI(>l.-M 715 

A II II a  Maria  Tliomasinc.  f.  1891 '^/u\ 

/•'/•(/ n s   Olof,  \.   1893 V». 

Hilda  Emerentia,  f.  18^5 "Va. 

Ebba  Ulla  Elisabcili,  f.  1897 •'75. 

/: //' s a b c t h.  i.  1S99 '-'/n. 

AI a r i a,  i.  19iil ■•' 'k,. 

T h om  Wilhelm,  t.  1910 ^Vi2. 

4) M a i h il d a Ercdrika Elisabeth. f. 1828 7i 
(V ä X i ()). 

5) Gustaf Olof. i. 1832 -'/V. t. d. landtbriikare. Äg. 
NyliLMii i Skåne (M a 1 iii c), (h 1S()1 "75 m. Hed- 
vik^  Rosarminda  Natlunst,  i.  1838,  t  1910. 

Ikini; 

(1) Nils Erie Teofil, i. 1^62 7m, ingenjör, verkst. 
dircktiir i higersoll urki)nii)aniaktl). i Stockliolin. 
Äg. o. hel). Villa T a Ilas e n (L i d i ii g ö 
V i 1 1 a s t a d). (i. 1902 ''Viu ni. Sophie E I i- 
s a b e t h  Looft.  i.  ISOT -^/|l>. 

ikirn: 
Conrad  G u s t a f  Olof  Erieson.  f.  1904 -7io. 
Harry  Christian  Erieson.  i.  1^05 -7i2. 
Nedviii Erida Elisabeth (Elsie), f.  1908 V/-. 

(2) .4 // // a Emerentia Elisabet Ii, f. 1868 "Jä, bok- 
hållare  (M a I ni (•)). 

(3) H n 'j: o Eredrik Hjalmar, t. 1869 -7*", agronom 
( \V e i 1) u I 1 s h o 1 ni.  L ands k r o n a). 

(4) Laura Catliarina Lovisa (Karin), f. 1871 'j-i, 
hokhaliare  (M a 1 ni ö). 

(5) Si Ii rid Hedviii Amalia, f. 1873 -7i. O. 1901 
" V' ni. agronomen II o Svante Natt oeJi Dag, 
f.  1873 77  (M o 1 m e n,  Lill a  1: d et). 

(()) Gustaf Olof, f. 1874 7- Ik"b. egen villa i 
S k ä r s a t r a. O. 1899 7? m. Alma Jose- 
fina  Ström.  f.  I.S75 '"/i. 

iJötlrar: 
Alma  A > t r i d  Irene.  f.  \W\  "Vi. 
.W a r il i t  Valborii  Marian.  i.  1902 7io. 
Gertrud  Edla  Linnea,  f.  1904 "Vk». 
Daiiny  Elisabeth  (Lisa),  i.  1910 ^'/.i. 

O) K a r I Otto. i. 1875 *7io, kassör vid Skan- 
diiKwiska kreditaktb:s afdelningskonlor i 
L a n d s k r o n a. (]. 1911 7i2 m. .4 ;/ // a Eli- 
sabeth  Beata  Nedström,  f.  1882 -7h. 

(8) H e d v i i:  Rosa.  i.  1870 7'.»  (M a 1 m ö). 


ri6 


l.IEDllOL-M 


(9)  Carl  Gustaf  Arvid  f.   1878^73,  t.  f.  jakt- 
mästare i  (julibcrsrs  revir  (L i n k ö p i n g),  (i. 
1911 7n  111.  Maria  Elisabeth  CcdcrbUul,  f. 
1875  ''/;t. 
(10) Märta Ida Maria. f.  1882 ^7->  (Malmö). 
3. Johan  Lorentz,  f.  1794,  radman  i  Kalmar,  t  184.^. 
G.  l:o  1822  m.  Maria  Scfia  Ulrika  Y.k,  f.  1804,  t 


183: 


Jolia 
1902 
k^ren 

(1) . 


(2) 


3) 


iruk^ 
a  Kl 


föl 


iltare,  t 


istiiia Ahreii- 


1855 • 
verl 


/f \v a 


stations- 
direktör 
)ryk');eri- 
Cliar- 


Barn,  i  l:a  giftet: 
Justus   Albert,   f.   1822.  : 
(j.  1854  m.  Johanna  Mari 
t.   1825,   t   18811. 
Barn: 
Johan Anders Ii c r in a n, 
inspektiK   i  .M {> n s t e r å s, 
i  Mönsterås si)ritbolaK,  brandclief o. 
kontrollör därst.   G.  1899 ^'/r. m. 
lotta  Maria  Petersson,  f.   187() 

Dotter: 
Stina  tis i e.  f.  1900 ^"/o. 

Ida  Anna  Helena,  i.  1857 ^'A».   G.  1883 7iu 
m.  f.  d.  kaptenen  i  (jottlands  infanterireg:tes 
reserv,  R S O,  Aiiiinst  Manritz  (M a n r i c e) 
Gyllenrani,  f.   1840 "'/lo.   Äg.  o.  beb.   Sjö- 
udden  i  Småland   (L a g a n). 
Hilda  Maria  Amalia,  f.  1829 ^7i>.   O. 
m.   landtbrukaren   H a ni p u s   Geor^ 
Björkman,  f.  1830 7;  (H v e t 1 a n d a). 
Carl   Hjalmar,   f.   1831,   l)ruksins|iekt(.)r 
(i.  1855 "7ii-' m.  Beata  Kristina  Boren. '. 
(Ii o f m a n t o r |)). 

Barn: 

(1) Johan Olof Henrik, f. 1860 72, „bokbindare- 
mästare i G ö t e i) o r g. G. 1892 7» m. Ida 
Hultén,  i.  1873 -'Vji. 

Barn: 
Ida  Ulrika,  f.  1893 77. 
F. i n a r  Henrik  Hjalmar,  f. 

(2) Carl  Fredrik  Albert,  f.  1862, 
(i.  1889 '-U  111.  A n n a  Sofia 
^Vii.    Bosatt   i   Nordamerika. 

(3) Emelie Jolianna Elisabet h (Hanna), f. 1866 
^7i.'. G. 1900 -"'/(i m. inspektören Per Enar 
Eskilsson.  f.   1858 V»  (Ii o f m :i n t o r p). 


1853 ^Vi" 
Leonard 

t   1905. 
1831 ^7» 


1900 "/i 
färgare, 

't  1894 

Boren, 

f.   1S6( 

I.ll..li:\\'AI.('l[ 717 

4. Samuel  Otto,  f.  1802,  handlande  i  Kalmar,  t  1884. 
O.  1828  m.  Katarina  Bursic,  f.  1807,  t  1875. 

Dotter: 
Agnes  Maria,  f.  1835 -'Vi o  (K a 1 m ar). 

Yngre grenen : 

Olof, f. 1759. fil. m:r, kyrkoherde, t 1812. G. 1789 
m. Christina Ulrika Liljander, f. 1769, f 1843. 
Son : 
Johan Olof, f. 1793, kontraktsprost, t 1863. G. l:o 
1832 m. Anna Christina Troenstcdt, f. 1801, t 1842; 
2:o 1843 in. Adcle Sopliie von Walden. f. 1814, t 
1874. 

Harn,  i  1 :a  k^ftet: 

1) Olof Adolf, f. 1833, landtbrukare, t 1882. G. 1860 
ni.  Carolina  Olilsson,  f.  182U,  t  1877. 

Dotter; 
Anna Karolina, f. lSö3 '7i.   G. I89t) "/« m. kyrko- 
herden  i   Vists   [(irsainliiiK''  af  Linköi)inRS  stift 
Jolian   A X c I   lUirns   Broman,   f.   1865 '-/a 
(S t u r e f o r s). 

2) Anna Ulrika Josefina, i. 1836 -'/«• G. 1864 76 
m. kontraktsprosten, kyrkoherden i Ljung o. Fli- 
stads f()rsamlinkMrs i)astorat af Linköpings stift, 
L W O. /. a r s I^ctcr Broman, f. 1833 'Vio (L j u n g, 
M a s |) e 1 ö sa). 

i  2:a  giftet: 

3) Ailclc hrcdrika Louise, f. 1851 -^/n, f. d. lärar- 
inna  (L j un g,  M a s |) e 1 (') s a). 


Liljewalch. 


Äldste kiiii.lc st.niMrud.Tii .-Nlaiis rcrss.ni. s.uii \vUh- i sliiirt 
iif I.IOO- och liöi-Jiiii 11 f IC.no tnlrl .samt jij;.lo ocit In^lxxldc I.ilhi 
Wallcrstu i Kiirda socken i Siiuil:iii<I. killiar sIk onikr. Kllo 
Lilliii Walkcr och (illliÖKh- nid all säkcrh,.'( dcii frälse eller 
halffrälso släkt suni alKscdan konnnj; Karl Knutssons dii;;ar 
liaft sin hemvist diirsliiiics. lians sons.ms son, liijtnanten 
Christian MAnsson laljcw ahii, {. Kl.",:;, y 17l'<;, -. ICS'.» m. 
Annika llj.irkman, v 17 11. vai- la. ler till MaKUus, f. 1(;<»L>, 
t 17;!.S, kvart. ■rmäslarc, >..m i >i It ^ilte iu.mI Klisahclli Heh 
ring, r. 17(11", i HCt, ha.l.- s.ai.n Olaus. T. 17:; I, v 17:>S, 
handlande  i   I.uu.l,  )i.   17(il   m.   i:ilsalMt  .!.•  la  K.is,',   i  h.-inn-s 


718 


i.ir..i i:\VAT.cii 


!)t.   Kcssa  makar  hiu\v  söiiorua  Sovoriii 

:ö,  och  Samuel,  i'.  1707,  t  lS-'7,  l)å<hi 

Frodrik,  f. 1770, f 1S44,  professor, samt 

t  ISir»,  jiistilicrAd.   Från  Samuel  hiir- 

lulo  mcdli-nunar  af  släkten;  de  öfrigaa 

a  iildiHJa.   iJland  professor  Tarl  Fredrik 

ns  gitic  med  l)iskopsdot ti-rn  Margareta 

iscliold,  f.  17'.)S;,  Y  1859,  märkas d.> fram- 

r  Olof,  f.  1SU7,   f  1877.  iifverfällläkare, 

•1  L'redrik,  f.  181.'.,  y  lb71,  expeditious- 

ämhetsiiian.   båda   ogifta.   —   Samuel 

17'JÖ  ingångna  gifte  med  Sofia  Maria 

17,  fader  till  nedanstående  Carl  Fredrik 

(»egennyttig  fosterlandsvän,  utöfvade  eu 

till  Norrlands  fromma  under  missväxt- 

h  arbetade  senare  för  myrodlingena  In- 

Ilan   var   svenska   regeringens   förste 

1   son   till   honom   var  den   framstående 

iinni^kuvännen   Carl   Fredrik   IJljevaleh 

irets  framsynie  stiftare,  f.  18.'17,  f  1909, 


2:a gifte, f. 17;;(;. t 1' 
Magnus, f. 170:!, t 1"^ 
handlande i Lund, Carl 
Olof Thoodor, f. 1771, 
stamma alla nu lefva 
släktgrenar iiro numer 
Liljewak-hs barn i b; 
Ulrika Mmick af Uosei 
stående bröderna Fete 
k. lifmedikus, och Cai 
sekreterare, skicklig 
Liljewalch blef i sitt 
Sylvan, f. 1771, y 182 
Liljevalch. Denne, en 
storslagen verksamhet 
åren på ISÖO- talet, oc 
förande på Co t Iland. 
envoyö till Kina. i:i 
affärsmannen och mi 
J:or, Criingesbergsbolai 
ogift. 

Carl Fredrik, f. 1796, .icrosshandlare i Stockholm, patriot, 
t 1S7(). (i. 1S2-1 in. Mar.i^^arcta Catliarina de la Rose, 
f.   ISI)7,  t   lNf)3. 

Barn: 

\. H il il a  Mariiiircta.  f.  I,s2fi ^-'/i-'  (Stockholm). 

2. Edvard Olof, f, 1S,^3 '"/i, grosshandlare, grun- 
dare af Hergniiigs- o. d\keriaktl). Neptiin, K N O 1 
kl., KWO 1 kl. Hel), eget hus i Stockholm. 
O.  1.S5S ^■'/i;  m.  I: III 1 1 i c  Williclinina  Oriihh,  f.  1S37 

I)()ttrar: 
Maria,  i.  1^59 ''/■..   (i.  Ks.su '7:t  ni.  grosshandlaren 
Paul Fdward Oscar Ferlin, 1. 1S,^2. t \W^ (S t o c k- 
h o 1 m). 

Ida, i. 1^61 -'Vo. 'i. 2:o 1^0.^ m. grosshandlaren 
(iraham Wood, t I^XIS (11 i 1 1 t o o, Ashtead 
S u r r e y,  K n g 1 a n d). 

Emmy, i. 1S63 '"'/r,. H. 18S6 Vm ni. ijrofessorn i 
medicin vid Karolinska institutet. H. M. Konungens 
läkare, andre ötverläkaren \ id Scrafimerlasarettet, 
K N O 1 kl., RRS:tSt() 2 kl. m. kr., K Bad Z 
LöwÖ 2 kl.. OffFrtll., 1 urk Osm O 3 kl., med. 
d:r ./ o It a II (hislaf Edarcn, \. 1849 "/lu (Stock- 
h o 1 ni). 


l.II.I..IKi;.)c)K.N 719 

Nina, f. 1S69 '^/n. (i. 1899 -'V? in. Kiossliandlaron 
A n cl r c w Carl Otto de Pont Alrntz, f. 1S7U '"/i 
(D j u r s 11 o 1 in). 

3. Thomas Deciinus, f. 1840, stadsniäklare i Stockholm, 
fulImäktiK o. förste drpiitcrad i riksbanken, t 1904. 
(j. lSb8 *^Vr-' m. Hanna Kristina Sundstnini, f. 1848 
^"/lo  (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1) Eva Tliercsia. f. 1869 ''Vio. (j. 1889 -% m. gross- 
handlaren John Frcstadius. f. 1S()5, t 1897 
(S t o c k h o 1 m). 

DVanny FAisabcth. f. 1872 '7ii. (i. 1894 m. 
deliivcaren i firman J. ^'. Fraiicke. Krosshandlaren 
Otto  Vranckc.  f.  1860  (Stockholm). 

3) Magnus, f. 1878 -'V-', direktör, styrelseledamot 
i aktb. Göteborgs banks kontor i Stockholm, 
(i.  1910 ^~/r, m.  Anna de l'inc Blaanw.  f.  1891. 

4) Ed närd Carl Ercdrik, f. 1883 "/?, underlöjtnant 
i Svea artillerireg:tes reser\', t. f. andre sekreterare 
i utrikesdepartementet (Stockholm), (i. 1910 
''./;i  m.  C e c i I i c Rustad  frän  Norge,  f.  1888 •'"/•>. 

Dotter: 
B I a n c It e,  f.  1911 •'S/il>. 

5) Olof, f. 1888 ^-'/lo, underlöjtnant vid Svea artilleri- 
reg:te  (S t o c k h o 1 ni). 

4. E r a n c c s Laura Wilhelmina, f. 1845 -■'/s. G. 1870 
111. grosshandlaren Alexander Ciraliam (Ii i g Ii c r o f t, 
T i 1 e !i u r s t  15 e r k s,  K n g I :i n d). 


Lilljebjörn. 


Släklcii liiii- iippgifvils hiirslainuia Cian Lini;iiul. Äliislc 
käiulo stainfiulcni, kapli-iicii vid .Xiirikc VänulniHls r<'};:te 
Björn Nilsson, do}? l(j.'.l. Han tick af koiinnj; Carl X löfte "om 
adoligt stånd ocli förinAncr. iiim nnd.i- vu r.sa till Stock- 
liolni att winna fnlUiordau dciat Avardl nti Arboga stad 
genom döden afg;Uigen'\ Uarncn antogo dit adliga nainn.-t 
Ijilljehjörn samt lirnkadi- och besntlo Åtskilliga licinman 1 
Viirmland under "adlig frihet". Björn Nilssons sonsons son 
vice luiradsliöfdingen och l)rnksi)atroiicn i;nut .larob Billjehjörn, 
f. 17J0, t 177."., hade i sitt 17:.4 ingi^ngna gifle med Anna 
Elisabet il Welin, f. 17l'l), t 17S0. Itland tio barn jiedanstaende 
son Knut .Jacob, fr:'iu hvilken nu lefvande me.llemmar här- 
stamma.   Kn  dotter  till  denne  Knut  .lacob  Lilljebjörn  1  hans 


720 l.II.l.IKH.IöUN 

första gifte med Klis.-ilicth Juliaiiua 'VrniW var Anna I,isa. f. 
1790, t 1S»!1, gift Ivk; m. den bcrönidt," liäfdatocknarou, sknl- 
ilfTi och tonsätlaren, En af de IS i Sv<'nska akademien, \no 
fessor Kric (Jnslaf Geijer, 1'. 17S:5, t 1S47. NAgra släkt- 
medlemmar liafva skrifvit namnet lalliebjörn. 
Litteratur:   Sv.   Ättart;.!   lS".t'J. 

Knut  Jacob,  f.  1765,  fänrik,  RodsaKare,  t  1838.   G.  1:0 
178.S 111. Klisabcth Jolianna Troili, f.  1772, t 1805; 2:o 
1812 in. Stina Lisa Altliar, f.  1783, t  1874. 
S(')iier,  i  1 :a  ffiflct : 
1. Hcnrii<,  f.  1797.  kapten,  skriftställare,  t  1875.   Q. 
1843  111.  Hilda  Charlotta  Walilströni,  f.  1820,  t  1869. 
Barn: 

1) Hilda Johanna Maria (Hanna), f. 1844 ^%. (j. 
1868 "Vii ni. redaktören, fil. d:r Wilhelm Angnst 
Hcnschcn, f. 1842 *'/4 (C Ii e s t e r t o n, I n d., 
Nordamerika). 

2) Knut Hjalmar, f. 1846, kapten, t 1898. G. 1888 -'k 
m. H c r t h a (AiroUna Axelina Svensson, f. 1S62 
'Vh  (15 o ra s). 

Söner: 
Knut Einar Samncl, f.  1889 Vt, student. 
Krnst  Sixten  Wilhelm,  f.  1891 ^"-'/t,  student. 
Hädar Alfred  Oskar,  i.  1893 -/s. 

3) 1: r i k Gustaf Jonas, i. 1848 V?, fil. kand., ad- 
junkt vid H()kM-e lärarinneseminariet (S t o c k- 
h o I m). 

4) Henrik Josias, f. 1855 Vr, landtbrukare i Florida, 
Nordamerika. 

5) U n o (Lilliehjörn), f. 1859 7-', major vid (jcUa 
artilierirek^:te, kaseruofficer, R S O, K Rum Kr O. 
Rum JM  ((i ö t e b o r k^). 

i  2:a  k^ftet: 
2. Carl  Jolian.  f.  1817,  med.  d:r,  kir.  mag.,  regements- 
läkare, t  1887.   (i.  1854  ni. friherrinnan  Alida  Ulrika 
Juliana  Duwall,  f.  1827.  t  1905. 

Harn: 
Alida Julia Christina lAda). f. 1855 -'Vs. Turk Chefk 
O. G. 1878 7.-. m. öfversten vid Fortifikatit)neii, 
chefen för Fortifikationsstabens hufvudstatioii o. 
arméförval tninj^ens fortifikationsdepartements mili- 
tärbjrä. K SO 2 k!., R W O, Turk Osm O 2 kl., 
OffFrHL, RNS:tOO, L Kr V A, (} e o r g ['råns 
Herman Julius Juhlin Dannfelt, f. 1850 '"/i 
(Stockholm). 


mni»i:k 721 

Carl Adolf Kuiit. i. 1S57 ""/lo, major i Ciuta lifkMrdes 
reserv, R S O. liiiieli. Tisby fideikommiss i Viist- 
iiKiiiland (Stockholm). (i. 11)03 '-'•'■/:.• m. 
Martha  Aimiista  lilisabcth  Söderhiclm,  f.  1867 

Anna Julia (G ii 1 I i).  1.  KsdO -'/ii (S t o c k h o 1 m). 
/:' / /■ i a b c 1 II  Christina, t.  1.S62 Vu- (S t o c k li o 1 m). 
I M ii r t II a  WiHwImina.  i.  iso? -"/s  (Stockholm). 


Linder 

{ (frän Vist). 

i 

I Giuiimal  (Hlaliuaniiiisliikt  från  östngiUlaiul.   Ählsic  kiiiuJe 

I stninfadcru var licmiiiniisiiKari'!! Carl i GAlb}' i 'ijärt^iads 
I socken, hvars sdii Aiulors Carlsson, f. lOOS. var luMimiansiigare 
\ i Valla l.y i Kiiltilsta-ls snckon liks.. ni (lonnc son Carl An- 
dersson, 1". 17;;u, o.h sonson Tor Carlsson, f. ITT.O, y ISiM. l'or 
Carlsson i \'alla blcf ar isno arnndalnr al' 'J^npa Xurrj^ard 
nndrr Siiby gods i Vists sockfn, livilkct arrcndo han IMS läm- 
nade till sonen Daniel Persson, f. 1792, t I'-')'), sedermera 
iieinniansägare och nisthilUaro i Mfiiiestad i I>andoryds socken. 
I sitt gifte med Clirlstina Nilsdotter, f. 1777, t 1'>''0, hade 
Daniel Tersson iiedanslAende son Carl Wilhelm Daiiii-lsson, f. 
1 Torpa Norrgilrd, hvilken vid sitt intriide i Linköpings g.\ ni- 
iiasinm IStl för att skilja sig från en kamrat med samma 
namn   antog  sliiktnamnet   Linder. 

Carl Wilhelm, f. 1S25, fil. d:r, professor, domprost i 
LiIlköi)i^k^ t 18S2. (i. 185-1 m. Aima Ulrika Maria 
W a I len ber:-!,  f.  1829,  t  1*^08. 

Harii: 
1. Daniel Ulrik \V i lli c I ni, f. 1855 7.^, k^etieraldirektör 
o. clief för lots- o. f\riiirattniii^eii samt lifriiddiiiiik^s- 
\;iseiidct i riket, f. d. kommendörkapten af 1 graden 
\'id K. Flottan, ordf. i st^■rclserna för Tekniska hög- 
skolan o. Lotsverkets eiiskiPda' iKMisionskassa samt 
i direktionen lör Stockholms navigationsskola, K m 
st k N O, K W O 1 kl., R S O. (i M f b g, R R S:t St O 1 
kl., KPDO 1 Kr., R (jr Fr O, L Kr V A, Hed L () S. 
A'fi. o. beb. Villa L i n d e r a s (IJ j ii r s h o I m). (j. 
l:o 1887 m. Sigrid Lilliehöök, f. 186.^, t 1S'),3; 2:o 
1895 '*^/h  m.  friticrrimian  1: I i n  Maria  Picill.  f.  is72 


722 I.IXDCUKX  ..(Il  I.INDCUKN 

Soii,  i  l:a  giftet: 
Erik.  f.   ISMl  -/i.   underlöjtnant   vid   K.   Flottan 
(Ka r 1 s k ro n a). 

2. Amlricita Mur i a Christina, f. 1N57 -'/i. O. 1SS2 -% 
m. konsistorii.MU)tarien, fil. kand. Herman Aiiijust 
Petri,  f.  18-12.  t  l^^I 1 'V»  (L i n k u p i n kO. 

3. Carl Adolf Marcus. f. 1N5K. liainnkai)ten i Stock- 
holm, t lyil "V?. O. 1898 ^^5 m. friherrinnan Anna 
Viktoria  Pfeiff.  f.  1873 -"/o  (Stockholm). 

4. Abcla Sophia Ulrika, f. 1859 "/9. G. 1882 ^'/lo ni. 
f()rste stadsläkaren Oskar Leonard Segerdahl, i lians 
2:a  jfifte,  f.  1S47,  t  1900  (L i n k ö p i n g). 

5. Knut Ludvig Sextns, f. 1862-74. fil. Hc, förste 
bibliotekarie vid K. Biblioteket. lieb. e^et hus i 
Stockholm, (j. 189975 m. Selma Mathilda 
Rossandcr,  f.  1869 -7ii. 

Döttrar: 
B a r h r o  Ulrika,  f.  1901 -7io. 
V i v itu  limma.  t.  1903 7h. 
Vcndla  Clares  Arla,  f.  1905 Vn. 
Ulla  Selma,  f.  1909 Vu. 

6. Helga Fredrika, f. 1863 *7i>, fil. kand. Q. 1898 ^7« 
m. professorn i zoo1oj,m vid universitetet i Lund, 
LVA, fil. d:r Oskar Henrik  Carlgren, f.  1865 Vu". 

7. A n n a Wilhelmina, i. 1867 ^7;t, fil. mak^, adjunkt 
vid  folkskoleseminariet  f()r  lärarinnor  i  K a 1 m a r. 

8. Per Henrik Hjalmar, i. 1868 7i2, sjöman, euld- 
Kräfvare  i  Klondyke,  Nordamerika. 

9. Elin Karolina, f. 1870 ^Vs, sjuksköterska vid Sofia- 
hemmet  (S t o c k h o I m). 

!0. Gunhild Lovisa Laurentia, i. 1872 75, adjunkt vid 
folkskoleseminariet  i  L a n d s k r o n a. 

W.Ulla Elisabeth, f. 1873 7i, författarinna (V r i r- 
s t a d). 


Lindgren och Lindgren 

(från Öland). 

Äldsta lucd visslict kiiuda si aiMfa.l.Tii fiir iu-daiistä( iid< 
släkt var aiulitörcn vi<l >^iii:^laiids kavancri I.ars LindKrcii, 
1' 1(!S2. t ITTO. som i sitt 1710 iiijjåiiKHii Kiftf med Clirisl iiui 
Snra .Mörc-k. f. IC!)*!, y 177-'. 1)1. 'f fad.T till Sal.iiiioii i.lii.lKr<'i 
(si" iicdun) frAii hviikcii alla nu lidvaiidc iiumIIciiiiiuh liilr 
stasiima.   Cn-iiar  af  sliiklcu  icfva   i   .\usl raii.ii. 

I.illcratiir:   Sv.   Ättartal   IMM. 


Li.\"i)(;i{i;.\ (X II  i.i.NiKjiMix 72:i 

Salomon,  f.  172S.  fil.  m:r,  kyrkoherde, t  1MI4.   (i.  1771 
rn.  Brita  Christina  Petersson,  f.  1751,  t. 
Söner: 

1. Lars Krik. f. 1771. fil. ni:r, skolkolicKa, t 1837. (i. 
ISIl ni. Johanna Charlotta Cederholm, f. 17sy, t 
1.S66. 

Son : 
Per  August,  f.  1N14.  fiirg-  o.  klädesfabrik()r  1  Norr- 
köping,  t  1849.   (j.  1^39  ni.  Christina  Charlotta 
Zcttergreii,  f.  ISN.  t  18S1. 

Son: 
Johan  Axel (.1 o h n),  f.  1N44 "/u»,  apotekare,  iniieh. 
apoteket Hjorten i Lund.   Beb. eget hus därst. 
(i.  1881 '"/(t  ni. Maria Antonia Johanna  (Airl- 
son.  f.  186,^ ^7i. 

Barn: 
Charlotta  Maria  Elisabeth,  f.  18H3 'Vo.   (i. 
191)5 'Vi  m.  löjtnanten  vid  Norra  Skånska  in- 
fanterireg:tet  (i o t t I r i d  Thcophil  Rosen.  t". 
1879 ^'Vi  (Kristianstad). 
Lars Erik,  i.  1892 Vi.  iil.  ^tud. 
Per Wilhelm, f. 1901 ^-'/l'. 

2. Gustaf Adolf, f. 1784, kronofogde, t 1849. (i. 1S14 
III.  Johanna  Maria  Petré,  f.  1788.  t  1862. 

S(3ner: 

1) Adolf Robert, f. 1819. kanirerare, bryggare i Stock- 
holm, t 1898. (j. 1853 m. Ottilia Maria Margareta 
(iiinther,  f.  1834.  t  188(). 

Potter; 
Jenny Adolfina, f.  1857 ''/;i.   O.  1875 7.'. m. bok- 
förläggaren  (/l a e s Julias  Looströni, f.  184f)"/4 
(S t o c k h o 1 m). 

2) Axel Malcolm. f. 1829, öfverste. byråchef i Väg- 
o. vattenl)^■ggnadsstyrelsen, t 1898. (i. 1862 *'/i--' 
m. C a r i n Oustafva Wikhlad. i. 18 13 "/i (S t o c k- 
h o 1 m). 

Barn: 
(1) Gustaf Axel Herman, f. 1863 Vn, hofinten- 
dent, arkitekt i r)f\ erintendentsämbetet o. hos 
färigvärdsstyrelsen, lärare vid Tekniska iuig- 
skolan, RWO (Stockholm), (i. 1891 '"/,, 
ni.  Anna  Birch,  f.  1864.  t  1908. 


721 LIM)Gin:X  (.(Il  l.INliCUKN 

Son: 
G u st a f Malcolm  liircli, i.  1892 Vio, elev vid 
Tekniska  liöjj^skoUiu. 
{2)  Carin  Hilda  Mana,  i.  1805 ^Vg   (Stuck- 
h o I m). 

(3) f: r i c Malcolm, f. 1867 '^/ö, kapten vid Väg- o. 
vattenbygKnadskären, trafikchef vid Örebro— 
Finspång -Norrköpings järnvägar o. verkst. di- 
rektör i Norra Östergötlands järnvägsaktb., 
R W Ö (F i n s p ä n g). O. 1900 -•""/s m. Emilia 
Aurora Kri>^(iiia  (Emmy) Jiiscrström, t.  1877 

Söner: 
Jolwn Eric Malcolm, t.  1901 ^-V- 
i' v en  Malcolm,  f.  1904 Vo. 
Å le c  Malcolm.  f.  1910 -Vi. 

(4) Anna MathiUla. f. 1809 ^-/i. G. 1899 "/» m. 
kaptenen o. konipaiiicliefcn vid Göta lifgnrde, 
RFrHL, RPrRÖÖ 4 kl., LÖS, friherre 
Fredrik Henrik Melker Ealkenhcrg af Trys- 
torp. i hans 2:a gifte, f. 1869 'Va (Stock- 
h o 1 in). 

(5) Hedvii!.   Elisabeth   (Lisa),  f.  1871 -%.   Q. 

1901 ^Va ni. rädniannen i Gef le, vice härads- 
höfdingen Daniel Gustaf (Gösta) Walin, i 
hans 2:a  gifte, f.  1^67 -^'/h. 

(6) A x c I  Wilhelm,  f.  1877 "/«,  mariningenjör  af 

l:a graden, tjänstg. i niarinförvaltningen, lä- 
rare vid sjökrigsskolan, R Pr Kr O 3 kl., R R 
S:t An O  3  kl.  (S t o c k h o 1 ni). 

(7) Edith Mariiareta,  f.  1878 ''/lo (Stockholm). 
3. Sanuicl Lemiliard, f.  i7'M), major, godsägare, skref sig 

liksom   hans   ättlingar   Lindiirén,   t  1843.   G.   1817 
m.  Hedvig  Marga.reta  f:ngd;ilil,  f.  1797,  t  1860. 
Söner: 
.   1) Carl Melcher Herman, f. 1824, kapten, t 1376.   G. 
1864 ^7:i  m.   Hedviii  Sofia   Charlotta   Catharina 
(Lotten)   Kiörkander,   f.   1843 ^'i.'   (J ö n k ö- 
P ing). 

Sun: 
Germund Ruttnar Adolf Hermansson, f. 1872 
•"Vs, kapten o. komi)ariichcf vid Jönköpings reg: te, 
i()rste lärare vid infanteriskjutskolan (Stock- 
holm), (i. 1897 -7n m. Alfhild Maria (Maja) 
Lundqvist.  f.  1872 -7:>. 


I.INDIIACKX i-o 

Barn: 
Stig  Erik  Herman,  f.  1^9 ''Ii. 
Sten Rciiiiiar. f.  W03 "/s. 
AI f II 1 1 il  M'ir!iarctliii, f.  19U7 "/«. 
:)  Giistat"   V.un\   Oskar.  i.   1833,  sjökapten,  t   1^75. 
Hans  attliii.vca.r  k-f\a  i  Australi.Mi. 


Lindhagen 

(yngre grenen). 

JxUlsto Uänili' sliiinf:i(lcni viii' «iisl>;if varon i MAlbii.k i 
Skfdu socUou i östcrgöllniHl SaiiuK-l Liiidli. gift mod Maria 
JonsddtlcT UiTgli, hvars suii Daiii.'!, f. 170!». stiidnit, och ^'äst- 
gifvaro i-ftiT fadern, ändrade namnet till Limlenliagen; han 
var gift mod Margareta Sch.nling. f. 17:21. I'ossa makars 
son Duniol. f. 17r)(), t isi;» s.uu kyrUulierdc i .Vskeljy (u-^lor- 
götland), förkortade namnet liU Lindhagen. Kyrkoherde l>a- 
iiiel Lindliageu bh'f gift 1777 uwd Cliristum Maruareta Strand 
berg, r. IT.-.O, t 1&0;5. Af deras åtta barn vai- nedanstående 
Carl  Israel  yngst. 

Jätteratiir:   Sv.   .\ttar(al   l^'.ni. 

Carl  Israel,  f.  1789,  koniniiiiister,  T  1S39.   G.  1814  iti. 

Jacohiiia  Maria  Köliler.  i.  179U.  t  1843. 

Söner: 

1  Fredrik  Israel,  f.  1815.  kyrkoherde, t  1884.   G.  I>s5(i 

m.  IJeata  A^iies  Teresia  Blom.  f.  1828.  t  1908. 

Barn: 

1) S i lif r i d Israel, f. lsö2 -'Vi, korrespondent (C h i- 
c a k' o. Nordamerika), (i. 1882 m. A ii H u- 
s t a  Zettervall. 

2) Fredrik Wilhelm, 1. 1854, handelsagent, t 188'^- 
G.  1885 111.  Ol.v^a  Paiiline  Bystriim.  f.  l.S()5, t  I'-""»- 

Dl) 1 1 rar: 
Karin  A ii n e s  Elisabeth, f.  1886 -"/.-i.   (j.  1910  m. 

vS v e n   Svensson   (M i ii n e a p o 1 i s,   M i n n., 

N o r d :i m e r i k a). 
S i ii II e  Maria,  f.  Ks87 "/i."  (Västerås). 

3) Karl David, t. 1S5(), laiidthrukare. t 1"IIS. G. \^'>3 
-"/•-' m. E r i cl a Elvira Diiirheni, f. I8()N '/.i (Kråke- 
r 11 m,  .1 ä m j ö s 1 ä t t). 

Barn: 
R ut h,  f.  1894 -'/t. 
/•'/■ ('(/ /•/ k  Wilhelm,  f.  1895 Nt 


720 i.ini>iia(;i;n 

Sisu c Lovi^iu. f.  1S97 '/:.•. 
Da v i cl Siiifrid, f.  1S9S -•'/«. 
E II c n Maria. f.  1906 'Vn>. 

4) Arvid Josef, i. lcS59 "'/s, pappt;i-sliaiidlare (Vä- 
steras), (i. I-.o 1S91 'Viu 111. Clara Charlotte 
Holmstriip frän l^amnark, f. 1S57. t 1910; 2:0 
1912 -'/lo  111.  Jenny  Blolini. 

5) Lars Teodor, f. 1863 ^"'/i, pastor, föreståndare 
för svenska Israelsinissionen (S t o c k li o 1 in), (j. 
l:o 1889 111. Hilda Albertina Pettersson, f. 1864, 
t 1903; 2:o 1905 '^/r, iii. Anna Thnrinnu Laiier- 
her^,  f.  1S69  'Vil-. 

Ikirii. i  l:a .ijiftet: ^ 
Teodor I nt ni a n ti e 1.  f.  1891  ''/lo,  elev  vid  Tek- 
niska  liÖKskolaii. 
B II en  Hilda  Ma r i a,  f.  1893 'V». 
l:ster Hilda lilisabet.  i.  1897 ^7:t. 

i  2:a  j;iftet: 
Lars Otto  Tredrik. f.  1906 "Va. 
Ebba Aiines  Tliiirinna.  f.  1909 -^7. 

6) Si^ne Ajincs Maria. f. 1865 "Vio. (j. 1895 '""/ii in. 
lirofessorn i växtbioloRi vid Uppsala universitet, fil. 
d:r Johan Rutger Sernander, f. 1866 '/n. Ikb. 
e^eii  \illa  i  U p \) s a I a. 

7) ['rida Beata Jacobina, f. 1869-%. Q. 1899% 
111. agronomen Erland Liidviii Erlandsson, i. 1865 
-■'Vii!  (K v ä ii e r i),  (i n e s t a). 

2. Daniel (Jeor^^ f.  1819, fil. d:r, i)rofessor. Vetenskaps- 
akademiens sekreterare, t  1906 •"'/.-,.   (j.  1854 ni. Anna 
OlkM  Wilhelmina  Striiwe  fraii Ryssland, f. 1830, t 1894. 
harn: 

1) Carl Arvid, f, 185() ■'/n, fil. d:r, lektor i inatema- 
tik o. fysik \i'i Ho.ure realliiroverket iki Norrmalm 
i  S t o c k 11 o 1 111. 

2) Emilie Mai^dalena (Emmy), i. 1862 ■''/k, sjukski)- 
terska  (S o p li i a li e iii m et,  St o c k h o I m). 

3) O I f; a Elisabeth, f. 1864 %. (i. 1.S93 Vn m. mu- 
sikdirektören, läraren i musik vid Htij^re latinläro- 
verket ä Norrmalm i S t o c k li o 1 iii, R W O. R Fr 
Kr O 4 kl., L M A, Carl Erik Emanuel Åkerbcrii, 
f.  1860 ^7i. 

4) Eredrik Emanuel ( M a n n c), f. 1868 "In, med. lic., 
(överläkare vid Stockholms stads tuberkulossjukliiis 
vid S ö d e r b y (U t t r a n). (i. 19(16 '7<i m. V a l- 
b o r li  Ebba  Sofia  Aselian.  f.  1876 '/.i. 


LINDIIACKN 


.27 


Barn: 

Per G c or ii, f.  mi '"1^ 
VaWorii Bi r ii i t. f.  1908 ^%. 

Cla!l^' Alhe^t/f' 82" fil. ^^['J"^^'^*^'';'^-,^,^^^,,!;: 
l-o 1860 ni. Anna Kmilia Schonincyr. t. 1833, T 18hU, 
2:o 1882 Vi 111. /;//// Matilda Schöiinwyr, t. 18-13 
■"Vii'  (S l o c k 11 n 1 Hl). 

Ikirn. i l:a kMftet: 
1) Carl Albert, f. 1800 ^'/u-, .iur. utr. kand., borg- 
mästare i S t o c k h o I ni, f. d. ri,^visionssckreterare, 
stadsfullmäktig, ordf. i Stockholms stads landt- 
ck^endomsnämnd, inspektor o. ledamot a s yrel- 
sen för Stockholms högskola, ledamot af riksda- 
nsens andra kammare, (i. 1 :o 1893 m. Anna Ma- 
tliilde Raae. f. 1S()0. t 1902. 2:o 1904 -/.•-■ ">■ 
./ e nu y  Mana  Helen,  f.  1880  -/n. 

liarn,  i  2:a  giftet: 
Brita  Helen,  f.  1903 > 
Claes Göran, f.  1907 "V. i. ,    ,   ,    ,- 

2) Albert Israel, f. 1865 ''!:„ jur. utr. kand kans i- 
räd i K Mai:ts kansli, t. f. hyracliet i ecklesiastik- 
departementet, sekreterare hos styrelsen for Stock- 
holms huKskola, RNO (St ock ho in) O. l^/S 
'ViL-  m.  N e d v i fi  Margareta  Irisell,  t.  1872  /.->. 

Barn: 
Sven Albert, f.  1890 -'"Vn. 
Amelie M a r ii aret a, f.^ 1898  /«. 
St en Hjalmar, f.  1900 •'/«. 

3) Anna laeobina Johanna, f. 1870 7i. barnayards- 
insiiektris,  ledamot  af  stadsfullmäktij;e  i  Stock- 

h o 1 m. 

i  2:a  Rittet: 

4) Arthur, f. 1884 "''/t, jur. utr. kand., e. o. notarie 
i Svea hofrätt. (Stockholm), (i. 1911 "V. m. 
A^nes Bystrom. f. 1885 V»., fil. kand., journa- 
list. 


728 


Lindman 

(från Lindrum). 

Sliiktrii liiirstaiiiiuiir från LiiuJnim i ölsreiniua soekcn 
(Viistergötlaiul I, hvarcst kyrkuluM-don Arvid I.iiidruau, 1". KlTt», 
t 17-H, som aiituf? iiaiiuict. var född. Gift iiird Maria lOlisal.ri 
WekaudLT liade iiau bland toll" jjarii söiicnia Julian o<li Svt-ii. 
frAu hvilka alla nu Icfvaini.' sliikt nicdltiiiniar liiirstaiiiiiiu. 
Äldro sont-u Julian, f. lT-'t;, y 17'.m;, prusl o. kyrkulierdo. liade i 
sitt 1771 iuKiinicna f^ifU' nuni Mi-tta Magdalena JiMirlini,'. f. 
1745, t 1^-1. s.mcn .Saluuiou (iildro grt^nrn». Yngr.' ^.Mn■n 
Sven, f. 17;;i'. länrik, f ISIO, g. 17t;S la. Sofia Adelic.' llard, 
f.  17-lS,   t  l''^:;!,  vai;  fader  till  Arvid  (yngre  grenen). 

Äldre grenen: 

Salomon, f.  1779, ryttiiuistarc, t KS3-1.   (j.  1811 iii. Sofic 
Louise  Dorotliea  von  Röpcr.  f.  1790,  t  18S2. 
Sr.iicr: 

1. Didrik Ikor Haminis. t. Ks21, disponent, t 19(19 -"/lo. 
(i. KS52 ni. Williclniina .lakobina Arrlienius, i. 1819, 
t  1862. 

Döttrar: 

Eva RcKina, f. 185b -'Vs. U. 1889 '"/t m. öfverläka- 
ren vid länslasarettet i Kristianstad, R N O, 
Johan A II Ii II s t  Hedlund,  f.  1857 ^''/i2. 

1 1 d c a c r t Amalia Matilda, i. 1858 ^"/i. sjuksköter- 
ska.   Inneli.  sjukhem  i  t: n k ö p i n g. 

2. Carl Salomon HIeckert, f. 1823, kontrolldirektör, t 
1909 -"'/t. (j. 1851 m. Ulrika .^pollonia Henrietta Lind- 
ström,  f.  1823,  t  LS95. 

Barn: 

1) Antasta Maria Lovisa, f. 1852 \;4 (Stock- 
li o I m). 

2) Rota Helena, f. 1854 ^7o. H. 1880 ''h m. ai)o- 
lekarcn Numa \'illielm Peterson, i hans 2:a Kiftc, 
f.  l.s,^7.  t  1902  (S t o c k h o 1 in). 

3) J o h n Hiriicr, t. I85f) "Vn. sjökapten, assistant 
surveyt)r in Dep. of Public Works (F i 1 a d e 1 f i a, 
N o r d a m e r i k a). (i. 1889 ''/:, ni. /:" m ni a 
Aiiiiitsta Sopliia  Olson. 

Barn: 
In a Siiirid. f.  1890 '•'/,!. 
Ai^ncs  Marion,  i.  1892 -"/i. 
C a r I  nicckcri.  i.  1893  ''Vio. 
E m il y Ulnka. t.  189() -'V'». 
Helin  EUzabetli.  i.  18tJ,s -7f. 


LINDMAN 729 

4) Sigrid Sofia, f. 1858 ^Vä. G. 1881 'Va m. f. d. 
statsjjeologcn, R W O. fil. d:r Lennart E ii g é n e 
Svcdniark,  f.  1847  '/«  (Stockholm). 

5) Elin Ulrika, i. 1861 ''U. G. 1891 'Vs ni. gynina- 
stikdirektörcn Waldemar Constantin vun Mol- 
leriiis. f.  1862 "/i  (K ö p c n h a m n). 

6) Edvard Alexander, 1. 1862 Vo, redaktör o. ut- 
Kifvare af Ny TidiiiiiK för Idrott o. Sesliiiy, R W O, 
(i V:s OlyniD M (S i o c k li o 1 in). G. 1890 ^^U m. 
Agnes Helena Jensen fraii Nor^^e. I.  1869 --^h. 

S()iicr : 
Kristian  Ludvig Alexander, f.  1890 "/n. 
lolin  Woldeuiar  A n g e I a,  f.  1892 -7;i. 
'Karl  Sigfrid  Torbiörn  Bleelcert  (B o re),  f.  1^93 

7) Per Arvid, f. 1863 -'/u, f. d. fabriksiii«;ciijör o. 
pappcrsmästaru. Ag. o. heb. T u p p hult (St ä- 
k c t), (j. 1895 -'/it in. Maria Carolina (Majsen) 
Ström.  f.  186(1  ''/'i. 

3. Kmil  Achatcs,  f.  1N26.  bruksägare,  dispouent,  t  1902. 
G.  1851  "V.i 111.  E h b a Carolina Dahlgren, f.  1827 ^"At. 
Äk^  Loviselmid  vid  DrottiiiiiKliolm  (S t o c k ii o 1 lu). 
Barn: 

1) Per Signrd Aeliates (Sigge), f. 1852 **/i. ingenjör, 
f. d. bniksförvaltare, R W O (!) r o t t ii i n g h o 1 iii). 
G.  l.ssii '•7<i  III.  Alma  Justina  Price,  f.  1855 ^'/-'. 

Harii: 
Gustaf Hampus Salomon Aeluites (G ö s t a), f.  18Sl 

-•'/V,  student. 
Ebba Mary Louisa, i.  1883 "/ö, e. o. kontorsskrif- 

vare  i  teleRrafstyrelsun  (1) r o t t n i n g li o 1 iii). 
Ebba Gertrud Sofia, f.  1885 "/a, anstiilld i aktb. 

Stockholms Mandelsbank (H r o t t n i n g h o 1 m). 
Ebba  Annie  Dorotlua,  i.  18^7  '7i-',  anställd  i 

Svenska  liffiHsäkrinKsanstalten  Irygg  (1) r o t t- 

n i II g 11 o I m). 
Ebba  Otto  Elisabetli.  i.  hs91  V«.  student. 

2) Ebba Anna Maria. i. 1859 '-'/n, kassiirska vid 
Trafikaktb. {iräii.uesl)erK Oxelösunds kontor i 
S t o c k 11 o 1 111. 

3) Salomon Arvid Aeliates. f. 1862 "Va, förutv. 
statsminister, konteramiral i K. Flottans reserv, 
f. d. generaldirekt()r o. chef för telegrafstyrelsen, 
f. d. öfverad.iutaiit hos H. M. Konung Oscar II, ordf. 
i Carnegiestiftelsen,  ordf.  i  styrelserna  för Ström- 


7.'{0 I. IN DMA X 

hacka bruks akth., akti). Stockholms Handelsbank, 
försiikrinjisaktl). Skandia o. Preja. ni. fl., ledamot af 
riksdansens andra kammare, R o. K af K M O, O II S 
(jbmt, R W O, (i V:s ()lymi)M. Bad HnsordenFideli- 
tas. Stk I) n (J. Stk Fr H L, Fiirtjänstkorset af Pr Kr 
O. R Pr Kr O i kl., R R S:t Alexander Newskv O, 
Stk Sp C lll:s O, Siani O Hv VA 1 kl., Stk St Br Vict 
O. R Hav Kr O. L. Kr V A. Hed L Ö S (Stock- 
liolm). (j. l.sss '^'/:t III. Anna Lovisa (Annie) 
Alnistriini,  f.  KSd? ''h. 

Barn: 
Rolf  Aihatcs  Arvidsson,  f.  ISSS  -^/i-j,  underlöjt- 
nant i  Svea  lifk^ardes  reserw  elev  vid  Tekniska 
hök^sk()lan,  Kin Hr O  5  ^r.  (S t o c k Ii o 1 m). 
B v a  Ebba  Sofia.  f.   INUO -/n.   (i.   1910 ^'/lu  ni. 
tjänsts,  kammar.jnnkaren,  e.  o.  liofrättsnotarien, 
förste  sekreteraren  i  utrikesdepartementet,  RR 
S:t St O 2 kl. o. S:t An O 3 kl., R Pr Kr O 3 kl., 
R P da C O,  O u s t a f Fredrik  Nils  von  Dardel. 
f.  I8N2  7,-,  (Sto c k 11 o 1 m). 
K a r i n Ebba.  f.  1893 -'Vr.'. 

Yngre grenen: 

Arvid, f. 177(1, fanjunkare, t 1825. (i. m. Lisa Jons- 
dotter,  t.  1774,  t. 

Son: 
Olof Salomon, f.  1SI5. grosshandlare i jr)nk()pinK, t 1^90. 
(j.   18-lS  m.  Catliarina  Sofia   Weniiheri^,  f   hs2,s   t 
1904. 

Barn: 

1) Anna Helena, f. 1855 "'/s. (i. ls77 -'/V m. Iiärads- 
liöfdin^a^n Carl (iustaf Wennlier.i:, i. Ls39, t 1911 "-"'Vr, 
(J (') n k ö |) i n ,ii). 

2) .lohan  Salomon,  f.  1,S58.  handlande,  t  1897.   (i.  ],Sh8 

'/.-.   m.   f. y d i a   Wilhelmina   Andrén,  f.   ISOO -/.s 
(L u n d). 

Döttrar: 
Anna  Sofia.  f.  1889 -■'/t. 
Hilma  Margareta,  f.  1S92 V:'. 
Kar in  Maria.  f.  hS93 Vö. 
Kersti n  Elisabeth,  i.  1S95 'V». 

3) Sara Elisabeth Ulrika, f. hs59 \lu. (i. Ks«2 '■'/« 
m. kyrkoherden i Bosariis o. Västra Strö försam- 
lin«:ars i)ast()rat Jöns Nilsson Seriier. f. 1N48 "/;, 
(S t a b 1) a r p s  '^ r ii f v a). 


I.IND.MAKK 731 

A) Gustaf Arvid, f. 1866 ''Vn. vice häradsliöfdintc. sek- 
reterare i JcHiköpiiiKS läns liiisliallniiiiissällskap, R W 
O.   Äk.  o.  hel).  R o s e n I ii ii d  (.) () n k (') p i n k). 

5)  /: / / /;, f.  1N6N ""/i' (R o s e 11 I u n d. J () ii k () i) i n kO. 


Lindmark 

(frän Linköpinfi). 

:\]>]^\t- kiiiHlf ^lainrndrni h.r iinlnnst Acii.l.' släkl var 
Nlc-olaiis SvciKiiiius l.iiid mark, f. KH;;» i l.iiikili.iiiK, kuniiai- 
uistrr i Kk.'by, Itimia, , 17(M nch ^'. m. I'.rila Uiiiniaii. 
lians snii (lustaf, f. If.lUt, : ITT'-', kninn.inistiT i i:k.'l.y 
liiiina, l.lrl' i sitt liWlr iiic.l llrlriia KlistlK-lh Kr.iiuM- I^mI.m- 
till   ii.Mlaiislärud.'   S.-s.mI   l.iii.linark. 

Litlrratiii-:  Sv.  Släk I kairinlir   isss. 

Seved.  f.   1751.  koiimiinister  i  Vaderstad.  t  1807.   G. 

111.  Florentina  Magdalena  BaK^e.  t.   17,S';,  f  18.U. 

Sinier : 

1. (iubtaf Fredrik, f.  178-1. fil. iiuiii., kyrkoherde i Valler- 

stad. iirost, t  1857.   (i.  1M8 m. Sigrid  Andrietta  Nor- 

herji.  i.   179-1,  t   1865. 

Barn: 
\) Anna  Petronella  iPclla).  f.   1824-^3  (Stock- 

li o I ni). 
2)  Carl  (iustaf.  i.  In.'().  koniiiieiidor.  t  18U2.   (i.  1864 
Vr.  in.   / c n n v  (.arolin-i  (.liarlotta  Walillnn:,  t. 
1.S42 "/.i  (S lock h o 1 111). 
Barn: 

(1) Al ii r t a Gunhild Aunnsta, f. 1870 -'/lo K.\ni- 
iiastikdirekt()r   (P a r i s). 

(2) Tori' Gustaf liniauud. f. 1872 -"/lo, civil- 
iiiKeniör. oi\erink^eiijör vid aktb. de La\als 
än.titiirhin (S t o c k Ii o I in). (i. 1898 '"'/.j in. 
.4 // // (/  Karolina  Wcnncrstriirn.  f.  1871 '"' '/t. 

Adoptivdotter: 
Anna Brita Mar'-:it Maria. f. 1909 --/n. 
(.^) John Gunnar, i. 187() "V:!, fil. kand., ci\ il- 
ingenjör, torp.'diiij.ieii.ior i flottans reser\. iii- 
KenjiM- \ id Kskilstiiiui sta]|)ressiiink^saktb. (Fs- 
k i I s t 11 n a). (i. 1904 -'lu in. Ruth S i a n c 
Maria   Nordi/vist.   l.   1875 -' n. 


732 l.INltKOTII 

Döttrar: 

Ii i r ii i I,  f.  1905 '-'V.-.. 
Ulla.  f.  iyu7 -V^. 
L en a,  f.  1910 '-/u. 
(A) Rut  Cecilia  Maria.  f.  1883 V?.   O.  1909'/» 
111.  bruksläkaren  vid  S a ii d v i k c n,  med.  lic. 
O u n n a r  Oscar  Gibson,  f.  1881 '^/i. 

3) Cutliarina Lovisa (C a t h i n k a), f. 1831 "V? 
(S t o c k 11 o 1 111). 

4) Knut Seved, i. 1838, civilingenjör, kapten vid 
Väg- o. xatteiibyggnadskåren, ska|)arcn af Mose- 
backeliisscn o. Bniiikcbergstuniieln, t 1892. G. 
1887 i/i ni. Ebba Skoiiiiian, f. 1862 -''/«. Onig. 
1903 '^/lo 111. kaiitenen i Andra lifgrenadiärreg:lcts 
reserv, R S O, I' r c d r i k Alelclwr Ccderbauin, i. 
1850 ^/s  (V i g g e b y,  S ö d e r k ö p i n g). 

Söner: 
S t c II. f.  ISSN ^'/i. jiir. stud. (S t o c k 11 o 1 ni). 
.S e v ed.  f.  1889 'Vjo. 
2. Carl  Seved,  f.  1797,  bruksinspektör,  t  1872.   (j.  1833 
m.  Clara  Margareta  Sandberg,  f.  lSl-1,  t  1875. 

Son: 

Knut  Fredrik,  f.  1845,  landtl)rukare,  t  1*>06.   G.  l:o 

1870 ^-/<i  ni.  Ulrika  Charlotta  Cecilia  Sandberg,  i. 

1844,  t  1881;  2:o  18S9 "Vti  m.  Amalia  Joselina 

(M a I i n)  Nordblom,  f.  1867 "Vu  (N y k ö p i n g). 

r)öttr;ir.  i  l:a  giftet: 
Clara  Maria.  f.  1n71 ^^/lo,  nicjerska  (Ström- 
sund). 
S i ii r i d   Fredrika,  f.   1874 ^"'/lu,  sekreterare  vid 

liandeisluigskolaii   (S t o c k Ii o 1 m). 
Alice  Mar:^areia.  f.  1S77 ^'Vii...   O.  1899 -°/2  m. 
direktören   fcir   kraitaktb.   (iulIsVäng-Munkfors, 
civilingeiiiörcn    John    Hedin.   f.   1871 "7?' 
(M a r i e s t a d). 


Lindroth 

(Vingäkerssläkten), 

Älilstc liiiiuli- sljtinriiilcni Anders AmliTsson i Niis iimli' 
Claes(uri) i ö. ViujjAUi rs scfUcii. >:. m. Anna i;i-iksdut kt, \r.\>\ 
souon Anders Anderss.m i Niis. I'. IT'-'»;, p. ni. Si,i;iid i:i ii- 
dotliT.   IftMMs  son  Aii.lri.^,   t'.   17:.S,  i   Is-J;:,   n.vltadi'  \>-S   17^1 


l.lXIHiOTII 733 

tulot till Stdckhiilui, (liif liiiii (loy som AhUTinan i Jiirnv.^ij,'*'!!. 
G. ni. sill kusin Anna Joliaiinii I.iuilidtli, f. 1774, t IS''".', 
upiituj,' liiiu niurbrddcni sviiif.ulcrns —- vakt iiiästan-n vid .liirn- 
koutorct Claes lOrivssuii J.iiKJiol li, 1'. 17;j.'., f ISl."), livilkeii 
sjiilf aiita{,'it drtta naiiin (n|i i tv.'i },'irttii »Mulast ef torläimiiit 
döttrar — uaiiin. Släkt^Mi t..il Ids rr t^cnoni AiidiTs Lindroths 
iildstc son. n.dansia. nde Anders Axel. Nanuiol I.indrotli \\v\>- 
lögs iifveii af lanieii Ull Anders l.indrotlis syster Anna, f. 
17r).-i. jr. ill. .lon llrsson i Uo^eiidal ( ö. Vingj^iker ) , af hvilka 
äldste sonen llric I.in(lr(dli, f. 177S, blof liirf tskraniliandlare 
i Stoekholni oeli läder till k. ka mniarnaisikeni Ad(df Fredrik 
lyindrolli, 1'. l.si.'4, t l.*-'Jö. nnwi denna släktgren ar numera 
ntdiid. 

Anders  Axel, f.  ISOO,  kamrer;irc  vid  Järnvågen,  t  1873. 
(j.  in.  Mathilda  VihorK,  f.  1812,  t  18S6. 
Barn: 

1. Carl Anders, f. 1833, Krossliandlarc i Stockholm, t 
1904. (i. lcS71 '/i in. C I ar a Ahttliilda liöiiliind, f. 
1851 V.-i. Äg. \'. Skägga |)a Venndön (Stock- 
h o 1 111). 

Barn: 

1) Carl Adolf, i. 1870 'Vö, prokiirist i firma-i N. M. 
Höglunds Söner Å. C:o, portugisisk \icc konsul i 
S t o c k h o 1 in, reservlojtiiant i Lifgardets till häst 
reserv,  (i V:s Olymp M. 

2) Hjalmar Axil, f. lb7S "A', fil. d:r, docent i 
s\enska siiräket \'id Lunds universitet (L u ii d). 
(i. 19U-1 ''Vu m. Hilda Cecilia Christina (Stina) 
Hildchrand. f.  I^,s2 "/'i. 

Barn: 
Carl Hildchrand.  t.  1905 7'j. 
/:"////,  f.  m)7 '"Vs. 
Anders A r n c. f.  1910 -'/ii. 

3) Ini^rid Johanna Maria, f. 1S>S0 'A'. O. 1901 -''A 
111. insiK-kiöreii i braiidfcHsäkringsaktl). Norrland, 
civilingenjcireii Nils Rabcrt Carl Otto von Bahr, 
f.  lcS74 ^7o  (S t o ek h o 1 m). 

A)  Clara Maria Sofia,  f.  1SS2 'Vs. 

5) Otto Einar, f. 1SS4 -'Vh, inneli. Lindroths Litlio- 
grafiska  tryckeri  (S t o c k h o 1 m). 

b) Nils Rob er t. i. INM) '\/ui, jur. kand., e. o. no- 
tarie i Svea  liofrätt  (Stockholm). 

2. Johan A.xel, f. I<s35, grosshandlare i Stockholm, t 
LS9^^ (i. 1S6.S m. Hildur Augusta Hasselhuhn, f. 
1S47,  t  1897. 


734 i..ir.N(;(;Ki;N 

Ikirri: 

O c r t r II d Matilda Wilhelmina, f. 1869 -''Vci. (j. 
1896 "-'"/lo rn. byråchefen i doinänstyrclscn, sekre- 
teraren hos trafikf()rvaltnniKen (jöteborg — Stock- 
h()lm--(jefle, sekreteraren o. ombudsmannen lios 
Stockholm - Västerås — lierjcslanens järnvägar, R N 
O. inr. kand. Johan (i n n n a r Södcrlind, f. l.S6>^ 
''/h  (S t oc k ho i m). 

Iniiebor^ Hildur, t". 1.S71 ■'7i. (j. 1890 ''/r, m. 
;jodsä}j:aren Carl Axel Teodor Liindli, i hans 2:a 
kMfte, f.  18-45. t  \^\2 (S t o c k h o I ni). 

Anna Elisabeth, t. l,s7-4 "/r,. d 1897^J7ii ..m. 
.v:odsaj;aren F. r i k Axel Wcinbcrg, i. Ifs71 "/w. Äg. 
Kapiisti  i  ScideriTianland  (S t o c k li o I m). 

B c II ii t Axel. f. 1876 "7i, grosshandlare i Stock- 
h o I m  under  firma  J.  A.  Lindroth  6c  C:o. 

Carl S i ii II r d, f. 1881 ■'/«, generalkonsul för Mo- 
naco, grosshandlare i Stockholm under firma 
Lundquist 6: Lindroth, (i. 1909 -"/t m. liniily Ijla 
Elconore  (Baby)  Tlianis  frän  Norge,  f.  1888 7«i. 

Ebba 1'rcdrika, f. 1884 "/h. O. 1906 -'V-' m. kap- 
tenen vid K. Llottan, tjänstg. i marinförvalt- 
ningen, läraren vid sjökrigsskolan, R Fr H L, R Pr 
Kr O 3 kl.. Turk Medj O 5 kl., Gustaf Samuel 
Nimrod  de  Broen.  f.  1875^1  (Stockholm). 

Erik  Valdemar,  i.  1886 **/•-•,  köpman,  reservunder- 
lö.jtnant  i  (iöta  lifgardes  reserv  (F a r i s). 
3. Johanna   Carolina   (Hanna),  f.  1838-/2  (Stock- 

h o 1 m). 


Ljunggren 

(östgötasläkten). 

.\ldst(> kiiiKif .stiiiiifadfin för denna släkt LJiinjr^rcn 
var lijiradsskrifvarcn i .Vska härads fiij^dcrl i östtTjiiil land. 
Bedcrnicra (■.xiicditionskronolH-fallningsnianncn ocli inantals 
knnimissaricn .lolian I-junKKi"<'ii. t 174:5 i Hjälbo. sum i 
sitt första Rifti" med Ingrid Nilsdottcr Folllng hade sonen 
Jonas. f. 1704, y ITCv. hiiradsskrifvare, sedermera kmnu- 
befallningsnian i Aska. Dal dcli I,ysinj:s hiirad i Östergöt- 
land ocli k. hofkainrerare, g. ITiiO ni. (.'atliarina Klisahelh 
Illertstedt. f. 170.-.. t 1772, hvilken l.U^f fader till kn.nu- 
befallningsni.innen 1 (Jiisliing eeli \if..lka liiirad (öslerg.ll 
land».   k.   kainreraren   Samuel   .Ioli:in   l.jnnggren.   f.   17;'.l. 


I-HNCCKKX T.ir, 

t   IM>::.   K-   lTr.4   m.   Ih^m   MarKarrm   WalllKi-p.   1'.   HMK   v 
17!).").    l'>Aii   hiins  ilmImusIAcihIi'   tvä   siiiicr  .Iohms  .Iiicoh   (iildre 
proiU'iU   ocli   ICiiiiinin I   (vii^ri-f   jrri-ucii)   liiirshiiiinia   nllii   mi 
kilnda   Icfvaiuic   imHllfinuiar   ii f   sliiUtcii. 
I.itlcritliii •:   Sv.   Ättartiil   IM»:;. 

Äldre grenen : 

Jonas Jacob, f. 1755. koinnicrsLTad, förste e.xpeditions- 
sekreterare. t 1H?0. (i. lio in. Alarj^areta Christina 
Siöbcr^; 2:0 1>S()>S m. Carolina (iriil)lie, f. 1782, f 
1846. 

Son,  i  l:a  jriftcl; 
Carl  Johan,  f.  1790,  major.  iM)stinspcktor  i  Västerås,  t 
1852.   U.  1820  in.  Anna  Sophia  Junhcck.  f.  1800,  t 
1880. 

Söner: 
1) Ivar  Skoglar,  f.  1823,  godsägare,  t  1S90.   G.  l:o 
1849  m.  Edla  Lovisa  Sundell,  f.  1828,  t  1886;  2:o 
1854  m.  Stassa  Maria  Burt/,  f.  1829,  t  1910. 
Ikirn, i  l:a giftet: 

(1) Ivar En^clbcrt. f. 1850 '/u, tullförvaltare vid 
tullkanunaren i (j ö t e b o r g, R W O. G. 
1876 "Vii n). Rosa Sophia Christina Gerell, 
f.  1854  Vn. 

Söner: 
I' r c il r i k,   f.   1879 "/y,   köpman   (Stock- 

ho I m). 
Ivar,  f.  1881  Vt,  civilingenjör,  underingenjör 
\id  järnvägsstyrelsens  bankonstruktionsiiyrå 
(S t o c k h o 1 m). 

i  2;a  giftet: 

(2) Robert Arvid Harald, f. 1855 -'/«. distrikts- 
kassör vid statens järnvägar (M a 1 m ö). G. 
1880 "Vin 111. T h e c I a Euphrosync Larson, f. 
1855  ^"/ii.. 

Barn : 

Ellen Margareta Amalia, f. 1881 '"/t. G. 
2:o 1906 "V? m. t. f. asylläkaren vid Upp- 
sala asyl, med. lic. Per Henrik Nils Sjö- 
hrinii.  f.  1879 "/?  (U p p s a 1 a).^ 

Stassa A n n e - S o f i e, f. 1883 '7:.'. kontors- 
skrifvare  vid  statens  järnvägar  (M a I m ö). 

Ivar Alrik S k o ii I a r, f. 1885 V:i. köinnan 
(Paris). 


73G IJINCCUKN 

Elsa  Vendela,  f.   Ib87 ^"/n,  liokbindarcnui- 

stare  (A", a I in ö). 
Frissa  La il a.  f.  1894 ^"/a  (Malmö). 

(3) S / (/ s s a Maria.  f.  1858  (S t o c k li o 1 in). 

(4) Hbha Kdtinka. f. 1862 \'i.. (i. l:o 1891 "/r-- 
m. finska konuncrscrädet {--redrik Sovelius, t. 
1822, t 1897; 2:o 1898 ^/o ni. indiistriidkarcn, 
ordf. i direktionen för The Brahestad Wnod 
Co. Ltd o. The Seskar Wood Co. Ltd samt i 
aktb. Finska kolaffären, berk^srådet, jur. utr. 
kand. Johan Arthur Lagerlöf, f. 1860 -"/s. 
ÄK.  hus  i  B r a 11 e s t a d  (F i n 1 a ii d). 

(5) Frissa Martina, f. 1868 ^V^. G. 1899 ^Vio 
m. j^odsägaren Anders h j al m a r Ljunssrcn, 
f.  1864 ^A).   (Se  nedan.) 

(6) Sisse Ivarsson, f. 1870 -7:i. konsulent i me- 
jeri- o. boskapsskötsel hos Ostersötlands liins 
hushåUnink^ssällskap (L i n k ö p i n g). G. 1906 
7'.» m.  Anna  Maria  Peterzén, f.  1885 -"/a. 

Söner: 
Sten  Axel  Sisscsson,  f.  1907-77. 
St is  Ivar  Sissesson,  f.  1910 7io. 

2) Bror Hjalmar, f. 1826, sjökapten, t 1880. G. 
1871  111.  Ken^tin  Larsson,  f.  1842 -'/-i  (.4 b o). 

Söner: 
{\)Frik.  f.   1872 -7s,  direktör   (G ö t e b o r te). 

G.  1900 'Vu 111. Ihismar Amalia Corlin. f.  1873 

Vr. 

Barn: 

Si s S e,  f.  1902 7/1. 

F I sa,  f.  1904 '^/i. 

K er st in,  i.  1910 7a. 
(2)\Volter,  f.  1875 ^7u,  köpman  (A b o). 
(3) Petter K a s n a r, f.  1879 -7(!, med. lic.  (H ä 1- 

s i 11 kM o r s). 

3) Alrik, f. 1827, med. d:r. öfvcrläkare, t 1889. 
G. l:o 1857 111.- Fdla Christina Frlin, f. 1833, t 
1858; 2:o 1860 m. Jenny Maria ArnberkS f. 1838, 
t  1907. 

Söner,  i  2:a  giftet: 
S v e n Alrik, f.  1861 "'/r.. fil. d:r (St o c k h o 1 ni). 
John   Adolf,  f.  1863 ^7i.   intendent   vid   Stora 

KopiKirbergs  bergslags  aktb:s  koiitcn;  i  Paris. 

(i.  111.  Olsa  Flvira  Dahlsren,  f.  18()7 7it. 


IJUNOGREN 7.17 

Carl  Walter,  f.  1866 ^'Va,  civilingenjör,  verkst. 
direktör i aktb. Kxpress Separator Rtnil (j. Lind 
&.  C:o  (S t o c k h o 1 m). 
Alrik  Robert,  f.  1874 'V?,  ingenjör,  notarie  hos 
Riksförsäk ringsanstalten,   koinnuinalfullmäktig   i 
Nynäshamns köping.  Beb. egen villa i Nynäs- 
ii a ni n.   (i.   1909 ^"Aj   ni.   Hanna   Aiii^nsta 
Ottosson, f.  1874. 
Hjalmar  Fredrik,  f.  1875 '**/u,  affärsman,  del- 
ägare   i   firman   Olson,   Ljunggren   &.   C:o 
(P a r i s). 
Herman  S i ^ g e,  f.  1881 V?,  affärsman,  delägare 
i  firman  (iiitzeit  <5c  Ljunggren  (P a r i s). 
4) Ragnar,   f.    1S29 "V»,   f-   d.   bruksdisponent 
(Nora),   (i.  1855  m.  Lredrique  Christina  Netzel, 
f.  1838,  t  19(){). 

Baru: 
il) Carl Herman, f. 1856 -^n, trafikchef vid 
Karlstad - Munkfors, Nordmarks- -Klarälfvens o. 
Lilip^tads Norra Bergslags järnvägar (H a g- 
f o r s). G. 1885 'Vi ni. Selma Maria An- 
drietta  Liden,  f.  1858 ='Vi. 

Barn : 
Hjalmar Fredrik Villielm, f. 1887 ^^/r., forst- 

mästare. 
Christer  Carl Rndolf, f.  1888 ^Vi2, e. jäg- 
mästare. 
Karin  Selma  Christina,  i.  1891 "/r,. 
Kjell  Herman  (iiistaf.  f.  1905^77. 

(2) Anna Fredrika, i. 1,^59 "/:>• Cj. 1886 -"/s m. 
bniksf()r\'altaren .laiine C: son Wredling, f. 1850, 
t  1889  (D ege r f o r s). 

(3) Anders Hjalmar, f. 1864 ^/o, godsägare. 
Äg. o. beb. S y r e d a i Småland (L 1 i s b y). 
O. 1899 ^Vio m. F rigga Martina IJnnggren, 
f.  1868 -Vs.   (Se  ofvati.) 

(4) Fredrik  Alrik,  f.   1865 ^7ii,  förvaltare  hos 


Laxå   bruks 

aktb.   (Stora 

Lass å n a, 

I. a X å).   (]. 

1903 *V'-"  m.  Mar 

/ a  kjiksson, 

f.   1878 "/i. 

Dotter: 
K e r s t in, f.  1<J04 "Ai. 

(5) Ebba  Christina,  f.  1872-75  (Nora). 

(6) Frigga  Maria (Lalla),  f.  1877 '^la  (Nora). 
il) Filen  Fli^abet  (Fila),  f.  1878 -'"/p.  (Nora). 


47. 


5) Sigge, f. 1832, löjtnant, t 1911. G. 1861 ni. Rusa 
Adolfsson,   i.   1834   (Stock h o I ni). 

6) Carl Johan. i. 1844 -"/i, vice liäradsliöfdiiig, 
hofauditör i K. Majits hof, O II S Obmt, K W O 
2 kl., R N O. L Sk S (Stockholm). O. 1892 
'Vii m. Hulda Maria Augusta Lundberg, f. 1859, 
t   18^7. 

Son : 
Carl Johan.  f.  18')3 -'Vi,  student  vid  Uppsala 
universitet. 

Yngre grenen : 

Emanuel,  f.  1772,  landtmäteridirektör,  t  184^.   O.  1812 
ni.  Hedvig  Charlotta  Ramsten,  f.  17^3,  t  1859. 
Sinier : 

1. Ludvig Leonard, f. 1815. kommissionslandtmätare, t 
1899. (j. 1N49 ni. Amalia Augusta Forssel, f. 1816, 
t   1887. 

Diittrar: 

Hcdviii Ini^eborii Amalia (H e d d a), f. 1850 ^^/lo (L : a 
Å r å s). 

Emma Lovisa Joscpliina, i. 1853 ^''/(i. O. l:o 1876 
m. civilingenjören Carl Axel Ljungmarker, f. 1836, 
t 1877; 2:o 188^^ m. translator publicus i Göteborg 
Ino Th. Auborne, f. 1818, f 1901 (S t o c k h o I m). 

2. Lrik Gustaf, f. 1817, (Hveringeiijör, t 1888. G. 1861 
m.  .I()sei)l)ina  Sedman,  f.   1826,  t  1904. 

Dotter: 
Charlotta  Brita  (Lotten),  f.  1863 "/a.   G.  1886^'/.'-. 
m.  landtbrukarcn  Johan  (instaf  TJieodor  Schilhr, 
f.   18(.3 7ii.   Äg.   o.   bcb.   Ku röd   i   Bohuslän 
(Uddevalla). 


Ljimgh 

(yngre grenen) 

Äldste kuiidc" stanifiukTU Svun I.jiiiigli, iirilst, Iffdn. 1 
Blutet nf ICOO-talet. Hiiiis sonsons son. dt-n kilndt- niitiirfurskii- 
ren. liuidskainriTuri-u Svon Iiigeninr I.Jnngli. f. ITr.T, t ls28, 
var i sitt 1781 ingAngna gifto nu-d ("harlutta Christina llortoi. 
f.  17();i,  t   IN-)-,   fader  Ull  ii.MlaiisliUMi.lc  ("ail  Firdrik. 

I.ill.Taliir:   Sv.   Sliikl kalriidn-   isstl. 


IJUNCMAN 7:iO 

Ciirl Fredrik, f.  1795. kapten vid  Hälsinge reg:te, post- 
mästare  i  Falköping,  t  1869.   (j.  KS37  m.  Catharina 
Julie  Ström,  f.  1810,  t  1902. 
Barn: 

1. Carl Hjalmar, f. 1838 -'7:., f. d. trafikinspektör vid 
statens järnvägar, R W O (F s k i I s t u n a). ^G. 1873 
^77 m. Augusta A in a I i a licriiuian. t.  1842 "Vio. 

Barn: 

1) Erik Hjul m a r, f. 1874 ^'/lo, ingenjör (F a 1 u n). 
G.  1905 'Vi  "1.  TuIIia Julia  Cculcrwall.  f.  1S75 

Barn: 
D agn v Tullia, \.  1908 -'"/h. 
Julius Erland Hjalmar, i.  1910 ^"/t. 

2) Annie Julia, i. 1877 ''/u. G. 1902 Vn m. vcrkst. 
direktören i Fskilstuna fabriksaktb., ingenjören 
Johan G u s I a i Elmer. f. 1871 '7.i (F s k i I s- 
t u n a). 

3) Carl Henrik, f. 1880 '7ii. fil. kand. (F k v i k. 
J ä r n a). 

2. Ailelaiile Charlotta (Adéle). f. 1842 7i. f. d. skol- 
föreståndarinna, extra biträde i postsparbanken 
(S t o c k h o 1 m). 

3. Eredrik Wilhelm, f. 184fi 7'^, postdirektör i Mel- 
lersta pustdistriktct.  R N O,  R W O  (Stockholm). 


Ljungman 

(frän Ljunga). 

Släkten liär.stainniar fr,'iii Iliiidfik Svensson, livilkeu såsoin 
ryltaro fur ljunga kronoJicinunan (Dagsbergs soekfn, östergöt- 
land) deltog i ;;()-:'iriga kriget, Carl X (Justafs polska krig och 
tåget öfver IJält, f. onikr. 1609, t ItVJl. Mans son, öfverjakt- 
löjtnanten, liofniästaren på Stegel.org, Peter Ilenriesson Ljung 
man, f. 1U.".4, j 17l»S. gift med Catharina Larsdotter I5iörn, 
antog släktnamnet efter nyssnämnda gård. ]>eunes sonson Carl 
Predrio, f. 1722, t 1794, liofkamrerare på Gri[>sholras slott, 
gift 17Ö7 m. Hedvig Christina Lundeen, f. 1734, t 17S7, var 
fader  till  nedanstående  Cnstaf  l'iedrik. 

Litteratur:  Sv.  Slälcter,  li.  2. 

Gustaf Fredrik, f. 1773, kapten, kommendant på Vadstena 
slott, t 182(1. (i. m. Maria Sofia Tliollander, f. 1791, 
t  1829. 


740 LJ UN GM AN 

Söner: 

1. Carl Fredrik, f. 1815. lackérfabrikör, t 1853.   G. 1844 
in.  Erika  Charlotta  Erlander,  f.  1814.  t  1900. 

Barn: 
1) Carl  Gustaf,  f.  1845,  kyrkoherde  i  S:t  Ciara  i 
Stockholm,  e.  o.  hofpredikant,  t  1SR6.   G.  1872 
m.   S o p II i c   rreilrika   Malmberg,   f.   1847 **/io 
(S t o c k h o 1 in). 

Barn: 

(1) Carl Ernst, t. 1874 '-'/i, f. d. löjtnant vid 
Fortifikationen, disponent vid Värinskogs 
zinkgrufvor, R BuIk M F O, R Rum S. SerbS:t 
S O 4 kl., R Gr Fr O, Turk 0 0 4 kl., Turk S M 
(V ärm skog). G. 1900 ^Vs (m. Ellen Elisa- 
bet  (jöransson,  f.  1874 "/s). 

Dotter: 
Kerstin Gertrud Elisabet, f.  1901 ^V^. 

(2) Carl John Daniel, f. 1876 ^/lo, jur. utr. kand., 
föreståndare för Stockholms Handelsbanks 
notariatafdelning, auditör i Positionsartilleri- 
reg:tet (Stockholm). G. 1905 '^Vs m. Alf- 
hild Katarina Teresia Silverstolpe, f. 1879, t 
1911. 

Barn: 
Ulrika  (Ulla)  Lindclia  Beth,  f.  1906 'Ve. 
C ar I - G ust af  Gudmund  Beth.  f.  1908^/3. 
Carl  Severin  (Seve)  Beth.  f.  1909 V». 

(3) Carl, f. 1879, föreståndare för Nordiska Kredit- 
bankens notariatafdelning. t 1908. G. 1904 ""/o 
m. Calla Na^sclhlad. f. 1880% (Stock- 
holm). 

Son: 
Carl Dag c  Beth. f.  1907 "/g. 

(4) Carl Gudmund W ald enia r, f. 1883 "/i, 
löjtnant vid Södermanlands reg:te (Stock- 
holm). G. 1911 ^^/lo m. Annie Tyra 
Augusta  Hassel blad.  f.  1887 '"/i. 

2)Marie-Louise. f. 1848-%. G. 1872^% m. 
landtbrukaren Lars Johan (J o h n) Larsson, f. 1839 
%  (Boda). 

2. Joseph  Vilhelm,  f.  1824.  källarmästare,  t  1878.   G. 
1853  m.  Anna  Christina  Luiidcll,  f.  1821,  t  1907. 


LOOSTKö-M 741 

Döttrar: 

lohanna Charlotta (Lott e n), f. 1855 '^h. Q. 1879 
^^/lu in. direktören, R W O, Henrik Albert Axel- 
son,  f.  1850 -^k  (S t o c k 11 o 1 m). 

Anna Josefina,  t.  185b 'Vu  (Stockholm). 


Looström. 

Sliiktcu härstamiuar Irän IlaHsia gård 1 I/)hiirads sockcu 
i Uiii.iaiid orb härleder sitt iiainii af denna socken. Ter 
Malhias J.ooslröm, 1". 174;; diirsliides, flyttade 17(;*J till Stock- 
holm och flög 17'Jll såsuiu bisittare i Trädgårdsiiiiihetet dilrst. 
G. 17S0 m. Aiiua Maria Ekman, f. 17ö5, t IHM, blef hau 
fader   till   nedanstående  Carl   Fi-rdrik   Loostr.im. 

LillcraUir:   U.   l.Moslnmi,   Sliiklm   I.oustriMii.   1912. 

Carl Fredrik, f. 1786, kanncrarc i justitiekoilegium i 
Stuckliolin, t 1827. (j. ni. Maria Charlotta Lind- 
ström,  f.  1790,  t  18611. 

Söner: 
1. Karl  Robert,  f.  1811,  hankokommissarie,  bokförläg- 
gare, t  1889 "/5.   (j.  l:o  1835  m.  Maria  Zimmert,  f. 
1812,  t  1815;  2:o  1847  m.  Sara  Maria  Looström,  f. 
1818,  t  1901). 

Barn,  i  l;a  giftet: 

1) Maria Carolina, f. 1845 ^ "A. Q. 1876 ''/rj m. 
laiidshöfdiiiiaMi o. statsrådet Victor Lennart Groll, 
f.  1845,  t  1^96.   .Äk^  del  i  hus  i  S t o c k h o 1 m. 

i  2:a  filtet: 

2) Robert Thcoilor, f. 1848 'Viu, civilingenjör. Äg. 
flögbo pil Värnidön, Söderby i Uppland o. villan 
Saltsjöberget i Saltsjöbaden samt beb. eget hus i 
Stockholm, (i. 1872 '7« m. Catharina Gabri- 
ella  (Carin)  lIorn<4ren,  f.  1845 ""/i.. 

IJarn: 
(1) Ivar Robert, i.  187.3 ^'-^/r,, ingenjör.   Äg. villan 
Lilltojnta  i  Salt.sjcibaden  (S t o c k li o 1 m).   (i. 
1903 -/o  m.  G e r d a  Maria  Axelina  Glin,  i. 
1878 Vb. 

Söner: 
Erik  Ivarsson,  f.   1907 -'Vio. 
Å k c  Ivarsson,  i.  1910 -^ji-. 


742 I.OOSTKö.M 

(2) Lars Helmer, f. 1^74 -/u, kassör vid Lilje- 
liolmens stearinfabrik. Äg. Luovik i Ui)i)land 
(S t o c k h o I ni). Ci. rii. £" </ / « Anna Sii^rid 
Kjell ström,  i.  KSS4 "/i-'. 

Barn: 
£'<//(/  1) a K m a r  Maria,  f.  1904'-%. 
U'' alt h e r  Helmer,  i.  1905 -'/i--. 
7 /; o r e  Lennart,  f.  191)7 "Vm. 

(3) /var/ (/ u n n a r. t. 1^76 -'^/i, Krossliaiidlare 
(S t o c k 11 o 1 Hl). 

(4) Elisabeth Catharina, f. 1881 ^%. O. 1909 
**/» m. fil. kand. Henri Jean Charles Back- 
mun,  f.  1879 -■'/•*  (Uppsal a). 

(5) Axel Ra lin ar, f. 1884 V:>. fil. stud. vid Upp- 
sala  universitet. 

(6) A n n a  Maria.  f.  18S.5_^"Ai. 

3) Axel Henrik, f. 1851 -"Vö, vice liäradsliuiding, 
protokollssekreterare i nedre jiistitierevisionen, 
ledamot af Stockholiiis kyrkofullmäktige o. dess 
beredningsutskott, sekreterare i Katarina försam- 
lings skolråd o. i Katarina diskussionsförening, 
R W O. Äg. villan Loobo i Saltsjöbaden o. beb. 
eget hus i S t o c k h o 1 ni. G. 1884 -'Vi-- m. 
Hilma  Eni^cnia  Kaiielherg.  \.  1864 -"Ai. 

Son; 
Axel  Birger,  f.  1889 -^o, jur.  stud.  vid  Stock- 
holms  högskola,  underlöjtnant  i  (j(')ta  lifgardes 
reserv  (Stockholm). 
2. Claes  Fredrik,  f.  1813,  ålderman  i Stockholms  stora 
järn-  o.  metallvåg,  t  1862.   O.  1844  m.  Lovisa  ,Iu- 
lina  Thercsia  Wall,  f.  1827,  t  1904. 

Söner; 
1) C la is  Jalius,  f.   1846 "A.  bokförläggare  under 
firma J. Looström 6: Comp. (S t o c k h o I m).   Q. 
1875 Y^,  m.  Jennv  Adolfina  Lindgren,  f.   1857 

Barn: 

(1) Signe Maria Julina, f. 1876 ^j-:. O. 1900 '% 
m. grossliandlaren Axel Elis Malmstriim, i. 
1860 Vii   (S t o c k h o 1 m). 

(2) Claes Adolf, i. 1877 ^7», löjtnant vid Jämt- 
lands  fä!tjägarereg:te   (Östersund). 


i.()(>s'ru<)\i "^^S 

(3) I u h II Uulviii, f. 1«7S -"/«, niaskiiiiiispcktor 
vid statens iarnväRar (L i I j e li o 1 iii e n). (i. 
19U6 'Vu 111. 1) a li m u r /:\'« Maria UUwMook 
af (jälarcd u. KoUnnk, f.  1886 -"/lo. 

Söner: 
A'/7s  Ben ii t  Uulviii.  1.  1907 ^"/h. 
Gösta Siiiiird.  f.  1910 "/a. 
(-1) /--/sn  TtTCi-m,   f.   1SS2 ■•/«.    O.   1908 'A.  ni. 
fondinuklaren  ./ u Ii n  Martin  Istdor  Albcrtim, 
f.  1875 "77  (S t o c k 11 o 1 ni). 
(5) I ris  Margareta,  f.  1882 ^/o.   O.  1904 '^/n  m 
extra  jägmästaren   i   OniberRs   revir   Gustaf 
Wniiclm   (jcora  (Gösta)  Kuylenstierna,   f. 
1870 -'V:.  (Karl s h y). 
') Carl Liidviii,  f.  1848 -/l'. fil. <J:r,  öfverintcndent 
o  chet  för  Nationalinuseiiin,  sekreterare  vid  Aka- 
demien för de fria konsterna, KNO 2 kl.. R W O, 
Off Fr li L,  RDDO.  i^NS:tOO,  RRS:tAnO  3 
kl.,  Hed L Fr K A,  Hed 1. Sv Slöjdfören.  (S t o c k- 
h o 1 m).   G. 1888 •"'/u. m. Alfrida Lovisa (I' rid a) 
Boman.  f.   180.3 "A». 

Barn: 
Nils,  f.  1889 -^A»,  stnd.  vid  Tekniska  licik^skolan 

(S t o c k 11 o I m). 
Anna  Greta Julina. f.  1890 "/n. 
Olof  Lndviii,  1.  1892 Vi,  Jur.  stud.  vid  Stock- 
holms högskola,  reservofficersvolontär  vid  Göta 
lifK^irde  (S t o c k li o 1 m). 
Ebha  Viktoria.  1.  I8'i5 '-/a. 
G er d a  Alf rida.  f.  1897 ^V»». 
,1) Gustaf I s i d o r.  f.  1850 ^7-',  grossliandlare  under 
firma  Carl  AspeiiberK  (Stockholm).   G.  1880 
^''/x  m.  Maria  Charlotta  Cornclia  Ncuiniillcr,  f. 
1854  'Vn. 

Söner; 
Sten  Gustaf  Fredrik,  f.  1881 "'A. 
Curt  Olof  Isidor,  f.  1884 "/lo. 
A)l:rnst  Fredrik,  f.   1855 ^"/i<»,  kt)ntorsskrifvare  i 
Sotholms    härads    norra    kronolänsmansdistrikt 
(M u I s t a,  T u n k^ e 1 s t a). 
Johan Gustaf, f.  1817, läderhandlare, t 1876.   G.  1860 
m.  Carolina  Amalia  Berj^quist,  f.  1820,  t  1892. 

Dotter: 
Am e I i e Jennv Maria.  f.  1861 "/?  (L i b a n o n,  S ö- 
d e r t ii I j e). 


744 I.OTIIIOILS 


Lothigius. 


SveiisU släkt känd sedan slutot af 1500 talet. Hfcmmaus 
brukaren i Mörby i I.iSts socken pA Öland Anders Persson 
hade sonen NMkohiiis Androae, v 1CT7, kyrkoherde i I.öt oci> 
Alböke, hvars sfiiuT anloiio sliiktnanuiet i.(i1hi;,'ins efter fö- 
delsesocknen. Af drssa var advokatfiskalen i Giita bofrätt Sa- 
muel T,()tliij,Mus. f. 1C..")0, t 10!).'., farfader till notarien i samma 
hofriitt Samuel r.othi},'lns (son af biiradsbrifdin^^en Jobau 
Lotbigius ocb Anna Catharina Kkeroth), f. i.nikr. 1712. t 
17Ö4. g. 17-1.". m. IJakel Charlotta Falk. D.ssa makar voro 
förilldrar till nedanstående Johan Samuel. Sasoni vi\ egen- 
domlighet kan niimnas att frän advokatfiskalen Sannid Lothi- 
gius hans iittlingar 1 sju led smi efter far hafva tjilustgjort 
i  Göta  bofriitt. 

l.ittei-alur: Sv. Släkl kalciid. r ISsO; I..'i i.>nhurvud, Nv Sv. 
Sl:iktl)ok. 

Johan Samuel, t. 1750, sckrctLTarc i (iuta lioiratt, lajj- 
iiians II. 11. o. v., t IMS. (j. 17'^^ in. (icrtiud Helena 
Stéen,  t.  1708,  t  1S45. 

Söner: 

1. Johan Fredrik Samuel, f. 179^, civilnotarie i Göta hof- 
rätt, hiiradshöfdin^^s n. h. o. v., t 1857. G. 1844 ni. 
Augusta  Jolianna  Nordholm,  r.  1822.  t  1901. 

Döttrar: 
H a II II a  Rakel  Helena,  f.   1849 -"/il..   (i.  1870 -'^/lo 

m.  majoren  Carl  Herman  Öhneil,  i.  1842,  f  1907 

(S t o c k h o 1 m). 
Ida Fredrika Sit^ne  Charlotta, f.  1857 ^V?  (Stock- 

h o 1 m). 

2. Carl Addlf. f. 1795, .iiodsa^are, t lS()f). (}. 1826 m. 
Helena  Smitii,  f.  180,i,  f  1840. 

Söner: 

1) Isak Johan (iiistaf, f. 1S27, hofrättsråd, f 1904. 
(j. 1804 m. f:inilia Augusta Clementina Stridbeck, 
f.  1838,  t  1866. 

Dotter: 
B III i I i a Aiii^tista KlcineiiHiia. i. 1866 ^-'/i. byra- 
fiirestandare i Centralförbundet tor socialt ar- 
bete, ordf. i kvinnornas andelsförening Svenska 
hem. ledamot af stadsfullmäktige i Stock- 
holm. G. 1891 ^Vii m. civiliuk^enjören Erik 
Ludvig I^roomé.  f.  1864, t  189.^ 

2) Sten Sigismund, i. 1830, landtbrukare, t 1902. G. 
1870  m.  Anna  Charlotta  Caiia,  r.  1840,  f  19U7. 


LOTIIKaUS 745 

Barn: 
Sisrid  Anna  Elvira  Helena,  f.  1872^^7.  sjuk- 
sköterska,   föreståndarinna   \id   lasarettet   i 
Kristianstad. 
A i; d a Clenwnlina Hilda  Lovisa, i.  1873 "/lo.   G. 
lyui 710 ni. in,uenjören Hjalmar Edvard Nor- 
striini,  {.  KS64 *''/3  (Västerås). 
Carl  I s a k  Vilhelm  Sii^ismiind,  f.  1876 -'^/lu,  kof- 
ferdistyrnian  i  amerikansk tjänst. 
3. Sten Aiik^ust. i.  17'^7, liofrältsrad. t  is-l^.   O.  1830 in. 
Lovisa  Magdalena  Stridheck,  i.  ISUl,  t  1858. 

Son: 
Gustaf E r e d r i k,  f.  1838 "Vis, f. d. öfverstelöjtnant 
vid   Södernianlands   regemente,   R S O,   R W O 
(S t o c k 11 o i m).    (j.    l.S()8 'V^   m.,   Charlotta 
Augusta  Ulrika  Meurling.  f.  1847 ''/u'. 
I5arn: 

(1) Henrik (justal Ernst, f. 1872 "/ö, ingenjör, 
clief för elektricitetsverket i Karlskrona, 
driftin.genjör vid si)arvägarna därst. Q. 1901 
""/ii  m.  A n n a  Eleonora  Hovin.  i.  1^75 '',i. 

Barn: 
Sten  Samuel  flenriksson,  f.  I'ni2 -"/u. 
A k e  Eredrik  Henriksson,  f.  1906 "Va. 
A nna -Greta.  f.  1909 '^/a. ^ 

(2) S i '^ n e Amelie Sofia, f. 1874 -''/a, anställd hos 
Svenska lifförsäkringsanstalten Trygg (Stock- 
iiolm). 

(3) Louise Euphrosyne Maria. f. 1876 'Vo, 
postexpeditör  (S t o c k li o I m). 

(4) G u st af Albert Sixten, f. 1878 V7, anställd 
vid  aktb.  Diesels  motorer  (Stockholm). 

(5) Märta Hedvig Elisabeth, f. 18su '■'/r->. U. 
1901 "/ii 111. verkst. direktören i Rich. V. 
Björkmans iiiotoraktb., ingenjören Richard 
Eredrik fijiirkiitan, i. 1877 •*"/! (S t o c k- 
h o 1 m). 

4. David  Wilhelm,  f.  1804.  liäradshöfding,  t  1851.   (j. 
1835  in.  Tullia  Laurentia  Afzeiius,  f.  1812.  t  1897. 

Söner: 
1) Lars  Wilhelm  Samuel,  f.  1836 ^/■,-,.  f.  d.  lands- 
höfding   i   Älfsborgs   län,   K ni st k N O,   R W 
"O,   iiineli.   Älfsborgs  läns   bägge  Llush.  sällskaps 


746 


Stora guldmedaljer, Hed. Led. af nämnda liush. 
sällskap, L L A (S t o c k li o I m). G. 1870 ^/^ iii. 
F r c cl r i (i u e Juliana  Carolina Santcsson,  f.  1848 

Barn: 

{]) Hedvis Laura. f. 1871^^2. G. 1891 '^'u 
m. kaptenen i Skaraborgs reg:tes reserv, RS 
O, V /t- /or Alfred Wolter Renström, f. 1858 
^9. Äg. o. beb. R å n n a i Västergötland 
(Sköf de). 

(2) Carl Wilhelm Samuel, f. 1876^1, kapten 
o. batterichef vid Upplands artillerireg:te 
(Uppsala). (i. 1906 'A m. Annie Ida 
Johanna  Tidholm.  f.  1882 'Vö. 

Barn: 
Wilhelm  Samuel  Jacob.  f.  1907 Va. 
Astrid Hedvis Emilie,  f.  1908 Va. 

2) Carl Axel Rudolf, f. 1841 "Va, f. d. justitieborg- 
mästare i Norrköping, f. d. hofrättsassessor, 
vice ordf. i Norrköpings stads siukhusstyrelse, 
K N O 2 kl., K W O 2 kl. G. 1876 -'"V? m. Wilhel- 
mina Henrika ( M i m m i) von Malmborg, f. 1849 ''/g. 

Barn: 

Sten Atle Samuel, f. 1877 *"/s, jiir. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarie  (S t o c k h o 1 m). 

Wilhelm, f. 1878 '/lo, e. jägmästare, skogs- 
taxator i Smålands distrikt (J ä r a, Jönkö- 
ping). G. 1912 ^79 m. Syster Ingrid Hård 
af Segerstad, f.  1886 'Vii. 

Carl Adolf Ragnar, f. 1880 '/v, jur. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarie  (S t o c k h o 1 m). 

3) Sten G u s t a f Alfred, f. 1843 ^^u', f. d. kapten i 
Västgöta-Dals reg:tes reserv, ombudsman i Älfs- 
borgs m. fl. läns liagelskadeförsäkringsförening, 
R S O  (Vänersborg). 


Loven 

(från Loshult). 

SkAiisk släkt frAn I.oshults socken i Kristianstads län, 
hvarest äldste kände stamfadern Måns Jönsson var bonde. 
Uans Kou ntdanstftende I'er .Månsson kallade sife' först Lovenius, 
sedan  IvOvf'n,    En  sonson  till   Per  Månsson  IjjvOn,   general- 


LOVEN 717 

majoren I'er Kristian Lovf'ii, f. 1700, t 1878, (bror till nedan- 
stående professorn Sven Ludvig), adlades 1864 med namnet 
Loven,  men  hans  adliga  ätt  utgick  med  honom  sjillf. 

Litteratur:   Anrei),   Sv.   Släktlioken   II;   Sv.   Släktkalender 
ISS.",;   Leijouliufvud,   Xy   Sv.   Sliiktbok. 

Per  Månsson  Loven,  f.  171S,  kyrkoherde  i  Rengs  och 
Stora  Hammars  pastorat  af  Lunds  stift,  t  1785.   Q. 
1753 ni. Hedvik^ Susanna Wankif, f.  1730, t 1791. 
Söner: 

1. Per Magnus, f.  1755, kyrkoherde, t 1832.   (i.  1789 m. 
Clara  Lidbeck,  f.  1766, t  1860. 

Son: 
Nils,  f.  1796,  prost  o.  kyrkoherde,  t  1858.   G.  2:o 
1840  m.  Juliana  Maria  Fredrika  Skytte  af  Sätra, 
f.  1812, t  1867. 

Barn: 

(1) Per Christian Libcrt. f. 1841 -'Vi, f. d. öf- 
verste o. sekundchef för Qöta lifgarde, Musika- 
liska akademiens vice preses, ledamot af direk- 
tionen för Konungens hospital, K S O 1 kl., K 
Baj Mil Förtj O, Siam Kr O 2 kl., L M A. Äg. 
Trängsund i Södertörn (Stockholm. Q. 
1878 ^7ii m. Oiirly Louise Cederlund, f. 1852 

Son: 
C h rist i a n Edvard Nicolovius, f. 1881 '-^Vs, 
jur. kand., amanuens i kammarkollegium, f. d. 
reservunderlöjtnant i (jöta lifgarde (Stock- 
h o 1 m). (j. 1910 'V* m. Hillevi Elisabeth 
Amalia  Ekström,  f.  1887 ^"/o. 

Dotter: 
Gurly  Birgitta  Maria  Elisabeth,  f.  1912 

(2) H edv i fi Emilia, f.  1843  '/-j Malmö). 

(3) Clara Ebba Maria, f.  1844 -'Va (Malm ö). 

(4) Sven Magnus, f. 1845, landtrcäntmästare, t 1912 
Vio. (I 1886^7? m. Ida Krumlinde, f. 1865 
^Vi  (M a 1 m ö). 

2. Johan,  f.  1759, plantagedirektör,  t  1809.   O.  1793 m. 
Catharina Magdalena lierlin, f.  1771, t 1822. 

Söner: 
1) Lars  Johan,  f.  1795,  förste  expeditionssekreterare, 
t 1884.   Q. l:o 1826 m. Carolina Dorotea Ekström, 
f. 1809, t 1842; 2:o  1844 m. Fredrika Rugenia  Lk- 
ström.  f.  1811,  t  1900. 


748 LOVEN 

,';.:, Rarn,  i  l:a  k^iftet: 

(1) Johan  Henrik,  f.   1827,  statsrad,  i^resident,  t 
'' ' 1908.   (j.  1876 ''*/i  ni.  Gertrud  Carolina A ii- 

}iusta  Snndmark.  f.  1856  "/s.   Äg.  villan 
Höganäs  vid Vaxholm  (S t o c Iv h o 1 m). 
' (2) Otto  Christian, f.  1835,  professor,  t  1^>04.   (i. 

1866 ^"^/g m. Elisabet Johanna Emilia (11 a n n u) 
von Julin. f. 1843 ^Vc Äg. villan Korsudden 
pä Värnidö  (S t o c k li o 1 ni). 

Döttrar: 
Hedvig  Lovisa  Carolina,  i.  1867  ^Vii.-.   G. 
, 1892 Vi  ni.  professorn  vid Karolinska insti- 

tutet, ined. d:r Carl Gustaf Santesson, f. 
1862  ^/;  (S t o c k h o 1 ni). 
A n n a Charlotta Helena, f.  1870 Vi.   Q. 1897 
^"/i ni. iasarettsläkaren vid Härnösands lasa- 
.• rett, ledamoten af stadsfullmiiktige i nämnda 

..-; stad,   laiidstingsmaiiiten   i   Västcrnorrlands 

län,  med.  d:r  Eritz  Richard  Kaijser,  i. 
.'.. 1868 -/l'  (H ä r n ö s a n d). 

i  2:a  giftet: 

(3) Lars Eredrik (Eritz), f. 1844 "Vis, general- 
major i gencralitetets reserv, f. d. öfverste o. 
chef för Andra lifgrenadierreg:tet, f. d, gene- 
ralstabsofficer, ordf. i direktionen för. Öster- 
götlands enskilda bank, verkst. direktör i Göta 
kanals   Östgötalinje,   ordf.   i   styrelsen   för 

'•'' ' Ljungstedtska tekniska yrkesskolan  i  Linkö- 

ping, K S O 1 kl.. Turk Medi O 1 kl., K D D O 
2 gr, R R S:t St O 2 kl., Off It Kr O, R Fr H L, 
- • RPr RÖ ()3kl.. RÖ J Kr O 3 kl. O. 1873 -*^/ii 
m. grefviiinan L o u i s e Charlotta von Rosen. 
f.  1853 ='*V:i. 

Son : 

:•'■■■ Lars  Thomas  Eredrik,  f.  1875  "Vu,  stab- 

<' adjutant  o.  kapten  vid  Generalstaben,  kaii- 

ten i Andra lifgrenadierreg:tet, byråchef vid 

järnvägsstyrelsens    militärbyrå    (S t o c k- 

h o I m). 

(4) Emilia Carolina, f. 1846 "Vö. G. 1865 ^V'^ 
111. öfverstel()jtnaiiten Carl Fdvard af Klercker, 
f.  1822,  t  1884  (S t o c k h o 1 m). 

•  2) Per  Magnus,  f.  1797,  grosshandhue,  t  1881.   (j. 
1835 m. Amalia Regina Ekström,  f.  1810, t  1893. 


LOVEN 749 

Barn: 
C lar a Maria Johanna, f.  1836 ^/lo.   Q.  1857 "/s 
m,  justitierådet  Claes  Julius  Rabe,  f.  1821,  t 
1886  (S t o c k h o 1 in). 
Henrik  Johan  (J o h n).  f.  1840 ^Vi,  I  d.  gross- 
handlare, jourhafvande  direktör vid  Skandinavi- 
ska kreditaktb:s  kontor  i  Stockholm,  KW 
O  1  kl.,  R N O.   Q.  1874 ^"/s m.  Bmilie  C o n- 
st a n c e  Sctterwall,  f.   1849 ^"/t. 
3) Nils  Menrik,  f.  ISUl.  professor,  t  1877.   Q.  1829 
m. Ulrica Hlisabet Liljcwalch, f.  181U, t 1892. 
i^arn: 

(1) Carl Johan. f. 1S32 ^/g, f. d. krigsarkivarie 
vid Generalstaben. Äg. o. beb. Sannadal 
(S t o c k h o 1 ni). (J. ni. Susanna Albertina 
(S a n n a)  Carlsson,  f.  1850 ^"/s. 

Barn: 
a) Carl-Albert, f. 1873 ^^/s, verkst. direk- 
tör för C. A. Carlzons bageriaktb. (Stock- 
holm).  Q.  1910 ^'Vs m.  Helga Kristina 
Skurlund,  f.  1882 ^^/i-. 

Döttrar: 
Två  döttrar,  f.  1912 '^8. 
h) N il s   H c n r i k,   f.   1877 '73,   köpman 
(S t o c k h o 1 m). 
. -.   c) Cl ar a Susanna, f.  1878 ^7?.   Q.  1910 ^^2 
m.  t.  f.  lasarettsläkaren  i  Hudiksvall, 
med.  lic.  Carl  Richard  Torell,  f.  1874 

d) Sven-Olof, f. 1881 '^/e, disponent för 
Sannadals brödfabrik (S t o c k h o 1 m). G. 
1912 73 m. Florence Olivia (Olly) Rhodin, 
f.  1888 'Vio. 

e) Hedviii  Alexandra  (ti edda),  f.  1882 7ii. 
•   •     f) S fl r a  Katarina,  f.  1885 "h- 

g) Anna  Sofia,  i.  1888 '-'Vi. 

(2) Sven Olof, f. 1839. major, t 1907. G. 1876 
^7.1 m. Marie von Koch, f.  1848 Vi (Lund). 

Barn: 
a) Jean Olof N i I s II e n r i k, f. 1877 ^Vi, chef 
för metereologiska stationen i Syd-Georgien, 
Argentina,  f.  d.  sjcikaptcn  i  Belgiska  han- 
delsflottan,  Kongo  S. 


T.OVKN 

b) Carl Joliuii Axel, f. 1878 ^''h, kapten vid 
Svea artillerire«:te (Stockholm), (i. 
1903 ^/lo III. L u c i e Rmlolpli frän Norge, 
f.  1878  "7(1. 

Söner: 
Svante Wilhelm Carlsson, f. 1904 ^Vu. 
Sven Olof Y n g v c Carlsson, f. 1907 Vu. 

c) S v e n August, f. 1879 "/», löjtnant i Kro- 
nobergs re>j:tes reserv, Nerkst. direktör i 
försäkrinKsaktb. Fyl^ia u. Valkyrian 
(Blockliusudden, Stockhol m). Q. 
1905^^9 in. Ehba Märta Wilhelmina 
PrintzsköUl. f.  1881 ^Vo. 

Barn: 
Sv en - O t t o.  f.  1907 '7i. 
Erik Olof. f.  1909 '"U. 
Signe  Maria,  f.  1910 =^/i2. 

d) Augusta Elisabeth, f. 1880 -°/io, slöjd- 
lärarinna (L u n d). 

e) Lars Fredrik Klas, (. 1883 '78, anställd på 
ingenjörskontor  i  Argentina. 

f) Gustaf Adolf Samuel, f. 1887 '^7ö, civil- 
ingenjör, anställd vid Göteborgs stadsingen- 
iörskontor  (O ö t e b o r g). 

g) Olaus  T r y g v e.  i.  1892 Vs. 

(3) Lars Christian, f. 1841, sparbankskainrerare, t 
1904 -V9. Q. 1897 7io m. Selma Ryberg, 
f.  1866 7?  (Lun d). 

(4) Nils Eberhard, f. 1846 ^7i, musikdirektör, 
kantor o. organist i L a n d s k r o n a stadsför- 
samling samt f. d. lärare i musik vid realläro- 
verket därst., M L 6c A. G. 3888 ^7s m. Hul- 
da Maria Larsson, f. 1859 ^Vn). 

Barn: 
hlils^ Martin Henrik (hl ils- H e n r i k), f. 1889 

^75, elev  vid  Chalmers  tekniska  läroanstalt 

(Göteborg). 
Sven  Ludvig  Olof  Eberhard,  f.  1891 ^V?, 

fil.  stud. vid  Lunds universitet. 
Hedvig  Susanna  Wankif,  f.  1893 -7ö.  elev 

vid   folkskollärariiineseininariet  i  Lands- 

k r o II a. 

(5) Fredrik August, f. 1847 7r.. fil. d:r, f. d. 
skogschef vid Uddeholmsverken, extra jäg- 
nuistare,  ieilaniot   af  Värmlands  läns  skogs- 


l.(>Vi:X 751 

vårdsstyrelse, R W O. L L A (Karlstad). 
G. l:o 1892 m. Clara Sofia Birgitta von Ksseii, 
f. 1858, t 1897: 2:o 1899 ^Vo m. Charlotte 
von  Essen  af ZeUie.  f.  1863 "-^^o. 

Barn,  i  l:a giftet: 
Henrik  Mamus  Fredrik  (F r i t z).  f.  1893 "Vo. 
Bi r ii er. f.  1894 'Vu. 
Clara  Ulrika,  f.  1895 'Vi<-. 

i  2:a  giftet: 
Cutlirina  Birgitta  Julia  Charlotta  (Britte), 

f.  1903 "7«. 
Nils Per Magnus, f. 1904 '-V*.. 

(6) Catharina Maria. f. 1848^^7. Q. 1874 
Va in. domiJrostcii, teol. o. fil. d:r Per Gustaf 
Kkluiid,  f.  1846,  t  1911 -Vii' (Lund). 

(7) B r i k Alexander, f. 1855 '"/s, grosshandlare i 
S t o c k h o 1 ni, ordf. i styrelsen för aktb. 
Bönnelycke 6: Loven, handelskunnig ledamot 
af Stockholms Rådhusrätt, ledamot af Stock- 
holms borgerskaps femtio äldste. G. 1886 '^^/is 
ni.  Frances  Mary  Milner.  f.  1866^9. 

Döttrar: 
Mary  Ulrika  Elisabet,  f.  1888%.   G.  1911 
^"/lo  ni.  löjtnanten  vid  K.  Flottan  Gösta 
Evald   Granström,   f.   1887 "/n'   (Stock- 
h o 1 m). 
Isabella Sara Katarina (Bella), f. 1890 '^/a. 
Clara Hedvig Ulrika (Ulla), f.  1893 ^h. 
3. Christian,  f.  1765,  grosshandlare,  handelsborgmästare, 
t 1854.   G.  1797 m. Maria Catharina Nordling, f. 1771, 
t  1816. 

Son : 
Sven  Ludvig,  f.  1809,  professor, t  1895.   G.  1841  m. 
Sigrid  Matilda  Lkström,  f.  1820.  t  1901. 

Söner: 
(1) Christian  Henrik,  f.  1844,  vice  häradshöfding, 
t   1902.    G.   1874  -'Va   m.   Emma   Lovisa 
Fischer. f.  1849 '^/c, (M a 1 m ö). 

Barn: 
Sv en Edvard,  f.  1,S75 ^'^hi,  fil.  lic. 
Hedvig Rigel Amalia Mathilda. f.  1876 ^7io. 
G.  1897 '^l\ in.  rektorn  vid  tyska  gymnasiet 
i  A n t w e r p e n,  R Pr R Ö O  4  kl., fil.  d:r 
Bernhard  Gäster.  I.  ISd'^ '^jv:. 


752 i.rxm:r.Ki;(; 

■  The odör  Henrik  Powel.  f.  1878  ^'l2,  köp- 
man i  Ii a ni b u r g. 
Eva. i.  1880 -'Vi-',  anställd  i  brand-  o.  lifför- 

säkrinRsaktb. Skåne  (M a 1 m ö). 
Per, f.  1882 ^/g, ingenjör, student vid univer- 
sitetet i Lund. 
Erik Sigurd Camitus. i.  1884 -^12, fil. kand., 
jur. student vid univeisitetet i Lund. 
(2) Per Sigurd, f.  1849, med. lic, t  1888.   G.  1876 
^^/s  m.  S o p II i e  Charlotta  Ulrika  Catharina 
Björkman, f.  1853 Vs (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 
Sven Eredrik Gustaf, f.  1877 ^^2, fil. kand. 

(S t o c k h o 1 m). 

Christian  Gerhard,  f.  1879  "/s,  agronom, 

disponent   för   S ä t u n a   aktb.   (S k y t- 

t o r p). 

Sigurd Robert, f.  1880 ^'7s, kapten o. kom- 

■ panichef   vid   Svea   ingenjörkår  (Stock- 

h cl m).   G.  1910 ^75  m. 

'    . Augusta Eröding. f.  1882 ^'7r> 

Sigurd  Reinhold,  f.  1883  '^/V,  tjänsteman  i 

försäkringsaktb.   Skandia   (S t o c k h o 1 m). 

Ebba  Märta  Mathilda,  f.  1885  -'Va,  anställd 

'  ' vid  Lngelbrekts  församlings arbetsstuga  för 

barn  (S t o c k li o 1 m). 

(3) 


Lundeberg. 

Släkten  liiirstaniniar   fräu  ButkjTka  socken  i  Stockholms 
län. 

Johan  Peter  Lundeberg,  inspektor,  t  1816.   G.  2:o  m. 
Hedvig Sofia Conz, t  1864. 
Söner: 
1. Axel  Fredrik Marcus,  f.  1809, major, t  1873.   G. m. 
Wilhelmina  Nilsson,  f.  1822,  t  1903. 

Barn: 
1) Axel  Johan   Mauritz,   f.  1852  "/s,   präst   vid 
Nya   kyrkan   eller   Svedenborgs-kyrkan  i  Nord- 
amerika, direktör  i "The Swedcnborg Printing and 


LUNDElunir. 753 

I^uhlisliiiig Association," författare, tidiiiiiiisiiiaii 
(M i n n e a p o 1 i s. Minn., N o r d a in e r i iv a). 
(j. 1897^10 ni. M a t II i I d c Christine Komisrud, 
i.  1881  'V:.. 

Döttrar: 
Emma Viola Wilhelmina, f. 1898 V». 
Pearl Rose Myrtlc, f.  1911 ^'Va. 

2) .S i ii s t c n Amhjörn, f. 1854 "/i;, syssloman vid 
Uppsala hospital, landstingsman i Uppsala län, 
komniunalman, R \V O. Äjj. Kjettinge säteri i 
Uppland. 

3) Sofia Margareta Wilhelmina, i. 1856 *Vii, folk- 
skolelärarinna, (j. 1902 "Va m. sjökaptenen, R W O, 
Franz Mieronymus Kranier, i lians 2:a gifte, f. 
1830 -75.   Beb.  eget  hus  i Q e f 1 e. 

A) Hildegard   Ingebum  Alexandra,   f.   186U ^'/•.• 
(K j e t t i ii g e,  Uppsal a). 
Johan Ulrik  August,  f.  1810, bruksägare, t  1885.   Q. 
m.  Maria  IkMijamina  h:ckn;an.  f.  1815,  t  1902. 

Barn: 

1) Augusta Sofia Christina, f. 1838 ^7c. O. 1859 
"/i m. grosshandlaren Kdward Wilhelm Ericson, f. 
1835, t 1885. Äg. del i Högbo bruksegendom i 
Gästrikland  (S t o c k h o I m). 

2) Christian, f. 1842, bruksägare, statsminister, 
t 1911 '7ii. G. 1865 '7ii in. Anna Charlotta 
Josefina Elfbrink, f. 1«44 V*. Äg., jämte barnen, 
hus i (iefle o. del i liögiio bruksegendom i Gästrik- 
land  (Stockholm). 

fkirn: 

(1) Kristian Wilhelm, f. 1866 ^Vh. bergsingenjör, 
bruksägare, R \V O (Stock h o 1 m). G. 1895 
-'/'. m. Anna Julia M a t Ii i I d a f:rieson, f. 
1869 -\^). 

Söner: 
E r i k  Christian Kristiansson, f.  1896 ^7io. 
G er ar d  Wilhelm  Kristiansson,  f.  1902 ^'Vio. 

(2) O er dt August, i. 1868-/5, major i armen, 
kapten vid Svea artillerircg:te, adjutant hos 
Ii. M. Konungen o. chef för artilleristaben, 
f. d. adjutant hos H. M. Konung Oscar II, O 11 
S Gbmt, R S O, R Pr M L, R Fr R Ö O 3 kl.  Äg. 


48. 


■7u4 i.rNi>i:iu;K(j 

del i Tolffors bruk i Gästrikland samt äg. o. 
bcb. villan Ängs hyddan (Djurs hol m). 
G. 1895 ^/lo rn. Berna Ulrika Kristina Söder- 
liiclm. f.  1873 ^"/t. 

Barn: 
Ra lin v Anna Bernhardina, f.  1896 'Vt. 
Karin Gcrty Amalia, f.  1897/ V». 
Gerd Aiines Maria. f.  1902 "Vs»- 
Christian Wilhelm  Gerdtsson, f.  1905 "/y. 
Birgit  Marmreta. f.  1909 ''-'/.i. 
Tu il e  Gerdtsson. f.  1911 '-/i. 
Anna Ulrika, f.  1912 -'U. 

(3) Elin Mathilda Christina, f. 1873 -'V*. G. 1S97 
Vi2 m. praktiserande läkaren. R N O, med. lic. 
Carl Osear Olin. i. 1S65 'Vr. (Stock- 
h o I m). 

(4) F o I k e Olof. f. 1878 -"Vn, civilingenjör, löjt- 
nant vid Väg- o. vattenbyggnadskären, iyr- 
ingenjör  (S t o c k li o 1 m). 

(5) Sifine Emma Ulrika, f. 1883 -"/i>. G. 1904 Vi 
m. kaptenen o. batterichefen vid Upplands 
artillerireg:te, f. d. generalstabsofficeren, RR 
S:t An O 3 kl.. Le n n a r t Lilliehöök af G lila- 
red oeh Kolbäek. f.  1872 % (U p p s a 1 a). 

3) Jalie Wilhelmina Ulrika, f. 1846 ''7'». Äg. del i 
Högbo  bruksegendom  i  (Jästrikland  (F a I u n). 

4) An gast. f. 1849 'Va, bruksägare, ordf. i styrel- 
serna för Gefle— Ockelbo järnvägsaktb., räute- 
o. kapitalf()rsäkringsanstalten i Gefleborgs län 
samt Gästriklands brandstodsbolag, R W O. Äg. 
Brittegärde-n i Gefle o. del i Högbo (O s i ä t t- 
fors). G. 1889 '7n ni. Brita Sofia Thcresia 
Bratt. f. 1868 -/l-. 

Barn: 
Else  Biraitta,  f.   1890 -^3,  anställd  å  bank  i 

G e f 1 e. 
Eilip  August,   f.   1891 'Va,  officersvolontär  vid 

Vendes  artillerireg:te. 
K n u t, f.  1893 '«/(■,. 
Birger, f.  1895 -'Vi. 
/. a r s August, f.  1S98 '^js\. 
Maria Birgitta, f.  1901 'Vn. 
/; ritt, f.  1909 Vs). 
3. Knut Wilhelm, f. 1814. bruksförvaltare, t 1866.   G. ni. 
Wilhelmina Lovisa S()rman, f.  I>s26, t  1866. 


5 


i.rM)S'ri:i)'r 755 

Barn: 

1) Hilma Sofia Lovisa. \. 1850 ^/a (F a 1 u 11). 

2) Arthur Edvin. f. 1860 -"V», major vid Västman- 
lands reg: te, ordf. i styrelsen för Gyttorps sprang- 
ämnesaktb., R S O. Ä.ic. lius i Stockholm, villan 
Vårliden__i Falun o. del i liögbo (V ä s t e r a s). 
G. 1889 -''/h m. Anna Mathilda Christina Ulrika 
Steffanson.  i.  1867 ^^/i. 

Barn: 
Nils Arthur,  f.  189(1 'Ys,  elev  vid  Tekniska  hös- 
skolan  (S t o c k h o 1 ni). 
Siri Maria Mathilda.  f.  1892 ^7io. 
Marfil t  Anna  Witlwlmina.  f.  1895 "Vi'->. 
Marianne  Hilma Julie. f.  1902 "V?. 


Lundstedt 

(frän Hariiiänj<er). 

Hiilsingosläkt frAn IIaniiAu},'(is scm k( 
kyrkoböcker finnas i behi'^11 före 17r>G). 
fadern var Jolian T.arssnn T.nmlstiMlt, 1'. 
i Vattlftnj;.-^ by. iiiimndcniMU, u'. 17(n n 
f. 17.34. t IMC, frAn livars Uf.l.nistncndi 
alla  känd.n  nu  lofvandc  Ti.rdlcniniar   af  ;■ 

Lars, f. 17ö2, bonde i Vattlänk\ sedermera gästgif\are 
i Bringsta, t 182(). (i. 179] m. Brita Roscll, f. 1762, 
t  1813. 

Söner: 

1. Jonas, f. 1793. fil. d:r. lektor vid Stockholms gym- 
nasium, t 1S59. G. 1S33 m. Wilhelmina Jc^hanna licC- 
gcr,  f.  |S(I7,  t  1S59. 

Barn: 
E m m a   Lovisa   Fredrika,   f.   18-11  "■'/r   (S t o c k- 

ho I m). 
Bernhard  Wilhelm,  f.   1816 ^\/(i,  fil.  d:r,  förste 

bibliotekarie   vid   K.   Biblioteket,   R N O,   R W O, 

RFafl S:t (iregorii O,    Off Fr d'histr publ,    Off Fr 

d'Acad,  L Sk S  (S t o c k h o 1 m). 

2. Johan, f. 1798, gastgifvare i Bringsta. t 1847. G. 
l:o 1825 m. I3rita Magdalena Martineli, f. 1798, t 
1829; 2:o 1831 m. Aiiiki filisabeth Häggberg, f. 1803. 
t  1S19. 


(fr.r 

bvilkou  in;?:» 

Äldste 

k:in<l('  stam 

7:i.'.,  -; 

ISIS,  buii.li' 

lUila 

l'('hrsdot ter. 

s.ni  L: 

irs  .Tohansson 

i k ten 

lärstamni.a. 

75C I.r.NDSTltöM 

Barn,  i  l:a  kattet: 

1) Lars Olof,  t.  1S27, gästgifvarc i Bringsta, t  1878. 
(}.  III. Juliana Horning, f.  1831, t  1S96. 

Barn: 
il) Johan  Peter  (John).  1.  1860-^8,  farmare  i 
P a s w c g i n   (S a s k a t c h e v a n,   C a n a- 
d a),   (j.  1896 -'Vij  ni.  Emilia  Sofia  tiend- 
ricksson, i.  1865 -'V^. 
Söner: 
lohn  H ar r y  llniari,  f.  1897 ^Va. 
Carl \V ä i n o Thorsten, f.  1899 ■-'7i-'. 

(2) Lars Gnstaf. f. lKi6 "Vi, gardsägare (H u - 
d i k sv a 1 1). 

(3) Brita Wilhelmina, f. 1866 -'/t (R r s t a- 
V i k.  Stock h o 1 ni). 

(4) Anna Matilda lUisabeth. f. 1872 7i->. Q. .m. 
(} e o r ii Hienemann (K c n o s Ii a, W i s., 
N o r d a ni c r i k a). 

i  2:a  giftet: 

2) \V i III el m i n a. f. 1N35 -'7».   (i. 1862 -^lo m. kom- 
ministern Lars  Olof  Norell,  f.  1811,  t  1884. 

3. Lars, f. 1805, revisionssekreterare, t 1860, G. 1852 
m. Wilhelmina Castelli, i hennes 2:a gifte, f. 1826, 
t  1908. 

Barn: 
Thcrésc  Mathilda,  f.  1852 -7i2.   O.  1873 "/i  m. 
grosshandlaren  The odör  Finne  von  Melsted,  f. 
1850 7ii  (S t o ek h o 1 m). 
Lars // e r m a n. f. 1853 ^Vi, rådman i S t o c k h o 1 in, 
ordf.  ä  Itjiidstiifvurätteiis 6:c  afdelniiig. 


Lundström 

(från Risinge). 

Den fiirst käiido af (Umiuu slälit I.uiulstrum, som uppglfvcs 
vara af walUnistuiu, ur Jon Svonssoii, boiiile i Skäftcsfall i 
RisiiiRC .s.icU.Mi i ()sUM-^';)ll:inil. llaus soii Svfii Juiissuii, f. 17.'.;). 
t ISi;;, likaledes l.ond.' därst., var jr. m. Krita .loiisdol ler. 
f, 17.39, -f 17^-!». Släktiiainiict antogs aC deras si.ii uedauslånide 
Anders  I.iuidstruiu. 

I.ilteialur:   Sv.   Sliik t kalnidi^i-   ISST. 


I.rXl)STK().\I 757 

Anders, f. 1781, ekonomidirektör, direktör vid Bergianska 
trädj^arden i Stockholm, t 1865. (i. 1814 m. Catliarina 
Margareta  Lundberg,  f.  1789,  t  1872. 

S()iier : 

1. Fredrik, f. 1815, direktör vid Bergianska trädgården, 
t 1899. (i. 1S56 m. Anna Johanna Falk, f. 1819. t 
1863. 

Söner: 

1) Karl Ircdrik. f. 1858 -'Vii, mariniiitendent af 2:a 
graden vid K. Flottan, intendent å räkenskaps- 
kontoret vid flottans station i S t o c k li o 1 m. Äg. 
V:'  Forsbo  i  Västmanland. 

2) Per Axel f. 1859 ^^/i,,. Äg. gård i Dufnäs i Da- 
larne o. Vi; Forsbo i Västmanland (S t o c k h o I m). 
Cl. 1894 '/ii ni. .lenny Malvina Kihiman, f. 1866, 
t  1904. 

Barn: 
Anna Jenny Sofia. f.  190,3 ^'"U. 
Nils Axel Fredrik, f.  1904 -Vo. 

2. Carl Herman, f. 1828, fil. jubeld:r, bergmästare, t 
1902. G. l:o 1857 rn. Gustava Klisabet Planting- 
Gyllenbåga,  f.  1837,  t  1880. 

Barn: 

1) Anders Herman, f. 1858 "^/n, teol. d:r, fil. kand., 
förste teol. professor o. domprost i Uppsala, 
professor i kyrkohistoria vid universitetet därst., 
vice pra-ses i Ui)psala domkapitel, kyrkoherde i 
Vaksala prebendepastorat, inspektor för Västgöta 
nation o. Prins Gustafs skola i nämnda stad, L N O, 
OffSAIbrO, RNSrtOO, L Sk S, L H V S, L No 
V S. L S F et Ch. G. 1890 ^^';i m. friherrinnan Ger- 
trud lilisabet  U er dis  von  Bssen,  f.  1864 ^Vio. 

Döttrar: 
Blenda  Herdis  Gustava,  f.  1891 ^7?. 
R a s n I' i I d  Julia  lilisabet,  \.  1893  -7i,  studc-nt 

vid  Upi)!>ala  universitet. 
Anna Sofia Birgitta,  f.  1894  ^Viu. 

2) Carl Jakob. f. 1860-/5, fil. kand., ingenjör, R W O. 
Inneh. Aug. Settcrwalls Tekniska fabrik o. A. G. 
Wiréns tvål- o. parfymfabrik, båda i Stock- 
h o I m. G. 1890 "Vs m. L o u i s e Aususta Herle- 
nius, i.  1859  *V;i. 


758 i.rNDsriuiNr 

Barn: 

Louise Carola Giistafva, f. 1891-^/9. G. 1912 
■'/ti ni. inKcnjiuen, löjtnanten i tyska grcnadicr- 
res:tet 11:0 IDO, 1: r n s t Alfred flalunaiin, f. 
hS81 "Vii   (H r c s d c n). 

Jonas Enar Alard. f. KS9,3 '-'V-s student vid Upp- 
sala  uni\ersitet. 

I: v a Aiiiinsta Elisabet, f.  1894 Vr. 

.4 n d r c a Oliia Sofia. f.  18^J9 ■'"/n. 

3) Johanna E I i s a b c t. \.  1868 ^-i^ (S t o c k h o 1 ni). 

4) Ernst Hjalmar Johannes, f. 1871 ^V«, pastor vid 
SabhatsbcrKs aldcrdonisliein o. sjukhus, sekrete- 
rare vid Sahbatsberss brunnslasarett, Svenska kyr- 
kans niissionsstyrelses ombud för S t o c k h o 1 ni, 
L S F et Ch. ÄJ,^ \ illan Hjurkudden, Österskär i 
Uppland, (i. 19()2_ - '/i m. Oertrnd Thercsia 
Beriiinan.  i.  1n72 '/-'• 

Barn: 
Carl H j a I ni a r.  i.  \W.] ^"/i. 
I n }i e g e r d  Hulda  Maria.  f.  1905  '/■>. 
Gustaf R a ff n v a I d.  i.  1906 '-/s. 
Maria Gertrud Gustafva. f.  1907 ^Vs. 
Karin  Astrid  G un b or. ti.  f.  1912 -7r>. 


Lundström 

(från Söderfors). 

AViiUoiisIiikt af saniiiilikt lu-derläixlskt ursprung, som ur- 
spruugligcn hrtto lo Cluu filer ilo Clou, hvilkot uanin först 
försvc-nskadcs till Spik och stcJaii af okänd anU-dning ändrades 
till Lundström. Sliikten var under flera lod bosatt vid Söder- 
fors bruk i Uiipland, hvaresr iildste med säkerhet kiinde stam- 
fadern, gartvaren Zacliris Lundström, g. m. Juliana Helena 
Säfverström, bodde. Lessa makars son var kyrkoherden och 
hofiiredikanten. professor Johan I^undstriim, f. ITliS, t 184S. 
som i sitt istili ingångna gilti- med Hedvig Helena Thornauder 
var  fatler  till 

Julian. Auk^ust,  f.  1807,  expeditionssekreterare,  t  1884. 

G.  18-11  ni.  Fredrika  Charlotta  Hanirén,  f.   1820,  t 

1879. 

Barn: 
1. Eabian  I sidor.  t.   is-l,-i '■'/i,  k.  sekreterare,  f.  d. 

KodsiikMi-e,  författare,  f.  d.  kanslist  vid  K M O,  M N U 

(S t o c k h o I ni). 


l.VllKCK 75'J 

2. Sigrid Maria. f. 1845 "Vio. G. 1870 ^-/ö in. kain- 
niar.iunkarcn Malte Cuistaf fi inrik Sticrngranat, t. 
1844 ^U. Äi;-. Maleii med Siyridsborjr i Srnälaiid 
(S i g r i d s b o r ^\  F r i ii n a r ^' d). 

3, Ernst Andreas Johannes, f. 1853 ^Vo, artist {må- 
lare). (Stockholm), (i. 1880 ^Vs ni. grefvinnan 
Alathilda  Christina  Rudensciiöld.  f.  1855.  +  1S99. 

l^arn: 
Mathilda  Fredrika  (Dieky).  t.  1881 ^^/u.   O.  1910 

-"/u  in.  kaptenen  o.  komi)anichefen  vid  Västgöta 

reg:te,  K (jr Pr O,   Bengt  Henry  Buy.  i.   lSb8 

-'/i2  (Ax v a 11). 
Carl  Gustaf  August  (Gösta),  f.  1882 --/il',  reserv- 

l()jtnant  i  Upplands  artillerireg:tes  reserv,  e.  o. 

hofrättsnotarie  (S t o c k h o 1 m). 
Anna  Cceilia.  f.  1884 '*/s. G.  1904 Vo  ni.  kaptenen 

o. kompanichefen \id Västgöta reg:te Gustaf Ivar 

Bernhardt,  i.  1874 '"/a  (Vänersborg). 
Johan  August  (A g e).  f.  189(i ^U\,  underlöjtnant  \id 

Lifreg:tels  dragoner,  GMbg   (Stockholm). 
Karl  M a g n u s  I sidor,  f.  1895 ^"/i. 


Lybeck 

(svenska släktgrenen). 

Sliiktoii liir liärslaimiwi ri;'iii 'i\vsk!aii(l. Dcii iiu-d visshi-t 
kände för.stt- inc.niMuiiHii ar släkt<-ii var lifdral)aiiti'U Jan I.y- 
bcck, f. IC.C.l), t ITL'.;. Hans soii. t lllUjiiIl^sl(•^llaIUl(•n I>ars Lybi-t-k. 
i". 1714, t ITNO. liadc' tvä .sön. t, OInf. f. 174:'., y l!;li'.», och Julian, 
f. 1741), t ISIO s.^^sdni tullfiJi-vallaiX' i Västervik, af livilka den 
förro biel" stamfader för den jinnu lefvaude finska släktgrenen 
och den senare för den svenska. I sitt första gifte med lie 
lena .Maria .Myrberg, f. 17.")7, t 1797, hade tnllförvaltareu 
Jolian  I.ybrrk  sunen   l.;irs  .Magnns. 

Litteratur:  Sv.  .Utarliil   1>'J2. 

Lars Magnus, i. 1790, grosshandlare i Västervik, t 1897. 

G.  1825 m.  Ulrika Maria  de Mare%  f.  1800, t  1865. 

Ikirn: 

1. Johan (jiistaf, f. 1826, telegraf kommissarie, t 1884. 
(i. 1867-/10 m. t' r e d r i a u e Wiekenberg, f. 1841 
-7s  (St o c k 11 o 1 m). 

2. S 0 1) h i e.  I.  \s^^  (V aste r v i k). 


rco 


I.Vr.KCK 


Thure  Fredrik  Balzar,  f.  1836,  godsägare,  t  l^<b. 

O   1874  ^*/i  in.  A n n a  Ekcnuin,  f.  1844   U.   Ag. 

Odcnsfors. Rökingc.  Ostragard  o.  del  i Hesselbytorp. 

alla  i  Östergötland  (S t o c k h o 1 ni). 
Son : 

Magnus Karl TIturcsson, f. 18S1 -"/i. löjtnant vid 
Andra lifgreiiadierrcg:tet (S t o c k h o 1 m). O. 1912 
^Vio ni. / n fi c ii a r cl Maria Elisabeth Siindsteilt, f. 
1885 Vs. ^     ^,, 

Carl Ulrik Samuel, f.  1838, godsägare, t 190o  /lo.  O. 

1869 m.  t: m m y Selander, f.  1850 "V?.   Ag. V i n d o 

med  underlydande  i  Smaland  (Kds bruk). 

Barn: 

1) Lars Thore Carl, f. 1870-%, f. d. kapten i Andra 
lifgrenadierrcg:tets reserv. Äg. Äsvik o. Krakvik 
i Småland (Äsvik. S k e p p s g a r d e n). d. 
1900 ^Vy m. M ci r t a Uggla, f. 1876  Js. 

2) Ulla Emma Elsa Carolina, f. 1872 "Vi. (J. 1896 
^Vi m. kaptenen vid Andra litgrenadierreg:tet, 
R S O. Helmer Eritiuf Kindstrami, f. 1861 '/i 
Äg. Duseborg i Östergötland o. Baiikestad i Små- 
land  (B a n k e s t a d,  Storsjö). 

3) A n n a Maria Sofia, f. 1876 ^^o (V i n d ö, Eds 
b r u k). 

4) Carl Helge Baltzar, i. 1879 ^/i, godsägare. Äg. 
o beb. Fågelvik i Småland (Valdemars- 
vik). G. 1908 V.i m. N ann i c Wallenberg, f. 
1885 %. 

Barn: 

Carl, i. 1909 ^'V». 

Olga  Ulla  Nannie.  f.  1911 -7o. 

5) Gustaf Thure Carl August, f. 1885 -"'/i:', ingeniör. 
Bosatt i  Argentina. 

6) Emmy Mia Hanna Mathilda, f. 1S85 -^/i2 (V in dö, 
Eds b r u k). 

>. Anna Hilda Emelie, f. 1841 Vo. Q. 1875 **/o m. 
civilingenjören Fredrik Emanuel Lagerberg, f. 1839, 
t  1903  (S t o c k h o 1 m). 


lAON   —  I.öKUiniX 7G1 


Lyon. 

F. d. kapUMini vid ]'j:c ciijiflsku l;undrnci,'rim'iU('t Tho- 
mas I-ycm, sniu lillliiirdi- m j.';iiiiiiial fiirnäinlig engelsk gi>ds- 
ägaresliikt, inflyttad.' till Sv.rifie pA ISr.U-talet. Han iiird».- 
ooli  liebudde  Kal rineluirg  i  sr.ih rniaidand. 

Thomas,  f.  1S23,  .t^odsäkMrc.  t.  d.  ka|)tcn,  t  1885.   G. 

1863 7i-'  111.  frilicrriniiaii  fl c 1 1 c v i  Elisabeth  Possc 

af  Säby,  t.  ls38 ^'/;i  (S t o c k Ii o 1 m). 
liarn: 
\. Elisabeth  Georiiina.  i.  1864 -'A'.   G.  1888^/»  ni. 

trafikdirektören vid statens järnvägar Carl Edvard 

Ström,   f.   1864 ""/n   (M a 1 ni ö). 

2. Henry Thomas (N arry). f. 186^^ ''/ii, ;,^c)dsä.i,Mre. Av;;, 
o. hel). 1 ) j u r s t a i S()dernianlaiid (^^ s k i I s t u n a). 
(i.  1898 ""/:,  111.  frilicrrimian  ,4 ;/ // a  Ridderstolpe,  f. 

.1874 ^^/i. 

liarn; 
Mary  Aliee  (Jeor^iua.  i.  1,S99 "'/'i. 
Ebba  Elisabet h.  i.  1903 '7l-. 
./ o h n Gustaf, f.  1906 -''/<>. 

3. Carl Eraneis (Er an k), f. 1876 "/r., forsttnästare, 
skok^sförvaltare vid Cj i ni o 1) r u k (G i m o). G. 1 :o 
1901 ^72 ni. Kditti Klisabeth Kallin. f. 1881, t 1904; 
2:o  1910 ^7iu 111.  Essy Aui^nsfa  Kallin, f.  1882 -7i-'. 

Dotter,  i  1 :a  giftet : 
Mary  Elisabeth,  f.  1903 -'Vi. 


Löfgren 

(från Högsby). 

Denna  släkt  härstammar  från  Ilögsby  socken  i   Kalmar 
län,  där  dess  äldste  kände  stamfader,  Lars  Persson,  f.  lG'jri, 


762 1.öI"(;RRX 

Äldre grenen: 

Nils  Isak.  f.  1797,  kontraktsprost,  fornforskare,  t  1881. 

O.  KS32  m.  Sophia  Ulrika  Klinth,  f.  1803.  t  1882. 

Harn: 

1. Gustaf Thcodor. f. hs33, koinininister, t 1873. G. 
1862  ni.  liniilic  Gustava  Kjfllcströni,  f.  18-14,  t  1909. 

Barn: 

1) Ann a, i. 1S63 '\'i. fc)restandarinna ior Högre all- 
niänna  laro\'crkct  för  flickor  i  \' a s t c r ä s. 

2) Nils Gnstuf, i. 1864 "'/»*, verkmästare vid Gra- 
nefors kopparverk (A s a r u ni, 13 1 e k i n g e). Q. 
1895 -/g m. R o s a I i c Charlutta Lindström, i. 1865 
Vio. 

Barn: 
Alf Gcrhurd Theodor, f.  1897 ^^n. 
Bl in  Charlotta Maria, f.  1899 'Vi.-. 
Anna Hinilic  Charlotta, f.  1907 ''"/h. 

3) .S v r /; Thcodor, f. 1,S69 ^7;i, lots (Shanghai. 
K i n a). 

4) Elin. f. 1871 "/a. G. 1902 "-'Va m. professorn i 
straffrätt och juridisk cncyklopedi vid Stockholms 
högskola, jur. d:r N i I s Bredrik St Jernberg, f. 
1873 'i-   (S t o c k 11 o I m). 

5) Gast a f Theodor. f. 1874 ^j\, kapten vid Hallands 
reg:te  (H a 1 ni s t a d). 

2. Johanna Aurora (Hanna), i. 1839 ^7i2. G. 1876 'Vs 
m. kontraktsprosten Carl Johan Kjellberg, f. 1821, 
t  1894  (Borgholm). 

3. Claes Johan. f. 1842 7.;, f. d. direktör (Söder- 
tälje). G. 1S65 -,'5 m. Marie Louise Bergman, 
f.  I.S4 3 -7-'. 

Barn: 

1) B o Gustaf, i. 1866 'Va, e. o. hofrättsnotarie, kam- 
rerare i Nobelstiftelsen (S t o c k h o 1 m). G. 1898 
7n m. Maria Kristina (Mia) Kruse, f. 1871 ^7i. 

Söner: 
S t i ii Abraham Bo,  f.  1899 ^7io. 
Gunnar Lrland Bo, f.  1904 ^Vs. 

2) Carl Isak. f. 1868 ^7i, skogsförvaltare vid 
B j ö r k ä b r n k i Ängermanland. G. 1912 'Vu i"- 
G u n h i I d Anna Ulrika Svinluifvud i Västersöt- 
land,  f.  1882  '7i-'. 


M. ECU KL T(J3 

3) Ellen Laura Maria. f. 1870 Vi. exain. gymiiastik- 
dircktcir (R o s a r i o du Santa V é, Argen- 
tina). (J. 18% -"/s— 1^07 ^"/u ni. advokaten Karl 
Sisiird  nahlhäck,  f.  185f) -•'/«. 

4) Claes Daniel, f. 1884 -'Vi, extra jägmästare 
(F i t e ä). 

5) Per Erik Olof. L 1887 -''/•--, Jur. kand., e. o. hot- 
rättsnotarie  (I. i n k (') p i n kO. 

4. Laura Sofia. i. 1844 •'"/.-,. (i. 1867 'h in. landtbru- 
briikaren Axel Daniel Stålhandske, f. 1832 -'/n 
(Lunds,  V i s b j). 

Ynjire grenen: 
Ocors  Abraham,  f.  is_'w,  nialaremästare.  t  1883.   ^Q. 
KS04 -'/(i m. Jenny  (Charlotta  Lunilber'^,  f.  1843 ''h. 
K&.  o.  IkI).  hus  i  S t C) c k h o I ni. 
Barn: 

1. Nils Ahraliain, i. 18/2 '7'-- l^^'^^^'"' 'los aktb. Op- 
timas (\^äsby). (i. 19U7 "/i ni. Heliga Turssander, 
i.  1875  Vu. 

Son: 
Sven Abraham, i. N08 ^Vi. 

2. /A n n a Elisabeth, t. 1874 '''/i» (S t o c k h o 1 ni). 

3. Erik Waldemar, f. 1877 ^/,5, kontorist (Stock- 
li o 1 ni). 

4. Olga Maria CJiarlotta, i. 1879 -"/ki, lärarinna i Adulf 
Fredriks folkskola (S t o c k h o 1 m). 


MaBchel. 

SläUlcn liiirstaiiiuiai- ri:iii \\\'Stpli;ilen ocli inflyttade till 
Viistcrvik i nu-dlcl iif ICOO-tiiict med Anders Ma-clicd, f. i 
Daiizij? k;:; t, ;■ ic.iio. Domu-s son .latol», f. IGSO, t 173"., hand- 
lande i Viistrrvik, had.- s(in(M-na AudiTs, i. ITOti, y 1780, liaiid- 
lande och rådman i nämnda stad, sum i sitl andra gifte med 
-Margareta .Maria Oldcdcop var fader till Herman Georg (se 
nedan), oeh Didrik. f. 1711, t 177ö, likaledes handlande och 
rådman i Västervik, sum i sitt giftf med Maria Gertrntl Wnll- 
man, f 1784, hade snmu Didrik (se Jirdan, .a ngre griMien». 
Ku  gren  af  släklen  har  iilflytlal   till   Itys^^land. 

Litteratur:   S\.   Altartal   l.v.is. 

Äldre grenen: 

Herman  CicorK.  f.  1754,  (iivcrdircktcir,  t  1810.   (].  2:o 
1792  ni.  Lovisa  Siiibcri;.  f.  1772,  +  1807. 


704. M.i:(iii:i. 

Son, i 2:a giftet: 
Carl  Didrik.  f.  179-1,  landtbrukare.  t  1860.   G.  2:o  iii. 
Sofia  Leoiitina  I)eli)hin,  f.  1824,  t  1863. 
Siincr: 
\)  O s k a r   Didrik.   i.   I,s53,   fabrikör   (Brooklyn, 
N e w - Y o r k.   N o r d a ni c r i k a).    (j.   1884   ni. 
Ulrika  Lucia  Muliicsson,  f.  1852. 

Son: 
Oskar T o r o I /, f. ISN4 ''/.>, banktjänsteman (B r o o k- 
i y n). 
2) Hjalmar  Tlwodor,  f.  1855 ^/u,  trafikdirektör  vid 
statens  järnvägar,  R W O  ((i o teborg). 

Yngre grenen: 

Didrik, f. 1752, klädesfabrikör, justitieborgmästare, t 
1827. G. l:o 1777 ni. Gustava Westerberg, f. 1756, 
t 1794; 2:o 1795 in. Alagdalena Cecilia Bergman, f. 
1766,  t  1837. 

Söner,  i  1 :a giftet: 
1. Carl  Gustaf  Didrik,  f.   1786,  klädesfabrikör,  hand- 
lande, t  1870.   (i.  1M4  m.  Petronella Maria Moberg, 
f.  1795,  t  1840. 

Söner: 
1) Frans Fredrik, f. 1823 ^^h, vice häradshöfding, 
f. d. auditör vid Värmlands reg:te, f. d. länsnotarie 
i Värmlands län, f. d, ombudsman i Värmlands 
hypoteksförening, K W O 2 kl., R N O (Karlstad). 
G. 1861 "-'"/'j m. A n n a Cliarlotta Lillicliöök af 
Gälar cd  och  Kolbäck,  f.  1843 'jt. 

Barn: 

il) Didrik  John  Wilhelm,  f.  186277,  kassör  i 

Värmlands   hypoteksförening.   kamrerare   hos 

Värmlands  läns  landsting  (Karlstad).   G. 

1894 ^S'7  m.  Elin  Maria  Lysander,  f.  1871 

Son: 
Rolf Jonas  Didrik,  f.  1897 V-i. 

(2) Gertrud Wilhelmina, f. 1867 Vi (K a r l- 
s t a d). 

(3) N ild a Magdalena, f.  1868 "/t (K a r i s t a d). 

(4) Gustaf Didrik, f. 1872 ^"/o, kassör vid riks- 
bankens afdelningskontor i Karlstad. G. 
iy()3 "Vii m. Elvira Maria Eleonora Åker- 
mark, f.  1878 'V--*. 


M.i:ciii:i 70". 

Barn: 
Ingrid Anna Elvira, f.  1905 ^'/i. 
K a r i n Maria Elvira,  f.  1906 "Vs. 
Gustaf Erans Didrik. f.  1908 ^'1-j. 
Barbro Britta Elvira, f. 1909 ^Vu. 
Kerstin  Hilda  Elvira,  f.  1911 ^'A. 
Gustaf Carl, f.  1826, grosshandlare, konsul, t 1887. 
(j.  1859  iTi.  A n n a  Helena  Enphrosync  Embring, 
f.  18.^4  -'Vt  ((jö t ebo r s). 

Son: 
Erik Gustaf Didrik, f. 1860 ^72, kapten i K. Flot- 
tans reserv, kustbevakningsclief i Hallands samt 
(jöteborgs o.  Bohus  län,  R S O  (G ö t c b o r g), 
(i.   1884 -"/lo  in.  Betty  Amelie  Natlihorst.  t. 


1861 


•J7 I 


I^arn: 
./ a r I Didrik Natlihorst, f. 1885 ^\'ii, banktjän- 
steman ((i {) t e b o r g). 
Elsa, f. 1887 Vi2. (i. 1907^79 m. löjtnanten 
vid Vaxholms grenadierreg:te Emil Vilhelm 
Georg Larsson Bloek, i. 1879 ^s (Villa 
K 1 s e g å r d e n, O s c a r - F r e d r i k s- 

b o r g). 

i  2:a  giftet: 
Fredrik  Johan  Didrik,  f.  1798,  skeppsredare,  landt- 
brukare, t  1876.   (i.  1848  m.  Hilda Eloisa Rydström, 
i.  1823,  t  1907. 

Barn: 
Sufia  Ceeilia  (Ella),  f.  1851 7l>.   G.  1876 "A  m. 
bankdirektören   Adcjjf  Wilhelm  Petri,  f.   1844,  t 
1904  (V ax j ö). 
Hilda   Didrika,   f.   1853 -^i   (D y s ä t e r,   M o- 

t a 1 a). 
Lorentz  Franklin,  f.  1855,  l)(;rgmästare,  t  1903.   G. 
1893 7's m. Amalia Matilda Askberg, f.  1863 V? 
(S t o c k h o 1 m). 
Clara liro x c I a n e. f. 1858 Va. G. 1889 ^^s m. kyrko- 
herden  i  Västra  Ny  pastorat  af  Linköpings  stift 
A' / / 6'  Gustaf Häaer, f.  1859 -"/o (M otal a). 
M a r i a.  f.  Lson "/i  (D y s ä t e r,  M o t a 1 a). 


7G0 


Magnus. 

Släkt af judisk liilid. sojii iiikdin till Svorigo i luidten af 
1700-talct iiuMl Klias .Mat,Mius. i:. m. Malko Ilirsch. Deuiifs 
son, liaiulhuidcu i (iötilior^ l.azai\is lOlias Magnus, f. lT7i>. 
t 18.".]. g. 1797 111. (Jötilda 1 l.iiiiquos, f. 17r.7, t l^^^."), VMr 
fader  till  iicdaiishlfiidi'  i:iiiaiiiii I   i u/.anis. 

Litteratur:   I.ci.ionliulvud,   Ny   Sv.   Sliiktlmk. 

Fiiiamicl  Lazariis,  f.  ISO,^  Krosshaiidlare,  t  1S76.   (i. 
1.S31)  111.  Jeanna  Wa^hll^k^  f.  IM'5.  t  lS7y. 
Söner: 

1. Simon Albert, f. 1833, handlande, t l'^U8. G. 1S63 
^"/s 111. Elconore Louise Fiirstcuhcr^. f. 1842^-/2. 
Beb.  eget  hus i  (j () t e b o r g. 

2. ^:dvard Otto, f. 1S35, kM-csshandlare, t l'X)7 -"/». (i. 
1866 -'Vi-' III. Blomma Alida iilliut. f. 1846 --'/t. 
Beb.  eget  hus  i  ( i () t e b o r g. 

Adoi)li\dotter : 
Helena,  f.  1877 * V--.   U.  1905 -■'/u  m.  liandlanden 
Bengt Gunnar Dahlgren, i. 1869 V.i (O o t e b o rg). 

3. Adolf. f. 1836 "lu), srosshandhire i (i ö t e b o r g. 
Äg. Ahuekärr i Västergrjtland o. hus i nämnda stad. 
G. 1873 ^7ii m. Ellen 1'anny Rapliael, f. 1849 ''/^. 

Döttrar: 

Siri Elise. f.  1875 -%. 

Karin Götilda, f. 1876 ^7ii. Tj. 1896 *7» m. gross- 
handlaren i (j ö t e b o r g Mur t en Wilhelm Lin- 
ton, f.  1867 ^'U. 

Gertrud Jeanna, f. 1883 -''/s. (i. 19()() •"'/»• m. hiit- 
iianteii vid Lifreg:tets dragoner Carl Emil Otto 
Trägardh.  f.  1877 ^'/h;., (S t o c k h o 1 m). 

4. Ernst Samuel, t. 1841 "/i, f. d. grosshandlare, ordf. 
i styrelserna för aktb. (jöteborgs ris- 6: valskvarn, 
Almedals fabriksaktl). o. .1. (i. Malmsjö, aktb. Äg. 
hus i Göteborg, (i. I!S75 '''/.-. m. Henriette 
Meyer frän  Danmark,  f.  1851  Vt. 

Barn: 
1) Lisa, f. 1876 •'"'/'.. (i. 1898 -7i' m. förste verk- 
ställande direktciren i Skandinaviska kreditaktb:s 
kontor i G ö t e b o r g. styrelseledamoten i Viister- 
götland (i()teborgs .iäriivägsaktb., 1^ N O, K W O, 
Il v r in a u  AUinnhcimcr.  f.  1867 -"/r. 


VHiaUu^ 


MA1..M n;j 

2) Emma Sophia, f. Ih77 ^"/u. d. 1897 -''A m. fond- 
mäklaren, dcläjiaren i firnuin Wigelius 6: Piirstcn- 
berg Harald l-iirstciihcr^, i. 1871 *7e ((j u t e- 
bo r g). 

3) Jeanna Göthilda. i. 1S79 ^Vs. G. 1902 '/n m. 
advokaten, jur. fil. kand., Jolmn Viktor Samuel 
de Maré,  f.  1864 -"/:>.   Äg.  hus  i Göteborg. 

4) Erik Louis, f. 1884 ^*'//>, ingenjör (Göteborg). 
G. 1906 ^7io (m. friherrinnan Märta Kleonora 
Liljencrantz,  f.  18,s4 V:,). 

Son: 
L e i i  Erik.  f.  1909 -'/r. 


Malm 

(från Skåne). 

Äldste käudo staiiifailnii var fiskare vid  Ilittarp  i  iiarlutfii 
af  IIäl«ingburg;  en  suiisdu  Ull  luiiioiu  var 

Hans Magnus, f.  1815, landtbrukare, t 1889.   Q.  1837 m. 
Johanna  Christenson,  f.  1811,  t  1884. 
Barn: 

1. Johan Tlicodor, f. 1S41, teoi. d:r, kyrkoherde, prost, 
t 1910. G. 1N77 'I- ni. Emilie Cuistafva Arnhamn, 
f.  1846 ^7ii  (Lö d e r u p). 

Barn: 
Hanna,  f.  lM/8 ^''/.s,  lärarinna  i  Ikunitnerska  skohm 

i S t o c k h o 1 ni. 
Elisabeth,  i.  1881 ^'Vio.   G.  1904^^0  ni.  lektorn 

i   niodersniälet  o.  latin  \id   högre   läroverket  i 

Växjö,  fil.  d:r  Axel  Wilhelm  Ahlherii,  f.  1S74 

•-■^■■. 
R a t h, i.  1885 -'ViL'. 

Per Herman  Teodor,  f.  1886 -"/i-',  landtbrukare. 
Innebor il, f.  1888 -'"/s, lärarinna. 

2. Kristina Wilhelmina (Mina), f. 1847 -^5 (Stock- 
h o 1 m). 

3. O / o f Bernhard, f. 1851 ^/i, generalmajor o. chef för 
V. arméfördelningen, förutv. statsråd o. chef för landt- 
f()rsvarsdepartementet, ordf. i krigshofrätten o. i direk- 
tionen öfver Gymnastiska centralinstitutet, K m st k 
SO, RNO. G V:s()lymi)M, R Pr R (J O I kl., RR 
S:tAnO  1  kl..  Storoff Fr II!„  K D D O  I  gr.,  L Kr 


768 MAl.MSTKN   nvh  S']\\1IM1:R-.M AT.MSTEX 

"VA (Stockholm). G. l:o 1887 m. Sophia Marie 
AiiKeldorff, f. 1860, t 1889; 2:o 1896 ^/lo m. friherrin- 
nan  Thomasinc  Ulrika  (T y t t e)  Barnckow,  f.  1867 

15arn, i  2:a  giftet: 
Sonja Thomasinc Eva Johanna, f. 1897 ^"/rj. 
Edvard Maiinns Sunuiel. f. 1899 'V^. 
E v a Birgitta Paula. f.  1903 '^It. 


Malmsten och Stahmer-Malmsten. 

Släkton hiirstunuiiiir frAii (U-ii fria liuusestndfH Ilnmbuifr. 
Iivarobt iihisic kiindc stamfadcTii lIiTinun Stahiner gifte sig 
1C)V,1 ined Anna Itcluciis, Marfinsduttcr. Deras son Jiirgeii 
Stahmor. f. IGS:], inflyttade till Malmö, dJlr han 1721 gifte 
sig med Annika Kristina Uager och 17l'G vann hiirskap soiii 
svarfvaremiistare. Hans son Henrik, t. 1723, antog vid myn- 
dig älder nanuift Malmsten (efter födelsestaden och den s. k. 
Malmfistenen. som 17>:',S genom magistratens försorg blef ned- 
lagd il Malmö stads stora torg) och dog 1799 sAsom kommis- 
sionslandt mätare. I sitt andra gifte med Katarina Helena 
lindskog blef Ilenrili Malmsten fader till nedanstående Hans 
Georg, hvilkens bAda sön<-r l'er Henrik och Karl Johan skaffat 
namnet beriimnudse. Sonsonen Karl Adam har Aternpptagit 
det nrsprungliga sliiktnamnet och kallar sig Stahmer-Malm- 
sten. 

Litteratur:  Sv.  Ättartal  1S92. 

Hans  GeorK, f.  1774, fil. ni:r.  lektor,  prost, t  1827.   G. 
ISIO ni. Sara  Kristina Kkehind, f.  1790, t  1871. 
Söner : 
1. Per Henrik,  f.  1811,  ined. d:r.  professor, öfverläkare, 
t  1883.   (j.  184-1  ni.  Knirna  Kristina  Margareta  Hård 
af  Segerstad,  i.  1813,  t  1884. 

Barn: 
1) Per Jolian Emil, f. 1846 ^Vu, f. d. underlöjtnant 
vid Göta lifgarde, förste verkst. direktör vid Skan- 
dinaviska kreditakb:s kontor i Malmö, R N O, 
R W O. Äg. o. beb. villa Kvickjock (Mal- 
mö). G. i:o 1881 m. Henriette Vögelin, f. 1860, 
t 1S81; 2:o 1884 ''Vio m. Berta Mariana Char- 
lotta Dieden, i.  1865 -'7:1. 

Barn,  i  2:a  giftet: 
Alexandra  Berta  Emilia  (DannuK  f.  1887  ^"/h. 


MALMSTEN  och  STA HM ER-MALMSTEN 7(J0 

Per Henrik, f. 1889 "/i., löjtnant vid Skånska 
dragonregitet (Ystad). G. 1912=% in. Alf- 
hild Mat h il de  Stenman,  f.  1891 '^i. 

Hans Johan Georg, f. 1890=^^/11, underlöjtnant 
vid  Skånska  dragonregitet  (Ystad). 

Fredrik, f.  1893 =V9. 

2) Karl Adam ( Stahmer-Malmsten), i. 1849 V12, med. 
d:r, distriktsläkare i Stockholm, medicinsk 
författare, R W O. G. 1883—1898 m. Inez Isabella 
Erika  Viktorina  Cadier,  i  hennes  l:a  gifte. 

Barn: 

Roy Johan Henrik, f. 1886 "/^, löjtnant vid Svea 
artillerireg:te,  GV:s01ympM  (Stockholm). 

Karl Per Henrik, i. 1888 Vis, möbelarkitekt 
(S t o c k h o 1 m). 

Margit, f. 1890^71-', student vid Handelshög- 
skolan  (S t o c k h o I m). 

3) Anna Katarina Emilia (Kari n), f. 1853 "/la. G. 
1879 =7ii m. f. d. öfverstelöjtnanten. skriftstäl- 
laren, R S O. KS Albr O 2 kl., R Pr Kr O 2 kl., R F^r 
R Ö O 3 kl., K Baj Mil Förtj O, R N S:t O O, R R S:t 
Wl O 4 kl., LSkS. LVVS, Gustaf Hugo Frö- 
ding,  f.  1842  %  (S t o c k h o 1 m). 

Karl Johan, f. 1814, fil. d:r, professor, statsråd, lands- 
höfding, t 1886. G. 1843 m. Fredrika Sofia Rosalia 
Anckarsvärd,  f.  1818,  t  1908. 

Döttrar: 

Anna Kristina, f. 1846 =/8. (i. 1871 Vs m. f. d. rektorn 
o. lektorn vid högre allm. läroverket i Karlstad, 
KW O 2 kl., RNO, LSkS, fil. d:r Te of ron 
Adolf Säve. f.  1842 -V? (Stockholm). 

Maria Heliodora, f. 1848 %. G. 1876 ^Vio m. pro- 
fessorn, geheime-regeringsrådet Ernst Kristian Lud- 
vig Schering, f. 1833, t 1897 (C h a r I o t t e n- 
b u r g,  T y s k 1 a n d). 

Elin Charlotta, i. 1849 =*/ii. G. 1875 ^Vv m. kaptenen 
Nils Viktor Hugo Örbom, f. 1840, t 1887 (E k h o t. 
B j ö r n 1 u n d a). 


49. 


770 


Martin. 

Denua släkt som härstammar från Flaiulcrn, inkom till 
Sverige med handlanden och rådmannen i Gäfie Anlon Martin, 
t 1712, g. 1085 ni. professorsdottern frAn T'i)i)sala Elisalicth 
Foutelia, f. lOUl, f 1741. Dennes son Petrus, f. IKSti, t 17i;7. 
provinsialläkare, assessor, g. 1714 m. Wendela lindbeck, t'. lUltJ 
t 1729 (sondotter o. dotter till de berrnnda Uppsalaprofcs- 
sorerna Olof lindbeck d. ä. och d. y.) liade bland lina barn 
nedanstående söner Koland (äldre grenen) u<h far! l'n(liiU 
(yngre  grenen).   En  gren  lefver  i  Nunlamcrika. 

Litteratur:   Sv.   .Ättartal   18s9. 

Äldre grenen: 

Roland,   f.  1726,  med.  d:r,  professor,  t  178N.   (i.  2:0 
1757 m.  Agneta Klisabetli  Schwinger,  f.  1738,  t  1784. 
Söner,  i  2:a  giftet: 
1. Per, f. 1760, öfverstelöjtnant, kommendant i Vaxholm, 
t  1827.   G.  1786  m.  (Carl  von  Linnés  dotterdotter) 
Sara  Elisabeth  Bergencrantz,  f.  1766,  t  1S46. 
Söner: 

1) Anton Gustaf, f. 1794, häradsskrifvare, t Ks57. (j. 
1825 m. Elisabeth Eleonora Ikiijoiir, f. 1S(I3, t 
1887. 

Son: 
Otto August, f.  1827, med. lic, stads- o. lasaretts- 
läkare  i  Södertelje,  t  1895.   G.  1863 ^^u  m. 
Hedvig  Amalia  Charlotta  Sasse,  f.  1839% 
(Södertälje). 

2) Thure Knut, f. 18U2, löjtnant, vice kommissions- 
landtmätare, t 1853. G. 1838 m. Maria Helena 
Crtclius, i hennes 2:a gifte, f.  1800, t  1879. 

Son; 
Thure Bernhard August, f. 1840%, e. jäg- 
mästare, f. d. verkst. direktör i Korsnäs säg- 
verksaktb., vice ordf. hos stadsfullmäktige i 
Gefle, KW O 2 kl., R N O, R () J Kr O. Äg. 
Sågen i Jämtland. G. 1875 "/•> m. C ha r I o t t a 
Margareta Holmgren, f.  1849 %. 

Barn: 
Märta  Maria.  f.  1876 -•"V ii;.   G.  1904 -'7ii  m. 
kaptenen  vid  Hälsinge  reg:te  Eric  August 
Valdemar  Lirulh,  f.  1872 ■'7n  (Gefle). 


MARTIN 771 

Linnea  Charlotta,  f.  1878 ^^/a.   Q.  1909*% 
m.   ingenjören   Emil   Löf,   f.   1880 ^-^/lo 
(S t o c k h ö 1 m), 
Knut   Edvard,   i.   1880*/?,  e.  jägmästare  i 

Gästriklands revir  (G e f 1 e). 
E ni i I i a  Helena,  i.  1882 -"/4.   G.  1909 *%  m. 
förvaltaren  vid  Kungsgärdens  sågverk  Nils 
Lindgren,  f.  1882 'Is  (K u n g s g ä r d e n). 
Maria  Gabriela,  f.  1885 -'/i. 
S e t h Roland, f.  1886 *-/», underlöjtnant i Svea 
artillerireg:tes reserv, elev vid akademien för 
de  fria  konsterna  (S t o c k li o 1 m). 
Carl  Roland,  f.  1770,  major  vid  flottan,  t  1836.   G. 
1802  m.  Johanna  Gustafva  Robsahm,  f.  1783,  t  1869. 

Söner: 
1) Carl Ludvig,  f.  1803,  viee  liäradshöfding,  notarie  i 
Svea  hofrätt, t  1868.  G.  1842  m. Nelly  Charlotta 
Palmborg,  f.  1814,  t  1900. 
Barn: 

(1) Carl Roland, f. 1843 *7io, teol. o. fil. d:r, 
f. d. professor vid Uppsala universitet, L N O 
(Uppsala). G. 1872 *7io m. M a r i e Emilie 
Elmblad,  f.  1848 ^7o. 

(2) Elin Maria Charlotta, f. 1845 *7i. Ci. 1867 
"/lo m. f. d. riksantikvarien, lin af de 18 i 
Sv. Akad., K m st k N O, m. m., fil. d:r Mans 
Olof Hildebrand tlildebrand, f. 1842 7< 
fS t o c k h o 1 m). 

(3) Martin  Erik  David.  f.  1856*75,  auditör  vid 

Flottans station i Stockliolm, vice liärads- 
höfding, advokat, ledamot af försiikringsinspek- 
tionen. ordf. i Stockholms stads delegation 
för inkori)oreringsäreiiden, R N O, R W G. 
Äg. 7-' i Näset jämte Villa Solbacken i Stock- 
holms län (Stockholm), (i. 1889*78 m. 
Anna  Helena  Lnndalil,  f.  1868 ''77. 

Söner: 
Sten  Gnstaf  Roland,  f.  1890 *7o,  underlöjt- 
nant  vid  K.  Flottan. 
Ivar Ladvig. f. 1892 7^, jur stud. vid Uppsala 

universitet. 
Bror  Erik,  f.  1896 *75. 
Karl Henrik, f.  1900 -^s. 
Ha n s  Edvard,  f.  1906 7.s. 


772 .\fAKTIN 

2) Gustaf Eric, f. 1806, kapten vid K. Flottan, t 1888. 
Q. 1843 ni. Klisabeth Christina Svanber.ic. f. 1813. 
t  1899. 

Döttrar: 
Johanna Elisabeth Corncliu (Manna), f.  1844 ^^/i 

(S i g t u n a). 
Ester  Sophia  Nathalia,  f.  1845 V5.   Q.  1900 ^/o 

m.  f.  d.  liibliotckarien  vid  riksdagens bibliotek. 

RWO,  Pehr Edvin Stenfelt, i hans 2:a  gifte. 

f.  1842 '-''h  (Södertälje). 

3) Fredrik Roland, f. 1810. underlöjtnant, t 1851. 
Hans  ättlingar  lefva  i  Nordamerika. 

4) Nore Wilhelm, f. 1817, magistratssekreterare o. 
rådman i Stockholm, t 1894. Q. 1848 m. Emilia 
Helena  Carolina  Braun,  f.  1829,  t  1910. 

Barn: 
(1) Hugo Wilhelm, f. 1849, jur. d:r, generaldirektör 
o. chef för landtmäteriet, t 1899. O. 1882 ^^jf, 
m. Hilda Fredrika Rydberg, f. 1856 Vio. 
Äg. Villa Martin vid Mariefred (Stock- 
h o I m). 

Barn: 

a) Axel Wilhelm Herbert, f. 1883 ^/a, civil- 
ingenjör (Lidingö Villastad). G. 
1907 '•''V4 m. Emma Elisabeth Janse, 
f.  1883 -/t. 

Barn: 

B e at e -Elisab e t h. f.  1911 '"/-j. 
J an- H er ber t.  f.  1912 ^%. 
Barbara, f.  1912 ^%. 

b) Frank Hugo. f. 1885 ^7u', löjtnant vid Lif- 
reg:tets dragoner (S t o c k h o 1 m). G. 1909 
^/lo m. friherrinnan Eva Anna Louise af 
Ugglas, f.  1885 '-"/u. 

Son: 
Frank Hugo  Samuel, f.  1910 Vio. 

c) Nils Fredrik, f. 1887 ^^7, tjänsteman i 
aktb. Alfa Lava! (Berlin). G. 1912 ^r. 
m.  Margit  Åhgren,  f.  1887 "/12. 

d) Alice Emilia Sofia. f. 1888 ^"/m. G. I009 
^-/u m. löjtnanten vid K. Flottan. R R S:t 
Sto 3 kl.. Nils Kilman, f. 1881 --'/'j 
(K a r I s k r o n a). 


MARTIN 773 

e) Dag mor Hilda Maria, f. 1S89 Vn. Q. 
1909 '/i 111. löjtiianttin vid Lifreg:tets j^re- 
nadierer B e n g t Hugo Magnus Swartling, 
f.  1881 -Vii (Lidingö Villastad). 

(2) Nanny Johanna, i. 1852 ^^/lo. G. 1882 -«/i2 tn. 
f. d. kontorsskrifvaren vid statens järnvägar, 
H il il or Edvard Vogel. f. 1852 "h (Stock- 
h o 1 m). 

(3) Carl Edvard Nore, f. 1859 ^^V?, öfverstelöjt- 
nant vid Smålands artillcriregite, fälttyginä- 
stare o. chef för annéförvaltningens artilleri- 
departements militärhyrä, R S O, R W O, R D 
D O, L Kr V A (S t o c k h o 1 m). Q. 1899 ''^A 
m.  Helga  Maria  Biberg, f.  1868 ^°/o. 

Son: 
Edvard Nore, i.  1900 ^Vn. 

man, vice häradsliöfding, stadsnotarie å Stock- 
holms Rådstufviirätts l:a afdelning (S a 1 t - 
s j ö b a d e n). G. 1897 ""A ni. Gerda Caro- 
lina Lovisa Engström,  f.  1866 ^^9. 

Barn: 
Sven Nore Hugo, i. 1898 '^/e. 
Elsa, f.  1901 ^7ii. 
Carl Erik  Abraham,  f.  1902 ^^12. 
{5) Fredrik  Robert,  f.  1868*^/5,  fil.  d:r,  f.  d. 
drogman,  R W O,  Turk Medi O  1  kl.,  RRS:t 
Sto 2 kl., TuikOsmO  3 kl.,  RDDO  (Flo- 
ren s). 

Yngre grenen: 

Carl Fredrik,  f.  1727, kämnär i Stockholm, t  1776,   Q. 
1751  m.  Christina  Margaieta  Westcrgreii. 
Son: 
Gustaf  Adolph,  f.  1756.  sjökapten,  t  1834.   G.  1784  m. 
Wendela  Maria  (iode,  t  1845. 
Son: 
Anders Roland, f. 1793, revisionssekreterare, t 1842.   Q. 
1838 m. Fredrika  Sofia  Cronius,  f.  1813, t  1863. 
Son: 
Per Roland, f. 1838 ^-/i2,  e. o. hofrättsnotarie, advo- 
kat i S t o c k h o 1 m.   G. 1867 "% m. Emilia Bernhar- 
dina Christina (Emelie) Ungcr, f,  1848 Vt. 


i MEISTRR 

Barn : 

Ellen, f. 1869 ^^/i2, bokhållare i k. järnvägsstyrel- 
sens  kontrolikontor  (S t o c k h o 1 m). 

Signe Emilia, f. 1870 -"/i-', skattmästare i Skogs- 
värdsföreningen  (S t o c k h o I ni). 

Gerda, i. 1872 ^^/i>, föreståndarinna för elementar- 
läroverket för flickor  i Falun. 

W c n d e I a, f. 1873 ^^/o, telegrafkommissarie (L i n- 
d e s b e r g). 

Mil dnr Regina, f. 1874 "/», sjuksköterska, förestån- 
darinna för d:r P. Haglunds gymn. ortop. kir. pri- 
vatanstalt  (S t o c k h o I m). 

Roland, f. 1S75 'Vio, disponent för Rossö sågverks- 
aktb.  (R o s s ö.  N y 1 a n d). 


Meister. 

Släkten iukom från Ponnnorn 17o0 nicd rcgtMuentsfält- 
skäron vid Göta artillfrircficmcnto FriMlrik Auj^ust Meister, 
f. 170G, t 170S. I sitt åv 1741 ingångnu 2:a {,'irte mod Anna 
Elisalioth Rauch, f. 1724, t 1777, lindc han bl. a. barn sonen 
Christian, f. 1760, t 1801, löjtnant vid flottan, hvars son, 
koninienilörkai)teneu Adolf Angust Meister, f. 1S02, t 1870, 
var g. ni. .Matiiilda Klcnian, f. 1SU7, f 1S84, och fader till 
nedanstAende  Julian  Adolf  riiristiaii. 

Litteratur:  Sv.  Ättartal  1S'JI). 

Johan Adolf Christian, f. 1834, konteramiral, t 1905 ''Vio. 
G. 1864 '% m. Emilia Charlotta Ercdrika Norden- 
skiöld,  f.  1840  %  (S t o c k h o 1 m). 

Barn: 

1. Axel Augnst. i. 1865 ^"/a, öfverste o. chef för Karls- 
krona grenadierreg:te, f. d. generalstabsofficer, R S O. 
R Pr Kr O 2 kl., L Kr V A (K a r 1 s k r o n a). G. 1896 
^*7io m. Catharina Angusta Emilia (C a r i n) Tanbc. 
f.  1869  ^'/a. 

Döttrar: 
Eva,  f.  1897 ^V?. 
Ellen, f.  1901 "Va. 

2. Allan, f. 1869^-79. kapten vid K. Flottan, R S O, 
Q M b g, R Pr Kr O 3 kl., R R S:t An O 3 kl., R Fr 11 L 
(S t o c k h o 1 m). 


MELAXDHK 


3. Ingegerd (Inga), f. 1873 "/o. O. 1894 Vn ni. kap- 
tenen vid K. Flottan, marinattachén vid beskickningen i 
S : t P e t e r s b u r g, K SO, R Bad Z Löw O 1 kl., 
R P S Bent d'Avis O, R Pr Kr O 3 kl., LÖS, Gustaf 
Richard Starck, f. 1868 'U. 


Melander. 

Äldste kiiiulo staiiifadcrii Jonas .Melander, f. 17;{M, t 17r)!S, 
korpral vid aniiralittMsvolonliirrogfnientet i Karlt^kronu, hade 
soni'U .l.dian Melander, f. ITÖO, f ISol) soiq öfverstelöjtnant vid 
flottan, hvilkeu i sitt fiirsta gifte nied Ingeborg Christina 
Al)erg, f. 17".."), j 179Ö, hade barnen Gustafva Fredrika, f, 
171»,-;, t 187:5, g. ra. kaptenen Erik af Klint, f. 1781, 7 1847, 
(mIi  nedanstående  Johan  Matliia.-^. 

[litteratur:   Sv.  Sliiktkalender   IS^d. 

Johan Mathias, f. 1786, öfverste vid flottan, t 1864.   G. 

1811  m.  Beata  Christina  Uhrlin,  f.  1791,  t  1865. 

Söner: 

1. Johan Ludvig, f.  1812, kommendörkapten,  t  1894.   Q. 

l:o  1848 m. Caroline Wieslander, f.  1821, t  1864. 

Barn: 

1) Nanny Beate Caroline, f. 1849 ^"/n (Stock- 
h o 1 in). 

2) Johan Ludvig H c r ni a n, f. 1853 ^^8, ingenjör. Äg. 
o. beb. Västergard i Närike (H i d i n g e b r o). Q. 
1903 ^7i2 m. Anna Fredrika  Wetter. f.  1860 ^V?. 

3) Johan Magnus Ri c har d, f. 1857 ^"Aj, major o. 
bataljonschef vid Norra skånska infanterireg:tet, 
skriftställare, R S O. korresp L Ö S (Kristian- 
stad).   (1.  1887 '7h m.  Martha Wennberg, f. 

1858  V:>. 

Son: 
Johan Styrbjörn, f.  1894 ^^U. 

2. Carl Johan Emerik, f. 1814, kaptenlöjtnant, t 1890.  Ci. 
1841 m. Anna Christine Wieslander, f.  1818, t 1902. 

Son: 
Johan Edwin, f.  1844 -^/n, redaktör o. iitgifvare af 
ölandsbladet, ledamot af stadsfullmäktige i Borg- 
holm,  ordf.  i  drätselkammaren  o.  hamnstvrelsen 
därst.   Ag.  gård  i  nämnda  stad.   Q.  1884  ='Vr.  m 
Anna Elisabeth  Edberg,  f.  1858, f  1905. 

3. Johan  Albert,  f.  1818,  major,  t  1882.   O.  1846  m. 
Sophie  Ågren,  f.  1822,  t  1892. 


776 M ELAN DER 

Söner: 

1) E m i 1. f. 1856 ^^'s, öfverste vid Generalstaben, af- 
delningschef vid topografiska afdelningen o. chef 
för Rikets aliinänna kartverk, ordf. i Kristliga för- 
eningen af unge män i Stockholm, K S O 1 kl., St 
Off Rum Kr O, K D D O 2 gr.. K P S Bent d'Avis O, 
R Pr Kr O 2 kl., RRS:tStO 2 kl., R N S:t O O, 
L Kr V A. Äg. gård i Boden o. beb. egen villa i 
S a 1 t s j ö - D u f n ä s. G. 1880 "/lo m. Anna 
Lovisa  Wilhelmina  Söderhielm.  f.  1855 "/9. 

Döttrar: 

Sigrid Elisabeth Louise, f. 1882 '-^Vo, lärarinna i 
trädgårdsskötsel vid Fredrika Brenierförbundets 
landthushållningsskola  (R i m f o r s a). 

Ruth Elisif Christine, f. 1885 7ii. G. 1907 "/a 
m. kyrkoherden i Almby pastorat af Strängnäs 
stift T heodor Alfred Linden, f. 1865 'Vn 
(Almby,  Ö r e b r o). 

Astrid Sofia Williclmina. f.  1887 "h. 

2) Henning, f. 1858 '^/js, geodet vid rikets all- 
männa kartverk (Huddinge). G._ 1884 '"/^ m. 
Ebba Kristina Lovisa Olin. f.  1856 -'/t». 

Barn: 
Elsa Jeannette Sofia, f. 1886 ^"/lo.   G.  1908 ^^/i2 

m.  t.  f.  professorn  vid  Tekniska  högskolan, fil. 

d:r  Axel  Johannes  Malmqvist,  f.  1882 ^''/lo 

(H u d d i n g e). 
Karl Henning Albert, f. 1888 ""/lo, fil. kand., stud. 

vid  Stockholms  högskola  (Huddinge). 

3) Yngv e, f. 1862 ^Vf, agronom, rektor, förestån- 
dare för önnestads folkhögs- o. landtmannaskola, 
R W O (Ö n II e s t a d). G. 1889 ^% m. Ebba 
Willielmina  Wijkander,  f.  1857 ^"/ji. 

Barn: 
Hugo Johan Albert, f.  1890 '^^h. 
Runa Maria Elisabeth, f. 1893 ^9. 
Ragnar Johan  Yngve, f.  1895 ^^/s. 
Aina Ebba Augusta, f.  1898 ^7o. 
Kuno Jolian Emil. f. 1899 ^/u. 
Ester Anna Sofia. i. 1901 ^"/s. 


MELIN 777 

Melin 

(Göteborgssläkten). 

Äldste kände stamfadern, nedanstående Olof Melin, var 
».ondson från Risa gård i Kinds härad och antog släktnamnet, 
lian hlef köpman i Göteborg, köpte sedermera säteriet Risa 
i  Kind,  meu  sålde  detsamma  ISOl  och  återflyttade  till  Göte- 

IJtterrttiir:  Sv.  SIJiktkiilfiHicr  Ls^8. 

Olof,  f.  1727,  köpman  i  (iöteborkS  godsägare,  t  18U4, 

G.  1756  m.  Regina  Elisabeth  Bäck,  f.  1734,  t  1810. 

Söner: 

1. Jan  Lorentz,  f.  1759,  köpman  i  Göteborg,  t  1830. 

G.   1790  m.  Sofia  Helena  Schagerliolm,  f.   1764,  t 

1854. 

Söner: 

1) Johan Lorentz, f. 1803, landtbrukare, t 1844. G. 
1837 m. Emmy Poleman, i hennes 2:a gifte, f. 1803, 
t  1851. 

Dotter: 
Sofia Helena Elisabeth, f.  1838 ^"/o.   G.  1858 m. 
landtbrukaren  Gustaf  von  Proschwitz,  f.  1820, 
t 1896 (Storskogen, E 1 i e n ö). 

2) Patrik, f. 1805, landtbrukare, t 1894. G. 1832 ni. 
Britta  Sofia  Carlsson,  f.  1805,  t  1875. 

Barn: 
Anders  Lorentz,  f.  1833,  fabriksidkare  i  Köpen- 
hamn, t 1887.  G. 1872 m. Anna Sörensen hug- 
stedt,  f.  1851 -73  (Köpen ham n). 
Maria M a t Ii i I d a Elisabeth, f.  1840 ^/o.  G.  1867 
-'"'/i  m.  grosshandlaren,  civilingenjören  Alfred 
Theodor Hennig, f.  1836, f 1895 (Göteborg). 
2. Olof,  f.  1763,  köpman  i  (jöteborg,  f  1834.   G.  l:o 
1796  m.  Elisabeth  Stockman,  f.  1773,  f  1815;  2:o 
1816 m.  Maria Sofia  Fälling, f.  1792, t  1834. 

Söner,  i  l:a  giftet: 
1) Adolf  Wilhelm,  f.  1808,  grosshandlare  i  Göteborg 
under firma  C. F.  Weern Å. C:o, f 1897.   G.  1838 
m. Eredrique Marie Louise Meyer,  f.  1818, t  1901 

Barn: 
il) Olof   Edvard,  i.  1858 73,   grosshandlare   i 
Göteborg  under  firma  Carl  Meyer,  leda- 
mot  af  stadsfullmäktige  därst.   G.  1882 ^"/lo 


778 MKl.lN 

Barn: 

a) Margaretha (Gret a), f.  18«4 -V?. 

b) Maria. f. 1885 ''Vr.'. Q. 1^07 Vi ni. löjt- 
nanten vid Älfsborgs reg:te Axel Robert 
Oeijer.  f.  1878 -'/u  (Stocksund). 

c) Adolf Willielm (A v e), f. 1886 Vis, hand- 
lande i Göteborg. O. 1910 -"/ii ni. 
A i m é c Valaize frän Frankrike, f. 1893 ^Yo 

Dotter: 
Aimée  Elisabeth  (Lisette),  f.  1911 'V» 
(2) Maria  Elisabet h,  f.  1860 7i  (O Ii v e d a I, 
Göte b o r .g). 

i  2:a  giftet: 
2) Paul Henrik, f. 1823, öfverste o. chef för Älfsborgs 
reg:te,  landtbrukare o.  industriidkare,  t  1892.   (i. 
1869 in. Hilda Rliedin, f.  1832, t  1888. 

.  Dotter: 
Aina Hedvig Ulrika, f.  1870 'Vs.   G.  1893 -"/i. ni. 
verkst. direktören  för Svenska  ömsesidiga krea- 
turförsäkringsbolaget,  friherre   Robert   Ro- 
bert sson von Rosen. f. 1863 ^V* (N ä s b y h o 1 ni. 
L i I 1 e s k o g). 
3. Paul  Richard,  f.  1769,  köpman  i  Göteborg,  t  1849. 
G.  2:o  1802  m.  Sofia  Henrietta  Urbina  Hellsten,  f. 
1785,  t   1874. 

Söner,  i  2:a  giftet: 
1) Paul  Theodor,  f.  1803,  landtbrukare,  t  1873.   G. 
1827 m. Johanna Brigitta Bökman, f.  1800, t 1888. 
Barn: 

(1) S of i a Kristina,  f.  1831 'Vs (G ö t e b o r g). 

(2) Paul Gustaf, f. 1832, med. lic, provinsial- 
läkare, t 1866. G. 1864 'Ve m. Christina 
Elisabeth  Brink.  f.  1840 7io  (Lund). 

(3) Johan Theodor, f. 1835 ^°/i, köpman 
(S t o c k h o 1 m). G. 1868 ^^ m. Mathilda 
Christina  Bergstrand,  f.  1844 7i. 

Söner: 

a) Ernst Georg Mauritz, f. 1871 V:i, kassör 
hos firman Wahlgren o. Cedergren 
(Stockholm), 

b) Sten Theodor, f. 1877 Vio, afdelningschef 
hos Naftabolaget Bröderna Nobel (B o 1 d- 
c h a n y, B a ku). G. 1906 -"/ii ni. fur- 
stinnan Mari a Iwanowna Zixianow, f. 
1881 "A.. 


(4) Carl Mail r it z, f. 1S36 *Vii, f. d. godsför- 
valtare, R W O. Beb. egen villa vid K u ii g s- 
bro i Östergötland (V r e t a k I o s t e r). (j. 
1863 V«  in.  Anna  Bagger,  f.  1838,  t  1901. 

Barn: 
a) Anna,  f.  1864 •*/«.   (j.  1890 ^V?  m.  agro- 
nomen  Carl  August  Beckman,  f.  1864 
'73.    Arr.   K u n g s b r o   i   Östergötland 
(V r e t a  kloster). 
h) Maria.    i.    1866 ''Vh,    (K u n g s b r o, 

V r e t a  kloster), 
c) Gustaf  Thcodor   Mauritz,  f.   1868 ^7r., 
agronom.   Äg.  o.  beb.  A r s t a  i  Ui)pland 
(Uppsala).   G.   1895 '7<i   m.   S i ii r i d 
Dicander,  f.  1873 ^"/lo. 

Barn: 
Anna   Elisabeth   (A nn a - L i s a)  f.   1896 

Ida  Margareta,  f.  1898 -'Ai. 
Sigrid  Maria,  f.  1900 \'r,. 
Martha  Mathilda,  f.  1902 -7i. 
Elsa  Sofia,  f.  1903 "/«. 
Valborg Helena, f.  1904 ^/u. 
Paul Nils Gustaf Mauritz, f.  1906 ^7?. 
Sten  Erik. f.  1908 ^^5. 
Carl Axel,  f.  1911 ^-/h. 
2) Johan Riehard, f. 1809, köpman i Göteborg, t 1864. 
G.  1833  m.  Mathilda  Christina  Melin,  f.  1810,  f 
1871. 

Barn: 
(1) Olof Riehard, f. 1834 =^%, f. d. affärsman o. 
skeppsredare i (iöteborg, f. d. hufviidredare för 
ångfartygsaktb. Thule, f. d. stadsfullmäktig 
därst. o. riksdagsman, KWO I kl., R N O, LV 
V S. Äg. o. beb. villan B e r g a I i d (Djurs- 
holm), (i. 1860 -'/lo m. Beata Carolina 
A u g u s t a  Werling,  f.  1838 "Y".. 

Barn: 
a) Olof Werling. f. 1861 7«, öfverstelöjtnant 
vid Skaraborgs reg: te, chef för infanteri- 
skjutskolan, gymnastikdirektör, Melinska 
stenografiens uppfinnare, R S O, R W O, K 
Rum Kr O, R Fr H L. L Kr V A (R öser s- 
b e r g). G. 1900 -'V;, m. St in a Sundborg. 
f.   1871  -Vn. 


780 MELIN 

b) Ragnar, f. 1864, handlande i Göteborg, t 
1898. O. 1891 m. Hilda Carolina Wwrn, 
f. 1872 ^7i. Omg. 1903 7^ ni. verkst. direk- 
tören i vinhandcisaktb. Högstedt & C:o 
B ir g e r HvUcbcrg. \. 1871 -'Vio (S t o c k- 
h o I ni). 

Döttrar: 
Ra g 11 fl i I d, i.  1892 7«. 
Ebba  Emelie,  f.  1893 ^V«. 

c) Ernst Waldemar, i. 1866 74, handels- 
bokhållare (N i c o I a i e f f. Ryssland). 
O. 1894 in. (Anna Levisson, i hennes l:a 
gifte). 

Son : 

Douglas,  i.  1895 Vio  (Skar a). 

d) Hildur,  L  1869 ^7ii  (Djursholm). 

(2) Sofia Elisabetfi (B e 1 1 y), f. 1836 "Vs. Q. 1855 
'7io ni. kronouppbördskassören Svante Sjö- 
stedt, f.  1812, t  1865 (Göteborg). 

(3) Ida Matfnlda, i. 1837 -7u. G. 1859 Vi m. 
disponenten Pehr Sieurin, f. 1836, t 1902 
(A n n e d a 1). 

(4) Hulda Augusta, f. 1840 7io. G. 1865 "/q 
ni, godsägaren, ordf. i styrelsen för Nääs 
fabriksaktb., R W O, Gustaf Braut Anund 
Berg, f. 1841 ^Vu. Äg. o. beb. Brun torp i 
Västergötland  (Korsberg a). 

(5) Erik Segersäll, f. 1842, kamrerare, t 1905. 
Q. 1869 m. Adéle Marianne von Gegerfelt, 
i  hennes  2:a gifte,  f.  1828, t  1905. 

Dotter: 
Signe Matliilda, f. 1873 ^^s. G. 1900 ''Vio m. 
verkst. direktören i Hemsjö kraftaktb., 
ingenjören, fil. d:r Alfred Efcström, f. 
1873 Vii (Villa B r a b o, Saltsjö- 
b a d e n). 

(6) Jenny. f. 1843 '7». G. 1868 -7ii m. f. d. 
generalmajoren o. generalintendenten m. m., 
Km st k SO, KWO 1 kl., KNS:tOO 1 kl., 
R Pr R ö O 2 kl., R Fr HL, L Kr V A, Ri c- 
fiard Wilhelm Timulcon Berg. f. 1843 7h. 
Beb.  egen  villa  i  D i u r li s o 1 m. 


MELIN 781 

(7) C I ar a Henrietta, f. 1851 Va. G. 1877 * V:» 
m. kommendörkaptenen o. lotsfördelningschefen 
Carl Washington Bolivar Jacob Forsell, f. 182-1. 
t  1882  (H v e n a f o r s,  B r å 1 a n d a). 

3) Carl Gustaf, f. 1810. landthrukare, t 1877. G. 
1834 m. Maria Catharina Wilhelmina Friman, f. 
1808,  t  IN*^!- 

Barn: 

(1) H enr iet t e Maria Carolina, f. 1835 ^'/v 
(S k a r a). 

(2) Mat II i I il a Charlotta Wilhelmina, f. 1837 V* 
(S k a r a). 

(3) Marie S o ph i e,  f.  1842 ^^h  (Skar a). 

(A) Carl The odör, f. 1848 ^V<5, fil. lic, ad- 
junkt  vid  Skara  högre  allm.  läroverk.   G. 

1884 ^/i   m.  Hnlda  Carolina  Törnqvist,   f. 

1853 ^-'Ai. 

Barn : 

Gerd  Gurli FAisabeth.  f.  1886 'Vj. 

Dag Edvard Tlieodor. f. 1887 "/lo. arkitekt 
(S t o c k h o 1 m). 

Birger Hjalmar, f. 1889 '^/n, jur. stud., under- 
löjtnant i Göta trängkårs reserv (Stock- 
h o 1 m). 

Johan Ragnar, f. 1890 '/vj, fil. stud. (U p p- 
s a la). 

Tore H il mer, f. 1892 -%, elev vid Tekniska 
högskolan  (S t o c k h o 1 m). 

Kjell  Gustaf  Theodor,  f.  W)6 ^^/-j. 

Sten  H il din g.  f.  1899 "U. 

4) Olof Petter, f. 1814, handlande, t 1905. G. 1847 
m.  Johanna  Mathilda  Frikson.  f.  1826.  t  1908. 

I^arn: 

(1) Eva Mathilda. f. 1849 =Vu.. G. 1869 "/i,. m. 
ingenjören Carl Alfred Sundström, f. 1847 
2-/5  (F i 1 a d e 1 f i a). 

(2) Anna Sofia Henrietta, f. 1851 "/12. Q. 
1872^1 m. handlanden Carl Jörgen Ludvig 
Sehlanhuseh.  f.  1840 ^-/s  (Göteborg). 

(3) Ernst.  f.  1853.   Vistas  i  Nordamerika. 

{A) A g d a. i. 1859%, kontorschef hos brodern 
Carl  Gustaf  (G ö t e b o r g). 

(5) Carl G u st a f, f. 1865 -"/s. album- o. kar- 
tongfabrikant i  G ö t e b o r g.   G.  1895 "/b m. 


7S2 .MJLl.UVIST 

Barn: 
Edvard  Olof Robert, i.  1896 ^^/s. 
Gustaf  H alion.  f.  1901 ^"/s. 
Carl G list af, f.  1903 "/s. 
Ingrid  Clara Mathilda, i.  1907 ^%. 

5) Robert   Gudmund,   f.   1816,   kronofogde,  t  1877. 
G.  1862 Hl. Anna  Maria  Rotliman,  f.  1836,  t  1893. 

Barn: 

Ri c Ji ar d Gabriel, f. 1863 ^Vo, rysk vice konsul, 
kassör vid  Mariehills sågverk  (S t u g s u n d). 

Gerda Maria, f. 1865 Vi. G. 1893 '7o ni. prak- 
tiserande tandläkaren J o Ii n Otto Rosendahl, i. 
1865 «/2  (Östersund). 

6) Martin  Knianuel,  f.  1829,  landtbrukare, t  1888.   G. 
m.  Ingeborg  Olsson,  f.  1835,  t  19U-1. 

Söner: 
i\) W al d e m ar,  f.   1859^4,  agronom,   förval- 
tare vid Ultuna landtegendom, föreståndare för 


landtbruksskol 
Uppsal a). 
Palm. f.  1858 

an   därst.,   RWO   (Ultuna, 
G.  1890^11  m.  I: 1 i n  Kristina 

Barn: 

Georg Ferdinand,  f.  1891 "'/u', elev vid Ve- 
terinärinstitutet  (Stockholm). 
Martin Gunnar, f.  1894 ^"/y, elev vid Schar- 

taus  handelsinstitut  (S t o c k li o 1 ni). 
Elin  Ingeborg,  f.  1899 ^i. 
(2) Peder,  f.  1866^*^/0,  köpman  i  (j ö t e b o r g 
under  firma  Peder  Melin  6:  Cio  o.  Kaffeäng- 
rosteriet  Örnen.   G.  1N95  m.  Signe  Hag- 
berg,  f.  1874 '-"^12. 

Dotter: 
Kari n  Gunborg,  f.  1895 -%. 


Millqvist. 


Sveusk sliikt frAn Östergötland, där äldstf mod säkerhet 
käiuic stanifiidcni, Nils Joliaiissoii. f. omkr. 17(i;$, t ITöä, var 
laiHlbo å friilsi-li.niiuauct .Milliorii uiulor (;o(h'^'ar(is briiU. 
Kl'ttT   födclSfui-tcM   antogs   slilUlnaiiniil   (inikr.   17(iO   af   lians 


MILI.QVIST 783 

båda söner, af hvilka deu yngre, Jonas, f. 1743, t 1782, guld- 
smed och rustliållare i Landoryd 1 IJiiköpiiiKs län, hade nedau- 
ståendt'  son  Jonas. 

Littoratnr:  Sv.  Ättartal  l!<8!)  o.  1908. 

Jonas, f. 1782, godsägare å Oltorp i Skaraborgs län, 
t 1848. G. 1812 m. Helena Maria Hedelius, f. 1791, 
t  1830. 

Söner: 

1. Carl Gustaf, f. 1818, godsägare å Oltorp, t 1888. 
G. 1853 ^/i ni. Carolina Brovall, f. 1833 Vi'j. Äg. o. 
beb.  Redvägsborg  i  Älfsborgs  län  (L e n a). 

Barn: 
Carl Johan, f.  1855 '"/«, student, förvaltare å R e d- 

V ä g s b o r g  (Len a). 

Ebba  Emilia,  f.  18bl  %  (Stockholm). 
Charlotta (Lotten) Helena, 1.  1864 "%, kontorist 

(S t o c k h o I ni). 
G nst af  Gottfrid,  f.  1868 "^s,  landtbrukare  (R e d- 

V ä g s b (; r g,  Lena). 

2. Per August, i. 1822, godsägare å Svartorp i Skara- 
borgs län, t 1884. G. 1851 in. Matilda Aurora Petters- 
son, f.  1828, t  1881. 

Söner: 

1) Johan August, f. 1855 ^Va. revisor vid riksban- 
kens afdelningskonor i Mariestad, styrelseledamot 
i Skaraborgs läns allm. sparbank och i samma 
läns brandstodsbolag. Arr. o. bel). S i n; m a t o r p 
i Skaraborgs län (Skar a). G. 1885 '^4 m. Sara 
Alma Kristina Boström, f.  1860 ^77. 

Barn: 

(1) Jolian Ra ii nar, f. 1886 ^7-'- löjtnant vid 
Älfsborgs reg:te, elev vid krigshögskolan 
(Stockholm). G. 1911 '71 ni. Kerstin 
Erikson  (af  Rydboliolmssläkten),  f.   1889 ""'/i. 

Son: 
.S v a n t e  Jolian.  f.  1912 ^7i. 

(2) I n a e b o r ii Maria  Matilda.^ i.  1890 Vr--. 

(3) Torsten Harald, f. 1894 ^"-74, officersvolontär 
vid Smalands husarrL'g:te (R () n n c s 1 ä t t, 
L k s j ö). 

2) Carl Oscar, f. 1857 ^Vi, agronom, tjänsteman 
vid Smålands ensk. banks hufvudkontor i Jön- 
köping, ledamot af stadens folkskolestyrelse. 
Beb. egen gård i nämnda stad. (i. 1893 7ii m. 
T c I: I a Kajsa Eleonora  Boström, f.  1865  ^'V?. 


784 MOLL 

Barn: 
Elsa Maria, f.  1894 Vio. 
Märta  Matilda,  f.  1896  'Vs. 
Carl  Robert,  f.  1899 -^/lo. 
Anna Ingegerd, f. 1903 Vs. 
3) Hugo  Viktor,  f.   1864  ^"/s,  fil.  kand.,  skrift- 
ställare, lärare vid krigsskolan å Karlberg, arméns 
intendenturkurs, bröderna Pålilnians handelsinstitut 
och   Stockholms  borgareskola,  styrelseledamot  i 
svenska  publicisternas  pensionsförening  (Stock- 
h o 1 m). 

Äldre gren af släkten: 

Johan Thure, spinnare i Norrköping, t.   Q- 2:o m. Sofia 
Ulrika Lindholm, t. 

Dotter: 
Elin Sofia Maria, f.  1879 'h (Norrköping). 


Moll. 

Rläktons äldste käiulc stauirii<lci- .Inhan Adiini Moll, var 
njod. doktor, af holländsk Ixird. Efter hans död inflyttade 
hans änka (Miarlutla Sophia IMarr. f. IIM, t 1801, onikrinf; 
år 1754 till Stockholm, hvarest hon blef onit?ift med fabrikören 
Johan IIovinK. Vid inflyttnini^en medföljde hennes son i för- 
sta  giftet  nedanstående  .lohan  Adam  Moll. 

Litteratur:  Sv.  Släktkalendern  IbbT. 

Johan Adam, f. 1749, grosshandlare i Stockholm, t 1802. 
Q. m. Lovisa Maria Wasmuth, f.  1757, t  1810. 
Söner: 
1. Johan Rmanuel, f.  1777, grosshandlare i Stockholm, t 
1851.   Q.  m.  Henrica  Charlotta  Skoge,  f.  1785,  t 
1845. 

Söner: 
1) Johan  Adam,  f.  1805,  grosshandlare  i  Stockholm, 
t 1895.   G. 1842 m. Anna Sophia Beskow, f.  1823, 
t  1897. 

Barn: 
(1) John  Gustaf,  f.  1843,  verkst.  direktör  i  Skan- 
dinaviska  kreditaktb.,  t   1912 "/lo.   G.   1874 
'/u   m.   Agda   (hinhild   Fris,   f.   1855^"/» 
(S t o c k h o 1 m). 


iMOLL 785 

(2) Augusta  Henrietta,  f.  1846 -'^/i2.   G.  1867 

%  m.  stadsmäklaren  Ma.e:nus  Julius  Neijbcr, 

f.  1838, t  1894 (S t o c k h o 1 m). 
{3) Emma  Sophia,  f.  1852*^/5.   O.  1873 Vi  ni. 

stadsmäklaren  Hjalmar  Forssner,  f.  1834,  t 

1899  (S t o c k h o 1 m). 

(4) Karl Thomas (Tom), f. 1853 %, fil. d:r, f. d. 
läroverksräd. lektor i fysik o. kemi vid högre 
realläroverket å Norrmalm i Stockholm. 

(5) Mat h i I d a Paulina, f. 1855 ^-/i. G. 1890 ^Vu' 
m. tjänsts, e. o. ]'.ofprcdikanten, regements- 
pastorn vid Svea lifgarde, lektorn vid Nva 
elementarskolan i Stockholm, O II S Ghmt, O 
II:sJmt, RCXIlI:sO, L N O, L W O, teol. 
kand. Henrik Nicolai Clauscn Afzelius, f. 
1849 -•"'/„.   Äg.  o.  hel),  hus  i  S t o c k h o I m. 

(6) Fritz Axel, f. 1856 -V-', varumäklare 
(Stockholm). G. 1883 ^V« m. Anna Ja- 
kobina Frölén,  f.  1863 Vi*. 

Döttrar: 

Signe  Anna  Sophia,  f.  1886 '"/i.-,  lärarinna 

(S t ö c k h o 1 m). 
Dagmar   Augusta,   f.   1887 'V?,   lärarinna 

(S t o c k h o 1 m). 
Elsa  Anna  Sophia,  f.   1889 ^Vs,  anställd  i 

Skandinaviska  kreditaktb.  (S t o c k h o 1 m). 
Sonja  Agda  Mathilda,  f.  1891 V--',  lärarinna 

(A r v i k a). 

(7) Victor Ludvig, f. 1858 '-'V?, fullmäktig o. 
förste deputerad i rikshanken, öfverrevisor i 
järnvägsstyrelsen, ordf. i styrelsen för enskilda 
järnvägarnes pensionskassa, R N O. Beb. egen 
villa i D j u r s h o 1 m. G. 1885 Vn m. Kata- 
rina  Louise  Klingström,  f.  1864 Vo- 

Barn: 
Ruth, f.  1886 V9.   G.  1906 ^Vo m. professorn 
i  praktisk  medicin  vid  Uppsala  universitet, 
öfverläkaren  vid  akad.  sjukhuset,  med.  d:r 
Gunnar  Hjalmar  Forssner.  f.  1876 ^ Vr- 
Lizzie, f.  1888 ^Vio. 
Sarah,  f.  1898 -/i. 
John  Wilhelm  Rutger,  f.  1902-^5. 
2) Victor  Emanuel,  f.  1815.  landtbrukare,  t  1860.   G. 
m. Lovisa Haglund,  f.  1816, t 1903. 


50. 


786 MUNTAN 

Barn: 

(1) Gerda Maiia Christina, f. 1849 -"/k» (S a I t- 
s j ö b a d e n). 

(2) Victor Otto, f. 1852 "/lo, vice liäradsliöfdiiiK. 
assistent i Stockholms stads förniyndarekani- 
inare. R W O. Beb. esen villa i Saltsjö- 
baden, (i. 2:o 1901 -'Vi, ni. Tyra Rosalie 
Lönnblad,  f.  1870 •'"'/«. 

Dotter,  i  2:a  jiiftet: 
Gertrud  Lovisa  Auiiusta,  i.  1905 '"/i. 

(3) Thilda Lo\isa, f. 1854 '"'/lo (S a I t s i ö b a- 
d e n). 

2. Didrik  Johan,  f.  1780,  landtbrukare,  t  1858.   G.  1815 
m.  Hedvik^ Kriana  Blonmiensköld,  f.  1790,  t  1847. 

Dotter: 
Hedda Wilhelmina (Mina), f.  1830 ''/i.   (J.  1855 ni. 
kaptenen  Carl  Kniil  Ferdinand  Åberj,%  f.  1823,  t 
I8f)5  (S t o c k h o I ni). 


Montan. 

Släkten härstaninuir jiicd all säkerhot frAn en till Nora 
licrgslas inflj'ttad walltm IMorre Lamborf, hvars t^oii Lainlirrt 
r«-issoii redan 1 slutet af ir)00-talet var bergshruksidkare i 
Nora soeken och under åren ]()(»(;--102i) innehade henimanit 
r.orn diirst. lians sonscm Laniht-rt 1'ersson, j 1W)J, koniini- 
iiister i Jilrnboas, antog sliiktnaninet .Montanus, livilket lT>r- 
k< Ilades af andre sonen Erik Montan, t 172."), biuksförvaltare 
och g. ni. Keata Stockeiistriiin. lOrik .Montans sonson lands- 
kanireraren Krik M<inlan, f. 1718, t LSI'', hade i sitt första 
gille nioil lOva Maria llulllxrg, f. 17.".."., f 17.^7, sonen Wiilicliu 
Kr i k. 

I.llti ratnr:  Sv.  .Utartnl  1J>S1>. 

Wilhelm firik, f.  1779, borknnästare, lagman, t  1842.   G. 

l:o 1804 m. Christina Lovisa AhlborR, f. 1784, t 1809; 

2:o  1811  m.  Klisabetli  Eleonora  Frunck,  f.  1782,  t 

1812. 

Söner,  i  l:a  giftet: 
1.  Mrik Wilhelm, f.  1807, advokatfiskal, t  1870.   (i.  1837 

III.  Justina  Elisabeth  Staaff,  f.  1817,  t  1882. 


Barn: 

1) Justina Magdalena, f. 1841 7-'. O. 1870 Vi-' m. 
kamreraren, vice häradshufdingen Carl Claes Abra- 
haiii (jotlier Westman, f. 1842, t 1892 (Stock- 
li o 1 in). 

2) Henrik Albert, f. 1845, kapten, t 1909. G. 1890 
"U in. A n n a Maria Viktoria Strömberg, f. 1858 
^-/lo  (S t o c k h o 1 ni). 

Barn: 

Annie Sofia Justina, f. 1891 V«. O. 1911 -"/lo 
111. e. o. hofrättsnotarieii, ledamoten af Sveriges 
advokatsamfund, Gotthard Arthur Gullbcrg, 
f.  1881 -"A.  (S t ock 11 o Im). 

Görel Elisabet  Wilhelmina, f.  1893 ^'/o. 

Erik Lambert. f.  1896 -'Vio. 

3) Pehr Eerdinand. f. 1851 ^Vs, kyrkoherde i Husby 
pastorat af Västerås stift, kontraktsprost i Hede- 
mora kontrakt (Dal a - H u s b y). O. 1884 -"/s 
ni. Matilda Maria Elisabet (Tilda) Cornelius, f. 
1860 ^^4. 

Barn: 
Eva Maria Elisabet, f.  1885 '^^9. 
Rut  Emy  Justina,  f.  1886 ^/lo.   O.  1912 "A-  m. 

e. o.  liofrättsnotarien,  jur.  kand.  Carl  Knut 
Åhman. f.  1S86 ^Vs (N å s). 

Ester Matilda, i.  1.S88 -'/u. 
Märta Sofia. i.  1891  -''/V. 
Pehr Erik.  f.  1895  '«/.i. 

4) Carl Otto. f. 1853 -'Vo, vice president i blan- 
dade domstolen i Alexandria, f. d. liofrättsassessor, 
K N O 1 kl. (Villa M o n t a n, San S t e f a n o. 
Alexandria, K g y p t e n). (j. 1901 ^-/s m. 
Eanny  Maria Adele  Bohm,  f.  1869 "'^h. 

Döttrar: 
Arta Maria Justina Mansourah. f.  1902 '^^/w. 
Ulrika Wilhelmina Constance Alexandrine (U 1 1 a). 

f. 1904  "V--. 

Eanny Sofia Agnes Svea. f.  1911  ^'Ja. 

5) Gustaf Edvard, f. 1857 %i, pastorsadjunkt i 
Kngclbrekts  fi)rsamliiig  i  Stock li o 1 m. 

i  2:a  giftet: 
Krik  Carl,  f.  1812,  färgerifabrikör,  t  1873.   G.  1843 
m.  Jeanna  Augusta  Wilhelmina  Borgströ-ni,  f.  1823, 
t  1911. 


7S8 M0NTE1,H'S 

Döttrar: 

Hilma  Augusta  Lovisa,  f.  1844^/8  (Karlstad), 

F.va Louise Amalia, i. 1858 ^"/s. Q. 1886 % m. kon- 
traktsprosten, kyrkoherden i Fargelanda o. Öde- 
borgs församlingars pastorat, L N O, A n d c r > 
Niklas  Beckman, f.  1857-77  (Fargelanda). 

A n n a Emilia, f. 1862 -'Vn (Karlstad). 

Gerda Hedvia Maria, f.  1865  '/o (Karlstad). 


Montelius 

(Upplandssläkten). 

Äldste kiliide stamfadern för diunia släkt Montelius (som 
ej är befryndad med ou från l';:almartrakten bördij,' släkt mod 
samma namn) var bonden Hans Månsson i Ilolmbro by 1 
Tibble socken, Ilagunda härad (Uiipland), g. m. Kari Ers- 
dotter. Deras son Johan Montelius, f. 1(JS3, t l^OS. prost och 
kyrkoherde i Edebo (Uppland) hade i sitt gifte med Margareta 
Beata Ilörner, f. 1704, t l"f'">. tio barn, däribland sonen Ter. 
major och kommendant i Malmö, hvilkon ändrade släktnamnet 
till Montell (se denna släkt) och sonen Augustin .Nbmtelius, f. 
ITIIC), t 1S16, prost o. kyrkoherde i K<iebo, g. 1 :o 1774 m. Anna 
Catharina Christiernin, f. 1747, t 1770, och '2:o 177.-. m. Char- 
lotta Seuderman, f. 17r.5, t 1840. Från Augustin Mont.-lius' 
söner Harald (i första giftet) och Augustin (1 andra giftet i 
härstamma  alla  nu  lef vande  släkt medlemmar. 

Litteratur:   Sv.  Sliiktkalender   ISSC. 

Äldre grenen: 

Harald, f. 1775, tiänsteinan vid järnvågen i Stockholm, 
t  1818.   (j.  2:o  ni.  Amalia  F.ngman,  f.  1779,  t  1841. 

Son: 
Augustin, f.  1808, grosshandlare, bankkamrerare, t  18«S. 
(j.  1845 m. Amalia Charlotta  NiLt/.ell. f.  1816, t  18U^. 

Barn: 

1) Hildegard Amalia (Hilda), f. 1846 ^Vh. Q. 1883 */« 
m. kyrkoherden i Sätersta o. Bogsta församlingars 
pastorat af Strängnäs stift Erans O s c a r Sandsten, 
f.  1853 -7ii  (O n e s t a). 

2) Caleb Augustin, f. 1850, tjänsteman hos drätselnämn- 
den i Stockholm, t 1908. (i. 1893 Vi" ni, Ebba 
Katarina  Norberk',  f.  1857 "Vii  (Stockholm). 


MONTKLirS 7S9 

Barn: 
Marion Amalia  Katarina,  f.  1895 ^7i. 
Karin Alfhild liniilia, f.  1896 -^/s. 
S v c n Justus Augustin, f.  1899 "/n. 

3) Knut Johan (J o h n), f. 1852 '^U, bitr. pastor vid 
Blasieholinskyrlvaii i S t o c k h o 1 in, sekreterare i 
Kvangeliska fosterlandsstiftelsens missionsstyrelse. 
G. 1881 "h m. Maria Karolina Kylbcrg, f. 1860 -'Vö. 

Barn: 

(1) Hjalmar Daniel Augustin, \. 1884 V;i, teck- 
ninj,^slarare vid U p \) s a I a liok^re elementarläro- 
verk, (j. IMll --/(i in. t: s t c r Carolina Geist, 
f.  18M -"/lo. 

Dotter: 
Margit  Karolina,  i.  1912^-/9. 

(2) S'ar« M«/-u/, f. 1885 ^-'/vj, folkskollärarinna 
(S t o c k 11 o 1 ni). 

(3) R u t Gerda Emilia, f. 1887 %, musiklärarinna 
(S t o c k h o 1 m). 

(4) Johan Fredrik ijonn). f. 1889 "/«. fil. stud. 
(Stockholm). Q. m. Gerd a Wilhelmina 
Olaisson,  f.  1884 '«/&. 

Söner: 
Tor  Berndt  Allan,  f.  1912 Vs. 
Nils  Gustaf Allan,  f.  1912 Vö. 

(5) Hjalmar Natanael,  f.  1891 "/s, etsare. 

(6) Knut  Vilhelm,  i.  1893 -'/i,  landtbrukselev. 

(7) Gustaf Harald,  f.  1895 ''/i. 

(8) //</////a tlisabet (Lisa),  f.  1896 Vn. 

(9) Ellen Maria,  f.  1902 •'/i. 

(10) ^/;^<^ /l/7//a  Margareta  (Anna  Greta),  f.  l';04 

4) Sigrid  Maria.  f.  1856 "Vs  (Göteborg). 

5) Anna Katarina, f. 1859 '/u, första lärarinna vid 
Trälleborgs  sainskola  (T r ä 1 1 e b o r g). 

Yngre grenen: 

Augustin, f. 1777, bokhållare vid bankodiskontverket. t 
1822. G. 1801 m. Sofia Christina Wernander, f. 1781, 
t  1853. 

Son: 

Oscar Augustin, f. 1811, hofrättsråd, t 1894. (i. 1842 
ni. Clara Octavia  Norin, f.  1822, t I'><>5. 


7! to MONTEl.irs 

Barn: 

1) Gustaf Oscar Aiiiiiistin, f. 184.^%, fil. d:r, jur. 
licdcrsd :r, professor, riksantikvarie, kMrde des mé- 
dailles, sekreterare i Vilterliets-, liistorie- o. antikvi- 
tetsakadeniien, en af koniruitterade till tryckfrihetens 
\ard, inspektor för hösre aliiriänna läroverket ä Sö- 
derniahn samt för Södermalms hök^re läroanstalt för 
flickor, Km st k NO, R Pr O Pour le Mer, KDDO 1 
iir.. St Off It Kr O, K N S:t O O 1 kl.. R Pr Kr O 2 kl., 
Off Fr Instr publ. Tun Nicli Ift 2 kl.. L V A, L H A, L 
Sk S, L V S, Hed L V V S, L Ac dei Lincei i Rom, kor- 
resp. L af Franska inst. samt hedersledamot af åtskil- 
liga in- o. utliindska lärda sällskap. Ä.ii. del i hus i 
S t o c k h o 1 m. (i. 1871 -^/u m. A ii d a (icoriiiiia 
Dorotlwa Alexandra Rciitcrskiöld, f.  1S5() -'/i, Ci ^\. 

2) Clura Sofia Elisabeth (Elin), f. I,s45 '\',i. ä.k. del 
i  hus  i  Stock h o 1 m. 

3) Lars Heiininjj Auk^ust, f. 1847, häradshöfdin.k% t 1909 
-'Vö. (i. 1877 -Vr. m. Hilda Carolina Beri^man, f. 
1855 ""/ii.    Äji.,  jämte  barnen,  UlrikslicrK  i  Vä.xjö 

.   (S t o c k h o I m). 

Barn: 

Signe Hilda. f. 1879 ^•'/;:. G. 19U8 -•Vm m. läns- 
notarien i Ui)psala län, sekreteraren hos stadsfull- 
mäktige i Uppsala, fil. kand. Carl Ebbe R i- 
c II a r d  Bring.  f.  1877 -/-. 

Alvar Henning, f. 1 880 "/st, fil. kand., e. o. hof- 
rättsnotarie (U p ]) s a I a), (j. 1912 '7i m. Hed- 
vig Anna  Gustava  Ebersteiu, f.  1882 ''l\). 

Agnes Carolina, i. I.s82 ^-/u, fil. kand. (j. 1909 
^Vfi 111. docenten \'id Stockholms högskola, jur. d:r 
Gustaf Albert (Gösta) Eberstiin. f. 1880 Vis. 
Beb.  eyen  villa  i  1) j u r s h o ! m. 

Lars O s c a r August, f. 1885 ^"/i, Ji"". kand., e. o. 
notarie  i  Svea  hofrätt  (Stockholm). 

Johan Gustaf Emanuel, f. 1888 ^Ai, elev vid Tek- 
niska  högskolan  (S t o c k h o 1 m). 

Clara Hilda Ingegerd Maria, f.  1897 '"/«■ 

4) Carl Wilhelm Henrik, f. 1852 -"Vi. sekreterare o. 
ombudsman för Sveri^^es riksbank, vice häradshöf- 
ding. R N O. Äg. hus i S t o c k h o 1 m. O. l!S80 '■'/n 
m. Ida Hedvig Wilhelmina Nordlund,  f.  1857 7«. 

Son: 
Carl Oscar Josef, f.  1881 ^lo. fil. kand., civilingen- 
jör,  byråingenjör  af  l:a  klass  \ id  k.  järnvägs- 


styrelsens byrå för elektrisk drift (S t u c k h u 1 ni). 
(i.   1906 -'Viu   111.   Laura   Amalia   {Lill em or) 
. Gagiii',  f.  1880 *l-2. 

Barn: 
Carl  Oscar Torsten,  i.  1907 ^'Vn. 
Alfhild  Lillcmor  Biriiitta.  f.  1910 ^7r,. 

5) Anna Maria Aunnsta. f. 1854 -/.i. anställd hos aktb. 
W A. Ni>rstedt 6: Söner. Äk. del i hus i S t o e k- 
h o 1 ni. 

6) Cl ar a Mafltihla Christina, i. isn.s '/l.. anställd hos 
Svenska lifförsäkrinj,^sanstalten Oden. Ak. del i hus 
i  S t o c k h o 1 ni. 


Montell. 

Äkli-f s,'rca af \-|.i,laii.lsslakl m M-uL-lius ( m- ofvaii). 
Prosh'11 Joliim .Moiitcliiis' iildrc s,.ii Tn-, f. ITli". i I.'.'/, 
major och komjm^ixiaiit i .Maliiii>, iindradr slakliianiiict till 
Muntell. G. 17r)8 iii. Marin Klisahclh l-rii-p, i\ ITIU, y l.>t.. 
hade iiiajoreu W-v .Mdiitcll IM. a. barn suimh Carl TcOr, I. 
ITGI, t 18112, iiiaj..r och koiiiiiifiidant i VarlxT^;, som i Ml I 
hv IIM iiit,'aiigua gitto nu-d Sniia Cecilia Aurrlius, I. 1<(.n, 
t  lfcU2.  bkd-  fader  1111  iicdansla-Midc  .loliaii  .lakol,. 

Liltoraliir:   Sv.   .\tlarial   Is^l». 

Johan Jakob. f. 1796, öfverstelöjtnant, postinspektor, 
t 1885.   (i. 1829 ni. Sofia Amalia Christensson, f. 180.^, 

■  t 1893. 

Söner: 

\. Albrccht Herman, f. 1833 ^ V», f- J- förvaltare 
(T r ä 1 1 e b o r k). 

2. lakoh Peter Lerdinand (Jacques), f. 183d /i, f. d. 
re^istrator i RiksKaldskontoret, R W O (S t o c k- 
h o 1 in). ,^     ^   ^ 

3. Gustaf Henrik Elis (G öst a), f. 1836 Vio, f. d. 
öfverste. f. d. öfverstelöjtnant vid Kronobergs reff:te, 
R S O (L u n d). 

4. Oscar Alfred Lorens, f. 1840, postmästare, t \'>\2 
-\U. G. 1877-^10 m. Emilie Sophic Hacksell. f. 
1854 "I -2  (Nyköping). 

ikirn: 
1) Erland  Johan  Oskar,  f.  1878 "Ao.  kronofogde  i 
Jämtlands södra fögderi (S v e .g).   O.  1911 -""/i  m. 
Kristina  Man^arcta  iStina)  Dahné,  f.  1880 "/h. 


792 MUNKTEI.L 

Son: 
Jan Erik  Oskar, f.  1911 -'/il>. 

2) Bror Emil, f. 1882^^/11, löjtnant o. 3:e reg:ts- 
adjutaiit vid Södermanlands re^ite (Sträng- 
näs).   G.  1912^72  in.  Elsa  Philipson,  f.  1890 

3) Sofia Alfhild Cecilia, i. 1888 -^s (N y k ö- 
P i n g). 


Munktell. 

Denna gamla uppsvenska präst- och brukssläkt härstaraniai 
från Oluff Oluffsson, handlande och borgare i Köping i slutet af 
ITiOO- och början af IGOO-talet — troligen den saninie Oluff 
Oluffsson, som under åren 11)07 och 1G08 var byfogde i Köping 
— sedermera brukare af egen gård i Munktorps socken i Väst- 
manland; g. m. Dordi Andersdotter. lians son Martinus Olai, f. 
1(;20, t 1^91. kyrkoherde i Säter, antog efter Munktorp namnet 
Muncktelius, hvilket bibehölls af de af hans elterkoniniande 
som tillhörde prästståndet, men af öfriga släktrnedleniiiiar 
redan under följande århundrade ändrades till .Munktell. lian 
blef gift 1004 ni. Anna Larsdulter Barchia, f. 1047, t 17i;i, 
kyrkoherdedotter från St. Tuna och syster till riksrådet 
grefve Samuel Barck. Ende till mogen åUler komne sonen, 
Johan Munktell, f. 1078, t 1"-1-1, bruksbokhållare, sedermera 
räntmästare vid Stora Kopparberget och sist direktör vid 
Falu bergslags vedkoutor, g. 170S m. Margareta Troilia, f. 10S7, 
t 1727, hade sönerna Fredrik, Johan Martin och Andreas från 
hvilka släktvns tre hufvudgrenar, benämnda resp. Ihrsta- 
eller Eskilstuna-, Grycksbo- och Kungsåra-greuen härstamma. 
Om den sistnämnda af dessa grenar hafva icke senare uppgifter 
än dem som förekomma i Anreps Släktbok kunnat erhållas, 
hvarför  densamma  här  nedan  uteslutits. 

Litteratur:   Aurep,   Sv.   Släktboken. 

Ihrsta- eller Eskilstunagrenen: 

Ficdrik,  f.  171U.  konststatsinsi^ektor  vid  Stora Koppar- 

l)erget.  bankokoininissaric,  t  1763.   (i.  l:o 1737  iii. 

Kniurentia  Barbara  (Jcislcr,  f.  1717,  t  1739; 2:o  1741 
in.  Magdalena  Bark,  f.  1711,  t  1761. 

Son,  i  l:a giftet: 
Johan Kric, f. 1739, geschworner vid Stora Kopparberget, 
t  1773.   (i.  1764  111.  Magdalena  Nordman,  f.  1745,  t 
179(1. 


MUNKTELL 703 

Son: 
Johan Fredrik,  f.  1764, teol.  d:r,  prost o.  kyrkoherde i 
Ihrsta,  den  bekanta  genealogen  o,  iitgifvaren  af  Vä- 
steras stifts herdaminne, t 1S48.   G. 1796 m. Christina 
Cliarlotta  Nuhrborg,  f.  177J,  t  1846. 

Son: 
Johan Theofron, f. 1805, direktör, framstående mekaniker 
o.  industriidkare,  anläggare  af  Kskilstuna  mek. verk- 
stad, t 1887.   G.  1833 m. Fredrika Wilhelmina Hjert- 
stedt,  f.  1807, t  1846. 

Barn: 
\) T h c of r o n,  f.   1834 7?,  fil-  d:r,  f.  d.   disponent 
fcH"  Miinktflls  mek.  verkstadsakth.  i  Fskilstuna,  R W 
O.   Äg.  hus  i  Stockholm.   G.  1860 'V'i m.  Anna 
Pauline  (iraaf,  f.  1835.  t  1911. 

Barn: 

(1) Sten Helmer Theofron, f. 1862, vice härads- 
höfding, distriktssekreterare vid statens järn- 
vägar, t 1911 ■■■7i2. G. 1910 ^V:.' m. Maria 
Blisahctli  Lodc  frän  Finland,  f.  1885 '-/a. 

(2) Agda Sigrid Maria. f. 1864 7i. G. 1889 7ii "i. 
verkstads- o. kontorschefen vid Mölntorps aktb. 
bergsingenjören Adolf Richard von Unge, 
f.  1862 ^7:i  (Mö In torp,  K o 1 b ä c k). 

(3) T II v r a Gertrud FJiza, i. 1867-72 (Stock- 
ho Im). 

(A) Bengt Mngo T lie of ron, f. 1870 7», revisor 
i arméiörvaltningens intendentsdepartement 
(S t o c k h o I m). 
. (5) Nih T hor s t e n Theofron, f. 1870 73, med. 
lic, stadsläkare i T o r s h ä 1 1 a. G. 1906 "/e 
m.  Signe  Dagmar  (Utrdelia  Strömbom,  f.  1875 

^7o. 

Son: 
A^ / / s-  Theofron  Thors'tensson,  f.  1907 ^75. 
(6)1: Isa  Signe  Martina,  f.  1873^75.   G.  1898 7io 
m. bankchefen Einar Lystad. f. 1870 7io (K r i- 
s t i a n i a). 
2) limma  Thorborg  Mathilda,  f.  1839 -'71.   G.  1860 
'7«  ni.  kammarherren  Johan  Gustaf  Wilhelm  Bel- 
frage, f. 1827, t 1909.  Beb. eget hus i Stockholm. 


794 MlNKTi:!!. 

Grycksbogrenen: 

Johan  Martin,  f.  1713,  försi  direktör  vid  Ik-rKslasens 
vedkoinnani  men  äkniade  sig  sedan  ät  det  af  honom 
äRda  (jrycksbo  pappersbruk,  hvilket  sedan  1717  varit 
inom slakten, t 179U.  (i. 1770 ni. Margaretlia Klisahelh 
Svedelia,  i  hennes  3:e  gifte,  f.  173U, t  17NN. 
Son: 
Johan  Jaeoh,  f.  1774,  bergsråds  titel,  ägde  (irycksbo,  t 
1847.   (i.  KS02  ni.  F.va  (ialin,  f.  17^2,  t  l^nU. 
Son : 
Johan Menrik, f. 1!S()4, bi iikspatron, benhiul musiker, ägde 
(iryeksbo.  t  1»61.   (j.   1836  m.   Christina   Augusta 
r.ggertz,  f.  1818,  t  1889. 

Barn: 

1. Aiiaiista Hen rik a, f. 1840 -'/i. H. 1800 -"/« ni. 
brukspatronen Henrik Wolther Clason. f. IS21, t 1874 
(S t o c k h o 1 m). 

2. Henrik, f. 1841, bergsingenjör, disponent lör J. H. 
Munktells pai)persfabriksaktb., t 1906 -'/.•. (i. l:o 
1874 % m. Augusta Elisabeth Jacobson, f. 1849. 
t 1892; 2:o 1893 "'/r. m. Anna Paulina Lidhack, f. 
1855 ^U (O r y c k s b o). 

Barn,  i  l:a giftet: 

1) Henrik Aminst, f. 1875 ^7;t. civilingenjör, dispo- 
nent för Orycksbo pappersbruk ((i r y c k s b o). G. 
1902 "/(i  m.  Klara  Mathilda  Sandström,  f.  1876 

Barn: 
Axel  H cnr ik,  f.  1903 V12. 
Eva  Mathilda  Augusta,  f.  1906 ^-V---. 

2) Johan Fredrik, f. 1876 -\/ii, ingenjör vid Orycks- 
bo pappersbruk  (G r y c k s b o). 

3) Ernst Oluf. f. 1880 ^^o, grosshandlare (O ö t e- 
b o r g),   (j. 1906 ''/vj n\. Ellen WahUren, f. 1882 

Barn: 
Ernst  Gustaf  Henrik,  f.  1907 "-''/lo. 
Anna Ellen.  f.  1911 "''/.*. 

4) Eva Helena Augusta, f. 1883 -'/il-. G. 1911 'Ve ni. 
marinläkarcii at 2:a gradeti vid marinläkarkären. 
med. lic. Erik (af) Edholm, i lians 2:a gifte, f. 
1874 -/3   (S t o c k h o 1 m). 

5)Arf\ved Martin, f. 1885 "/«, fil- kand. (Upp- 
sala), (i. l'MO ^V.-. m. Maria Anna Katarina 
(Maja)  Lundström,  f.  1882 "7:.. 


Barn: 

Arfved Axel Henrik,  f.  l'^n "/:-•. 

Hans.  f.  1912 -'/c 

i 2:a Kiftet: 
6) Brita  Henrietta  Qcor'Aina,  f   1894   /s 
Mans  August,  f.  1842,  läkare,  t  1891.   Ofverflyttadc 
1S70  till  Buenos  Aires  i  Södra  Amerika,  g.  dar  6 
gånger  o.  efterlämnat  flera  barn,  om  livilka  upplys- 
ningar  ej  kunnat  erliällas. ,  .   ,   x   r- 
A m a I i a Christina, f. lS4b ''"/i (b t o c k h o 1 m).   (i. 
1866-18. . ni. kommendörkaptenen Claes Wilhelm Nils 
August Hjelmstierna, f. 1825  t 1904.    ,  ,   ,   ^    ,. 
E m m a   loseplia.  f.  1851 -'''/.i  (S t o c k h o 1 m).   d. 
1S70-18  .  m. löitnanten,  friherre  Carl  Axel Ambjörn 
Sparre,  f.  1839,  t  1910. . 
Helena  Mathilda.  f.  1852 -Vn.  t.msättarmna.   Ag. 
villan  Furuhof  i  Rättvik  (Stockholm). 


Munthe. 

Urgammal, förnämlig adlig ätt frf.n Fhindoru, dUr nanuwt 
förekom iiuM- i urkunder frän .Ar 090 och hvars försto med full 
visshet kände ättefader var Ascrious de Munte, hvllken ftr 
107-^ bevittnade ett prefve Roberts af Flandern privilegiebref 
förödet rika och mäktiga abbotstiffet S:t Peter, hvarest bana 
vngre son Arnuld d." Mimle, t 1132, blef abbot. Ascricus äldste 
son var riddaren Siger de Munte, bvars ättling i tolfte led 
Adam von Munte (jämte sin broder Hans) af kejsar Maximi- 
lian I den 20 mars 1.109 upptogs bland Tyska rikets adel. 
S..neu Adam von Munthe d. y. lämnade i d.> oroliga tiderna 
under ].-.O0-talets första hälft sitt fädernesland och slog sig 
ned i l.iibeck, där hans son Ludvig blef köpman (patricier). 
Fri'in Ludvig von Munthe härstamma de danska, m.rska oeh 
svenska grenarna af ätten, af livilka grenar endast den sist- 
nämnde numera är agnatisk, under det att alla nu lefvande 
medlemmar af de bAda förstnämnda grenarna härstamma 
från Uh af nedannämnde Arnold M :s yngre broder liiskopen 1 
Berg.n Ludvig M :s döttrar, hvilkas barn upptogo sina modrars 
familjenamn. Biskopens dottersons son justitieradet Bredo 
M. naturaliserades ITriö som dansk adelsman med namnet von 
Munthe af Morgeiistierne. De i Flandern kvarstanuande gre- 
narna af släkten utslocknade under 1500- oeh KJOO-talen. 
Förenämnde Ludvig v. M :s son lians, f. mOO, t 1001. kyrko_ 
herde 1 'J'ikjöb pj\ Själland, liade sonen Arnold, 1.^ loi>0, t 
1029 teol. professor i Lund, hvars son Hans, f. 1022. i 1684 
s.'isoni kyrkoherde 1 Bösarp i SkAiie blef g.-nom nämnde |.ro- 
vins'   eröfring   svensk   uiulersAlr.    lians   son,   kyrkoherdm   1 


700 .MrXTIIE 

SlAgarp Jöns Miintho, f. IGöä, f 172-1, liad.> i sitt första gifte 
mod Dorutlu-a liiaun soiit-ii Martin iMiuitlic, f, 1G08, t 1780 
som tullinspektor i Karlshamn och 1 andra giftet mi-d 
Christina EngestrÖm sonon .Svon Johan Munthe, f. 1714, t 
1774, professor i Lund, från hvilka de nu lefvunde grenarnu, 
Karlslianmsgrenen och Lundsgreueu härstamma. Tullinspek- 
tören Martin Munthe blef 172» g. m. Anne Mary Kuus, f. 1701, 
t 17tJ7, och fader till nedanstående borgmiistaren Johan Lorentz 
(Karlshanuisgreijeij), oeh i)rofessurn Sven Jolian Munthes son i 
hans 174G ingångna gifte med Magdalena Ulrika ilellichius var 
nedanstående   borgmästaren  Carl   Magnus   (J.undsgreuen). 

Litteratur: Munthe. C. D. V., Munthesläkten frän medlet 
af lUOO-talet till närvarande tid, Hälsingborg 1SS3; Tersmeden, 
Kalender öfver i Sverige lefvaudr ointroducerad adel; Sv! 
Släktkaleuder  1880;   N\l<rrg,   Coltliindsk   Släktbok  1'JIO. 

Karlshamnsgrenen: 

Johan Lorentz, f, 1729, borgmästare, lagman, riksdags- 
man, t 1795, G. 176U rn. Charlotta Rebecka Cassel, 
f.  173-1,  t  1793. 

Söner: 
1. Martin  Lorentz,  f.  1762,  häradshöfding,  t  1819.   G. 
1789 m. frilierriiman Gertrud Catharina von Kiiorring, 
f.  1762,  t  1817. 

Sun: 
Carl  Ludvig,  f.  1795,  vice  häradshöfding,  tullinspek- 
tor, t 1860.   G.  1S22 in. Maria Catharina Gillberg, 
f.  1797.  t  lö63. 

Söner: 
(1) Carl  Martin  Wilhelm,  f.  1823,  byggmästare, t 
1904.   G. 2:o  1871  m. Emma  Carulina Hall- 
berg, f.  1842 -/i (Stock h o 1 ni). 

Barn: 

a) Ernst Ludvig, f. 1872 ^/i, revisor o. bok- 
hållare i Sveriges allm. hypoteksbank 
(Stockholm). G. 1908 -'/s m. Ulrika 
Eleonora (E I c anor) Jansson, f.  1882 '74. 

Barn: 
Alice Eleonora, f.  1909 Vis. 
Richard Ernst Lorentz, f. 1911 -"/i... 

b) E m ni y Charlotta Maria, i. 1878 %. G. 
1906 '■^y? m. disponenten hos Aktb. Stjern- 
fors-Ställdaien, civilingenjören A n d e r s 
Leonard Berglund, f. 1869 ^'Ve (B r e d s j ö). 


MUNTIIE 797 

(2) Johan Adolf, f. 1831, fabrikant, t 1891. G. 1869 
"/3 m. Carolina Johansdotter. i. 1845 7io 
(M a r i e b e r g, Å r s t a äng, L i 1 j e h o 1- 
ni e n). 

Döttrar: 
Gertrud  Adolfina  Maria  Elisabeth,  f.  1870 
*li2.    G.  1895  Vi   m.   apotekaren   Gustaf 
Magnus Blom, f.  1864, t  1911  (L o j o, N y- 
1 a n d s  1 ä n,  F i n 1 a n d). 
W anda Emilia W ålborg, f. 1876 ^^o.  G. 1897 
-«/7   ni.   maskinisten  Johan  Axel  E h r e n- 
frid   Johansson,   f.  1871  '"/lo  (Vinter- 
viken, S t o c k h o 1 ni). 
Aurora  Mathilda  Euscnia,  f.  18S4  'Vs,  fil. 
magister.   O.  1911  ""''/•s m.  stationsinspekto- 
ren  Bruno  Rosvall.  f.  1874-79  (R ö y k- 
k ä, Nylands län. F i n 1 a n d). 
2. Jacob  Ludvig,  f.  1770,  ryttmästare,  öfverjägmästare. 
t  1822.   O.  1799  m.  Elisabeth  Catliarrna  Regneli,  f. 
1780, t  1869. 

Söner: 
1) Ludvig Wilhelm, f.  1S04.  major,  t  1861.   G.  1844 
m.  Sofia  Maria  Theophila  af  Sandebcrg,  f.  1817, 
t  1896. 

Barn: 

(1) Catharina Maria. f. 1845 %, f. d. innehaf- 
varinna af u. föreståndarinna för elementar- 
skola för flickor i Ystad (Värna, Lidingö- 
B r e v i k). 

(2) Carl David L u d v i fi Wilhelm W:son. f. 1849 
"/(i, generalmajor o. chef för Fortifikationen 
samt för Arméförvaltningens fortifikations- 
departement. K SO 1 kl., K WC) 1 kl., (JV:s 
Olymp M. RFrHL, RNS:tOO, LKrVA, 
n L Ö M S, L Sk S. Äg. o. beb. villan Värn a 
(Li d in gö-Br e vik). G. ISSl -»/m m. 
Hedvig Charlotta (Hedda) af Klinteberg, f. 
1862 Vvj. 

(3) Nanna Theophila. f. 1853 Vs. G. 1879 '^/.-j 
m. vice häradshöfdingen Otto Gustaf Norden- 
skjöld, f.  1834, t  1901  (K r i s t i a n s t a d). 

(4) Helge Å fi e Rudolf \V:son. f. 1859 V., fil. 
d:r, rektor vid Frans Scliartaus handelsinsti- 
tut, R N O.   Äg.  villan  Sirandliem  a  Värmdön 


798 MUNTllE 

(S t O C k 11 o I ni).   (j.  1891 '''/(i  111.  Louise 
Anna  Marie  Nieoline  Miinthe  (af  deii  norska 
.   Muiitlie-släkteii),  \.   1S6() 'Vi. 
Barn: 
AU.  f.  1892 75,  elev  vid  Konstakademien. 
Siv.  f.  1894 'Vi,  student. 
Sophia (Sonja), f.  1890 ^o. 
2) Martin  Arnold  I'redrik,  f.  1816, apotekare, t  1877. 
G.  2:o  1853  ni.  Lovisa  Aurora  Ugarpii,  f.  1819, t 
1880. 

Barn: 
(1) Anna  Katarina  rredrika,  f.  1854 '^7,  artist 
(målarinna).  (J.  1875 "Vo m.  landskapsmålaren 
Johan  Reinhold  Norstedt,  I.  1843.  t  1911  '7i-' 
(S t o c k 11 o I 111). 
.. (2) Carl Ludvifi Ar nol d, f. 1856 ^7i. kommendör- 
kapten  af  l:a  kläden  vid  K.  Flottan,  skrift- 
ställare,  R S O.   R NO,   R Fr H L.   L Kr V A, 
L ö M S,  L Sk S   (Stockholm).   (i.   190U 
'"'/a  m.  E d i t h  Magdalena  Andersén,  f.  1875 
7i«. 
(3) Axel Martin  Fredrik, f.  1857 ^Vio,  med.  d:r, 
förste  lifmedikus.  Ii.  M.  Drottningens  läkare, 
författare,  O II (Jbmt,  (j V Sbm,  K W O  2  kl., 
R N O,  K Bad Z Löw O  1  kl.  o.  Berth I Z O  2 
kl.,  RRS:tStO  2  kl.  m kr,  K D DO  2  gr., 
R Fr Kr O 2 kl., K St Br Vict O 2 kl., R Ö J Kr 
.  OZId,  OffFrHL,  R It Kr O.   Äg.  hus  i  Lon- 
.. • .   don  samt  villor ini  Capri o.  i Leksand  (L o n- 
d o n).   (i.  l:o  1880 -"'/ii  (m. Ultima Hornberg, 
i  hennes  l:a  gifte,  f.  1861 -7i);  2:o  1907 ^75 
m.  Hilda  Reniiniiton-Mellor,  f.  1879 '/in. 
.  • Söner,  i  2:a  giftet: 

John Axel  Viking,  f.  1908 74. 
Ludvig Malcolm  Martin Grane, f.  1910 ^7i. 
3. Carl Christopher, f.  1772. kammarrättsråd, t 1839. G. 
1797  m.  Beata  Lovisa  Drake  af  liagelsrum,  f.  1773, 
t  1830. 

Son : 
Gustaf  Lorentz,  f.  1809,  landshöfding,  t  1889.   G. 
1837  m.  Fredrique  Hcermaii,  f.  1815,  t  1897. 

Barn: 
(1) Louise Katarina,  f.  1844  ^7-..   G.  1867 '7ii 
m.   öfvcrjägmästaren   Carl   (iiistat   (iöthe,   f. 
1835.  t  1907  (V ä x i ö). 


.MlNTIli: 799 

(2) Charlotta lUisabcth. f.  1S46 -%.   Q.  18S1 
.  - ***/(>   111.   riddarluiskamrerareii   Oscar   Silfver- 

'   ■• sparre, f.  1832, t  1'MU (S t o c k li o 1 iii). 

(3) G list af rredrik, f. 1849 ^^4, jiir. kand., presi- 
dent i kaiiimarkollegiiini, K m st k N O (Stock- 
holm), (i. 18U5 "/.-. ni. Selma Maria Augiista 
Wallin,  f.  1871.  t  1901. 

Barn: 
Gustaf Lorentz, f.  1SQ6 'V?. 
Mary  Emilia,  i.  1898 ^^/,s. 
Curt rredrik, f.  19(!() -"/i 
Carl Ar n c, f.  1901 ^%. 
4. Sven  Arnold,  f.  1774,  vice  liaradshöfdiiiK,  «:odsägare, 
t  1840.   G.  1839 m.  Anna Maria  Lidbtröm.  t  1855. 

Son: 
Carl  Pontns  Viktor,  f.  1819,  godsägare,  t  1S75.   G. 
1842 m.  Hedda  h"redrika  Hoffstedt,  i.  1821,  t  1900. 

Barn: 
(1) Victoria H c d v i ii Maria, f.  1843 -"/n.  O. 1864 
-■^/ii m. underlöjtnanten Claes Henning Kdvard 
Breitholtz,  f.  1836,  t  1895  (H e r r 1 j u n g a). 
•   (2) Victor   Helmfrid   Tliorsven,   f.   1847,   sui)er- 
intendent, t 1892. G. 1874^4 m. Maria (Mary) 
Peterson,  f.   1854   -""/lo  (R o c k f o r d,   111.. 
N o r d a m e r i k a). 
Barn: 
.  : Victor  Åke,  f.  1875  '-/•->,  köpman  (R o c k - 

f o r d). 
tritliiof  Werner,  f.  1878  -"/n-. 
tAlith Ida  Maria.  f.  1882  7i. 
lledviii  Stina  Maria,  f.  1888 ^7ii. 
(3) Fredrika  M a t h i I d a  Anna.  t.  1850  -'/o.   G. 
1877 '*Vh m. f. d. I)r\ggcriagareii o. handlanden 
Carl   rredrik   Sundhlad,  f.  1839  ^V?   (L i- 
d i n g {■)  Villastad). 

Lundsgrenen: 

Carl  Magnus,  f.   1750,  borgmästare,  assessor,  t  1809. 

G.  l:o  1786  m.  (Justafva  Nerman,  f.  1753,  t  1795; 

2:o  1796  in.  Helena  Sofia  Sorhon.  f.  1775,  t  1823. 

Séiner,  i  l:a  giftet: 

I. Carl  P'redrik,  f.  1794,  tullinspektor,  t  1850.   (i.  1822 

in.  Anna  Charlotta  ilansdotter.  f.  1801,  f  1856. 


.MINTHK 

Barn: 
Johan Magnus, f. 1827, handlande, t 1878.   Q. 1855 
m. Charlotta Elisabeth Mathilda Klintberg, f.  1837, 
t  1895. 

Barn: 

(1) Johanna Charlotta Antoinetta, f. 1856 ^V 
G. 1882 -"/? ni. handlanden Emil Thcodor 
Krokstcdt, f. 1857 '-''^Aj. Äg. o. beb. H a 1 1 u t e 
på  Oottland  (N ä r). 

(2) Carl Johan Mathias (John), f. 1858 'Is, gross- 
handlare i Visby. Äg. Stenstu på Qottland o. 
hus i nämnda stad. G. 1889 ^Vs m. Maria 
Carolina Bachér, f.  1864 ^Vu- 

Barn: 
Gerda  Maria,  f.  1892 '^j-. 
Ellen  Mathilda,  f.  1894 %. 
Carl  Magnus,  f.  1898 ^V?. 
John Axel.  f.  1901 ^-'A. 
Enar  Ludvig,  f.  1903 ^"/a. 

(3) Menrik Wilhelm, f. 1860 Vn, fil. d:r. stats- 
geolog, f. d. docent vid Uppsala universitet, 
författare, R W O (Stockholm). G. 1898 
-•'As  m.  Tora Ingegerd  Walberg.  f.  1875 ^"/o. 

Son; 
Tore  Henrik,  f.  1902 ^"/i2. 

(4) Lars Johan Oskar. f. 1866 ^Vn, landtbrukare. 
Äg. Nygård i Västerhejde socken på Qottland 
(V ä s t e r h e j d e, V i s b y). G, 1900 Vn m. 
E s t e r Laura Wilhelmina Öfwerberg. f. 
1876  Vi. 

Barn: 
Hedvig  Mathilda.  f.  1906  ^^s. 
Å k c  Oscar.  f.  1908 '^/r,. 
Wera  Ester.  f.  1910  '-'"/a. 

(5) Hildur Selma Lovisa Mathilda. f. 1870 V<i. 
G. 1894 -"/iL- m. direktören i mellersta Gott- 
lands andelsmejeriförening o. i Gottländska 
landtmännens centralförening, vice ordf. i 
Gottlands läns hushållningssällskap, agrono- 
men, R W O. Nils Johan Broander. f. 1868 
=^7i.   Äg.  Bölske  på  Gottland  (V i s b y). 

(6) Hel ja Mathilda Carolina, f. 1877 ^h. G. 1900 
^-/s m. handlanden Oskar Broander, f. 1872 
^Vi  (R o n c h a m n). 


MUNTIIE SOI 

2) Fre d r i k a Joscpliina Charlotta, f. 1S30 '7io. G. 
1870 "^/9 m. farj^eriägarcn Christian August Krok- 
stedt,  f.  1S43,  t  1882  (B u r g s v i k). 

3) Giistafva Ulrika Paulina (St af v a), f. 1840 '7i. 
G. 1863 ^'Vö III. f. d. kroriolänsiuanncn,. G M, ./ o- 
h a n Anton Lindström, f.  1835 'V» (B u r g s v i k). 

4) Svante Alexander, f. 1842 ^^m, grosshandlare 
i Visby. G. 1872 "Vu ni. Louise Georgina 
Wallander,  f.  1853 ■-'''/«. 

Dotter: 
Anna Margareta Alexandra, f.  1873 ^A.  G.  1901 
-"/7 ni. kronolänsniannen Johan Svante Lind- 
ström,  i.  1867 "Aj  (B II r g s v i k), 
i  2:a  giftet: 
Henrik Mathias, f.  1798, hofriittsråd. t 1880.  G.  1828 
ni.  Sofia Amalia Muiithe,  f.  1802,  t  1871. 
Söner: 

1) Carl Henrik, i. 1833 ^Vn, f. d. hofriittsråd i 
Svea hofrätt, K N O 2 k!., I. M A. Äg. Beateberg 
på Värmdön (Stockholm). (j. 1870 -'7» m. 
Emilia  Maria  Charlotta  Walliii,  f.  1826,  t  1907. 

2) Sven Wilhelm, f. 1837 ^''/s. f. d. distriktschef vid 
statens järnvägar, af K. M:t förordnad ledamot 
i styrelsen för Sköfde-Axvalls järnvägsaktb., K W 
O 2 kl., R N O, R Pr R Ö O 3 kl. Äg. hemmans- 
delar i Tranenio socken i Västergötland (Rosen- 
d a 1, L i m m are d). G, 1878 *^/io m. Anna 
Elisabeth  Charlotta  Brusewitz.  f.  1858 -^/s. 

Söner: 

(1) Sven Henrik Ludvig, f. 1879 \7io, forstmä- 
stare (L i m m a r e d). G. 1909 "Vs m. Sigrid 
Birgitta (Brita) Löf, f. 1887 "Vo. 

Barn: 
Sven Henriksson, f.  1910 ^Vo. 
Barbro,  f.  1912 V». 

(2) Carl Fredrik Soldan, i. 1880 "Vi-, fil. kand. 
Q. 1908 "/jL- m. Sigrid Nydal, f. 1882 "/?. 

Dotter: 
Ocrd, i.  1910 ^Vi. 


51. 


802 MUNTZING 

Miintzing. 

Gammal tysk släkt från staden Fleia I WUrtemberg. 
hvarest äldste käude stamfad<n-n Iliins MiinziiiK, lofde oinkr. 
år 1500. Hans ättling 1 G:o k-d Hans Friedrich Muntzing, 
f. 1700 i Flein, hvarest fadern var borgmästare, inflyttade 
omkr. år 1730 till Sverige samt blef källarmästare o. r.^idniau 
i Örebro, t 1778. G. 1744 m. Anna Kristina Nystedt. f. 
17i;i, hade han med henne två söner Johan Fredrik och Carl. 
genom hvilka släkten delade sig i nedanstående grenar. Ät- 
Pkilliga medleramar af släkten, som ännu kvarlefva i Tysk- 
land, hafva intagit och intaga framskjutna iilatser i ^^Mirteni- 
berg. 

Litteratur: Fahné, Ortsgeschiehte von Flein, Ileilbronu 
1908. 

Äldre grenen : 

Johan Fredrik, f. 1745, provir.ntmästare i Örebro, seder- 
mera kronofogde i Öster Närikes fiigderi med asses- 
sors titel, t 1S20. (j. 1769 m. Brita Maria Frischen- 
feldt,  f.  1747.  t  1809. 

Söner: 
1. Gustaf  Fredrik,  f.  1775,  godsägare,  t  1S20.   M.  ni. 
Ulrika  Eleonora  Klingbcrg.  f.  1786,  t  1862. 

Söner: 
1) Karl Johan Gustaf, f.  1814, regementskommissarie, 
kaptens n. h. o. v., t  1900 ^^/t.   G. 1850 m. Maria 
Sofia Karlsson,  f.  1831,  t  1911. 
Barn: 

(1) Gustaf Hjalmar Severin, f. 1N52, landtbrukare, 
t 1911 Vio. Q. ni. Emelie Sofia Hagberg, i. 
1847,  t  1909. 

Son: 
Carl Gustaf Hjalmar, f.  1871 %, disponent 
o.  teknisk  chef  iör  Svenska  tryckeriaktli. 
(S t o c k h o 1 m). G. 1898 ;7i-' m. Af a t il d a 
Josefina  Person,  f.  1S6S -"/k.. 

Döttrar: 
Anna  Emilia  Mariiareta  (Greta),  f.  1«99 

Karin Matilda, f.  1901 '77. 

Elna Maria  Elisabeth, (Maja), f.  1903 '"/i. 

(2) Sofie Louise, f. 185S '/i. Bosatt i Eng- 
land. 

(3) Carl Liidviii Euiién, f. 1S61 '"/m. stations- 
insi)ektor  vid   R i d d a r h y t t a n. 


MUNTZING SOa 

(4) Ernst Johan rndrik, f. 186-1 "/n. Bosatt i 
Nordamerika. 

(5) hl i Is Vilhelm Manritz, f. 1867 **/io, landtbrii- 
kare (H a I s b e r k). O. 1 :o 1892 Vi m. Lydia 
Lovisa Berjiström, f. 1864, t 1894; 2:o 1896 
«/« ni. Llisabet Hcllberk^ f. 1869, t 1898; 3:o 
1901 ^ 'Vi?  ni.  Muthilda  Lovisa  Lchnström, 

■  f.  1871  'Vi. 

Barn.  i  l:a  giftet: 
Hed v i ii  Katarina,  f.  1893^7». 

i  3:e  giftet: 
Oscar  Fredrik  Wilhelm,  f.  1901 Vi-». 

(6) August a  Carolina,  f.  1871 -%. 

2) Viktor,  f.  1820.  Kodsiigarc,  t  1895 ^7».   CJ-  18-^7 

m.  Llisabeth  Lilliehöök  af  Oälared och  Kolbäck, 
f.  1815,  t  1877. 

Barn: 

(1) Gustaf Wilhelm, f. 1849 -7:t, distriktslandt- 
mätare i Östergötlands län (M o t a 1 a). G. 
1889 % ni.  Al m a Ulrika  B er il. f.  1S62 ^^o. 

Son: 
Bertil Fabian, f.  1893 ^^l-, student. 

(2) Louise Ulrika Catharina, f. 1850 ^7». O. 1876 
'7(1 ni. handlanden Lrik Mellin, f. 1846, t 1886 
(S t o c k h o 1 111). 

(3) Amelie Gabriella (F 1 1 e n). f. 1855 "h (S t o c k- 

ll o I 111). 

2. Johannes, f. 1778, kronofoRde med assessors n. h. 
o. v., t 1839. (i. 1812 ni. Louisa Fredrika Klin.ic- 
bcrg,  f.  1782,  t  1861. 

Söner: 
1) Johan  LudviK,  f.  1815,  kronolänsnian,  t  1904 ^^l:u 
G.  1853 111. Carolina Wilhelmina Törnqvist, f.  1823, 
t  1901. 

Söner: 
(1) Arvid  Ludvig,  f.  1854,  kronolänsnian,  t  1905 
'7i.   O.   1894  m.  Johanna  Wilhelmina 
Lourentia  Söderlund,  f.  1867 ^7h  ((i e i 1 c). 

Barn: 
Karl Johan. f.  1895 "/:,. 
Arvid Wilhelm, f.  1896 7». 
Johanna  Wilhelmina,  f.  18987?. 
Sonja   Wilhelmina   Margareta   (Gret a),   f. 
1899 7ii.'. 


804 Ml'N'rZIN(; 

Sigrid,  f.  1902 ^"/i. 
Adolf (i unnar,  f.  1903 "79. 
(2)  Carl All) er t, f.  1856 "/t, onilmdsnum o. kiim- 
rcrare   hos   Geflcborys   läns  brandstodsbolaji. 
(H 11 d i k s v a 1 1).   (j. 188-4 -7i--' m. Anna Adol- 
fina Wilhelmina  Pettersson,  f.  I8b5,  t  1909. 

Barn: 
Carl  Liidviii Torsten,  f.  1S,S6 -•'/«,  inkaMiiör 
hos  Allni.  Sv.  elektriska  akth.  i  Väste r- 
a s. 
Gerda Wilhelmina, f. 1887 -"•/(•, kontorist hos 
Oeflehorgs läns  brandstodsbolag (H u d i k s- 
V a 1 I). 
2) Gustaf  Wilhelm,  f.  1S17,  komminister  i  Vibv  (Nä- 
rike),  t  1870.   Ci.  1847  m.  Johanna  Sköldberji,  f. 
1824,  t  1906. 

Barn: 
(1) Alvar,  f.  184X '-'7n',  ingenjör.   Inneh.  Sven- 
ska  pa|)persbyrån  (Stockholm).   G.  1SS2 
^"A  m.  Marie  Lo ni se  Klintiberii,  i.  1860 

^73. 

Barn: 
Nils, f.  1887 ^Va,  jur.  stud.  (Uppsala). 
Gunhild,  f.  1891 ^Vs. 
\V il hel m.  f.  1893 'Vs. 
S i gr i d,  f.  1899. 
{2) Teodor   (Thore),   f.^   1850 7s   katnrerare 
(A k a r p).    (j.   1892 "/»   m.   A n n a   Malm- 
ström, f.  1863 'Vio. 

Dcittrar: 
Ruth  T hor hor g  Emilia,  f.  1893-77. 
Karin. i.  1898 7io. 
.   (3) Vilhelm,  f.  1858,  ingenjör,  t  1^-^00.   G.   1892 
^"/9 m.  E u g e n i a  Sehreiber. 

Son: 
Victor, f.  1893 -'Vs. 

(4) E m i I, f. 1852 "'/is, ingenjör (G ö t e b o r g). 
G. 1889 m. Maria Schulte frän Diisseldorf, 
f.   1861 73. 

Dotter: 
Anna  Paula  Johanna,  f.  1890 ^7o. 

(5) Nanna. f. 1861 '7ii.'. G. 1890 "/r, m. öf- 
verläkaren vid Ronianiis sanatorinm, med. lic. 
Kail Vilhelm Seliarp. f.  1S(,3 -'/i  (l:ksj(i). 


MUNTZINd 805 

(6) Natanael, f. 1863, ingenjör, t 1910 ^Vi. O. 1S96 
^Vi ni. t: I i II Essclitis, f. Lsh*; '/io ((j u t c- 
b o r g). 

Söner: 
Bertil, f.  1897 ''/n. 
Ar It c.  f.  1903 "73. 

(7) Johannes, f. 1866 "Vv, kaniierare vid Thims- 
fors pappersbrulv (T i ni s f o rs). (i. 1899 -^/u 
in. /: / *> a Sofia Aurora /(////.t,'/>t /'.tf,  i.  I>s75 -/u. 

Barn: 
t:isa  Margareta  (O reta),  i.  1901 ^\/;i. 
Ragnhild Kristina (Kerstin),  t.  19()2 --/ii. 
(i er da Johanna, L  1904 "V?. 
Sven  Vilhelm  Sköldberg,  f.  1906 -^n. 
3) Conrad,  f.  1S22,  godsägare,  t  1892 -'V?.   G.  l:o 
1846  ni.  Christina  Tlieophiia  Haggren,  f.  1813,  t 
1875;  2:o  ni.  Hilda  Josefina  Hjorth,  f.  1830,  f 
1896. 

Barn,  i  l:a  giftet: 

(1) Johan Conrad Tlieopliil, f. 1850. ingeiijiir, t 
1904 Vö. G. 1877 ^U ni. Aurora I sol d a Lw- 
titia  Sundström,  f.  1853 "U  (G ö t e b o r g). 

Barn: 

Arthur Conrad Teodor, f. 1S82 ^"/i, post- 
e.xpeditör  (G ö t c b o r g). 

Robert (lustaf I sidor, f. 1N85 Vis, kon- 
torist  (G (■) t e 1) o r g). 

Helge Johan Elof. f. lSh8 Vi», kontorist 
(Göte h o r g). 

Rudolf Leopold, f. 1^90 ''Vt. kontorist (G ()- 
t e b o r g). 

T hy ra  Aurora,  f.  1,S95 "V.-.. 

(2) Ivar Albert Theodor, f. KS54 '"/t, grosshand- 
lare ((i ö i L- b o r g). G. 111. E m m i e Dor- 
ward-florswill  frän  Knglaiid,  f.   1859 Vi. 

B;irn: 
Conrad  Norswill,  f.   1S92 "-'"/l'.  student  vid 

Göteborgs   högskola   (G (> t e b o r g). 
Ka t i e,  f.  1903 '/l-. 

i 2:a giftet: 

(3) Hildur, f. 1880 -''/:.. G. 1902 'Vn ni. styr- 
iiianiien  ./ o It n  Norin. 


Yngre grenen: 

Caii,  f.  1750,  källarmästare  i  Örebro,  t.   Ci.  17,S6  in. 
Kristina  Beata  Asker^^ren,  f.  1746.  j"  1791. 
Son: 
Johan Fredrik, f. 1788, borgmästare i Trosa, t 1848.   G. 
1822  m.  Christina  Liedbeck,  f.  1803,  t  1873. 
Son: 
Pthr  Richard  Frithiof,  f.  1827,  iandtbriiksingeiijor,  do- 
mänintendent, t  1895.   G.  1860 '"'/k» m. A n n a trvd- 
rika  Liedbeck,  f.  1838 -'/lo  (L i n k o p i n g). 
Barn : 
{\) Anna  Cutltarina,  f.   1866 -**/io.   U.   1889 ^'7?  m. 
kam.marjiinkarcn,  t.  f.  domänintendenten  i  Öster- 
götlands  län,  domänförvaltaren  öfver  Riddarhusets 
jordbruksfastigheter,   R Venez B O,   Carl   August 
Nikolaus Fredrik Adlenreutz, f.  1863-75  (L i n- 
k ö D i n g). 
(2) Richard  Fredrik,  f.   1868 ^Vs,  kapten  o.  kom- 
panichef vid Andra lifgrenadierreg:tet, R S O, Skytte 
GM   (Linköping).    (i.   1902 'Vs   m.   Juscfa 
Maria de los Dolorcs Aurora Augusta Adlcrcreutz, 
f.  1868 -Vi. 

Söner: 
Carl  Erik  Richard,  f.  1903 'V». 
Ivar  Nicolas  Frithiof  Richard,  f.  1905 '•'/(!. 
S^ t ig Richard,  f.  1906 'h-j. 


Miirray. 


.\ltista niefl visshet kända stainfadorii för demia släkt, 
Joliau Murray, f. lOGÖ, t 1721, jortlägarc* i ricusscu, uppgifvos 
hiirstaniiua fråu den urgamla skottska ättcii .Murray, ooh ou 
gren däraf som uuder Cromwclls regering öfvcrflyttaile till 
rrcussen. Familjemedlemmarna hafva alltid förl i sigillet 
fiMuiiddiga silfverstjärnur i blått fUlt, hvilket är den skottska 
ätti'iis stamvai)en. Johan .Mnrrays son Andreas, f. 109."», ölver- 
flyttade 173U till Sverige sAsom kyrkoherde vid Tyska för- 
samlingen i Stoekholm, t 1771 som teol. d:r och pastor pri- 
marins. I sitl andra gifte med Johanna Chrislina (iulilz, 
f. 1712, t l>^t»0. hade han siinerna J(.iian Andreas, t. 17 K», y 
]7!)1, framslAende liikarr och vetenskaiisnian, Custaf, f. 1717, t 
1.S2:.,  öfverhofpredikanl  ..ch  ordensbiskop  samt  biskop  i  Niist.r 


.MIKUAY SOT 

As  stift,  adlad  1810 med  bibehållande  af  namnet  samt  neiian- 
ståeude  Adolf  Murray. 

Litteratur:  Tersinedeu,  Kalender  öfver  1  Sverige  lef vande 
(lintrodiHTiad  adel,  Slli.  lS>t;. 

Adolf, f. 1751, k. lifmediciis, professor i UpiJsala, frejdad 
anatom, t 1803. Q. lio 178.3 iii. Hedvig; Charlotta 
Aurivillius. f. 1760. t 1788; 2:o 1789 m. Anna Sofia 
Lanibcrjf.  f.  17()2,  t  1820. 

Söner,  i  l:a  jjiftet: 

1. Carl Adolph, f. 1785, kM-osshandlare o. amerikansk 
konsul i (i()teborK, t 1847. (i. 2:o 1843 in. Fredrika 
Maria  HerKinan,  f.  1>S12,  t  1809. 

Söner, i 2:a giftet: 

1) (ieorjje f. 1844. \erkst. direktör för tändsticks- 
fabriksaktb. Vulean, t 1911 •'"/!,.. (i. 1909 ni. 1: I s a 
Kocli,  f.  1875 -"/i  ((i ö t e b o r k). 

Son: 
(i c o r Ii c,  i.  1909 ^'"'/iL. 

2) Robert, f. 1840 'ju, med lie., professor, f. d. 
öfverlärare i sjukj^ymnastik vid (jymnastiska Cen- 
tralinstitutet, R N O. Äs. villa i Lysekil (Djurs- 
h o I m). (j. 1877 ''/s m. AI arla Cecilia Antoinette 
Andrén,  f.  1851 ■/!). 

Barn: 

(1) Maria  Amalia,  f.  1878 ^V^. 

(2) Oscar Adolf, f. 1879 Vi,, kyrkoherde i Fors- 
marks f(')rsamlin«: af Ärkestiftet (F o r s - 
m a r k), (j. 1M()7 "/r, m. A n n c - M a r ^ r e t Ii e 
Mannerfelt,  f.   I8N5 "la. 

Barn: 
George  Robert  Otto,  f.  1908-^8. 
H el é ne  Maria,  f.  19U9 -'"/u. 
Martha Ingegerd,  f.  1911  '"/ö. 
Carl- Adolf.  f.  1912 -'V*.. 

(3) Anna- St in a,  f.  1881 ^"^U. 

(4) G e o r g e   Maria,   f.   1883-^1,   löjtnant   \id 

Södermanlands   res:te   (Stockholm).   (J. 
1909 ^Viu m. Anna S t i n a filfvcrson, f. 1887 Vi. 

Son: 
Han s.  f.  1910 'Vii. 

i  2:a  giftet: 

2. Frik Fredrik Uno, f. 1791, grosshandlare i Stock- 
liolm. t 1870. (j. 1828 m. Sophia Charlotta Venus, 
f.  1803,  t  1866. 


MV un AY 

Hani: 
) Adolf  Wilhelm,  f.  1831.  major,  t  1,S94.   (i.  18f.') 
/a  m.  Vendela  Sofia  Luiicrlijelm.  f.  Ks34  *9 
(Stockholm). 

Barn: 

(1) Per Gustaf Uno, f. 1861, major, t ^^10 *Vi. (i 
1898 ^ "A» m. Elisabeth Taiiini, i. 1875 -^'-. 
(J ö n k ö p i II s). 

Barn: 
Carl Adolf,  f.  18'hj -/j, 
E h b a  Elisabet,  f.  1902 ^"/i. 
Adolf Ge or ii, f.  1903 -''/r.. 
Gustaf Wilhelm, t.  1 91)5 ^7i. 

(2) G/r/ Adolf Alfred, f. 1862 -'/7, öfvcrstclöjt- 
nant i Foi tifikationcn, chef [(ir fältteick^raf- 
kåren, adjutant lios II. M. Konunk^en, t d 
adjutant hos Konung Oscar II, O II S (jhmt. 
R S O, R VV O, (j V:s OlyniD M, K Bad Z Löw O 
2 kl., K Rum Kr O, TurkMediO 2 kl.. Off Ö 
Fr JO. RBLeopO, R D I) O. R Pr H L, R Fr 
Kr O 3 kl., R S Albr O 1 kl., Sk (J M, L Kr V K 
(Stockholm). (}. 1897 ^'n, m. Ebba 
Uenriette  de  Chaiiips,  f.  1872 '/.-,. 

B;irn: 
Mande  Eanny,  f.  1899-%. 
Cliarles  Gustaf  Uno  Malcolm,  f.  1904 'Vt. 

(3) E 1 1 e n Johanna Charlotta, f. 1866 V--. H. 
1892 ^7» m. landshöfdingen i Jämtlands län, 
förutv. statsrådet, ledamoten af riksdagens 
andra kammare, ordf. i Jämtlands läns Inis- 
hällningssällskap, K N O 1 kl., J o h a n Widén 
f.  1856 ^'Vl.  (Östersund). 

(4) Walter, f. 1871 "/jo, jur. utr. kand., expedi- 
tionschef i ecklesiastikdepartementet, hofrätts- 
råd 1 Svea hofrätt, K NO 2 kl., RRS-tSt 
O 2 kl. m kr, O V :s Olymp M (S t o c k h o 1 m). 
G.  1907 7i  m.  Emma  Uiiiila,  f.  1881 '"/u. 

Son: 
Adolf  William  Albert,  f.  1907 -"/jo 

(5) Johan Henrik, i. \H74 '''/•., civilingenjör, 
chef for Brand- o. liffiirsäluingsaktb. Sveas 
kontor i Stock h o I m. (i. 1904 '^/^ m. 
Ellen  Seli\v(irman/i.  f.  1880 "/.-,. 


.  f. 

l';()6 *"A 

'U. 

1S77 

'7u>,  1. 

)itn; 

iiit 

andre 

iid.iiitai 

It   ^ 

^id 

(Sk 

ö f d c). 

■ •>.   (1 

1.  l,sr)4 ■ 

■"7h 

111. 

NAcii.MANsox soy 

13arn; 

Adolf  Henrik  Uno,  f.  1905-/1. 

L i I i a n   Aiiiiiista   Sopltic, 

Arnuld  Stellan,  f.  19(is 
(6) G II s t a f  Carl  Auiiiist.  i. 

vid   (j(')ta   artillcrirc'i;:tt.', 

II  aniiclördcliiiii.icciis  stab 
2) H el c n e  dust af va,  i.  KS4.^ •"/ 

l)ruksä,v:arLMi  Vollratli   Ik-iirik  Sebastian  Tliaiii,  f. 
IS.37,  t  \W^ (S t o c k h (I I 111). 


Nachmanson. 

Sliikt af Judisk börd liåu Ky.sshaul, aiitagligcu ö.stersjö- 
proviusiTna; den inflyttade till Svcrif^c under senare delen 
iif 1700-talet. Nedanstående Miclul Itirsch Nachmansuu var 
lildd  i  Stockholm. 

Michel  Hirsch  Nachinansoii,  f.  1794,  jrrossliandlare,  t 

1846.   (j. in. Natalia Cohn, f.  1809. t  1^55. 

Söner: 

1. Herrnian. f.  1839. grosshandlare, t  1901.   (i.  1872 ^"/a 

ni. Rosa Davidson. f.  1849 '-'/» (S t o c k h o 1 in). 

Söjier: 

1) J o s e p II. f. 1876 ^-/i, vice verkst. direktör i 
Stockholms enskilda bank, ledamot af direktionen 
för Handelshögskolan i Stock h o 1 m, R W O. 
O. 1898 •'/.-, m. T y r a Anna Emilia Hörjesson, f. 
1877^-77. 

Barn: 
// e r r ni an, f.  1899 ^/a._^ 
Karin Emilia , i.  1901 --/'«. 
Ingrid Emilia, f. 1909 V-j. 

2) Ernst, f. 1877 '-^/-j, fil. d:r, docent i grekiska språ- 
ket vid Uppsala universitet. H. 1906 -""'/lo m. 
Magda Geber. f. 1880 ^^/lo. 

Son: 
Gunnar, f.  1908 Vi. 

3) August, f. 1878 *7i, verkst. direktör i Orkla 
(iriibe aktb. o. i Stora Långviks grufaktb. 
(Stockholm).   (i.   1903 ^7ii   ni.   Elisabet 


o NATIIIIOKST   nrli   NATIIOltST   (NATIIUUST) 

Barn: 

Jarl Aiij^ustsson, f.  1904 ^'/lo. 

Stina  Elisabet,  f.  1906 Vi. 

N ils  Abraham  Augnstsson.  i.  1908 ^^h. 

Elisabet  Margaret a,  f.  1909 Vn. 
Emanuel, f.  1843, grosshandlare,  t  1897.   G.  1872 V? 
m.  Rosa  Daviiison.  f.  1852 -"/a  (S t o c k h o 1 m). 


Nathhorst och Nathorst (Nathurst). 

Ursprungligen engelsk släkt, af hvilkeu eii gren öfver- 
flytlade till P.reslau i Schlesieu. Diirifrftu iuflyttatle tvi 
bröder till Stockholm, den iildrc Jobau Theoiihil Nathhorst 
fir 1744 och den yngre Theophil Erdniau Nathhorst, f. 1734, 
t 1804, ogift, på i7r)(l talet, bftda läkare. Johan Theoi.hil (I), 
f. 1723, t ITOa, stadsfältskär 1 Stockholm, hade i sitt gifte 
med Maria Tiesen, f. 17120, t 170;?, ende sonen Joliau Throphil 
(II), £. 1760, t 1708, regementsläkare vid Smålands kavalleri, 
assessor, som, g. 1791 ni. Hedvig Meurling, f. 17G6, t 1804, 
hade sonen, nedanstående Johan Tlieopliil (III), från hvilken 
alla nu lef vande medlemmar hiirslamma. Sliiklen har i tre 
generationer gjort sig ett namn i dm svenska odlingens 
häfder med Johan Theophil (111) och Hjalmar Otto, båda 
högt framstående på det svenska jordbrukets område samt 
Alfred Gabriel, den berömde vetenskapsmannen, naturforska- 
ren och uordhafsforskaren. — De i Amerika lefvande gre- 
narna skrifva namnet Nathurst, af de svenska grenarna 
skrifver den äldste, professor Hjalmar Ottos gren, sig 
Nathorst,   de  öfriga  Nathhorst. 

Litteratur: Sv. Ättartal 1881); Chr. Meurling, Olof Meur- 
lings  stamträd.   Lund  1902. 


Johan Theophil (111), f. 1794, sekreterare i landtbruks- 
akademien, t 1862. (i. 1S17 iii. Lovisa Sofia Jöns- 
son, f.  1797,  t  1854. 

L3arn: 

I. Johan Theophil (IV), f. 1817, utvandrade 1837 till 
Nordamerika, farmare, t 1896. (j. 1844 m. Charh)tta 
Ross,  f.  1816, t. 

Döttrar: 
Louise  Marie,  f.  1.S45 •'V?. 
Charlotte  Hattie,  f.  1853 "Vis. 
Kate J en n i e.  f.  1857 "A-. 


NATIIHOUST   ocli   NATHOltST   (NATIirUS'J) 811 

Hjalmar Otto, f. 1821, professor, föreståndare för 
Alriarps landtbriiksiristitut, t 1899. (i. l:o 1847 iii. 
Marie Charlotte Mathilda af Ocorgii, f. 1826, t 1809; 
2:o 1886 ^^/is ni. Emma Ihrsson, f. 1867 '-'"/u. Oiiig. 
1900 ^/u m. läroverksadjunkten Axel l'ritiof Axels- 
son Lindkvist,  f.  1872 ''/lo  (S t o c k h u 1 m). 

Barn.  i  l:a  giftet: 

1) Hjalmar Teofil, f. 1848 "/o, tandläkare i 
T o w n s v i I I e,  Nord a ni e r i k a. 

2) Alfred Gabriel, i. 1850 '/n, fil. d:r, professor, 
intendent vid Naturhistoriska riksmuseum, hed. d:r 
i Cambridge, Greifswald, Kristiania o. S:t Andrews 
(Skottland), KNO 1 kl., R Pr Kr O 2 kl., RRS:t 
An O 2 kl., L V A, L V S. L 1^^ S. L V V S, L V A i 
Berlin, Kristiariia, Köi)enlianin, S:t I\-tersburg, 
Wien o. Miinchen (Stockholm), (j. 1878 ^"/lo 
m. Amy Rafaela (F.lla)  WindaUl,  f.  1858 'V?. 

Ikirn: 
il) Ella  Maria   Charlotta  (Maja),  f.   1881  ^-Vi, 
lärarinna   vid   fackskolan  i  liuslig  ekonomi 
(Uppsal a). 

(2) Harry Johan Hjalmar, f. 1882 "'/s, gruf- 
ingenjör (Malmberget). Q. 1908 ^"/i2 m. 
Sofia  Elisabeth  (Lisa)  Larsson,  f.  1885 "/o. 

Söner: 

Per  Alfred  Helmer,  f.  1910^-/8. 
E r i le  Harry.  f.  1912 ^^/lo. 

(3) Ruth (labriella, f. 1883 ^V», lärarinna (U p p- 
s a 1 a). 

(4) Elisabeth Jane (Lisa), f. 1885 -''/ii (Stock- 
li o 1 m). 

3) Emerentia Helena, f. 1856-%. (j. 1879 -''/i 
m. sysslomannen vid Lunds hospital, R N O, H a g o 
Johan Hjalmar Windalil, i.  1852 V? (L u n d). 

4) Ada Ellen, f. 1858-74, fältskär. (i. 1891-7* 
m. lasarettsläkaren i Simrishamn, med. d:r 
A n d e r s Hansson, f.  1858 -^/o. 

5) John Lonis, f. 1860 -7o, f. d. landtbruksskole- 
föreständare, lärare i agronomi vid den kultur- 
tekniska kursen för landtmätare (S t o c k h o 1 m). 
(i.  1893 'Vio  111.  Anna  Hnltman,  f.  1861 ^Vo. 


NATIIIIOKST   (.(Il   NWIIIOHST   (NATl IT UST 


Harii: 
A rinit a, f.  1S94 -'Vt. 
H a y (Icc,  f.  hsg.s -'/i. 
AI</r3', t.  1900 '-h. 
Astrid, f.  1900 ^"'V?. 

6) A:«r/ /:\U77, t. 1861 -"/•;, major i FurtMita staternas 
koloiiialariné på Filippinerna (S a n I' e r n a ii d o, 
L a  U n i o n,  F i 1 i p p i n e r n a). 

7) Aiiiies Louise. 1. 1867 ^/.m. Fru Wästfelt. Före- 
ståndarinna  f(")r  arbetsfunnedlinRslnrån  i  L i n k ö- 

3. Ida Mathilda, f.  1823 "/h (Visby). 

4. £' m III a Amalia, f.  1827 "Ib  (I. i n k ö p i n k). 

5. f: v a Katarina, f. 1830 V«. O. 1858 -'/u» ni. löjinanten 
Karl Julius WaliUiuist, f. 1835. t 1898 (Stock- 
h o 1 ni). 

6. Edvard Hugo, i. 1832 '-'V:i. major, f. d. bandirektiir 
vid statens järnvasrar, R N O, R W O, K lUM) 2 gr. 
((i ö t e b o r g), (i. 1860 -^/lo m. Amelie Frika Char- 
lotta Katarina  Sandberg,  f.  18-12, t  l^^i'-'. 

Dotter: 
Bett y Amelie, f. 1861 "Vio. G. 1884 -"/lo m. kap- 
tenen i K. Flottans reserv, kustbevakningscliefen 
i Hallands samt Qötebor.irs o. Holms län. R S O, 
Erik Gustaf Didrik hUvchel. f. bs6(i ^'V-- (O ö t e- 
b o r g). 

7. Richard Wilhelm, f. 1833. brukspatron, domäninten- 
dent, t 1911. O. 1860 m. Fva Karolina Olivenbaum, 
f.  1842,  t  1877. 

Barn: 

1) Olga Lovisa,  f.  1861 -'Vn  (Falun). 

2) Karl David Olivenbaum. f. 1864. civilingenjiir, t 
1909.   O.  ni.  1: I s a  Johnson,  f.  1877. 

Harn: 
Eva  Barbro  Elsa  Davida,  f.  1902 ^Vi. 
Karl  Richard  Teofil Ivanlioe.  f.  vm Vvj. 
Karl  Gösta  Hilding  David.  f.  1904  /i-j. 
Eva, f.  1906 "/r,. 

3) Karl Ernfried Olivenbaum, f. isod -'mo, bergs- 
ingenjör, kemist i J e r o m e, A r i z, N o r d a m e- 
r i k a.   G.  l:o m.  (Annie Kuchler,  f.  1879 '"/n). 

Dotter,  i  l:a  giftet: 
An nit a.  f.  1897 ^"/l». 

4) Karl Bertel Olivenbaum. f. 186s -\^. kapten vid 
Dalreg:tet. R S (J (Falun). G. 1901 "/a m. 
Maria (Mary) Teseh. f.  1879 -'"Ai. 


NAUMANN 813 

Barn: 
Eva Birgit Elisabeth,  f.  [W3 ^/i-. 
Karl  Bertel  Richard,  f.  1907 -7:1. 
David  H e r bert  Bertel,  f.  1909 Vh. 
<S. K.jiiar  Oswald,  f.  1S36,  superintendent  vid  järnvags- 
bolaji,  t  1903.   O.  1857  ni.  Metta  Gossnian,  f.  1S36, 
t  1911. 

Barn: 
Emelie  Louise,  f.  I,s5,s -'Vii  (T r a c e  city,  T e- 

n e s s e e,  Nordamerika). 
Hush  Lee,  f.  KS6f),  t  l^^IO.   (].  1900 •'/»  ni.  Emma 

Cecilia Wabee. 
Metta Henrietta, i. 1S68 ''Vu'. O. 1890^712 m. 
grufinsenjören A. ./. Ormsbee (T e x a s, N u r d- 
a in e rika). 
A^nes Teresia, f. 1S71 -"/^!. (i. 1906 ni. Henry 
Allén Tiirner (C li a t t a ii o o Ra, Nord a ni e- 
r i k a). 


Naumann. 

Tysk släkt 1'rAn II;\llo i imvarandc koiniiiguriket Saclisoii. 
Slaktaren Christian Naiiniann, som ](i77 gil'to sig diirstildcs 
iiicd Magdalena lOiilenherg, är iildste kände stamfadern. Deras 
son Clirlstoplier, f. IGSU, ägnade sig ;U faderns yrke, flyt- 
tade till Svenska Pommern oeii blef slaktare i Stralsnud. 
Till Sverige öfverflyttade på 1700-talet hans son Jacob Chri- 
stopher, f. 1727, t 179S, som hlof snickare i Malmö och g. 
där 1758 m. Catharina Ifverson, f. 17;>G, t 1S06. Dessa makar 
voro   föräldrar   till  nedanstående  Johannes. 

Tätterat\ir:  Sv.  Ättartal  lSi)4. 

Johannes, f.  1762, snickarealderinan, t 1825.   (}.  1801 ni. 
Cecilia Florinan. f.  1782, t 1855. 
S()iier: 
1. Johannes,  f.   1803,  spegelfabrikör,  t  1866.   G.   l:o 
1833 rn.  Clara  Ilkclund.  f.  1812,  t  1847;  2:o  18-19 ni. 
Maria Lovisa Osbäck, f.  181-1, t  1892. 
Barn,  i  l:u  giftet: 

1) AI a t hild a Cecilia, f. 1834 7.i. (B o r å s). 

2) ./ o s c f i n a Gustaf va. f.  1836 "V? (B o r ii s). 

3) Selma Maria. t.  1843 ^7n  (Boras). 


814 NAUMANN 

i  2:a  yiftft: 
4) Johan  Leonard,  f.  1850,  med.  lic,  förste  provin- 
sialläkare, t  1905.   G.  1880 ^"/7 ni.  Cl ar a Sofia 
Göthihla Beiiinii. f.  1857 -'V^ (Lund). 

Söner: 
Carl  Johan  Edvard  (C ar I - E d v ar d).  f.  1885 
^V:t, underlöjtnant vid Vaxholms  j,^renadierreg:te 
(O s k a r - F r e d r i k s b o r g).   G.  1911 '"/o ni. 
Anna Eleonora Victoria Carlson, f.  188^ ^•^/•j. 
Einar Christian Leonard, f. 1891 ^^/s, student vid 
Lunds  universitet. 
2. Christian,  f.  1810,  jur.  fil.  d:r,  professor,  justitieråd. 
berömd  rättslärare, t  1888.   (i.  1841  m.  Johanna So- 
phia Keijser, i hennes 2:a gifte,  f.  1811, t  1875. 
Barn: 

1) Sophie. f. 1844 ^^/s. Q. 1866 Vo m. provinsial- 
läkaren Kjell Gustaf Georg Ossian Sjövall, f. 1839, 
t  1907  (L u n d). 

2) Gustaf (Gösta), f. 1846 ^':i, med. d:r, f. d. öfver- 
läkare vid Sahlgrenska sjukhusets i Göteborg kirur- 
giska afdelning. K W O 2 kl., R NO, L V V S 
(Stockholm). G. 1879 ''7io m. Julie Elisa- 
beth von Essen  af Zelle, f.  1861 '"-Vo. 

Barn: 

Cliristian Gustaf Mamus, f. 1881 ^''/a, bokhål- 
lare vid  Strömsnäs  bruk  (S t r ö m s n ä s). 

Carl Erik, f. 1882 ^Vi-j. fil. d:r, amanuens i Riks- 
arkivet (Stockholm). G. 1912 ""/i ni. f n ^- 
rid Rinsia Rosensehiitz Molin, f. 1885^5, fil. 
kand. 

Clara Sophia, f. 1885 ^%. G. 1906 7i ni. marin- 
läkarcn af l:a graden, sjukhusläkaren vid ki- 
rurgiska afdelningen å Flottans sjukhus i 
Karlskrona, R W O, med. d :r Lars G u n- 
nar Edvard  Nilson,  f.  1872 -%. 

Ynfive, f. 1891 -'/i, underlöjtnant vid K. Flottan 
(Karlskrona). 

3) The odör, f. 1848 ^V.i. vice liäradshöfding, sekre- 
terare i Städernas allm. brandstodsbolag (Stock- 
h o 1 m). 

4) C e c i I i a. f.  1850 '7a (S t o c k h o I m). 


NKKiMCK 81." 


Neiglick. 


Släkten häirstammar frAn Finland, hvarcst dess förste 
kände stamfader Georgins Neglik var kyrkoherde i Kides 
socken pft lOOO-talet. Vid Finlands aftriidande till Ryss- 
land 1809 öfverflyttade lai gren till Sverige med dåvarande 
löjtnanten vid Savolax jägare, nedanstående Nils Christian 
Neiglick, hvars föräldrar voro fänriken vid Savolax infan- 
terireg:te  Anders  Neiglick  och  Anna  Juliana  Nykopp. 

IJtteratur:  Sv.  .Ättartal  1S^9. 

Nils  Christian,  f.  1784,  öfverstelöjtnant  vid  Smålands 
grenadierbataljon,  postmästare,  t  1866.   Cj.  1:o  1817 
m.  lk'ttv  Maria  Haminarberk%  f.  1796,  t  1827;  2:o 
1828  m.  Louise  Davidson.  f.  1806,  t  1858. 
Barn,  i  l:a  giftet: 
1. Carl  Anders,  f.   1819,  öfverstelöjtnant,  t  1893.   G. 
1858  m.  friherrinnan  Hedvik'  Mar«:areta  Sophia Åker- 
hjelm af  BLombacka.  f.  1833.  t  1875. 
Barn: 

1) Nils Fredrik (Fritz), f. 1859 "V-.», kapten i Oöta 
artillerireg:tes   reserv,   RSO   (G ö t e b o r kO. 

2) Carl Axel, f. 1860 --'/r-', civilingenjör (Stock- 
holm). G. l:o 1902 m. Anna Charlotta Tekniér, 
t 1908; 2:o 1910^/9 m. S i fi n c Beata Heden- 
ber gh.  f.  1871 ^/lo. 

Barn, i l:a giftet: 
Carl Fredrik, f. 1904 "/n. 
Märta Charlotta, f. 1906 ''/«. 
Anna  Margareta,  f.  1908  'Ve. 

3) Gustaf S i x t e n. f. 1862 Vn, borgmästare i U d d e- 
valla, aiiditör vid Bohusläns re.g:te. sekreterare 
hos styrelsen fcir Uddevalla —Lelängens järnvägs- 
aktb., ledamot af riksdagens första kammare, 
R N O,  R W O. 

4) C o n r a d, f. 1865 "^/n», grosshandlare i Sto c k- 
holm under firma John Blomberg & C:o. Äg. 
hus i nämnda stad. G. 1894 '^^l\t m. Maria 
Amalia  Gustaf va  Hallin,  f.  1866 **/ii. 

Son: 
Sven Olof Conrad, f.  1907 ^7^. 

5) Flisabeth Augusta Charlotta, f. 1868 -"/n. G. 
1893 '"/ii m. majoren i armén, kaptenen i Bohus- 
läns reg:tes reserv, kommissionslandtmätaren i 
Göteborgs o. Bohus län, RSO, Filip August 
Busck,  f.  1859  ^'/r.  (Uddevall a). 


816 >:i:i(;i.u'K 

i  2:a  kMftct: 
2. Gustaf  O i I I i s,  i.   ls37 "'Ai,  Uindthriikare.   Äk^  o. 
beb.  B j ö r k ni o s a  i  Stiialaiid  (V i r s e r u ni).   O. 
1861  «/ii  ni.  Hanna  Holnicr.  f.  1834,  t  1908. 
Söner: 

1) Nils Giistuf Anders, f. 1S62 ^7», kontorist (Häl- 
singborg). G. 1894 ^'Vi2 m. Anna Maria 
Olofsson, i.  1867 "Vi. 

Harn: 
Nils  G ill is  Olof,  f.  1895 Vn. 
Hanna Ingrid Maria,  i.  1897 "/a. 
Louise  Emilia  Johanna,  f.  1899 ^Ve. 
Sixten  Anders  Kristian,  f.  1902 7«. 
Malte  Berndt  Filip,  f.  1903 '/n-. 
An kild Ruth  Botilda,  f.  1905 'Vh. 
/:/s/c  /Jn  Catharina,  f.  1907 ^"/i. 
Perey  Gustaf  Emanuel,  f.  1910^^2. 

2) yo/?o/; G il I is, f. 1865 -^'/ii.', koniniinister i Mister- 
hults pastorat af Linköpings stift (G r ö n h u It, 
M i s t e r h u 1 t). G. 1899 ^^s ni. Emilia Karo- 
lina W et tenoren, f.  1873 'Vo. 

Barn: 
Nils Christian, f. 19U() "Af. 
Mar ie - Louis e, f.  1902 */«. 
Ruth Ingrid, f.  1904 ''V?. 
Carl- Axel. f.  1907 -"/lo. 

3) Axel G ide o n, f. 1867 ^^7, landtbriikare. Äg. o. 
bcb. B o i Östergötland (Västra H a r g). G. 
1901 "Al ni. Anna Charlotta Matilda Tornberg, 
f.   1864 "Vii. 

4) Axel August Natlianael, f. 1873 "Vio, landtbrukare 
(B j ö r k ni o s s a, V i r s c r u ni). 

3. Hugo Malte, f. 1841, stadsfiskal, t 1883. G. 1873 ni. 
Agne s  tlellberg. 

Dotter: 
Anna  Lovisa Augusta,  f.  1874 ^^y.   G.  1894 ""k ni. 
skeppsniäklareii  Carl August  Peterson,  f.  1864  ^Va 
(G ö t e b o r g). 

4. Betty Emilia Charlotta, f. 1842^=^/2. G. 1865^7? 
in. f. d. regenientsläkarcn, R W O, med. lic. Johan 
Ludvig  Hedlund,  f.  1828 V12  (Stockholm). 


817 


Neijber. 


Släkten härstammar från Tyskland och inkom sannolikt 
först med Martin Neiiber, som redan 1G87 var borgare och 
snickaremästare i Stut-kliolm. lians sonsons son stadskassören 
i Stockholm Lndvig Neijber, f. 1702. t 1796, gift 17SG ra. 
Catharina Charlotta von Meijerhelm, f. 17G1, t 1820, var fadei 
till  nedanstående  Johan  Ludvig. 

Litteratur:   8v.   Ättartal   1M»2. 

Johan Ludvig, f. 1787. kammarråd, t 1854. Q. 1817 m. 
Arma  Charlotta  Falk,  f.  1799,  t  1882. 

Söner: 

1. Gustaf Ludvig The odör, f. 1819 ^i, f. d. kansli- 
sekreterare o. expeditionssekreterare i K. M:ts kansli, 
R W O (Södertälje). O. 1850 "/ii ni. Hedvig 
Eleonora  Constance  Broberg,  f.  1827, t  1912. 

Barn: 
Johan Ludvig Eugen, i.  1851 ''^h, f.  d. kassör. 
Sigrid Anna Eleonora, f.  1858 "^/s.   G.  188U -/o m. 
{. d. öfverfältläkaren, K W O 2  kl., R N O, K N S:t 

00 2 kl., Off Rum S O, Gustaf Johan Anton (Gö- 
sta) Dunér, f. 1840 -"/12 (G e o r g s h i 1 1, Hör- 
by). 

2. Ang u s t Emanuel, f. 1820 ^"Z?. f. d. notarie i riks- 
gäldskontoret, R W O (Stockholm). G. l:o I80I 
m. Kmma Charlotta Ljunglöf, f. 1827, t 1873; 2:o 
1874  m.  Johanna  Mathilda  Ovven,  f.  1826,  t  1905. 

Son, i  l:a giftet: 
Jacob  August  Mortimer,  f.   1856,  vingårdsägare,  t 
1912 ^Vo.   G.  1891 ^"/i I". Clara Jeanne David från 
Frankrike,   f.   1859 ^/s  (L o u p i a c - d e - C a d i 1- 

1 a c, G i r o n d e, Frankrike). 

3. Frans Roland Edouard, f. 1828 ^Vv, f. d. bankkatn- 
rerare (Södertörns villastad). G. 1871 /« 
m. Hedda Rydberg, f.  1845 %. 

Barn: 

Anna Charlotta Louise, f. 1872 ^^U, gymnastik- 
direktör  (K ö 1 n). 

Hedvig Augusta M athild a, f. 1873 ^7?, lärarinna 
vid  Brummerska  skolan  i  Stockholm. 

Gustaf  Ludvig  Arthur,  f.  1874 -V12  (Lund). 

52. 


Alice Carolina Jaa/iiettc, i. 1876 ^^9.   G. 1899 =«/i2 
m.  jägmästaren  i Askersiinds  revir  Viktor San- 
frid Söilerovist, f.  1866 "Va (H a d d e b o, Hjort- 
kvarn). 11/    ^ 
Julie Elconorc Charlotte (Lotten), f.  1878 "/o.   G. 
1900 ^-/is  m.  assessorn  i  liofkonsistorium,  rege- 
mentspastorn  vid  Lifgardet  till  häst,  läraren  vid 
blindinstitutet å Tomteboda, predikanten vid garni- 
sonssjukhuset i Stockholm, pastorsadjunkten i -Solna 
församling Frans Adolf N c I m c r Elmavist. f. 1863 
^/i  (T o m t e b o d a). 
Sime Edit h Anastasia. f. 1885 -V12. anställd i Skan- 
dinaviska  kreditaktb.  (S t o c k h o 1 m). 
Fredrik  Oscar Casimir. f.  1829,  med. d:r, provinsial- 
läkare, t  1907 ''7».   G.  1860 -% m. Maiidalcna Fred- 
riliu  (Malin)  Bruzelina,  f.  1836 7ii  (Ronneby). 
Magnus Julius, f. 1838, stadsmäklare, bankofullmäktig, 
t  1894.   G.  1867 ^k m.  Augusta  Henrietta Moll. 
f.  1846 ^^/i2 (S t o ek ho 1 m). 

Döttrar: 

Signe Sophia Charlotta, f. 1869 ^^fio. G. 1893 "/a 
m. professorn i ren matematik vid Stockholms 
högskola, L K V A. fil. d:r Nils Fabian Helge 
von  Koch,  f.  1870 '-'Vi  (Djursholm). 

Esther Matliilda Augusta, f. 1871 ^Vn. G. 1890 
^°/i2 m. kanslirådet i ecklesiastikdepartementet, 
vice häradshöfdingen, ledamoten af stadsfullmäk- 
tige i S t o c k h o 1 m, R N O, R W O, K Bad Z Löw 
O 2 kl., L L A, fil. kand. Hugo Edvard Tigcrschiöld, 
f.  1860 -^2.   Äg.  Öster-Malma  i  Södermanland. 

Gerda Cecilia, f. 1874 7s. G. 1896 "h m. maioreu 
vid Svea artilleriregrte. R S O, RRS:tAnO 2 kl.. 
L Kr V A, L S H S H. Peder Adolf Ludvig Reg- 
ndi H ammar skiöld. f.  1869 -7<i (Stockholm). 

Ingrid Maria. f. 1877 ^75. G. 1898 72 m. kaptenen 
i Fortifikationens reserv Adolf Carl Albin Settcr- 
wall. f.  1870 '7ii  (S t o c k h o 1 m). 

Anna Charlotta, f. 18S2 72. G. 1904 Vio m. stabs- 
adjutanten o. kaptenen vid generalstaben, ryttmästa- 
ren vid Skånska dragonreg:tet, RRS:tAnO 3 kl., 
Skytte G M, friherre G ö r a n Gyllenstierna, f. 1876 
="/7  (S t O C k h O 1 m). 


liH 


819 


Nobel. 

Deiiua släkt, hviirs naiiiii uumeru ilr vLirldshokant, utgör 
"i-cu nf on iirspninglifieii skånsk släkt Nob*-Hiis, hvilkct 
liH.un samiolikt ur l.iUladt af Nöbbolöf, mod hvilkct ipunn 
filmas fyra socknar i Skåne. IVter Nobolius. f. omkr. U.60 
i Skåne" t 1707, blef bäradsbr-fding 1 Oland och Frosåker 
(Uppland) 1(39.-. och kort därefUr g. ni. dm store Olof Kiid- 
becks. d. il., dotter Wendda. t 171(». Hans yngste son Olof, 
f 170(1 t 1760, niiniatyrmålaro o. akadcmiritmastare I I'pp- 
sala, g. 1716 m. Anna Christina Wallin, f. 1718, t 1T8T, hade 
bl-ui'd flera barn sonen l-^niannel, som förkortade släktnamnet 
till Nobel. Emanuel Nobel, f. 17r.7, t l'*^^». lasarettslilkare i 
Gefle. blef 1 silt 1787 ingångna första gifte med Anna Chri- 
stina Uosell, f. 17tJ0, t ^T-^''- fatlt^i" <ill Immanuel Nobel (se 
nedan), fråii livilken alla nu lefvande medlemmar hiirstamma. 
Om honnni och sonen, ingeniiren. fil. d:r Alfred Bernhard 
Nobel f. lS3a, t l^'-»6 (ogift), deras banbrytande upptäckt. -r 
af vår lids sprängämnen, iii. m. samt den sistnämndes världs- 
bekantu testamente och Nobelsliftelsen, hänvisas till bl. a. 
Nordisk Familjebok, likaså hvad beträffar Immanuel Nob.ls 
tvenne andra söner, nedanstående Itobert Hjalmar uch I.ndvig 
Immanuel, och derns storslagna verksamhet i Ilyssland och 
Baku. 

IJtteratiir:    Sv.    .\ttartal   IMtS:   I.eijonlint vud.   N.\    Sv. 
Släktbok. 

Inimamicl. f. 1801, faliriksidkarc i PeterslnirK o. Stock- 
holm, t 1872. (i. 1827 111. Carolina An(Jrictta Alilsell. 
f.  18(M, t  1889. 

Söner: 
1. Robert Hjalmar, f. 1829, inRenjör, fabriksidkare, grun- 
dare af bolaget "Bröderna Nobel" i Petcrsbnrs:, Kods- 
ägare i SveriKe, t 1896 ^/«. G. 1861 ni. Paulina 
Sofia Carolina Lcnniirén, f. 1840 ^'U. Äg. jämte bar- 
nen  liiis  i  Stock 11 o 1 m. 

Harn: 
1) Hjalmar  Immanuel,  f.  1863 -'Vr^.  ingenjör,  ordf. 
i kommunalnämnden i Ljunghems socken  i Väster- 
götland.  Äg.  hus i S t o c k h o 1 m. 
2)lngcbors  Sofia,  f.  1865 *'Vi.   <-i.  1894 -^'s  m. 
löjtnanten  grefve  Cail  von  Frisclien  Ridd(.rstoli)e, 
f.  1864,  t  1905  (S t o c k h o 1 m). 
3) Ludvig  Immanuel  (d.  y.).  f.  186S ''/-•.  ingenjör 
(Djursholm).    r,.   1S95 '/t   m.    Valborg 
Wettergrunil,  f.  Ks(»9 ""/ti. 


820 NOBEL 

Barn: 
Kar in  Amlrictta,  f.  1^96 '^U. 
Dag m a r  Ingeborg  VcndUi,  f.  1899 -^/s. 
Olof  Robert,  f.  1903 Vs. 
2. Ludvig  Iminaniiel  (d.  ä.),  f.  1831,  ingenjör,  fabriks- 
idkare  i  Petersburg,  förste  direktör  i  Naftabolaget 
Bröderna  Nobel,  t  1888.   G.  l:o  1858  m.  Sofia  Wil- 
iiehnina  Ahlsell,  f.   1832,  t  1869;  2:o  1870 Vio  m. 
Edla  Constantia  Collin.  f.  1848^/3  (S : t Peters- 
1) u r g). 

Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Emanuel Ludvig, f. 1859 ^7e, verkl. ryskt stats- 
råd, direktör i Naftabolaget Bröderna Nobel o. 
inneli. af firman Ludvig Nobels mekaniska verkstad 
i S:t Petersburg, med. liedersd:r vid Karo- 
linska institutet, K W O 1 kl., R N O, R R S:t Wl O 
2 kl., Off BelgLeopO, RRSitStO o. S:t An (3 
1  kl.,  RFr HL, L V A. 

2) Carl Ludvig, f. 1S62, ingenjör, fabriksidkare i 
Petersburg, t 1S93. (i. 1889 -^s m. Af fl r y Land- 
zcrt. f.  1865 -/i-j.   Omg;  se släkten Sjögren. 

Döttrar: 

Andricttc Mary, f. 1890"/?. (i. 1912^79 m. 
löjtnanten vid Fortifikationen Sven Eberhard 
(Ebbe)  Tydén,  f.   1885 '"/s  (Stockholm). 

Mary  Wilhelmina (M i m m i),  f.  1891 ^a. 

Alice Linnea, f. 1893 ^"/o. 

3) A n n a Maria Elisabet, f. 1866 'V». O. 1890 ^7» 
m. intendenten vid Riksmuseets mineralogiska af- 
delning. iirofessorn. KWO 2 kl., R N O. R R S:t 
Sto 2 kl., LVA, L V S, fil. d:r Sten Anders 
h i al m a r Sjögren, i. 1856 '^/o. Äg. Nynäs i 
Södermanland  (K u 1 1 s t a). 

i  2:a  giftet: 

4) Ester Wilhelmina (Mina), f. 1873-73. O. 1897 
-74 m. f. d. norske generalkonsuln i S:t Peters- 
burg, f. d. direktören i Naftabolaget Bröderna 
Nobel. R W O. Hans Andreas Nikolai Oisen. f. 
1859 -7io   (K r i s t i a n i a). 

5) Ludvig Alfred, f. 1874 -7«. chef för Ludvig No- 
bels mekaniska verkstad i S : t Petersburg. 
Q.  1901 7»  ni.  Mary Johnson. 

6) Ingrid Hildegard, f. 1879 -78. (i. 1900 -7o m. 
vice häradshöfdingen Walter Ahh/vist, f. 1867 
^""•/m  (Ii ä 1 s i n g f o r s). 


NOKDENSON 821 

7) Marta Helena, f. 1881 ^ln,, legitimerad rysk lä- 
kare. G. 1905 -"/i 111. ryske professorn, ledamoten 
af stadsfullmäktige i S : t P e t e r s b u r g, med. 
d:r  Georg  Olleinikoff,  i.  1864 -'Vi. 

8) Rolf Bernhard, f. 1882 ^-/lu, anställd vid Ludvig 
Nobels mekaniska verkstad (S : t P e t e r s b u r g). 
Q. 1911 "7? m. Louise Charlotte Winkler, f. 
1888 Vio. 

9) Emil Waldemar Ludvig, f. 1885 ''/lo, delägare i 
Ludvig Nobels mekaniska verkstad, prokurist i 
bolaget  Alfa-Nobel  (S : t  Petersburg). 

10) Gustaf Oscar Ludvig (Gösta), f. 1886 ^«/io, pro- 
kurist i Naftabolaget Bröderna Nobel (S : t P e- 
tersburg). Q, 1909 ""Vi m. E u g e ni e Caro- 
lina Anna Heyer från Tyskland, f. 1888 ^lio. 

Son: 
Alfred  Gustaf  Ludvig,  f.  1911 ^/i. 


Nordenson 

(från Nordanberg). 

Släkten liärstanmuir frfln Nordanbcrg 1 I.ockne socken 1 
Jämtland. Sönerna till filltvähcln och länsmannen Jonas Olofs- 
son Nord, f. 17G1, och Anna Persdotter antogo släktnamnet 
Nordenscin.    Yn^^st   bhind   (icm   v;ir   ucdaiist Amde   Erik  J(Mias. 

Eitteratur:  Alilstriun.  O.  ('.,  Ndnliiiidsku  sliikt.-r. 

Erik  Jonas,  f. - 1805,  öfverliofpredikant,  kyrkoherde  i 
Munktori), kontraktsprost, t  1887.   O.  l:o  1838-1850 
m. Karolina Vilhelmina  Samuelsson, f.  1820;  2:o  1854 
m.  Jenny  Kindeblad.  f.  1836  (Linköping). 
Söner,  i  l:a  giftet: 

1. John Per Desiderins, f. 1839 -'V», fil. d:r, f. d. läro- 
verksadjunkt. Äg. o. beb. Villa W e 1 c o m e 
(Västerås). G. 1892 ^7« m. W i Ih el m i n a Guy 
Wliately  från  England,  f.  1861 ^%. 

Dotter: 
Dorothy Guy Marguerite, f.  1893 •"'"/ö. 

2. Erik  Oskar Philip, f.  1844 -"A- 

3. Erik WilJielm, f. 1847 ^-/ö, med. d:r, praktiserande 
ögonläkare i S t o c k h o I m, medicinsk författare, (i. 
1882 Vi  m.  B er t ha Harriet Klemau. f.  1857 "-'7». 


S22 NOUDl.lNl) 

Harii: 
Johan \V ilhcl m, f.  1883 ^7^., fil. o.  med. lic. 
Ebba Carolina, f.  1884 'V?, fil.  kand. 
Harald,  f.  1886 'Vs,  fil.  lic. 
Hedvig  Harriet  Lonise,  f.  1891 ^n,  student. 
Lilly Sophie, f. 18^6 "/-j. 


Nordlund 

(Gislavedssläkten). 

Äldste kilnde staiuladcin 1I;M-Lan llAlcaus.sou, f. K».')!), t 
1728, ägde Näs och Gisluved Araltisj,';'ird i Båraryds suekeu I 
Småland, g. ni, Elsa Hörjcsdottor, f 1741. Gislavedsgårdarna 
liafva sedau gamla tider },'i1tt i arf inom donna ansedda odal- 
mannasläkt. Nilinnda makars andre son Börje Ih^ikansson, f. 
1713, t 177:5, g. m. Maria Sveusdotter, f. 1722, f 177'c>, blef 
fader till lians Blirjesson, f. 17-lU, t 1823, riksdagsman och 
ägare af Gislaved-, llnle-, Mattis- och Norrogärdarna, som i 
sitt gifte med Maria .Jouasdotter hade sonen Börje Nordlund, 
f. 1778, t i^'i''i. g- m. -^iii liusin Maria Eriksdotter fr;in 
Gislaved Lundsgårdon, f. 17S1. Han bildade släktnamnet 
efter sin fildernegilrd Gislaved Norregnrden och sin hustrus 
fädernegård Lund. lltide sonen var lunhuistnende JiKScph Nortl- 
lund. 

I.itleratur:   Sv.   Altartal   l^^lt. 

Josepil,  f.  1808,  teol.  d:r,  k.  hofpredikant,  kyrkoherde 
i  Maria  förs.  i  Stockholm,  m.  m.,  t  1885.   O.  1848 
m.  Jeannette  Maria  Charlotta  Berg,  f.  1829,  t  1899. 
Barn: . 

1. Anna Maria Joseplia, f. 1851 ^Vö. O. 1879 '^Vö m. 
danska jägmästaren Otto .lörgen Frederik Bloch, f. 
1837,  t  1905  (K ö I) e _n h a ni n). 

2. J o h n Börje, f. 1853 -''/t, med. lic., regementsläkare 
vid Svea artillerireg:te, järnvägsläkare, R N O, RW 
O, RPChrO, G. M. Äg. Vl- Kka i Södermanland 
(S t o c k h o 1 m). (i. 1884 -'V? ni. Anna Theresia 
(Thérése)  Bergman,  i.  1857 *%. 

Barn: 
Hakan, f.  1885 "U, med.  kand., fältläkarestioendiat 

(S t o c k h o 1 m). 
Maria  Karolina  (M a y),  f.  1887 ^7o. 
£' / 6- a  Henri ka,  f.  1891 ^7io. 
S v e n  Börje,  f.  1894 *7i. 
A n n a  Theresia.  f.   1896 -'Vo. 


NOKEEN 8123 

Ida Hcdvifi Wilhelmina, f. 1857-7». G. 1880 'Vi i 
111. sekrL-tcrarcii o. onilnidsniaiincii för Svcrij^^cs riks- 
bank, vice liäradsliöfdiiigcn, R N O, Carl Wilhelm 
Henrik Monteliiis, f. 1852 '"'/i. Äg. hus i Stock- 
li o 1 111. 

Magda Johanna Katarina, f. 1859^/?. (i. 1885 "-'/o 
ni. öfverstclöjtiiaiitcn i KrDiiobcrys regitcs rescr\-, 
Kynniastiklärarcn vid Växjf) liÖRre ailiiiäiina läroverk, 
1^ S O, Cj. M., Olof Fredrik Bratt. f. 1N53 '-'•'/•». Ak. 
o.  hch.  ^^ k a  (Växjö). 

Henning limaniu-l, \. 18()-1 -"/s, f. d. jägmästare, (i. 
1895 ^"/ii 111. Elma Christina Wilhelmina fljortzberg. 
f.   1877 ^2. 

Barn: 
John Joseph Wilhelm  Hjortzberg, f.  1897 ^Vi. 
Henning Börje Wilhelm  Hjortzberg. f.  1898 '''h. 
Ada Jcannette Wilhelmina.  1.  19U2 'Vs. 
A d a Sophia Karolina, i. 1866 "^/lo, lärarinna (Stock- 
li o I ni). 


Noreen 

(från Värmland). 

Äldste kände stamfadc-ru var en Gudmund, som tros hafva 
inkommit från Flandfrn filer Artois till Svcrigf s.lsom torn- 
byggare, bodde på Drageryd i Kånuu socken i Småland och 
var fader till Erland Gndmundssou, f. 1504, t 1030, kon- 
traktsprost och kyrkoherde i Nor (Värmland). Af dennes 
talrika efterkommande antog sonen .Matliias, f. IGOö, t 1080, 
kyrkoherde i Nor, namnet Norenius, hvilket af hans barn 
ändrades till Is'oreon. En sonsons sonson till Matthlas Norenius 
var tullöfverinspektoren Erik Noreen, f. 17Go, t lS-11, hvllken 
i sitt gifte Tued Christina Sophia Wagner, f. 1769, t 1825, 
hade sonen Sven Gotthard Norci-n (se nedan). En sonsons son 
till Mathias Norenius, Johan Noreen, f. 1727, t 1*>06 såsom v. 
landshöfding i Västernorrland, adlades Nordenfalk. Erland 
Gudnnmdssons näst yngste sons, prosten och kyrkolierdeu Gud- 
mund Norenius, barn kallade sig Nordberg; af dessa blef 
jildsta sonen, kontraktsi)rosten l*er Nordbergs son .Tohan Henrik, 
f. 108(i, t 1739, major, adlad Nonlenborg, och yngste sonen 
bofrättsrådet Gudmund Nordberg, f. Hir>(;, f 17.')9, adlad Ixi- 
\\enhiclm. 

Litteratur:   Sv.   Ättartal   1S90. 

Sven  Gotthard,  f.  1788,  major,  t  1846.   G.   1824  ni. 
Jolianna  Sophia  Löweiiliielm.  f.  178V,  t  1870. 


824 NOUKHX 

Söner: 

1. Carl Gustaf, f. 1825 ^V^t. f. d. jägmästare i Hallands 
revir. R W O (Hal in s t a d). G. l:o 1861 m. Nathalia 
Cliarlotta Filisabeth Kuylenstierna, f. 1841, t 1864; 
2:o 1871 "/s ni. Gunilla Elisabeth (Lisen) Lundin, 
f.  1841 1^/4. 

Barn.  i  1 :a giftet: 

1) Nathalia Helena Wilhelmina, f. 1864-^/2. G. 
1885 '-'Vs ni. adjunkten vid Högre allin. läroverket 
i H a I ni s t a d, R \V O, fil. d :r Carl Albert 
Ferdinand  Colliander.  f.  1845 -/•>. 

i  2:a  giftet: 

2) Karl Magnus, f. 1872 Vh, postexpeditör (La- 
holm). G. 1904 "/s 111. S i f( r i d Anna Aurora 
Ur sila Engström, f.  1876 "/a. 

Dotter: 
Birgit  Sofia Gunilla,  f.  1910 "Vis. 

3) E r i le Gustaf, f. 1874 *'-V5, extra jägmästare, läns- 
jägmästare i Södermanlands län (N y k ö p i n g). 
G.  1905 7o m. Anna Mathilda Collén. f.  1875 -*/.». 

Barn: 
Kerstin Märta Elisabet, f.  1906 ^V«. 
Sven-Erik Vilhelm, f.  1909 -'V«. 

2. Erik Adolf. f. 1826, kommissionslandtmätare, t 1894. 
G. 1852 m. Emelie Maria Elisabet Poignant, f. 1831, 
t  1907. 

Barn: 

1) Adolf Gottliard. f. 1854 ^^3, fil. d:r. professor 
i nordiska språk vid U |) P s a I a universitet, ordf. 
i k. ortnamnskommittén, ordf. i styrelserna för 
aktb. Ljus o. för Uppsala Badliusaktb. samt Upp- 
sala Centralbad, skriftställare. L H A, L V S, LV 
V S, L H V S, L No V S, L Da V S, m. fl. utländska 
vetenskapliga sällskap. G. 1886 "Vo m. Anna 
E m il i a Rosell,  f.  1861 ^Vis. 

Söner: 
Är I and.  f.  1888 ^'^/•..  arkitekt  (Stockholm). 

G.  1911 -V?  m.  Fanny  Helga  Louise  Steen- 

hoff.  f.  1888 7ii. 
E r i k. f.  1890 ^n, fil. mag.  (Uppsal a). 
Inge. f. 1897 V». 

2) Hedvig Maria. f. 1858 Vio. G. 1886 m. 
landtbrukaren Joluin Gustaf Gerstner frän Böli- 
men. f. 1855 Vi. Äg. o. beb. L i n n e r ö d i Skåne 
(H y 1 1 s t o f t a). 


NYSTRÖM 825 

3) Karl Arvid Emanuel, f. 1859 *7ii, major i armén, 
kapten i Hallands rej?:tes reserv, landtmaterielev, 
R S O. Äg. o. beb. Villa S o m m a r r o 
(S u n n e). 

4) Erika Naihalia, f. 1864 'Va (Villa S o tn m a r- 
r o,  S u n n e). 


Nyström 

(från Skåne). 

Släkten härstamniar IrAii Skftnc, liviin-st älhlste kaude 
stamfadern Tlionias Olsson Nystriiui, t ITÖS, var tulltjilnst(>- 
niau i Malmö. Hans son kr()n()fog(h'n och salpt-tersjnih.Tlinspek- 
toren Magnus Oabrlel Nystriini, f. 1721, t ITCO, hade i sitt 
gifte med Anna Maria Kock. f. 171S, t 1777, scinerna Thomas 
och Barthold, från hvilka alla nn lefvande medlemmar af 
släkten  härstainma. 

Litteratur: Sv. Sliiktkaleuder issc; I.rijdiihufvud, Ny Sv. 
Släkthok. 

Äldre grenen: 

Thomas,  f.  1744,  amiralitetskommissarie,  t  1793.   G. 

1788 m.  Karolina  Elisabet  Backman,  f.  1772,  t  1840. 

Son: 

Thomas,  f.  1793,  statskommissarie,  t  1874.   Ci.  1831  m. 

Vendela Matilda  Rinman,  f.  1809, t  1904. 

Söner: 

1) Thomas, f. 1833 ^^/ij, i. d. öfverstelöjtnant i armén o. 
major vid Fortifikationen, R S O, korresi) LÖS 
(S t o c k h o 1 m). (1. 1864 V« m. Anna Kall, f. 
1841 75. 

Son : 
Thomas G e o r ^. f.  1865 '"/«, öfveradjutant o. öfver- 
ste  vid  generalstaben,  R SO,  R N O.  K O Fr J O. 
JOHS  3  kl..  OffFrHL,  RNS:t()0,  L Kr V A 
(Stockholm).   G.  1898 "h m. Ännu Kristina 
Sundström,  f.  1873 7r-'. 
Barn: 
Monica  Thomasinc,  f.  1899^%. 
Carl  Thomas,  f.  1901 '%. 

2) Nils Gustaf, f. 1836 '"/i, f. d. rådman i Stockholm, 
ledamot af direktionen öfver Stockholms stads under- 
visningsverk, R N O, R W O. Beb. eget hus i 
Stockholm. G. 1872 ^% m. J o li a n n a Ström, 
f.  1843 ^7i.'. 


826 NYSTRÖM 

I5arii: 
Nils Thomas Johan, f. 1H73 ^/h, jiir. utr. kand., e. o. 
liofrättsnotarJL',  aiiiaiiucns  i  justititTcvisionsexpcdi- 
tioiicn  (S t o c k 11 o 1 ni). 
Vendela  Margareta,  f.  1N7^ 'Vus  f-  d.  lärarinna 
vid  liöyre  ckMiiciitarläroverkct  för  flickor  i  Upp- 
sala  (S t o c k h o 1 ni). 
3) Ludvig  Roland,  f.  lf^37 -'7»,  ufverintcndcnt,  inten- 
dent vid k.  liusserädskaiiuiiareii,  f.  d.  major  i armén 
o. kapten vid Svea artillerireg:te, O II S (jbmt, Oll:s 
Jmt, K N O  1 kl.. K W O 1 kl., R S O, K Bad Z Löw C) 
I kl., K n 1) O  1 Kr.. R Pr Kr O 2 kl. m kr, R R S:t St 
O 2 kl. m kr, K Fr H L, K P Clir O, K S Albr O 2 kl., 
KS Em O 2 kl., Siam Kr O 2 kl., R R S:t An O 3 kl., 
R Wald Mil Fiirtj O   2   kl.   (H a jr a   Trädgård, 
Stockholm  3).   (i.  l:o  1865 '7h  m.  Anna  Sofia 
Henrika  Elisabeth Killander, f.  Ih43, t 1«7U; 2:o  1872 
%  m.  Aiincs  Marie  Louise  Rosenlnri^,  f.  1850 

Döttrar,  i  l:a  giftet: 

Mathilda Henrietta Maria Elisabeth, f. 186670. 
O. 1886 74 m. öfversten i armén, öfverstehijtnaiiten 
i Svea artillerireg:tes reserv, R S O, Jaeob 
Johannes von der linrii, f. 1851 -7;i (S a 1 t s j (")- 
Storan g en). 

i  2:a  giftet: 

Ida Maria, f. 1873 7io, sjuksköterska vid Sophia- 
hemmet, föreståndarinna för fosterbarnshem (R å- 
s u n d a). 

Mathilda Lovisa (Visen), f.  1875 ^74. 

Yngre grenen: 

Barthold, f, 1746, notarius publicus i Stockholm, t 1808. 
G. 1785 m. Johanna Margareta Wernander, f. 1771, 
t  1847. 

Son: 

Carl  Gustaf,  f.  1791,  bankkamrerare,  t  1840.   G.  1816 

m.  Eva  Louise  Rosenberg,  f.  1798,  t  1884. 

Barn: 

1) Carl Mauritz.  f.  1819, bankdirektör, t  1903.   G.  1848 

m.  Birgitta  Charlotta  Heiiriciues,  f.  1825,  t  1881. 

Dotter: 
/: d i t h  Louise,  i.  1851 7a  (S t o c k h o 1 m). 


NYS'rU()M 827 

2)  Axel Emil Adolf,  f.  1828 ^"/e,  f.  d.  färgerifnbrikör 
(K a t r i n e h o I ni).   G.  1856 -"'/a  m.  Anna  Carolina 
Emilia Neuman, L  1833, t  1898. 
Barn: 

(1) Ottilia Emilia Lovisa, f. 1857 "V--. O. 1878 
■-'■Vti ni. handlanden Johan TIwrcii, f. 1S43 '/i 
(S t ö 1 1 e t). 

(2) Carl Anton Mauritz, t. hsöl -/-j, maskinist (1 a- 
c o m a, W a s li., N o r d a m c r i k a). CJ. m. 
C hr is t in a  01 sen,  f.  1M)1 -"/.■. 

(3) Marta 1'atima, i. 1866 -/:>. H. 1888 ^"/lo m. 
trädjiardsmästaren Adolf Fredrik Kolls. f. 1862 
-«/3  (Pixho,   (i ö teborg). 

(4) Gustaf Adolf. f. 1867 ''Viu, grosshandlare 
{Stockholm). (j. l'Jii3 Vi m. O / /,'</ H/w/'- 
hurii.  i  hennes  2:a  j^ifte.  f.  1868 -"/i-.-. 

Harn: 

f /s/c Olga. 1.  1904 V-^ 
Z: r i Iz  Adolf.  f.  1905 ''In. 

(5) Jeanna   Elisabeth,  f.  1869^^2   (Katrine- 

h o 1 m). 
{6) Ad el e  Josefina,  f.  1875^^8.   O.  \m)"h>jn. 
konservatorn Carl Oskar Höglund, f.  1874 ''-/n 
(Uppsal a). 

3) Josefina Fatima, f. 1831 '%. G. 1873 ^'/lo m. kon- 
traktsprosten, fil. o. teol. d:r Johan AuRust Berg, i 
hans 3:e gifte, f. 1818, t 1902 (Friden, Östra 
K a r u p). 

4) Oskar Fredrik, f. 1836, grosshandlare, t 1906. (j. 
1866 -'/ii m. Eliza Walton Startin, i. 1S47 ^"V? 
(L ondo II). 

Barn: 
(1)  O se ar Elis, f.  1867 "/s, med. lic., praktiserande 
läkare i G u t e b o r g.   Äg. sjuk- o. hvilohemmet 
(Villa  Victoria)  i  Marstrand.   G.  1896 ^^/a  m. 
Helga Amalia (A m m i) Mattsson,  L  1866 '^2. 

Barn: 
Osear  J o hann e s.  f.  1897 -/a. 
Oscar, f. 1900 V?. 
Samuel, f.  1902 Va. 
Carl Magnus, f.  1904 Va. 
Ammi  Magdalena  Elise.  f.  l'J07 -"/s. 


NYSTRÖM 

(2) Alice Eliza, f.  1869 '^h.   G.  1899 '/lo  ni.  med. 

d:r   Fredrik   Mc   Nair   Scott,   f.   1869^7-' 

(S h r u b b e r y,    B r o ni 1 e y,    Kent,   En g- 

land). 
{3) George   Startin.   f.   1870 7u,   grosshandlare 

(O u t c b o r g).   G.  1900 V? m.  B er t h a Mana 

Werner,  f.   1872 ^7io. 

Dotter: 

Mary  Elisabeth,  f.  1901 ^V->. 

(4) Florence Louise, f. 1872 7». (j. 1907 "Vr. ni. 
Rev. William Liildle, f. 1865 (Glasgow, 
Skottland). 

(5) Dagmar Adéle, f. 1874 Vo. (j. 1899-77 m. 
brukspredikantcn Teodor Torblörnsson. f. 1868 
-'^/i  (B o k e d a 1 e n,  ,1 o n s e r e d). 

(6) Anna Lconie, f. 1877 Vs. G. 1909 7« ni. lära- 
ren /^ h il i p Bartlett Coles (P a r Ii n g t o n, 
England). 

(7) Alma Gunilla, f. 1878 -7i->. (i. 1897 -7io m. 
f. d. vice konsuln. R W O, Carl Olof Wilhelm 
Wijk, f. 1866 ^7^ (E 1 e e t, H a m p s h i r e, 
England). 

(8) Hulda Eleanor e, i. 1880 ^7n. G. 1903 7» m. 
med.  d:r  W y n d h a m MilUgan  (L o n d o n). 

(9) Carl Gustaf, f. 1882 -7«, agent (Sunds- 
vall), (j. 190N m. B et t v Arturlina Mörnfeldt, 
f.  1884 7«. 

Döttrar: 
Mar gr et Elisabet, f.  1908 ^7». 
Viola.  i.  1909 '*Vk. 
Leonie Aurora  Carolina,  f.  1911 ^V-j. 


Nyström 

(från Värmland). 

Gammal odalmannasläkt från Ny sockeu i Värmland, efter 
hvllkeu öockou släktnamnet antogs af scdornuTa skrtlddart'- 
milstaren i Stockholm Anders Nyström, f. 1740, t ISIG. som 
1 sitt gifte med Anna Keliecka Hök, f. 1753, t 1820, hade 
döttrarna Anna Christina, f. 1782, f 1827, g. m. postdirektören 
Isac Medelplan, och Catharina Kel»ecka, f. 17S7, t 180G, g. m. 
postkanireriuMii l^rcdril; tieoiK Srlioln ndcr. sjiiul sdiieii L'er 
A\el. 

IJiteraliir:   Sv.   SlilktkaliMidei-   l^SM. 


NYST]{o.M S29 

Per Axel, f. 1793, intendent i öfverintendentsämbetet, 
stadsarkitekt i Stockholm, professor vid Konstakade- 
mien, t 1868. (1. 1829 m. Eva Sofia Riing. f. 1802, 
t  1888. 

S()ner: 

1. Axel Fredrik, f. 1832, slottsarkitekt, hofintendent, t 
1894. G. 1865 ''-^li m. Edla Maria Carolina Anna 
von Schonltz, f.  1846 -"/v  (S t o c k h o 1 m). 

Söner: 

1) Carl Axel Villiclni. f. 1866 'Vo. major vid forti- 
fikationen, lärare vid artilleri- o. ingenjörhöjiskolan, 
R S O, R Fr H L, K Sp Mil Förtj O. Äg. hus i 
S t o c k h o 1 m. G. 1890 **/o m. S i s r i d Vilhel- 
mina  Lindström,  f.  1870 '-"Vs. 

Barn: 
Margit Anna Sophia, f.  1891 -'Vio. 
Ellen  Mcmca Vilhelmina,  f.  1893 ^-/i;. 
Sigrid  Rigmor  Elisabet,  f.  1898^78. 
L e n närt Carl Axel Viktor, f.  1908 '"/s. 

2) Torsten V il h el m, f. 1868 '"/i, hufvudkorrespon- 
dent hos lifförsäkringsaktb. Thule (S t o c k h o 1 ni). 
G.  1894^/4  m.  Märta  Asker.  f.  1869 Va. 

Barn : 
Harriet,  f.  1895 ^3. 
Kart, f. 1896 '7io. 
Torsten, f.  1902 >. 

3) Hjalmar Gustaf, f. 18707?, arkitekt, verkst. 
direktör o. disponent i aktb. Sparreholms snickeri- 
fabrik (S p a r r e h o 1 m). G. 1899 ^7i m. Agda 
Hollstrand, f.  1S75 7u. 

Barn: 
A i no  Maria. f. 1899 -"/lo. 
Bertel Gösta Klas.  i.  1901 ^'/a. 
Brita Maria. f.  1902 -7-'. 

2. Johan Gustaf, f. 1837, major vid Väg- o. vattenbygg- 
nadskåren, t 1906 ^'/u G. 1N71 -'Al m. Anna Sofia 
Albertina Petre, f. 1851 -'73. Äg. hus i (icfle o. del 
i hus i Stockholm (G e f 1 e). 

Barn: 

1) Nils Johan. f. 1873 -'Vn, jur. kand., länsnotarie i 
Gefleborgs län, auditör i Hälsinge reg:te, ombuds- 
man i aktb.  Gefleborgs handelsbank  (G e f 1 e). 

2) Elsa Sofia. f. 1875 ^7i. G. 1897 "/u m. kaptenen 
vid Väg- o. vattenbyggnadskåren Carl Haqvin 
Fogelberg,  f.  1.S69,  t  l'M2 '7'i  (H j u r s h o 1 ni). 


830 NVSlUöM 

3) Bertil Gustaf, f. 1878 ^Vi, löjtnant vid Väg- o. 
vattenbyggnadskåren, trafikchef vid östra central- 
banan (L i n k ö p i n g). C). 1904 "V? m. Agnes 
Maria Lindblad, f.  1878, t 1910. 

Barn: 
Ingrid  Hilda  Sofia.  i.  1907^^2. 
Torkel Bcrtilsson. f.  1908 V». 

4) Göran  Wilhelm, f.  1S«2 "'V?, civilingen,i(")r (L e k- 
s a n d).   Cl.  1910 *7(i ni. huld a Maria Södcrberi^, 
f.  1883 Vs. 
Bengta 
artilieriregite (Uppsal a). 

Carl Ludvig Hippolyt, f. 1839 'A, ined. hedersd:r o. 
fil. d:r, ledamot af styrelsen för Stockholms högskola, 
R N O, R It Kr O. Beb. eget hus i Stockholm. 
G.  1874 '7i  m.  Emily  Skjöldebrand,  f.  1846 '^U. 

Barn: 

1) Carl Olof Axel, f. 1874 ^Vis, kapten vid Fortifika- 
tionen, andre lärare vid artilleri- o. ingen.iörhög- 
skolan, Skytte M. Äg. del i hus i Stockholm. 
G.  1907 -'Vi. m.  F rida Emilia  Colliander, f.  1878 

^75. 

Barn: 
Folke  Carl  Fredrik,  f.  1908 "7io. 
Ingrid Emilia Helena, f.  1911 -72. 

2) Gerda Sofia Elisabeth, f. 1876 ^73. G. 1911 78 
m. med. lic. Carl Fredrik Löwenhjelm, f. ISSl 
-74.   Äg.  del  i  hus  i  S t o c k h o 1 m. 

3) Erik Gunnar, f. 1877 ^7i, med. d:r, docent i 
kirurgi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet, 
praktiserande läkare i Stockholm. Äg. del i 
hus därst. G. 1907 ^76 m. Eva Justina Ottilia 
Schenström. f.  1881 '^In. 

4) Erik Torsten, f. 1879 77, fil. kand., civilingenjör, 
professor i kemi vid kcjserl. universitetet i T a i 
Y u a n F u. S h a n s i. K i n a. R N O, Kin Dubbla 
DO o. Kin Blä Knapp 3:e officiella rangen, L Eng 
Roy Geograph Soc.   Äg.  del  i  hus  i  Stockholm. 


a-M 


Nyström 

(från Östergötland, Göteborgsgrenen). 

Äldste kände stamfadern var arrendatorn och saltpeter- 
sjudaren Lars Larsson i Asanho i Viistra Ny socken i Öster- 
götland, f. 1716, t 1702, g. 1741 m. Kerstin I.ursdotter. Nedan- 
stftend(.' son Nils Nyströnx anlog sliiktuanmot efter födelse- 
socknen. FrAn de tre iildsta (se nedan) af haus fem söner 
hilrstaninia :illa nu lefvandc, kända luedlemiiuir af dt-una 
sliikt. 

Nils, f. 1747, apotekare, imieliafvare af apoteket Kronan 
i Norrkö|)inK, t 17'J^J. (j. 17.s5 iii. Maria Christina 
Berholtz. f. 1765. t 1841. 
Söner: 
I. Lars Fredrik, f. 1786, grosshandlare i (iötehorK, t 1874. 
G. l:o 1827 ni. Emilie Louise Brelin, f. 1806, t 1836; 
2:o 1839 m. Carolina Christina Silfverstolpe, f. 1808. 
t  1848. 

Barn,  i  l:a  giftet: 

1) Lars Ludvig, f. 1831, sjökapten, landtbrukare, t 
1881. G. 1869 m. Maria Svensson, f. 1839 V.-i 
(Göteborg). 

Dotter: 
, Anna Emilia, i.  1871 *Vii. kassör i  Göteborgs o. 
Bohus  läns  sparbank  (G ö t e b o r g). 

2) Em ni a Laurentia, f. 1832 'Vio. G. 1859 ^/^ m. 
generaUotsdircktören Herman Reinhold Ankar- 
crona.  f.  1829.  t  1892  (Stockholm). 

i  2:a  giftet: 

3) Carl Axel Nicolaus. f. 1S39 -Viu, verkst. direktör 
i aktb. Svensk exiiress, f. d. kassör i Sveriges allm. 
siöf()rsäkrings;iktb.   Beb.  eget hus i  Göteborg. 


G. 

1866 

•-"-7u 

ni. 

Virile a S 

ofia Nicolina 

KulWerfi, 

f. 

1840 

V^o. 

Barn: 

(1) Er i 

k A: 

\-el. 

f. 1H73 -%. i 

iffärsman 

(L 

ondo n). 

G. 

1907 

m. 

A m y  Ro se 
Barn: 

Shillito. 

Carl Erik,  f.  1908 ^%. 
Brita Blanclie  Ulrika, f.  1910. 

(2) H e (I v i fi  Sofia,  f.   1875 ^Vh,  föreståndarinna 
för  Sveabyraii  (G ö t e 1) o r g). 

(3) Elfrida  (Er i da),  f.  1882 "Vj. 


832 .NYSTUö.M 

4) Otto Gabriel, f. 1841, brokonstruktör vid statens 
järnvägar, t 1901. G. 1873 m. Louise Gun- 
ilaril  de  Vinci  (S t o c k h o 1 ni). 

Adoptivdotter: 
Emma Carolina {Al i ne), f. 1880 ^»/s.  G. 1911 ^% 
in. e. o. assessorn i Hofrätten öfver Skåne och 
lilekinRc   Bror   Carl   Hasselrot.  f.   1HS2 "/u 
(Kristianstad). 

5) Anton Christen, f. 1842 ^^2, med. d:r, praktise- 
rande läkare i S t o c k h o 1 ni, stiftare af o. f. d. 
föreståndare för Stockliohns Arbetareinstitut, skrift- 
ställare, (i. l:o 186«-1877 ni. Tliyra Haniniericli, 
i hennes l:a gifte, f. 1846 ^^/ii ; 2:o 1878-1907 
m. friherrinnan Louise Sofie lianiilton, i lienues 
2:a gifte, f. 1«38 "V?; 3:0 1907 -"/t ni. T hyra 
Deiiermark,  f.  1875 'V». 

Barn.  i  l:a  giftet: 

(1) Rigmor. f. 1870 'Vw. G. 1897 ^V-- ni. med. 
d :r M a r s e n a P. Smithwick {L e \ i n g t o n, 
Mass.,  N o r d a ni e r i k a). 

(2) T or vald. f. 1872 ""/s, f. d. deputerad gene- 
ralkonsul för Amerikas Förenta Stater i Sve- 
rige (S t o c k h o 1 m). (j. 1898 '"A» m. G r a e e 
Eveline Weiss. f.  1874 -"/«• 

Son: 
Ed gar Torvald Weiss. f.  1899 *"/o. 

(3) Astrid, f. 1873 "Vo. G. 2:o 1911 m. skrift- 
ställaren S o p II u s Mielioelis (K ö p e n - 
h a m n). 

6) Hedvig Carolina Eleonora, f. I.s43 '''l-j.  G. 1863 
^-/•:  m.  grosshandlarei   Carl   Werner   Rhedin,  f. 
1835,  t  1887  (G ö t e b o r g). 
2. Nils  (Justaf,  f.  1787,  apotekare,  innehafvare  af  apo- 
teket  Lejonet  i  Göteborg,  sederhiera  godsägare,  t 
1854.   G.  1822  m.  Johanna  Berta  Lriksson,  f.  1803, 
t  1874. 

Son: 
Carl  Gustaf,  f.  1824,  landtbrukare,  t  1893.   G.  1847 
m.  Maria Aronson, f.  1816, t  1904. 

Barn: 
(1) Axel Riehard Algot.  f.  1847 7i2.  kamrerare 
i  Värmlands  hypoteksförening,  R W O  (Kar I- 
stad).    (j.   iMNcS ^Vi   m.   Eredrika   Amalia 
Hansson,  f.  1859 '"/i. 


ODKLluntO S33 


Barn: 
Öjviinl  Nils Erik Richard, f.  1S89 ^Vr. 
Maiiritz   C a r I  // / u I in a r,  f.   1890 "h\. 
)•: r i k  Gustaf  Waldemar,  f.  1892 -•*/(i. 
t: ma  Maria  lilisahcth,  f.  1895 ^V->. 

(2) Hjalmar,  f.  1S49 -'Vo,  grosshandlare  i  (i o- 
t e b o r K under  firma  R.  &. H.  Nyström. 

(3) (ler da  Rosalie, i.  1860 ^"/i  (Göteborg). 
Johan,  f.  1788,  grosshandlare  i  Morristown  i  Nord- 
amerika, t  18-48.   O.  l:o  m.  Mary  Carolina  Ogden, 
f.  180-1, t  1838;  2:o  m.  Frances  Adcline  Carmichael, 
i  hennes  2:a  gifte. 

l)()ttrar,  i  l:a  giftet: 
Louise  Adele,  i.  1825 "/n.   G.  1851  m.  George 

Ticknor  Curtis.  t  (New- York). 
Emilie  Christina,  f.   1831 -"/lo  (N e w - Y o r k). 


Odelberg 

(Enskedesläkten), 

Nctlaiisl;\rii<lc i^läkt, som icko ä,i;."r klindt sainl.aud nird 
oftrrlöljaudi" sliikt fr-iii Viisl manlaiid med samma namn. liiii- 
stammar ivi\n liaiidlaiidiMi i ViishTvik, l)nikspatroiicii .InUaii 
Olofsson, 1'. ITOS. t 17r>S, <r. m. .Maiyaixda Kriimor, f. 1710, t 
17.-.2. Af hans m.inj;a barn, s(.m kallade sij,' Olofsson, tog sonon 
Daniel namnet Od.lmark orli ildste sunen lloi-man namnet 
Odelberg. Herman Odelbei-i,', f. 17;U, t 178:5, bor^Mnästare, 
assessor, ii. 1777 m. Anna Klisabelh Il.dst, i hennes 1 -.a K'1'te, 
f. 17.'i.'J,' t 17M), hlef fader till kamrerariii i Numm<Mbd teiiet 
Axel Odelbert,'. f. 17S1, t l'^"''. ^"i" ' ^^'t R'^"**^ '"""'' ^"I'1'iii 
Orahn, f. 177!), t 11^"''> (onig. ]S(i7 m. hankokonunissarion 
Ouslaf Ehreidnd-f, f. 17.-8, t is-JCi, hade nedanst:VMulo son Axel. 
— ]'.ergmiisl:u-en II. Minan O.bdborK iidiiljde 17s(l euendonn^n 
Enski'do vid Stoekin>lni, livilken innehades af sliiklen till 
l<t{t4.  dfi  den  inkJiples  af  Stockholms  stad. 

]atl(Matnr: Sv. Sliiktkalender ISSC.; Anrep, Sv. Sliikt- 
bokcn. 

Axel,  f.  1805,  k.  sekreterare,  godsägare,  t  18N-1.   G. 

1831  m.  Wiliielmina  Amalia  Friesenhcim,  f.  1MI7,  t 

1879. 

Barn: 
1. Carl  Axel.  f.  1832,  kapten,  t  l'>10.   G.  1861  'V^  m. 

Elisabeth Ulrica Charlotta (Elise) Åkerman, f.  18-11 

■'"/,-,  (S t o e k II o 1 m). 

53. 


S34 onr.I.IIKKC 

Barn: 

1) Anna Williclniina tlisubeth, f. 1861 "Vn. (i. KS^-l 
''79 ni. öfvcrstfii i 111. arincfördcliiingens reserv, 
f. d. ufverstelöjtnauten \id Västgöta rcjrite, R S O, 
Bror Herman Dilliur, f. 1856 ""/i (V ä ii e r s- 
1) o r g). 

2) Daiiuiar Maria E I i s a b c t Ii, i. 186-4 ^"/h. (i. 1885 
'7io 111. Iiofrattsradet i Svea liofrätt, f. d. aiiditu- 
ren vid Lifgardet till liäst, sekroterareri o. oiii- 
budsinannen i Stoclvliulms stads sparbank, K N O 
2 kl., Fredrik David August von Heijne, f. IS-IS 
7ii.   Beb.  egen  villa  i  I) j ii r s h o 1 in. 

3) Axel, i. 1866 -''/:>, kapten vid K. Flottan, chef för 
2:a beväriiik^skonipanict i Stockholm, R S O. 
Q.  1891 7u  111.  S i ii r i d  Lindherti,  i.  1866 '"/lo. 

Barn: 
Axel Axelsson, f.  1NM2 '**/«, studerande vid Karo- 
linska Institutet. 
.S / en  Axel.  i.  1894 "Vn. 

4) Carl Axelsson, f. 1873 '^^A), f. d. löjtnant vid 
Skaraborgs reg:te. Äg. Berga-Tuna o. Hjerniestad 
i Södermanland (B e r g a - T u n a, N y k ö p i n g), 
(i. 1903 -7<i ni. Louise (Lisa) Ammilon, f. 1n77 
^"7n. 

Barn: 
/. o u i s e.  f.  1904  '7.^. 
Karl  Axel.  f.  1906 '7i. 
B eui^t  Axel,  i.  1907 -'Vn. 
Stig Axel, f.  1912 -7-'. 

2. Maria Fredrika Jakohina ( J a e q u e t t e), f. 1838 
"7(1. (j. 1859 -'Vii 111. geiierallöitnanten Kdvard Julius 
Breitholtz. f. 1830, t 1912 -'75. Beb. eget hus i 
S t o c k h o 1 111. 

3. Osear \V il Ii el ni, f. 1844 -'75, bruksägare, disponent 
f()r akti). Gustafsbergs fabriks intressenter, fullmäktig 
i Riksgäldskontoret. ordf. i Stocklu)lms läns spar- 
bank o. brandstodsbolag, i centr;ilkoiniiiittén f()r liein- 
sUi.idens befrämjande inom Stockholms län och i 
(justafsbergs sockens kommunalstämma, vice ordf. i 
Konungariket Sveriges stadshi'i)otekskassa o. i sty- 
relsen fr)r allmiinna braiidförsäkringsverket för bygg- 
nader a landet, K N O 1 kl., KWO I kl., L L A, 
Sth läns hiish sä!lsk:s (i M {V a r s t a. ti u s t a f s- 
berg). (i. 1869 "'77 m. Il i I ni a Fniilia Godenius. f. 
1848  7i--. 


(»DKl.KKi;»; K',ö 

Barn: 

1) Maria WUhvlmimi. f. Ks70 -^/i-.. (i. 18^3 «/i m. 
generaldirektören Karl Henrik Hjalmar Beiniicli, f. 
1865, t 1909  (Farsta udde, O u s t a f b b e r g). 

2) Axel Samuel Wilhelm, f. 1873 ^"A, civilingenjör, 
anställd hos aktb. Gustafsbergs fabriks intressen- 
ter, RRS:tAnU 3 kl. (G u s t a f s b e r g). G. 
1899 -"/7 ni. M a u d Jane Beavis frän England, f. 
1873 Vt>. 

Barn: 

Erik  Wilhelm  Beavia.  f.   1900 V«i. 
Charles Torsten Beavis, f. 1902 'Vu. 
Mary  Hilma  Doris,  f.  1905-75. 

3) Victor James Vilhelm, i. 1875 ^Vn. kapten i 
Södermanlands reg: tes reserv, agronom, anställd 
hos aktb. Gustafsbergs fabriks intressenter, lands- 
tingsman i Stockholms län. Skytte GM (F a r s t a- 
V i k, (i u s t a f s b e r g). G. 1903 -'/lo m. Märta 
Charlotta  Sjcicrona,  f.  1877,  t  1908. 

Döttrar: 
Marianne  Sophie  (Anne},  i.  1906 '7i- 
Af ii r t a  Charlotte,  f.  1908 ^"Aj. 

4) A X e I i n e Amalia Charlotte, f. 1879 -7:.' (F a r s t a, 
G u s t a f s b e r g). 

5) Da ii mar Emilia, f. 1881 -"/h. G. 1902 "/lo in. 
ceremoniinästaren vid K. Maj:ts hof, tjänstg. kam- 
marherren hos H. M. Drottningen, expeditions- 
chefen i riksmarskalksämbetet, sekreteraren hos 
öfverstyrelseii för konung Oscar 11 :s jubileums- 
fond, arkivarien vid K. M:s O, O II S Gbmt, R N O. 
RWO, GV:s01ympM, Skytte G M, Idr G M, K 
BadZLöwO 1 kl., K Old Hus- o. Förtj O, R R S:t 
St O 2 kl. m. kr., K O Fr J O m. kr.. Kin Dr O 
2 kl. 2 gr.. Turk Medj O 2 kl., K D D O 1 gr., 
KStbVO 2 kl., R Pr Kr O 2 kl., Off Fr H L, fri- 
herre Reinhold Huiio Josef Rudbeek, f. 1871 
*/u  (C d s b e r g,  T u r e b e r g). 

6) Elsa Inaebom, f. 1886 '/o. G. 1912 7.i m. gods- 
ägaren, liijtnanten i Lifreg:tets dragoners reserv, 
Skytte GM, Nils Hildebrand von Horn. f. 1880 7i. 
Äg. o. beb. Stora F f I i n g e pa Värmdcni 
(V ä r m d (■)). 


830 ODKl.IiKKG 

A. Albrecht The odör, f. 1847 -'Vi-', f- v. statsråd o. 
clicf för .i()rdbruk-,dcinirteniciitct, f. d. landshöfding i 
(jctleborss län, ordf. i skossvardsstyrelscn i Stock- 
holms län, ordf. i länets liushällninjjssällskap, leda- 
mot af riksdagens första kammare, K m st k N O, 
KW O 1 kl.. StkDDO, StkNSitOO, R Ö J Kr O 
1 kl., R Ö Fr J O, HLLA, Sth:s läns Hnsh. säll^krs 
G M. Arr. o. beb. Enskede gård (Stock- 
li o 1 m). G. 1S79 "V? m. lila Barbara Croncborg, 
i.  IS58 ^\'(i. 

Barn: 
\) Herman  Thcodor,  f.  LSBO ^-/s,  agronom.   Arr. 
o. beb. E d e b v gärd  pä Lofön  (I) r o t t n i n g- 
h o 1 m).   G.  I«ni7 '^^o  m.  I n ii c b o r g  Fredriks- 
dotter  (af)  Hkströni.  f.  1885 "'/s- 

Dotter: 
Barbro Herinaiisdottcr. f. 1909 "'/s. 

2) .4.Y(7 \V ilhelm, \. 1883 ^/i, löjtnant vid Lifreg:- 
tets luisarer (S k ö f d e). G. 1910 '-/lo m. H e d- 
v i g  Malin  Charlotta  Mannerfelt,  f.  1892 ^"/a. 

Dotter: 
Hedvig  Anna  Elisabet Ii  (A n no - L i s a),  f.  1912 

3) Ida Maria Wilhelmina, f. 1887 ^Vi. G. 1910 "Vo 
m. löjtnanten vid Svea artillerireg:te, Off Fr Instr 
publ, friherre Knut S p e r I i n g Stensson Leijon- 
hnfvnd.  f.  1882 'V12  (Stockholm). 

4) Erik Albreeht, f. 188') ^-'Ai, underlöjtnant i Svea 
lifgardes reserv, jiir. stud. vid Stockholms hög- 
skola  (S t o c k h o 1 m). 

5) Carin  Amalia  Barbara,  f.  1896 -^/i. 

5. Axelina Amalia Sophia, f. 1849 -'/lo. G. 1869 -"/u 
m. häradshöfdingen Ernst August Edelstam, f. 1^37, 
t  1900 (Ä 1 f s j ()). 


Odelberg 

(frän Västmanland). 

Dciiiia släkt Od.lh.TL; hiii>tiiiiimar frAii Dingtnna sockfn 
1 A';istmnnlaiKl. livar.-t äUist.- känd.- stamladiTU .Marton ii^'(le 
nistliäUct Hanna dn- livilk-t lian själf red i shitot af 1 r.nO- 
talct liksom rfl.T hunnn, ^nuru Oii.r ..Märt.n^vMi, ,,:\ 1»;:;() tnlrt. 
Nanin.t Odrllifi-;; anl.i-v pa ITdi» talet al barnen till Oluf 
.Mal•tell^,sull.   >nn>,,ns   ^.m   (»i,,!'   M a i teii>-Mii,   f.   1711.',   y   ]T.".0, 


ODEI.HEKG Sni 

näiuudciiuii» och kyilcuviiril i Diiigtuua, t'- I'!'-}''' m. Auiiu INts- 
dottcr, 1'. ]7i;;, v IT^C. Soiu-ii, Joliiui Olofssuu Odellier;;, 1'. 
ITiU, t I'"!!. rlyttaiU' ITTs lill iK't il:\ af liououi inkui't;i 
Akföta i Skull lina sovkvii, livilkcii i-j,'i'n(luiii ;liimi inneha fvcs 
af sliilctt-n. l"fau lians >nii i andra giftet (17(i.j) nu'd Anna 
Maria Trygt,'. f- !"•!'>. '. IT'.)?, nedanstående Jnlian OdellKT-. 
härstanuna alla nu ler\aiide luedlemniar af släkten. — SHik- 
tens niedlenmiar hafva af nid. t liejraynat ett vaiieu: i >k;ildeii 
en afsutten ryttare, stående Jiu-d höjd värja mot ett på bak- 
benen sig resande lejon; tdvaiipå skJildeu en adlig krui.a. 
Litteratur:   I.eijouhufvu.l,   Ny   Sv.   Släkthok. 

Jolian,  f.  1766,  ;ij;de  Akcsta  i  Skiiltiiiia  socken,  t  1836. 
G. 18U3 III. Joliaiuui Christina Forsling, f. 1787, t 1863. 
Suiitr: 

1. Jolian Gustaf, f. 1M)7, ä,i;de Äkcsta, riksdagsman, 
t 1879. Ci. 1854 ni. lirica Christina Utterströni, f. 
1819, t  1890. 

Dotter: 
Johanna Kristina (Hanna), f.  1857 V^-   U.  1893 ^-'/i 
in.  docenten  Per  William  Odelberg,  f.  1865, t  1903 
(Väster å s).   (Se  nedan.) 

2. Carl (Dlof, f. 1811, prost o. kyrkoherde i Kolhäck, 
t 1874. (j. 1851 m. Julia ^:upllrosyne Ratlismaii, f. 
1823,  t  1873. 

Barn: 

1) John Kristoffer, f. 1853 "/n, grosshandlare, ene 
delägaren i finnan Odclberg 6: Olson i Stock- 
h o 1 m. 

Adoi)tivsoii: 
Carl  O t t o,  f.  1890 --'/.-,. 

2) Carl Gustaf (Costa), f. 1855 ^Vn, öfvcringeniör 
vid H.)fors akti)., kWO (H o f o r s). G. 1904 -''/.-. 
ni. Anna Ukcstultbc. i.  1876 --'/ji. 

Harn: 
Ingrid Maria,  f.  1905 ^V». 

Anna  Margareta  (A n na   Gret a),  f.   1907 -"/o. 
Per Gnstaf,  f.  1909 "/i. 
Barbro  Elisabeth  (Lisa),  f.  1910 V12. 

;V//S   Olof,   f.   1912  ^7o. 

3) Ernst Erili Wilhelm, f. 1861 -"/t, disponent för 
Strömsnäs järnverks aktb., R N O (!) e g c r f o r s). 

4) I d a Maria, i. 1862 -"'/s. Q. 1891 7io ni. prakti- 
serande läkaren i S t o c k h o 1 ni, K N O, med. d:r 
Erik  (iiistaf Johnst)n.  i.  1852 ■"/i. 


S3S Ol.KKMUItC 

5) Hugo MiiximirL f. 1N6.^ ^/n', disponent f()r Stens 
hrnks aktb. (F i n s p o n s). Cj. }^9l ''/» m. 
Lydia  Teresia  LimdhoUn,  f.  1S65 "/-•• 

SiHier: 
Johan  Gustaf  (Gösta),  f.  1^94 ^\/h,  stndent. 
Karl Erik,  f.  189S -"V?. 

6) Per William, f. 1S65, docent vid Uppsala uni- 
versitet, t 1903 Ve. O. 1893 ^7i in. Johanna Kri- 
stina (Hanna) OdclbcrK. f. 1857 Va. Äk. o. heb. 
Ä k e s t a i Västmanland (V ä s t e r a s). (Se 
ofvan.) 

Barn: 
Anna Kristina (Stina), f.  1896 ■'"/■^ 
Johan Å k c.  f.  1900 7r. 


Oldenburg. 

Släkten iiiip^Mfvcs liiirsl:iiuiii;i lr;iu ]''r;nikturt ;iiu -M.iiii 
och iiik.Mn niiikr. lUd till Svii^c UM-d Im-uiis i:ni<l Ohl.^ii- 
hui-K, r. (iinl<i-. ITln. ; ITdl', ^'ulddraf,'.-! rr i Slockholm, hnilcs- 
pafroii, g. MU\ 111. Ilriiii M;iliu. i hi-niirs ] :a j:ii(c. I'. ITIO. 
Pyra iiC lians till niu.-,.ii ålder kniiina Miner Idldade siirskild;i 
sliiktgrenar, af livilka de tv;i jildsla Iruli^Mvis ärn iildöda 
(:ltnun>lune ieke kiiiida sedan bilrjan af isootalidi, den tredje 
som ändrar naniind till (>ldenl)<.r^^ l(>rtl(d"ver niiijlijien i Arne 
rikii ocli den fjiirde är nedaiist Ai-nde oeli liärstaniniar fian den 
yngste' sonen .lohan Fredrik, r. IT'.*!, t IS-ti. idverstellijinani 
o(di postmästare I LidkiipinK. l^ri^iii lians tv:"! silner Ileniik 
Julius oeh .lolian .M.raliam (s.. nedan) i hans ITso in;.Mni;na 
fJirsta Kitte iiKMl .Inliaiia Chrisiina I>ald;,M-en. f. IT.ld. v ITss, 
härstamma alla nn kiinda lelvande niedlemniar med namnet 
Oldeiduu-f,'. Af Henrik .Inlins' ireiton harn upplagas här iir.jan 
i-iulast de tvä ynjrsla sr.nei-na och deras (dt erknmmande. de" 
ötrign äro numera aflidna och deras a fkomli n^;a r li..-alia i 
främmande  lami.   hiifviidsakl ij,'en   Kyssland  oeh  l'ln!;ind. 

rättcratnr:   Sv.   .Xtlartal   ISPS. 

Äldre grenen : 

Henrik Julius, f. 1780, Krossliandlaie i Stockholm, t 
1861. (j. 1813 111. Anna Ulrika link^el, f. 1791, t 
1867. 

Söner: 

1. Johan Axel, f. 1832 '%. e. o. liofrättsnotarie, f. d. 
tjänsteman hos fursäkriiijisaktb. Skandia, R W O 
(Stockholm), fj. 1861 "/? m. Hedvik^ Chrisiina 
Fredrika  Zethrieus,  f.  18-10.  t  1909. 


(»i.i)i:Ni;ri{<; S39 

Ikirn: 

1) ^:rnst. f. 1S63, banktianstcmaii. t Ksy4. (j. 1890 
-7« in. Emelie J:son Maiiry. f. 1.^59 ^7? 
(U p p s a 1 a). 

Harii: 
.4 X cl.  i.  \^92 Vi". 
t: I s a  Columbia,  f.  isi;,3 -"V?. 

2) ^ « t», f. ls(i5 '-/t. vice lläradbllöidi^},^ notarius 
piibliciis i i^tockliulni, auditör i K. Flottan, ordf. 
i styrelserna Un akth. Lidiii^i) Xillastad o. aktb. 
H()hlniarks lanuifabrik, R \V O. lk'b. ejieii villa 
i I, i d i II K i) V i 11 a s t a d. (i. 1>sm3 '/h- in. O ii- 
nilla  Maria  Wcss/yc/-.!,',  i.  1M2 ■'"'/i- 

Barn: 
/ // ,i: r i d  Gunilla,  t.  ls'>4 ''/n. 
S /;//•(', f.  1S'>7 -'/.!. 
c; // r t.  \.  l^MS -'/iL'. 
/> «.i,'/// « /•  Gunilla.  \.   1903 "7i. 
t/// o,  f.  19UI ^''>. 
Lennart,  f.  1912 ^^V.s. 

3) ^/-//c, t. 1867 -■'I-, verkst. direkt()r i aktb. Cen- 
traltryckeriet i Stockholm, R W O. (]. ].sm2 
-•V.'.  III.  Elin  Maria  Ulfsax,  f.  1S72 "Vi'- 

Barn: 
G ös t a. f.  1893 -/.-,. 
B ert il.  i.  1 895 '"/n. 
C a r i n,  f.  1901  '^/r. 

4) Hjalmar, i. 1870 "-'"/t. redaktör för Saltsjöbadens 
tiduinjj:, ombud för Städerr.as allmänna brand- 
stodsb()lak\ drifver ajicntiirriirelse i Stockholm o. 
N e .ir 1 i 11 .vr e (S a 1 t s j ö både n). (i. 1895 *"/» 
III.  I n i: c h o r i^  Lcvy.  t.  1873 '/r- 

Döttrar: 
Edit 11.  f.  1896 ••/,. 
Margarftlia  (Greta),  f.  1900 7^. 
S i Ii r i d.  f.  1904 "'/t. 
A st r i d, f.  1900 ^'Vt. 

5) Arvid. f. 1872 -"'/ni. \istas i Nordamerika, (j. 
1905 ""/il ni. .4 // n a Gränberii, skådespelerska 
(S t o c k h o I 111). 

G II n n a r.  f.  I'/»!).) 


Son: 


840 oLDKNr.rii»; 

6) J o h u, f. 1875 ^'-"/u, boktryckare, anställd hos aktb. 
P. A. Norstedt 6: Söner i Stockholm (V i g k" b y- 
holm). (i. 1901 'V.1 111. Karin Maria Olivia Blom. 
quist,  f.  1S77 ^'As. 

Barn: 
M a g g i c,  f.  1902 '-'/t. 
// a r r y,  i.  1905 '/uk 

7) Ellen, f. 1877 '/ö. U.^1905 "Vi m. firefye Axel 
Riildcrstolpe, f. 1869 "Ii'.'. liiiieli. fideikoniiiiibs- 
eseiidoinariie Filioliii o. Uiresta, bada i Västinaii- 
land  (G i r e s t a,  S t r ö ni s h o 1 ni). 

8) Bengt, f. 1882 "/u, boktryckare (H ä 1 s i ii i;- 
f o r s). O. 1909 -^lio in. Gerda Katarina Dorotea 
Larsson. 

2. Otto  Wilhelm  Tlieodor,  f.  1834,  kapten,  t  1891.   (}. 

1863  111.  tibba  l:lisabetli  Ick^eborg  Petronella  Draken- 
hjelm, f.  1835,  t  1900. 

Barn: 

Ottilia Elisabeth (O t t il), f. 1864 -''/le, anställd på 
kontrollkontorct vid Trafikaktb. Grängesberg- 
Oxelösund  järnvägar   (E s k i 1 s t u n a). 

Carl Gustaf, i. 1860 ^'Vi, afrärsman (Stock- 
h o 1 m). 

Ebba Henrietta, f. 1867 -^'lo. (i. 1905 *7ii) ni. kom- 
ministern i S:t Olai församling i N o r r k ö i) i n g, 
Peter Davidson,  i  hans  2:a gifte,  f.  1848 ^Vi-". 

Charlotta Sofia Elisabeth, f. 1873 ^ V-'. Ci. 1912 
'Vn 111. byråchefen i generalpoststyrelsen, R W O, 
./ a e (I u e s Johan Gustaf Prainberg, f. 1863 ^",'7 
(S t o c k il o 1 m). 

Otto Thure Theudor, f. 1876 -%.   Vistas utomlands. 

Yngre grenen : 

Johan Abraham, f. 1784, major, pt)stmästare i Lidköi)iiig, 
t 1865. (j. 1811 111. Maria Christina lijertstedt, I. 
1788,  t  1866. 

Barn: 

\. Eredrik Wilhelm, f. 1822 -'Vu, f. d. postmästare 
i N y k ö p i 11 g, R W O. (i. 1866 m. Gustafva Ronge, 
i.  1843,  t  1892. 

Barn: 

1) Gustaf Wilhelm, f. 1807 -'/a, kontrollör i post- 
verket  (11 ä 1 s i n g b o r g). 


OLi»i:Nr.rK(; sii 

2) Abraham rabian U c n r i k, f. 1874 'Vu J'^}- lic., 
Uirovcrksadiuukt (N y k ö p i n s). Q. 1903 '/lu m. 
Martha  lirika  Ericsson,  i.  1878  /•.>. 

Barn: 
G n (I r u n Märta Vilhelmina, f. 1907 Vö. 
Jngmar  Henrik  Wilhelm,  f.  1910-^/5. 

3) Ingcborii: AslöK Abrahamina, f. lS/6 ■ h, lolk- 
skollcläiariiina  (N y k u 1) i II g). 

4) .S / I,' /• / d  (iustafva  Wilhelmina,  f.  1877 - /s. 

5) I: lin Vem rrctlrika. i. 18S0 ^V;, elciuciitarlärar- 
iiiiia  (J ö II k ö p i n g). ^ 

2. I os CD hi ne Magdalena Reama, f. 1S24 /5 U. 
1853 -"/iL' 111. laiidtbrukarni Leonard Adolf Uggla. t. 
1822,  t  1909  (L i d k o i) i n g). 

3. H e nr i e t t e Wilhelmina  Carolina, f.  1826 -/lo  (N y- 

köpiiig). 
4  Johan  Tians  Henrik,  t.  1830,  kontorschef,  niiiiiisnui- 
tiker,  t  1896.   (i.  1860  ni.  Gustafva  Charlotta 
Äber]i.  i.  18 10^5  {Stockholm). 
Barn: 

1) Wilhelm, f. 1862 -•'/«, arkivarie i riksbanken. Ag. 
o. beb. villan O 1 d h e ni (S a 1 t s j ö b a d e n). (j. 
1884 in. G er du Emilia Liidvisa Pettersson, f. 1866 

13a ni: 

Anna Gret a. f. 18S5 -''is, anstiilld hos aktb. F. A. 
Norstedt 6: Sihier i Stockholm (O 1 d h e m, 
Saltsjöbaden). 

Carin Eivor, f. 18S7 "/5. G. 1909 ^Vö m. prakti- 
serande läkaren i Djursholm, med. lic. Per 
Pir 1,^ er  Dahlin,  f.  1880 -^h. 

Per Anders, i. 1S89 ''/i, landtmäterielev (O 1 d- 
h e m,  S a 1 t s j ö b a d e n). 

2) Edith, i. 1866 '■'/■j. (i. 1901 -•'/« m. jägmästaren 
i Norra (.yckselc revir, landstormsområdesbcfal- 
hafvarcii E r i t Ji i o f Einml von Sydow, f. 1870 
"Vi.   Äg.  Arfträsk  i  Västerbotten  (L y c k s e 1 e). 

3) Oswar Selim, f. 1870 7«, bokhållare. Äg. o. 
beb. villan S o 1 li c m (S a 1 t s j ö - S t o r ä n-g c n). 
(j. 1900 ^^12 in. Amalia Dorothea (D or i s) Kolt- 
zow, f.  1875 7l>. 

Söner: 
Oswar  Thorolf,  f.  1901 -"/lo. 
E inn Ramar, f.  1905 -^':-2. 
Ivar  Henrik,  i.  1905 -'/l'. 


S41 


4) Yiii^vc, f. 1S72 Vr.. landtbriikarc (Stock- 
li o 1 ni). .,,, ,    , 

5) Blenda, f. 1^^73 '-'/i-. (i. UJOQ -77 m. handlanden 
7 // t' o (/ o r  lohansson.  f.  1873 'V?  (K 1 g a r å s). 

6) Y au in a, f. 1875 -•'/o. G. ni. tjänstemannen hos 
trafikaktb. (jränj^a-sbers— Oxelösund Axel An- 
derson, f. 1877 ^7:i. Äk^ o. beb. Villa L i 1 1 - 
)^ ä r d e n  (N e kM i 11 k e, S a 1 t s j ö b a d e n). 

7) 7/jor S/,!,w/n/. f. 1877 'Vs. kamrcrare i Aiijc. licil- 
borns ckktricitetsbyra (Stockholm). (1. I'^ii4 
111.  .S / ,1:// c  Öhman,  f.  1883 '"/<•.■ 

I)()ttiar: 
Ma ii da,  f.  P>()^. 
To r a,  f.  l'''()7. 

8) Carl, f. 187'^. fal)rikör (Stockholm). G. 1908 
111. Gerda Auiiusta Anderson, f.  1885 'Vs. 

Son: 
Björn Helmer, f.  \W) ^-/i- 

9) Ed Win Tredeeiuuis. \. 1881*^/1:., forstmästare 
(U r s j ö t o r p, S u r a h a m m a r). G. 190S m. 
Hanna  Wathilda  Janson,  f.'  18s2 '"Ai. 

Son : 
Olle Ini^vjr,  \.  Vm -■'/... 
\()) El i ni ar   Onatuordeeinius,   f.   1883-79.  e.  jäg- 
mästare  (S ä r n a). 


Orre. 

Slakten hilrstaminar från bygderna omkring sjön Bohueu 1 
^■ästbo ofh SuTinerbo härader i Sniftlaud, hvarest sedan medlet 
af ir.OO-talet medlemmar lefvat sj^som kronans ni)pbördsmän 
eller länsman. Äldste med full visshet kände stamfader var 
länsmannen Carl Orre i Tannäker f. 1G25. Hans ättling I 4:e 
led bruksförvaltaren Jonas Peter Orre, f. 1757, t 17S5, g. m. 
.Margareta  Unner\is,  f.  173G,  t  1799,  var  fader  till 

Peter Olof, f. 1780. kronolänsman, kronofogdes n. h. o. v^ 
t 1842. Q. 1808 m. Hanna Samuelsson, f. 1781, T 
1821. 

Söner: 

1 Anders Gabriel, f. 1812, kronolänsman, t 1871. G. 
l:o 1842 m. Sophia Rosenqvist. f. 1821. t 1850; 2:o 
1852  m.  In^^rid  Ulla  Lundeiicrg,  f.  1830.  t  1866. 


S-13 


Barn, i  l:a giftet: 
1) Victor   f   1847,  vice  häradshöfding,  kronofogde, 
t  1898   G  ro  1889 ni. Matilda Bernharduia von 
Scliinkd, f.  1S5N. t 1890;  2:o  1891 ''h ni. Hilma 
Hvilin,  f.  1866 ^/it  (Linköping). 

Barn, i  l:a giftet: 
Berndt   Victor,  f.   1890 ''h,   jur.   studerande 
(S t o c k 11 o 1 in). 

i  2:a  giftet: 
/\rv/(/    Victor,   f.   1892  'h,    landtbriikselev 

(Bjärka-Säby). 
// i I m a. f.  18^)3 'ViJ  (Li " 1< <» I' ' " «■'• 
i  2:a  giftet: 
^) Per  Olof.  f.  1853 "Vi.  målare  (Ljungby). 
3) W'' / Ih cl m. f. 1854 Vi-s kontorist (J O n k ö p i n g). 
A) Sigrid  Ulrika,  f.  1858 ^7io,  husföreståndarinna 

(J ö n k ö D i II g). r-   ,o.o 

Carl   f   1820,  kronolänsnian,  t  1900.   Q.  1848  m. 
Judith  Carolina  Hagelberg, f.  1822, t  1897. 

1) Hilma. f. 1849 -Va.^ o'. 1874 ^^i m. kamreraren 
August  Ahlstedt,  f.  1821,  t  1903  (Jämshög). 

2) Pehr, f. 1851 -'h, vice l^äradshöfding f d aiidi- 
tör vid Första lifgrenadierreg:tet, R N O, R W O 
(S t o c k h o 1 m). G. 1 :o 1886 m. Henny Nathalia 
Victoriii. f. 1864. t 1905; 2:o 1908 ''Vs m. Ida 
Maria  Fredrika  West lin.  f.  1864 ^a. 

Söner,  i  l:a  giftet: 
Per Eskil Ragnar Victoria, f.  1887 *7o. tjänste- 
man  i  Östergötlands  enskilda  bank  (L i n k ö- 

Tho^rsten Nils Wiking. f. 1889 '7i>, underlöjtnant 
vid  Norrbottens  reg:te   (Boden). 

Carl Henrik Sigfrid, f. ls90 V;i. underloitiiant 
vid  Första  lifgrenadicrregitct  (Stockholm). 

Olof Stig Wollmar. f. KS93 -'/«, Jar. stud. 
(Stockholm). 

3) Sel m a. f. 1852 ^^n. Äg. o. beb. K u 1 1 t o r p i 
Blekinge   (Jämshög). 

4) Emilia, f. 1855 7:.'. G- 1878 7i m. godsagaren 
o häradsdomaren .1 o li a n Fredrik Larsson, f. 
184S "/u'. Äg. Fredriksberg i ()stergotland 
(L i n k ö p i n g). .... 

5) A n n a.  f.  1N5S *Vs»,  hiisföreständannna  (V a x i o). 


844 l'AI.ANl>EK 

6) Nils Olof, f. 1863 ^Vo, stationsinspektor (S k ö 1- 
1 e r s t a). U. 1900 ^"/o m. Anna Kristina Gustaf- 
son, i.  1870 ■-%. 

Dotter: 
Karin, i.  1901 ^/lo. 


Palander. 

Sliikteu, livars egontligii ursprung är okäudt, hiirstamiuar 
fråu husprcdikanteu hos fru Sigrid Tliott på I.iuksiaia i 
Kaiigasula socken i Finland Axelius Tlioodorici, soiu IGIJO blof 
kyrkolierdc i Kouru och 1U4U drunknade i ott träsk jämte 
tvcnne andra präster. lians scjnsöner antogo luunnet Palan- 
der, måhända af den by Suolahli, där sliikten iigde en gård 
(suo =z lat. palus, kärr). Af dessa var Axel, t 1727, kapel- 
lan i Kuorevesi, fader till kapellanen i Diagsljärd .\braham 
Palander, f. 1005, t 1753, från hvilken en finsk samt deu 
svenska släktgrenen påstås härstamma. Abraham Palander 
var g. ni. Ueata Utter, och det autages att han var fader 
till Jonas Wilhelm Palander, f. 17l-'7, t 17SG (g. m. .lehanna 
Magdalena Dotli), hvilken såsom mönsterskrifvare ITöi ul'\er- 
flyttade till Sverige och bosatte sig i I\ö[)ing, men sedan ått-r- 
flyttade jämte familjen till Finland, där han dog sasom tält- 
kamrerare. lians yngre son, nedanstående l^ars Adolf, kvar- 
staimade dock i Sverige och blef stamfader för den svenska 
grenen. Från hans äldre son majoren Jonas Fredrik, t 1S-'Ö 
— äfvensom från en broder till ofvanstående Axel Palander, 
kapellanen i Virdois Johannes Palander, t 17(JS — härstamma i 
Finland ännu lefvande grenar af sliikten. Fu medlem af den 
svenska grenen, Vegas luTömde förare under Nordostiiassagen, 
Ix)uis  Palander,  har blitvit adlad  Palander af Vega  (se nedanj. 

I.itteralur: Palau.l.r, E. \'., .Sliikten Palander. 'J'avaslelius 
1893; Sv. Släktkaleniler lss>; T. Carpclan, Finsk biografisk 
handbok. 

Lars  Adolf.  f.  1758,  fältläkare,  ni.  m..  t  1840.   (j.  2:o 

1795 m.  Christina Fredrika Faxe.  f.  1768,  t  1832. 

Söner: 

1. Arvid  Adolf,  f.  1798,  landshöfding,  t  1848.   G.  1826 

m. Maria Carolina Tliybclius, f.  1799, f  1864. 

Son: 
Carl Folke Adolf,  f.  1835. kapten vid  flottan, t  1876. 
Q.  1862  in.  friherrinnan  Agatha  Helena  Wrcde  af 
Fliina, f.  1841, t  1909. 


TALAN I »KU 845 

Barn: 
(1) Karolina Hedvig Agatlic Elisabeth, f.  1869 
^^/s.   G. 1894 ^^ m. banktjanstemannen hl il s 
Christer Gabriel Richert, f. 1866 V? (Stock- 
h o 1 m). 
v(2) Arvid Herbert, f.  1873 ^7i2, agronom.  Arr. 
o.  beb.  S k ä m in i n g s f o r s  i  Västergötland 
(B r a n d s t o r p).   (J. 1910 V- rn. Mal v i n a 
Eriksson,  f.  1871 'Vi. 
Dotter: 
Margit,  f.  1911 'Vö. 
(3)Eolke   Wilhelm,   f.   1875^^0,   civilingenjör. 
Äg.  o.  bcl).  Dalby  i  Blekinge  (N a t t r a b y- 
hanin).  O. 1901 ^7io m. Elin Mathilda Vik- 
toria Sandberg,  i.  1875 ^"/i- 

Barn: 
Tord Eolkesson.  f.  1902  Vio. 
Gunvor Agathe. f.  1904 ^Viu. 
Kjell Eolkesson. f. 1910 ^7io. 
Carl  Willielni,  f.  1800,  grosshandlare,  vice  konsul,  t 
IS65.   G.  1829 ni.  Julia Jacobson,  f.  1810,  t  1868. 
Söner: 

1) Rrik Adolf, f. 1833, grosshandlare, vice konsul, t 
1912 ^Vio. G. 1861 'Al m. C h r i s t i n e - M ar i e 
Albreeht. f. 1838 "/o. Äg. o. beb. R o s e n h o 1 m s 
g a r d  i  Blekinge  (K a r 1 s k r o n a). 

2) Axel Wilhelm, f. 1853 ^Vn, öfverstelöjtnant i 
armén, major i Bohusläns reg: tes reserv, be- 
fälliafvare ftir Uddevalla rullföringsområde n:r 3 c, 
RSO (Uddevalla). G. 1878 '7ii m. Karin 
Henrika Maria  Hassehivist. f.  1858 ^l-j. 

Döttrar: 
Edith.  f.  1881  -7g.   g.  1904  -7ii  m.  löjtnanten 
vid Norrlands dragonreg:te Helge Knut Ljnng- 
dtiist. f.  1878 7n (U m e ä). 
Britta,  f.  1894  -7;t. 
Axel  Fredrik,  f.  1802,  kommendörkapten,  t  1857.   G. 
1841  m.  Fmilie  Jaquette  Constance  Du Rces,  f.  1814, 
t  1866. 

Son: 
AduU Arnold Louis, f. 1842 7io, amiral i K. Flottan, 
adlad  1880  Palander af  Vega.   Se Sveriges  adels- 
kalender. 


SrlG 


Palm 

(från Västergötland), 

Sliikten härstammar frän boi-garoa 1 Sköfde Jöns Thorkols- 
6ön, t 1713, hvars son Sven, f. 1703. t 1701. lAdman i Sköfde 
och riksdagsman I borgarestAndet för Sköfde och IIjo 174G, 
antog namuot Palm. I sitt 1732 IngAngna gifte mod Elisabeth 
Holmen,   f.   1711.   t   17(i4.   hade   lian   ucdaiistilciulc  ^<n\  .Jacob. 

Lltlorutiir:  Sv.  Atlartal   l>-".>s. 

Jacob,  f.  1748,  grosshandlare  i  Stockholm,  ryttinästare 
vid borgerskapets kavalleri, t 1821.   Q.  1781 ni. Mar- 
gareta  Ciiristina  Lidiiian,  f.  1758,  t  1815. 
Söner: 

1. Jacob, f. 1785, godsägare, t 1848. Q. 1824 m. fri- 
herrinnan Anna Magdalena von Knorring, f. 1795. 
t  1843. 

Son: 
Sven Adolph, f.  1826, grosshandlare, t 1911.   G.  1851 
m. (sin kusin) Ida Josephina Palm, f.  1829. t 1882. 

Döttrar: 
Ida  Elisabeth,  i.  1852 7*  (Södertälje). 
Anna Cecilia, f. 1863 ^7i (Södertälje). 

2. Sven Ulrik, f. 1787, grosshandlare, t 1861. (j. 1825 
m. Sophia Klisabeth  Kkholm. f.  1805, t 1852. 

Barn: 
1) Jacob Ferdinand, f. 1828. disponent, t 1900. G. 
l:o 1861 m. Amanda Johanna Detleffs-Gerlach från 
Altona i Tyskland, f. 1841, t 1877; 2:o 1878 =7i 
m. Bernhardina Margareta Lundin, f. 1836 
-Vu-  (H a 1 m s t a d). 

Barn, i 1 :a giftet: 

(1) Ida Amanda Sophia Jaquette, f. 1861 "Vio. 
(i. 1883 ■"/« m. ingenjören Wilhelm Henrik 
Menrici.  f.  1857 ''Ii  (Lidköping). 

(2) Carl Herman, f. 1863 ^^s, teol. kand., kyrko- 
herde i Sånga o. Ska församlingars pastorat 
af Ärkestiftet, M L & A, Hed L af Lunds stu- 
dentsångfören. o. af Västergötlands Sångarför- 
bund (Sånga, S v a r t s j ö). G. 1903 '^i\ m. 
Edith  Cecilia  Stuart,  f.  1866 '^/lo. 

Dotter: 
Ida  Edith  Cecilia, f.  1904 'Vi- 


l'AI>.MH 847 

2) Carl Oustaf. f. 1829, grosshandlare, t 1895. Q. 
186,3 ^Vi m. Sophia Amalia Unonius, i. 18-12 ^Vi 
(D j u r s h o 1 m). 

Barn: 
Carl  Ulrik.  f.  1864 ^"/a,  konsthandlare.   Äg.  o. 

beb.  villa  i  D j u r s h o 1 ni. 
Maria  Cecilia,  f.  1870  "/s.   O.  1894  =%  ni. 

skei^psredaren   Rdvard  Ferdinand   Nyström,   f. 

1869,  t  1901  (D j u r s h o 1 in). 

3) Axel Ulrik, f. 1832, grosshandlare, t 1903 ^^/a. (i. 
l:o 1864 in. Emma Joiianna Charlotta Jentzen, t. 
1836, t 1869; 2:o 1872 '"jio m. Ida Grubb. f. 1852 
-7i  (S t o c k h o 1 m). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Emmy Elisabeth, f.  1865 'Va.   G.  1888 7i m. 

grosshandlaren,  R W O,  Mans  Tunnes Nivss, 

f.  1855 ^Vi (Stockholm). 
{2) Axel   Herman   Ulrik.  f.  1866 '/i.   kontorist 

(Rå sund a).    Q.   1904 "7i o   m.   Elvira 

Deutgen. f. 1878 -77. 
Döttrar: 

Emma Margareta Leontine,  f.  1907 ^7y. 

Birgit  Elvira,  f.  1910 "/-. 

(3) Emma Maria Augusta, f. 1869 ^Va. Q. 1891 
^Vio m. fondmäklaren Hjalmar Segerström, 
f. 1866 ^7i2.  Äg. o. beb. villa i I) j u r s h o 1 m. 

i  2:a  giftet: 

(4) Carl Robert Eredrik. f. 1873*78. ingenjör 
(F i 1 a d e 1 f i a, N o r d a m e r i k a). O. 1902 
•'7» m.  Lilly  Lundin,  f.  kSN2 -7i. 

Barn: 
Helen Maria.  f.  1904 ^75. 
Ed gar, f.  1905 ^7ii. 

4) Malvina Cecilia, f. 1841^75. G. 1862 7<> m. 
auditören Ludvig Theodor Stuart, f. 1826, t 1893 
(S t o c k h o 1 m). 


Palme. 

Sliikteii aiiM-s li:if\:i i sniMic liiilflcn iif l(;'K).|iiIft iii- 
flytljit fnlii FrjiiikriUt' cll.r IIoIIjiikI (mIi Imr saiiiiiui iirspriiiij; 
som di-n kiinda skAiiska iniislsliiktcn l'jilm ( f rAu SalliTiipt. 
Äldste med visslift käiidt- staiiifadiTii prDSli-n Siiimn .Tactilissdu 
ralm.   t   17l't;,   som   If.M»   piiisl vi-drs   Ull   kyrknln-iih-   i   ö. 


S4S PALME 

Sallorui) ^.sk;iiu''i ficli s.-iiuiiia av },'ini pij; med Mnrsnrrfa 
Acivilnnius,  y  ITliö,  liado  Maud  flrra  bani  suiica  Kiitgor  1'alni, 

f. 1707,  t  ITr.li som  in-ost  (.cli  kyrkuluTdo  i  liarki^kra  (Sk:^ne). 

g. 17;!."» ni. Katrina Siuia, i'. 17V2, 7 17Si.), livars fyra siliier 
kallado sij: Paliiu'. Fr.iu dm iildsh! af dessa, ICrik Palm.', 
hiirstaniiua ili' un U"r\aiulc hk (llcminarua nird dessa sliikt- 
najiin. Erik Pnliiu'. f. 17.''.7, t ISITi, prost i.cli kyrkolnM-do 
1 Nettraby (lU.kinKe), blcf 1 sitt ixHU- iiH'd ll.-lciia Cafliaiiua 
Sundia,  f.  1711.),  y  17.SS,  fader  till  iiedaiiståeiide  .Toliau  i'aliae. 

Litteratur:  Sv.  Ättartal  18S!>;  SjJlstriliii :  Ski^iiiska  natiniu-n 
före  afdeluiii-anus  lid   t ICSL'— ls;;j ) ,   Lund  1S!)7. 

Johan, f. 1778, kronofogde, assessor, t 1845. (i. 1806 
m.  Carolina  Lovisa  xon Sydow,  f.  1787, t  18.54. 

Söner: 
1. Frcdric  August,  f.  18U7,  kainrerarc  i  konmierskolle- 
jriuni,  t  1859.   G.  1841  m.  Marie  Ciiarlotte  Silfver- 
sviird.   t".   1814,  t   1881. 

Söner: 

1) Philip, f. 1842, postmästare, t 1905 ^^/i-. G. 1872 
^7i ni. Sophia Henrietta Aiii^iista Riitncr från 
Sachsen,  f.  1847 *Vio  ((") d e s li ö k"). 

liarn: 

C ar I - All il 11 s t. i. 1874 "/:.•, grossliandiare 
(S t o c k h o 1 111). 

Carl P II i I i p, f. 1876 "%, handlande (F o r s- 
h a K a). 

Camilla, f. 1877 -'/'<. kassakontrollant vid Syd- 
svenska kreditaktb:s afdelningskontor i Ö d e s- 
h ö g. 

Gertrud, f. 1879 -"/.j, bokhållare vid Jonscreds 
fabrikers  aktb.  (J o n s e r e d). 

Au II list a,  f.  1881'/»  (ödes hög). 

.4 7// e I i e. f. 1883 ^^/i, postexpeditör hos general- 
poststyrelsen  (S to c k il o I 111). 

2) Gustaf, f. 1844 '^jn, intendent i Svenska lif- 
försäkringsanstaltcn Oden (S t o c k h o 1 in). Q. 
1870 ^Vc m. Amelie Madeleine Lindman, f. 1843, 
t  1909. 

2. Johan Tlieodor, f. 1808, grosshandlare o. skeppskla- 
rerare, t 1870. G. l:o 18,39 — 1846 m. Louise Droop 
från Maniburg, f. 1817, t 185.?, 2:o 1848 m. Olavia 
Cecilia Mariana Olilsson, f. I82.i t- Flera barn 
i  båda  giftcna  äro  bosatta  i  Txskland  o.  Amerika. 


PAT.MB 849 

Son, i 2:a iiiitci: 
Bror August, f. 1856 ^^/i-, premiäraktör vid k. dra- 
matiska tcatcM-ii, M L et A. Aii. o. beb. Vill a 
1^ a 1 111 e (ti c r s c r ii d). 
Cliristiaii Adt)li)li. f. IISII, landssfkrctcrare, lajiman, 
t 1S89. G. 1:0 1840 in. Sopliie Louise Nordenankar, 
f. 1821, t 1830; 2:o 1853 ni. Augusta .lolianna Amalia 
Hassekivist,  f.  1830,  t  1883. 

]5arn, i l:a Riftct: 
1) Jolian Henrik. 1. 1841 ^V;», ordf. i styrelsen o. 
verkst direktcVr i Stockliolms IntcckninKs «aranti- 
aktb., vice ordf. i Svenska Bankföreningens sty- 
relse o. hos fondbörskommittéradc, ordf. i styrelsen 
för Niissiö -Oskarshamns nya jiirnvägsaktb., K W O 
1 k!., R N C). L L A. Ak. o. beb. Sval n ä s 
(Djursholm). (i. 1878 "A. m. Anna Julia 
Matliilda LavDniiis frän Finland, f. 1858 V:i- 
Barn: 

(1) Carl Adolplt. f. 1879 "/t, artist (S t ock ho 1 m). 
(i.  1905 -Vio  111.  Anna  Ug<Ala.  f.  18S0 Vo. 

(2) Lennart  Alexander,  f.   1S81 ^"/i,  iiiRcnjör 

(H ä 1 s i n g f o r s).   O.   1904 -^i»  m.  Jeanna 
Ceeilia  (Ciei)  Giintlier,  f.  1881 '7-. 

Barn: 
E v a  Hilda  Ceeilia.  f.  1905 -"/y. 
St en  Henrik  Hrnst,  f.  1907 -/s. 

(3) Ht sa Anna Maria. f. 1882 -^le. G. 1905=79 
m. t. f. sekreteraren i Bankinspektionen, oni- 
budsmannen hos Stockholms stads fattigvards- 
o. lialsovärdsnämnder, e. o. notarien i Svea 
hofrätt, fil. kand. Claes Gustaf Lagererantz, 
f.   1879 ^/s  (I) i u r s h o 1 m). 

(4) Henrik, f. 1886 "-'Vv, tjänsteman i Skandina- 
viska kreditaktb. (Stockholm). G. 19(i9 
"/;i 111. Maria del C a r ni e n Louisa lUhn frän 
Mexico,  f.  1886 ''Vl^ 

Söner: 
Hans  Henrik  R en é.  f.   1910 -'/i.^ 
Caspcr  Vietitr  Kauion.  f.  1911 -'Vn. 

(5) Jean O s e a r AWreeUt. f. I8«n -\'l-. under- 
löjtnant  vid  Positionsartillerireg:tct  (S t o c k- 

ll o 1 111). 

2) Fredrik Adoliih, f. 184(i, e. o. liofrättsnotarie, t 
1912 7io. G. 189S '"/ii m. Ida (larolina lilisaheth 
Svensson,  f.   ls4() "/n  (V i